Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning"

Transkript

1 Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Brugsanvisning

2 2011 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med den tilsigtede anvendelse af det produkt, som er beskrevet i denne publikation, må køber af produktet kopiere denne publikation alene til internt brug fra det medie, som er leveret af Welch Allyn. Ingen anden brug, reproduktion eller distribution af denne publikation eller dele af den er tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Welch Allyn. Welch Allyn påtager sig intet ansvar for skader på personer eller for eventuel ulovlig eller forkert brug af produktet, som måtte skyldes, at produktet ikke er brugt i overensstemmelse med de anvisninger, sikkerhedsforanstaltninger, advarsler og beskrivelser af den korrekte brug, som er offentliggjort i denne brugsanvisning. Welch Allyn, SureBP Technology og Welch Allyn FlexiPort er registrerede varemærker tilhørende Welch Allyn. Bluetooth wordmark og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Welch Allyns brug af disse mærker sker på licens. Softwaren i dette produkt er beskyttet med Copyright 2011 for Welch Allyn eller dennes underleverandører. Alle rettigheder forbeholdes. Denne software er beskyttet efter amerikansk lovgivning om ophavsret og efter internationale aftaler. Under disse love har licenstageren ret til at bruge den kopi af softwaren, der indgår i dette instrument, som det er tilsigtet i betjeningen af det produkt, hvori den er indbygget. Softwaren må ikke kopieres, dekompileres, udsættes for reverse engineering, deassembleres eller på anden måde bringes på en form, der er umiddelbart forståelig for mennesker. Dette udgør ikke et salg af softwaren eller nogen kopi af softwaren. Alle rettigheder, ejendomsret og ejerskab til softwaren tilhører Welch Allyn eller dennes underleverandører. Hvis du ønsker oplysninger om et Welch Allyn-produkt, kan du kontakte Welch Allyns tekniske supportafdeling (www.welchallyn.com/support) eller ringe på: USA Canada Europæisk callcenter Tyskland Japan Malaysia Singapore Spain Storbritannien Australien Kina Frankrig Italien Latinamerika Nederlandene Sydafrika Sverige (CD) DIR Ver. B Welch Allyn, Inc State Street Road Skaneateles Falls, NY USA Regulatory affairs-repræsentant Welch Allyn, Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath Den Irske Republik

3 iii Indholdsfortegnelse Indledende opsætning af enheden... 1 Introduktion... 3 Tilsigtet brug... 3 Symboler... 5 Generelle advarsler og forholdsregler... 9 NIBP-advarsler og -forholdsregler Kontrolliste af indhold Betjeningsknapper og indikatorer Skærmelementer Tilslutninger Blodtryksslange og -manchet Valg af blodtryksmanchet Transformer Strømtransformer og vægstik/ledningskomponent Oplad enheden Opsætning Isæt batteriet Montér enheden Saml strømledning og vægstik/ledning Oplad ProBP Første opstart... 28

4 iv Indholdsfortegnelse Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Batteri Opstart Standbytilstand Blodtryksmåling Indstillinger Indstillings-matrix Måleenhed Forvalgt tryk Bluetooth trådløs teknologi Avancerede indstillinger Datagennemgang Gennemse data Slet data Vedligeholdelse og service Kalibrér enheden Skift batteri Rengør enheden Specifikationer Fysiske specifikationer Mekaniske specifikationer Elektriske specifikationer Miljømæssige specifikationer Bortskaffelse af produktet Standarder og overholdelse Generel radiooverensstemmelse Vejledning og oplysninger fra producenten Emissions- og immunitetsinformation Garanti Fejlfinding Unøjagtige blodtryksaflæsninger Inflation og deflation af manchet uden visning af blodtryksaflæsning Ingen manchetinflation Manchet glider af Manchet tømmes for langsomt Manchet fyldes ud over det forudindstillede SureBP-inflationstryk, når blodtryksmåleren er i brug Enheden tænder ikke Bluetooth-fejlfinding... 67

5 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse v Appendiks ProBP 3400 godkendt tilbehør Konfigurationsmuligheder... 72

6 vi Indholdsfortegnelse Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler

7 1 Indledende opsætning af enheden Før du bruger ProBP 3400 for første gang, skal du konfigurere enheden til brug. Se Opsætning vedrørende yderligere oplysninger.

8 2 Indledende opsætning af enheden Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler

9 3 Introduktion Tilsigtet brug Denne brugsanvisning er en omfattende vejledning, der er udviklet for at hjælpe dig med at forstå den ikke-invasive ProBP 3400-blodtryksenheds egenskaber og betjening. Oplysningerne i denne vejledning omfatter alle enhedens tilgængelige indstillinger. Læs denne brugsanvisning grundigt, før du forsøger at opsætte, konfigurere, bruge, fejlfinde eller vedligeholde enheden. ProBP 3400 måler automatisk det systoliske og diastoliske tryk (undtagen neonatale) og pulsfrekvensen samt beregner middelarterietryk (MAP). Enheden er beregnet til at anvendes af klinikere og medicinsk kvalificeret personale. Enheden er til salg efter ordre fra læge eller autoriseret sundhedspersonale.

10 4 Introduktion Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler

11 5 Symboler Dokumentationssymboler Advarsel: Advarslerne i denne brugsanvisning angiver forhold eller praksis, der kan medføre sygdom, personskade eller dødsfald. Forsigtig! Sikkerhedsanvisningerne i denne brugsanvisning angiver forhold eller praksis, der kan skade udstyret eller andre ting eller forårsage tab af data. Se brugsanvisningen. Strømsymboler (grøn indikator) Ekstern strøm tilføres, batteri opladet Batteri oplades. (gul indikator) Vekselstrøm tilføres, og batteriet oplades Genopladeligt batteri Ingen ekstern strøm tilføres Batteriets opladningsniveau Knapsymboler Tænd/sluk Tilbage til forrige skærm Blodtryk start/stop-knap Vælg

12 6 Symboler Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Navigering (Op, Ned, Venstre, Højre) Symboler relateret til forsendelse, opbevaring og miljø Forsigtig; håndteres med forsigtighed Grænser for relativ luftfugtighed Temperaturgrænser Lithiumionbatteri Genvinding/kan genbruges Produktet sendes til genbrug adskilt fra andre genstande Denne ende skal vende opad Holdes tørt IPXØ Udstyr er ikke beskyttet mod indtrængen af væske Tilslutningssymboler Trådløs Bluetooth -teknologi kan tilsluttes USB-stik Enheder er forbundet via trådløs Bluetooth-teknologi Bluetooth-radio er deaktiveret eller ikke forbundet Diverse symboler Overholder de væsentlige krav i det europæiske direktiv om medicinsk udstyr 93/42/EØF Regulatory affairsrepræsentant Trådløs radioalarm i Europa. Europæiske Fællesskaber, klasse 1, radioudstyr. EMC-ramme for Australien Intertek ETL-listet BF-typedele

13 Brugsanvisning Symboler 7 Klasse II-udstyr Serienummer Må kun sælges efter ordinering af læge eller af sundhedsleverandør med licens Producent Bestillingsnummer Tilkald service Ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling

14 8 Symboler Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler

15 9 Generelle advarsler og forholdsregler ADVARSEL Oplysningerne i denne brugsanvisning udgør en omfattende vejledning til betjening af ProBP Læs denne brugsanvisning grundigt, før du anvender enheden for at opnå det bedste resultat. ADVARSEL Enheden er udviklet til medicinsk brug af en kliniker. Selvom denne brugsanvisning kan illustrere medicinske spot-check-teknikker, er det kun uddannede klinikere, der ved, hvordan man tager og fortolker patientens livstegn, der må bruge denne enhed. ADVARSEL Enheden er kun beregnet til brug på steder, som er overvåget af klinikeren. ADVARSEL Enheden er ikke beregnet til konstant monitorering. Efterlad ikke enheden uden opsyn, mens der tages målinger på en patient. ADVARSEL Enheden er ikke beregnet til brug under patienttransport. ADVARSEL Brand- og eksplosionsfare. Enheden må ikke betjenes i nærheden af brandbare anæstesiblandinger med luft, ilt eller dinitrogenoxid, i iltberigede omgivelser eller i andet potentielt eksplosivt miljø. ADVARSEL Brug kun Welch Allyn-godkendt tilbehør. Hvis der bruges tilbehør, der ikke er godkendt med enheden, kan det få indflydelse på patientens og brugerens sikkerhed og reducere produktets ydeevne og nøjagtighed negativt. For at sikre patientens sikkerhed og en optimal produktydeevne må der kun bruges tilbehør og forbrugsvarer, der er anbefalet til brug med enheden, og de skal bruges i henhold til producentens brugsanvisning. ADVARSEL Hver tredje måned efterses blodtryksmanchetten og andet tilbehør for at se, om de er flossede eller på anden vis beskadigede. Udskift om nødvendigt. ADVARSEL Risiko for unøjagtig måling. Enheden må ikke anvendes på patienter, der er tilsluttet hjerte/lungemaskiner. ADVARSEL Fare for elektrisk stød. Enheden må ikke åbens, og den må ikke forsøges repareret. Der findes ingen dele i ProBP 3400, hvorpå brugeren kan foretage service ud over udskiftning af batteri. Der må kun udføres regelmæssige rengørings- og vedligeholdelsesprocedurer, som er beskrevet i denne brugsanvisning. Eftersyn og servicering af interne dele må kun udføres af godkendt servicepersonale.

16 10 Generelle advarsler og forholdsregler Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler ADVARSEL Enheden er i overensstemmelse med lokale og internationale standarder vedrørende elektromagnetisk interferens, og den bør ikke udgøre problemer for andet udstyr eller blive påvirket af andre enheder. Som en forsigtighedsregel bør man undgå at anvende enheden i nærheden af andet udstyr. ADVARSEL Welch Allyn er ikke ansvarlig for integriteten af monteringsinstallationer. Welch Allyn anbefaler, at kunden kontakter sin biomedicinske teknikafdeling eller vedligeholdelsesafdelingen for at sikre, at enheden monteres professionelt, så monteringstilbehøret er installeret sikkert og pålideligt. ADVARSEL Enheden er ikke defibrillatorsikker. ADVARSEL Enheden fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den tabes eller beskadiges. Brug ikke enheden, hvis du bemærker tegn på skade. Godkendt servicepersonale skal kontrollere en enhed, der tabes eller beskadiges, for at se, om den fungerer korrekt, før den må anvendes igen. ADVARSEL Defekte batterier kan beskadige enheden. Hvis batteriet viser tegn på skade, lækage eller brud, skal det øjeblikkeligt udskiftes og kun med et batteri, der er anbefalet til eller som følger med enheden. ADVARSEL Forkert kassering af batterier kan udgøre en eksplosions- eller kontamineringsfare. Smid aldrig batterier i affaldsbeholdere. Smid ikke batteriet ind i ilden. Bortskaf altid batterier i henhold til lokale bestemmelser. ADVARSEL Forkert håndtering af batteriet kan skabe varme i batteriet, røg, sprængning eller brand. ADVARSEL Fjern ikke mærkaten fra batteriet. ADVARSEL Batteriet må ikke skilles ad, ændres eller svejses. ADVARSEL Tilslut eller kortslut ikke batteriets positive (+) og negative (-) poler. ADVARSEL Batteriets poler holdes væk fra metalobjekter for at undgå kortslutning. ADVARSEL Udsæt ikke batteriet for temperaturer, der er højere end 80 C. ADVARSEL Hvis der er tvivl om en målings nøjagtighed, skal patientens livstegn undersøges på en alternativ måde. Kontrollér herefter for at bekræfte, at enheden fungerer korrekt. ADVARSEL Brug kun den medfølgende godkendte strømforsyning til at oplade enheden for at opnå korrekt elektrisk isolering af patienten og batteriopladning. ADVARSEL Fare for elektrisk stød. Brug kun USB-tilslutningen til at tilslutte enheder, der er i overensstemmelse med IEC eller andre IEC-standarder, der gælder for enheden. Brugeren er ansvarlig for at bekræfte, at systemet overholder kravene i systemstandard IEC , hvis yderligere enheder er tilsluttet ProBP ADVARSEL Fare for elektrisk stød. Før du rengør enheden, skal du tage netledningen ud af strømkilden og enheden.

17 Brugsanvisning Generelle advarsler og forholdsregler 11 Forsigtig Vær forsigtig ikke at lade vand eller andre væsker trænge ind i enhedens tilslutninger. Hvis det sker, skal du tørre tilslutningerne med varm luft. Undersøg om alt fungerer korrekt. Forsigtig Enheden er ikke varmebestandig. Udfør ikke autoklavering på enheden. Forsigtig Brug enheden inden for de angivne driftstemperaturområder. Enheden imødekommer ikke specifikationer for ydeevne, hvis den anvendes uden for disse temperaturområder. Forsigtig Træk altid den eksterne strømkilde fra stikket, før du flytter enheden et andet sted hen.

18 12 Generelle advarsler og forholdsregler Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler

19 13 NIBP-advarsler og -forholdsregler ADVARSEL ProBP 3400 er ikke beregnet til at måle blodtryk på neonatale patienter. AAMI SP10:2002-standarden definerer neonatale som børn på højst 28 dage, hvis de blev født til tiden (mindst 37 ugers svangerskab); ellers op til 44 svangerskabsuger. ADVARSEL Den lille genanvendelige manchet til børn (REUSE-08) og den lille engangsmanchet til børn (SOFT-08) er de mindste manchetter, der der godkendt til brug med mindre børn for at sikre pædiatrisk blodtryksnøjagtighed og sikkerhed. Barnets arm skal passe inden for manchettens områdemarkeringer. ADVARSEL Tryk ikke blodtryksslangen eller manchetten sammen. Det kan forårsage systemfejl, eller patientsikkerheden kan være i fare. ADVARSEL NIBP-aflæsninger kan være unøjagtige for patienter, der oplever moderat til alvorlig arytmi. ADVARSEL Risiko for unøjagtig måling. Enheden må ikke anvendes på patienter, som har krampeanfald eller ryster. ADVARSEL Brug kun blodtryksmanchetter og slanger, der står på listen over godkendt tilbehør for sikre og nøjagtige NIBP-målinger. ADVARSEL Risiko for patientskade. Når der tages flere blodtryksmålinger på samme patient, skal du regelmæssigt undersøge manchetstedet samt ekstremiteten for mulig iskæmi, rødme og/eller neuropati. ADVARSEL En blodtryksmanchet må ikke efterlades på patienter i mere end 3 minutter, når den er oppustet til over 15 mm Hg. Hvis manchetten er for stram, kan det forårsage venøs kongestion, perifere nerveskader, misfarvning af ekstremiteten og patientgener. ADVARSEL Risiko for unøjagtig måling. Anbring ikke manchetten, hvor den kan forstyrre korrekt cirkulation. Anbring ikke manchetten på steder, hvor cirkulationen kompromitteres eller på en ekstremitet, der anvendes til intravenøse infusioner. ADVARSEL Blodtryksmanchetten skal anbringes korrekt for at sikre blodtryksnøjagtighed og patientens sikkerhed. Hvis manchetten omsvøbes for løst (hvilket hindrer korrekt oppumpning), kan det føre til unøjagtige NIBP-aflæsninger. ADVARSEL Risiko for patientskade. Installér aldrig Luer-lock-tilslutninger på Welch Allyn-blodtryksslanger. Brug af disse tilslutninger på blodtryksmanchetslangen skaber risiko for, at man utilsigtet kommer til at tilslutte denne slange til patientens intravenøse slange, og derved fører luft ind i patientens kredsløbssystem.

20 14 NIBP-advarsler og -forholdsregler Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler ADVARSEL NIBP-målinger kan være unøjagtige ved tilstedeværelse af overdreven bevægelsesartefakt. Minimér bevægelse af ekstremitet og manchet under blodtryksaflæsninger. ADVARSEL Patientens placering og fysiologiske tilstand kan påvirke en blodtryksaflæsning. ADVARSEL Hvis blodtryksmanchetten ikke er i hjerteniveau, skal du bemærke forskellen i aflæsningen, der skyldes den hydrostatiske effekt. Tilføj en værdi på 0,2 kpa (1,80 mm Hg) til den viste aflæsning for hver 2,5 cm, der er over hjerteniveau. Fratræk en værdi på 0,2 kpa (1,80 mm Hg) til den viste aflæsning for hver 2,5 cm, der er under hjerteniveau. ADVARSEL Korrekt blodtryksmanchetstørrelse og placering er yderst vigtig for nøjagtigheden af bestemmelse af blodtryk. Se Valg af blodtryksmanchet for oplysninger om størrelse.

21 15 Kontrolliste af indhold Pak ProBP 3400 ud samt eventuelt tilbehør, og efterse det for manglende ting. Behold forsendelsesmaterialet i tilfælde af forsendelsesskade, eller hvis det bliver nødvendigt at returnere enheden til Welch Allyn for reparation eller i forbindelse med garantiservice. Rapportér eventuel tegn på forsendelsesskade til transportvirksomheden. Rapportér eventuelle manglende eller beskadigede ting til et Welch Allyn-servicecenter i nærheden af dig. Alle ProBP 3400 enheder omfatter følgende komponenter: ProBP 3400-enhed. Denne enhed måler automatisk det systoliske og diastoliske tryk (undtagen neonatale) og pulsfrekvensen samt beregner middelarterietryk (MAP). Cd med brugsanvisning. Læs denne brugsanvisning grundigt, før du bruger ProBP Gem cd en som reference. Batteri. Installér batteriet, før enheden tages i brug. Se Batteri vedrørende yderligere oplysninger. Blodtryksmanchet(ter). Se Blodtryksslange og -manchet for yderligere oplysninger. Blodtryksslange. Latexfri trykslange med tilslutninger til påsætning af blodtryksmanchetter af forskellige størrelser til Welch Allyn ProBP 3400-enheden. USB-kabel. Tilsluttes strømtransformer og enheden for at levere strøm til ProBP 3400 og oplade det interne batteri. Strømtransformer og vægstik/ledning. Strømtransformer og vægstik (eller ledning) samles og tilsluttes USB-kablet for at forsyne ProBP 3400 med strøm og oplade det interne batteri. Cd med Welch Allyn-serviceværktøj. Welch Allyn-serviceværktøj understøtter vedligeholdelsesaktiviteter på udvalgte Welch Allyn-produkter. Opstartsvejledning. Brug opstartsvejledningen til at opsætte enheden til brug første gang. Garanti. Udfyld ProBP 3400-garantien i dag på

22 16 Kontrolliste af indhold Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler

23 17 Betjeningsknapper og indikatorer 1. Tænd/sluk-knap: styrer strømmen til enheden. 2. Blodtryk start/stop-knap: starter en ny blodtrykscyklus fra startskærmen. Hvis der trykkes på knappen igen, afbrydes en aktiv blodtryksmåling. Denne knap sender brugeren tilbage til startskærmen fra en hvilken som helst anden skærm på enheden. 3. Op, navigeringsknap: fremhæver den foregående indstilling i Display-vinduet eller øger numeriske værdier. 4. Retur-knap: returnerer brugeren til den forrige skærm. 5. Højre, navigeringsknap: fremhæver fanen Indstillinger i Display-vinduet eller fremhæver indstillinger til højre. 6. Lader-lampe: angiver, når enheden er tilsluttet ekstern strøm og batteriopladningstilstand. 7. Ned, navigeringsknap: fremhæver den næste indstilling i Display-vinduet eller mindsker numeriske værdier. 8. Vælg-knap: vælger fremhævet listeelement. 9. Venstre, navigeringsknap: fremhæver fanen Gennemgang i Display-vinduet eller fremhæver indstillinger til venstre.

24 18 Betjeningsknapper og indikatorer Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler

25 19 Skærmelementer Den flydende krystalskærm (LCD) kan angive følgende: systolisk blodtryk (mm Hg eller kpa), diastolisk blodtryk (mm Hg eller kpa), MAP (mm Hg eller kpa), pulsfrekvens (s/m), dato, tid, journalnummer og batteriladningsniveau. Bemærk Din model indeholder måske ikke alle mulighederne. 1. NIBP-display: viser NIBP-aflæsningernes systoliske og diastoliske værdier. 2. Bluetooth-radiostatus (hvis monteret): angiver Bluetooth-radioens status. 3. USB: angiver, at USB er tilsluttet. 4. Batteriniveauindikator: viser batteriladningsniveau. 5. Dato: viser den aktuelle dato. 6. Ur: viser den aktuelle tid. 7. Aflæsningstal identificeret: viser, hvilken aflæsning enheden er nået til. ProBP enheden kan indeholde optil 50 aflæsninger i hukommelsen. 8. MAP: viser MAP-værdien. 9. Settings (Indstillinger): viser indstillingsmenuen, når den er valgt. 10. Review (Gennemse): viser gennemgangsmenuen, når den er valgt. 11. Pulsfrekvens-display: viser pulsfrekvensen.

26 20 Skærmelementer Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler

27 21 Tilslutninger 1. Monteringstilslutning 2. Skrue til batteridæksel 3. Tilslutningsport til blodtryksslange 4. Tilslutningsport til USB/ekstern strømledning

28 22 Tilslutninger Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler

29 23 Blodtryksslange og -manchet Find ProBP 3400-enhed, blodtryksmanchet og blodtryksslange og hav dem parat. 1. Undersøg blodtryksslangen. Undersøg, om den ene ende har en enkelt, grå Welch Allyn FlexiPort-tilslutning, og den anden ende er lige med to indhak. 2. Skub den lige ende af blodtryksslangen helt ind i enhedens to sølvfarvede blodtryksporte. Sørg for, at slangen sidder helt i. 3. Klik Welch Allyn FlexiPort-tilslutningen på blodtryksmanchetten. Valg af blodtryksmanchet Omhyggelig dimensionering af manchetten er vigtigt for at opnå nøjagtige blodtryksaflæsninger. Du kan opnå falske høje eller lave aflæsninger, hvis manchetten er for lille eller for stor. I tilfælde af at området overlapper mellem brug af mindre eller større manchet, anvendes den store manchetstørrelse. Enheden anvender oscillometrisk teknologi til at fastlægge blodtrykket. Hvis manchetten derfor går ned til antecubital fossa (bøjningen ved albuen), kan du stadig opnå en nøjagtig blodtryksaflæsning. Mål omkredsen af armen (halvvejs mellem albue og skulder) for korrekt manchetstørrelse. Svøb manchetten omkring patientens overarm, og bekræft, at arterieindeksmarkeringen ligger et sted mellem de to markeringer, der identificerer "området" på manchetten. Følgende tabel indeholder målene til Welch Allyn-blodtryksmanchetter. Manchetstørrelse Blød engangsmanchet i ét stykke (5 pr. pakke) Genanvendelig manchet i ét stykke (1 pr. pakke) Omkreds (cm) Omkreds (tom.) Lille barn (størrelse 8) Soft-08 Reuse-08 12,0 16,0 4,7 6,3 Barn (størrelse 9) Soft-09 Reuse-09 15,0 21,0 5,9 8,3 Lille voksen (størrelse 10) Soft-10 Reuse-10 20,0 26,0 7,9 10,2 Voksen (størrelse 11) Soft-11 Reuse-11 25,0 34,0 9,8 13,4

30 24 Blodtryksslange og -manchet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Manchetstørrelse Blød engangsmanchet i ét stykke (5 pr. pakke) Genanvendelig manchet i ét stykke (1 pr. pakke) Omkreds (cm) Omkreds (tom.) Voksen lang (størrelse 11L) Stor voksen (størrelse 12) Stor voksen lang (størrelse 12L) Soft-11L Reuse-11L 25,0 34,0 9,8 13,4 Soft-12 Reuse-12 32,0 43,0 12,6 16,9 Soft-12L Reuse-12L 32,0 43,0 12,6 16,9 Lår (størrelse 13) Soft-13 Reuse-13 40,0 55,0 15,7 21,7 Se ProBP 3400 godkendt tilbehør i tillægget vedrørende bestillingsoplysninger.

31 25 Transformer Strømtransformer og vægstik/ledningskomponent Strømtransformeren og vægstikket er pakket separat og skal samles før brug. Strømtransformeren skal samles med en ledning til konfigurationen mobilstander på ProBP Justér rillerne i vægstikket eller ledningen med transformerens kabinet. Sørg for, at de to tænder på vægstikket eller ledningen og modtageren på strømtransformeren er ud for hinanden. 2. Skub vægstikket eller ledningen over på transformeren, indtil den sidder godt på plads.

32 26 Transformer Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Oplad enheden Oplad ProBP 3400 med Welch Allyn-understøttet strømforsyning. Sådan oplades enheden: 1. Indsæt USB B-tilslutningen i porten til USB/ekstern strøm bag på enheden. 2. Indsæt den anden ende af USB-ledningen i USB-tilslutningen på strømtransformeren. Sæt herefter transformeren til netstrømskilden.

33 27 Opsætning Isæt batteriet Før ProBP 3400 bruges for første gang, udføres følgende trin: Batteriet ligger separat fra ProBP 3400-enheden. Du skal isætte og oplade batteriet i seks timer, før enheden kan bruges. 1. Fjern skruen fra batteridøren med en stjerneskruetrækker. 2. Fjern batteridøren. 3. Tag batteriet ud af forsendelsesposen. 4. Brug polretningslinjerne på batterimærkaten. Isæt batteriet, først den positive side (+), i batterirummet. 5. Sæt batteridøren på igen. 6. Skru skruen fast med skruetrækkeren.

34 28 Opsætning Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Montér enheden Se brugsanvisning vedrørende monteringsinstruktioner. Se ProBP 3400 godkendt tilbehør i tillægget vedrørende monteringsmuligheder. Saml strømledning og vægstik/ledning Oplad ProBP 3400 Første opstart 1. Justér rillerne og de to tænder i vægstikket eller ledningen med transformerens kabinet og stik. 2. Skub vægstikket eller ledningen over på transformeren, indtil den sidder godt på plads. Sådan oplades enheden: 1. Indsæt USB B-tilslutningen i porten til USB/ekstern strøm bag på enheden. 2. Indsæt den anden ende af USB-ledningen i USB-tilslutningen på strømtransformeren. Sæt herefter transformeren til netstrømskilden. Du skal tænde for enheden og vælge sprog, dato og tid for at færdiggøre den første konfiguration. 1. Tryk på knappen Tænd/sluk. Når enheden starter op, viser displayet skærmen Language (Sprog). 2. Tryk på knappen Op eller Ned navigation for at markere til den korrekte indstilling. 3. Tryk på knappen Vælg for at vælge et sprog. Et bekræftelsesvindue viser dit sprogvalg. Indstil dato og datoformat Når et sprog er valgt, indstilles datoen og datoformatet: 1. Datoformatfeltet fremhæves. Tryk på navigeringsknappen Op eller Ned for at få adgang til den korrekte formatindstilling. 2. Tryk på knappen Vælg for at acceptere datoformatet som vist. 3. Tryk på navigeringsknappen Ned for at fremhæve datoen. 4. Tryk på knappen Vælg. Det første talfelt er fremhævet til redigering. 5. Brug navigeringsknappen Op for at øge talværdien, og brug navigeringsknappen Ned for at mindske talværdien. 6. Tryk på navigeringsknappen Højre for at gå til næste felt. 7. Gentag trin 5 og 6 for at redigere flere talværdier. 8. Tryk på navigeringsknappen Højre for at fremhæve knappen OK. 9. Tryk på knappen Vælg for at acceptere datoen som vist. 10. Tryk på navigeringsknappen Ned for at fremhæve knappen Næste. 11. Tryk på knappen Vælg for at gå til skærmen Tid og Tidsformat.

35 Brugsanvisning Opsætning 29 Indstil tid og tidsformat 1. Tidsformatfeltet fremhæves. Tryk på navigeringsknappen Op eller Ned for at få adgang til den korrekte formatindstilling. 2. Tryk på knappen Vælg for at acceptere tidsformatet som vist. 3. Tryk på navigeringsknappen Ned for at fremhæve klokkeslættet. 4. Tryk på knappen Vælg. Det første talfelt er fremhævet til redigering. 5. Brug navigeringsknappen Op for at øge talværdien, og brug navigeringsknappen Ned for at mindske talværdien. 6. Tryk på navigeringsknappen Højre for at gå til næste felt. 7. Gentag trin 5 og 6 for at redigere flere talværdier. 8. Tryk på navigeringsknappen Højre for at fremhæve knappen OK. 9. Tryk på knappen Vælg for at acceptere indtastningen. 10. Tryk på navigeringsknappen Ned for at fremhæve knappen Næste. 11. Tryk på knappen Vælg for at afslutte opsætningsprocessen. Blodtryksmåleren viser startskærmen.

36 30 Opsætning Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler

37 31 Batteri ADVARSEL Defekte batterier kan beskadige enheden. Hvis batteriet viser tegn på skade, lækage eller brud, skal det øjeblikkeligt udskiftes og kun med et batteri, der er anbefalet til eller som følger med enheden. ADVARSEL Forkert kassering af batterier kan udgøre en eksplosions- eller kontamineringsfare. Smid aldrig batterier i affaldsbeholdere. Smid ikke batteriet ind i ilden. Bortskaf altid batterier i henhold til lokale bestemmelser. ADVARSEL Forkert håndtering af batteriet kan skabe varme i batteriet, røg, sprængning eller brand. ADVARSEL Fjern ikke mærkaten fra batteriet. ADVARSEL Batteriet må ikke skilles ad, ændres eller svejses. ADVARSEL Tilslut eller kortslut ikke batteriets positive (+) og negative (-) poler. ADVARSEL Batteriets poler holdes væk fra metalobjekter for at undgå kortslutning. ADVARSEL Udsæt ikke batteriet for temperaturer, der er højere end 80 C. ADVARSEL Fare for elektrisk stød. Enheden må ikke åbens, og den må ikke forsøges repareret. Der findes ingen dele i ProBP 3400, hvorpå brugeren kan foretage service ud over udskiftning af batteri. Der må kun udføres regelmæssige rengørings- og vedligeholdelsesprocedurer, som er beskrevet i denne brugsanvisning. Eftersyn og servicering af interne dele må kun udføres af godkendt servicepersonale. ProBP 3400-enheden strømføres af et genopladeligt lithium-ion batteri. Batteriet ligger separat fra ProBP 3400-enheden. Du skal isætte og oplade batteriet i seks timer, før enheden tages i brug. Sådan isættes batteriet: 1. Fjern skruen fra batteridøren med en stjerneskruetrækker. 2. Fjern batteridøren. 3. Tag batteriet ud af forsendelsesposen. 4. Brug polretningslinjerne på batterimærkaten. Isæt batteriet, først den positive side (+), i batterirummet.

38 32 Batteri Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler 5. Sæt batteridøren på igen. 6. Skru skruen fast med skruetrækkeren. Batteriet oplader, når ProBP 3400 er tilsluttet til en ekstern strømkilde. Mens ProBP 3400 oplader, viser symbolet en gul indikator, og batteriets opladningsindikator vises på startskærmen. Batteriets opladningsindikator er kun synlig, når der tændes for enheden. Når batteriet er opladet, viser symbolet en grøn indikator, og batteriniveauindikatoren er konstant med alle segmenter vist på startskærmen. Operatøren kan bruge enheden, mens batteriet oplader. Men batteriet bliver opladet hurtigere, når instrumentet ikke betjenes. Batteriet kan gå dødt, hvis ProBP 3400 efterlades uopladet eller ikke bruges i en længere periode. Hvis det sker, skal batteriet oplades ved at tilslutte ProBP 3400 til en ekstern strømkilde. Batteriet skal oplades i mindst seks timer, før enheden frakobles strømforsyningen. Hvis ProBP 3400 ikke skal bruges i flere måneder eller længere, fjernes batteriet, før enheden stilles til opbevaring.

39 33 Opstart Tryk på knappen Tænd/sluk for at tænde eller slukke for enheden. Ved hver opstart lyser displayet, og ProBP 3400 viser modelnummeret. Når den interne selvkontrol er færdig, viser displayet startskærmen, hvor alle værdierne er tomme, og enheden er klar til betjening. Hvis den frakobles en ekstern strømkilde, slukker ProBP 3400 automatisk, når den ikke bruges i 30 minutter. Når enheden sluttes til ekstern strøm, slukker enheden automatisk efter tre timer uden betjening. Hvis en systemfejl registreres, viser enheden en systemfejlmeddelelse, der indeholder et skruenøgleikon og en systemfejlkode, der hjælper service og teknikerne med at diagnosticere problemet.

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning

Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning Digital MacroView Otoskop Brugsanvisning ii Copyright 2008 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen har tilladelse til på nogen måde at reproducere eller duplikere denne vejledning eller nogen

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger DVR 700 Sikkerhed da 1 1 Sikkerhed 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger Følgende sikkerhedsanvisninger bør læses, følges og gemmes til senere reference. Overhold alle advarsler på enheden og i betjeningsvejledningen,

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere