Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere"

Transkript

1 Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere

2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på tre principper side 6 Fokus 1: Deltagelse i samfundslivet - tilgængelighed side 7 Fokus 2: Sundhed og trivsel side 8 Fokus 3: Uddannelse og arbejde side 9 Fokus 4: Kultur og fritid side 10 Organisering side 11 2 AARHUS KOMMUNE

3 Aarhus for alle Indledning Aarhus Kommunes Handicappolitik har overskriften Aarhus for Alle. Politikken bygger på FN s handicap konvention, Aarhus Kommunes TRE værdier, samt indspark fra erhvervsliv, butikscentre, Midttrafik, uddannelsesinstitutioner, cityforeningen, visit Aarhus, handicaporganisationer, medarbejdere i Aarhus Kommune og andre bidragsydere (se handicaprådets hjemmeside). Der er også indhentet erfaringer fra London, herunder Transport for London, city of London, inclusion London, og en række andre relevante videnspersoner. Formålet har været at trække på erfaringerne fra London, som skulle indtænke tilgængelighed i alle projekter forud for OL og de paralympiske lege Vi har i denne politik fokus på at udvikle og gentænke vores arbejde. Det gør vi blandt andet ved at samarbejde på tværs og inddrage hele byen i visionen Aarhus for alle. Vi lægger op til gentænkning og nytænkning for på denne måde, at få skabt de bedste mulige livsvilkår og løsninger, indenfor de givne rammer. Politikken anviser mål og retning for, hvordan handicapperspektivet indtænkes fra starten i alle kommunens projekter og serviceydelser. I Aarhus ønsker vi, at mennesker med handicap på linje med alle andre borgere skal opleve at være værdsatte medborgere og have lige muligheder for at bruge byen. Politikkens primære målgruppe er mennesker med handicap. Politikken taler også til pårørende, til ansatte i kommunen og til resten af samfundet. Sammen har vi et fælles ansvar for at skabe en by, hvor mennesker med handicap kan få et godt liv og være med til at præge byen. AARHUS KOMMUNE 3

4 Vision Visionen for Aarhus Kommunes Handicappolitik er: Aarhus er en by, hvor borgere med handicap deltager aktivt og bidrager efter formåen. Vi ser alle borgere som en ressource for byen. Vi ønsker at borgerne skal gives mulighed for at leve et selvstændigt liv, hvor alle har lige muligheder for deltagelse i samfundslivet. Den overordnede vision for Aarhus er Aarhus en god by for alle, hvor: For at skabe en by med plads til alle, skal vi arbejde sammen på tværs. Det offentlige, det private, de frivillige og resten af samfundet skal sammen arbejde for at skabe en by for alle. Alles viden og engagement skal forenes, i en stadig bestræbelse på at gentænke og nytænke rammerne for det gode liv. Alle skal have mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner Vi skal i fællesskab hjælpe dem, der har brug for det Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed Visionen afspejler, at Aarhus Kommune har en bevidst holdning til, hvordan mødet med andre mennesker skal ske konkret udtrykt i kommunens TRE værdier: Troværdighed, Respekt og Engagement. Det handler om medborgerskab og om at høre til i et fællesskab. At have et socialt ansvar, der giver rettigheder og pligter i udviklingen af fællesskabet. Mennesker med handicap skal opleve at være ligeværdige medborgere, med respekt og accept af de begrænsninger et handicap giver. Borgere med handicap skal have hjælp og støtte, så de kan deltage i fællesskabet på egne præmisser. 4 AARHUS KOMMUNE

5 Aarhus for alle Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik At borgeren får den service, der tjener deres samlede livssituation bedst. Denne service gives med baggrund i en solid og velovervejet faglighed fra medarbejderens og kommunens side. Vi ønsker samtidig at udmøntningen af Handicappolitikken vil medvirke til at styrke samarbejdet og dermed sammenhængskraften - på tværs af kommunen, de frivillige foreninger, erhvervsliv, kulturinstitutioner og interesseorganisationer. Vi ønsker således, at borgere med handicap og deres netværk: oplever sammenhæng i alle indsatser oplever at blive inddraget på alle niveauer støttes til at udvikle egne brugbare løsninger og strategier til at skabe sit eget gode liv oplever at blive mødt med troværdighed, respekt og engagement. Det engelske skib Tenacious er bygget til at mennesker med handicap kan være med. Skibet kan have 16 personer med handicap om bord. Skibet ligger til kaj i Aarhus under Tall Ship Race AARHUS KOMMUNE 5

6 Kommunens serviceydelser bygger på fire principper I mødet med borgeren arbejder Aarhus Kommune ud fra en vifte af muligheder og metoder, som sætter det enkelte menneske i stand til at handle så selvstændigt som overhovedet muligt. I forhold til børn med handicap arbejdes med en bred vifte af muligheder, for at sikre det enkelte barn det bedst mulige tilbud. De bærende principper i Aarhus Kommunes handicappolitik for voksne med handicap er 1) Rehabilitering, 2) Recovery, 3) Empowerment og 4) Habilitering. Borgere har forskellige behov og muligheder for livsudfoldelse og uafhængighed. Vores tilbudsvifte er dynamisk og målrettet de borgere, der til enhver tid er i kommunen. Vi har et dobbelt fokus på dels at styrke den enkelte personligt, dels at styrke omgivelserne, så de bliver mere tilgængelige og inkluderende. Dette kræver, at medarbejdere er bevidste om den helhed, som netop deres indsats indgår i. Et handicap forsvinder ikke selv om virkningerne kan reduceres med hjælpemidler. Derfor er det vigtigt at anerkende de udfordringer, som et handicap skaber.medarbejdere i Aarhus Kommune møder derfor borgeren med respekt for deres behov og ressourcer. Vi har fokus på, at borgeren bliver så selvhjulpen som muligt, og i det omfang det giver mening. Dette betyder, at vi har fokus på: borgerens ressourcer, frem for borgerens begrænsninger. at hjælpe borgeren til at se og bruge de ressourcer, som er i hans/hendes nærmiljø, således at borgerens samlede livssituation kan forbedres. at Aarhus Kommune gør brug af en vifte af muligheder og metoder, som sætter det enkelte menneske i stand til at handle så selvstændigt som muligt. at borgeren oplever kommunes service som en berigelse, der medfører større handlemuligheder for dem selv. Empowerment Empowerment betyder at vi, i mødet med borgeren styrker den enkeltes ressourcer. Vi møder borgeren der hvor de er, og arbejder på at den enkelte bliver bedre til at varetage eget liv på områder som uddannelse, arbejde, fritid, sundhed og samværet med andre mennesker. Recovery Recovery handler om, hvordan man bedst kommer videre og får skabt en bedre livssituation, med fokus på hvad man kan, fremfor hvad man ikke kan. De faglige medarbejdere i Aarhus Kommune vurderer, i dialog med borgeren, hvordan borgeren hjælpes bedst her og nu. Rehabilitering Rehabilitering betyder at vi sætter fokus på det hele menneske, fysisk, psykisk og socialt. I mødet med borgeren har kommunens medarbejdere fokus på at hjælpe borgeren med selv at få skabt sig et meningsfyldt og selvstændigt liv. Vores hjælp bygger på en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats, som skal forbedre borgerens samlede livssituation. Habilitering Habilitering betyder at udvikle nye evner og har til formål at støtte udviklingen hos en borger med medfødt eller tidligt erhvervet funktionshæmning. Habilitering er en bred, sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der følger borgeren fra den tidligste barndom, gennem ungdommen og ind i voksenalderen, og hvor der er fokus på læring. Det overordnede mål med habilitering er fortløbende at styrke og udvikle de potentialer og færdigheder, en person med handicap har, for derved at opnå størst mulig selvstændighed og livskvalitet for borgeren. Herunder at iværksætte indsatser der fremmer bedst mulig kropsfunktion, indlæring, selvstændighed og selvtillid samt medvirker til borgerens aktive sociale deltagelse. Habilitering er en langsigtet indsats uden tidsbegrænsning, hvor man planlægger lange læringsforløb og forudser i forhold til overgange fra et system til et andet. 6 AARHUS KOMMUNE

7 Fokus 1: Deltagelse i samfundslivet - tilgængelighed Introduktion I Aarhus kommune ønsker vi så vidt muligt, at ophæve de barrierer der måtte forhindre, at alle borgere kan deltage aktivt i samfundslivet og livet i vores by. Mål Det er Aarhus Kommunes mål at sikre tilgængelighed for alle. Derfor har vi fokus på både psykisk og fysisk tilgængelighed fra byggeprojekternes begyndelse. Byrummet skal være tilgængelig for kørestolsbrugere, gangbesværede og andre grupper med funktionsnedsættelser. Vi foretrækker konstruktioner, som i sig selv er tilgængelige for alle. Kollektiv trafik og handicapkørsel skal supplere hinanden. Vi insisterer på dialog med de kulturelle aktører om at indtænke tilgængelighed fra starten. Tilgængelighed skal forstås bredt, både fysisk og psykisk tilgængelighed. Vi anvender digitale hjælpemidler* således, at offentlige arrangementer, kulturelle begivenheder osv. ikke kun kan opleves på stedet. Digitale hjælpe-midler understøtter målsætningen, så offentlige arrangementer, kulturelle begivenheder, hjemmesider og byrummet er tilgængelige for alle. * Ved digitale hjælpemidler forstår vi f.eks. (oplæsningsprogram til pc). Sådan arbejder vi I overenstemmelse med FN s handicapkonvention artikel 9, som vedrører tilgængelighed, arbejder vi for at sikre, at mennesker med handicap, på lige fod med andre har adgang til de fysiske omgivelser og transportmuligheder, den information og kommunikation, herunder informations- og kommunikationsteknologi og systemer, og de øvrige faciliteter og tilbud der er åbne for eller gives offentligheden, både i by områder og landdistrikter. Det betyder, at: Kommunes medarbejdere går i dialog med bysamfundets aktører om at indtænke tilgængelighed, når der skal etableres nye anlæg, bygninger og offentlige rum. AARHUS KOMMUNE 7

8 Aarhus for alle Fokus 2: Sundhed og trivsel Introduktion Handicappolitikken knytter an til Aarhus Kommunes sundhedspolitik, og med udgangspunkt i denne skal enhver borger kunne leve gode, sunde og lange liv. Enhver borger, uanset et handicap, skal have mulighed for at fungere på lige vilkår med andre. Mål Mennesker med handicap skal leve et godt liv med høj grad af livskvalitet og have lige muligheder for at leve et sundt liv. Tænke sundhedsperspektivet ind i alt hvad vi gør. Mennesker er forskellige, så vi målretter vores arbejde mod alle samfundsgrupper, herunder også borgere med handicap. Sikre en mangfoldighed i vores tilbud, sådan at alle har lige mulighed for at leve et godt og sundt liv. Mennesker med handicap skal have mulighed for at kunne frigøre sig fra behandling, pleje og hjælp, i den udstrækning det er muligt. Borgerne skal selv tage et medansvar for egen sundhed og trivsel i den udstrækning, det er muligt. Hvor det, ifølge en faglig vurdering, er nødvendigt skal kommunen yde støtte til at borgeren opnår sundhed og trivsel. Sådan arbejder vi For at understøtte FN-konventionens artikel 25 sundhed vil vi: Give borgerne hjælp til at leve et sundt liv, fordi vi tror på, at lige muligheder for at være sunde, giver samtidig lige muligheder for at leve et aktivt liv. Hjælpe borgeren til et aktivt liv med uddannelse, arbejde, kultur, sport og samvær med andre. Trivsel og sundhed hænger sammen og er ofte to sider af samme sag. Stræbe efter, at sætte den enkelte i stand til at handle så selvstændigt som muligt for at skabe bedst mulig trivsel i eget liv. Dette sker ved hjælp af en bred vifte af muligheder og metoder og altid i bestræbelsen på, at gøre borgeren så selvhjulpen og uafhængig, som muligt. Dette sker altid i dialog med borgeren og pårørende, fordi vi ad denne vej kan imødekomme de individuelle behov indenfor de givne rammer. 8 AARHUS KOMMUNE

9 Fokus 3: Udddannelse og arbejde Introduktion Mennesker med handicap skal så vidt muligt inkluderes i dag- og klubtilbud, i folkeskolen, i studiemiljøer, på arbejdspladser og i alle fællesskaber, hvor det er muligt. Mål At en borger trods funktionsnedsættelse kan få en uddannelse og et arbejde. Mindst 95% af en ungdomsårgang, skal have en uddannelse, dette gælder også børn og unge med handicap. At skabe en dialog og et samarbejde med erhvervslivet om at inkludere mennesker med handicap på arbejdsmarkedet. At alle indgår i ligeværdige og forpligtende fællesskaber. Sådan arbejder vi I overensstemmelse med FN konventionens artikel 24 og27 arbejder vi for at sikre at mennesker med handicap har reelle muligheder for såvel uddannelse som beskæftigelse. Det gør vi ved at: Skabe rammerne for dialogen med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Understøtte og udvikle ligeværdige fællesskaber. Gå forrest i målsætningen om, at få inkluderet mennesker med handicap på arbejdsmarkedet. Gennem møder og oplysning vil vi bygge bro mellem viden og praktiske erfaringer. Inddrage relevante samarbejdspartnere, såsom jobcentre og repræsentanter fra erhvervslivet i bestræbelserne på at åbne arbejdsmarkedet for mennesker med handicap. Bidrage til, at mennesker med handicap ses som en ressource, såvel i uddannelsessystemet som på arbejdsmarkedet. Ruste medarbejderne til at imødekomme borgernes forskellige behov. AARHUS KOMMUNE 9

10 Aarhus for alle Fokus 4: Kultur og fritid Introduktion Aarhus er rig på muligheder, når det gælder kulturtilbud og fritidsaktiviteter. Vi ved, at et aktivt kultur- og fritidsliv skaber glæde og trivsel for alle. Aarhus skal være en mangfoldig og inkluderende by også når det gælder kulturtilbud og fritidsaktiviteter. Mål Alle borgere skal have mulighed for at deltage og bidrage i fællesskaber og i kultur- og fritidsaktiviteter. Sådan arbejder vi For at leve op til FN konventionens artikel 30 om, at mennesker med handicap skal kunne deltage i kulturlivet, rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt arbejder vi for skabe rammerne på følgende måde: Vi sætter fokus på tilgængelighed ved idrætsanlæg, biblioteker og kulturinstitutioner både når det gælder indretning af bygninger og kommunikation til borgerne om fx hvilke anlæg, der har god tilgængelighed. Vi støtter aktiviteter og tilbud, der har en særlig opmærksomhed på mennesker med handicap. Aarhus kommune vil bidrage til at udvikle nye tiltag, hvor det er muligt og relevant, og vi er lydhøre overfor nye ideer til at håndtere kendte udfordringer derfor vil vi skabe gode rammer for dialogen på tværs af myndigheder og frivillige. 10 AARHUS KOMMUNE

11 Organisering Introduktion Aarhus Kommune ønsker, at arbejdet med at realisere handicappolitikkens mål foregår på tværs af kommunens forvaltninger og i samarbejde med erhvervsliv, butikscentre, Midttrafik, uddannelsesinstitutioner, cityforeningen, visit Aarhus, handicaporganisationer, medarbejdere i Aarhus Kommune og en række andre bidragsydere. Dermed ønsker vi, at udmøntningen af handicappolitikken bidrager til større sammenhængskraft og medborgerskab i Aarhus. For at dette skal være blive muligt inviterer vi til dialog og medinddragelse. Hensigten er, at få politikken levendegjort i form af konkret samarbejde om indsatser, der skal medvirke til, at vi når de mål, som er beskrevet under de fire fokusområder. På workshoppen vil vi indsamle ideer til, hvilke elementer der kan indgå i en handlingsplan for de enkelte områder, og hvordan der med fordel kan organiseres et samarbejde på tværs om disse elementer. På denne måde vil handlingsplanen bidrage til, at Aarhus bliver en by, hvor borgere med handicap deltager aktivt og bidrager efter formåen. Workshoppen gentages hvert år i juni, hvilket vil medvirke til at sikre, at Handicappolitikken løbende sammentænkes med de øvrige politikker, evt. en kommende medborgerskabspolitik. For at sikre den indre forankring i Aarhus Kommunes egen organisation lægges der op til, at Handicappolitikken én gang årligt drøftes/behandles på kommunens strategiske lederforum og i byrådet. Mål Vores mål er, at vi sammen og på tværs af sektorer skaber en god by for mennesker med handicap. Vi ønsker en by, hvor handicappolitikkens fire fokusområder er retningsgivende, og de konkrete indsatser sammentænkes. Sådan arbejder vi Aarhus Kommune ønsker en u-bureaukratisk og inddragende organisering, for at skabe samarbejde og synergi i arbejdet med at nå målene for de fire fokusområder. Handicaprådets sekretariat i Borgmesterens Afdeling har ansvar for at afholde årlige møder, i form af store workshops. Her inviteres erhvervsliv, butikscentre, Midttrafik, uddannelsesinstitutioner, cityforeningen, visit Aarhus, handicaporganisationer, medarbejdere i Aarhus Kommune og en række andre bidragsydere. På disse årlige workshops skaber Aarhus Kommune en ramme, hvor nye ideer kan opstå og eksisterende praksis kan gentænkes. Vi ønsker på denne måde at skabe et netværk på tværs, som kan gøre brug af hinandens viden, erfaringer og ressourcer. Det er Handicaprådets sekretariat, der står for organisering og kommunikation vedr. de årlige workshops, men vi inviterer alle interesserede med til at deltage i planlægningen og afviklingen. Den første workshop afholdes medio juni 2014 og har alle fire fokusområder på dagsordenen. AARHUS KOMMUNE 11

12 Vil du vide mere? Aarhus Kommunes tilbud til mennesker med handicap findes på kommunens hjemmeside: Aarhus Kommunes Handicapråd kan kontaktes via: Handicaprådets Sekretariat Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Aarhus C Tlf

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund 1 Indledning I Frederikssund ønsker vi, at borgere med handicap på linje med alle andre borgere skal opleve at være værdsatte

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 1. september 2016 Status på Aarhus Kommunes Handicappolitik- Aarhus for alle! 1. Resume Dette er den anden statusredegørelse vedrørende

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord Alle borgere har ressourcer og evner, som kan bruges til at skabe et godt liv for sig selv, for andre og sammen med andre.

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3 Handicappolitik 2 Forord Vejle Kommunes handicappolitik bygger på og handler om værdier - om at sikre respekt, ligeværd og lige muligheder for alle. Det er Vejle Kommunes ønske, at alle væsentlige beslutninger

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Handlingsplan for Faxe Kommunes

Handlingsplan for Faxe Kommunes Handlingsplan for Faxe Kommunes HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed 1

Læs mere

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 2 Forord Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes nye handicappolitik, ligesom de er helt centrale,

Læs mere

'REVE Handicappolitik Handicappolitik

'REVE Handicappolitik Handicappolitik Handicappolitik Et fælles udgangspunkt giver højere kvalitet, derfor har Greve Kommune en handicappolitik. Behovet for en politik blev ekstra aktuelt med kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Skanderborg Kommunes Handicappolitik

Skanderborg Kommunes Handicappolitik Skanderborg Kommunes Handicappolitik Lige muligheder og rettigheder for mennesker med handicap Vision Formål Udviklingsmål Opfølgning 1 Indledning Vision Byrådet besluttede i februar 2007 at pålægge Sundheds-

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Handicapkonventionens betydning for handicap og socialpsykiatrien

Handicapkonventionens betydning for handicap og socialpsykiatrien Handicapkonventionens betydning for handicap og socialpsykiatrien Odense Kommune, Handicap- og psykiatriafdelingen Et eksempel på hvordan man kan arbejde med at virkeliggøre intentionerne Oplæggets struktur

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab Handicappolitik 2013-16 Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Indledning... 5 Værdier og principper... 6 FN s handicapkonvention... 8 Mål for handicappolitikken...

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Det gode liv Strategi for udvikling og specialisering Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Strategiens formål er at understøtte det gode liv for borgere

Læs mere

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Handleplan frem mod 2020 Indhold I virkeligheden er der mange virkeligheder....4 Next stop: Velfærd år 2020....5 Rehabilitering.....8 Effekt 10

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast Handicappolitik 270208 Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast - 1 - Forord Handicappolitikken er forankret politisk i Økonomiudvalget, godkendt af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik Det gode liv for alle Sønderborg Kommunes handicappolitik Et godt liv for alle Det er en stor glæde at præsentere Sønderborg Kommunes handicappolitik. Den handler om at fremme det gode liv for alle. Bag

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Handicappolitik i Langeland Kommune Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Indledning Langeland Kommunes handicappolitik skal dække alle forvaltningsområder,

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Handicappolitik Thisted Kommune

Handicappolitik Thisted Kommune Handicappolitik Thisted Kommune Indledning... 2 Formål... 2 Grundprincipper... 2 Indsatsområder... 3 Tilgængelighed... 3 De fysiske omgivelser... 4 Information... 4 Uddannelse... 4 Arbejde og social sikring...

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Handicap- og Psykiatripolitik

Handicap- og Psykiatripolitik Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889037 Handicap- og Psykiatripolitik Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet opstår først, når det omgivende samfund

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Gribskov Kommunes Handicappolitik

Gribskov Kommunes Handicappolitik Gribskov Kommunes Handicappolitik Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed UDKAST Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Indledning til politikken...4 Grundlag...5 Kompensationsprincippet...5

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Handicaprådets Handleplan

Handicaprådets Handleplan SOLRØD KOMMUNE HANDICAPRÅDET Handicaprådets Handleplan Valgperiode 2005-2009 Valgperiode 2005-2009 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDNING OG BAGGRUND.... 2 FORMÅL OG MÅLSÆTNING... 2

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

Handicappolitik 5. marts 2012

Handicappolitik 5. marts 2012 5. marts 2012 Indledning Denne politik danner det overordnede grundlag for Rebild Kommunes løsning af opgaver for borgere med handicap. I praksis udmøntes handicappolitikken gennem kommunens kvalitetsstandarder,

Læs mere

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge trives Byrådet besluttede den 22. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

gladsaxe.dk Ungestrategi

gladsaxe.dk Ungestrategi gladsaxe.dk Ungestrategi 2015-2019 Indhold Indledning... 3 Strategi med bredt sigte... 3 Fælles udfordringer på ungeområdet... 3 Sammenhæng til andre politikker og strategier... 3 Strategiens målgrupper...

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Billund Kommunes Handicappolitik Godk. af Byrådet 15/12-15 Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Jorden Rundt 7200 Grindsted Tlf. 79 72 72 72 www.billund.dk Indhold Indledning......................................................................................................

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Lige muligheder for alle

Lige muligheder for alle 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 1 Lige muligheder for alle Dragør Kommunes handicap- og psykiatripolitik Læs mere på www.dragoer.dk 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 2 Lige muligheder

Læs mere

Rødovre Kommunes handicappolitik

Rødovre Kommunes handicappolitik Forord Rødovre Kommunes handicappolitik Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter Rødovre Kommune endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009 Handicappolitik Indhold Forord..................................................................................... 3 Indledning................................................................................

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have at alle børn og unge trives. Byrådet besluttede den xx. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område Med Plan 2020 lægger Gladsaxe Kommune op til en nyorientering af indsatsen overfor borgere med psykosociale handicap. Plan 2020 præsenterer en række visioner

Læs mere