Vedtaget i Byrådet den 25. marts Handicappolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik"

Transkript

1 Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009 Handicappolitik

2 Indhold Forord Indledning Værdier Målsætninger Indsatsområder Familieliv og personlig integritet Kultur og fritid Dagtilbud, uddannelse og arbejde Udvikling og bevarelse af funktionsniveau Tilgængelighed Bærende principper

3 Forord Viborg Byråds vision er, at Viborg skal være en kommune med gode muligheder for at bo, uddanne sig og arbejde. En kommune, hvor borgerne trives, lever sundt og aktivt med adgang til en mangfoldighed af kultur-, fritids- og naturoplevelser. Denne vision gælder naturligvis også for de borgere, som har et handicap. Der er mange af livets forhold, der har betydning for, om man kan leve et godt liv, og da Viborg Byråd besluttede at udarbejde en samlet handicappolitik, ønskede vi derfor, at borgerne skulle være med til at besvare spørgsmålet: Hvad er det gode liv? Omkring 160 engagerede borgere mødte op til tre dialogmøder i efteråret 2008 og bidrog med deres viden, erfaringer og holdninger. I møderne deltog både brugere, pårørende, handicapforeninger, fagfolk, politikere og andre borgere med interesse i handicapområdet. Det har været en inspirerende og givtig proces, og mange forskellige holdninger og tilgange til handicapområdet har været med til at præge denne første handicappolitik for den nye Viborg Kommune. Handicappolitikken er en tværgående politik, som i praksis involverer alle Byrådets politiske udvalg og forvaltninger. Med handicappolitikken har Viborg Byråd nu fastsat de værdier, mål og indsatsområder, der skal styre og prioritere indsatsen i de kommende år. Vi ønsker, at politikken skal bidrage til at sikre borgere med handicap de samme muligheder som alle andre for at skabe sig et godt liv. Borgmester Johannes Stensgaard Viborg Byråd 3

4 Indledning Det gode liv for borgere med handicap Hvad gør Viborg Kommune nu? Handicappolitikkens målgruppe Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. (Kilde: FN s Handicapkonvention) Internationale rammer FN har udarbejdet en række standardregler om lige muligheder for mennesker med handicap. Disse skal i lighed med andre internationalt anerkendte menneskerettigheder sikre handicappedes rettigheder og ligestilling med andre i samfundet. Derudover blev FN s internationale handicapkonvention vedtaget i Danmark anerkendte konventionen i 2007 og den skal nu indarbejdes i dansk lovgivning. Konventionen indeholder klart definerede rettigheder for borgere med handicap og skal på den måde bidrage til at skabe lige rettigheder og muligheder for alle. I visionen for Viborg Kommune udpeges pejlemærkerne for Viborg Kommunes handicappolitik. I visionen står blandt andet, at: Viborg er en kommune med gode muligheder for at bo, uddanne sig og arbejde. Viborg er en kommune, hvor borgerne trives, lever sundt og aktivt med adgang til en mangfoldighed af kultur-, fritids- og naturoplevelser. Handicappolitikken skal være med til at realisere visionen. Politikken fastlægger og beskriver, hvordan handicapaspektet indarbejdes i Viborg Kommunes opgaver. Den er med til både at synliggøre og sikre sammenhæng i Viborg Kommunes indsats på handicapområdet. Netop sammenhængen er væsentlig, da indsatsen på handicapområdet berører mange aspekter i mange borgeres liv. Politikken har derfor et bredt fokus på temaerne familieliv og personlig integritet - kultur og fritid - dagtilbud, uddannelse og arbejde - udvikling og bevarelse af funktionsniveau - tilgængelighed. Med andre ord handler politikken om, hvad det gode liv er. Indsatsen på handicapområdet omfatter en lang række tiltag på mange forskellige områder blandt andet særlige dagtilbud og klubber, specialskoler og specialundervisning samt tilbud til voksne med handicap, herunder beskæftigelses- og aktivitetstilbud, personlige ydelser og ledsageordninger, hjælpemidler og botilbud. Dertil kommer indsatsen med at sikre tilgængeligheden i såvel de fysiske omgivelser som tilgængeligheden til information og viden. Viborg Kommune deltager sammen med to andre kommuner i Projekt Mainstreaming af handicapområdet. I den forbindelse er Viborg Kommune med til at udvikle og afprøve følgende værktøjer, der sikrer lige muligheder for borgere med handicap: Manual for sagsfremstillinger til de politiske udvalg Procesguides til interne styringsredskaber Guiden Tjek på fysisk tilgængelighed Guiden Planlægning af arrangementer Viborg Kommune tilstræber generelt, at der er én indgang til Kommunen, så borgeren kun behøver at henvende sig et sted, når en sag ønskes behandlet. På handicapområdet skal det medvirke til, at borgeren får færrest mulige kontaktpersoner, og at det er Kommunen og ikke borgeren, der skal stå for at koordinere behandlingen af en sag. 4

5 Udfordringer for Viborg Kommune I Viborg Kommune har indsatsen for at skabe lige muligheder for alle borgere høj prioritet. Kommunen står dog på handicapområdet over for en række konkrete udfordringer, som kommer til udtryk i de indsatsområder, som er udpeget i denne handicappolitik. På et mere overordnet plan skal Kommunen forholde sig til følgende problemstillinger: Organisation Den ny Viborg Kommune har eksisteret siden den 1. januar Sammenlignet med de tidligere kommuner er der tale om en meget større enhed såvel geografisk som administrativt. Det er en væsentlig udfordring at skabe overblik over og sammenhæng mellem de tilbud, som stilles til rådighed for borgere med handicap. Med kommunalreformen er der endvidere skabt nye snitflader mellem statslige, regionale og kommunale aktører, særligt har kommunerne overtaget opgaver og tilbud fra de tidligere amter. Udfordringen er derfor at sikre kontinuitet og specialviden samt at lade sig inspirere af viden og behandlingsformer, der benyttes uden for kommunegrænsen. I den forbindelse er Viborg Kommune ikke bare myndighed, men også arbejdsgiver. Flere end 15 procent af arbejdspladserne i Viborg Kommune er kommunale, hvilket skaber en særlig udfordring i forhold til at være foregangseksempel på det rummelige arbejdsmarked. Inddragelse Det er en udfordring at sikre rammerne for den hjælp til selvhjælp, som borgere med handicap i Viborg Kommune har behov for. Borgere med handicap skal i videst muligt omfang have de samme muligheder som andre borgere, hvilket dog ofte kræver en særlig kommunal indsats. I tilrettelæggelsen af denne indsats står Viborg Kommune først og fremmest med den udfordring at sikre størst og bedst mulig inddragelse af den enkelte borger, af pårørende og af de frivillige netværk. Handicaprådet og handicapforeningerne er desuden vigtige samarbejdspartnere for Viborg Kommune i dialogen om udviklingen af de kommunale tilbud. Beskæftigelse Uanset de økonomiske konjunkturer er det en stor udfordring at sikre borgere med handicap en uddannelse og et arbejde, de kan bestride. Viborg Kommune vil sammen med arbejdsmarkedets parter løfte denne udfordring. 5

6 Hvad gør Viborg Kommune fremover? I denne tværgående handicappolitik udpeges de overordnede værdier, målsætninger og indsatsområder, som Viborg Kommune ønsker at sætte fokus på i de kommende år. Derudover indeholder politikken en række bærende principper, som beskriver, hvordan Viborg Kommune vil opfylde visionen og målsætningerne. Handicappolitikken er Byrådets redskab til at udpege de indsatsområder, som skal i gang på både kort og længere sigt. Mål og tidsperspektiv for de konkrete indsatsområder kan derfor løbende fastlægges i sektorpolitikker for de enkelte fagområder. Selve handicappolitikken evalueres minimum en gang i hver byrådsperiode ved, at der udarbejdes en status for de enkelte indsatsområder. Første status udarbejdes senest primo Handicappolitikkens opbygning Vision Målsætninger Indsatsområder Værdier Bærende principper 6

7 Værdier Handicappolitikkens værdier beskriver den etik og de normer, som handicappolitikken og dermed handicapområdet i Viborg Kommune som helhed skal være præget af. Følgende værdier skal kendetegne Viborg Kommunes indsats over for borgere med handicap: Ligeværd Alle mennesker er værdifulde, og derfor skal alle borgere have mulighed for indflydelse på egen livssituation og udvikling. Derudover skal alle borgere have mulighed for at udnytte og udvikle egne kompetencer og ressourcer. Ligeværd gælder i mødet mellem borgeren og Viborg Kommune - et møde, som skal være præget af gensidig åbenhed og dialog. Respekt Ethvert menneske har individuelle behov og desuden et ansvar for egen tilværelse. Viborg Kommune udviser respekt for og anerkender det enkelte menneskes ret til selv at definere, hvad det gode liv er. Respekt indebærer også plads til forskellighed og, at indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og tilpasses den enkeltes behov. Helhed Indsatsen på handicapområdet tager udgangspunkt i borgernes samlede livssituation. Det betyder, at blandt andet netværk, familie, udviklingsmuligheder og livsfaser skal indtænkes. Rummelighed De kommunale tilbud skal være så rummelige, at alle borgere kan deltage. Deltagelsen kan eventuelt være på særlige vilkår, hvis det er hensigtsmæssigt i det enkelte tilfælde. Viborg Kommune vil, for at skabe åbne lokalsamfund med plads til alle, samarbejde med andre offentlige myndigheder, private arbejdspladser, arbejdsmarkedets parter samt foreninger og andre relevante samarbejdsparter. 7

8 Målsætninger Handicappolitikkens målsætninger beskriver de overordnede mål for Viborg Kommunes indsats på handicapområdet. Der er tale om langsigtede mål, der gælder på tværs af udvalgsområder og forvaltningsområder. Viborg Kommune har følgende mål for indsatsen over for borgere med handicap: Deltagelse i samfundslivet Borgere med handicap skal have mulighed for en uddannelse og et job samt adgang til at gøre brug af fritids- og kulturtilbud og til at deltage i det politiske liv. Høj faglig kvalitet Viborg Kommune skal have en høj kvalitet i sagsbehandlingen og i de tilbud, der stilles til rådighed for borgere med handicap. Der skal i tilbuddene være fokus på den enkeltes kompetencer, ønsker og personlige mål. Kommunen skal bidrage til ny viden ved afprøvning og udvikling af nye metoder og hjælpemidler. Fleksible tilbud I Viborg Kommune skal borgere med handicap have mulighed for det rette tilbud til rette tid. Alle tilbud tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes aktuelle behov. Tilgængelighed Borgere med handicap skal have mulighed for at bevæge sig i det offentlige rum samt adgang til relevant information. Overskuelighed I Viborg Kommune skal borgere med handicap og deres pårørende hurtigt og nemt være i stand til at få overblik over de tilbud og den service, der stilles til rådighed. 8

9 For at opfylde handicappolitikkens vision og målsætninger udpeges en række indsatsområder, som Viborg Kommune vil sætte fokus på i de kommende år. Indsatsområderne er opdelt i fem hovedtemaer. Der er lagt vægt på at anvende temaer, der har betydning for det gode liv, og som alle har betydning for, at borgere med handicap kan deltage aktivt i samfundslivet. Temaerne er: Familieliv og personlig integritet Kultur og fritid Dagtilbud, uddannelse og arbejde Udvikling og bevarelse af funktionsniveau Tilgængelighed Indsatsområder vedrørende tilgængelighed er samlet under et selvstændigt tema om tilgængelighed. Der er her tale om et tværgående tema, som er med til at understøtte indsatsområderne inden for de øvrige temaer. Under hvert tema gives en introduktion til, hvilke typer af tilbud og ydelser Viborg Kommune har i dag, hvorefter de konkrete indsatsområder beskrives. Indsatsområder 9

10 Familieliv og personlig integritet Indsatsområder At leve med et handicap ændrer ikke ved, at man som borger har et ansvar for sin tilværelse. Det ændrer heller ikke ved retten til som udgangspunkt at leve sammen med sin familie. Det er derfor vigtigt, at indsatsen i forhold til en borger med handicap tilrettelægges, så han/ hun får bedst mulig adgang til at påtage sig dette medansvar og desuden tilbydes en reel mulighed for at leve et familieliv, hvis dette ønskes. Når et familiemedlem er handicappet, så påvirker det hele familien. Derfor er det hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i familiens samlede situation og fokusere på sammenhæng mellem de enkelte dele af indsatsen for dermed at sikre helhed og sammenhæng. Viborg Kommune tilbyder forskellige ydelser med det formål at give handicappede borgere mulighed for at leve et familieliv og bevare den personlige integritet. Af eksempler herpå kan nævnes hjælpemidler og boligindretning, som er med til at sikre, at de pågældende borgere kan leve det liv, de ønsker og som er muligt. Ét primært kontaktteam fungerer som tovholder i indsatsen i forhold til borgeren. Borgeren kan hos sit kontaktteam få information og vejledning om sin situation. Helhed i indsatsen ved at være særlig opmærksom på overgange mellem forskellige livsfaser og overgange fra et tilbud til et andet. Handleplaner for indsatsen i forhold til den enkelte borger er et vigtigt redskab i den forbindelse. Borgerens samlede livssituation danner udgangspunkt for indsatsen. Det betyder, at hele familiens forhold overvejes og indgår i tilrettelæggelsen af tilbud til borgere med handicap. Der etableres bruger- og pårørendesamarbejde i forbindelse med alle Viborg Kommunes botilbud. Fokus på den nødvendige oplysningsindsats vedrørende handicap og borgere med handicap over for borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner m.m. 10

11 Kultur og fritid Indsatsområder Udvikling af kommunale fritids- og ungdomsklubtilbud til børn og unge med handicap. Dialog mellem interesseorganisationer, foreninger, kulturinstitutioner og Viborg Kommune om behovet for udvikling og afprøvning af nye fritids- og kulturtilbud i partnerskaber. Information og vejledning om fritids- og kulturtilbud til borgere med handicap og om de kommunale ordninger, der er med til at understøtte mulighederne for at deltage. Fokus på at gøre de almene fritids- og kulturtilbud rummelige og fysisk tilgængelige for borgere med handicap fx ved skiltning og adgangsforhold. Borgere med handicap skal have mulighed for at gøre brug af fritids- og kulturtilbud på lige fod med andre borgere. Fritids- og kulturaktiviteter kan omfatte alt fra kommunale tilbud som fx fritidsklubber, ungdomsklubber, ungdomsskole og dagtilbud for voksne til foreningsaktiviteter og kultur- og idrætsaktiviteter i offentligt og privat regi. Viborg Kommune har forskellige tiltag, der bidrager til, at borgere med handicap kan deltage i de almindelige fritids- og kulturtilbud. Derudover stilles der særlige fritids- og kulturtilbud til rådighed for de borgere, som har behov herfor. På kulturområdet ydes tilskud til, at borgere med handicap kan deltage i folkeoplysningsaktiviteter, og der gives foreningstilskud efter folkeoplysningsloven til fx handicapidrætsforeninger, handicapforeninger m.v. Herudover stiller Viborg Kommune faciliteter til rådighed for borgere med handicap fx i forbindelse med idræt. Viborg Kommunes biblioteker råder over en lang række materialer, der stilles til rådighed for borgere med kommunikationshandicap. På fritidsområdet arbejdes der for, at børn og unge kan blive i almensystemet, og at klubber m.v. fungerer som rummelige og forpligtende fællesskaber, hvor det sociale liv for såvel gruppen som for den enkelte tilgodeses. 11

12 Dagtilbud, uddannelse og arbejde Indsatsområder Borgere med handicap skal have mulighed for en uddannelse og et job på lige fod med andre borgere. Derfor arbejder Viborg Kommune målrettet for, at børn og unge med særlige behov kan have et børneliv i dagtilbud og folkeskole, og at de indgår i et ligeværdigt fællesskab med andre børn og unge. Samtidig er det et mål at videreudvikle den viden og specialisering, der er på specialområdet ikke mindst til gavn for de børn og unge, som bedst kan profitere af et specialskoletilbud. Borgere, der har behov for afklaring af deres muligheder for uddannelse og beskæftigelse, tilbydes information og vejledning. Mulighederne for at gennemføre en uddannelse eller at varetage et job understøttes af en række støtteforanstaltninger fx hjælpemidler, specialpædagogisk støtte, indretning af arbejdspladsen og personlig assistance. Viborg Kommune ønsker et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet om at skabe rummelighed for borgere med handicap. Det handler ikke mindst om at bruge de redskaber, som lovgivningen giver mulighed for, aktivt. Borgere, som ikke kan tage en uddannelse eller varetage et job på almindelige vilkår, tilbydes andre muligheder for uddannelse og beskæftigelse fx via specialundervisningstilbud, fleksjob, job med løntilskud til førtidspensionister eller beskyttet beskæftigelse. Fokus på det inkluderende børneliv, således at børn og unge med handicap kan blive i de almindelige tilbud, når de kan profitere heraf. Udgangspunktet er, at alle institutioner og skoler fungerer som rummelige og forpligtende fællesskaber, hvor det sociale liv for gruppen tilgodeses samtidig med, at den enkeltes oplevelse af at være en del af fællesskabet prioriteres. Indsats for, at unge med handicap får en ungdomsuddannelse fx via samarbejde med uddannelsessteder m.v. om at skabe fleksible uddannelsesmuligheder. Information og vejledning til borgere med handicap om muligheder i forhold til uddannelse og arbejde samt afklaring af arbejdsevne. Opsøgende indsats i forhold til at skabe fleksible jobmuligheder i private og offentlige virksomheder fx via information, rådgivning og netværksdannelse. Rådgivning og opfølgning i forhold til virksomheder, der ansætter medarbejdere på særlige vilkår. 12

13 Indsatsområder Udvikling og bevarelse af funktionsniveau Tidlig udredning og indsats over for børn med handicap samt sideløbende vejledning af forældre og andre pårørende. Hurtig, tilgængelig og koordineret vedligeholdelses- og genoptræning samt hurtig adgang til afprøvning af hjælpemidler. Fokus på at anvende og frembringe behandlings- og træningstilbud, som baserer sig på dokumenteret effekt. Efteruddannelse og faglig opkvalificering af personalet i forvaltningen og på institutionerne med henblik på sikring af specialviden. At opnå og bevare et optimalt funktionsniveau er både til gavn for den enkelte borger og en forudsætning for borgerens deltagelse i samfundslivet som helhed. Ifølge FN s standardregler fra 1993 bør det i medlemslandene sikres, at der findes revalideringstilbud til mennesker med handicap, således at de kan opnå og bevare deres optimale funktionsniveau og uafhængighed. I den forbindelse defineres revalidering som den proces, der tilsigter at sætte handicappede i stand til at opnå og bevare det optimale funktionsniveau på det fysiske, sansemæssige, intellektuelle, mentale og/ eller sociale område og dermed give dem mulighed for at ændre deres liv og opnå større uafhængighed. Viborg Kommune har en række tilbud og ydelser, som har til formål at sikre udvikling og optimering af funktionsniveauet hos borgere med handicap, fx genoptræning, støtte i eget hjem samt aktivitets- og samværstilbud. Lov om social service er i den forbindelse en vigtig ramme for indsatsen. 13

14 Tilgængelighed Indsatsområder For at borgere med handicap kan udnytte mulighederne i et rummeligt lokalsamfund, er det nødvendigt, at disse muligheder er tilgængelige. Alle skal således have mulighed for at færdes trygt og på uafhængig vis i byrummet, i parker, i naturen og på tværs af kommunen. Byrådet har i april 2008 vedtaget en Tjekliste for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri. Denne liste opsummerer en række anbefalinger og krav til bl.a. adgangsveje, skiltning og indretning og bruges til at sikre byggeprojekters handicapegnethed. Tjeklisten vil løbende blive ajourført. Ud over ubesværet adgang i forhold til de fysiske omgivelser dækker tilgængelighed også adgangen til information og til at kommunikere med myndigheder og andre borgere. Det er således af vital betydning i et demokratisk samfund, at der er lige adgang til information fx på biblioteker og på kommunens hjemmeside. Udvikling af fleksible og individuelt tilpassede boligtilbud til borgere med handicap samt sikring af et tilstrækkeligt antal boliger. Overskuelighed for borgerne over boligtilbud og handicapegnede boliger i Viborg Kommune, fx i form af en oversigt over boligerne med relevante oplysninger om den enkelte bolig. Der udarbejdes en handlingsplan for gennemgang og forbedring af den fysiske tilgængelighed i Viborg Kommune generelt, herunder byrum og naturområder. Der udarbejdes en oversigt over handicapegnede tilbud i naturen i Viborg Kommune. Bedre adgang for borgere med handicap til transportnettet i Viborg Kommune samt mere fleksible transportmuligheder. Strategi for nemmere adgang til information for borgere med handicap. Der udarbejdes en tjekliste for anlægsarbejder i det offentlige rum (anlægsarbejder for torve og pladser, i forbindelse med byggemodningsarbejder, anlæg af veje, stier og fortove m.v.) 14

15 Bærende principper Handicappolitikkens bærende principper beskriver, hvordan Viborg Kommune vil opfylde politikkens vision og målsætninger. Der er tale om de arbejdsformer og metoder, som på tværs af områder er afgørende for opfyldelsen af disse. Viborg Kommunes tilbud til borgere med handicap tilrettelægges ud fra følgende bærende principper: Tidlig indsats Gennem en tidlig indsats sker der en tidlig afklaring af de forhold, som kan sikre borgerens deltagelse i samfundslivet. Herved sikres, at den nødvendige støtte og specialfaglige tilbud ligeledes kan igangsættes tidligt. Princippet om en tidlig indsats gælder for alle aldersgrupper, og det skal mindske behovet for en mere indgribende indsats senere. Information og vejledning Der er let adgang til at blive vejledt af de medarbejdere i Viborg Kommune, som har den nødvendige specialviden. Viborg Kommune samarbejder med andre offentlige myndigheder, videnscentre og interesseorganisationer om vidensdeling. Information gøres let tilgængelig for borgeren ved anvendelse af formidlingsmåder og redskaber, der er tilpasset borgerens behov. Inddragelse Borgere med handicap skal inddrages for at sikre den enkelte persons med- og selvbestemmelse over eget liv og hverdag. Inddragelse foregår både i sagsbehandlingen, i det daglige møde mellem medarbejdere og brugere og i arbejdet med at udvikle de kommunale tilbud. Pårørende og netværk udgør en vigtig ressource, som inddrages efter borgerens ønske og behov. Evaluering og dokumentation De kommunale tilbud baserer sig på den nyeste viden om metoder og effekter. Evaluering og dokumentation anvendes løbende til at dokumentere resultaterne af de eksisterende tilbud og ligeledes i forbindelse med afprøvning og udvikling af nye metoder. Helhed og sammenhæng Det tværfaglige samarbejde sikrer, at der er helhed i den indsats, som Kommunen yder, og at sagsbehandlingen koordineres, så borgeren oplever et sammenhængende forløb. Ved skift til et nyt servicetilbud skabes helhed og sammenhæng gennem en tidlig dialog og rådgivning om skiftet, gennem intern koordinering og gennem koordinering med andre offentlige myndigheder. 15

16 Handicappolitik

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik Det gode liv for alle Sønderborg Kommunes handicappolitik Et godt liv for alle Det er en stor glæde at præsentere Sønderborg Kommunes handicappolitik. Den handler om at fremme det gode liv for alle. Bag

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3 Handicappolitik 2 Forord Vejle Kommunes handicappolitik bygger på og handler om værdier - om at sikre respekt, ligeværd og lige muligheder for alle. Det er Vejle Kommunes ønske, at alle væsentlige beslutninger

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Skanderborg Kommunes Handicappolitik

Skanderborg Kommunes Handicappolitik Skanderborg Kommunes Handicappolitik Lige muligheder og rettigheder for mennesker med handicap Vision Formål Udviklingsmål Opfølgning 1 Indledning Vision Byrådet besluttede i februar 2007 at pålægge Sundheds-

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Handicappolitik 5. marts 2012

Handicappolitik 5. marts 2012 5. marts 2012 Indledning Denne politik danner det overordnede grundlag for Rebild Kommunes løsning af opgaver for borgere med handicap. I praksis udmøntes handicappolitikken gennem kommunens kvalitetsstandarder,

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 2 Forord Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes nye handicappolitik, ligesom de er helt centrale,

Læs mere

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast Handicappolitik 270208 Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast - 1 - Forord Handicappolitikken er forankret politisk i Økonomiudvalget, godkendt af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

Læs mere

Handicappolitik i Syddjurs Kommune

Handicappolitik i Syddjurs Kommune Vedtaget i Syddjurs Byråd den 19. december 2013 Side 1 af 11 1. INDLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Overordnede mål:... 4 1.3 Generelle mål:... 4 1.4 Indsatsområder... 4 2. MÅLSÆTNINGER... 4 2.1 Det tekniske

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

Handicappolitik i Kerteminde Kommune 2010-2011

Handicappolitik i Kerteminde Kommune 2010-2011 Handicappolitik i Kerteminde Kommune 2010-2011 Kerteminde Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i FN s standardregler fra 1993 om ligestilling af handicappede med andre borgere. Endvidere har Regeringens

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse Mål for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 Indledning Formålet med at udarbejde mål for Handicap og Psykiatri er, at målene angiver retning for vores arbejde og giver mening til

Læs mere

Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015

Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015 Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015 Vedtaget i Fanø Byråd den 21. januar 2008 revideret udgave vedtaget den 11. april 2011 Handicappolitik for Fanø Kommune 2011 2015 Indholdsfortegnelse Forord/Indledning...

Læs mere

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab Handicappolitik 2013-16 Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Indledning... 5 Værdier og principper... 6 FN s handicapkonvention... 8 Mål for handicappolitikken...

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Gribskov Kommunes Handicappolitik

Gribskov Kommunes Handicappolitik Gribskov Kommunes Handicappolitik Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed UDKAST Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Indledning til politikken...4 Grundlag...5 Kompensationsprincippet...5

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer:

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: NORDFYNS KOMMUNE. DET GODE LIV FOR ALLE. Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: En idealkommune

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Handicappolitik i Langeland Kommune Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Indledning Langeland Kommunes handicappolitik skal dække alle forvaltningsområder,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Lige muligheder for alle

Lige muligheder for alle 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 1 Lige muligheder for alle Dragør Kommunes handicap- og psykiatripolitik Læs mere på www.dragoer.dk 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 2 Lige muligheder

Læs mere

HANDICAPPOLITIK EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Handicappolitik // Side 1

HANDICAPPOLITIK EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Handicappolitik // Side 1 HANDICAPPOLITIK EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Handicappolitik // Side 1 HANDICAPPOLITIK Handicappolitikken er udarbejdet af Center for Psykiatri og Handicap.

Læs mere

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Billund Kommunes Handicappolitik Godk. af Byrådet 15/12-15 Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Jorden Rundt 7200 Grindsted Tlf. 79 72 72 72 www.billund.dk Indhold Indledning......................................................................................................

Læs mere

Handicappolitik i Allerød Kommune

Handicappolitik i Allerød Kommune Handicappolitik i Allerød Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Visioner og værdier...7 3. Allerød Kommunes målsætninger med afsæt i FNs Standardregler:...8 Udviklingsforslag...10 Udviklingsforslag...12

Læs mere

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund 1 Indledning I Frederikssund ønsker vi, at borgere med handicap på linje med alle andre borgere skal opleve at være værdsatte

Læs mere

Handicappolitik Thisted Kommune

Handicappolitik Thisted Kommune Handicappolitik Thisted Kommune Indledning... 2 Formål... 2 Grundprincipper... 2 Indsatsområder... 3 Tilgængelighed... 3 De fysiske omgivelser... 4 Information... 4 Uddannelse... 4 Arbejde og social sikring...

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Handicappolitik i Helsingør Kommune

Handicappolitik i Helsingør Kommune Handicappolitik i Helsingør Kommune Vedtaget af Byrådet i Helsingør Kommunes den 21. januar 2008 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 2 1. Forord 3 2. Indledning 3 3. Værdier og målsætninger på handicapområdet:

Læs mere

'REVE Handicappolitik Handicappolitik

'REVE Handicappolitik Handicappolitik Handicappolitik Et fælles udgangspunkt giver højere kvalitet, derfor har Greve Kommune en handicappolitik. Behovet for en politik blev ekstra aktuelt med kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord Alle borgere har ressourcer og evner, som kan bruges til at skabe et godt liv for sig selv, for andre og sammen med andre.

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune Lemvig kommune Handicap & Psykiatripolitik Side 1 af 14 sider Indholdsfortegnelse Indledning....3 Målgruppe....4 Formål...5 Værdier.5 Indsatsområder.6 Hvordan føres politikken ud i livet..6 Indsatsområder

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik Jammerbugt Kommunes Handicappolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 22.-3. 2012 BAGGRUND I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken

Læs mere

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT Baggrund I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken skal være med til at understøtte visionen om, at

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

GUIDEN / SAGSFREMSTILLING TIL DE POLITISKE UDVALG

GUIDEN / SAGSFREMSTILLING TIL DE POLITISKE UDVALG GUIDEN / SAGSFREMSTILLING TIL DE POLITISKE UDVALG VÆRKTØJET TIL SAGSFREMSTILLING CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION HVORFOR BØR JEG INDARBEJDE

Læs mere

Handicappolitik. - mere end en hensigtserklæring

Handicappolitik. - mere end en hensigtserklæring Handicappolitik - mere end en hensigtserklæring 2 Handicappolitik - mere end en hensigtserklæring Forord Handicappolitikken 2008 for Aalborg Kommune er blevet til i et tæt samarbejde med interessenterne

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Handicappolitik December 2015 BRØNDBY KOMMUNE

Handicappolitik December 2015 BRØNDBY KOMMUNE Handicappolitik December 2015 BRØNDBY KOMMUNE Indhold Forord Forord 2 Formål 3 Målgruppe 3 Centrale principper 4 Mission og vision 6 Handicappolitikkens handleplan 7 Indsatsområde 1-5: 1) Tilgængelighed

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Handicappolitikkens opbygning

Handicappolitikkens opbygning Handicappolitik Handicappolitikkens opbygning Vision Hjørring Kommune ønsker at være et inkluderende samfund, hvor der er fællesskab, lige rettigheder, pligter og udfoldelsesmuligheder for alle. Borgere

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Handicaprådets Handleplan

Handicaprådets Handleplan SOLRØD KOMMUNE HANDICAPRÅDET Handicaprådets Handleplan Valgperiode 2005-2009 Valgperiode 2005-2009 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDNING OG BAGGRUND.... 2 FORMÅL OG MÅLSÆTNING... 2

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 24-11-2015 kl. 16:45 Mødelokale 3, 1. sal i Lyngby Idrætsby (samme mødelokale som det ordinære møde i september) Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Handicappolitik Hedensted Kommune

Handicappolitik Hedensted Kommune Handicappolitik Hedensted Kommune Godkendt af Byrådet den 29. november 2011 Dokument nr. 1824741 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 INDLEDNING Hedensted kommunes handicappolitik er vedtaget i Hedensted

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

2013 HANDICAPPOLITIK 2015

2013 HANDICAPPOLITIK 2015 2013 HANDICAPPOLITIK 2015 Indhold FORORD 05 1. INDLEDNING 06 2. HANDICAPPOLITIKKENS VÆRDIGRUNDLAG 07 Formål 07 Definition af handicapbegrebet- målgruppe for Handicappolitikken 07 Generelle principper

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Handicap- og Psykiatripolitik

Handicap- og Psykiatripolitik Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889037 Handicap- og Psykiatripolitik Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet opstår først, når det omgivende samfund

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Handicappolitik for Vallensbæk Kommune

Handicappolitik for Vallensbæk Kommune Handicappolitik for Vallensbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Målsætninger... 3 2.1 Samarbejde... 3 2.2 God service... 3 2.3 Tilgængelighed... 4 2.4 Børn... 4 2.5 Uddannelse... 4 2.6 Adgang

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Vedtaget af Fanø Byråd den xx Vision På Fanø prioriterer vi det gode børneliv, og alle børn og unge skal opleve, at de kan leve et trygt og sundt liv baseret

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere