Basketligaens Hvidbog 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Basketligaens Hvidbog 2015"

Transkript

1 Basketligaens Hvidbog 2015 Basketligaen blev etableret i 1997 med det formål at skabe en platform for udvikling af den bedste mandlige herrerække. Ligaens primære fokus er på udvikling af alt der sker omkring banen. Det vil sige faciliteter, underholdning, produktudvikling og tilskuere. Vi tror på at dette er den måde vi kan forsætte den positive udvikling ligaen har oplevet i mange år. Vision Vi vil være en højt profileret professionel liga der tilbyder unik national sportsunderholdning Mission Vi leverer intens kvalitetsunderholdning Klubberne betragter sig selv som kollegaer og samarbejdspartnere udenfor banen, med en fælles opgave om at udvikle sporten. Dette gøres igennem konstruktivt samarbejde, ærlighed og åbenhed omkring alle forhold i ligaen. DEL I - BASKETLIGAEN OG DENS OPGAVER 1 Navn Ligaens navn er Basketligaen. Ligaen er Danmarks Basketball-Forbunds øverste række i Danmarksturneringen for herrer. Ligaen kan uden varsel skifte navn efter beslutning fra ligarådet. Ligaen er undergivet DBBFs love og reglementer og Danmarks Idræts-Forbunds love og reglementer og beslutninger truffet i henhold hertil. 2 Formål Ligaens formål er at virke for herreelite-basketballs fremme i overensstemmelse med DBBFs love. Ligaens opgaver er blandt andet at: Sikre drift af turneringen Udvikle ligaen kommercielt Arbejde på at markedsføre ligaen Rådgive og vejlede klubberne Definere strategier og igangsætte udviklingsprojekter Skabe den bedst mulige fankultur Samarbejde med TV-partnere Samarbejde med kommercielle partnere Samarbejde med DBBF og andre interessenter

2 3 Hjemsted Ligaens hjemsted er direktørens/forretningsførerens kontor. 4 Turneringsgebyr Ligaens klubber betaler et årligt turneringsgebyr til ligaen. Gebyret fastsættes af ligarådet ved simpelt flertal efter indstilling fra ligaudvalget og forretningsføreren. 5 Love og reglementer Ligaens klubber skal følge DBBFs love og reglementer og alle beslutninger truffet i henhold hertil, med mindre der i hvidbogen er beskrevet præcise undtagelser til disse regler. 6 Hvidbog og mandat Basketligaen er underlagt Danmarks Basketball forbunds rigsdag der er den øverste instans. Rigsdagen godkender årligt Basketligaens hvidbog og giver dermed mandat til den følgende sæson. jf. DBBF s love og reglementer 12 stk.5 pkt. 8. Mindre væsentlige beslutninger nedfældes i ligaens beslutningsdokument og hvidbogens bilag der ikke skal godkendes på rigsdagen. 7 Basketligarådet Basketligarådet er ligaens øverste myndighed og består af en repræsentant fra hver ligaklub, samt op til tre repræsentanter udpeget af DBBF. Rådets opgave er at forholde sig til de væsentlige problemstillinger for ligaen. Den daglige drift varetages af forretningsføreren i samarbejde med ligaudvalget. Hver klub udpeger en navngiven repræsentant i Basketligarådet. Denne person er ansvarlig for sin klubs forpligtigelser og kan tegne klubben, og kan dermed træffe de nødvendige beslutninger på møderne i forhold til Basketligaen. Hver klub skal udpege en substitut med samme viden og mandat, der deltager i Basketligarådsmøderne i tilfælde af forfald fra klubbens normale repræsentant. Man kan kun udøve stemmeret i ligarådet ved personligt fremmøde. Møderne afholdes efter en fast termin med et minimum af fire møder om året. Dagsorden for mødet samt bilag skal udsendes senest 4 dage før mødets afholdelse. Der tages beslutningsreferat der offentliggøres på ligaens hjemmeside. Forretningsføreren er ansvarlig for opfølgning på besluttede opgaver.

3 Følgende møder og mødepunkter skal som minimum afholdes Dato Indhold Kommentar Ult. aug- Opstartsmøde for den nye sæson pri. sep Nov Turneringsform og terminer for kommende sæson Med. feb Behandling af indkomne forslag til rigsdag og justering af hvidbog April Valg af ligarepræsentant/ligaudvalg Budget Med. juni Godkendelse af regnskab Beslutninger søges som udgangspunkt truffet så alle er enige, men om nødvendigt træffes de som afstemninger med simpelt flertal. Beslutninger truffet på mødet føres til protokol og tilføjes enten til denne hvidbog eller til det gældende arbejdsdokument for ligaen. Såfremt der ønskes ændringer til beslutningsdokumentet dette være påført som punkt på dagsordenen inden næste møde og der kræves simpelt flertal for ændringen. Ændringer i hvidbogen godkendes på rigsdagen, dog ikke ændringer i bilagene der følger reglerne for beslutningsdokumentet. 8 Ligaudvalget Ligaudvalget består af tre af repræsentanterne fra basketligarådet. Udvalgsmedlemmerne udpeges hvert år på sæsonens sidste ligarådsmøde ved simpel hemmelig afstemning blandt de opstillede. Man skal have siddet som ligarepræsentant i mindst en sæson for at være kvalificeret til udvalget, dog er medlemmer med mere anciennitet klart at foretrække. Fra Basketligaen udpeges en repræsentant der indgår i DBBF s bestyrelse. jf. DBBF s love og reglementer 9 litra f. Der stemmes først om hvem der skal sidde som repræsentant i DBBFs bestyrelse og dermed automatisk er med i ligarådet. Efterfølgende stemmes der om de to resterende medlemmer. Valget er personlig og såfremt et ligaudvalgsmedlem udtræder i løbet af sæsonen, vælges et nyt medlem på det førstkommende ligamøde. Ligaudvalgets opgave er at: Sikre samarbejde i og udvikling af ligaen. Være løbende sparringspartner for forretningsføreren og andet personale. I samarbejde med forretningsføreren tage aktuelle driftsmæssige beslutninger. Eksempler på dette kunne være: o Konflikter om kampflytninger o Bødespørgsmål o Klager over opførsel og lignende sager o Budgetmæssige beslutninger

4 At forholde sig til alle andre sager der vedrører den løbende turnering Tage driftsmæssige beslutninger om den aktuelle og fremtidige sæsoner. Disse beslutninger træffes ved at alle klubber bedes om at komme med holdning på mail. Ud fra disse input træffer ligaudvalget en beslutning. Agere som arbejdsgiver for forretningsføreren Arbejde med strategiske oplæg til ligarådet, herunder opdatering af hvidbog. Repræsentere ligaen i forhandlinger med andre parter som forbund, tv, etc. Kompetence Ligaudvalget har ikke kompetence til selvstændigt at beslutte bøder, eller andre sanktioner der ikke er beskrevet i hvidbogen. Ligaklubberne skal respektere ligaudvalgets beslutninger. Hvis der er tre klubber der ønsker det kan en beslutning dog tages op på ligamøde til afstemning, eller diskussion. Udvalgets beslutninger skal videreformidles til ligarådet umiddelbart. Habilitet Et ligaudvalgsmedlem er kun inhabilt hvis der er tale om en beslutning i en konflikt der direkte vedrører egen klub. Tavshedspligt Ligaudvalgets medlemmer er forpligtet til at behandle informationer om andre klubber der er opnået som følge af arbejdet i udvalget fortroligt, og generelt arbejde med stor diskretion. 9 Forretningsfører Basketligaen hyrer en forretningsfører der har ansvar for at drive og udvikle ligaen, herunder at lede evt. yderligere personale. Ligaudvalget er ansvarligt for udarbejdelse af en stillingsbeskrivelse med ansvar og kompetence områder. Ligesom den definerer forretningsførerens målsætninger om fokusområder. 10 Tegningsforhold Væsentlige budgetoverskridelser kan kun ske med ligarådets godkendelse. Aftaler skal underskrives af hele ligaudvalg og forretningsføreren. Væsentlige beslutninger indenfor budget kan kun ske med Ligaudvalgets godkendelse. Aftaler kan underskrives af to fra ligaudvalget og forretningsføreren. Mindre beslutninger og aftaler indenfor budget kan træffes og underskrives af forretningsføreren. Budget skal godkendes af ligarådet efter indstilling fra ligaudvalg og direktør ANDRE FORHOLD 11 Håndtering af indberetninger og protester

5 DBBF s disciplinærkomite vurderer alle indberetninger fra dommere, samt alle protester. Dette tilstræbes at kunne ske indenfor max 48 timer. 12 TV- og reklamerettigheder TV-rettighederne tilhører DBBF i henhold til indgåede aftaler og forbundets love. Alle andre rettigheder omkring Basketligaen tilhører Basketligaen og fordelingen forhandles i samarbejde med DBBF. BasketLigaen har krav på logoplads på tøj, to bander i standardmål tilpasset den enkelte klubs bandestørrelse samt tv logo. Ligeledes har Tv krav på logo i klubbernes kampprogram. Derudover har Basketligaen ret til logo på medhjælperes trøjer. 13 Dommerne Basketligaen ønsker at benytte og udvikle de bedste dommere i Danmark. Udover at dømme kampene, skal dommerne udfylde et indberetningsskema efter hver kamp i Basketligaen. Ligaen bidrager til at skabe et miljø så dommerne løbene kan udvikle sig. 14 Markedsføring af Basketliga, pokalturnering og evt. udvalgte hold. Det forudsættes at Basketligaklubberne aktivt markedsfører de fælles turneringer, således at en tilskuerkultur fremmes til fælles gavn. 15 Forholdet til DBBF Der skal ske en samordning til DBBFs elitestrategi. Basketligaen må føre til en øget træningsmængde. DBBF og klubberne må tage stilling hvorledes fordeling af træning mellem landshold og klubtræning skal foregå division De 1. divisionsklubber der har interesse for oprykning inviteres til individuel rådgivning af forretningsføreren mindst en gang årligt. ØKONOMI 17 Regnskabsår Regnskabsåret er 1. juni til 31. maj. Revisoren har til enhver tid adgang til at kontrollere ligaens bøger, bilag og formue. 18 Revision Revisionen varetages af revisorer godkendt af ligaudvalget. Det er en betingelse for at kunne vælges som revisor eller revisorsuppleant, at pågældende ikke har andre hverv i ligaens eller i DBBFs ledelse. 19 Konkurser Konsekvenserne af en evt. konkurs af en ligaklub reguleres i DBBFs konkursreglement 20 Klubbernes økonomi 1. Klubberne i Basketligaen kan ikke skylde DBBF eller Basketligaen penge uden særlig aftale herom med hhv. DBBF eller Basketligarådet, og dette kan kun ske ved ganske særlige tilfælde. Basketligaen har mulighed for at ekskludere klubber, der ikke lever op til dette uden videre varsel end foreskrevet i DBBFs love. Jf. afgiftsskema pkt. 29) og 30)

6 2. En skattesag med afgift, kan medføre udelukkelse fra, eller manglende godkendelse til, Basketligaen. 3. For at kunne deltage i slutspillet skal al forfalden gæld være afregnet. Forfalden gæld er udeståender hvis forfaldsdato er mere end tre uger på tidspunktet for den første kamp. 21 Ophævelse Beslutning om ligaens ophævelse kan kun tages af rigsdagen med 4/5 af stemmerne Rykker en klub ned fra basketligaen oppebærer klubben retten til den forholdsmæssige andel af egenkapitalen pr. 1. juni i den aktuelle sæson. Ved en trækning fra ligaen fortabes hele retten til tilbagebetaling egenkapital og evt. indbetalt turneringsgebyr. Opløses ligaen tilfalder dets ejendele de sidst deltagende klubber. DEL 2 KLUBBERNE OG DERES OPGAVER Del 2 og 3 er til orientering, men kan ændres af ligarådet uden godkendelse fra rigsdagen. Klubberne er en del af ligaen og dem der leverer produktet. Klubberne er indbyrdes afhængige af hvor godt et produkt de hver især skaber. Derfor har klubberne besluttet en række standarder der sikrer et ensartet produkt hos alle klubber. Generelt Hjemmeholdet stiller til hver kamp en person til rådighed for dommernes gennemgang af tjeklisten over om klubberne har levet op til kravene i ligaen (de krav, hvor der er angivet afgiftstørrelser). Dette bør max. tage 10 minutter og skal foregå, så arbejdet er færdiggjort umiddelbart efter kampen. Ved tv-kampe stiller klubberne en person til rådighed for produktionsholdet og der arbejdes efter den af Tv i forvejen udsendte produktionsplan, som er afstemt med klubberne. Der uddeles administrative afgifter i tilfælde af at kravene ikke er opfyldt, med mindre der er givet dispensation for kravet. Afgiftssatsen er defineret i et tillæg og afgifter afregnes med Basketligaen. Klubberne forpligter sig til at have kontraktspillerne forsikret i henhold til arbejdsskadeforsikringsloven. a. Organisation 1. Eliten skal være udskilt i en selvstændigt forenings eller selskab med selvstændigt regnskab. Jf. afgiftsskema pkt Klubberne skal deltage i Basketligaseminarer og -møder med det indbudte antal personer. b. Krav til holdene 1. Hvert hold skal have mindst 12 licensspillere. (jf. afgiftsskema pkt. 1) 2. Til alle kampe skal hvert hold bestå af mindst 10 omklædte spillere (jf. afgiftsskema pkt. 2) 3. Alle spillere på et hold skal være iført ens opvarmningstrøjer. (jf. afgiftsskema pkt. 3) 4. Trøjenumre skal være fra 4-15 (jf. afgiftsskema pkt. 4)

7 5. Cheftræneren skal være iført ensfarvet jakkesæt. Dog ikke krav om slips. (jf. afgiftsskema pkt. 5)

8 c. Krav til arenaen Der er følgende krav til hallerne med forskellige konsekvenser 1. Ufravigeligt 2. Bøde 5000 kr. 3. Bøde 500 kr. # Grundspil/Kvartfinaler Semifinaler Finaler Hallen 1 Siddepladser Samlet kapacitet Lys (lux) Banen og det sportslige 3 Gennemsigtige plader Ja Ja Ja 4 24 sek. 3 Ja Ja Ja 5 Fuldt malede felter og cirkler Ja Ja Ja 14 Farvet grøft på mindst 20 cm Ja Ja Ja 15 Ingen andre streger på banen 4 Nej Ja Ja 16 LED lys i pladen Ja Ja Ja Forhold for gæster 7 Reserverede pladser til journalister Ja Ja Ja 8 Presseansvarlig Nej Ja Ja 9 Kiosk 5 Ja Ja Ja 10 Aflåseligt omklædningsrum til hold og dommere Ja Ja Ja 11 Arena klar før kampstart 6 30 min min 8 60 min. 1 Både faste pladser, flytbare tribuner og stole. En række baglinje 50 pladser, en sidelinje 100 pladser 2 Ståpladser må maks tælles i tre rækker. 3 Enten over pladerne eller i alle fire hjørner 4 Alternativt tapes alle andre streger over til tv kampe. Håndboldstreger behøver ikke overtapning. 5 Skal være åben senest 30 min inden kampstart og til kampens afslutning, men helst fra det tidpunkt hvor publikum tillades i hallen 6 Bandereklamer opstillet, døre og kiosk åbne, musik og ingen boldspil

9 13 Acceptable produktionsforhold til TV 9 Nej 1z Ja Dispensationer Der kan ikke udstedes dispensation for punkterne på skemaet. Der kan dog udstedes dispensationer fra andre brud på de internationale krav til basketballbaner. d. Krav til kampafvikling i øvrigt 2. Der skal være særskilt kampprogram i farver med præsentation af holdene, den aktuelle stilling i Basketligaen og forord til dagens kamp. jf. afgiftsskema pkt. 9) 3. Der er fair speakning af kampene og begge hold præsenteres efter en angivet plan. Antal fejl, points og andet interessant nævnes. jf. afgiftsskema pkt. 10) 5. Der tages statistik på PC ved hjælp det officielle statistikprogram. Der er minimum to personer tilknyttet statistikføringen. PC skal være forbundet med kablet internetlinje, eller være et lukket dedikeret netværk. Begge hold og de fremmødte pressefolk modtager en kopi af kampens statistik i halvlegspausen og umiddelbart efter kampens afslutning. I tilfælde af tekniske problemer kontaktes Basketligaen hurtigst muligt pr. telefon og såfremt denne ikke træffes, skal der ske kommunikation via . jf. afgiftsskema pkt. 11) 6. Der er minimum to kvalificerede personer til aftørring af banen for sved samt til indsamling af bolde efter opvarmning. jf. afgiftsskema pkt. 12) 7. Alle Basketligakampe optages af hjemmeholdet, der har ansvar for at udeholdet får adgang til at se kampen hurtigst muligt og aldrig senere end 24 timer efter kampens afslutning. Undtaget herfra er tvkampe, der udleveres fra tv-samarbejdspartner. Hjemmeholdet er ansvarlige for at kampen distribueres via det aftalte medie. I tilfælde af tekniske problemer løses disse straks ved fejlens opdagelse. Dommerne får på sammen måde adgang til at se kampen jf. afgiftskema pkt. 13) Klubben kan til enhver tid vælge at give kampen til de rigtige personer på et fysisk medie som f.eks. USB nøgle. Ved slutspilskampe skal videoen dog være klubben tilgængelig senest 12 timer efter kampens afslutning. Der udskrives afgift for hver gang følgende tidsintervaller overskrides 12/24/36/48 timer efter kampens afslutning. 8. Alle hjælpere i den enkelte hal bærer samme slags trøjer. Basketligaen har her mulighed for at kræve logo påsyet eller påtrykt. jf. afgiftsskema pkt. 14) 9. Hjemmeholdet stiller en fysioterapeut eller en uddannet læge til rådighed for begge holds spillere samt kampens dommere i tilfælde af pludseligt opståede skader på disse. jf. afgiftsskema pkt. 15) 10. Halvlegspausen er på 15 minutter. Her gives der mulighed for underholdning, konkurrencer og optræden i de første ti minutter. De sidste fem minutter er reserveret til spillernes opvarmning. Ved ekstraordinære begivenheder kan dette afviges ved ansøgning til ligaudvalget. 7 Banen skal dog være tilgængelig for spillerne min. 45 min før 8 Dog undtaget hvis der er DL kampe inden 9 Defineres i samarbejde med tv partner. Skal være afklaret ved sæsonstart

10 11. Dommernes indberetningsskema fremsendes som angivet fra Basketligaen. Afsendelse skal ske på kampdagen. Der kan anvendes scannede dokumenter og mails. jf. afgiftsskema pkt. 16) 12. Kampens resultat indrapporteres efter foreskrevne regler straks efter kampens afslutning (senest 2 timer). jf. afgiftskema pkt. 17) 13. Et kort kampreferat på dansk med angivelse af resultat, to topscorere pr. hold es til basketligaen. For kampe startet inden kl. 17 gøres det senest to timer efter kampens afslutning, For senere kampe skal de være fremme senest kl næste dag jf. pkt. 18) 14. Klubberne skal sørge for en introduktion af spillerne inden kampen. Jf. afgiftsskema pkt.19) Standard præsentation (obligatorisk) Spillerne introduceres individuelt af speaker, mens de løber ind og stiller op inde på banen Der skal være underlægningsmusik under introduktionen af hjemmeholdet. Derudover skal mindst tre af nedenstående krav skal være opfyldt jf. pkt. 19) Hold starter uden for hallen Lys slukkes og der er følgespot på spillerne Lysshow, lasere, stroboskoplys etc. 10 Fyrværkeri, røg eller lignende Spillerne løber ind med børn i hænderne Tunnel af cheerleaders /dansere e. Markedsføring 1. Alle klubbers hjemmeside og sociale medier opdateres min. to gange pr. uge i sæsonen med relevante liganyheder, foromtaler, kampreferater, m.m. jf. afgiftskema pkt. 20) 2. På alle klubbers hjemmesider er der billeder og omtale af klubbens spillere ved sæsonstart. I tilfælde af nye spillere i løbet af sæsonen opdateres disse indenfor 72 timer efter der er opnået licens. jf. afgiftsskema pkt. 21) f. Tilskuere. 1. Ved TV-kampe er det hjemmeholdets ansvar, at der er mindst 500 tilskuere. jf. afgiftsskema pkt. 26) 2. Hver klubs tilskuergennemsnit skal leve op til målsætningen om en procentuel stigning hver sæson ud fra et aftalt skema. jf. afgiftskema pkt. 27) 3. Der skal være mindst 230 tilskuere til hver kamp ud over 1 jf. afgiftskema pkt. 25) 10 Bevægeligt lys der skaber stemning. Andre ting som storskærme og skal godkendes først

11 4. Sæsonkort. Ved hver sæson udstedes der 30 enkelt kort og 10 kort til 2 personer til uddeling i hver klub. Derudover udsteder DBBF et antal kort med adgang til alle kampe. 5. Billetter til udekampe Udeholdets fans er altid berettiget til et antal siddende billetter svarende mindst 10%?? (= 72 i Næstved, 105 i Svendborg, 275 i Horsens og 147 i Bakken) af det registrerede antal siddepladser. Sæderne skal være reserveret i et sammenhængende område nær banen og med fornuftigt udsyn. Ved tv-kampe skal de som udgangspunkt være placeret så de kan ses fra hovedkameraet. Biletterne skal bestilles og evt. betales centralt fra udeholdets ligaadministration. De første 50 billetter er gratis, undtagen semi og finaler. Hjemmeholdet kan ikke kræve betaling for biletter hvis der uddeles fribilletter til kampen. Der må kun opkræves billetpriser svarende til hvad billetterne ellers er udbudt til. Såfremt billetterne ikke er bestilt og betalt mindst 2 dage inden kampen, bortfalder udeholdets ret til billetterne. DEL 3 Afgifter Afgifter kan ikke fjernes eller sænkes i løbet af sæsonen. Holdet: Afgift 1) Registrerede licensspillere under 12 ved sæsonstart. pr. spiller 5.000,- 2) Til alle kampe skal hvert hold bestå af mindst 10 spillere (én kamp undtaget) 1.000,- 3) Alle spillere skal være iført ens opvarmningstrøjer 1.000,- 4) Spillere med numre anderledes end ,- 5) Cheftræneren skal være iført jakkesæt 500,- 6) Manglende fremmøde til kamp (med undtagelse af force majeur) ,- Arena: 7) Der er kiosk i forbindelse med arenaen og den er åben fra 30 min. inden kampstart og frem til kampens afslutning 1.000,- 8) 30 min før kampstart er reklamer opstillet, dørene og kiosk åbnede, der spilles musik og der er ikke boldspil i hallen bortset fra spillernes opvarmning ,- Kampafvikling: 9) Manglende kampprogram eller kun sort/hvid udgave 1.000,- 10) Manglende speakning eller direkte unfair sådan 1.000,- 11) Manglende efterlevelse af krav til statistik 1.000,-

12 12) Manglende kvalificerede svaberpersonale 500,- 13) Manglende video til modstanderhold 1.000,- 14) Manglende uniformering af alle hjælpere ved hjemmekampe 500,- 15) Manglende fysioterapeut eller læge ved kampafvikling 1.000,- 16) Ikke rettidig indsendelse af dommerskema 500,- 17) Manglende eller for senindrapportering (2 timer efter) efter reglerne 1.000,- 18) Manglende eller for sent kampreferat til Basketligaen 1.000,- 19) Mangelfuld spillerintroduktion 500,-

13 Markedsføring 20) Manglende foromtale på egen hjemmeside 36 timer inden kampstart og referat 4 timer efter afslutning 1.000,- 21) Manglende billeder og omtaler af spillere på egne hjemmesider 1.000,- 22) Manglende rettidigt materiale til fælles tiltag eks. elektronisk guide ) Manglende rettidigt holdbillede. Senest 1 uge inden sæsonstart skal der indsendes holdbillede. Såfremt man ikke har nyt spilletøj må man tage billeder med det gamle. Hvis dette ikke er på plads senest 2 uger efter sæsonstart tilskrives en yderligere afgift på kr ,- 24) Senest 1 uge inden sæsonstart skal der indsendes personbillede af hver spiller i korrekt format med navngivet fil. For hver to uger der går efter en spiller er på holdkortet uden korrekt billede tilskrives 100 kr. pr. spiller. 100,- Tilskuere 25) Kampe med mindre en 230 tilskuere udover 1 500,- 26) TV kampe med under 500 tilskuere 5.000,- 27) Stigning under sæsonmål ) Slutspilskampe (undtaget nedrykningsspil) med under 500 tilskuere Økonomi 29) For sent indbetalte rater (overskridelse pr. uge) 500,- 30) Såfremt fristen overskrides med mere end tre uger vil klubben blive taber dømt i kampene derefter indtil raten er indbetalt. Såfremt raten ikke indbetales inden for seks uger efter fristen vil klubben blive ekskluderet fra ligaen. 31) Klubberne skal indbetale et depositum på kr. inden 1.maj for den efterfølgende sæson. Materiale til hjemmeside 32) Holdbilleder: Senest 1 uge inden den første kamp i sæsonen skal der indsendes holdbillede. Såfremt man ikke har nyt spilletøj må man tage billeder med det gamle kr. For hver to uger derefter uden holdbillede 1000 kr. 33) Spillerbilleder Senest 1 uge inden den første kamp i sæsonen skal der indsendes personbillede af hver spiller i korrekt format med navngivet fil. Afgift pr. manglende spiller. 100 kr. For hver to uger der går efter en spiller er på holdkortet uden korrekt billede tilskrives 100 kr. BL tjekker for billeder en gang om ugen og lægger op derefter Øvrigt

14 34) Manglende organisatorisk udskilning af eliteafdeling kr.

Bilag 1: Kravmodel for sæsonen 2010-11

Bilag 1: Kravmodel for sæsonen 2010-11 Bilag 1: Kravmodel for sæsonen 2010-11 For at deltage i Canal Digital Ligaen skal nedenstående krav opfyldes. Der kan søges dispensation til kravene med angivelse af hvad der gøres for at kravet opfyldes

Læs mere

Fokusområder (Ikke opstillet i prioriteret rækkefølge)

Fokusområder (Ikke opstillet i prioriteret rækkefølge) VolleyLigaen 2011-2012 Vision VolleyLigaen skal sørge for at placere Volleyball på niveau med anden indendørs Topsport i Danmark. VolleyLigaen skal synliggøre og udvikle den danske seniorelite, i synergi

Læs mere

Hvad er Bakken bears klubben: Bakken Bears er et basketballhold fra Århus. Klubben blev stiftet i 1962 under navnet Skovbakken Basketball.

Hvad er Bakken bears klubben: Bakken Bears er et basketballhold fra Århus. Klubben blev stiftet i 1962 under navnet Skovbakken Basketball. BAKKEN BEARS BAKKEN BEARS HALL OF FAME Velkommen i Bakken bears Da Bakken Bears i efteråret 2009 udtrådte af Århus Elite, blev det anledningen til endnu et organisatorisk løft. En ny og langt bredere ejerkreds

Læs mere

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00 Dagsorden & Referat Møde om: BL Deltagere: Lennart Jensen HIC, Troels Mortensen Svendborg, John Bennetsen, ABK Andreas Larsen, Næstved, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Jesper Johansen DL, Bent Nedergaard

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO.

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 2 Medlemsskab af organisationen og organisationens hjemsted: DBO er underlagt

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening

V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening Snekkersten Idræts Forening V e d t æ g t e r for Snekkersten Idræts Forening 1. Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Snekkersten Idræts Forening forkortet SIF. I nærværende vedtægter anvendes betegnelsen:

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

TRANSMISSIONSMANUAL KANAL SPORT

TRANSMISSIONSMANUAL KANAL SPORT TRANSMISSIONSMANUAL KANAL SPORT Denne transmissionsmanuel er med til at sikre et optimalt samarbejde, når Kanal Sport kommer ud for at producere. Kanal Sport konceptet er markant funderet i at udnytte

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for. GF-Skov og Natur

Vedtægter for. GF-Skov og Natur Vedtægter for GF-Skov og Natur 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF-Skov og Natur, og klubbens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål er at varetage

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/16

SPONSORKONCEPT 2015/16 SPONSORKONCEPT 2015/16 Bulldogs Odense ApS Møllemarksvej 75 B, 5200 Odense V CVR 32161162 Kristoffer Jørgensen 26 80 97 60 Kasper Iversen 60 68 32 88 Thomas Nielsen 20 15 97 06 Bulldogs Oplevelser og god

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Download the original attachment

Download the original attachment Download the original attachment Vedtægter: Odder svømmeklub 1 Navn og Hjemsted Afdelingens navn er Odder Idræts- og Gymnastikforening Frem s Svømme- og Vandpoloafdeling. Klubbens hjemsted er Odder Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet. Ansøgning til Ringsted Kommune. Maj 2014

Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet. Ansøgning til Ringsted Kommune. Maj 2014 Maj 2014 Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet Ansøgning til Ringsted Kommune Benløse Floorball Club sætter Ringsted på Danmarkskortet 1 Til Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter. for. AaB Ishockey

Vedtægter. for. AaB Ishockey for AaB Ishockey Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling 10. juni 2015 AaBI pr 20150610.docx Side 1 af 9 1. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er AaB Ishockey og har hjemsted i Aalborg.

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere