Basketligaens Hvidbog 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Basketligaens Hvidbog 2015"

Transkript

1 Basketligaens Hvidbog 2015 Basketligaen blev etableret i 1997 med det formål at skabe en platform for udvikling af den bedste mandlige herrerække. Ligaens primære fokus er på udvikling af alt der sker omkring banen. Det vil sige faciliteter, underholdning, produktudvikling og tilskuere. Vi tror på at dette er den måde vi kan forsætte den positive udvikling ligaen har oplevet i mange år. Vision Vi vil være en højt profileret professionel liga der tilbyder unik national sportsunderholdning Mission Vi leverer intens kvalitetsunderholdning Klubberne betragter sig selv som kollegaer og samarbejdspartnere udenfor banen, med en fælles opgave om at udvikle sporten. Dette gøres igennem konstruktivt samarbejde, ærlighed og åbenhed omkring alle forhold i ligaen. DEL I - BASKETLIGAEN OG DENS OPGAVER 1 Navn Ligaens navn er Basketligaen. Ligaen er Danmarks Basketball-Forbunds øverste række i Danmarksturneringen for herrer. Ligaen kan uden varsel skifte navn efter beslutning fra ligarådet. Ligaen er undergivet DBBFs love og reglementer og Danmarks Idræts-Forbunds love og reglementer og beslutninger truffet i henhold hertil. 2 Formål Ligaens formål er at virke for herreelite-basketballs fremme i overensstemmelse med DBBFs love. Ligaens opgaver er blandt andet at: Sikre drift af turneringen Udvikle ligaen kommercielt Arbejde på at markedsføre ligaen Rådgive og vejlede klubberne Definere strategier og igangsætte udviklingsprojekter Skabe den bedst mulige fankultur Samarbejde med TV-partnere Samarbejde med kommercielle partnere Samarbejde med DBBF og andre interessenter

2 3 Hjemsted Ligaens hjemsted er direktørens/forretningsførerens kontor. 4 Turneringsgebyr Ligaens klubber betaler et årligt turneringsgebyr til ligaen. Gebyret fastsættes af ligarådet ved simpelt flertal efter indstilling fra ligaudvalget og forretningsføreren. 5 Love og reglementer Ligaens klubber skal følge DBBFs love og reglementer og alle beslutninger truffet i henhold hertil, med mindre der i hvidbogen er beskrevet præcise undtagelser til disse regler. 6 Hvidbog og mandat Basketligaen er underlagt Danmarks Basketball forbunds rigsdag der er den øverste instans. Rigsdagen godkender årligt Basketligaens hvidbog og giver dermed mandat til den følgende sæson. jf. DBBF s love og reglementer 12 stk.5 pkt. 8. Mindre væsentlige beslutninger nedfældes i ligaens beslutningsdokument og hvidbogens bilag der ikke skal godkendes på rigsdagen. 7 Basketligarådet Basketligarådet er ligaens øverste myndighed og består af en repræsentant fra hver ligaklub, samt op til tre repræsentanter udpeget af DBBF. Rådets opgave er at forholde sig til de væsentlige problemstillinger for ligaen. Den daglige drift varetages af forretningsføreren i samarbejde med ligaudvalget. Hver klub udpeger en navngiven repræsentant i Basketligarådet. Denne person er ansvarlig for sin klubs forpligtigelser og kan tegne klubben, og kan dermed træffe de nødvendige beslutninger på møderne i forhold til Basketligaen. Hver klub skal udpege en substitut med samme viden og mandat, der deltager i Basketligarådsmøderne i tilfælde af forfald fra klubbens normale repræsentant. Man kan kun udøve stemmeret i ligarådet ved personligt fremmøde. Møderne afholdes efter en fast termin med et minimum af fire møder om året. Dagsorden for mødet samt bilag skal udsendes senest 4 dage før mødets afholdelse. Der tages beslutningsreferat der offentliggøres på ligaens hjemmeside. Forretningsføreren er ansvarlig for opfølgning på besluttede opgaver.

3 Følgende møder og mødepunkter skal som minimum afholdes Dato Indhold Kommentar Ult. aug- Opstartsmøde for den nye sæson pri. sep Nov Turneringsform og terminer for kommende sæson Med. feb Behandling af indkomne forslag til rigsdag og justering af hvidbog April Valg af ligarepræsentant/ligaudvalg Budget Med. juni Godkendelse af regnskab Beslutninger søges som udgangspunkt truffet så alle er enige, men om nødvendigt træffes de som afstemninger med simpelt flertal. Beslutninger truffet på mødet føres til protokol og tilføjes enten til denne hvidbog eller til det gældende arbejdsdokument for ligaen. Såfremt der ønskes ændringer til beslutningsdokumentet dette være påført som punkt på dagsordenen inden næste møde og der kræves simpelt flertal for ændringen. Ændringer i hvidbogen godkendes på rigsdagen, dog ikke ændringer i bilagene der følger reglerne for beslutningsdokumentet. 8 Ligaudvalget Ligaudvalget består af tre af repræsentanterne fra basketligarådet. Udvalgsmedlemmerne udpeges hvert år på sæsonens sidste ligarådsmøde ved simpel hemmelig afstemning blandt de opstillede. Man skal have siddet som ligarepræsentant i mindst en sæson for at være kvalificeret til udvalget, dog er medlemmer med mere anciennitet klart at foretrække. Fra Basketligaen udpeges en repræsentant der indgår i DBBF s bestyrelse. jf. DBBF s love og reglementer 9 litra f. Der stemmes først om hvem der skal sidde som repræsentant i DBBFs bestyrelse og dermed automatisk er med i ligarådet. Efterfølgende stemmes der om de to resterende medlemmer. Valget er personlig og såfremt et ligaudvalgsmedlem udtræder i løbet af sæsonen, vælges et nyt medlem på det førstkommende ligamøde. Ligaudvalgets opgave er at: Sikre samarbejde i og udvikling af ligaen. Være løbende sparringspartner for forretningsføreren og andet personale. I samarbejde med forretningsføreren tage aktuelle driftsmæssige beslutninger. Eksempler på dette kunne være: o Konflikter om kampflytninger o Bødespørgsmål o Klager over opførsel og lignende sager o Budgetmæssige beslutninger

4 At forholde sig til alle andre sager der vedrører den løbende turnering Tage driftsmæssige beslutninger om den aktuelle og fremtidige sæsoner. Disse beslutninger træffes ved at alle klubber bedes om at komme med holdning på mail. Ud fra disse input træffer ligaudvalget en beslutning. Agere som arbejdsgiver for forretningsføreren Arbejde med strategiske oplæg til ligarådet, herunder opdatering af hvidbog. Repræsentere ligaen i forhandlinger med andre parter som forbund, tv, etc. Kompetence Ligaudvalget har ikke kompetence til selvstændigt at beslutte bøder, eller andre sanktioner der ikke er beskrevet i hvidbogen. Ligaklubberne skal respektere ligaudvalgets beslutninger. Hvis der er tre klubber der ønsker det kan en beslutning dog tages op på ligamøde til afstemning, eller diskussion. Udvalgets beslutninger skal videreformidles til ligarådet umiddelbart. Habilitet Et ligaudvalgsmedlem er kun inhabilt hvis der er tale om en beslutning i en konflikt der direkte vedrører egen klub. Tavshedspligt Ligaudvalgets medlemmer er forpligtet til at behandle informationer om andre klubber der er opnået som følge af arbejdet i udvalget fortroligt, og generelt arbejde med stor diskretion. 9 Forretningsfører Basketligaen hyrer en forretningsfører der har ansvar for at drive og udvikle ligaen, herunder at lede evt. yderligere personale. Ligaudvalget er ansvarligt for udarbejdelse af en stillingsbeskrivelse med ansvar og kompetence områder. Ligesom den definerer forretningsførerens målsætninger om fokusområder. 10 Tegningsforhold Væsentlige budgetoverskridelser kan kun ske med ligarådets godkendelse. Aftaler skal underskrives af hele ligaudvalg og forretningsføreren. Væsentlige beslutninger indenfor budget kan kun ske med Ligaudvalgets godkendelse. Aftaler kan underskrives af to fra ligaudvalget og forretningsføreren. Mindre beslutninger og aftaler indenfor budget kan træffes og underskrives af forretningsføreren. Budget skal godkendes af ligarådet efter indstilling fra ligaudvalg og direktør ANDRE FORHOLD 11 Håndtering af indberetninger og protester

5 DBBF s disciplinærkomite vurderer alle indberetninger fra dommere, samt alle protester. Dette tilstræbes at kunne ske indenfor max 48 timer. 12 TV- og reklamerettigheder TV-rettighederne tilhører DBBF i henhold til indgåede aftaler og forbundets love. Alle andre rettigheder omkring Basketligaen tilhører Basketligaen og fordelingen forhandles i samarbejde med DBBF. BasketLigaen har krav på logoplads på tøj, to bander i standardmål tilpasset den enkelte klubs bandestørrelse samt tv logo. Ligeledes har Tv krav på logo i klubbernes kampprogram. Derudover har Basketligaen ret til logo på medhjælperes trøjer. 13 Dommerne Basketligaen ønsker at benytte og udvikle de bedste dommere i Danmark. Udover at dømme kampene, skal dommerne udfylde et indberetningsskema efter hver kamp i Basketligaen. Ligaen bidrager til at skabe et miljø så dommerne løbene kan udvikle sig. 14 Markedsføring af Basketliga, pokalturnering og evt. udvalgte hold. Det forudsættes at Basketligaklubberne aktivt markedsfører de fælles turneringer, således at en tilskuerkultur fremmes til fælles gavn. 15 Forholdet til DBBF Der skal ske en samordning til DBBFs elitestrategi. Basketligaen må føre til en øget træningsmængde. DBBF og klubberne må tage stilling hvorledes fordeling af træning mellem landshold og klubtræning skal foregå division De 1. divisionsklubber der har interesse for oprykning inviteres til individuel rådgivning af forretningsføreren mindst en gang årligt. ØKONOMI 17 Regnskabsår Regnskabsåret er 1. juni til 31. maj. Revisoren har til enhver tid adgang til at kontrollere ligaens bøger, bilag og formue. 18 Revision Revisionen varetages af revisorer godkendt af ligaudvalget. Det er en betingelse for at kunne vælges som revisor eller revisorsuppleant, at pågældende ikke har andre hverv i ligaens eller i DBBFs ledelse. 19 Konkurser Konsekvenserne af en evt. konkurs af en ligaklub reguleres i DBBFs konkursreglement 20 Klubbernes økonomi 1. Klubberne i Basketligaen kan ikke skylde DBBF eller Basketligaen penge uden særlig aftale herom med hhv. DBBF eller Basketligarådet, og dette kan kun ske ved ganske særlige tilfælde. Basketligaen har mulighed for at ekskludere klubber, der ikke lever op til dette uden videre varsel end foreskrevet i DBBFs love. Jf. afgiftsskema pkt. 29) og 30)

6 2. En skattesag med afgift, kan medføre udelukkelse fra, eller manglende godkendelse til, Basketligaen. 3. For at kunne deltage i slutspillet skal al forfalden gæld være afregnet. Forfalden gæld er udeståender hvis forfaldsdato er mere end tre uger på tidspunktet for den første kamp. 21 Ophævelse Beslutning om ligaens ophævelse kan kun tages af rigsdagen med 4/5 af stemmerne Rykker en klub ned fra basketligaen oppebærer klubben retten til den forholdsmæssige andel af egenkapitalen pr. 1. juni i den aktuelle sæson. Ved en trækning fra ligaen fortabes hele retten til tilbagebetaling egenkapital og evt. indbetalt turneringsgebyr. Opløses ligaen tilfalder dets ejendele de sidst deltagende klubber. DEL 2 KLUBBERNE OG DERES OPGAVER Del 2 og 3 er til orientering, men kan ændres af ligarådet uden godkendelse fra rigsdagen. Klubberne er en del af ligaen og dem der leverer produktet. Klubberne er indbyrdes afhængige af hvor godt et produkt de hver især skaber. Derfor har klubberne besluttet en række standarder der sikrer et ensartet produkt hos alle klubber. Generelt Hjemmeholdet stiller til hver kamp en person til rådighed for dommernes gennemgang af tjeklisten over om klubberne har levet op til kravene i ligaen (de krav, hvor der er angivet afgiftstørrelser). Dette bør max. tage 10 minutter og skal foregå, så arbejdet er færdiggjort umiddelbart efter kampen. Ved tv-kampe stiller klubberne en person til rådighed for produktionsholdet og der arbejdes efter den af Tv i forvejen udsendte produktionsplan, som er afstemt med klubberne. Der uddeles administrative afgifter i tilfælde af at kravene ikke er opfyldt, med mindre der er givet dispensation for kravet. Afgiftssatsen er defineret i et tillæg og afgifter afregnes med Basketligaen. Klubberne forpligter sig til at have kontraktspillerne forsikret i henhold til arbejdsskadeforsikringsloven. a. Organisation 1. Eliten skal være udskilt i en selvstændigt forenings eller selskab med selvstændigt regnskab. Jf. afgiftsskema pkt Klubberne skal deltage i Basketligaseminarer og -møder med det indbudte antal personer. b. Krav til holdene 1. Hvert hold skal have mindst 12 licensspillere. (jf. afgiftsskema pkt. 1) 2. Til alle kampe skal hvert hold bestå af mindst 10 omklædte spillere (jf. afgiftsskema pkt. 2) 3. Alle spillere på et hold skal være iført ens opvarmningstrøjer. (jf. afgiftsskema pkt. 3) 4. Trøjenumre skal være fra 4-15 (jf. afgiftsskema pkt. 4)

7 5. Cheftræneren skal være iført ensfarvet jakkesæt. Dog ikke krav om slips. (jf. afgiftsskema pkt. 5)

8 c. Krav til arenaen Der er følgende krav til hallerne med forskellige konsekvenser 1. Ufravigeligt 2. Bøde 5000 kr. 3. Bøde 500 kr. # Grundspil/Kvartfinaler Semifinaler Finaler Hallen 1 Siddepladser Samlet kapacitet Lys (lux) Banen og det sportslige 3 Gennemsigtige plader Ja Ja Ja 4 24 sek. 3 Ja Ja Ja 5 Fuldt malede felter og cirkler Ja Ja Ja 14 Farvet grøft på mindst 20 cm Ja Ja Ja 15 Ingen andre streger på banen 4 Nej Ja Ja 16 LED lys i pladen Ja Ja Ja Forhold for gæster 7 Reserverede pladser til journalister Ja Ja Ja 8 Presseansvarlig Nej Ja Ja 9 Kiosk 5 Ja Ja Ja 10 Aflåseligt omklædningsrum til hold og dommere Ja Ja Ja 11 Arena klar før kampstart 6 30 min min 8 60 min. 1 Både faste pladser, flytbare tribuner og stole. En række baglinje 50 pladser, en sidelinje 100 pladser 2 Ståpladser må maks tælles i tre rækker. 3 Enten over pladerne eller i alle fire hjørner 4 Alternativt tapes alle andre streger over til tv kampe. Håndboldstreger behøver ikke overtapning. 5 Skal være åben senest 30 min inden kampstart og til kampens afslutning, men helst fra det tidpunkt hvor publikum tillades i hallen 6 Bandereklamer opstillet, døre og kiosk åbne, musik og ingen boldspil

9 13 Acceptable produktionsforhold til TV 9 Nej 1z Ja Dispensationer Der kan ikke udstedes dispensation for punkterne på skemaet. Der kan dog udstedes dispensationer fra andre brud på de internationale krav til basketballbaner. d. Krav til kampafvikling i øvrigt 2. Der skal være særskilt kampprogram i farver med præsentation af holdene, den aktuelle stilling i Basketligaen og forord til dagens kamp. jf. afgiftsskema pkt. 9) 3. Der er fair speakning af kampene og begge hold præsenteres efter en angivet plan. Antal fejl, points og andet interessant nævnes. jf. afgiftsskema pkt. 10) 5. Der tages statistik på PC ved hjælp det officielle statistikprogram. Der er minimum to personer tilknyttet statistikføringen. PC skal være forbundet med kablet internetlinje, eller være et lukket dedikeret netværk. Begge hold og de fremmødte pressefolk modtager en kopi af kampens statistik i halvlegspausen og umiddelbart efter kampens afslutning. I tilfælde af tekniske problemer kontaktes Basketligaen hurtigst muligt pr. telefon og såfremt denne ikke træffes, skal der ske kommunikation via . jf. afgiftsskema pkt. 11) 6. Der er minimum to kvalificerede personer til aftørring af banen for sved samt til indsamling af bolde efter opvarmning. jf. afgiftsskema pkt. 12) 7. Alle Basketligakampe optages af hjemmeholdet, der har ansvar for at udeholdet får adgang til at se kampen hurtigst muligt og aldrig senere end 24 timer efter kampens afslutning. Undtaget herfra er tvkampe, der udleveres fra tv-samarbejdspartner. Hjemmeholdet er ansvarlige for at kampen distribueres via det aftalte medie. I tilfælde af tekniske problemer løses disse straks ved fejlens opdagelse. Dommerne får på sammen måde adgang til at se kampen jf. afgiftskema pkt. 13) Klubben kan til enhver tid vælge at give kampen til de rigtige personer på et fysisk medie som f.eks. USB nøgle. Ved slutspilskampe skal videoen dog være klubben tilgængelig senest 12 timer efter kampens afslutning. Der udskrives afgift for hver gang følgende tidsintervaller overskrides 12/24/36/48 timer efter kampens afslutning. 8. Alle hjælpere i den enkelte hal bærer samme slags trøjer. Basketligaen har her mulighed for at kræve logo påsyet eller påtrykt. jf. afgiftsskema pkt. 14) 9. Hjemmeholdet stiller en fysioterapeut eller en uddannet læge til rådighed for begge holds spillere samt kampens dommere i tilfælde af pludseligt opståede skader på disse. jf. afgiftsskema pkt. 15) 10. Halvlegspausen er på 15 minutter. Her gives der mulighed for underholdning, konkurrencer og optræden i de første ti minutter. De sidste fem minutter er reserveret til spillernes opvarmning. Ved ekstraordinære begivenheder kan dette afviges ved ansøgning til ligaudvalget. 7 Banen skal dog være tilgængelig for spillerne min. 45 min før 8 Dog undtaget hvis der er DL kampe inden 9 Defineres i samarbejde med tv partner. Skal være afklaret ved sæsonstart

10 11. Dommernes indberetningsskema fremsendes som angivet fra Basketligaen. Afsendelse skal ske på kampdagen. Der kan anvendes scannede dokumenter og mails. jf. afgiftsskema pkt. 16) 12. Kampens resultat indrapporteres efter foreskrevne regler straks efter kampens afslutning (senest 2 timer). jf. afgiftskema pkt. 17) 13. Et kort kampreferat på dansk med angivelse af resultat, to topscorere pr. hold es til basketligaen. For kampe startet inden kl. 17 gøres det senest to timer efter kampens afslutning, For senere kampe skal de være fremme senest kl næste dag jf. pkt. 18) 14. Klubberne skal sørge for en introduktion af spillerne inden kampen. Jf. afgiftsskema pkt.19) Standard præsentation (obligatorisk) Spillerne introduceres individuelt af speaker, mens de løber ind og stiller op inde på banen Der skal være underlægningsmusik under introduktionen af hjemmeholdet. Derudover skal mindst tre af nedenstående krav skal være opfyldt jf. pkt. 19) Hold starter uden for hallen Lys slukkes og der er følgespot på spillerne Lysshow, lasere, stroboskoplys etc. 10 Fyrværkeri, røg eller lignende Spillerne løber ind med børn i hænderne Tunnel af cheerleaders /dansere e. Markedsføring 1. Alle klubbers hjemmeside og sociale medier opdateres min. to gange pr. uge i sæsonen med relevante liganyheder, foromtaler, kampreferater, m.m. jf. afgiftskema pkt. 20) 2. På alle klubbers hjemmesider er der billeder og omtale af klubbens spillere ved sæsonstart. I tilfælde af nye spillere i løbet af sæsonen opdateres disse indenfor 72 timer efter der er opnået licens. jf. afgiftsskema pkt. 21) f. Tilskuere. 1. Ved TV-kampe er det hjemmeholdets ansvar, at der er mindst 500 tilskuere. jf. afgiftsskema pkt. 26) 2. Hver klubs tilskuergennemsnit skal leve op til målsætningen om en procentuel stigning hver sæson ud fra et aftalt skema. jf. afgiftskema pkt. 27) 3. Der skal være mindst 230 tilskuere til hver kamp ud over 1 jf. afgiftskema pkt. 25) 10 Bevægeligt lys der skaber stemning. Andre ting som storskærme og skal godkendes først

11 4. Sæsonkort. Ved hver sæson udstedes der 30 enkelt kort og 10 kort til 2 personer til uddeling i hver klub. Derudover udsteder DBBF et antal kort med adgang til alle kampe. 5. Billetter til udekampe Udeholdets fans er altid berettiget til et antal siddende billetter svarende mindst 10%?? (= 72 i Næstved, 105 i Svendborg, 275 i Horsens og 147 i Bakken) af det registrerede antal siddepladser. Sæderne skal være reserveret i et sammenhængende område nær banen og med fornuftigt udsyn. Ved tv-kampe skal de som udgangspunkt være placeret så de kan ses fra hovedkameraet. Biletterne skal bestilles og evt. betales centralt fra udeholdets ligaadministration. De første 50 billetter er gratis, undtagen semi og finaler. Hjemmeholdet kan ikke kræve betaling for biletter hvis der uddeles fribilletter til kampen. Der må kun opkræves billetpriser svarende til hvad billetterne ellers er udbudt til. Såfremt billetterne ikke er bestilt og betalt mindst 2 dage inden kampen, bortfalder udeholdets ret til billetterne. DEL 3 Afgifter Afgifter kan ikke fjernes eller sænkes i løbet af sæsonen. Holdet: Afgift 1) Registrerede licensspillere under 12 ved sæsonstart. pr. spiller 5.000,- 2) Til alle kampe skal hvert hold bestå af mindst 10 spillere (én kamp undtaget) 1.000,- 3) Alle spillere skal være iført ens opvarmningstrøjer 1.000,- 4) Spillere med numre anderledes end ,- 5) Cheftræneren skal være iført jakkesæt 500,- 6) Manglende fremmøde til kamp (med undtagelse af force majeur) ,- Arena: 7) Der er kiosk i forbindelse med arenaen og den er åben fra 30 min. inden kampstart og frem til kampens afslutning 1.000,- 8) 30 min før kampstart er reklamer opstillet, dørene og kiosk åbnede, der spilles musik og der er ikke boldspil i hallen bortset fra spillernes opvarmning ,- Kampafvikling: 9) Manglende kampprogram eller kun sort/hvid udgave 1.000,- 10) Manglende speakning eller direkte unfair sådan 1.000,- 11) Manglende efterlevelse af krav til statistik 1.000,-

12 12) Manglende kvalificerede svaberpersonale 500,- 13) Manglende video til modstanderhold 1.000,- 14) Manglende uniformering af alle hjælpere ved hjemmekampe 500,- 15) Manglende fysioterapeut eller læge ved kampafvikling 1.000,- 16) Ikke rettidig indsendelse af dommerskema 500,- 17) Manglende eller for senindrapportering (2 timer efter) efter reglerne 1.000,- 18) Manglende eller for sent kampreferat til Basketligaen 1.000,- 19) Mangelfuld spillerintroduktion 500,-

13 Markedsføring 20) Manglende foromtale på egen hjemmeside 36 timer inden kampstart og referat 4 timer efter afslutning 1.000,- 21) Manglende billeder og omtaler af spillere på egne hjemmesider 1.000,- 22) Manglende rettidigt materiale til fælles tiltag eks. elektronisk guide ) Manglende rettidigt holdbillede. Senest 1 uge inden sæsonstart skal der indsendes holdbillede. Såfremt man ikke har nyt spilletøj må man tage billeder med det gamle. Hvis dette ikke er på plads senest 2 uger efter sæsonstart tilskrives en yderligere afgift på kr ,- 24) Senest 1 uge inden sæsonstart skal der indsendes personbillede af hver spiller i korrekt format med navngivet fil. For hver to uger der går efter en spiller er på holdkortet uden korrekt billede tilskrives 100 kr. pr. spiller. 100,- Tilskuere 25) Kampe med mindre en 230 tilskuere udover 1 500,- 26) TV kampe med under 500 tilskuere 5.000,- 27) Stigning under sæsonmål ) Slutspilskampe (undtaget nedrykningsspil) med under 500 tilskuere Økonomi 29) For sent indbetalte rater (overskridelse pr. uge) 500,- 30) Såfremt fristen overskrides med mere end tre uger vil klubben blive taber dømt i kampene derefter indtil raten er indbetalt. Såfremt raten ikke indbetales inden for seks uger efter fristen vil klubben blive ekskluderet fra ligaen. 31) Klubberne skal indbetale et depositum på kr. inden 1.maj for den efterfølgende sæson. Materiale til hjemmeside 32) Holdbilleder: Senest 1 uge inden den første kamp i sæsonen skal der indsendes holdbillede. Såfremt man ikke har nyt spilletøj må man tage billeder med det gamle kr. For hver to uger derefter uden holdbillede 1000 kr. 33) Spillerbilleder Senest 1 uge inden den første kamp i sæsonen skal der indsendes personbillede af hver spiller i korrekt format med navngivet fil. Afgift pr. manglende spiller. 100 kr. For hver to uger der går efter en spiller er på holdkortet uden korrekt billede tilskrives 100 kr. BL tjekker for billeder en gang om ugen og lægger op derefter Øvrigt

14 34) Manglende organisatorisk udskilning af eliteafdeling kr.

Bilag 1: Kravmodel for sæsonen 2010-11

Bilag 1: Kravmodel for sæsonen 2010-11 Bilag 1: Kravmodel for sæsonen 2010-11 For at deltage i Canal Digital Ligaen skal nedenstående krav opfyldes. Der kan søges dispensation til kravene med angivelse af hvad der gøres for at kravet opfyldes

Læs mere

Basketligaens Hvidbog 2016

Basketligaens Hvidbog 2016 Basketligaens Hvidbog 2016 Basketligaen blev etableret i 2001 med det formål at skabe en platform for udvikling af den bedste mandlige herrerække. Ligaens primære fokus er på udvikling af alt der sker

Læs mere

Hvidbog for Dameligaen

Hvidbog for Dameligaen Hvidbog for Dameligaen Hvidbogen Følgende Hvidbog opstiller forventninger, strategi og vejledning for gennemførelsen af Dameligaen i sæsonerne 2012-13 og 2013-14. Klubberne i Dameligaen forpligter sig

Læs mere

Hvidbog for Dameligaen

Hvidbog for Dameligaen Hvidbog for Dameligaen Hvidbogen Følgende Hvidbog opstiller forventninger, strategi og vejledning for gennemførelsen af Dameligaen i sæsonerne 2014-15 og 2015-16. Klubberne i Dameligaen forpligter sig

Læs mere

Fokusområder (Ikke opstillet i prioriteret rækkefølge)

Fokusområder (Ikke opstillet i prioriteret rækkefølge) VolleyLigaen 2011-2012 Vision VolleyLigaen skal sørge for at placere Volleyball på niveau med anden indendørs Topsport i Danmark. VolleyLigaen skal synliggøre og udvikle den danske seniorelite, i synergi

Læs mere

Hvad er Bakken bears klubben: Bakken Bears er et basketballhold fra Århus. Klubben blev stiftet i 1962 under navnet Skovbakken Basketball.

Hvad er Bakken bears klubben: Bakken Bears er et basketballhold fra Århus. Klubben blev stiftet i 1962 under navnet Skovbakken Basketball. BAKKEN BEARS BAKKEN BEARS HALL OF FAME Velkommen i Bakken bears Da Bakken Bears i efteråret 2009 udtrådte af Århus Elite, blev det anledningen til endnu et organisatorisk løft. En ny og langt bredere ejerkreds

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

Skærpede krav for VolleyLigaen Uddrag af Propositioner for DVBFs Danmarksturnering

Skærpede krav for VolleyLigaen Uddrag af Propositioner for DVBFs Danmarksturnering Skærpede krav for VolleyLigaen 41 Dispensationer Dispensationer skal fremsendes til Turneringsledelsen turnering@volleyball.dk Bemærk at dispensationer udløber pr. 31/7. Som udgangspunkt kan der kun dispenseres

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00 Dagsorden & Referat Møde om: BL Deltagere: Lennart Jensen HIC, Troels Mortensen Svendborg, John Bennetsen, ABK Andreas Larsen, Næstved, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Jesper Johansen DL, Bent Nedergaard

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer, motivation

Forslag til vedtægtsændringer, motivation Forslag til vedtægtsændringer, motivation Bestyrelsen for Mahjong Danmark foreslår visse ændringer af vedtægterne til generalforsamlingen 30. september 2011. Der vil blive stemt om ændringerne én ad gangen.

Læs mere

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR)

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) Ændringslog Dato Ver. Forfatter Kommentar 2015-24-25 1.0 Torben Buch Ændring af Klublove 2008. Denne version er vedtaget på ekstra-ordinære generalforsamlinger hhv.

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING STIFTET 1905 Opdateret september 2015 1 Stk. 1. Foreningens navn er: Grenaa Idrætsforening, Fodboldafdeling (GIF) og foreningens hjemsted er Grenaa.

Læs mere

Vedtægter Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter Frederikssund Tennis Klub Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 1.1 Klubbens navn... 3 1.2 Klubbens hjemsted... 3 2. Formål... 4 2.1 Klubbens formål... 4 3. Medlemskab... 5 3.1 Ordinære aktive medlemmer... 5 3.1.1 Seniorer... 5 3.1.2

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen. Skovshoved Triathlon Klub vedtægter: 1 - Navn og hjemsted Foreningen Skovshoved Triathlon Klub har hjemsted i Gentofte kommune og er stiftet den 17. oktober 2004. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlonforbund

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for køreforeningen YTCC 2015

Vedtægter for køreforeningen YTCC 2015 Vedtægter for køreforeningen YTCC 2015 Formål: 1: Foreningens navn er Køreforeningen YTCC. 2: Foreningens formål er at varetage kørernes interesser og udbrede kendskabet til YTCC i Danmark. Foreningen

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Skolerne i Oure

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Foreningens navn er Viborg Trail Arena. Foreningen har hjemsted i Viborg kommune.

Foreningens navn er Viborg Trail Arena. Foreningen har hjemsted i Viborg kommune. VEDTÆGTER VIBORG TRAIL ARENA 1 Navn/hjemsted Foreningens navn er Viborg Trail Arena. Foreningen har hjemsted i Viborg kommune. 2 Formål Foreningens formål er at planlægge, etablere, udvikle og sikre vedligehold

Læs mere

Arbejdet med Volleyligaen, er nu kommet en smule videre, og som lovet lidt mere information.

Arbejdet med Volleyligaen, er nu kommet en smule videre, og som lovet lidt mere information. Tappernøje d.18. februar 2011-02-18 Hej alle Arbejdet med Volleyligaen, er nu kommet en smule videre, og som lovet lidt mere information. Vi har valgt at skåne jer for hele matr., og kun sakset det relevante

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

Love for DANSKE KLOAKMESTRE

Love for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Judoklubben Mitani. Klubvedtægter. 1.1 Klubbens navn er Judoklubben Mitani, stiftet den 4. april 1989.

Judoklubben Mitani. Klubvedtægter. 1.1 Klubbens navn er Judoklubben Mitani, stiftet den 4. april 1989. Judoklubben Mitani Klubvedtægter 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold 1.1 Klubbens navn er Judoklubben Mitani, stiftet den 4. april 1989. 1.2 Klubbens hjemsted er Københavns Kommune. 1.3 Klubben er medlem

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

DANSK YNGLING KLUB. Love og vedtægter for Dansk Yngling Klub (DYK)

DANSK YNGLING KLUB. Love og vedtægter for Dansk Yngling Klub (DYK) DANSK YNGLING KLUB Love og vedtægter for Dansk Yngling Klub (DYK) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Dansk Yngling Klub, Der forkortes DYK. Den er stiftet den 25. februar 1970. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Turneringsreglement, Flag Nationalligaen 2009

Turneringsreglement, Flag Nationalligaen 2009 Turneringsreglement, Flag Nationalligaen 2009 Referat af FNL-møde 1/11 2008 Alt der er skrevet med kursiv er refereret fra mødet d. 01-11-08. Der vil efter flagudvalgsmødet d. 15/11-08 blive sendt et færdigt

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Danmarks Sejlsportsliga forening.

Danmarks Sejlsportsliga forening. Danmarks Sejlsportsliga forening. Vedtægter 1: Foreningens navn Foreningens navn er Danmarks Sejlsportsliga Forening, i daglig tale kaldet Ligaforeningen. Internationalt anvendes navnet Danish Sailing

Læs mere

Hal, Bane og rekvisitreglement

Hal, Bane og rekvisitreglement Spilleområdet 1. 5 8 m. 5 8 m. 28 34 m. Følgende minimumskrav skal opfyldes ved afvikling af alle kamp i Danmarksturneringen og Landspokalturneringerne. Se de i skitsen markerede mål (mål på frizonen er

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

RANUM RIDEKLUB VEDTÆGTER

RANUM RIDEKLUB VEDTÆGTER RANUM RIDEKLUB VEDTÆGTER VEDTÆGTER REVIDERET FEBRUAR 2015 Vedtægter Side 1 Klubbens navn er RANUM RIDEKLUB, forkortet RRKB. Klubbens hjemsted er Løgstør Kommune (Vesthimmerlands Kommune) 1 2 Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Frederikssund Tennis Klub. 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikssund Kommune. 2 Formål 2.1 Klubbens formål er at virke til tennissportens

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Reklamereglement for Badminton Danmark

Reklamereglement for Badminton Danmark Reklamereglement for Badminton Danmark Generelt 1 Dette reglement er gældende ved individuelle turneringer og holdturneringer, som er godkendt af Badminton Danmark. I internationale turneringer under Badminton

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016 Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016 Formål Formålet med denne manual er at give klubber, dommere og observatører et arbejdsredskab, der sikrer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN 1. Navn: Foreningens navn er: "BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN". 2. Formål: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser samt, at styrke det sociale

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere