Befolkningsprognose

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsprognose"

Transkript

1 Befolkningsprognose Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager Behandlet i direktionen 24. april 2017

2 Forord Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi og fysiske planlægning. Derfor udarbejdes der årligt en befolkningsprognose for Sønderborg Kommune. Befolkningsprognosen og den efterfølgende elevtalsprognose, der udarbejdes særskilt, anvendes blandt andet i forbindelse med udarbejdelse af det administrative budget på en række sektorområder (skole, dagtilbud og ældreområdet), herudover anvendes prognosen også i forbindelse med kommunens indtægtsbudgettering og ad hoc i forbindelse med kommunes analyse- og planlægningsarbejde. Det er vigtigt at påpege, at befolkningsprognoser altid vil være et skøn baseret på en række konkrete forudsætninger, som der er viden om vil ændres over tid. Dette betyder også, at usikkerheden i prognosen vokser med længden af den tidshorisont man betragter. Denne prognose er udarbejdet i Økonomiforvaltningen, Strategi og Udbud i april Prognosen er udarbejdet i samarbejde med Boelplan i programmet ProPlan Gis. Overordnet set bygger prognosen på historiske data vedr. kommunens befolkningstal, alderssammensætning, fertilitet, mortalitet, tilog fraflytning samt den forventede fremtidige boligudbygning. I metodeafsnittet, vedlagt som bilag, er forudsætningerne og seneste prognoses træfsikkerhed nærmere beskrevet. Prognosen giver et overblik over befolkningsudviklingen i Sønderborg Kommune i perioden Der udarbejdes, udover befolkningsprognosen, en elevtalsprognose 1 gang årligt i april/maj, der beskriver nuværende og forventet fremtidige elevgrundlag for kommunens folkeskoler. Rapporten indiedes i afsnit 1 med en sammenfatning af rapportens hovedpointer. Dernæst følger i afsnit 2 en nuanceret beskrivelse af befolkningsudviklingen i perioden , med fokus på de bagvedliggende aspekter i den historiske befolkningsudvikling, såsom til- og fraflytningsmønstre mm. I afsnit 3, 4 og 5 beskrives den prognosticerede befolkningsudvikling fra , herunder udviklingen i de enkelte aldersgrupper og forsørgerkvoter. I afsnit 6 beskrives den prognostiserede udvikling i de enkelte distrikter i kommunen. I bilag 1-4 beskrives befolkningsudviklingen i kommunens distrikter fordelt på alder, forudsætninger for prognosen, træfsikkerheden i sidste års prognose, samt prognosens baggrundsdata. Eventuelle spørgsmål og behov vedr. analyser af befolkningsdata kan rettes til Staben, Økonomiforvaltningen. Side 2 af 39

3 Indholdsfortegnelse Forord Sammenfatning af prognosens resultater Befolkningsudviklingen i Sønderborg Kommune Forholdet mellem fødsler og dødsfald Forholdet mellem til- og fraflytning Forholdet mellem ind- og udvandring Prognosticeret befolkningsudvikling i Sønderborg Kommune Aldersfordeling i Sønderborg Kommune Den relative aldersfordeling i Sønderborg Kommune Den demografiske forsørgerkvote Befolkningsudviklingen i kommunens distrikter Bilag 1 - Befolkningsudviklingen i kommunens distrikter (aldersopdelt) Bilag 2. Metode og forudsætninger for prognosen Bilag 3. Opfølgning på sidste års prognose ( ) Bilag 4. Talmateriale Side 3 af 39

4 1. Sammenfatning af prognosens resultater Forvaltningen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Sønderborg Kommune i perioden fordelt på alder og distrikter. Nedenfor skitseres de væsentligste tendenser i prognosen: I perioden primo 2008 til primo 2016 har Sønderborg Kommune haft befolkningstilbagegang på mellem 100 og 500 borgere årligt. De bagvedliggende årsager er en kombination af fødselsunderskud (færre fødte end døde) og nettofraflytning (færre tilflyttere end fraflyttere). Dette opvejes kun delvist af en nettoindvandring fra udlandet. Fra primo 2016 til primo 2017 sås en befolkningstilvækst på ca. 60 borgere. Årsagen til befolkningstilvæksten kan overordnet tilskrives et markant højere fødselstal i 2016 end tidligere år, færre fraflyttere og en svagt stigende tilflytning, samt et, fortsat, relativt højt indvandringstal. (Afsnit 2) Sønderborg Kommunes befolkningstal er pr. 1. januar 2017 opgjort til personer mod personer året før. Dette er en stigning i antallet af personer bosiddende i Sønderborg Kommune på ca. 60 borgere. Traditionelt set har kommunen dog oplevet befolkningstilbagegang og det er også et befolkningsfald der præger den nye prognose. Faldet er dog betydeligt mindre i dette års prognose end forrige års prognose. Jf. den udarbejdede prognose vil befolkningstallet være faldende over prognoseperioden og befolkningstallet i Sønderborg Kommune forventes således at udgøre i 2030, dvs. et fald på borgere svarende til en nedgang i befolkningstallet på 2,5 %. Forventningen i sidste års prognose var personer i 2029, dvs. et fald på borgere, svarende til en nedgang på 7 %. (Afsnit 3) Den nye prognose tegner, i større eller mindre omfang, et mere positivt billede af befolkningsudviklingen i alle kommunens distrikter i forhold til sidste års prognose. Der er dog fortsat store interne forskelle mellem kommunens prognosedistrikter. Der forventes fremgang eller status quo i befolkningstallet i 5 distrikter, 3 distrikter har en svag negativ udvikling på mellem 0 til 5 pct., 10 distrikter forventes at opleve tilbagegang på mellem 5-10 pct. og 2 distrikter oplever tilbagegang på over 10 pct. De distrikter, hvor prognosen forudser en befolkningsfremgang eller en minimal tilbagegang frem mod 2030, ligger hovedsageligt i det område, som Byrådet i planstrategien 2015 har udpeget som bybåndet. (Afsnit 6) Det forventede fald i det totale befolkningstal for Sønderborg Kommune dækker også over forskydninger i de forskellige aldersgrupper. Frem mod 2030 forventes antallet af 80 +årige at stige med 49 %, mens alle andre aldersgrupper vil opleve fald på mellem 0 og 16 %, dette påvirker også den relative aldersfordeling. Der vil således være relativt færre 0-64 årige i 2030 sammenlignet med 2017, mens der vil være relativt flere personer, som er 65 år eller ældre. (Afsnit 4) Sammenlignes aldersgruppefordelingen i Sønderborg Kommune med landet som helhed, ses det, at der er relativt flere personer i alderen 46+ og relativt færre personer i alderen 0-45 år, Side 4 af 39

5 i Sønderborg Kommune end i landet som helhed. Dette mønster er kendetegnende for 2017 og i endnu højere grad for (Afsnit 4) Størrelsesforholdet mellem forskellige aldersgrupper i befolkningen måles ofte ved den demografiske forsørgerkvote, der sætter antallet af børn og ældre i forhold til antallet af personer i den erhvervsaktive alder. Målet kan betragtes som et groft mål for antallet af personer, som skal forsørges, delt med antallet af potentielle forsørgere. Forsørgerkvoten er højere i Sønderborg Kommune end i landet som helhed. Hvor hver borger i den erhvervsaktive alder i Sønderborg kommune i 2017 skal forsøge 0,72 børn/ældre, er tallet 0,62 for hele landet. Forsørgerkvoten er stigende for både Sønderborg Kommune og landet som helhed frem mod Ser man udelukkende på børnekvoten, er denne faldende over prognoseperioden, men faldet i børnekvoten mere end opvejes af stigningen i ældrekvoten således, at forsørgerkvoten samlet set stiger. (Afsnit 5) Side 5 af 39

6 2. Befolkningsudviklingen i Sønderborg Kommune I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %. Fra primo 2008 til primo 2016 har der hvert år været et fald i befolkningstallet. Fra 1. januar 2016 til 1. januar 2017 har der for første gang siden 2008, været en svag positiv befolkningstilvækst - konkret er befolkningstallet steget med ca. 60. Udviklingen er afbilledet i figur 1 og 2. En kommunes befolkningsudvikling kan overordnet set, forklares ud fra tre parametre: 1. Antallet af fødsler i forhold til dødsfald, også kaldet fødselsoverskud eller fødselsunderskud 2. Antallet af tilflyttere i forhold til fraflyttere, altså nettotilflytning eller nettofraflytning (internt i Danmark) 3. Antallet af indvandrere i forhold til udvandrere, kaldet nettoindvandring eller nettoudvandring (til/fra udlandet) Sønderborg Kommune oplevede i 2016 for første gang siden 2008 en befolkningstilvækst. Dette skyldes overordnet set, at: 1 Data i kapitel 2 er hentet fra Statistikbanken, Danmarks statistik ( BEV22), mens resten af rapporten er baseret på kommunens egne data. Der kan derfor være små uoverensstemmelser ift. befolkningstallene i afsnit 2 og resten af rapporten, pga. udtræksdato mm. Side 6 af 39

7 Der er født væsentligt flere børn i 2016 end 2015 konkret ses en stigning fra 550 nyfødte i 2015 til 666 i Nettofraflytningen ligger på et lavere niveau i 2016 end tidligere. Sønderborg Kommune er fortsat præget af nettofraflytning, men niveauet for fraflytning er faldet med ca. 6 % ift. 2015, ligesom niveauet for tilflytning er svagt stigende. Nettoindvandringen ligger på et lavere niveau i 2016 end i Sønderborg Kommuner er fortsat præget af nettoindvandring fra udlandet, men niveauet er lavere i 2016 end i I de følgende afsnit beskrives befolkningsudviklingen med udgangspunkt i de tre parametre. 2.1 Forholdet mellem fødsler og dødsfald En af årsagerne til at befolkningstallet har været faldende i perioden , ligger i forholdet mellem antallet af fødte og antallet af døde. Antallet af fødte har været faldende fra 2008 til I 2016 er antallet af fødte dog steget igen fra 550 i 2015 til 666 i Antallet af døde ligger mere eller mindre konstant på ca. 800 om året. Sammenlagt har det siden 2008 resulteret i et fødselsunderskud. Fødselsunderskuddet i 2016 er på 103, hvilket er det lavest siden Udviklingen i forholdet mellem fødte og døde er afbilledet i figur 3 og Forholdet mellem til- og fraflytning En anden væsentlig faktor i forklaringen på Sønderborg kommunes befolkningstab i perioden , er forholdet mellem til- og fraflytning (internt i Danmark). Side 7 af 39

8 Niveauet for til- og fraflytning har varieret over årene, der har dog alle år siden 2008 været en nettofraflytning fra Sønderborg Kommune dvs. flere fraflyttere end tilflyttere. I 2016 flyttede personer til Sønderborg Kommune, mens flyttede fra kommunen - en nettofraflytning på 191 borgere. Der har i perioden været tendens til en faldende nettofraflytning i Sønderborg, hvor der både gælder, at færre flytter fra Sønderborg Kommune, samtidig med at flere flytter til Sønderborg. Udviklingen i forholdet mellem til- og fraflytning er vist i figur 5 og 6. Side 8 af 39

9 2.3 Forholdet mellem ind- og udvandring Den tredje faktor i forklaringen bag Sønderborg Kommunes befolkningsudvikling, er forholdet mellem ind- og udvandring fra udlandet. Sønderborg Kommune har siden 2008 haft en nettotilgang af borgere fra udlandet. Dvs. flere indvandrere end udvandrere. I ses et forholdsvist højt niveau af indvandrere fra udlandet, i forhold til tidligere år. Sammenlagt med et fald i antallet af udvandrere betød det en stor stigning i nettotilgangen af borgere fra udlandet. I 2016 indvandrede personer fra udlandet til Sønderborg Kommune, mens 695 udvandrede til udlandet. Det giver en nettoindvandring på 374 borgere til Sønderborg Kommune. Udviklingen i forholdet mellem ind- og udvandring er vist i figur 7 og 8. Side 9 af 39

10 3. Prognosticeret befolkningsudvikling i Sønderborg Kommune Figuren herunder viser de faktiske og forventede befolkningstal for perioden pr. 1. januar i året. Befolkningstallet har været faldende i Sønderborg Kommune siden 2009 og udviklingen forventes at fortsætte frem mod 2030, dog i en lavere takt end hidtil set. Over en 8-årig periode (primo 2009 til primo 2017), er befolkningstallet faldet med 2,5 % eller borgere. Pr. 1. januar 2017 er der borgere i Sønderborg Kommune. Befolkningstallet forventes at falde med yderligere 2,5 % fra 2017 til 2030, til et befolkningstal på knap i Prognosen for forudser, i lighed med sidste års prognose, et befolkningstab hvert år frem mod Dog er det prognosticerede befolkningstab noget mindre i dette års prognose, sammenlignet med prognosen udarbejdet i Dette skyldes, jf. afsnit 2, dels at Sønderborg har oplevet en lavere nettofraflytning, et lavere fødselsunderskud de seneste år samt relativt høje indvandringstal. For en uddybning af forudsætningerne bag prognosen henvises til bilag 2. For specifikke årlige befolkningstal, årlige ændringer mm. se bilag 4. Figur 9 Folketal Faktisk udvikling Forventet udvikling Side 10 af 39

11 Antal personer i alderen 4. Aldersfordeling i Sønderborg Kommune Det forventede fald i det totale befolkningstal for Sønderborg Kommune dækker over forskydninger i de forskellige aldersgrupper. Nedenstående tabel viser befolkningsudviklingen pr. aldersgruppe fra Forskydningerne i aldersgrupperne er efterfølgende vist grafisk i figur Som det kan ses af nedenstående tabel 1 og efterfølgende figurer, er det overordnede billede, at der i perioden fra 2009 til 2017 er blevet færre borgere i de yngste aldersgrupper og flere borgere i de ældste aldersgrupper. Denne udvikling forventes at fortsætte i perioden Alle befolkningstal er opgørelser pr. 1. januar i året. Tabel 1 Befolkningsudvikling pr. aldersgruppe Antal personer Faktisk ændring Forventet ændring Alder Antal Pct. Antal Pct. 0 år % -43-6% 1-5 år % -11 0% 6-16 år % % år % % år % 74 0% år % % år % % 80+ år % % Total % % Nedenstående figur 10 viser aldersforskydningen i kommunen mellem årene 2009, 2017 og Sammenligner man grafen for aldersfordelingen i 2009 og 2017 med grafen for den prognosticerede aldersfordeling i 2030, kan man se, hvordan udsvingene i generationernes størrelse, forskydes mod højre, som tiden går Figur 10 Aldersfordelingen i Sønderborg 2009, 2017 og Note: kurven knækker ved de 95+årige, idet det er en sum af flere aldersgrupper. Side 11 af 39

12 Figur 11 - Antal 0-årige Figur 12 - Antal 1-5 årige Figur 13 - Antal 6-16 årige Figur 14 - Antal årige Figur 15 - Antal årige Figur 16 - Antal årige Bemærk at opgørelsen af antal 0-årige i 2016 ikke er lig med fødselstallet i Det høje fødselstal i 2016, viser sig i opgørelsen over antal 0-årige pr. 1. januar Side 12 af 39

13 Figur 17 - Antal årige Figur 18 - Antal 80+ år Side 13 af 39

14 Den relative aldersfordeling i Sønderborg Kommune Som tidligere nævnt, er befolkningstallet i Sønderborg Kommune faldet med 2,5 % i perioden , og der forventes et fald på yderligere 2,5 % i perioden Det samlede fald dækker, som nævnt tidligere, over forskydninger i de forskellige aldersgrupper. I figur 19 ses udviklingen i den relative aldersfordeling i Sønderborg Kommune i perioden , dvs. den procentvise andel, de forskellige aldersgrupper udgør af kommunens samlede befolkning. Det ses af figur 19, at andelen af ældre over 65 år, udgør en stigende andel af den samlede befolkning, mens de yngre aldersgrupper udgør en stadig mindre andel af befolkningen. Data bag grafen ses udspecificeret i tabel 2, hvor der samtidig sammenlignes med udviklingen i den samlede danske befolkning. 100% Figur 19 Relativ aldersfordeling 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% + 80 årige årige årige årige årige 6-16 årige 0-5 årige 10% 0% Side 14 af 39

15 Den relative aldersfordeling ser generelt lidt anderledes ud i Sønderborg Kommune, end i landet som helhed. Hvor gruppen af borgere i alderen over 65 år udgør 24 % af den samlede befolkning i Sønderborg Kommune i 2017, udgør gruppen 19 % af den samlede befolkning på landsplan. Gruppen af de 65 + årige forventes i 2030 at udgøre en større andel af den samlede befolkning både i Sønderborg Kommune og landet som helhed- gruppen udgør i 2030 henholdsvis 27 % i Sønderborg og 22 % i landet som helhed. Tabel 2 relativ aldersfordeling Relativ aldersfordeling i Sønderborg Relativ aldersfordeling i Danmark* år 7% 5% 6% 8% 7% 8% 6-16 år 14% 13% 11% 14% 13% 12% år 9% 10% 10% 10% 12% 11% år 25% 21% 22% 27% 25% 25% år 26% 27% 25% 25% 25% 23% år 15% 18% 18% 12% 15% 15% 80+ år 5% 6% 9% 4% 4% 7% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% *Danmarks statistik Befolkningsfremskrivning 2016 for hele landet. Side 15 af 39

16 5. Den demografiske forsørgerkvote I forhold til den fremtidige finansiering af velfærdssamfundet, er udviklingen i forholdet mellem de forskellige aldersgrupper i befolkningen af afgørende betydning. Man taler ofte om den demografiske forsørgerkvote, der sætter antallet af børn og ældre i forhold til antallet af personer i den erhvervsaktive alder. Målet kan betragtes som et groft mål for antallet af personer, som skal forsørges, delt med antallet af potentielle forsørgere. Kvoterne kan findes opgjort på forskellig vis. I denne prognose er kvoterne opgjort på følgende måde: Den demografiske forsørgerkvote Summen af antallet af personer i alderen 0-16 år og antallet af personer, der er 65 år eller derover, divideret med antallet af personer i alderen år. Den demografiske børnekvote Antallet af personer i alderen 0-16 år divideret med antallet af personer i alderen år. Den demografiske ældrekvote Antallet af personer på 65 år og derover, divideret med antallet af personer i alderen år. Nedenstående tabel 3 viser udviklingen i henholdsvis børne-, ældre- og forsørgerkvoten for Sønderborg og for hele landet. Udviklingen illustreres efterfølgende grafisk i figur 20,21 og 22. Som det fremgår af nedenstående tabel og figurer, stiger forsørgerkvoten støt over prognoseperioden, både for Sønderborg og landet som helhed. Dette betyder for Sønderborg Kommune, at hvor én person, i den erhvervsaktive alder i 2009, gennemsnitligt forsørgede 0,67 børn og ældre, så skal én person i år 2030, med udgangspunkt i den prognosticerede befolkningsudvikling, forsørge 0,77 børn/ældre. Ser man udelukkende på børnekvoten, er denne faktisk faldende over prognoseperioden, men faldet i børnekvoten mere end opvejes af stigningen i ældrekvoten således, at forsørgerkvoten samlet set stiger. På baggrund af prognosen kan det således konkluderes, at der i fremtiden vil være relativt færre potentielle forsørgere, i forhold til dem som potentielt skal forsørges. Bemærk endvidere, at forsørgerkvoten for Sønderborg kommune, traditionelt samt i fremtiden, forventes at være væsentlig højere end på landsplan dvs. hvor én person i Sønderborg i 2017 skal forsørge 0,72 børn og ældre, er gennemsnittet for landet som helhed 0,62 børn og ældre pr. erhvervsaktiv person. Historisk set er den beskrevne udvikling ikke ny og heller ikke enestående for Sønderborg Kommune. Forsørgerkvoten er fra 1979 til 2015 øget i 74 af landets 98 kommuner, mens 24 kommuner primo Side 16 af 39

17 2015 havde en lavere forsørgerkvote end i For sidstnævnte gruppe er den primære forklaring på udviklingen i forsørgerkvoten, at børnekvoten også var faldende. Tabel 3 Forsørgerkvoter Sønderborg Hele landet* årige, antal årige, antal årige, antal Børnekvote 0,35 0,32 0,30 0,33 0,31 0,33 Ældrekvote 0,32 0,40 0,47 0,25 0,31 0,39 Forsørgerkvote 0,67 0,72 0,77 0,58 0,62 0,71 *Danmarks statistik Befolkningsfremskrivning 2016 for hele landet. 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Figur 20 - Forsørgerkvoter Forsørgerkvote, Sønderborg Forsørgerkvote, land Figur 21 - Ældrekvoter 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 Ældrekvote, Sønderborg Ældrekvote, land Side 17 af 39

18 Figur 22 - Børnekvoter 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 Børnekvote, Sønderborg Børnekvote, land Side 18 af 39

19 6. Befolkningsudviklingen i kommunens distrikter Samlet set beskriver prognosen en befolkningstilbagegang i Sønderborg Kommune på 2 pct. eller knap 2000 personer i perioden 2017 til Der er store interne forskelle i den prognosticerede befolkningsudvikling i kommunen. Nedenstående figur viser den prognosticerede befolkningsudvikling i de forskellige distrikter i kommunen. Data bag figuren ses i den efterfølgende tabel. Det ses, at der forventes fremgang eller status quo i befolkningstallet i 5 distrikter, 3 distrikter har en svag negativ udvikling på mellem 0 til 5 pct., 10 distrikter forventes at opleve tilbagegang på mellem 5-10 pct. og 2 distrikter oplever tilbagegang på over 10 pct. I bilag 1 ses talmateriale og oversigter over udviklingen i de enkelte distrikter, opdelt på aldersgrupper. 0-9 % -5 til 0 % -10 % til - 5 % Mere end -10 % Figur 23 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Fryndesholm Nydam Augustenborg Ulkebøl Gråstenn Kværs Nybøl Humlehøj Hørup Dybbøl Ahlmann Egernsund Sønderskov Rinkenæs Lysabild Broager Side 19 af 39

20 Tabel 4 Befolkningsudvikling pr. distrikt Total Distrikt Antal personer pr. 1. jan. Forskydning mellem 2017 og Personer % Ahlmann % Augustenborg % Bakkensbro % Broager % Dybbøl % Egernsund % Fryndesholm % Gråsten % Havnbjerg % Humlehøj % Hørup % Kværs % Lysabild % Nordborg % Nybøl % Nydam % Nørreskov % Rinkenæs % Sønderskov % Ulkebøl % Hele kommunen % Side 20 af 39

21 Bilag 1 - Befolkningsudviklingen i kommunens distrikter (aldersopdelt) Der kan i dette bilagsmateriale ses distriktsopdelte befolkningstal for en række aldersgrupper, der er afgrænset ud fra en logisk kobling til politik- og sektorområder. 0-årige Dagplejen (0-2 år) Børnehaver (3-5 år) Børnehaveklasse (6-årige) Skolealder (7-16 år) Unge (17-25 år) Erhvervsalder (26-64 år) Yngre seniorer (65-79 år) Ældre seniorer (80 år +) Note til distriktsopdelte data For tabellerne i dette afsnit betyder grøn farve befolkningstilvækst, mens rød farve betyder befolkningstilbagegang. Bemærk at procentberegningerne flere steder, på grund af aldersopdeling, er baseret på meget små populationer. Data i tabeller for perioden er faktiske befolkningstal, mens tal for er prognosetal. Side 21 af 39

22 Antal 0-årige Antal 0-årige Tabel 5 Antal 0-årige pr. distrikt Antal personer pr. 1. jan. Forskydning mellem 2017 og 2030 Distrikt Personer % Ahlmann % Augustenborg % Bakkensbro % Broager % Dybbøl % Egernsund % Fryndesholm % Gråsten % Havnbjerg % Humlehøj % Hørup % Kværs % Lysabild % Nordborg % Nybøl % Nydam % Nørreskov % Rinkenæs % Sønderskov % Ulkebøl % Hele kommunen % Side 22 af 39

23 Antal 0-2årige Antal 0-2 årige (dagplejen) Tabel 6 Antal 0-2 årige pr. distrikt Distrikt Antal personer pr. 1. jan. Forskydning mellem 2017 og Personer % Ahlmann % Augustenborg % Bakkensbro % Broager % Dybbøl % Egernsund % Fryndesholm % Gråsten % Havnbjerg % Humlehøj % Hørup % Kværs % Lysabild % Nordborg % Nybøl % Nydam % Nørreskov % Rinkenæs % Sønderskov % Ulkebøl % Hele kommunen % Side 23 af 39

24 Antal 3-5årige Antal 3-5 årige (børnehave) Tabel 7 Antal 3-5 årige pr. distrikt Distrikt Antal personer pr. 1. jan. Forskydning mellem 2017 og Personer % Ahlmann % Augustenborg % Bakkensbro % Broager % Dybbøl % Egernsund % Fryndesholm % Gråsten % Havnbjerg % Humlehøj % Hørup % Kværs % Lysabild % Nordborg % Nybøl % Nydam % Nørreskov % Rinkenæs % Sønderskov % Ulkebøl % Hele kommunen % Side 24 af 39

25 Antal 6-årige Antal 6-årige (børnehaveklasse) Der henvises til elevtalsprognosen ift. oplysninger omkring den forventede fordeling af elever på kommunens skoler. Oplysningerne omhandler antallet af 6-årige bosiddende i de enkelte distrikter, ikke deciderede elevtal. Tabel 8 Antal 6-årige pr. distrikt Distrikt Antal personer pr. 1. jan. Forskydning mellem 2017 og Personer % Ahlmann % Augustenborg % Bakkensbro % Broager % Dybbøl % Egernsund % Fryndesholm % Gråsten % Havnbjerg % Humlehøj % Hørup % Kværs % Lysabild % Nordborg % Nybøl % Nydam % Nørreskov % Rinkenæs % Sønderskov % Ulkebøl % Hele kommunen % Side 25 af 39

26 Antal 7-16 årige Antal 7-16 årige (skolealder) Tabel 9 Antal 7-16 årige pr. distrikt Distrikt Antal personer pr. 1. jan. Forskydning mellem 2017 og Personer % Ahlmann % Augustenborg % Bakkensbro % Broager % Dybbøl % Egernsund % Fryndesholm % Gråsten % Havnbjerg % Humlehøj % Hørup % Kværs % Lysabild % Nordborg % Nybøl % Nydam % Nørreskov % Rinkenæs % Sønderskov % Ulkebøl % Hele kommunen % Side 26 af 39

27 Antal årige Antal årige (unge) Tabel 10 Antal årige pr. distrikt Distrikt Antal personer pr. 1. jan. Forskydning mellem 2017 og Personer % Ahlmann % Augustenborg % Bakkensbro % Broager % Dybbøl % Egernsund % Fryndesholm % Gråsten % Havnbjerg % Humlehøj % Hørup % Kværs % Lysabild % Nordborg % Nybøl % Nydam % Nørreskov % Rinkenæs % Sønderskov % Ulkebøl % Hele kommunen % Side 27 af 39

28 Antal årige Antal årige (erhvervsalder) Tabel 11 Antal årige pr. distrikt Antal personer pr. 1. jan. Forskydning mellem 2017 og 2030 Distrikt Personer % Ahlmann % Augustenborg % Bakkensbro % Broager % Dybbøl % Egernsund % Fryndesholm % Gråsten % Havnbjerg % Humlehøj % Hørup % Kværs % Lysabild % Nordborg % Nybøl % Nydam % Nørreskov % Rinkenæs % Sønderskov % Ulkebøl % Hele kommunen % Side 28 af 39

29 Antal årige Antal årige (yngre seniorer) Tabel 12 Antal årige pr. distrikt Distrikt Antal personer pr. 1. jan. Forskydning mellem 2017 og Personer % Ahlmann % Augustenborg % Bakkensbro % Broager % Dybbøl % Egernsund % Fryndesholm % Gråsten % Havnbjerg % Humlehøj % Hørup % Kværs % Lysabild % Nordborg % Nybøl % Nydam % Nørreskov % Rinkenæs % Sønderskov % Ulkebøl % Hele kommunen % Side 29 af 39

30 Antal 80+ årige Antal 80+ årige (ældre seniorer) Tabel 13 Antal 80+ årige pr. distrikt Distrikt Antal personer pr. 1. jan. Forskydning mellem 2017 og Personer % Ahlmann % Augustenborg % Bakkensbro % Broager % Dybbøl % Egernsund % Fryndesholm % Gråsten % Havnbjerg % Humlehøj % Hørup % Kværs % Lysabild % Nordborg % Nybøl % Nydam % Nørreskov % Rinkenæs % Sønderskov % Ulkebøl % Hele kommunen % Side 30 af 39

31 Bilag 2. Metode og forudsætninger for prognosen Befolkningsprognosen for Sønderborg Kommune er udarbejdet i programmet ProPlan Gis. Prognosen bygger på historiske og nutidige data vedr. kommunens befolkningstal, alderssammensætning, lokale fødselshyppigheder, forventet levealder, flyttemønstre samt det planlagte boligbyggeri. Nedenfor beskrives de indlagte forudsætninger for prognosen Oplysninger vedr. alder, køn, mm. ift. alle borgere i Sønderborg kommune pr. 1. januar personer - er indlagt via et CPR-nummer-udtræk (JY64300V) Alle boliger i Sønderborg Kommune er indlagt via et BBR-udtræk over samtlige boliger, der er registreret pr. 1. jan (JY62200V) Byggeboligprogram for er indlagt som generel forudsætning, efter justeringer i forhold til faktisk solgte grunde tidligere år se nedenfor. Prognoseprogrammet ProPlan Gis anvender den statistiske fødselshyppighed (fertilitet) de sidste 4 år for hele kommunen, opdelt på forskellige boligstørrelser. Prognoseprogrammet Proplan Gis anvender et gennemsnit for det til - og fraflyttemønster, der historisk har været i kommunen de sidste 4 år og er derfor baseret på faktiske forhold. Der skelnes ikke mellem fraflytning og død. Den gennemsnitlige levealder kan således ikke umiddelbart aflæses. I forhold til prognosticeringen af de 80+årige anvendes forudsætninger om dødelighed opgjort fra Danmarks Statistik. For at øge robustheden i prognosen anvendes en gennemsnitlig historik på 4 områder og altså ikke historik pr. distrikt. De fire områder 1: Nordborg og Havnbjerg, 2: Ahlmann, 3: Sønderskov, Dybbøl, Humlehøj, Nybøl 4: Resten. Det har, i modsætning til sidste år, ikke været nødvendigt at indlægge særlige forudsætninger vedrørende stigning i antallet af flygtninge. Niveauet anses for stabiliseret ift. de seneste års markante stigning. Øvrige bemærkninger til prognosens forudsætninger Prognosen tager ikke konkret højde for betydningen af allerede kendte eller mulige fremtidige flytninger af arbejdspladser, uddannelser mv. Idet prognosemodellen er en boligbaseret model, hvor boligbyggeri forudsættes at genererer indbyggere, har det byggeboligprogram, der lægges ind som forudsætning i prognosen en væsentlig betydning for prognosens forudsigelser. Byggeboligprogrammet indlagt som forudsætning i dette års prognose er en justeret version, blandt ift. faktisk solgte byggegrunde tidligere år. Derudover er der lagt et forventet minimumsniveau af boliger ind i prognosens sidste år, idet kommunens planlægning ikke er konkretiseret så langt ud i fremtiden. Forudsætningen i prognosen omkring den forventede boligudbygning i Sønderborg Kommune ses nedenfor i tabel 8. Bemærk at tallene i nedenstående tabel ikke er en nettobetragtning over udviklingen i antallet af boliger, idet vedtagne nedrivninger ikke er med i nedenstående tabel, men indgår metodisk i prognosen på anden vis. Side 31 af 39

32 Tabel 14 - Byggeboligprogram Distrikt Ahlmann Augustenborg Bakkensbro Broager Dybbøl Egernsund Gråsten Humlehøj* Hørup Kværs Lysabild Nordborg Nybøl Nydam Rinkenæs Sønderskov Ulkebøl Antal boliger *note: nyt kollegiebyggeri på havnen indgår metodisk på anden vis i prognosen. Side 32 af 39

33 Bilag 3. Opfølgning på sidste års prognose ( ) Prognosen baserer sig på en række forudsætninger jf. metodeafsnittet. Disse forudsætninger kan naturligvis ændre sig fra år til år og derfor gøres der i dette afsnit status over træfsikkerheden på tidligere års prognoser. På det overordnede niveau forudsagde prognosen fra at befolkningstallet fra primo 2016 til primo 2017 ville falde med 129 borgere til et niveau på Status pr. 1. januar 2017 var dog en befolkningsstigning på 64 borgere, til et niveau på Forklaringen på hvorfor der blev tale om en befolkningstilvækst fremfor det forventede befolkningsfald, blev gennemgået i afsnit 2. I afsnit 2 blev følgende faktorer fremhævet: Der er født væsentligt flere børn i 2016 end 2015 konkret ses en stigning fra 550 nyfødte i 2015 til 666 i Nettofraflytningen ligger på et lavere niveau i 2016 end tidligere. Sønderborg Kommune er fortsat præget af nettofraflytning, men niveauet for fraflytning er faldet med ca. 6 % ift. 2015, ligesom niveauet for tilflytning er svagt stigende. Differencen på 193 dækker dog over en række udsving indenfor de enkelte aldersgrupper. Nedenstående figur 27 viser differencen mellem det seneste prognosticerede (prognosen ) og det faktiske antal i de etårige alderskategorier i Som det ses, er de væsentligste differencer relateret til antallet af nyfødte (hvor prognosen skød for lavt) og antallet af unge på 22 år (hvor prognosen skød for højt). I de tilfælde hvor der er observeret forskelle mellem forventningen og den faktiske befolkningsudvikling, er der i prognosen for justeret for dette. Der vil blive fulgt op på justeringer, træfsikkerheden og forudsætningerne i forbindelse med den fremtidige årlige udarbejdelse af prognosen. Figur 24 - Difference pr. aldersgruppe (prognose -faktisk) Side 33 af 39

34 Bilag 4. Talmateriale Tabel 15 Befolkningsprognose, total samt ændring (befolkningstal pr. 1/1) Befolkningstal Ændring pr. år Ændring (akkumuleret) Ændring i % (akkumuleret) -0,4-0,7-0,8-1,3-1,9-2,3-2,6-2,5-2,6-2,8-3,0-3,1-3,2-3,3-3,4-3,7-3,9-4,1-4,4-4,6-4,9 Tabel 16 Befolkningsprognose, total samt aldersgrupper (befolkningstal pr. 1/1) Alder år år år år år år år år Total

35 Tabel 167 Befolkningsprognose, total og alder (befolkningstal pr. 1/1) Faktisk udvikling Forventet udvikling Alder Side 35 af 39

36 Faktisk udvikling Forventet udvikling Alder Side 36 af 39

37 Faktisk udvikling Forventet udvikling Alder Side 37 af 39

38 Faktisk udvikling Forventet udvikling Alder Side 38 af 39

39 Faktisk udvikling Forventet udvikling Alder Total Side 39 af 39

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2029 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %.

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %. Notat Økonomi 13-02-2017 Vor ref.: Kathrine Adelbert Scholdan Sags nr.: 16/5115 Danmarks statistik har netop offentliggjort kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2017 og der gives hermed en status på

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé Notat Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben 24-09-2015 Resumé Økonomistaben har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til 30. juni 2015. Gennemgangen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2012-2019 for Ishøj Kommune side - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2014 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2014 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.095 personer og er dermed steget med 44 personer i. I blev der født 1.234 børn, mens antallet

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2013 Befolkningsprognose 2013 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2015-2040 Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2023 Befolkningspyramide 2012 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2023 set i forhold til 2012? 95-99 årige 100 28 95-99 årige 70 90-94 årige 452 155 90-94

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste Notat Sagsnr.: 2017/0003643 Dato: 10. marts 2017 Titel: Befolkningsprognose 2017-2028 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Marts 2015 Dette er befolkningsprognosen 2015-2027 for Glostrup Kommune. Prognosen er udarbejdet af Center for It og Udvikling. Prognosen er udarbejdet med anvendelse af ProPlan

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang - men økonomisk tilbagegang giver befolkningsmæssig fremgang - tendens eller tilfældighed? Brøndby

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

Center for Økonomi og Indkøb

Center for Økonomi og Indkøb VALLENSBÆK KOMMUNE Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 2015-2027 Center for Økonomi og Indkøb 12-03-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vallensbæk dengang og nu... 3 3. Forventet udvikling for hele Vallensbæk

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2016/0004448 Dato: 4. marts 2016 Titel: Befolkningsprognose 2016-2027 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer sig

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2016 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2016 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere