MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014"

Transkript

1 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via hjemmesiden ( Hjemmesiden ). Brug af Hjemmesiden skal ske i verensstemmelse med disse frretningsbetingelser ( Frretningsbetingelserne ). 1.2 Hjemmesiden ejes g drives af Funders A/S, CVR-nummer , registreret på adressen: Indiakaj 12, 2100 København Ø ( MinbilDinbil ). 1.3 Frretningsbetingelserne gælder fr (1) MinbilDinbil, (2) enhver der besøger Hjemmesiden ( Besøgende Bruger ) g (3) alle registrerede brugere af Hjemmesiden, uanset m de er registreret sm MinbilDinbil Lejer ( Lejer ) g/ eller MinbilDinbil Bilejer ( Bilejer ) (samlet Registrerede Brugere ). Ved udlejningen indgår Bilejer g Lejer en lejekntrakt ( Lejekntrakt ). Lejekntrakten gælder alene fr Bilejer g Lejer, g MinbilDinbil er ikke part i kntrakten. Lejekntrakten, Frretningsbetingelserne g Frsikringen er en del af Lejekntrakten. 1.4 MinbilDinbil frbehlder sig retten til at pdatere g ændre Frretningsbetingelserne. Såfremt MinbilDinbil ændrer Frretningsbetingelserne, varsles ændringerne til Registrerede Brugere 7 dage før den reviderede udgave af Frretningsbetingelserne ffentliggøres på Hjemmesiden. De ændrede frretningsbetingelser træder i kraft, så snart de er

2 ffentliggjrt på Hjemmesiden. Ændringer af Frretningsbetingelserne gælder dg ikke fr frhld pstået før ændringernes ikrafttræden. 1.5 Spørgsmål, reklamatiner eller kmmentarer vedrørende MinbilDinbil kan sendes til adressen 2. Betingelser fr Udleje 2.1 Enhver indehaver af en bil, sm pfylder betingelserne fr udleje ( Betingelser fr Udleje ), g i øvrigt verhlder alle Frretningsbetingelserne, kan registreres sm Bilejer ved at prette en prfil på Hjemmesiden g registrere en bil via tilmeldingsfrmularen ( Registrering ). 2.2 En Bilejers bil skal pfylde alle nedenstående betingelser på tidspunktet fr Registrering g i hele periden, hvr bilen er registreret på Hjemmesiden: Bilen skal være privatejet g indregistreret til privat persnkørsel, Bilens ttalvægt må maksimalt være kg, Bilens handelsværdi må ikke verstige kr., Bilen må maksimalt have kørt km, Biler registreret må på intet tidspunkt være ældre end 15 år regnet fra daten fr første indregistreringsdat. Bilen må ikke være leaset g skal være ejet af Bilejeren. Bilen skal være i frsvarlig g lvlig stand Bilejeren er ansvarlig fr, at bilen er gdkendt ved almindelige syn. Bilen skal have en lvpligtig ansvarsfrsikring, sm er tegnet g betalt i det frsikringsselskab, sm er ffentligt registreret i det Digitale Mtrregister. (samlet Betingelserne fr Udleje ) 2.3

3 Ved Registrering garanterer Bilejer ver fr MinbilDinbil g Lejer, at bilen pfylder g i hele Lejeperiden vil pfylde Betingelserne fr Udleje. 2.4 Hvis en bil ikke længere pfylder Betingelserne fr Udleje, skal Bilejer straks meddele dette til MinbilDinbil g på eget initiativ afregistrere bilen fra Hjemmesiden. Såfremt en bil ikke længere pfylder Betingelserne fr Udleje, må Bilejer ikke acceptere Anmdninger på bilen g skal straks annullere enhver eksisterende Bking. Bilejer hæfter fr alle udgifter g eventuelle erstatningskrav i frbindelse med en sådan annullering. MinbilDinbil kan iværksætte undersøgelser af, hvrvidt Bilejerens annullering af en aftalt bking var berettiget. 2.5 MinbilDinbil kan, men har ikke pligt til at, afvise registreringen af en bil eller afregistrere en allerede registreret bil, hvis MinbilDinbil har grund til at tr eller er vidende m, at bilen ikke pfylder Betingelserne fr Udleje. 2.6 Ved Registrering vil MinbilDinbil gennemføre en undersøgelse af bilen i en eller flere databaser fr at kntrllere bilens alder, mdel, registreringsplysninger g lignende. MinbilDinBil vil på baggrund af denne søgning beslutte sig fr, hvrvidt bilen kan Registreres. 2.7 Bilejere skal hlde plysningerne m bilen pdateret. 3. Betingelser fr Leje 3.1

4 Enhver, der pfylder Betingelserne fr Leje, g i øvrigt verhlder alle vilkårene i Frretningsbetingelserne, kan blive Lejer ved at lade sig registrere på Hjemmesiden. 3.2 Lejer skal pfylde følgende kriterier på daten fr registrering g i hele periden, hvr Lejer er registreret. Betingelserne fr Leje er følgende: Lejer skal være fyldt 23 år, Lejer skal have haft et gyldigt kørekrt i en sammenhængende peride på mindst 36 måneder i tidsrummet umiddelbart p til registrering g skal være i besiddelse af kørekrtet i hele periden, hvr Lejer er registreret på Hjemmesiden. Bilen ikke må benyttes andre steder end i Danmark, Sverige, Nrge samt Tyskland. (samlet Betingelserne fr Leje ) 3.3 Ved at registrere sig sm Lejer garanterer Lejer ver fr MinbilDinbil g alle Registrerede Brugere, at Lejer pfylder Betingelserne fr Leje. 3.4 MinbilDinbil kan afvise at registrere eller afregistrere en Lejer, hvis MinbilDinbil skønner eller er vidende m, at Lejer ikke pfylder Betingelserne fr Leje. 4. Bking af bil 4.1

5 Alle frespørgsler af registrerede biler skal fretages gennem MinbilDinbil, g Bilejer g Lejer skal verhlde Frretningsbetingelsernes regler fr Bking. En Lejer kan anmde en Bilejer, m at leje en bil fr et bestemt tidsrum ( Anmdning ). 4.2 Bilejer har ret til at acceptere eller afslå enhver Anmdning. 4.3 Når en Bilejer har accepteret en Anmdning, freligger der en bking ( Bking ). Bking er først bindende fr både Bilejer g Lejer når betalingen fuldføres af Lejer. 4.4 Hvis en Anmdning ikke besvares af en Bilejer inden 24 timer, vil MinbilDinbil sende et autmatisk afslag til den anmdende Lejer. Enhver accept fra Bilejer, der er fretaget 24 timer efter Anmdning vil ikke være gyldig. 4.5 Lejeperiden kan ikke placeres senere end 30 dage efter Anmdning. 5. Flere ønskede biler 5.1 MinbilDinbil giver en Lejer mulighed fr at Anmde m flere biler i en peride, selv m Lejer kun har til hensigt at leje én af de anmdede biler. 5.2

6 Ethvert frsøg fra en Bilejer på (i) at acceptere en allerede accepteret Anmdning eller (ii) at acceptere en Anmdning senere end 24 timer efter Anmdningens fremsendelse er ikke gyldig. 6. Lejeperide 6.1 En bil kan lejes i et defineret tidsrum (herefter Lejeperiden ). Lejeperiden kan være en halv dag (6 timer), et døgn (24 timer) eller flere døgn (minimum 24 timer g maksimalt en kalendermåned). 6.2 Lejeperiden kan frlænges, hvis Bilejer g Lejer er enige m at frlænge Lejeperiden. Bilejer har ret til at afslå enhver anmdning m frlængelse af Lejeperiden g er ikke frpligtet til at besvare Anmdninger m frlængelse af Lejeperiden. Ved Lejeperidens udløb skal Lejer tilbagelevere bilen på den mellem Lejer g Bilejer aftalte adresse ( Tilbagelevering ). Hvis en Lejer tilbagelevere bilen fr sent, vil Lejer blive pkrævet yderligere lejegebyr, bkingsgebyr g frsikringspræmie fr den frlængede lejeperide i henhld til gældende priser. 6.3 Hvis Lejer undlader at tilbagelevere en bil ved Lejeperidens udløb, er Lejer erstatningsansvarlig efter de almindelige erstatningsretlige regler. I yderste knsekvens kan en Lejers manglende Tilbagelevering medføre plitianmeldelse g straffeansvar. 7. Annullering af en Bking

7 7.1 Bkinger kan alene annulleres i verensstemmelse med Frretningsbetingelserne. Såfremt Lejer uberettiget annullerer en Bking, er Lejer ikke berettiget til at få refunderet lejebeløbet, MinbilDinbils bkinggebyr, frsikringspræmien eller andre mkstninger frbundet hermed. Såfremt Bilejer uberettiget annullerer en Bking, er Bilejer frpligtet til at betale et administratinsgebyr til MinbilDinbil (i henhld til tabellen under Sanktiner g erstatning på MinbilDinbil.dk), fr at dække mkstningerne i frbindelse med refundering af betaling til Lejer ( Annulleringsgebyr ). 7.2 Lejer kan frit annullere enhver Anmdning, sm endnu ikke er accepteret af Bilejer. 7.3 Bilejer er frpligtet til ikke at verdrage en bil til Lejer, hvis Bilejer skønner, at Lejer ikke er i stand til at føre bilen på frsvarlig vis, ikke pfylder Betingelserne fr Leje, giver indtryk af at ville bruge bilen i mdstrid med Frretningsbetingelserne, eller ikke har et gyldigt kørekrt (herefter Bilejers Gyldige Afvisning ). Bilejers Gyldige Afvisning vil ikke medføre erstatningsansvar fr Bilejer, g Bilejer skal ikke refundere lejebeløbet. Bilejer er frpligtet til straks at meddele MinbilDinbil, såfremt Bilejer har fretaget en Gyldig Afvisning. MinbilDinbil frbehlder sig retten til at undersøge de nærmere mstændigheder fr Bilejers Gyldige Afvisning, g efter mstændigheder træffe beslutning m, at annulleringen var uberettiget.

8 7.4 Lejer skal nægte at vertage en bil, hvis Lejer skønner, at bilen ikke pfylder Betingelserne fr Udleje (herefter Lejers Gyldige Afvisning ). Såfremt en Lejer accepterer at gennemføre bkingen med en bil, der ikke pfylder Betingelserne fr Udleje, sker dette på Lejers egen risik, g Frsikringen vil ikke dække udlejningen. Rent ksmetiske begrundelser accepteres ikke sm Lejers Gyldige Afvisning. Lejers Gyldige Afvisning vil ikke medføre erstatningsansvar fr Lejeren. MinbilDinbil frbehlder sig retten til at undersøge de nærmere mstændigheder fr Lejers Gyldige Afvisning, g efter mstændigheder træffe beslutning m, at Ejeren får udbetalt lejebeløbet på Lejers bekstning. 8. Overdragelse af bil 8.1 Bilejer skal verdrage bilen til Lejer på det tidspunkt g sted, sm er aftalt i frbindelse med Bkingen ( Overdragelse ). 8.2 Bilejer er ansvarlig fr at levere bilen i frsvarlig g lvlig stand. Begge parter er ansvarlige fr at kntrllere, at bilen er i frsvarlig g lvlig stand. 8.3 Bilejer skal kntrllere, at Lejer har et gyldigt kørekrt, sm svarer til det kørekrt, der er angivet i bkingen, samt at Lejer pfylder Betingelse fr Leje. Lejer har ansvaret fr, at kørekrtet er gyldigt under hele Lejeperiden. 8.4 Både Bilejer g Lejer er ansvarlige efter g underlagt de almindelige færdselsg erstatningsregler. MinbilDinbil kan ikke gøres ansvarlig fr mangler ved bilen.

9 MinbilDinbil anbefaler endvidere, at begge parter kntrllerer følgende, inden bilen vertages: at vinduesviskerne fungerer, at der ikke er revner i frruden, at bilen ikke lækker væske, at alle fr- g baglygter virker, at spejle er uskadte g sidder fast, at ingen advarselslamper på instrumentpanelet lyser, når tændingen slås til, at sikkerhedsselerne fungerer, at alt lvpligtig g nødvendigt udstyr frefindes (så sm advarselstrekant, reservehjul, m.v.), at bilen ikke har synlige skader eller åbenlyse fejl, sm ikke er anført i Hjemmesidens beskrivelse af bilen. 8.5 Frefindes fejl eller mangler sm anført i punkt 8.4, kan Lejer berettiget annullere Bkingen med den begrundelse, at bilen ikke verhlder Betingelserne fr Udleje. I dette tilfælde er Bilejer erstatningsansvarlig efter de almindelige erstatningsretlige regler samt punkt Enhver synlig skade skal rapprteres, markeres, g dateres i Lejekntrakten, sm underskrives af Bilejer g Lejer frud fr Lejeperiden. Hvis Bilejeren nægter at gøre dette, har Lejer ret til at annullere Bkingen. Hvis Lejer nægter at gøre dette, har Bilejer ret til at annullere Bkingen g behlde lejebeløbet. I dette tilfælde bliver henhldsvis Bilejer g Lejer erstatningsansvarlig efter de almindelige erstatningsretlige regler samt punkt 7.1. MinbilDinbil anbefaler endvidere, at parterne tager billeder af bilens stand, så det efter Tilbagelevering er lettere at knstatere synlige fejl.

10 8.7 Bilejer bør sikre sig, at denne ikke har efterladt persnlige ejendele i bilen ved Overdragelse. Efterladte ejendele er alene Bilejers ansvar, g MinbilDinbil er ikke erstatningspligtig fr tab af eller skader på de persnlige ejendele 8.8 Lejer skal straks kntakte MinbilDinbil, hvis Lejer i Lejeperiden (eller i enhver peride udenfr Lejeperiden, hvr Lejer er i besiddelse af eller ansvarlig fr bilen) pdager en skade eller fejl, sm ikke er nteret i frbindelse med eftersynet ved Overdragelsen, eller hvis der under periden, hvr Lejer er i besiddelse af eller ansvarlig fr bilen, pstår skader eller fejl på bilen. 8.9 Ved Tilbagelevering bør Lejer g Bilejer sammen gennemgå bilen fr at sikre, at bilen er afleveret i samme stand sm ved afhentningen. 9. Betingelser fr brugen af bilen 9.1 Bilen må alene anvendes til almindelig persnkørsel i Danmark. Det er alene Lejer, der må føre bilen. 9.2 Bilen må derfr blandt andet ikke anvendes til at trække, skubbe eller på anden måde flytte et andet køretøj. Det er yderligere ikke tilladt at bruge bilen til mtrløb af ngen sm helst art eller til persn- eller gdskørsel md betaling g lignende. 9.3 Bilen må ikke anvendes til kørsel af erhvervsmæssig karakter såsm transprt eller udbringning af varer. Bilen må dg gerne benyttes til Lejers transprt til g fra arbejde eller til at transprtere Lejer til g fra kunder eller frretningsfrbindelser, så længe der ikke er tale m vare- eller gdstransprt, herunder udbringning af ngen art.

11 9.4 Lejeren skal endvidere: altid anvende bilen i verensstemmelse med gældende lve g regler, sikre sig, at bilen er låst, når den er parkeret, sikre, at Bilen påfyldes krrekt brændstf ved tankning. (I tilfælde af sammenblanding af brændstftyper er Lejer ansvarlig fr alle udgifter i frbindelse med bjærgning, rensning, reparatin eller udskiftning af dele sm følge af påfyldningen af frkert brændstf.), sikre sig, at der ikke ryges i bilen eller medtages dyr uden skriftlig tilladelse fra Bilejer. 10. Tilbagelevering 10.1 Ved Lejeperidens udløb skal Lejer tilbagelevere bilen på den mellem Lejer g Bilejer aftalte adresse Lejer er ansvarlig fr bilen efter afhentning, indtil bilen er blevet afleveret tilbage til Bilejer, uanset m bilen afleveres under, ved, eller efter udløbet af Lejeperiden. Frretningsbetingelserne gælder gså efter udløbet af Lejeperiden, hvis bilen ikke er Tilbageleveret Lejer kan ikke aflevere bilen til Bilejer før udløbet af Lejeperiden, medmindre andet er aftalt med Bilejer. Afleveres en bil før udløbet af Lejeperiden, betales det fulde Lejebeløb stadig Bilen, nøgler g alle løsdele, inklusive instruktinsbg, hjulmøtrikker m.v. skal afleveres til Bilejer i samme stand sm ved Overdragelse.

12 10.5 Bilejer g Lejer skal inspicere bilen udvendigt g indvendigt g aflæse brændstfmåleren ved Tilbagelevering. Lejer er ansvarlig fr nye skader på bilen, g alle nye skader skal nteres i Lejekntrakten g underskrives af både Bilejer g Lejer. Betingelser i punkt 8.6 finder tilsvarende anvendelse. Skader skal straks meddeles til MinbilDinbil via en skadeanmeldelsesblanket, der findes på Hjemmesiden Betydelige, nye skader (skader, hvr prisen fr udbedring verstiger selvrisiken i henhld til frsikringsbetingelserne) sm er blevet påført bilen under Lejeperiden dækkes i henhld til frsikringsbetingelserne (herefter Frsikring), under frudsætning af at skaden straks anmeldes til MinbilDinbil via skadeanmeldelsesblanketten, der findes på Hjemmesiden. Lejer g Bilejer skal afgive nøjagtige beskrivelser g på alle måder samarbejde med Frsikringsselskabet i henhld til dennes betingelser g skal fremskaffe alle infrmatiner, sm kræves af MinbilDinbil eller Frsikringsselskabet, hvis der søges m erstatning Lejer bør sikre, at denne ikke har efterladt ejendele i bilen, før bilen tilbageleveres til Bilejer. Efterladte ejendele er alene Lejers ansvar, g MinbilDinbil er ikke erstatningsansvarlig fr tab eller skader herpå. 11. Regler fr påfyldning af brændstf 11.1 Bilejer bør ved Overdragelse verdrage bilen til Lejer med mindst en kvart tank brændstf Lejer bør kntrllere g ntere mængden af brændstf, før Overtagelse g bør Tilbagelevere med mindst den samme mængde brændstf sm var påfyldt Overtagelse. Bilejer bør kntrllere mængden af brændstf ved Tilbagelevering.

13 11.3 Hvis der pstår uenighed m brændstfmængden ved Overtagelse eller Tilbagelevering, skal parterne løse prblemet indbyrdes. MinbilDinbil er ikke erstatningspligtig i tilfælde af uenighed m brændstfmængden. 12. MinbilDinbils frpligtelser g ansvar 12.1 MinbilDinbil har ret til at håndhæve Frretningsbetingelserne g de knkrete aftalte vilkår ved enhver Bking ver fr Registrerede Brugere MinbilDinbil bestræber sig på at vedligehlde g drive Hjemmesiden efter bedste evne, men kan ikke hldes ansvarlig, såfremt hele eller dele af Hjemmesiden ikke er til rådighed i en peride. MinbilDinbil bestræber sig på at prethlde g bemande sin telefnservice, men kan ikke hldes ansvarlig, hvis tjenesten er utilgængelig i en peride MinbilDinbil påtager sig intet ansvar fr nøjagtigheden af plysninger eller data mdtaget fra tredjepart, herunder de plysninger eller data, sm benyttes i frbindelse med MinbilDinbils kntrl af Registrerede Brugere eller registrerede biler MinbilDinbil påtager sig ingen erstatningspligt verhvedet g er fr eksempel ikke ansvarlig fr: en bils tilstand, Bkinger, sm ikke kan gennemføres, plysninger g indhld, Brugere fremkmmer med på Hjemmesiden,

14 beskadigelse af ting eller fast ejendm, eller skader på eller tab af en bil, beskadigelse eller tab af ejendele efterladt i en bil, udgifter til brændstf, ufrudsete udgifter, gebyrer, skatter eller bøder, havari eller tyveri af en bil, annullering af Bkinger eller afregistrering af Registrerede Brugere, biler eller andet, indhld fra Hjemmesiden MinbilDinbils erstatningsansvar er begrænset til det beløb, sm Lejeren har betalt fr en Bking. 13. Priser g betaling 13.1 Ved Bking betaler Lejer (i) lejebeløb, der tilfalder Bilejer, (ii) frsikringspræmie g (iii) bkinggebyr, der tilfalder MinbilDinbil Alle Registrerede Brugere skal give MinbilDinbil plysninger m en bankknt, sm MinbilDinbil kan verføre betalinger til i henhld til Frretningsbetingelserne Bilejer skal på sin prfil på Hjemmesiden fastsætte g ffentliggøre en pris på lejen af en bil. Prisfastsættelsen skal angive prisen fr leje fr en halv dag (seks timer) eller et helt døgn.

15 13.4 MinbilDinbils vejledning til priser er alene vejledende g er ikke bindende fr Registrerede Brugere Ved Anmdning accepterer Lejer, at lejebeløb, bkinggebyr g frsikringspræmie pkræves på det af Lejers plyste betalingskrt. Endvidere accepterer Lejer, at MinbilDinbil kan trække beløb på betalingskrtet, sm pkræves i frbindelse med: dækning af Frsikringens selvrisik, dækning af mkstninger pstået, sm følge af, at Lejer er blevet pålagt en sanktin g/eller skal betale erstatning, dækning af mkstninger pstået i frbindelse med bøder g sagsmkstninger fr parkerings- eller færdselsbøder eller andre frseelser (inklusive udgifter til fjernelse g pbevaring på grund af ulvlig parkering) sm Lejer har pådraget sig i frbindelse med anvendelsen af bilen eller sm resultat deraf, dækning af alle frmer fr bøder, gdtgørelser g krav på erstatning, sm Lejer har pådraget sig ved ikke at leve p til Frretningsbetingelserne, dækning af mms g andre frmer fr skatter g afgifter, dækning af andre beløb, sm en Registreret Bruger skylder MinbilDinbil eller en anden Registreret Bruger i henhld til Frretningsbetingelserne

16 13.6 Betaling af lejebeløb, frsikringspræmie g bkinggebyr bør indbetales af Lejer, så snart en Anmdning er accepteret af Bilejer Alle andre skyldige beløb i henhld til Frretningsbetingelserne vil blive pkrævet på frfaldsdaten Bilejer skal plyse g tilknytte et betalingskrt g et kntnummer, sm MinbilDinbil henhldsvis kan pkræve betalinger fra g indbetale beløb på i henhld til Frretningsbetingelserne. Ved at acceptere en Anmdning giver Bilejer MinbilDinbil tilladelse til at pkræve følgende beløb, når g hvis de frfalder: beløb, sm en Bilejer har pådraget sig i frbindelse med en sanktin, fr eksempel bøder, g/eller krav på betaling erstatning, beløb fr tab, skader eller mangler, beløb, der skal dække mms g andre frmer fr skatter g afgifter, alle andre beløb sm Bilejer skylder MinbilDinbil g andre Registrerede Brugere i henhld til Frretningsbetingelserne MinbilDinbil vil udbetale lejebeløb mdtaget i en kalendermåned fr gennemførte udlejninger af en bil til Bilejeren den 15. i den følgende måned.

17 14. Brugeres generelle ansvar g erstatningspligt 14.1 Registrerede Brugere skal angive krrekte plysninger ved registrering til Hjemmesiden,. Det er den Registrerede Brugers ansvar at hlde alle relevante dele af Hjemmesiden, inklusive medlemsprfilen, krrekt pdateret så længe den Registrerede Bruger er registreret Enhver Bruger skal hlde MinbilDinbil skadesløs med hensyn til alle tab, erstatningsansvar, frdringer g krav, sm Brugeren er ansvarlig fr MinbilDinbil er kun ansvarlig fr betaling af mms af det bkinggebyr, sm indgår sm del af betalingen. MinbilDinbil betaler ingen skatter g afgifter på vegne af Registrerede Brugere. Registrerede Brugere hæfter individuelt fr afgifter g skatter, der pålægges sm følge af en Lejeaftale eller anden brug af Hjemmesiden. Både virksmheder g privatpersner indvilliger i selv at påtage sig ansvaret fr at vurdere, hvilke eventuelle skatter g afgifter, der gælder fr dem, g selv at betale disse skatter g afgifter. MinbilDinbil anbefaler, at enhver Registreret Bruger søger vejledning hs en skatterådgiver. MinbilDinbil er ikke ansvarlig fr eventuelle indsigelser md udlejningen af bilen fra Bilejers private frsikringsselskab, der er ffentligt registreret i det Digitale Mtrregister. 15. Færdselsfrseelser, bøder g andre trafikafgifter 15.1 Lejer hæfter fr alle udgifter, der pstår sm følge af enhver færdselsfrseelse ved benyttelse af en bil begået i den peride, hvr Lejer har været ansvarlig fr bilen.

18 15.2 Det påhviler Lejer at betale alle vejafgifter, gebyrer eller andre afgifter, sm pådrages i den peride, hvr Lejer har været ansvarlig fr bilen Når det er muligt, påhviler det Lejer at afregne direkte med de relevante myndigheder. Lejer skal indlevere en skriftlig redegørelse til MinbilDinbil g Bilejer ved Tilbagelevering, der beskriver enhver begået lvvertrædelse. 16. Frsikring 16.1 Alle køretøjer, der er registreret på Hjemmesiden, vil i Lejeperiden være dækket af en Frsikring indgået mellem MinbilDinbil g et frsikringsselskab (benævnt Frsikringsselskab ). Frsikringen er et tillæg til Bilejers private frsikring der er ffentligt registreret i det Digitale Mtrregister. Frsikringen mfatter Lejers ansvarsfrsikring g kaskfrsikring i Lejeperiden Fr at bilen er mfattet af Frsikringens brtkmstdækning skal der i frvejen være tegnet en kaskfrsikring fr bilen i Frsikringsselskabet eller i andet selskab, der er ffentligt registreret i det Digitale Mtrregister Lejeren er ansvarlig fr at betale selvrisik i henhld til Frsikringen i tilfælde af skader.

19 16.4 Alle Registrerede Brugere skal læse frsikringsbetingelser, sm er gældende fr såvel Bilejer sm Lejer. Frsikringsbetingelser findes på MinbilDinbils hjemmeside. Lejer g Bilejer erklærer, at de har gennemlæst frsikringsbetingelserne, inden Lejer g Bilejer henhldsvis fretager Anmdning g Registrering Der er en række betingelser, sm skal være pfyldt, før Frsikringen er gældende. De Registrerede Brugere rådes til at kntrllere, at betingelserne er pfyldt, da Frsikringen ikke vil dække, såfremt betingelserne ikke er pfyldt. Frsikringsselskabet har ret til at anlægge sag md en Lejer eller Bilejer. Frsikringsbetingelserne fr de biler, sm MinbilDinbil frmidler til udlejning i Danmark, udgør sammen med Lejekntrakten g Frretningsbetingelserne vilkårene fr den aftale, der gælder mellem MinbilDinbil, bilejer g lejer. 17. Uheld, tyveri eller havari 17.1 Lejer er ansvarlig fr bilen under hele Lejeperiden g efterfølgende, såfremt bilen ikke Tilbageleveres ved Lejeperidens phør. Lejeren accepterer at være ansvarlig fr mkstninger, sm følge af en skade på køretøjet i nævnte peride. Ansvaret er begrænset i henhld til Frsikringen Lejeren skal straks underrette MinbilDinbil i tilfælde af defekter eller skader på køretøjet g eventuelt tyveri under Lejeperiden Senest efter underretning fra MinbilDinbil er det Bilejers ansvar at anmelde eventuelt tyveri til plitiet.

20 17.4 Det er Lejers ansvar at anmelde beskadigelse af bilen frårsaget af tredjemand via anmeldelsesblanketten på Hjemmesiden I tilfælde af uheld skal Lejer straks anmelde en skade på bilen eller tredjemand via anmeldelsesblanketten på Hjemmesiden MinbilDinbil er ikke erstatningsansvarlig fr beskadigelse af bilen, tredjemand, tyveri eller havari af bilen, eller fr udgifter, sm er en direkte eller indirekte følge deraf Ethvert havari af en bil skal indberettes telefnisk til MinbilDinbil hurtigst muligt. Lejer skal kntakte Dansk Authjælp på g henvise til det kundenummer, sm fremgår af Lejekntrakten De Registrerede Brugere har pligt til at afgive nøjagtige beskrivelser af hændelsesfrløbet, sm kræves af MinbilDinbil eller Frsikringsselskabet g på alle måder samarbejde med Frsikringsselskabet, hvis der søges m erstatning Lejer må ikke træffe aftale m at få udført eller selv udføre reparatiner uden frudgående skriftlig tilladelse fra Bilejer g Frsikringsselskabet, g Bilejer må ikke, hvis denne har til hensigt at søge erstatning via Frsikringen, træffe aftale m at få udført eller selv udføre reparatiner uden frudgående skriftlig tilladelse fra Frsikringsselskabet.

21 18. Brugerkmmunikatin g frummer 18.1 MinbilDinbil vil via infrmere m vigtige driftsmæssige hændelser eller ændringer i Frretningsbetingelserne, g det er den Registrerede Brugers ansvar at hlde sine kntaktplysninger pdateret. Den Registrerede Bruger accepterer ved registrering på hjemmesiden at mdtage disse s. 19. Afgørelse af tvister 19.1 Enhver tvist, der pstår mellem Brugerne i frbindelse med brugen af Hjemmesiden, er MinbilDinbil uvedkmmende g Brugerne skal selv løse tvisterne. Hvis samtlige Brugere invlveret i tvisten skriftligt anmder m det, vil MinbilDinbil på baggrund af infrmatin fra Brugerne træffe en vejledende afgørelse. Den vejledende afgørelse er ikke bindende fr Brugerne. 20. Ophør af registrering 20.1 MinbilDinbil kan uden erstatningsansvar afregistrere enhver Registreret Bruger fra Hjemmesiden på et hvilket sm helst tidspunkt g på et hvilket sm helst (lvligt) grundlag. MinbilDinbil kan nægte enhver Bruger at registrere sig på Hjemmesiden på et hvilket sm helst (lvligt) grundlag Hvis MinbilDinbil benytter sig af sine rettigheder nævnt i punkt 20.1, påvirker det ikke MinbilDinbils ret til at mdtage udestående beløb eller retten til at sørge fr betaling af udeståender, sm Registrerede Bruger har md andre Registrerede Brugere. Ethvert beløb, Registrerede Brugere skylder MinbilDinbil ved afregistrering, frfalder øjeblikkeligt til betaling, g Registrerede Brugere giver MinbilDinbil tilladelse til at mdregne skyldige beløb i indeståender, sm MinbilDinbil varetager på Registrerede Brugers vegne.

22 21. Overrdnet lvgivning Disse betingelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist vedrørende brugen af Hjemmesiden afgøres af Københavns Byret i første instans.

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse HD Ejendmme Unsbjergvej 2B 5220 Odense SØ Huslejenævnet Rådhuset Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 36 00 isbri@slagelse.dk www.slagelse.dk Labfaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse Baggrund

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK)

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK) Micrsft Kinect fr Windws Sftware Develpment Kit (SDK) Disse licensvilkår er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De br, et af dets asscierede selskaber) g Dem. De bedes læse dem.

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen

Faaborg Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen Faabrg Gymnasium Frretningsrden fr bestyrelsen Fastsat i medfør af 18 i lv nr. 575 af 9. juni 2006 m institutiner fr almengymnasiale uddannelser mv. g 14 i vedtægterne fr Faabrg Gymnasium af 1. nv. 2006.

Læs mere

Brugerregler for AL-MasterCard Cash alle korttyper

Brugerregler for AL-MasterCard Cash alle korttyper Brugerregler fr AL-MasterCard Cash alle krttyper Definitiner Betalingsmdtager: Frretningen, htellet, restauranten eller andre steder, hvr du kan anvende krtet. Ekspeditinsdag: Lørdage, søn- g helligdage,

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Natinalmuseets fyrskib Gedser Rev (ffentligt udbud) 1 Den rdregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af pgaven... 3 3 Betingelser fr egnethed... 4 4 Tildeling af kntrakt g tildelingskriterier...

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC Bilag 10 til Aftale m Bredbånd BasiC Indhldsfrtegnelse Bilag 10 Bredbånd Basic Pr... 2 OMFANG... 2 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 GRUNDYDELSER... 2 TILLÆGSYDELSER... 2 HASTIGHEDER... 2 IP-ADRESSER... 3 MPLS...

Læs mere

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde 1 - Navn g hjemsted Freningens navn er Wing Tsun Rskilde med Cvr. Nr. 35603824 g dens hjemsted er Rskilde 2 - Klubbens frmål At fremme udbredelsen af læren (teknik g filsfi) m Wing Tsun. At give interesserede

Læs mere

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro Bilag 10 Bredbånd Basic Pr Omfang Prduktspecifikatinen er en beskrivelse af TDC Whlesales prdukt Bredbånd Basic Pr. Beskrivelsen dækker kun de punkter, hvr Bredbånd Basic Pr adskiller sig fra beskrivelsen

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Regler for leje af fælleshuset

Regler for leje af fælleshuset Pris fr at leje/bruge fælleshuset Regler fr leje af fælleshuset Fredag, lørdag, søndag g helligdage er prisen: Mandag-trsdag er prisen: Der pkræves depsitum fr alle lejemål på: 500 kr. 200 kr. 1.250 kr.

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet Revisinsinstruks fr Aftensklemrådet Januar 2012 Revisinsinstruks Revisinsinstruks fr freninger der tilbyder flkeplysende vksenundervisning g sm mdtager tilskud i henhld til Flkeplysningslven I henhld til

Læs mere

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel Vejledning g prcedure ved salg/psigelse af andel En psigelse skal altid være skriftlig til den første i en måned. Opsigelsen skal indsendes til administratr (kun side 2+3 skal indsendes): CEJ Ejendmsadministratin

Læs mere

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter Dagsrdenens punkt 7.2 Ved Strandgaarden: Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m servitutter Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m gennemgang af servitutter Bestyrelsens reaktin på frslaget er det af bestyrelsen

Læs mere

Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-ND-2 (Aggersundbroen)

Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-ND-2 (Aggersundbroen) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-ND-2 (Aggersundbren) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune Side 1 af 21 1 Indledning Nærværende udbud vedrører Aarhus Kmmunes anskaffelse af tjenesteydelser vedrørende

Læs mere

Ansættelsesaftale for timelønnede Dina Blander Enevoldsen

Ansættelsesaftale for timelønnede Dina Blander Enevoldsen Ansættelsesaftale fr timelønnede Dina Blander Enevldsen Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Dina Blander Enevldsen [gade/vej g nummer] [pstnummer] [by] CPR-nummer [CPR-nummer]

Læs mere

Sagkyndig beslutning

Sagkyndig beslutning Sagkyndig beslutning AB92 /ABT93 46 Praksis ved sagkyndige beslutninger Det Danske Selskab fr Byggeret 14. september 2016 Civilingeniør Jens Wichmand Jørgensen Sagkyndig beslutning Frdeling på typer (min

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Bain-Marie Hotpot 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610

Bain-Marie Hotpot 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 Bain-Marie Htpt 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 DK 1. Generelle plysninger 86 1.1 Generelt m denne vejledning 86 1.2 Symblfrklaring 86 1.3 Prducentens ansvar g garanti 87 1.4 Ophavsret

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale m fjerntlkning på tegnsprg Tlkemyndigheden Udbudsbetingelser fjerntlkning 2017 Side 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Den rdregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Sagkyndig beslutning

Sagkyndig beslutning Sagkyndig beslutning AB92 / ABT93 46 Temamøde 14 juni 2016 - Selskab fr syn g skøn under IDA Civ.Ing. Jens Wichmand Jørgensen Sagkyndig beslutning AB92 / ABT93 (G-sager) 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse.

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE Når du køber erhvervsjrd af Randers Kmmune skal du betale følgende udver købesummen: (taksterne er fr 2009 g reguleres én gang årligt) Tilslutningsbidrag

Læs mere

Produktliste udlejning, Interaktiv AV-udstyr:

Produktliste udlejning, Interaktiv AV-udstyr: Prduktliste udlejning, Interaktiv AV-udstyr: (kntakt s vedr. priser g ved specielle ønsker) Aktive højttalere: Electrvice ZLX12P: 12 bas, 1000w frstærker g DSP Electrvice Subwfer: ETX15SP 1800w frstærker

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Den 13. marts 2015. Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr.

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Den 13. marts 2015. Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkebrg Den 13. marts 2015 Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr. Lem Enge Skive Kmmune har den 3. marts 2015 mdtaget en ansøgning fra Energi-

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 2 af 9 Indhld ADVEST-MA.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter Fryser til alkhl g dybfrsende prdukter 700.075H V1/1209 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel Vejledning g prcedure ved salg/psigelse af andel En psigelse skal altid være skriftlig til den første i en måned. Opsigelsen skal indsendes til administratr (kun side 2+3 skal indsendes): CEJ Ejendmsadministratin

Læs mere

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud Begrænset udbud af Bygge Anlægspgaver Prækvalifikatin af VVS installatører Offentligt udbud Udbuddets/Prjekt navn: Installatin af Elektrniske vandmålere i 6760 Ribe g 6740 Bramming DcuNte sags nummer:

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Deli-Сool II 700.202G

Deli-Сool II 700.202G Deli-Сl II 700.202G Deli-Сl III 700.203G V1/1009 DK 1. Generelle plysninger 114 1.1 Generelt m denne vejledning 114 1.2 Symblfrklaring 114 1.3 Prducentens ansvar g garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Vurdering af overholdelse af miljøregler relateret til gyllehåndteringen i aktive svineproduktioner

Vurdering af overholdelse af miljøregler relateret til gyllehåndteringen i aktive svineproduktioner Vurdering af verhldelse af miljøregler relateret til gyllehåndteringen i aktive svineprduktiner med IØ medfinansiering Opfølgningsrapprt, Juni 2006 Udgivet : 27. juni 2006 Udarbejdet : Jens Murmann g Pul

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om etableringsstøtte fra Innovationspuljen i 2014

Vejledning til ansøgning om etableringsstøtte fra Innovationspuljen i 2014 6. januar 2014 Vejledning til ansøgning m etableringsstøtte fra Innvatinspuljen i 2014 Indhld Hvad er Innvatinspuljen?... 2 Hvem kan søge m tilskud til etablering fra Innvatinspuljen?... 2 Hvad er betingelserne

Læs mere

Principbeslutning omkring tolerancetærskel for ændringer af boliger i renoveringsprojektet Afdeling Fruehøj

Principbeslutning omkring tolerancetærskel for ændringer af boliger i renoveringsprojektet Afdeling Fruehøj Principbeslutning mkring tlerancetærskel fr ændringer af bliger i renveringsprjektet Afdeling Fruehøj Princip fr, hvrnår bebere SKAL flytte blig (midlertidig genhusning) Bligen får færre antal rum, OG

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

Samtykke. November /18. Samtykke

Samtykke. November /18. Samtykke Nvember 2017 1/18 Indhld 1.0 Frrd 3 2.0 Hvad er et samtykke? 4 3.0 Nærmere m kravene til et samtykke 5 3.1 Tidspunkt 5 3.2 Frmkrav 5 3.3 Frivilligt 5 3.3.1 Ulige frhld mellem parterne 6 3.4 Specifikt 8

Læs mere

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT 2014 la t g gdkendt på e eralfrsamling, CVR-NR.

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Ntat Side 1 af 11 Til Til Kpi til Byrådet Drøftelse Administratinsgrundlag fr frældrebetaling ved anbringelse af børn g unge uden fr hjemmet. Grundlæggende m frældrebetaling Betaling er udgangspunktet

Læs mere

Årsberetning. Program for intern overvågning

Årsberetning. Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. juli 2010 til 31. december 2010 Prgram fr intern vervågning 1 Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Notat INDHOLD. 1 Regelsæt for kørsels af farligt gods i mindre mængder... 2. 2 Faresedler... 4

Notat INDHOLD. 1 Regelsæt for kørsels af farligt gods i mindre mængder... 2. 2 Faresedler... 4 Ntat TRANSPORT AF FARLIGT GODS (FARLIGT AFFALD OG KEMIKALIER) FOR AMG BIOLOGI 12. april 2012 Prjekt nr. 06.519.00 Udarbejdet af EMS Kntrlleret af LBR Gdkendt af EMS INDHOLD 1 Regelsæt fr kørsels af farligt

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-4.0 Den 5. januar 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 2.

Læs mere

Samarbejdsaftale om registrering, vedligeholdelse og brug af produktinformationer i GuideDanmark. mellem

Samarbejdsaftale om registrering, vedligeholdelse og brug af produktinformationer i GuideDanmark. mellem Samarbejdsaftale m registrering, vedligehldelse g brug af prduktinfrmatiner i GuideDanmark mellem Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark (Partnerskabet) g Destinatin/Visit (GuideDanmark kntr) Adresse

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-1.1 Den 7. maj 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 6. maj 2015 kl. 17:00.

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

Håndtering af farligt affald

Håndtering af farligt affald Aftale mellem Interessentkmmunerne g I/S Nrfrs m Håndtering af farligt affald Oktber 2016 Mellem g Allerød Kmmune Fredensbrg Kmmune Helsingør Kmmune Hørshlm Kmmune Rudersdal Kmmune I/S Nrfrs indgås aftale

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

På baggrund af Statsforvaltningens henvendelse af 08. marts 2011 skal Herning Kommune bemærke som følger:

På baggrund af Statsforvaltningens henvendelse af 08. marts 2011 skal Herning Kommune bemærke som følger: HERNING BYRÅD Statsfrvaltningen Midtjylland Att. Ane Skak St. BlichersVej 6 Pstbx 151 6950 Ringkøbing Rådhuset Trvet - 7400 Herning Tlf. 9628 2828 pb@herning.dk - www.herning.dk Dat: 21. juni 2011 Udtalelse

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19. Indkaldelse til ekstrardinær generalfrsamling i grundejerfreningen Ved Rævebakken. Generalfrsamlingen afhldes i Greve Brgerhus den 26/11 kl. 19. I henhld til freningens vedtægter 7 skal indkaldelsen ske

Læs mere