Rapport. Projektmanual - udkast - Dato: 15. marts [ [Dobbeltklik for at indsætte et billede] Udarbejdet af: Niels Møller Jensen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Projektmanual - udkast - Dato: 15. marts [ [Dobbeltklik for at indsætte et billede] Udarbejdet af: Niels Møller Jensen."

Transkript

1 Dato: 15. marts 2012 [ [Dobbeltklik for at indsætte et billede] Udarbejdet af: Kontrol: Godkendt: Niels Møller Jensen BEN NMJ Herning Vand A/S Ålykkevej Herning Tlf.: CVR EAN

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Kort om projekter og projektledelse Administration Afklaring og prioritering Planlægning og projektorganisation Gennemførelse og afslutning

3 1. Indledning 1.1 Formål Denne projektmanual er et dynamisk dokument, som løbende dokumenterer viden og erfaring om projektgennemførelsen i Herning Vand A/S. Manualen er udarbejdet som en del af implementeringen af strategien og visionen for Herning Vand A/S. Her fremgår det, at projektkulturen i Herning Vand A/S skal styrkes og at vi vil opfattes som kompetente og effektive. Målet med manualen er at sikre en ensartet og gennemskuelig afvikling af projekterne, en ensartethed som skal komme alle implicerede til gode. Manualen vil løbende blive revideret, således at erfaringerne indbygges i det fælles projektgrundlag. 1.2 Dækningsområde Projektmanualen dækker i sin nuværende form projekter som gennemføres i Plan og Projektafdelingen. På sigt dækker manualen alle projekter i Herning Vand A/S 1.3 Hvordan er manualen opbygget Manualen giver information om begreber, projektmodel og de overordnede styringsmæssige forhold, fælles for forskellige projekttyper. Begreberne vedrører projektet som et "produktionsapparat", der frembringer relevante løsninger i høj kvalitet. Projektmodellen giver en fælles referenceramme så fremdrift og afslutning af projekter kan understøttes. Manualen rummer Beskrivelse af projektmodel og begreber (afsnit 2) Administrative forhold (afsnit 3) Beskrivelse af de enkelte faser i projektet (afsnit 4 7). For at udføre projekterne i praksis er der opbygget mange supplerende værktøjer og vejledninger. En oversigt over vejledningerne er angivet nedenfor; opdelt i Strategier og planer, der rammesætter projektaktiviteter i Herning Vand A/S (Bilag 1) Generelle anvisninger/rammer for brug af rådgivere og entreprenører (Bilag 2), Retningslinjer for de enkelte projekttyper (Bilag 3) Skabeloner (Bilag 4), samt Checklister og vejledninger (Bilag 5) Bilag1 Strategier og planer 1.1 Årsbudget 1.2 Strategi 1.3 Retningslinjer for intern overvågning 1.4 Strategi for prioritering af kloakfornyelse (CVH / BEN) 1.5 Kloakfornyelsesplan (CVH / BEN) Bilag 2 Brug af rådgivere og entreprenører 2.1 Generelle retningslinjer for samarbejdet med rådgivere 2.2 Generelle retningslinjer for samarbejde med entreprenører 3

4 1.3 Indkøb af rådgivning på rammeaftale 1.3 ABR-89 kontrakt til rådgiver 1.4 Entreprisekontrakt 1.5 etc. Bilag 3 Retningslinjer for de enkelte projekttyper 3.1 Projektoversigt 3.2 Projektprognose 2.1 Kloakfornyelse 2.2 Byggemodning 2.3 Regnvandsbassiner 2.4 Drift-/vedligeholdsprojekter 2.5 Interne projekter 2.6 etc. Bilag 4 Skabeloner 3.1 Projektoprettelse 3.2 KS-skema 3.3 Information af kunder 3.4 Udbudsparadigme 3.5 etc. Bilag 5 Checklister og vejledninger 4.1 Projektopstartsmøde inkl. checkliste 4.2 Evalueringsmøde og projektafslutning 4.3 Tilslutningsbidrag, erhverv 4.4 Tilslutningsbidrag, boliger 4.5 Procedure for opkrævning af tilslutningsbidrag 4.6 etc. 2. Kort om projekter og projektledelse 2.1 Projektdefinition Et projekt er en beskrevet opgave, der løses af en midlertidig organisation. Projekter er afgrænset af et klart mål, aktiviteter, start- og sluttid samt tildelte ressourcer. Projekter i Herning Vand omfatter planlægningsprojekter, anlægsprojekter, drifts- /vedligeholdelsesprojekter og interne projekter. 2.2 Overordnede projektfaser i Herning Vand Afklaring Prioritering Planlægning Organisering Gennemførelse Afslutning 4

5 2.2.1 Afklaring og prioritering Fasen indeholder prioritering og afklaring af projekter, med udgangspunkt de rammer Herning Vand har fastlagt på de enkelte indsatsområder. Afklaring og prioriteringen varetages af ledelsen i Herning Vand, dvs. direktør og afdelingsledere Planlægning og organisering Fasen beskriver den overordnede aktivitetsplanlægning, der gennemføres internt i Herning Vand i de enkelte afdelinger. Dvs. det er den planlægning der ligger forud for den planlægning (faglig) og projektering af de enkelte opgaver evt. med involvering af eksterne rådgivere og samarbejdspartnere. Strategi for prioritering af kloakfornyelse fremgår af bilag X Strategi for prioritering af fornyelse af vandledninger m.m. fremgår af bilag x Den konkrete projektgennemførelse Gennemførelse af de enkelte projekter uanset om det er et planlægningsprojekt, et anlægsprojekt eller et intern udviklingsprojekt er opdelt i 5 faser. Fase 1: Projektoprettese Fase 2: Projektplanlægning Fase 3: Projektoverdragelse Fase 4: Projektgennemførelse Fase 5: Afslut og evaluering Der henvises til afsnit 61 for en nærmere beskrivelse af indhold, roller og ansvar m.m. 3. Administration Alle projekter i Herning Vand A/S lever op til følgende: 3.1 Interne forhold For alle projekter er der et sæt grundlæggende spilleregler og administrative rutiner, der sikrer smidig gennemførelse af projekterne og en entydig ansvarsfordeling. Alle aktiviteter i afdeling er et projekt. Hver afdeling har en månedlig opdateret projektoversigt, indeholdende alle igangværende projekter med både planlægning, projektering/udførelse og drift, herunder akutte projekter (skader) og interne projekter. Hver afdeling har også en projektprognose som et internt ressourcestyringsværktøj (mandtimer til rådighed i forhold til behov for mandtimer til alle afdelingens projekter dvs. aktiviteter). Projektprognosen opdateres én gang om måneden. Her kan både hele afdelingen og den enkelte medarbejder i afdeling se ressourcebehovet i forhold til de ressourcer der er til rådighed. På baggrund heraf skar det en ressourceplanlægning og prioritering, senet på et månedligt afdelingsmøde. 5

6 De administrative rutiner på projektniveau er beskrevet i afsnit 6. Der er entydig sammenfald mellem projektnavn og nr. i arkiveringssystemet ( Mdoc ) og økonomisystemet ( C 5 ) Projektarkiv Alle projekters dokumenter arkiveres i Mdoc under det pågældende projektnavn og nr. Dette er projektlederens ansvar. Al projektrelateret dokumentation kommunikation m.m. opbevares her under det pågældende projekts projekt nr. og navn. Procedure for navngivning og nummerering af projekter fremgår af bilag x. 3.2 Eksterne forhold 4. Afklaring og prioritering Projekter prioriteres og afklares af ledergruppen i Herning Vand, på baggrund af indstillinger fra afdelingsledere, projektledere og andre, herunder myndighedskrav. På baggrund af bl.a.: Strategi for prioritering af kloakfornyelse fremgår af bilag X Strategi for prioritering af fornyelse af vandledninger m.m. fremgår af bilag x Udarbejdes i de enkelte afdelinger et oplæg til ledelsens endelige prioritering. Anlægsprojekter og drifts-/vedligeholdelsesprojekters prioritering er hovedsageligt baseret i Spildevandsplanen, Vandforsyningsplanen og klimaplanen. Prioritering af de interne projekter er baseret i Herning Vand s strategi- og handlingplaner. Hver afdeling har en månedlig opdateret projektoversigt, indeholdende alle igangværende projekter med både planlægning, projektering/udførelse og drift, herunder akutte projekter (skader). Derudover har hver afdeling en oversigt over planlagte projekter, der er indstillet til prioritering. Denne oversigt revideres hvert kvartal min én gang årlig af Herning Vands ledergruppe. 5. Planlægning og projektorganisation Planlægningsfasen indeholder centrale forudsætninger for projektering og gennemførelse af projektet. Følgende sker altid i planlægningen: 6

7 Projektets produkt og slutmål beskrives overordnet sammen med succeskriterier for projektet. Deadlines, samt tidsmæssige begrænsninger og afhængigheder fastlægges. Projektet organiseres med projektejer (som er den afdelingsleder der leverer projektlederen og økonomien, men mindre andet aftales i ledergruppen). 5.1 Organisering og roller I Herning vand organiseres alle projekter med dels en Projektejer, der altid er en medarbejder fra Herning Vand: Projektejer varetager bygherreinteressen. og en Projektleder, der leder projektet Selv om det er tilknyttet en ekstern projektleder til projektet fra f.eks. en rådgiver skal der altid være en projektleder og projektejer i Herning Vand. Projektlederen i Herning Vand kan være projektejeren Projektejer Projektejeren (typisk den afdelingsleder, hvor økonomien/projektlederen eller fagligheden er forankret) har ansvar for at varetage bygherreinteressen og derudover: Formand for og udpege en styregruppe når en sådan etableres. Ledelsesmæssig støtte til projektlederen. Ansvarlig for at tage stilling til større afvigelser i forhold til produkt, økonomi, ressourcer og tidsplan, samt for at følge op fremdriften i projektet. Med mindre andet aftales i ledergruppen i Herning Vand er projektejeren den afdeling/afdelingsleder hvor økonomien og projektlederen er forankret Projektleder Projektlederen udpeges af afdelingslederen når projektet er prioriteret. Projektlederen leder projektet i henhold til retningslinjerne i Herning Vands projektmanual. Projektlederen har ansvaret for: Information og kommunikation omkring projektet. Sikring af at målet er veldefineret fra start og nås. Afdække eventuelle risici Tilrettelæggelse af projektets aktiviteter. Gennemførelse af projektets aktiviteter og aflevering til aftalt tid, økonomi og kvalitet og under hensyntagen til relevante myndighedskrav og interessenter Budgetlægning og min. månedlig opfølgning Planlægge og dokumentere vedr. projektet. Rapportering til projektejer / styregruppe og interessenter. I samaråd med afdelingslederen at bemande projektet og udfylde projektprognosen min. en gang månedlig. 7

8 5.1.3 Bygherre Bygherre er Herning Vand og repræsenteres af projektejeren. Bygherren er ændringsmyndighed i forhold til projekter godkender ændringer i forhold til projektets produkter Rådgivere Såfremt der er tilknyttet en rådgiver til projektet, skal der hos rådgiveren udpeges en projektleder, der overfor Herning Vand har ansvaret for rådgiverens ydelser (Aktivitet og faglighed, Tid og Ressourcer/økonomi, ATR). Rådgiverens projektleder er forpligtet til med mindre andet aftales skriftelig min én gang om måneden at orientere Herning Vand s projektleder om følgende: Projektets stade og fremdrift, herunder færdiggørelsesgrad (i %), både hvad angår rådgiverens egne ydelser og øvrige leverandører som f.eks. entreprenøren Ressourceforbrug pr. d.d. både absolut og relativt (i %) Prognose for færdiggørelse både hvad angår tid og ressourcer/økonomi, herunder også øvrige leverandører som f.eks. entreprenørens økonomi Uafklarede forhold eller risici Herning Vand A/S indbyder en gang om året de rådgivere, der har varetaget rådgiver opgaver i et givet kalenderår til et dialogmøde, hvor der er mulighed for at opsamle erfaringer til fælles gavn Entreprenører Herning Vand A/S gennemfører som hovedregel anlægsprojekter i fagentreprise eller hovedentreprise. Projekterne udbydes i indbudt licitation. Der skal altid hos entreprenøren udpeges en projektleder (entrepriseleder), der overfor rådgiverens projektleder evt. Herning Vand s projektleder, såfremt der ikke er tilknyttet en rådgiver til projektet, har ansvaret for entreprenørens ydelser (leverancer, aktivitet og faglighed, Tid og Ressourcer/økonomi). Entreprenørens projektleder er forpligtet til med mindre andet aftales skriftelig min én gang om måneden at orientere Herning Vand s projektleder alternativt rådgiverens projektleder om følgende: Projektets stade og fremdrift, herunder færdiggørelsesgrad (i %), både hvad angår rådgiverens egne ydelser og øvrige leverandører som f.eks. entreprenøren Ressourceforbrug pr. d.d. både absolut og relativt (i %) Prognose for færdiggørelse både hvad angår tid og ressourcer/økonomi, herunder også øvrige leverandører som f.eks. entreprenørens økonomi Uafklarede forhold eller risici Herning Vand A/S indbyder en gang om året entreprenørerne til et dialogmøde, hvor der er mulighed for at opsamle erfaringer til fælles gavn. 8

9 6. Gennemførelse og afslutning Gennemførelsesfasen i Herning Vand A/S projekter er forskellig i de forskellige projekttyper. Fælles for alle projekttyper er et princip om: Projektet defineres med bl.a. Mål, Aktivitet, Tidsplan og Ressourcer/økonomi (ATR) Risikoelementer og interessenter identificeres Intern forventningsafstemning og aftaler Løbende opfølgning, registrere fremdrift og ændringer i projekterne på en lettilgængelig og entydig måde. Erfaringsopsamling 6.1 De enkelte faser i projektgennemførelsen Målet med beskrivelsen af projektgennemførelsen er at sikre at: Ensartethed og gennemskuelighed i projektgennemførelsen Entydig referencer til øvrige systemer i Herning Vand Projektlederen for defineret deres opgave og ansvar Vi kan dokumentere det vi gør både af hensyn til os selv og omgivelserne Vi styrker vores planlægningsgrundlag og opfølgning (Ressourcer (interne og eksterne), økonomi og faglighed) Sikrer input til de løbende forbedringer samles op Løbende forbedringer implementeres Alle afdelingens aktiviteter er et projekt. Et projekt gennemlever 5 faser i dets levetid: Fase 1: Projektoprettelse Fase 2: Projektplanlægning Fase 3: Projektoverdragelse Fase 4: Udførelse og opfølgning Fase 5: Projektafslutning og -evaluering I alle 5 faser har PL mindst månedlig opfølgning på Aktivitet, Tid og Ressourcer.og giver input til projektprognosen samt projektoversigten Fase 1: Projektoprettelse Baggrund: Afdelingen har en aktivitet / en opgave / et projekt med et mål, der skal gennemføres Aktivitet: Der udpeges en projektleder (PL) som udpeges af afdelingslederen (AL) ud fra kompetencer, ønske om kompetencer, evt. ressourcer Der aftales et budget med AL (budgetoverslag ud fra f.eks. erfaring / nøgletal) Projektet gives navn og nr. og oprettes som økonomisystemet ( C5) og i arkiveringssystemet Mdoc 9

10 Procedure for navngivning og nummerering af projekter fremgår af bilag x. Næste skridt: Selve projektplanlægningen (Fase 2) kan påbegyndes Små projekter En projektleders projekter i løbet af et kalenderår med et budget under kr ,- pr. projekt kan efter aftale med afdelingslederen oprettes som ét projekt under NNN, diverse mindre projekter Fase 2: Projektplanlægning Baggrund: Der er en opgave/et projekt en aktivitet, fundet en PL og aftalt et overslagsbudget med AL. I det følgende et listet en række administrative procedurer som projektlederen skal gennemføre, som et støtte til projektplanlægning. Listen omfatter og belyser ikke nødvendigvis alle forhold som kan være relevant at vurdere i planlægningsfasen. PL skal udvise sund fornuft og rettidig omhu. Er der forhold som PL er usikker på skal PL søge råd og sparring hos en erfaren kollega eller afdelingslederen. PL har ret til at sige fra overfor en stillet opgave. Aktivitet: Projektlederen udarbejder en plan for gennemførelse af projektet, herunder mål og succeskriterier. Herunder sikrer at alle forhold og forudsætninger for projektets gennemførelse er til stede. På baggrund af projektplanen udarbejder et samlet budget for projektets gennemførelse. Som en støtte til PL er der udarbejdet et paradigme for en projektplan (bilag x): ATR dvs. Aktivitet Tid Ressourcer). Projektplanen skal indeholde en plan for håndtering af mulige ændringer undervejs. Der udarbejdes en KS plan, herunder plan for evt. sparring med typisk en erfaren kollega. Paradigme for KS plan fremgår af bilag x Der udarbejdes en interessent analyse (IA). Procedure for interessentanalyse fremgår af bilag x. Forhold vedr. intern overvågning (IO) vurderes. Herning Vands Program for intern overvågning fremgår af bilag x. Der udarbejdes en risikovurdering (RV). Procedure for risikoscreening fremgår af bilag x. PL opdaterer projektoversigt og projektprognose månedlig. Næste skridt: Fase 3: Projektoverdragelse (den interne kontrakt) 10

11 6.1.3 Fase 3: Projektoverdragelse Baggrund: Fra PL foreligger en gennemarbejdet projektplan (ATR) med mål m.m., KS-plan, er gennemført Intern overvågning (IO), udarbejdet Risikoscreening (RV) og udarbejdet samlet budget for projektet. Aktivitet: Projektoverdragelsen er en dialog mellem PL og AL, hvor PL gennemgår projektplan (ATR) og budget for projektet incl. diverse administrative procedurer fra fase 2 (KS-plan, IA, IO, RV m.m.) Dialogen munder ud i en endelig aftale mellem AL og PL om rammer, mål og succeskriterier for projektet (den interne kontrakt). I denne fase har PL mulighed for at tage forbehold for elementer i projektet der f.eks. kan være en større usikkerhed omkring. Overdragelsen underskrives af PL og AL. PL opdaterer projektoversigt og projektprognose min én gang månedlig. Der henvises i øvrigt til økonomiopfølgning afsnit og Næste skridt: Projektgennemførelse og opfølgning (Fase 4) Fase 4: Projektgennemførelse og opfølgning Baggrund: Der foreligger en godkendt projektplan (ATR), KS-plan, IA, RV, budget og projektoverdragelsen er gennemført. Aktivitet: PL leder og gennemfører projektet i henhold til projektplan (der også tager højde for mulige ændringer). Særlige risikoforhold iagttages, ligesom kommunikation til identificerede interessenter sikres. PL sikrere at der gennemføres kvalitetssikring i henhold til KS og rettidig omhu og PL søger sparring hos en erfaren kollega og/eller hos AL. PL opdaterer projektoversigt og projektprognose min én gang månedlig. Der henvises i øvrigt til økonomiopfølgning afsnit og Næste skridt: Projektafslutning og -evaluering Fase 5: Projektafslutning Baggrund: PL har leder og gennemført projektet i henhold til projektplanen og evt. de korrektioner, der har været nødvendige undervejs. Aktivitet: Der udarbejdes slutdokumentation og gennemføres arkivering (fysisk såvel som digitalt)i henhold til projektplanen. 11

12 Projektet afsluttes i økonomisystemet ( C5 ) dvs. projekt nr. lukkes og lukkes for kontering. Der afrapporteres aftalte nøgletal Der afholdes et evalueringsmøde som udgangspunkt mellem PL og AL evt. også andre interessenter interne såvel som eksterne. Fokuspunkter vil være: Vurdering af mål og succeskriterier Opsamling af erfaring og læring generelt Forslag forbedring, faglig, administrativt, miljømæssigt, arbejdsmiljø/sikkerhed, økonomi m.m. både på projekt- og virksomhedsniveau Checkliste for projektafslutning fremgår af bilag x Næste skridt:..det næste projekt 12

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Planlægning og styring i praksis hos

Planlægning og styring i praksis hos MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE Planlægning og styring i praksis hos Visuel portefølje-, ressource- projekt- og finansiel styring Bedre beslutninger i tide Agenda Skanderborg Forsyningsvirksomheds(SFV)

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet - en case om implementeringen af et QMS-system IDA Proces 1. oktober 2015 John Thomsen, QP Consult ApS Konsulent i effektivt projektarbejde Udviklet QP Modellen

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere

Program: Den faciliterende projektleder Underviser: Daniel la Cour, COWI A/S

Program: Den faciliterende projektleder Underviser: Daniel la Cour, COWI A/S Program: Den faciliterende projektleder Underviser: Daniel la Cour, COWI A/S Dag 1 09.00 Velkomst og introduktion Præsentation af program samt mundtlig forventningsafklaring Målet med dette delemne er:

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Rev. Dato Beskrivelse Udarbejdet af Godkendt af 8 29.11.11 Pkt. 4.1 Ændret vedr. Intern Kontrakt LTY PEF 9 01.05.12 Pkt. 2 Indsat link til

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister.

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister. Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister Udarbejdet af: Torben Gregersen Dato: 25-08-2010 Sagsnummer.: 85.00.00-A00-1-10 Version

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Få styr på din projektopgave

Få styr på din projektopgave KURSUS Projektleder modul 1: Få styr på din projektopgave Projektarbejdsformen er uhyre kreativ og effektiv, men det forudsætter at projektleder og projektdeltagere ved, hvordan man skal styre og agere

Læs mere

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability Udgivet august 2014 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

Paradigme for. PROJEKTPLAN (nr) (virksomhed) (projekt/delprojekt navn) (fase) (måned år)

Paradigme for. PROJEKTPLAN (nr) (virksomhed) (projekt/delprojekt navn) (fase) (måned år) Paradigme for PROJEKTPLAN (nr) (projekt/delprojekt navn) (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0. INTRODUKTION... 3 1. PROJEKTPLAN... 4 2. PROJEKTBESKRIVELSE...

Læs mere

Virksomhedens projektmodel og projektmanual

Virksomhedens projektmodel og projektmanual Virksomhedens projektmodel og projektmanual Styringsmappen til det enkelte projekt Opdelt som styringsmappen i 5x5 modellen skabeloner Projektmodel principper Projektadministrative retningslinier og procedurer

Læs mere

TEMAMØDE den 18. december Bygherreforeningen

TEMAMØDE den 18. december Bygherreforeningen TEMAMØDE den 18. december 2008 Bygherreforeningen 1 Hvad har vi gjort: Særlige fokusområder for bygherre - Interviewundersøgelse hos en ca. 30 bygherre God projektledelsespraksis - Factor 3 har udarbejdet

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Indsatser Formål Resultatmål frem til 31. december 2014 Ledelsesinformation Der er etableret en fast kadence for og udvikling af skemaer,

Læs mere

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2 OS2 organisering Forslag til governance for OS2 Governance for OS2 Generalforsamling Bestyrelse Forretningsudvalg Koordinationsudvalg Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Governance

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 TRIN 1 Indledende kortlægning TRIN 2 Ledelsens involvering i projektet TRIN 3 Projektplan TRIN 4 Projektopstart og organisering TRIN 5 Detailkortlægning

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1

Projektmodel OS2. Projektmodel OS2, version A Side 1 Projektmodel OS2 Projektmodel OS2, version A Side 1 Indhold: Indledning... 3 Hvad er et projekt?... 3 OS2 projektmodel... 3 Organisering af projekter... 4 Faser i projektets liv... 7 Idé-fasen... 8 Planlægnings-fasen...

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Den fællesstatslige it-projektmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel består af: En model for faseopdeling af projektforløbet Principper for overgang fra en fase til næste fase Et antal ledelsesprodukter

Læs mere

SPORSTATUS FOR BYGNINGSSPORET august 2009

SPORSTATUS FOR BYGNINGSSPORET august 2009 SPORSTATUS FOR BYGNINGSSPORET august 2009 Den administrative forandringsproces Sporstatus 1 1. Dokumentkontrol 1.1 Ejer Niels Damgaard Hansen 1.2 Versionering [Nedenstående skema udfyldes i forhold til

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter Vejledning om risikovurdering af IT-projekter 1. Indledning Gennemførelsen af IT-projekter er forbundet med risiko. Nogle risici har institutionerne selv indflydelse på. Andre risici er det ikke muligt

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet MPS PROJEKT GUIDE Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet BAGGRUND I Måltidspartnerskabet samarbejder vi om at udvikle og gennemføre projekter, der gør det nemmere og giver flere

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup PRINCE2 Posters 29. November 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter Prioritér projektporteføljen Værdi for: 1. Kunder 2. Medarbejdere

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Projektledelse i det offentlige

Projektledelse i det offentlige Projektledelse i det offentlige Kristian B. Lauritsen, mindbiz Program Kort præsentation Indledende om landskabet og hvorfor og hvordan Mennesker og processer Lidt mere om projektfaglige emner: 1. Projekt

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter NOTAT Kvalitetssikring af myndighedsprojekter Dette notat beskriver kvalitetssikringen af myndighedsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem Energistyrelsen og SBi i regi af aftalen mellem Energistyrelsen

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 2

1. Tidsplan og deadlines... 2 Oktober 2016 Vejledning Processen fra invitation til aftaleforhandling til aftaleindgåelse Projekter som medio oktober 2016 har fået invitation til aftaleforhandlinger om en investering fra Innovationsfonden,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Bilag 4. Konsulentkategorier og Konsulentteam

Bilag 4. Konsulentkategorier og Konsulentteam Bilag 4 gorier og Konsulentteam [Vejledning: Bilaget udfyldes af tilbudsgiver. Bilaget skal omfatte en beskrivelse af det tilbudte Konsulentteam, der stilles til rådighed under Kontrakten, og som vil blive

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 07-11-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9,. Afbud: Henrik Jørgensen. Fraværende: Referent: Ole Madsen. Punkt 1. Referat. Der er udarbejdet

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

Principper for aftalestyring

Principper for aftalestyring Principper for aftalestyring 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. FORMÅL HVAD ER FORMÅLET MED AFTALESTYRING... 1 3. HVAD ER EN AFTALEENHED?... 2 4. HVEM INDGÅR AFTALER MED HVEM?... 2 5. ÅRETS

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Få succés med projekter og projektledelse

Få succés med projekter og projektledelse Få succés med projekter og projektledelse Mikkel Lundstrøm, Unik Consult www.unikconsult.dk ml@unikconsult.dk +(45) 2163 1872 9. oktober 2014 Få succes med projekter og projektledelse 1 Introduktion til

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Lønkontrol Implementeringsguide

Lønkontrol Implementeringsguide Lønkontrol Implementeringsguide Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund 3 3. Forandringsområder 4 4. Faser i processen 5 5. Forankring og videnressourcer 5 6. Hvordan kan det gribes an? 6 7. Hvor skal

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Version 3.1 opdateret 04/03-2016 Fælles projektmodel Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Formål: Fælles metodik for projekter der involverer AU IT.

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Elevfokuseret Selvevaluering

Elevfokuseret Selvevaluering Elevfokuseret Selvevaluering BUSI ESS FORUM Udvikling af elever Processer i Medarbejdere Mål og strategi Udvikling og forbedring Samarbejde Bevis for afholdelse Strøm, Styring og IT grundforløb (EUD) ved

Læs mere

Hvad har vi lært? Hvad har vi lært? PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE. Tirsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé?

Hvad har vi lært? Hvad har vi lært? PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE. Tirsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé? Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Årsberetning 2010 jf. program for intern overvågning

Årsberetning 2010 jf. program for intern overvågning Årsberetning 2010 jf. program for intern overvågning Indhold 1 Indledning 2 2 Ledelseserklæring 3 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 4 4 Foretagne kontroller 5 5 Oversigt over udestående mellemværender

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Rammeaftaler et tæt samarbejde Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Alle typer ledninger kan fornyes med en Aarsleff Strømpeforing vandrette såvel som lodrette. Rammeaftaler et tæt samarbejde

Læs mere

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter 1. Indledning Aktivering af udviklingsprojekter i balancen stiller store krav til styring og pålidelig økonomisk regnskabsopfølgning, fordi disse

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet.

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. 1. Motivation / baggrund for projektet På mødet i hovedudvalget den 18. februar 2013 drøftedes etablering af et pilotprojekt, i samarbejde

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 8. december 2016 21:47 1 Program Kl. 10.00 Kl. 10.05 11.00 Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.30 Kl. 13.30 14.15 Kl. 14.15 14.25

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Værktøj 2 - Milepælsplan

Værktøj 2 - Milepælsplan Værktøj 2 - Milepælsplan Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de leverancer og delleverancer, som

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap 1. Processen for formulering af målene i aftalen Kontrakt og aftaleprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere:

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden 1. Projekttitel RejseGuiden 2. Resumé Projektet RejseGuiden fokuserer på at teste de nyeste teknologiske muligheder for at give målrettet information til

Læs mere