EU-udbud: 2012/S Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice"

Transkript

1 Udbudsmateriale EU-udbud: 2012/S Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice 1. januar december 2015/2016

2 Indhold 1. Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser, udbudsform, omfang og tilbudsgivere Tilbudsudformning og -frist Aflevering af tilbud Henvendelse i tilbudsperioden Orienteringsmøde og besigtigelse Vedståelsesfrist for tilbud Generelt om tilbudsmaterialet Forbehold Tildelingskriterium De tilbudte priser (40 % for Delaftalerne 1-7 og 65 % for Delaftalerne 8-13) Det til opgaven kalkulerede timeforbrug (25 % og kun for Delaftalerne 1-7) Kvalitetssikring (25 %) Miljø (10 %) Alternative tilbud Udbudsmaterialets indhold Meddelelse om resultatet Krav til rengøringsydelsen Arbejdets indhold og omfang Besigtigelse og lokaleoplysninger Rengøringsomfang, -dage, -tidspunkt med videre Miljø og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Kravspecifikation miljø og arbejdsmiljø: Krav til rengøringsmidler: Krav til rengøringsrekvisitter, -vogne og -maskiner: Krav til rengøringsmetoder: Krav til arbejdsorganisering: Krav til affaldshåndtering: Samarbejde og sikkerhedsorganisation Sikring og dokumentation af anvendt arbejdstid Sociale klausuler Krav til vinduespoleringsydelsen Arbejdets indhold og omfang Besigtigelse og lokaleoplysninger Vinduespoleringsomfang, -dage, -tidspunkt med videre Øvrige vilkår Side 2 af 65

3 4 Oprydning og klargøring Generelt Rengøring Vinduespolering Rengøringsinstruktioner Generelt Hoved-/ekstrarengøring (del af option 2) Rengøringsvilkår i øvrigt Vinduespoleringsinstruktioner Generelt Vinduespoleringsvilkår i øvrigt Kvalitetssikring, -kontrol og -rapportering Rengøring Vinduespolering Fakturering Personaleforhold og udstyr Virksomhedsoverdragelse Udstyr og maskiner Bilag 1: Tilbudslister Bilag 2: Aftaleudkast Bilag 3: Lokalitetsdata Bilag 4: Kravspecifikationer Bilag 5: Vejledende tjekliste Bilag 6: Sociale og etiske hensyn samt socialt ansvar Side 3 af 65

4 1. Udbudsbetingelser 1.1 Udbudsbetingelser, udbudsform, omfang og tilbudsgivere Med henvisning til den udmeldte beslutning om valg af tilbudsgivere, fremsendes hermed udbudsmateriale omhandlende udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice i Fredensborg Kommune. Udbudsbetingelserne og bilag 1-6 finder anvendelse på samtlige de udbudte delaftaler (1 til 13), medmindre andre konkret er anført. Udbudsmaterialet med tilhørende og efterfølgende eventuelt supplerende materiale må alene anvendes til brug for dette udbud. Efter udbuddets afslutning skal alle fremsendte hardcopy eksemplarer destrueres og alle datafiler skal slettes permanent. Tilbudsgiver skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende fortrolige forhold, der måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med deltagelse i udbuddet og en eventuel efterfølgende løsning af de udbudte opgaver. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at udbuddets dokumenter og herunder også de indkomne tilbud er omfattet af de almindelige retsregler om aktindsigt. Udbuddet omhandler indkøb af bygningsrengøring og vinduespolering til Fredensborg Kommune og gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (herefter "Udbudsdirektivet"). Bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter med senere ændringer finder tilsvarende anvendelse. Udbuddet er opdelt i 13 delaftaler (rammeaftaler), heraf 6 vedrørende rengøring, 1 vedrørende rengøring og vinduespolering og 6 vedrørende vinduespolering. For hver delaftale (rammeaftale) vil der blive indgået aftale med én leverandør. Fredensborg Kommune vil således indgå 13 selvstændige delaftaler. Hver af delaftalerne indeholder følgende optioner: Fredensborg Kommune har option på forlængelse af delaftalen (rammeaftalen) i 1 år (den maksimale varighed af hver delaftale er derved 4 år) ("Option 1"). Såfremt Fredensborg Kommune får behov for ekstraordinært at tilkøbe rengøring (delaftalerne 1 til 7) eller vinduespolering (delaftalerne 7 til 13), kan Fredensborg Kommune anvende denne option. Optionen kan udnyttes enten på timebasis eller på opgavebasis ("Option 2"). Hver delaftale har karakter af en rammeaftale, hvilket indebærer, at Fredensborg Kommune har ret men ikke pligt til at indkøbe de af delaftalen omfattede ydelser på de vilkår, som fremgår af dette udbudsmateriale. Udbuddet gennemføres efter modellen begrænset udbud, og Fredensborg Kommune har således på forhånd begrænset antallet af tilbudsgivere til følgende virksomheder for hver af de 13 delafta- Side 4 af 65

5 ler (rengøring = delaftale 1-6), (rengøring og vinduespolering = delaftale 7) (vinduespolering = delaftale 8-13) jf. nedenstående skema: Tilbudsgiver Forenede Service A/S x x x x x x x x x x x x x 2. ISS Facility Service A/S x x x x x x x x x x x x x 3. Alliance Plus A/S x x x x x x x x x x x x x 4. Servicefirmaet Renell A/S x x x x x x x x x x x 5. Compass Group A/S x x x x x x Delaftalerne omfatter daglig intern rengøring (delaftalerne 1 til 6), daglig rengøring og periodisk vinduespolering (delaftale 7) og periodisk vinduespolering (delaftalerne 8-13) på op til 150 forskellige kommunale lokaliteter (eksempelvis daginstitutioner, skoler, SFOer, sport- og idrætshaller, kulturhuse, biblioteker, museer, administrationsbygninger, fællesarealer på ældrecentre med videre). I flere tilfælde er der to eller flere lokaliteter, der er fysisk sammenhængende eller markeret på samme adresse. Det skal bemærkes, at de enkelte lokaliteter er individuelt meget forskellige i forhold til både de fysiske rammer og de aktuelle lokaleanvendelser. Der vil ikke blive afgivet kontrolbud på nogen af delaftalerne. Bemærk: Tilbudsgiver kan alene afgive tilbud på de(n) delaftale(r), som den pågældende tilbudsgiver er prækvalificeret til. Tilbudsgiver, som afgiver tilbud på de enkelte delaftaler, skal afgive tilbud på alle lokaliteter og ydelser forbundet med den pågældende delaftale, herunder begge optioner. Tilbudsgiver er i alle tilfælde bundet af sit tilbud på den enkelte delaftale. Dette gælder også såfremt tilbudsgiver alene tildeles en, men ikke alle de delaftaler, som tilbudsgiver afgiver tilbud på. Rengørings- og vinduespoleringsydelserne på de op til 150 lokaliteter udføres i dag af ekstern leverandør. I de følgende dele af udbudsmaterialet anvendes betegnelsen "Rammeaftale" som en fælles betegnelse for hver af de 13 delaftaler, som indgås mellem Fredensborg Kommune og vindende tilbudsgiver på den enkelte delaftale (herefter betegnet "Leverandøren"). 1.2 Tilbudsudformning og -frist Tilbud skal være modtaget på den adresse, som fremgår af afsnit 1.3 senest: Den 13. november 2012 kl Tilbud skal sendes/overbringes skriftligt i tre identiske hard copy eksemplarer. Derudover skal tilbuddet være vedlagt en cd-rom eller USB stick med udfyldte tilbudslister i samme filformat, som de er udsendt (Excel). Bemærk: Tilbudsgivere, som afgiver tilbud på flere delaftaler, skal udarbejde ét tilbud, som omfatter alle de delaftaler, som den pågældende tilbudsgiver afgiver tilbud på. Dette tilbud skal fremsendes i tre identiske hard copy eksemplarer og derudover skal tilbud- Side 5 af 65

6 det være vedlagt en cd-rom eller USB stick med udfyldte tilbudslister i samme filformat, som de er udsendt (Excel). Hvis der er uoverensstemmelser mellem de fremsendte tilbudslister i hard copy versionen og de elektronisk fremsendte tilbudslister, er det tilbudslisten i de fysiske tilbud ("hard copy" versionen), der lægges til grund for evalueringen. Hvis tilbudsgiver ønsker at overbringe tilbuddet før den 13. november 2012 kl. 9.00, skal der forinden træffes aftale med ServiceConsult på om dato og tidspunkt for overbringelsen. ServiceConsult er hurtigst muligt en bekræftelse på modtagelse af tilbuddet til afsenderen. Denne bekræftelse er alene et udtryk for, at tilbuddet er modtaget af ServiceConsult, og udgør ikke en bekræftelse på, at tilbuddet er modtaget rettidigt, eller i øvrigt er konditionsmæssigt. 1.3 Aflevering af tilbud Tilbuddene i hardcopy sendes/overbringes til: ServiceConsult Klempegårdsvej 40, Nr. Dalby 4140 Borup Att. Finn Buch Petersen Kuverten/pakken med tilbud bedes være lukket og forseglet, og på ydersiden bedes den tydeligt mærket med: Må ikke poståbnes EU udbud Tilbud på serviceydelser i Fredensborg Kommune Tilbuddet overbringes/sendes til ovenstående adresse. Såfremt tilbudsgiver ønsker en kvittering ved personlig overbringelse, skal tilbudsgiver medbringe en kvittering, hvor ServiceConsult kan kvittere for modtagelsen med angivelse af dato, tidspunkt og modtager. Denne bekræftelse er alene et udtryk for, at tilbuddet er modtaget af ServiceConsult, og udgør ikke en bekræftelse på, at tilbuddet er modtaget rettidigt, eller i øvrigt er konditionsmæssigt. 1.4 Henvendelse i tilbudsperioden Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende dette udbud skal skriftligt via rettes til: Tilbudsgiver opfordres til at fremsende spørgsmål senest: Den 1. november 2012 Alle spørgsmål (også spørgsmål modtaget efter ovenstående "frist") vil blive besvaret i det omfang, det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Alle kommentarer, spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form og via løbende blive tilsendt de virksomheder, som har fået udleveret udbudsmaterialet. Hvis der ønskes fremsendt e- mails med oplysninger til andre mailadresser end den, der er oplyst i forbindelse med fremsendelse af prækvalifikationsmaterialet, kan dette ske ved at maile en opfordring herom til ServiceConsult. Side 6 af 65

7 Tilbudsgiverne gøres opmærksom på, at alle henvendelser under udbudsprocessen skal rettes til Der kan ikke rettes personlige eller telefoniske henvendelser til hverken ServiceConsult, Fredensborg Kommune eller de enkelte lokaliteter vedrørende udbudsprocessen. 1.5 Orienteringsmøde og besigtigelse Der afholdes orienteringsmøde for tilbudsgivere: Den 4. oktober 2012 kl Mødestedet er: Fredensborg Kommune Egevangen 3 B 2980 Kokkedal (Receptionen i stueetagen) På orienteringsmødet vil Fredensborg Kommune og ServiceConsult gennemgå de overordnede vilkår for deltagelse i udbuddet og krav til tilbuddenes indhold. Herudover vil ServiceConsult gennemgå de for rengørings- og vinduespoleringsydelserne fastlagte kravspecifikationer med videre. Tilbudsgiverne har på mødet mulighed for at stille spørgsmål og fremsætte kommentarer til processen og udbudsmaterialet. Der udarbejdes referat fra orienteringsmødet, der es til alle tilbudsgivere. Besigtigelse af de af udbuddet omfattede lokaliteter og lokaler gennemføres over følgende dage: Dato Delaftale 4. oktober kl , 5, 8 og oktober kl , 6, 9 og oktober kl , 7 og oktober kl og 11 Forud for orienteringsmødet vil der blive udsendt en specifik besigtigelsesplan til sikring af, at der besigtiges et passende antal repræsentative lokaliteter indenfor hver delaftale og hver lokalitetstype. Eventuelle ønsker om udvidelser i forhold til besigtigelsen kan meddeles før eller på mødet og vil blive videregivet til alle tilbudsgivere. Der mødes alle dage på den første lokalitet på det angivne tidspunkt. Der deltager ikke en repræsentant fra Fredensborg Kommune i forbindelse med besigtigelserne, men lokaliteterne vil forinden besigtigelsen blive orienteret om dato og forventet tidspunkt. Hvis tilbudsgiveren efter den planlagte og gennemførte besigtigelse ønsker yderligere besigtigelse af en eller flere lokaliteter, skal dette skriftligt meddeles til ServiceConsult. I tilfælde af, at der besluttes gennemført fornyede besigtigelser, vil alle tilbudsgivere skriftligt blive tilbudt deltagelse. Bemærk: Det er et krav, at repræsentationen fra hver tilbudsgiver begrænses til to personer til både orienteringsmødet og besigtigelserne. Hvis en tilbudsgiver afgiver tilbud på både rengøring og vinduespolering kan der deltage tre personer. Overtallige personer vil blive bedt om at forlade orienteringsmødet, henholdsvis besigtigelserne. Side 7 af 65

8 Tilbudsgiver skal til ServiceConsult og via oplyse navne og kontaktdata på den eller de personer, der møder frem til orienteringsmødet og til hvilke bygningsgennemgange. Oplysningen om deltagere skal gives senest: Den 3. oktober 2012 kl Vedståelsesfrist for tilbud Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud indtil: Den 1. marts Generelt om tilbudsmaterialet Tilbud samt alle tilhørende bilag skal være skriftlige og udarbejdet på dansk. Tilbud udarbejdes for tilbudsgivers regning. Tilbud skal udarbejdes på baggrund af det af Fredensborg Kommune udsendte udbudsmateriale, samt eventuelle rettelser og svar på spørgsmål udsendt i tilbudsfasen. Det afleverede tilbudsmateriale betragtes som Fredensborg Kommunes ejendom og vil ikke blive returneret. Tilbuddet udarbejdes på tilbudsgivers regning, og der udbetales intet honorar i forbindelse med deltagelse i denne udbudsforretning. Vejledende tjekliste er vedlagt som bilag Forbehold Tilbudsgiver kan ikke tage forbehold over for udbudsmaterialet, udbudsprocessen eller en efterfølgende eventuel aftale. Forbehold i tilbudsgivers tilbud vil derfor medføre, at tilbudsgivers tilbud vil blive erklæret for ukonditionsmæssigt og det kan således ikke indgå i den videre tilbudsvurdering. 1.9 Tildelingskriterium Tildelingskriteriet for alle 13 delaftaler er: Det økonomisk mest fordelagtige tilbud Hver delaftale vil blive tildelt for sig. Fredensborg Kommune vil således evaluere tilbuddene isoleret set i forhold til hver delaftale. Til brug for Fredensborg Kommunes evaluering af tilbuddene i forhold til underkriterierne skal tilbuddet indeholde en udfyldt og underskreven tilbudsliste, jf. herved bilag 1, samt de beskrivelser, som følger af afsnit til nedenfor. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil blive vurderet ud fra nedenstående underkriterier med tilhørende vægtning: Side 8 af 65

9 Delaftalerne 1-7 Delaftalerne 8 13 De tilbudte priser 40 % De tilbudte priser 65 % Det kalkulerede timeforbrug 25 % Kvalitetssikring -25 % Kvalitetssikring -25 % Miljø - 10 % Miljø - 10 % Hvis der er forskel på tilbudsbeskrivelserne under afsnit til nedenfor i forhold til de enkelte delaftaler, som tilbuddet omfatter, skal dette tydeligt fremgå af tilbuddet De tilbudte priser (40 % for Delaftalerne 1-7, og 65 % for Delaftalerne 8-13) Fredensborg Kommune vil ved evalueringen af tilbuddene i forhold til underkriteriet "De tilbudte priser" lægge vægt på den totalsum, som fremkommer i tilbudslistens post "i alt for delaftalen kr." Denne sum indeholder en sammentælling af tilbudspriserne for den beskrevne rengøring, henholdsvis vinduespolering med tillæg af det forventede årlige forbrug under Option 2, jf. de indlagte delpriser og formler i tilbudslisten. Bemærk: De tilbudte enhedspriser (refusionsbeløb) indgår ikke i den tilbudssum, som lægges til grund for evalueringen af tilbuddene Det kalkulerede timeforbrug (25 % og kun for Delaftalerne 1-7) Tilbudsgiverne skal på bilag 1 (tilbudsliste) og for hver af de(n) delaftale(r), som tilbuddet omfatter, anføre det kalkulerede årlige timeforbrug fordelt på "manuel udførelse" og "ledelse". Fredensborg Kommune vil ved evalueringen af tilbuddene i forhold til dette underkriterium lægge vægt på det tilbudte antal timer, idet den indbyrdes vægtning mellem timeforbrug for manuel udførelse, og timeforbrug for ledelse vil være som følger: Timeforbruget til den manuelle udførelse vægtes med 75 %, og Timeforbruget til ledelse vægtes med 25 %. Til brug for evalueringen af tilbuddene i forhold til underkriteriet "Det kalkulerede timeforbrug" skal tilbudslisten udfyldes med det årlige kalkulerede timeforbrug. Timeforbruget til den manuelle udførelse skal anføres for hver lokalitet omfattet af de(n) delaftale(r), som tilbuddet omfatter, mens timeforbruget for ledelse skal anføres for de(n) delaftale(r), som tilbuddet omfatter. Evalueringen af tilbuddene i forhold til underkriteriet vil ske samlet for hver delaftale, således at der ved evalueringen ikke tages hensyn til, hvorledes det kalkulerede timeforbrug for manuel udførelse fordeler sig på de enkelte lokaliteter. Det kalkulerede timeforbrug er bindende, idet Fredensborg Kommune altid kan kræve, at Leverandøren anvender det i tilbuddet kalkulerede timeforbrug Kvalitetssikring (25 %) Fredensborg Kommune vil ved evalueringen af tilbuddene i forhold til dette underkriterium lægge vægt på i hvilket omfang de tilbudte kvalitetssikringstiltag går videre end de fastsatte mindstekrav i forhold til at sikre den i udbudsmaterialet definerede kvalitet. Side 9 af 65

10 Til brug for evalueringen af tilbuddene i forhold til underkriteriet "Kvalitetssikring" skal tilbudsgiverne vedlægge tilbuddet en beskrivelse af de konkrete kvalitetssikringstiltag, som tilbydes Miljø (10 %) Fredensborg Kommune vil med dette underkriterium lægge vægt på i hvilket omfang der tilbydes tiltag til reduktion af de miljøskadelige virkninger af Leverandørens ydelser under Rammeaftalen. Der vil ved evalueringen blive lagt vægt på tilbudte miljøtiltag i forhold til at reducere de miljøskadelige virkninger af tilbudsgivers: Rengøringsmidler, Maskiner, Arbejdsmetoder. Fredensborg Kommune vil alene evaluere på tiltag, som går videre end de fastsatte mindstekrav. Til brug for evalueringen af tilbuddene i forhold til underkriteriet "Miljø" skal tilbuddet indeholde en beskrivelse af hvilke konkrete tiltag, tilbudsgiver vil iværksætte under Rammeaftalen i forhold til at reducere de miljøskadelige virkninger af tilbudsgivers (1) rengøringsmidler, (2) maskiner, og/eller (3) arbejdsmetoder Alternative tilbud Der er ikke mulighed for, at afgive alternative tilbud Udbudsmaterialets indhold Det samlede udbudsmateriale består af udbudsbekendtgørelse 2012/S , samt dette dokument med følgende tilhørende bilag: Bilag 1: Tilbudslister inklusive angivelse af priser på Option 2 Bilag 2: Kontraktudkast Bilag 3: Lokalitetsdata (lokalitetsoversigt, lokalefortegnelser og tegninger i PDF-filer og en importfil til Rengøringssystemet Data Know How) Bilag 4: Kravspecifikationer Bilag 5: Tjekliste Bilag 6: Sociale og etiske hensyn Spørgsmål og svar i forbindelse med prækvalifikationsfasen Spørgsmål og svar udsendt i tilbudsfasen Eventuelle rettelser udsendt i tilbudsfasen Såfremt tilbudsgiver ikke mener at have modtaget et komplet udbudsmateriale, bedes henvendelse ske hurtigst muligt til kontaktpersonen jf. punkt Meddelelse om resultatet Alle deltagere i udbudsforretningen vil samtidigt og skriftligt via blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen. Fredensborg Kommune forventer elektronisk at kunne fremsende underretning om tildelingsbeslutningen senest: Den 27. november 2012 Bemærk: Fredensborg Kommunes tildelingsbeslutning er alene en erklæring om, at Fredensborg Kommune har til hensigt at indgå kontrakt med tilbudsgiveren/tilbudsgiverne efter endt standstillperiode. Side 10 af 65

11 Kontrakt forventes indgået: Den 10. december Meddelelse om resultatet af udbudsforretningen vil blive bekendtgjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende i overensstemmelse med de herom gældende regler i Udbudsdirektivet. I det omfang administrative og/eller politiske ændringer, herunder ændringer i budgetmæssige bevillinger, lovændringer, ændring i befolkningsudvikling eller lignende påvirker Rammeaftalens udførelse, skal Leverandøren foretage alle rimelige bestræbelser på at tilpasse Rammeaftalen til disse ændringer. Side 11 af 65

12 2 Krav til rengøringsydelsen Dette afsnit 2 omhandler delaftalerne 1 til 7. I dette afsnit 2 anvendes betegnelsen "Leverandøren" om den tilbudsgiver, som tildeles den enkelte delaftale (1-7). 2.1 Arbejdets indhold og omfang Arbejdets specifikke indhold og omfang er beskrevet i kravspecifikationen jf. bilag Besigtigelse og lokaleoplysninger Som anført i punkt 1.5, opfordres tilbudsgiver til at besigtige udvalgte lokaliteter i forhold til de bygninger og lokaler, som er omfattet af udbuddet. Jævnfør bilag 3 er der for hver lokalitet, bygning og etage foretaget en opgørelse over lokaler, samt opmåling af rengøringsarealet med videre. I bilag 1, tilbudslisten, er oplistet stamdata for lokaliteten inklusive antal rengøringsdage pr. år, samt eventuelle andre serviceydelser der skal leveres ud over de i punkt 4 fastlagte kravspecifikationer. Endelig er der anført eventuelle bemærkninger i forhold til nuværende mulige arbejdstidsrum, lukkedage med videre. Det skal fremhæves, at der på grund af de enkelte lokaliteters varierende anvendelser og tidsrummet og aktiviteterne på den enkelte dag, vil der blive stillet store krav til Leverandørens/medarbejderes fleksibilitet i opgaveløsningen. Tilbuddene skal beregnes på baggrund af de oplyste lokaledata (jf. bilag 3) og de ved besigtigelserne observerede forhold omkring tilgængelighed, vedligehold, overfladematerialer, farver, smudsforebyggende og rengøringstekniske foranstaltninger med videre. Der kan under udbudsprocessen og efterfølgende ske ændringer i forhold til antal lokaliteter, arealer, lokaleanvendelse eller andre udvidelser/indskrænkninger i forhold til de aktiviteter, der skal pågå i lokaliteten/lokalet. Såfremt Leverandøren eller Fredensborg Kommune efter aftaleindgåelse kan påvise arealmæssige unøjagtigheder, som overstiger +/- 3 % i forhold til det, som er anført i udbudsmaterialet, er Fredensborg Kommune eller Leverandøren berettiget til en regulering af det årlige vederlag for den pågældende lokalitet. Denne regulering sker på baggrund af de tilbudte refusionsbeløb, jf. tilbudslisten. Såfremt der efter aftaleindgåelse sker væsentlige ændringer i lokaleanvendelsen i forhold til det, som er anført i udbudsmaterialet, og såfremt denne ændrede anvendelse medfører en ændring i rengøringsindsatsen, som dokumenterbart medfører ekstra-omkostninger for Leverandøren, er Leverandøren berettiget til en regulering af det årlige vederlag for den pågældende lokalitet. Leverandøren skal i forbindelse med opstart af Rammeaftalen kontrollere de udleverede lokalitetsdata og skal inden den 1. marts 2013 fremkomme med eventuelle ændringsoplysninger inklusive oplæg til tilpasning af vederlaget. Leverandørens ønsker om tilpasninger, som måtte fremkomme efter den nævnte frist, og som ikke skyldes forhold, der er opstået efter aftaleindgåelse, vil ikke blive imødekommet. Side 12 af 65

13 Fredensborg Kommune forbeholder sig ret til i hele aftaleperioden at kræve vederlaget tilpasset, hvis der konstateres arealer eller anvendelsesfunktioner, der medfører et mindre tidsforbrug end anført i udbudsbetingelserne. Leverandøren skal i Rammeaftalens varighed løbende vedligeholde et præcist datamateriale for alle lokaliteter indeholdende alle for opgaverne relevante oplysninger for den enkelte lokalitet og de enkelte lokaler. Materialet skal vedligeholdes af Leverandøren i hele aftaleperioden således, at alle konstaterede og væsentlige lokaleændringer (anvendelse, udvidelse eller indskrænkning) indarbejdes mindst hver tredje måned. Materialet skal være udarbejdet elektronisk i et dertil egnet program. Ved Leverandørens første udarbejdelse udleverer Leverandøren materialet i et samlet hardcopy sæt i to eksemplarer til Fredensborg Kommune, og Leverandøren fremsender en mail med PDFfiler af materialet til Fredensborg Kommune og til den enkelte lokalitet. Ved alle af Leverandøren efterfølgende gennemførte ændringer udleverer Leverandøren i hardcopy to eksemplarer af de aktuelle ændringssider til Fredensborg Kommune og fremsender en mail med PDF- filer af materialet til Fredensborg Kommune og den enkelte lokalitet. På Fredensborg Kommunes opfordring skal Leverandøren endvidere via eller på anden sikker måde umiddelbart udlevere dataoplysningerne i en for det anvendte program læsbar datafil til Fredensborg Kommune. Alle data og hardcopy materialer, som er udleveret af Leverandøren, forbliver Fredensborg Kommunes ejendom. Fredensborg Kommune er berettiget til frit at anvende dette materiale, herunder i forbindelse med gennemførelse af et gen-udbud. Leverandøren skal straks gøre Fredensborg Kommune opmærksom på konstaterede ændringer, der påvirker den samlede arbejdsindsats. Dette gælder uanset, om det er i op- eller nedadgående retning. 2.3 Rengøringsomfang, -dage, -tidspunkt med videre. Generelt for alle bygninger og lokaler: Rengøringsarbejdet udføres efter den i bilag 4 anførte kravspecifikation og med de i bilag 1, tilbudslisten, anførte antal rengøringsdage pr. år for den enkelte lokalitet. Der skal i det enkelte lokale tages størst mulig højde for variationer i den aktuelle belastning. Lokalerne rengøres som hovedregel på alle hverdage (mandag-fredag), dog med de afvigelser, som er anført i bilag 1, tilbudslisten. Det er Leverandørens ansvar at registrere og kontrollere det for det enkelte kontrakt-års aktuelle antal rengøringsdage for hver lokalitet. I tilfælde af reduktion eller udvidelse i antallet af rengøringsdage pr. kontraktår, reduceres/udvides vederlaget for hver dag med en faktor svarende til det årlige vederlag divideret med antallet af det aktuelt anførte antal rengøringsdage. Det skal hertil bemærkes, at der for lokaler med et andet antal rengøringsdage end det generelle, løbende kan forekomme ændringer. Side 13 af 65

14 Det skal også bemærkes, at der kan forekomme ændringer i ferieperioder som følge af, at der gennemføres ændrede generelle lukkeperioder eller at der etableres samarbejder, hvor to eller flere lokaliteter holder åbent på skift. Der vil i tilfælde af ændringer som ovenfor beskrevet blive givet et varsel, der imødekommer Leverandørens forpligtigelser i forhold til servicemedarbejdernes overenskomstforhold. Det er dog et krav, at Leverandøren så hurtigt som muligt skal overføre eventuelle overtallige ressourcer til anden beskæftigelse for at nedbringe omkostningen for Fredensborg Kommune. Alle primærlokaler skal som hovedregel rengøres på et tidspunkt, så de fremstår med den fastlagte kvalitet i forbindelse med primærbrugernes lokaleanvendelse. Det umiddelbart mulige rengøringstidsrum for hver lokalitet aftaler Leverandøren direkte med den enkelte lokalitet. Det er Fredensborg Kommunes ønske, at rengøringsarbejdet generelt skal tilrettelægges som morgenrengøring og med den størst mulige grad af synlighed i forhold til lokalebrugerne under hensyn til både lokalitetens aktiviteter og rengøringsarbejdets udførelse. Fredensborg Kommune forventer, at ca. 50 % af arbejdstiden skal udføres med forskudttidstillæg. Bemærk: Tilbudsgiverne skal som led i tilbudsafgivelsen selv vurdere, hvilken andel af arbejdstiden, der skal leveres med forskudttidstillæg og skal indregne dette forhold i tilbudssummen. Tilbudsgiver bærer selv risikoen for, at denne vurdering senere viser sig ikke at være korrekt. I den endelige tilrettelæggelse skal der efter den enkelte lokalitets ønske herom og mindst én gang ugentligt være mulighed for, at den enkelte lokalitet kan kommunikere direkte med den enkelte servicemedarbejder. Dette kan eventuelt ske ved, at der for lokaliteter eller assistentområder hvor hele eller dele af rengøringen udføres uden for den normale åbningstid aftales, at der på et forud aftalt tidsrum i lokalitetens åbningstid én gang om ugen kommer en servicemedarbejder, der kan udføre de af lokaliteten fra gang til gang ønskede rengøringsarbejder. Hvis rengøringsarbejdet udføres i en del af lokalitetens åbningstid, skal Leverandøren efter nærmere aftale og som et element i kvalitetssikringen medvirke til, at der opsættes tjekskemaer i udvalgte toiletter og lignende følsomme lokaler. Rengøringsassistenten skal på disse skemaer dagligt notere navn (initialer) og tidspunkt for rengøringens afslutning. Hvis den enkelte lokalitet ønsker det, skal rengøringsarbejdet én gang om ugen eller én gang om måneden, og i dagens lyse timer, udføres i dagtimerne på en lørdag, søn- eller helligdag eller en anden dag, hvor lokaliteten ikke anvendes. Fredensborg Kommune forbeholder sig ret til at kræve denne tilrettelæggelse anvendt selektivt pr. lokalitet inden for hver delaftale (1-7) med et varsel på fire måneder. Ved en eventuel anvendelse af supplementet for en, flere eller alle lokaliteter udgår der tilsvarende en ellers normal rengøringsdag. I normale situationer vil det være rengøringen mandag morgen eller fredag eftermiddag (ved valg af én gang om ugen) eller den første mandag morgen eller fredag eftermiddag i måneden (ved valg af én gang om måneden), der udgår. Side 14 af 65

15 Ved en eventuel anvendelse af ovenstående supplement skal de frekvensbestemte aktiviteter, der jf. kravspecifikationen skal udføres hver uge eller sjældnere, tilrettelægges således, at der på dagen med rengøring i de lyse timer udføres en maksimal indsats på alle overflader. Indsamlet affald, genbrugspapir, pap og flasker med videre henstilles/placeres i lokalitetens affaldsrum eller i containere på den enkelte lokalitets område (se punkt 4 om oprydning og klargøring). De konkrete steder aftales med den enkelte lokalitet. Leverandørens medarbejdere skal grundigt instrueres i de af Fredensborg Kommune til enhver tid udleverede og gældende regler for sortering og håndtering af affald og genbrugsmaterialer. Uddeling af forbrugsartikler, såsom håndsæbe, toiletpapir, papir- og/eller stofhåndklæder og andre almindelige forbrugsartikler til toiletter, tekøkkener og lignende steder, indgår i opgaveomfanget. Det er den enkelte lokalitets ansvar og udgift, at der indkøbes og lagerføres de nødvendige forbrugsartikler. Rengøringsleverandøren skal dog løbende oplyse lokaliteten om lagermængde med videre. Såfremt Leverandørens serviceledelse eller -medarbejderen i sit daglige arbejde bliver bekendt med fejl eller mangler på eksempelvis vvs-installationer, toiletter eller urinaler, hvor vandet løber konstant, utætte sæbeautomater og blandingsbatterier, ødelagte eller manglende lysarmaturer, lamper og lysrør, samt andre skader på bygninger og inventar, skal dette omgående meddeles til lokaliteten eller efter Fredensborg Kommunes ønske herom til Fredensborg Kommunes Kommunale Ejendomme og Arealer. Vinduespolering medtages ikke. Undtaget herfra er pletfjerning på internt glas inklusive glasdøre og indersiden (den varme) af vinduesglas som nævnt i bilag 4. Pletfjerningen må ikke medføre, at der opstår snavs, kalk eller andre efterladenskaber på glasruder og lignende. Arbejdet indeholder ikke oprydning og klargøring jf. punkt 4, men Leverandøren skal i alle tilfælde anvende den planlagte arbejdstid, også selvom oprydning ikke har fundet sted. I tilfælde af mangler ved den oprydning og klargøring, som lokalebrugerne har ansvaret for, og som medfører hel eller delvis undladelse af rengøringen, skal Leverandøren straks rapportere dette til lokalitetens kontaktperson. I tilfælde af gentagne eller generelle mangler med oprydning og klargøring på en lokalitet, skal dette skriftligt rapporteres til Fredensborg Kommunes kontaktperson/controller. Leverandøren skal endvidere sikre, at Leverandørens servicemedarbejdere efter endt rengøring altid: Slukker for lys, Smartboards og lignende i lokaler, hvor der ikke opholder sig andre Låser alle interne døre, der var låst ved rengøringens påbegyndelse Låser yderdøre og tilkobler alarmer i bygninger eller alarmafsnit, hvor der ikke opholder sig andre Side 15 af 65

16 Leverandørens personale skal under arbejdets udførelse være iført en egnet og identificerbar arbejdsbeklædning med virksomhedslogo og de skal have et id-kort med angivelse af Leverandørens navn og logo, et af medarbejderen vellignende billede samt medarbejderens fulde navn og funktion. For alle lokaliteter kan det af Fredensborg Kommune kræves, at Leverandøren efter aftale med lokaliteten om hvor og hvordan opsætningen skal ske, opsætter en planche med billede, navn og funktion for den eller de medarbejdere, der arbejder på lokaliteten. Eventuel lukning af bygninger, etager eller lokaler meddeles hurtigst muligt Leverandøren af Fredensborg Kommune og fordrer refusionskrav, jf. tilbudslisten. Der skal være mulighed for, at Fredensborg Kommune når som helst kan vælge, at den tilstedeværende arbejdskraft overføres til anden tilsvarende beskæftigelse på lokaliteten eller et andet sted i Fredensborg Kommune inden for det planlagte arbejdstidsrum. En sådan ændring af kortere eller længere varighed medfører, at aktivitets- og/eller kvalitetskravet for den ellers aftalte leverance suspenderes i det tidsrum, overførslen varer. 2.4 Miljø og arbejdsmiljø Leverandøren garanterer, at Leverandøren i hele Rammeaftalens løbetid opfylder de for ydelserne gældende miljøkrav, samt den til enhver tid gældende miljølovgivning i forbindelse med udførelsen af ydelserne. Reduktion af miljøbelastning Leverandøren skal i forbindelse med sin udførelse af Rammeaftalen aktivt arbejde for at mindske den miljøbelastning der fremkommer ved Leverandørens arbejde. Dokumentation for arbejdet skal på forlangende forelægges Fredensborg Kommune, f.eks. i form af dokumentation for implementering af miljøledelsessystemer eller andre miljøfremmende tiltag. Leverandøren skal overholde gældende lovgivning om miljøbeskyttelse og om kemiske stoffer og produkter, samt arbejde aktivt for at fremme miljømæssige og kemisk sundhedsmæssige forhold ved opfyldelse af Rammeaftalen Arbejdsmiljø Leverandøren skal i forbindelse med udførelsen af Rammeaftalen overholde den for Leverandøren gældende arbejdsmiljølovgivning og sikre, at egne arbejdsforhold er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Herunder skal det bl.a. sikres, at der er udarbejdet arbejdspladsvurdering og lavet en arbejdsmiljøorganisation, såfremt den for Leverandøren gældende lovgivning påbyder Leverandøren dette. Det er yderligere et krav, at Leverandøren i overensstemmelse med den for Leverandøren gældende lovgivning arbejder aktivt for at fremme sundhed og sikkerhed ved opfyldelse af Rammeaftalen. Dette kan f.eks. ske ved, at Leverandøren er arbejdsmiljøcertificeret (eller overholder kriterierne for dette) efter OHSAS 18001, Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 (af 31/1 2005) om anerkendelse af DS/OHSAS mv., Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 923 (21/ ) om arbejdsmiljøcertifikat, eller har indført tiltag som går videre end arbejdsmiljølovgivningen foreskriver, eksempelvis, ved at virksomheden har indført en arbejdsmiljøpolitik, har medarbejdere i flexjobstilling eller lignende, deltager i arbejdsmiljønetværk eller lignende. Ved sin underskrift af Rammeaftalen erklærer Leverandøren samtidigt, at virksomheden ikke har påbud fra Arbejdstilsynet eller fra tilsvarende national myndighed som kan have betydning for Side 16 af 65

17 udførelsen af Rammeaftalen samt, at Leverandøren overholder den for Leverandøren gældende og relevante arbejdsmiljølovgivning Kravspecifikation miljø og arbejdsmiljø: Generelt: Udvælgelse af rengøringsmidler og udstyr og maskiner skal tage hensyn til miljø, sundhed og sikkerhed, og der skal løbende gennemføres lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV) med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet og sikkerheden for medarbejderne og lokalebrugerne. Leverandøren skal derfor indestå for, at de anvendte rengøringsmidler, -udstyr og maskiner, samt tilknyttede arbejdsmetoder til enhver tid er så lidt miljø og sundhedsskadeligt som muligt, både hvad angår det ydre og indre miljø samt arbejdsmiljøet (substitutionsprincippet). Fredensborg Kommune forbeholder sig ret til at pålægge Leverandøren at vælge specifikke rengøringsmidler. Dette vil ske, hvis der er overflader som på grund af garanti eller andet kræves rengjort med specielt rengøringsmiddel, og da alene såfremt det pågældende rengøringsmiddel ikke tilbydes af Leverandøren. Medfører dette meromkostninger for Leverandøren, vil disse blive betalt af Fredensborg Kommune under forudsætning af, at Leverandøren kan dokumentere meromkostningerne. Senest 3 måneder efter kontraktindgåelsen skal Leverandøren have udført arbejdspladsvurderinger på alle lokaliteter og have tilpasset arbejdsmiljøorganisation med de virksomhedsoverdragede medarbejdere fra Fredensborg Kommune Krav til rengøringsmidler: De af Leverandøren anvendte rengøringsmidler(eksempelvis vaskemidler og opvaskemidler i fast og flydende form, universalrengøringsmidler, toilet- og sanitetsrengøringsmidler, midler til vask og pleje af gulve, grundrengøringsmidler og midler til skumudlægning og specialrengøringsmidler) skal udvælges ud fra nedenstående 15 kriterier.. Midler til rengøring af områder, hvor der er specielle hygiejnekrav, f. eks desinfektionsmidler og skumudlægning i køkkener, er ikke omfattet af nedenstående 15 kriterier krav, men skal overholde anden lovgivning, så som godkendelse til fødevarebrug og biociddirektivet. Midler til specialrengøring, så som harpiksfjerner, stærk sanitet (sur og basisk), kalksæbefjerner, blegemiddel, sprit 93 %, grill og ovnrens, urinalblokke samt 32 % eddikesyre skal alene overholde krav nr. 2, 3, 5, 8,12,14 og 15. Krav nr. 1 skal overholdes med den undtagelse, at specialrengøringsmidlerne kan være klassificeret med Xn; R20, R21, R22 og med C: R35, R34 og F; R11 samt R10. Leverandøren skal garantere, at rengøringsmidlerne udvælges ud fra følgende kriterier: 1. Rengøringsmidlerne 1 må ikke være klassificerede som meget giftige (Tx), giftige (T), sundhedsskadelig (Xn), ætsende (C), eksplosiv (E), brandfarlig (Fx og F) eller miljøfarlig (N) Rengøringsmidlerne må ikke være klassificeret som kræftfremkaldende, reproduktionsskadelig eller mutagene (mærket med følgende risikosætninger R40, R45, R46, R49, R60, R61, R62, R63, R50/53, 51/53 R59). Eller indeholder kombinationer heraf i koncentrationer højere end 0,010 vægtprocent af det færdige produkt. 1 Toilet- og sanitetsmidler er undtaget krav om ikke klassificering som sundhedsskadelig og/eller ætsende (Xn og C). 2 Klassificeret efter EU s stof- og præparatdirektiver 67/548/EEC og 1999/45/EEC med senere ændringer. Side 17 af 65

18 3. Rengøringsmidlerne må ikke være klassificeret som sensibiliserende med Xn;R42 eller Xi;R43 eller indeholde mere end 0,1 vægtprocent af disse stoffer. 4. Rengøringsmidlerne må ikke indeholde optisk hvidt. 5. Farvestoffer skal undgås og må kun forefindes i det omfang det har praksis betydning, f. eks toiletrensemiddel og synlighed i kumme. Farvestoffer skal være tilladt i henhold til EU s direktiv 76/768/EEC med senere ændringer. 6. Rengøringsmidlerne må ikke indeholde stoffer på EU s liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer, kategori 1 og 2, med dokumentation for hormonforstyrrende effekt eller potentielt hormonforstyrrende effekt, se link 7. Tensider skal være aerobt let nedbrydelige i henhold til OECD 301A-F testmetode eller tilsvarende testmetode. 8. Parfumer skal undgås og må kun tilsættes hvor det har praktisk betydning, så som i urinalblokke. Såfremt parfume tilsættes skal det være i overensstemmelse med IFRA`s (Internationale Fragrance Association) retningslinjer. 9. Rengøringsmidlerne skal være uden tensiderne; APEO, NPEO og LAS samt kompleksbinderne; EDTA, NTA og fosfonater. 10. Indholdet af total fosfor i rengøringsmidlerne skal begrænset mest muligt og i universalrengøringsmidler må total fosfor (regnet som P) højst udgøre 0,05 g pr. liter brugsopløsning og for toilet- og sanitetsmidler højst 0,50 g pr. liter brugsopløsning. 11. Rengøringsmidlerne skal være uden konserveringsmidlerne; Kathon og Bronopol. 12. Rengøringsmidlerne må ikke indeholde klororganiske forbindelser eller benzalkoniumklorid eller reaktive klorforbindelser, så som natriumhypoklorit. 13. Rengøringsmidlerne må ikke indeholde kemiske stoffer, der er bioakkumulerbare. (dvs. BCF < 100 eller logkow < 3). 14. Brugsoplysninger skal være angivet på rengøringsmidlernes emballage. 15. Emballage til rengøringsmidlerne må ikke bestå af PVC. Alle rengøringsmidler som er miljømærkede med det Nordiske Svanen eller EU Blomsten opfylder ovenstående krav 3. Hvis Leverandøren kan påvise, at rengøringsmidler, som ikke er miljømærkede med det nordiske Svanen eller EU's Blomsten, opfylder kravene i dette udbudsmateriale, vil Fredensborg Kommune acceptere, at sådanne rengøringsmidler anvendes. Leverandøren skal uddanne sine medarbejdere i de anvendte rengøringsmidler, doseringsudstyr og lignende, således at arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fulgt forsvarligt. Der skal således inden arbejdet igangsættes være indhentet sikkerhedsdatablade og være udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger samt være indkøbt nødvendige værnemidler og førstehjælpsudstyr (handsker, sikkerhedsbriller, øjenskyller m.m.). Medarbejderne skal være in- 3 Side 18 af 65

19 strueret i brugen af disse og indholdet af sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisningerne. Fredensborg Kommune ønsker, at anvisningerne i Vejledning om rengøringsmidler udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser bliver fulgt, se link. Leverandøren skal i forbindelse med aftaleindgåelsen dokumentere de rengøringsmidler, der påtænkes anvendt via normdatablade. Såfremt der er i Rammeaftalens løbetid sker ændringer i de rengøringsmidler, som Leverandøren anvender, skal Leverandøren over for Fredensborg Kommune dokumentere de nye rengøringsmidler Krav til rengøringsrekvisitter, -vogne og -maskiner: Leverandøren er forpligtig til at anvende ergonomisk korrekt rengøringsrekvisitter, -vogne, - maskiner og -metoder m.m. til udførelse af den beskrevne ydelse uden at dette må medføre kvalitetsforringelser. Fredensborg Kommune ønsker, at anvisningerne i Vejledning om ergonomi og rengøring udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser bliver fulgt, se link. Leverandøren skal uddanne sine medarbejdere, herunder eventuelle medarbejdere, som overdrages fra Fredensborg Kommune i rengøringsmetoder, -maskiner, - vogne og udstyr, således at arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fulgt forsvarligt. Lokaliteterne kan efter nærmere aftale give tilladelse til, at Leverandøren opstiller maskiner på lokaliteten. Sådanne af Leverandøren opstillede maskiner skal opfylde den til enhver tid gældende lovgivning. Leverandøren skal på Fredensborg Kommunes opfordring fremlægge produktdatablade på alt rengøringsudstyr og for maskiner tillige en arbejdsinstruktion, således at rengøringsmedarbejderne kan orientere sig, hvis behovet opstår Krav til rengøringsmetoder: Leverandøren skal sikre: At rengøringsmidler, som skal anvendes til mere grundige rengøringsopgaver, ikke risikerer at blive anvendt i forbindelse med den daglige ydelse. At doseringsanvisninger for de anvendte produkter bliver fulgt. At der altid anvendes de rigtige rengøringsmidler til de forskellige opgaver. At der ikke bruges traditionel fejning eller anvendelse af andre metoder, der ophvirvler løst støv. At der højst anvendes ét rengøringsmiddel pr. rengøringsfunktion (f.eks. rengøring af spejle, vask af gulv). At der altid anvendes og skiftes rengøringsvand og -tekstiler, så opgaven udføres fagligt korrekt og så der tilvejebringes et fagligt korrekt resultat. Ved vask af klude/tekstiler må der ikke anvendes skyllemiddel. At rengøringsrum, vaskerum og andre lokaler, der anvendes til servicepersonale, -udstyr, - maskiner med videre, til enhver tid, er i en ordentlig opryddet og rengjort stand, samt at der Side 19 af 65

20 efter arbejdets udførelse ikke henligger snavsede eller våde rengøringstekstiler og lignende, der giver lugt- eller fugtgener. At brugt rengøringsmateriel skal rengøres, og brugte rengøringstekstiler skal vaskes og tørres umiddelbart efter brug eller fjernes fra lokaliteten. Brugte rengøringstekstiler kan alternativt opbevares i lufttætte beholdere i op til en uge. At rengøringsmidler bliver opbevaret væk fra de almindelige lokalebrugerarealer, herunder rengøringsmidler på toiletter og omklædningsrum Krav til arbejdsorganisering: For alle ydelser under Rammeaftalen skal der udarbejdes en arbejdsinstruktion med tydelig beskrivelse af opgaven, kvaliteten, minimumsfrekvenser og miljøforhold. Personalet skal være instrueret i anvendelse af instruksen, som skal være til rådighed for personalet på alle arbejdssteder Krav til affaldshåndtering: Alt affald skal sorteres og bortskaffes i minimum følgende grupper: papir, plast, glas, pap, farlig affald og restaffald. Det skal iagttages, at der på nogle lokalitet kan være yderligere krav til affaldssorteringen, som leverandøren skal følge. 2.5 Samarbejde og sikkerhedsorganisation Det løbende samarbejde og Fredensborg Kommunes ønsker om ændringer i udførelse og omfang skal foregå i tæt og fleksibelt samarbejde mellem Leverandøren, Fredensborg Kommune og en af Fredensborg Kommune valgt controller, samt ledelsen på den enkelte lokalitet eller en af ledelsen udpeget kontaktperson. Som en meget vigtig del af samarbejdet er det et krav, at Leverandøren løbende holder Fredensborg Kommune og/eller en af Fredensborg Kommune valgt controller orienteret om alle gennemførte ændringer, tiltag og aftaler, som har indflydelse på ydelsen på den enkelte lokalitet eller generelt. Dette indebærer, at der hver måned skal fremsendes en oversigt over de for de enkelte lokaliteter indhentede tilfredshedsoplysninger via aftalte og gennemførte servicebesøg jf. afsnit 7. Tilsvarende skal der hver måned fremsendes en økonomisk oversigt over alle fakturerede ydelser og herunder både det løbende abonnement og aftalte ekstraydelser jf. punkt 8.2. Der skal pågå et tæt samarbejde mellem sikkerhedsorganisationerne hos Leverandøren og Fredensborg Kommune. Leverandøren er til enhver tid forpligtet til at følge Fredensborg Kommunes eller lokalitetens gældende sikkerhedsanvisninger. Leverandørens personale er til enhver tid forpligtet til at sørge for, at lokalitetens generelle sikkerhedsbestemmelser ikke bringes ud af funktion. Det indebærer blandt andet, at branddøre ikke Side 20 af 65

EU-udbud: 2011/S 196-319799 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice

EU-udbud: 2011/S 196-319799 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice Udbudsmateriale EU-udbud: 2011/S 196-319799 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice 1. marts 2012-30. november 2014/2015 Indhold 1. Udbudsbetingelser... 4 1.1 Udbudsbetingelser, udbudsform, omfang

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af daglig intern rengøringsservice

Udbudsmateriale. Udbud af daglig intern rengøringsservice Udbudsmateriale Udbud af daglig intern rengøringsservice 1. august 2013-30. juli 2016 Indhold 1. Udbudsbetingelser... 3 1.1 Udbudsbetingelser, -form og -omfang... 3 1.2 Tilbudsudformning og -frist... 5

Læs mere

Rengøring og vinduespolering af Kultur- og Fritidsforvaltningens lokaler i perioden 1. oktober 2016 30. september 2019(20)

Rengøring og vinduespolering af Kultur- og Fritidsforvaltningens lokaler i perioden 1. oktober 2016 30. september 2019(20) Bilag 1. Opgavebeskrivelse Rengøring og vinduespolering af Kultur- og Fritidsforvaltningens lokaler i perioden 1. oktober 2016 30. september 2019(20) 1 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1 Udbudsmaterialets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

EU-udbud: 2010/S 16-021690 Udbud af rengørings-, vinduespoleringsservice

EU-udbud: 2010/S 16-021690 Udbud af rengørings-, vinduespoleringsservice Udbudsmateriale EU-udbud: 2010/S 16-021690 Udbud af rengørings-, vinduespoleringsservice 1. august 2010-31. juli 2013/2014 Rengørings- og vinduespoleringskontrakt 2010-2013/2014 Indhold 1 Tilbudsbetingelser...

Læs mere

Forvaltning af aftalen varetages af Teknik og Drift med bistand af ServiceConsult som ekstern controller.

Forvaltning af aftalen varetages af Teknik og Drift med bistand af ServiceConsult som ekstern controller. Notat Rengøring og vinduespolering i Allerød Kommune Rengøring og vinduespolering på de kommunale lokaliteter 1, har siden den 1. november 2015 været udført af Forenede Service A/S. Baggrunden for aftalen

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME GULDBORGSUND VARME A/S GULDBORGSUND VAND A/S TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME TILBUDSBETINGELSER MARTS 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 KONTRAKTENS OMFANG... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsmateriale. EU-udbud 2009/S 121-176562. 1. december 2009-30. november 2012. Udbud af rengøringskontrakt for perioden

Udbudsmateriale. EU-udbud 2009/S 121-176562. 1. december 2009-30. november 2012. Udbud af rengøringskontrakt for perioden Udbudsmateriale EU-udbud 2009/S 121-176562 Udbud af rengøringskontrakt for perioden 1. december 2009-30. november 2012 30. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Tilbudsbetingelser... 3 1.1 Udbudsbetingelser,

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S Indhold

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger 1. INDLEDNING Allerød Kommune (herefter "Ordregiver") udbyder i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015 Udlejning af cykelværksted til Syddansk Universitet 1 Indhold 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Annonceringens omfang... 3 2.1. BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Udbudsbetingelser Levering af vekslere, beholdere og automatik mv. til varmecentraler 2015+ Delrammeaftale 1, pladevarmevekslere og varmtvandsbeholdere Delrammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Laboratorieanalyser 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Laboratorieanalyser 2016+ om EU udbudsbekendtgørelse: 2016/S 027-042986 Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Aftalens omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud.

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud. UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale Offentligt udbud af brystproteser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM UDBUDDET 2 1.1. Indledning 2 1.2. Ordregivende myndighed: 2 1.3. Kontakt i forbindelse med udbuddet 2 2. UDBUDDETS

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen Udbudsbetingelser 24. oktober 2017 Udbud af udskiftning af komfurer i afd. 25 - Klostervangen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. Den udbudte aftale...

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

EVALUERINGSSKEMA UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/S 175-309171 BEGRÆNSET UDBUD AF RENGØRING TILBUDSGIVER: [ISS Facility]

EVALUERINGSSKEMA UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/S 175-309171 BEGRÆNSET UDBUD AF RENGØRING TILBUDSGIVER: [ISS Facility] EVALUERINGSSKEMA UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/S 175-309171 BEGRÆNSET UDBUD AF RENGØRING TILBUDSGIVER: [ISS Facility] UNDERKRITERIER OG DELKRITERIER POINTMODEL TILBUDDETS INDHOLD "PRIS" (50 %) Udbudsbetingelsernes

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV.

GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. UDBUDSBETINGELSER JUNI 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 RAMMEAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune

Generelle udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt udbud af Scanning og efterfølgende drift af Byggesagsarkiv for Guldborgsund Kommune 1 Indledning Guldborgsund Kommune (herefter benævnt kommunen)

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere