Koncept for praksisnær kompetenceudvikling i Demensrejseholdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncept for praksisnær kompetenceudvikling i Demensrejseholdet"

Transkript

1 Maj 2017 Koncept for praksisnær kompetenceudvikling i Demensrejseholdet Dette notat har til formål at inspirere kommuner, der ønsker at kompetenceudvikle medarbejdere på demensområdet. Notatet beskriver de metoder og tilgange, som er udviklet til og anvendes i Demensrejseholdsprojektet, som er et satspuljeprojekt, der er startet op i 2015 og afsluttes i 2018, med Sundhedsstyrelsen som projektleder. Baggrund Demensrejseholdet er et eksempel på praksisnært organisations og kompetenceudviklingsforløb. Demensrejseholdets indsats foregår på plejecentre rundt omkring i landet og retter sig mod afprøvning af praksisnære læringsforløb, som giver medarbejdere kompetencer til at håndtere hverdagens udfordringer med beboere med demens med komplekse behov. Demensrejseholdet bygger videre på de erfaringer, der blev opnået i projekt, Forebyggelse af udadreagerende adfærd hos mennesker med demens i plejeboliger, fra 2010, som bl.a. resulterede i udvikling og afprøvning af Beboerkonferencen. Dette er en struktureret mødeform, der både kan anvendes som en del af en forebyggende indsats og ved akut opståede situationer med udadareagerende adfærd hos beboere på plejecentre. Afprøvningen af beboerkonferencen viste et markant, signifikant fald i hyppigheden af udadreagerende adfærd hos målgruppen. Desuden havde beboerkonferencen en positiv effekt blandt personalet, som oplevede at få mere viden om borgere med demens, og i højere grad at være i stand til at håndtere og forebygge eventuelle episoder med udadreagerende borgere. Demensrejseholdet anvender metoderne og sætter derudover fokus på at øget faglighed og handlekompetence er et værn mod den afmagt, der ofte rammer plejepersonale som står i svære situationer og ikke oplever at kunne hjælpe hverken fagligt eller menneskeligt (Guide til forebyggelse af udadreagerende adfærd, 2015). Demensrejseholdet roller og kompetencer Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold består af 6 fagpersoner på demensområdet, som har erfaring med at facilitere processer. Demensrejseholdet uddanner grupper af ca nøglepersoner i demens på hvert plejecenter. Nøglepersonerne er medarbejdere, som er sammensat på tværs af faggrupper og vagtlag. Derudover deltager den daglige leder/centerleder samt demenskoordinator ligeledes som nøglepersoner i de læringsgrupper, der bliver etableret. 1

2 Nøglepersonerne opnår kompetencer til at yde pleje af beboere med demens baseret på aktuel bedste viden. Nøglepersonerne får endvidere kompetencer til at indgå i sparring med deres kolleger. Herved, kvalificeres den samlede indsats af beboere med demens på det enkelte plejecenter. Endelig får nøglepersonerne kompetencer til at kunne agere som lokale eksperter på demensområdet og være katalysatorer for, at man sammen bliver klogere på konkrete udfordringer i hverdagen og finder fælles løsninger sammen med kollegerne. Læring som transformation af viden til kompetencer Demensrejseholdet har fokus på de udfordringer, der er forbundet med transfer af læring til praksis. Problemer med transfer bliver mindre, når læringen foregår i - eller tæt på - praksis. Alle aktiviteter i Demensrejseholdet foregår derfor på plejecenteret. Endvidere understøtter Demensrejseholdet transfer ved at anvende det faciliterende læringsrum 1. Det faciliterende læringsrum er karakteriseret ved at: - Være et læringsrum med tid og sted til at reflektere over praksisser på plejecentret - Være et anerkendende læringsrum - Tage udgangspunkt i medarbejdernes praksis - Understøtte læring gennem fast mødestruktur og mødeledelse - Medarbejderne finder egne løsninger (i fællesskab) - Flytte fokus fra individuel læring til organisatorisk læring Aktionslæring Tilgangen til kompetenceudvikling bygger derudover på principperne om aktionslæring 2. Et centralt element i aktionslæringen er, at plejecentrene etablerer lokale læringsgrupper, hvor nøglepersoner arbejder med egne praksisudfordringer i et såkaldt refleksivt læringsrum. Med afsæt i læringsgrupperne afprøver nøglepersoner aktioner - fx nye handlemuligheder - i praksis, for derefter at reflektere med kollegerne i læringsgrupperne over aktionerne og deres virkning for beboerne. Aktionerne er defineret som intentionelle handlinger, der afprøves med det formål at kvalificere den professionelle praksis. Aktionslæring er med til at binde teori og praksis og gøre læring både meningsfuld og relevant, fordi den tager udgangspunkt i medarbejdernes egen praksis. Desuden har aktionslæringsformen et organisatorisk sigte i og med læringen foregår blandt kolleger, på arbejdspladsen og med udgangspunkt i arbejdspladsens praksisopgaver. Deltagerne forhandler mening i.f.t. arbejdspladsens værdier og kerneopgaver i forbindelse med at de afprøver og reflekterer over deres nye praksisser. 1 Beboerkonferencen som faciliteret læringsrum - notat om læringsteoretisk baggrund for beboerkonferencer. Af Ib Ravn, lektor, DPU, Aarhus Universitet 2 Hands on Aktionslæring fra Via University College (se mere her) 2

3 Handling, læring, videndeling, refleksive processer og evaluering Procesarbejdet Et andet centralt princip i Demensrejseholdets indsats er, at læreprocesserne faciliteres. Gennem aktionslæringsformen sikrer Demensrejseholdet, at deltagernes arbejde understøttes af faciliterede læreprocesser. Læreprocesserne sætter fokus på den måde, hvorpå deltagerne på det enkelte plejecenter taler sammen om det, der er svært for derved at komme helt tæt på læringssituationen og refleksionsprocesserne. På beboerkonferencen benytter deltagerne sammen med Demensrejseholdskonsulenten den narrative tilgang, hvor medarbejderne med egne ord fortæller en konkret situation om en borger som var svær. Fortællingerne er et godt udgangspunkt for at skabe refleksion og læring på baggrund af konkrete praksisepisoder. De gode fortællinger er både konkrete og detaljerede, men kan være svære for medarbejderne at fortælle. Konsulenten hjælper medarbejderne på vej ved at interviewe sig ind i historien og folde fortællingen ud. Det er vigtigt, at fortællingerne ikke devalueres af kollegernes hurtige løsninger samt deres private holdninger og meninger. Derfor er Fortællingen /Interviewet faciliteret efter en stram struktur og demensrejseholdskonsulenten benytter reflekterende team, som en ramme for tilbagemelding/refleksioner fra kolleger. I denne metode må kollegerne ikke komme med forslag til løsninger før til allersidst, og det er den pågældende medarbejder, som selv vælger sin egen løsning/handlemulighed ud fra palletten af løsninger/betragtninger fra kollegerne. Herved tager medarbejderen selv ansvar for løsning af sit problem, i modsætning til at blive tilbudt en løsning fra f.eks. sin leder. Motivation - Mening og relevans Motivation er et væsentligt element i projektet og for en vellykket indsats. Nøglepersonerne skal være motiveret for at lære og for at udvikle sig. Motivationen kan ikke fremtvinges, men kommer gennem en oplevelse af at være anerkendt, at have kompetencer og værdifulde perspektiver. Når indsatsen giver mening og har relevans for den enkelte og for gruppen, øges motivationen. 3

4 Demensrejseholdskonsulenterne har fokus på deltagernes motivation og deres oplevelse af, at indsatsen giver mening. Konsulenterne arbejder således med, at alle deltagerne har et tilhørsforhold til gruppen, og at kommunikationen foregår i en god tone, som er inkluderende og anerkendende. Indsatsforløbet - Program Demensrejseholdets indsatsforløb består af 3 moduler samt en indledende/forberedende fase og en afsluttende fase. Den indledende fase har til formål at forberede organisationen på deltagelse i projektet. Der afholdes bl.a. et møde med alle involverede ledere, demenskoordinator og kommunens projektleder for bl.a. at tale om gensidige forventninger, lederens særlige rolle, projektets indhold og praktisk planlægning. Dernæst afholdes et forpligtelsesmøde på hvert af de deltagende plejecentre for at informere alle medarbejdere om projektet. Mødet er dog andet end et informationsmøde, og anses som meget vigtigt for projektets succes. Demensrejseholdskonsulenterne arbejder med at skabe et fælles sprog og forståelse for projektet og med at understøtte et lokalt ejerskab for indsatsen. Det sker rent praktisk ved at høre til deltagerne og deres kollegers forventninger og aktuelle udfordringer. Praksisfortællinger fra andre plejecentre har vist sig at have en særlig effekt på motivationsarbejdet. Medarbejderne kan genkende sig selv og deres beboere i disse fortællinger (identifikation), de kan se formålet med at arbejde systematisk og reflekterende i forhold til svære situationer (formål med praksisændring). Fortællingerne giver indsatsen relevans og mening som udgangspunkt for interesse/motivation. Demensrejseholdets konsulenter har også fokus på lederinvolvering og forankring og indleder derfor alle forløb med en ledertemadag, som har til formål at understøtte lederne i deres opgave som forandringsledere. Modul 1 består af en temadag med fokus på Demens som sundhedsfaglig udfordring samt en efterfølgende læringsgruppe. Modul 2 har overskriften Demens og meningsfuldt hverdagsliv, og indledes med en temadag efterfulgt af 2 læringsgrupper og 2 beboerkonferencer. Modul 3 har fokus på selvbestemmelse, retsstilling og pårørendesamarbejde og består af en temadag, 3 læringsgrupper og 1 beboerkonference samt en række selvafholdte Beboerkonferencer. Ledere, demenskoordinatorer og medarbejdere skal som en del af indsatsen selv afholde beboerkonferencer for at træne metoden. Konsulenterne deltager på 2 af disse som observatører med henblik på at vejlede lederne og give sparring. På afslutningsdagen samles læringsgruppen for at arbejde med projektets foreløbige resultater og det videre arbejde for derefter at invitere alle kolleger til 1½ times møde, hvor der deles gode resultater. 4

5 Viden og proces I gennemførelsen af forløbet med Demensrejseholdet er der fokus på, at viden, værktøjer og metoder, der præsenteres, skal give mening og være relevante og anvendelsesorienterede. Derfor er der opmærksomhed på hvilke ord, begreber og modeller nøglepersonerne bruger i praksis og på beboerkonferencer. Særligt på temadagene er der fokus på at give nøglepersonerne et sprog og metoder til at reflektere over beboernes udfordringer. De følgende er centrale modeller og tilgange, som nøglepersonerne introduceres til og anvender i praksis: - De kognitive funktioner Boblemodellen. Giver nøglepersonerne en forståelse for de kognitive funktioner med henblik på at koble adfærd til demenssygdommen. - Konflikttrappemodel. Giver nøglepersonerne, med udgangspunkt i en konkret fortælling om en beboer, en forståelse for at borgerens handlinger / løsninger kan være en måde at bevare selvkontrol på, men opfattes ofte som et problem for medarbejderne. Omvendt bliver medarbejdernes løsninger ofte et problem for borgeren, hvorved konflikten eskalerer. 5

6 - Affektudbrudsmodel. Giver nøglepersonerne en forståelse for krav-nedsættende og low arrousal pædagogik med udgangspunkt i en forståelse for sammenhængen mellem affekt, selvkontrol og kaos, herunder opmærksomhed på hvad der udløser affekt hos den enkelte beboer. - Trivselsbarometer. Giver nøglepersonerne et redskab til at vurdere beboernes trivsel med udgangspunkt i Dementia Care Mapping. - Personcentret omsorg. Giver nøglepersonerne en anvendelsesorienteret viden om hvilke faktorer, der har indflydelse på den enkeltes demensudtryk samt de fem vigtigste psykologiske behov ud fra Tom Kitwoods modeller og tilgang til personcenteret omsorg. - Kontakt Ø. Giver medarbejderne et konkret værktøj til at planlægge en fast, én-til-én aktivitet med en beboer med henblik på at opfylde vedkommendes psykologiske behov med det formål at øge beboerens trivsel og forebygge mistrivsel. Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside for Demensrejseholdet, hvor der er oplæg og udvalgt undervisningsmateriale. Metode I Demensrejseholdet anvendes domæneteorien som rammesættende for, hvordan man taler sammen på en måde så man bliver klogere på det, der er svært. Domæneteorien giver nøglepersonerne en forståelse for, at man kan indtage forskellige positioner, der hver er retningsgivende for, hvordan man som medarbejder og medarbejdergruppe forholder sig til og taler om de daglige opgaver og udfordringer. Med udgangspunkt i domæneteori får nøglepersonerne et indblik i, hvordan man kan tale ud fra forskellige positioner. I domæneteorien skelnes mellem de tre domæner som er henholdsvis Handlinger (produktionens domæne), Synsninger (etikkens domæne) og refleksioner (refleksionens domæne). Handlingens domæne er eksemplificeret med trangen til hurtigt at finde på løsninger. I synsningernes domæne handler man på baggrund af private holdninger (- jeg synes ). I refleksionens domæne må man i stedet finde løsninger på komplekse problemstillinger, der hverken er handlinger eller synsninger. Her tænker man sig om og lytter til sine kollegers erfaringer og viden for i fællesskab at finde nye handlemuligheder. I refleksionens domæne taler nøglepersonerne sammen på en måde, så de bliver klogere på det er svært, og benytter interviewet som metode. Med den strukturerede interviewform fremfor almindelig samtale lærer nøglepersonerne at undgå diskussionen som samtaleform. I diskussionen er der noget, der er rigtigt og noget der er forkert, og ofte er man mere fokuseret på at frembringe egne argumenter frem for at lytte til det, den anden siger. Diskussionen giver ikke refleksionen gode betingelser. Deltagerne stiller nysgerrige og anerkendende spørgsmål og lytter til hinanden. Derved kommer den samlede viden i medarbejdergruppen i spil. Perspektivskiftet er en anden metode, der sikrer refleksion. Perspektivskifte anvendes både i læringsgrupperne og på beboerkonferencen. Perspektivskiftet er en af de mest populære metoder i Demensrejseholdsprojektet. Gennem perspektivskiftet sætter nøglepersonerne sig i beboerens, men også den pårørendes og kollegaens sted med henblik på at få større forståelse for den andens handlinger og 6

7 adfærd. Perspektivskiftet hjælper til at få nye perspektiver på ofte fastlåste situationer. Helt konkret stiller konsulenterne nøglepersonerne som gruppe følgende spørgsmål: - Hvordan oplever borgeren mon situationen? - Hvad ville han mon kalde det han gør? - Hvad er vigtigt for ham, siden han gør som han gør? - Hvad er han optaget af? - Når han reagerer, hvad handler det så om? - Hvad kæmper han for? - Hvad vil han gerne fortælle os? Spørgsmål og særligt svarene bliver formuleret i gruppen, da øvelsen har fokus på at gruppen sammen får erkendelserne om værdien af perspektivskifte. Konsulentens rolle I Demensrejseholdet har der fra starten af været et særligt fokus på konsulentrollen. Konsulenterne i Demensrejseholdet agerer både som ekspert- og som proceskonsulent. Det forventes at konsulenten har ekspertviden på demensområdet og med sin praksiserfaring kan relatere sig til nøglepersonernes udfordringer i hverdagen. Konsulentens rolle som procesfacilitator er afgørende for, at der kan skabes læring inden for den ramme som Demensrejseholdet har valgt at agere indenfor. Der skal skabes processer hvor nøglepersonernes selv kan finde relevante løsninger og handlemuligheder på deres praksisudfordringer. Derudover har konsulenten en vigtig rolle i at skabe et trygt og anerkendende læringsrum. Som ekspertkonsulent skal man give sin egen mening til kende og komme med svar/løsninger. Proceskonsulenten derimod skal bidrage til, at andres viden og erfaring kommer i spil og stille spørgsmål fremfor at komme med svar. Fokus på ledelsen for at sikre forankring og implementering på plejecentrene En generel udfordring ved projektformen er at forankre og fastholde den opnåede læring i organisationen efter et projekt ophører. I Demensrejseholdet er der særligt fokus på ledelsens rolle som en central aktør for den videre forankring i driften, når forløbet med Demensrejseholdet er afsluttet. Demensrejseholdet benytter sig af en række greb for sikre at projektets indsatser er meningsfulde for alle aktører, adresserer de centrale ledelsesmæssige udfordringer, og ledelsen har ejerskab til og går foran i forandringen. Fælles temadag for plejecenterledere. På temadagen mødes plejecenterlederne og arbejder med ledelsens roller, udfordringer og kompetencer. Der er særligt fokus på at sikre kontinuerlig, ledelsesmæssig opbakning og dialog mellem Demensrejseholdets konsulent og den enkelte leder. Etablering af et rum for kontinuerlig dialog mellem demensrejseholdskonsulent og lederen. I læringsgrupperne er de daglige ledere ligestillet med de øvrige deltagere, og der introduceres nye måder at tale sammen på, som lederen også skal lære og tage til sig, for at processerne understøttes. Forud for alle forløb inviteres den forvaltningsmæssige ledelse og de øvrige aktuelle 7

8 ledere til et fælles møde om forventninger, intentioner og de praktiske formaliteter omkring projektets gennemførelse. Dette formøde efterfølges af forpligtelsesdagen, der indledes med et lille formøde, hvor konsulenterne møder de ledere, de skal arbejde sammen med i dagligdagen, og får koblet indsatsen med de udfordringer og den forforståelse, som lederen har om projektet. Udarbejdelse af en plan for forankring og implementering. Ledelsen skal på et tidligt tidspunkt udarbejde en plan for forankring og implementering, således at initiativet kobles med de organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer og prioriteringer i forvaltningen og på plejecenteret. Demensrejseholdskonsulenterne yder bistand til denne proces. Etablering af et fællesskab om projektet blandt de involverede ledere. Når projektet indarbejdes i deres øvrige mødeaktiviteter, løftes overliggeren og erfaringerne kan deles og dermed styrke projektet undervejs og efterfølgende i forankringsfasen. Evaluering der understøtter fortsat læring i en organisation. Som led i Demensrejseholdets forløb i forskellige kommuner i gennemføres en central evaluering. Kommunerne kan dog med fordel efter forløbet fastsætte egne evalueringskriterier for den videre forankring og læring. Det giver mulighed for fortsat at arbejde med at forberede arbejdsgange og understøtte en kvalitetskultur med fokus på den enkelte beboers behov og livskvalitet. Formidling af arbejdet med demens og nye tilgange. Formidlingsaktiviteter af forskellig art, hvor omgivelserne får kendskab til projektets erfaringer kan også være et vigtigt greb rettet mod fremtidssikring af projektets resultater. Når pårørende og øvrige omgivelser, herunder politikere og lokalbefolkning, kender til indsatsen, skabes der forventninger, som også kan fastholde læringen. Eksempelvis vil et plejecenter, der får positiv omtale for f.eks. pårørendesamarbejdet, ikke uden videre kunne slippe de nye måder at samarbejde på. Der vil være en forventning, der rækker ind i fremtiden. 8

Demensrejseholdet Læring på arbejdspladsen et praksiseksempel

Demensrejseholdet Læring på arbejdspladsen et praksiseksempel Demensrejseholdet Læring på arbejdspladsen et praksiseksempel KIRSTEN GROTH WILLESEN, PROJEKTLEDER & SPECIALKONSULENT I SUNDHEDSSTYRELSEN IBEN LJUNGMANN & MALENE KJÆR LASSEN, DEMENSREJSEHOLDSKONSULENTER

Læs mere

Ansøgning om deltagelse i projekt om styrket demensindsats i plejeboligen gennem Demensrejsehold

Ansøgning om deltagelse i projekt om styrket demensindsats i plejeboligen gennem Demensrejsehold Ansøgning om deltagelse i projekt om styrket demensindsats i plejeboligen gennem Demensrejsehold Kommuner inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i kompetence og organisationsudviklingsprojektet

Læs mere

Ansøgning om deltagelse i projekt om styrket demensindsats i plejeboligen gennem Demensrejsehold

Ansøgning om deltagelse i projekt om styrket demensindsats i plejeboligen gennem Demensrejsehold Dato 07-06-2016 KIGW Sagsnr. 7-2815-2/8 93590169 Ansøgning om deltagelse i projekt om styrket demensindsats i plejeboligen gennem Demensrejsehold Kommuner inviteres til at indsende ansøgninger om deltagelse

Læs mere

At facilitere forandringer i organisationen - med afsæt i erfaringer fra Demensrejseholdet

At facilitere forandringer i organisationen - med afsæt i erfaringer fra Demensrejseholdet At facilitere forandringer i organisationen - med afsæt i erfaringer fra Demensrejseholdet KIRSTEN GROTH WILLESEN, PROJEKTLEDER & SPECIALKONSULENT I SUNDHEDSSTYRELSEN TINA HOSBOND, SPECIALKONSULENT I SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Demens. - fra ambitioner på papir til handling i praksis

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Demens. - fra ambitioner på papir til handling i praksis Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Demens - fra ambitioner på papir til handling i praksis 31.Oktober 2016 Baggrund Demensområdet er for alvor kommet øverst på den politiske dagsorden. Regeringen fremlagde

Læs mere

LOKE FU programmet vil blive præsenteret på informationsmøder ude i områderne i juni og august.

LOKE FU programmet vil blive præsenteret på informationsmøder ude i områderne i juni og august. 1 INTRODUKTION Kære LOKE deltager I denne præsentation finder du en beskrivelse af forløbsoversigten for LOKE FU. På de efterfølgende sider er der en mere uddybende beskrivelse af aktiviteterne. LOKE FU

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Iben Ljungmann og Charlotte Agger

Iben Ljungmann og Charlotte Agger Tænk på en situation hvor du som demenskoordinator skulle vejlede ift. adfærdsproblemer med højt affektniveau Skriv situaionen ned og hvis det er muligt kom omkring følgende spørgsmål: Hvad skete der konkret?

Læs mere

Aktionslæring. Den ubrudte læringshistorie i Græsted

Aktionslæring. Den ubrudte læringshistorie i Græsted Aktionslæring Den ubrudte læringshistorie i Græsted Hvad er aktionslæring? Systematiske eksperimenter med - og refleksioner over hverdagens konkrete praksis (dét, vi gør) Aktionslæring er læring i fællesskab,

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til brug af redskaberne............................... 3 Tjekliste til forberedelse af beboerkonferencen......................

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Aktionslæring i dagplejen. Der hvor individuel og fælles læring opstår

Aktionslæring i dagplejen. Der hvor individuel og fælles læring opstår Aktionslæring i dagplejen Der hvor individuel og fælles læring opstår Formålet med i aften 1. At tilgodese dagplejens behov for viden til alle 2. At give mulighed for og støtte til at beslutte et fælles

Læs mere

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 afsat

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF ADMINISTRATIVE ENHEDER

UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF ADMINISTRATIVE ENHEDER UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF AU HR Udvikling og Arbejdsmiljø November 2016 AARHUS UNIVERSITET 2 Baggrund Som led i AU s strategiske fokus på ledelse tilbyder AU HR udviklingsforløb,

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Aktionslæring. Sommeruni 2015

Aktionslæring. Sommeruni 2015 Aktionslæring Sommeruni 2015 Indhold De fem faser i et aktionslæringsforløb - (KLEO) Interview (i flere afdelinger) Kontrakt - SMTTE Positioner, domæner Observation og observationsnotater Teamets rolle

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Vejlederens veje og vildveje. Læsevejlederen som vejleder og facilitator i samarbejdet med lærere

Vejlederens veje og vildveje. Læsevejlederen som vejleder og facilitator i samarbejdet med lærere Vejlederens veje og vildveje. Læsevejlederen som vejleder og facilitator i samarbejdet med lærere UCSJ Roskilde d.29.10.15 Vibeke Petersen, aut.psykolog, www.vibekepetersen.dk Mål med oplægget At tydeliggøre

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Guide værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb. Teamleder

Guide værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb. Teamleder Guide værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Teamleder 1 2 Indledning Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg samt UC Syd er gået sammen om dette kompetenceudviklingsforløb, hvor der er fokus på mestring

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Center for dagtilbud Bente Jørgensen bente@slagelse.dk 13. august 2010 1. Udfordringen Den Sammenhængende Børne

Læs mere

Fremtidens Lønkonsulent i Region Syd et formelt kompetencegivende modul på akademiniveau Efteråret 2017

Fremtidens Lønkonsulent i Region Syd et formelt kompetencegivende modul på akademiniveau Efteråret 2017 Fremtidens Lønkonsulent i Region Syd et formelt kompetencegivende modul på akademiniveau Efteråret 2017 - et kompetencegivende forløb om personlige kompetencer, roller, positioner og relationer i hverdagen

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Workshop 4. Dialog med unge i øjenhøjde uden løftede pegefingre.

Workshop 4. Dialog med unge i øjenhøjde uden løftede pegefingre. Workshop 4 Dialog med unge i øjenhøjde uden løftede pegefingre. Film Opsporing og dialog med unge Oplæg v/ Torben Vangsted, Odense kommune og Ipek Susan Bostan, Uddannelsesbroen Tietgen. Materialer v/

Læs mere

En oversigt over, hvornår du arbejder med processkemaet. Opgaveark med spørgsmål til arbejdet med processkemaet

En oversigt over, hvornår du arbejder med processkemaet. Opgaveark med spørgsmål til arbejdet med processkemaet Processkema Processkema Hvorfor og hvordan Processkemaet er gennemgående i kurset og har til hensigt at binde kursets indhold sammen med din dagligdag, så læring omsættes til din daglige praksis og derved

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE I PÆDAGOGISK PERSPEKTIV

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE I PÆDAGOGISK PERSPEKTIV SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE I PÆDAGOGISK PERSPEKTIV Konference Fuglsøcentret Aarhus Kommune den 25. maj 2016 Karen Wistoft Professor, Danmarks Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet

Læs mere

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl.

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl. Vores oplæg 1. Håndbog i Rehabiliteringsforløb på ældreområdet 2. Model for rehabiliteringsforløb Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

RAMMEAFTALE OM HONORARAFLØNNING AF KONSULENTBISTAND TIL DEMENSREJSEHOLDET

RAMMEAFTALE OM HONORARAFLØNNING AF KONSULENTBISTAND TIL DEMENSREJSEHOLDET RAMMEAFTALE OM HONORARAFLØNNING AF KONSULENTBISTAND TIL DEMENSREJSEHOLDET n er udbudt som et EU-udbud i samarbejde med Denne rammeaftale om honoraraflønnet konsulentbistand (herefter benævnt Aftalen )

Læs mere

Workshop, demens og sygepleje Dansk Sygeplejeråds temadag 17. marts 2016

Workshop, demens og sygepleje Dansk Sygeplejeråds temadag 17. marts 2016 Workshop, demens og sygepleje Dansk Sygeplejeråds temadag 17. marts 2016 Sygeplejerskens fokus hos borgere med demens i kommunalt regi. Anne Moeslund Rådgivende demenskoordinator Demenscentrum Aarhus Workshop:

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODEL PROTOTYPE 2017

IMPLEMENTERINGSMODEL PROTOTYPE 2017 IMPLEMENTERINGSMODEL 2017 Implementeringsmodellen tager udgangspunkt i PDSAmetoden. PDSA står for Plan Do Study Act og er en måde at arbejde med løbende forbedringer, kvalitetsudvikling, afprøvning og

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis LOS landsmøde 27. marts 2017 Først: En lille opvarmning Drøftelse to og to i 5 minutter Hvad er pædagogik? Hvad er anerkendelse? Og hvordan kan

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman Workshop: Aktionslæring 10. November 2014. Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman mmg@ucc.dk AKTIONSLÆRING Aktionslæring drejer sig om at udvikle sin praksis ved løbende at eksperimentere

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Særligt tilrettelagt kursus eller uddannelsesforløb for fagprofessionelle, der arbejder med familier og plejefamilier. Vi udbyder både forløbet som en formelt kompetencegivende uddannelse (10 ECTS) i samarbejde

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Ledelse af læringsmiljøer - strategisk aktionslæring som en mulighed. Chefkonsulent & partner Hanne Møller

Ledelse af læringsmiljøer - strategisk aktionslæring som en mulighed. Chefkonsulent & partner Hanne Møller Ledelse af læringsmiljøer - strategisk aktionslæring som en mulighed Chefkonsulent & partner Hanne Møller Strategisk Aktionslæring som metode SAL-gruppen som et professionelt læringsfællesskab Ledelsens

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning.

Helhedsorienteret undervisning. Helhedsorienteret Undervisning Indledning Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

15. december Faglige kvalitetsoplysninger

15. december Faglige kvalitetsoplysninger 15. december 2009 Faglige kvalitetsoplysninger Program 12.00-12.30 Introduktion til projektets formål, rammer og roller i udviklings- og afprøvningsforløbet 12.30-13.15 Præsentation af og spørgsmål til

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Strandgårdens værdier

Strandgårdens værdier Strandgårdens værdier Tryghed Respekt Inddragelse Tværfaglighed Udarbejdelsen af værdigrundlaget Strandgårdens værdigrundlag er udarbejdet på baggrund af forskellige drøftelser og undersøgelser af værdierne

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

UDDANNELSE AF NØGLEPERSONER GENNEM DEMENSREJSEHOLD FØRSTE EVALUERINGSRAPPORT

UDDANNELSE AF NØGLEPERSONER GENNEM DEMENSREJSEHOLD FØRSTE EVALUERINGSRAPPORT Til Sundhedsstyrelsen Dokumenttype Første evalueringsrapport Dato Juli, 2016 UDDANNELSE AF NØGLEPERSONER GENNEM DEMENSREJSEHOLD FØRSTE EVALUERINGSRAPPORT UDDANNELSE AF NØGLEPERSONER GENNEM DEMENSREJSEHOLD

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

Generelle oplysninger. Projektoplysninger

Generelle oplysninger. Projektoplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes pr. mail til Socialstyrelsen på: tidligindsats@socialstyrelsen.dk Projektets titel Skriv titel

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

Sundhedspædagogik - viden og værdier

Sundhedspædagogik - viden og værdier Sundhedspædagogik - viden og værdier EPOS LÆRERKONFERENCE 26.01.2011 LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Forelæsningens indhold I. Viden og værdier hvorfor det? II. III.

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Kompetencegivende videreuddannelse på diplomniveau Familiecoaching i systemisk perspektiv Modulet Kommunikation fra den pædagogiske diplomuddannelse Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for fagprofessionelle,

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns/unges trivsel og til tidlig opsporing FORMÅL Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede brug,

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

SUNDHEDSPÆDAGOGIK OG PÆDAGOGISK LEDELSE

SUNDHEDSPÆDAGOGIK OG PÆDAGOGISK LEDELSE Karen Wistoft 2014 1 SUNDHEDSPÆDAGOGIK OG PÆDAGOGISK LEDELSE Lederudvikling Silkeborg 10. marts 2014 Karen Wistoft Professor (mso) Grønlands Universitet Lektor Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU),

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Det uløste læringsbehov

Det uløste læringsbehov Læringsrummet et behov og en nødvendighed Hvordan kan ledere og medarbejdere i en myndighedsafdeling udvikle et læringsmiljø hvor det er muligt for medarbejderne at skabe den nødvendige arbejdsrelaterede

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere