BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD"

Transkript

1 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 0

2 Brugerundersøgelse 2015 Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. Layout: KK design Forsidefoto: Gitte Lotinga Rapporten kan downloades fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 1

3 INDHOLD Forord... 3 Indledning... 4 Resumé af undersøgelsens resultater... 5 Oversigt over nøglespørgsmål... 7 Kort beskrivelse af metoden... 8 Tilfredshedsbarometer... 8 Markering af forskelle mellem lokalområder og over tid... 8 Åbne besvarelser... 9 Profil af målgruppen Undersøgelsens Resultater Generelt Seneste samtale Aktiviteter Medarbejderne Andre medlemmer Åbningstider Lokalerne Kørsel Effekt af at komme i aktivitetscenteret Livskvalitet Helbred Ensomhed Et godt råd Svarfordelinger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 2

4 FORORD Når Sundheds- og Omsorgsforvaltningen løser sine opgaver, sker det ud fra en vision om at skabe rammerne for et godt, sundt og langt liv for københavnerne. I den forbindelse er brugernes oplevelse af vores indsats en afgørende ledestjerne. Derfor gennemfører Sundheds- og Omsorgsforvaltningen årlige brugerundersøgelser med det formål at blive klogere på, hvad brugerne mener, vi gør godt, og hvad vi kan gøre endnu bedre. Denne rapport præsenterer resultaterne af brugerundersøgelsen 2015, hvor i alt 511 brugere af kommunens aktivitetscentre for ældre over 65 år har givet deres mening til kende. Hensigten er at tegne et billede af, hvordan brugerne i 2015 oplever aktivitetscentrenes indsats og deres egen situation. Dermed danner rapporten udgangspunkt for arbejdet med udvikling af kvaliteten til gavn for københavnerne. God læselyst. Ninna Thomsen Sundheds- og Omsorgsborgmester Katja Kayser Administrerende direktør Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 3

5 INDLEDNING Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt medlemmer af Københavns Kommunes aktivitetscentre for borgere over 65 år. Dataindsamlingen er gennemført ved hjælp af telefoniske interviews, baseret på et spørgeskema med 40spørgsmål om beboernes tilfredshed med deres aktivitetstilbud samt trivsel generelt. Der er i alt gennemført 511 interviews med medlemmer af aktivitetscentrene fordelt på de fem lokalområder i Københavns Kommune. 16 aktivitetscentre har deltaget. Interviewene er gennemført i perioden 4. november til 2. december Undersøgelsen er gennemført af Epinion P/S for Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (). Denne rapport præsenterer det samlede resultat for hele. Foruden rapporterne findes et bilag, som rummer en detaljeret beskrivelse af undersøgelsens metode. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 4

6 RESUMÉ AF UNDERSØGELSENS RESULTATER Brugerundersøgelsen 2015 blandt medlemmer af aktivitetscentrene giver ligesom i 2014 og 2013 et billede af, at brugerne på stort set alle områder er yderst tilfredse med kommunens tilbud. Det gælder både de borgere, som benytter sig af et forebyggende og et vedligeholdende tilbud. Således svarer hele 94 procent af brugerne, at de alt i alt er tilfredse eller meget tilfredse med deres aktivitetstilbud. De 94 procent dækker over, at 71 procent er meget tilfredse, og 23 procent er tilfredse. Beskedne 2 procent af brugerne svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse. Dermed er den overodnede tilfredshed på niveau med brugerundersøgelserne fra både 2014 og 2013, som ligeledes var kendetegnet af en meget høj brugertilfredshed. Gennemgående høj tilfredshed i relation til alle temaer i undersøgelsen Ud over at måle brugernes samlede tilfredshed er der i undersøgelsen stillet spørgsmål til en række temaer, der vedrører brugernes gang i aktivitetscentrene. Undersøgelsen viser, at den meget overordnede tilfredshed også kommer til udtryk under de forskellige temaer, hvor brugerundersøgelsen således viser, at langt hovedparten af brugerne er tilfredse med alle temaer i undersøgelsen. Det gælder blandt andet i forhold til: 96 procent af de brugere, der har haft en start- eller evalueringssamtale inden for det seneste år, er tilfredse med denne. 84 procent svarer videre, at de i samtalen fik mulighed for at fortælle om deres ønsker til aktiviteter og socialt samvær i centret. 93 procent af brugerne er samlet set tilfredse med de aktiviteter, der er mulighed for at lave på centrene, mens kun 3 procent er utilfredse eller meget utilfredse. Videre ses, at 90 procent af brugerne oplever, at der er mulighed for at lave de aktiviteter sammen med andre, som de har lyst til, og 87 procent, at der er mulighed for at lave de aktiviteter alene, som de gerne vil. Samtidig svarer 90 procent, at de selv kan bestemme, hvad de gerne vil lave i aktivitetscentrene. 96 procent svarer, at de er tilfredse med personalet. Langt størstedelen af brugerne oplever, at personalet er venligt, og at personalet hjælper i det omfang, brugerne har behov for. Godt tre fjerdedele, 76 procent, at personalet forsøger at få brugerne til at gøre mest muligt selv. 93 procent af brugerne svarer, at de er tilfredse med det sociale samvær med de andre brugere. 87 procent svarer i forlængelse her af, at aktivitetscentret giver dem mulighed have den slags samvær med andre mennesker, som de ønsker. Det er dog kun omkring en tredjedel af brugerne, som svarer ja til, at de har kontakt til andre medlemmer uden for aktivitetscentret. Undersøgelsen viser også en udbredt tilfredshed med åbningstiderne. 96 procent af brugerne svarer, at aktivitetscentret har åbent på de tidspunkter, hvor de har behov for at komme der. 88 procent af brugerne synes, at aktivitetscentrets lokaler er rare at være i, mens 84 procent mener, at lokalerne er egnede til aktiviteterne. 83 procent af de brugere, som får transport til og fra aktivitetscentret, er tilfredse med transporten. Effekt af at komme i aktivitetscentret Brugerne er i årets undersøgelse også spurgt til deres vurdering af effekten af at komme i aktivitetscentret. Også her ses generelt positive resultater: 82 procent af brugerne mener, at det giver dem en bedre livskvalitet at komme i aktivitetscentret. 55 procent mener, at de får et bedre helbred af at komme i aktivitetscentret. 44 procent føler, at de bliver bedre til at klare flere ting selv af at komme i centret. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 5

7 Tilfredsheden er på samme høje niveau som i tidligere år Som nævnt indledningsvis var den høje brugertilfredshed, som kendetegner årets undersøgelse, også gældende da undersøgelsen blev gennemført i 2014 og Det stabile og høje nivaeu i aktivitetscentrene er særligt udtalt i år, hvor der ikke ses nogen statistisk signifikante udviklinger i årets undersøgelse sammenlignet med undersøgelsen fra 2014 for så vidt angår de spørgsmål om brugertilfredshed, som kan sammenlignes med undersøgelsen fra Tilsvarende ses, at flere af resultaterne fra 2015 om brugernes trivsel også er på samme niveau som i Det gælder både i relation til brugernes livskvalitet, helbred og fysiske form, mensresultater i relation til spørgsmål om ensomhed viser, at færre føler sig ensomme end tidligere. Samme høje tilfredshedsniveau på tværs af alle lokalområder Undersøgelsens resultater er testet for, om der er forskelle i tilfredsheden på tværs af de fem lokalområder. På langt de fleste spørgsmål er tilfredshedsniveauet det samme i alle områder. Kun på enkelte spørgsmål adskiller nogle lokalområder sig lidt i positiv eller negativ retning fra gennemsnittet. Det varierer, hvor der er udsving, og der ses dermed ingen tendenser til, at nogle lokalområder generelt har højere eller lavere tilfredshed end andre. Samme ensartethed gør sig gældende, når resultaterne sammenlignes for hvert enkelt aktivitetscenter. Alle aktivitetscentrene i undersøgelsen er således kendetegnet af høj brugertilfredshed. Metodiske og indholdsmæssige ændringer i årets undersøgelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningens brugerundersøgelser er i 2015 ændret indholdsmæssigt på flere punkter: For det første er spørgsmålene i undersøgelserne tilpasset med henblik på bedre at kunne monitorere opfyldelsen af de overordnede mål i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens politikker, hhv. ældrepolitikken og sundhedspolitikken. For det andet er en del spørgsmål tilpasset med med henblik på bedre at kunne afdække brugeroplevet effekt og værdi dvs. hvilken effekt og værdi borgerne oplever at få ud af 's ydelser. Undersøgelserne skal fortsat afdække den brugeroplevede kvalitet af og tilfredshed med 's ydelser dog i mindre detaljeret omfang end hidtil, dvs. bl.a. med et reduceret antal spørgsmål om tilfredshed med specifikke ydelser. For det tredje er alle spørgeskemaer generelt forsøgt forkortet og simplificeret med henblik på at gøre dem nemmere for borgerne at besvare spørgsmålene. Samtidig er flere spørgsmål tilpasset til KL s standardiserede tilfredshedsundersøgelser med henblik på at muliggøre sammenligninger med andre kommuner. Ændringerne har den konsekvens, at en del af brugerundersøgelsens resultater ikke kan sammenlignes med tidligere år. Dette beskrives løbende undervejs i rapporten ved de relevante temaer. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 6

8 OVERSIGT OVER NØGLESPØRGSMÅL Oversigt over nøglespørgsmål 2015 sammenlignet med 2014 og 2013: Resultater vises på 1-5 skala, hvor 1 er mest negativt og 5 mest positivt. Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med at komme i aktivitetscentret? 4,6 4,6 4,6 Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med din samtale? 4,6 4,7 4,7 Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med aktiviteterne på aktivitetscentret? 4,6 4,6 4,6 Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med medarbejderne på aktivitetscentret? 4,7 4,7 4,8 Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med dit sociale samvær med andre medlemmer i aktivitetscentret? 4,6 4,5 4,6 Hvordan vurderer du din livskvalitet alt i alt? 3,9 3,9 4,0 Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? 2,8 2,9 3,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 7

9 KORT BESKRIVELSE AF METODEN I spørgeskemaet har deltagerne besvaret nogle af spørgsmålene på en gradskala med fem svarmuligheder. Deltagerne har f.eks. på flere spørgsmål kunne svare meget tilfreds, tilfreds, hverken/eller, utilfreds eller meget utilfreds. Besvarelserne er herefter omregnet til en skala fra 1-5, hvor 5 er den mest positive tilfredshedsscore, som kan opnås, fx meget tilfreds. Skalaen udtrykker dermed, hvor mange deltagere, som har besvaret de enkelte spørgsmål positivt eller negativt. 1 Resultaterne har i tidligere år været rapporteret på en skala, som basalt set udtrykker det samme som oven for omtalte fem-skala. Det er dog fra og med i år valgt at anvende fem-skalaen i stedet, fordi skalaen i mange tilfælde fejlagtigt blev opfattet som en afrapportering af procentandele. Tilfredshedsbarometer Tilfredshedsbarometeret kan bruges som en vejledende indikator for, hvornår scoren ligger på et tilfredsstillende niveau, og ikke mindst om brugernes tilfredshed ændrer sig fra år til år. Som det fremgår af barometret nedenfor, opdeles resultaterne i tre intervaller henholdsvis 1-2,9 (under middel), 3-3,9 (middel), og 4-5 (over middel/god). Under middel Middel Over middel/god I rapporten er det kun nogle spørgsmål, som er omregnet til en samlet tilfredshedsscore. Det gælder særligt spørgsmål, som er anvendt i brugerundersøgelsen i de foregående år, og hvor det derfor er muligt at belyse, om tilfredsheden har udviklet sig over tid, dvs. om brugerne f.eks. har ændret holdning fra 2014 til De fleste spørgsmål i 2015 er formuleret med Ja, Både og og Nej -svarkategorier. Afrapporteringen af disse spørgsmål vil oftest være andelen af beboere, som har svaret Ja til et pågældende spørgsmål. Ved enkelte spørgsmål giver det et bedre billede at afrapportere resultatet i andele, der har afgivet de enkelte svarmuligheder. Den præcise fordeling i svar vil således kunne læses i tabellerne for disse spørgsmål. I langt de fleste tabeller og figurer præsenteres resultaterne fordelt på lokalområder. Af hensyn til tabellers overskuelighed anvendes forkortelser for lokalområdernes navne (AMA, VBH, VKV, BIN og IBØ). Markering af forskelle mellem lokalområder og over tid Som en del af undersøgelsen er resultaterne testet for, om der er forskelle i brugernes svar på tværs af lokalområderne. Helt nøjagtigt er det undersøgt, om nogle lokalområder i 2015 adskiller sig fra det samlede gennemsnit i enten positiv eller negativ forstand. Hvis dette er tilfældet, er det markeret i tabellerne med et lille plus (+) eller minus (-) ud for resultatet for de pågældende lokalområder. Plus betyder, at lo- 1 Tilfredshedsscorerne udregnes som et simpelt gennemsnit af de enkelte besvarelser på en 5-punktsskala, hvor hver besvarelsestype tæller for en given værdi, henholdvis: 5, 4, 3, 2 og 1. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 8

10 kalområdets resultat er statistisk signifikant bedre end det samlede gennemsnit for alle lokalområder, og minus betyder, at et givet lokalområde scorer statistisk signifikant dårligere end det samlede gennemsnit. Plus og minus indikerer således ikke, om der er tale om en udvikling over tid for lokalområderne, men kun om resultaterne fra et lokalområde er signifikant højere - eller lavere - end gennemsnittet for alle lokalområder i Hvis der er sket en udvikling over tid i det samlede resultat for hele, dvs. fra 2014 til 2015, så markeres dette med en pil ud for det samlede resultat for Pil op ( ) markerer, at resultatet er steget statistisk signifikant, og pil ned ( ) viser, at resultatet ligger lavere end i Samme markering anvendes til at illustrere en statistisk signifikant udvikling i resultatet for de tidligere år, dvs. fra 2013 til Der vil i mange tabeller ses forskelle i resultater på tværs af lokalområder og år, hvor det ikke er markeret med et symbol. Dette skyldes, at forskellene ikke er statistisk signifikante, dvs. at variationerne ikke er store nok til, at det med sikkerhed kan siges, at der er tale om en reel forskel. Det afhænger af antallet af besvarelser på hvert enkelt spørgsmål, hvor stor forskel der skal være, før der er statistisk signifikant forskel på resultaterne på tværs af lokalområderne og over tid. Åbne besvarelser Flere spørgsmål i undersøgelsen er stillet som åbne spørgsmål, dvs. at brugerne besvarer spørgsmålet med egne ord, som noteres af intervieweren. I rapporten beskrives disse resultater kort og i en opsummerende form. De åbne besvarelser udgør et omfattende datamateriale, og i rapporten skitseres derfor kun enkelte hovedpointer fra brugernes svar. Åbne besvarelser kan dog ofte være værdifulde i arbejdet med at udvikle en given indsats. Datamaterialet (i anonymiseret form) kan derfor rekvireres ved henvendelse til Center for Kvalitet og Sammenhæng. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 9

11 PROFIL AF MÅLGRUPPEN Undersøgelsens målgruppe er medlemmer af Københavns Kommunes aktivitetstilbud for ældre over 65 år. Målgruppen udgøres således både af brugere, som er i et forebyggende aktivitetstilbud (reguleret efter Lov om Social Service 79) og brugere, som er i et vedligeholdende aktivitetstilbud (reguleret efter Lov om Social Service 86, stk. 2). Totalpopulationen for undersøgelsen udgøres af i alt 511 brugere af Københavns Kommunes aktivitetscentre for personer over 65 år. De brugere, som indgår i undersøgelsen, har været medlem af aktivitetscentrene i mindst to måneder, da undersøgelsen blev gennemført i november-december Fordelingen af undersøgelsens deltagere på de enkelte aktivitetescentre er præsenteret i tabellen nedenfor. Antal brugere Procentandel Aktivitetscenter Baldersgade 73 14% Aktivitetscenter Bispebjerg 37 7% Aktivitetscenter Bomiparken 14 3% Aktivitetscenter Brønshøj 19 4% Aktivitetscenter Hørgården 26 5% Aktivitetscenter Indre By 46 9% Aktivitetscenter Langgade 74 14% Aktivitetscenter Peder Lykke 62 12% Aktivitetscenter Randersgade 50 10% Aktivitetscenter Rundskuedagen 1 0% Aktivitetscenter Vanløse 38 7% Aktivitetscenter Vesterbro 11 2% Aktivitetscenter Vigerslev 20 4% Aktivitetscenter Østerbro 33 6% Aktivitetscenter Midtpunktet 7 1% Total % Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 10

12 Fordelingen af undersøgelsens deltagende på de 16 aktivitetscentre er overens med totalpopulationens fordeling på centrene. Københavns Kommunes fem aktivitetscentre for demente borgere samt aktivitetscenteret for synshandicappede er ikke omfattet af denne brugerundersøgelse. Nedenstående figur viser brugernes fordeling på køn og alder Antal brugere Procentandel Mænd % Kvinder % Under 70 år 33 6% år % år % år 82 16% Over 90 år 45 9% Total % Fordelingerne stemmer generelt overens med totalpopulationen for køn og alder. I forhold til alder er der en lille underrepræsentation i undersøgelsen af borgere på over 90 år. Dvs. at der er gennemført lidt færre interviews med brugere over 90 år i forhold til deres andel på aktivitetscentrene. I tabellen nedenfor ses undersøgelsens deltagere fordelt på, om de er i et forebyggende og et vedligeholdende forløb. Antal brugere Procentandel Forebyggende % Vedligeholdende 74 14% Total % Der en lille overrepræsentation af borgere i forebyggende forløb og en lille underrepræsentation af borgere i vedligeholdende forløb i forhold til totalpopulationen. Dvs. at der er gennemført lidt flere interviews med brugere i forebyggende forløb i forhold til deres andel i den totale population blandt medlemmer af kommunens aktivitetstilbud. Årsagen er formentlig, at brugerne i de vedligeholdende forløb generelt er de mest svækkede, hvorfor forholdsmæssigt flere i denne gruppe ikke har været i stand til at deltage i et telefonisk interview. Undersøgelsens resultat er ikke vejet for at udligne forskellen, da afvigelsen i fordelingen mellem de to grupper er meget begrænset. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 11

13 UNDERSØGELSENS RESULTATER I dette afsnit præsenteres selve resultaterne fra brugerundersøgelsen Afsnittet er tematisk inddelt og består af en række underafsnit, som svarer til spørgeskemaets temaer. I tabellerne vises gennemsnittet for samtlige brugere af aktivitetscentrene som Derudover præsenteres resultaterne for centrene fordelt på de fem lokalområder. Som beskrevet i indledningen markeres det med plus (+), hvis et lokalområde scorer statistisk signifikant højere end gennemsnittet for alle lokalområderne, og minus (-), hvis et lokalområde scorer statistisk signifikant lavere end gennemsnittet. Hvis der er sket en statisktisk signifikant udvikling i resultatet fra 2014 til 2015 markeres det ud for det samlede resultat, med pil op ( ) eller pil ned ( ), alt efter om resultatet ligger højere eller lavere end i 2014 og Det samme gælder, hvis der var en udvikling fra 2013 til I tabellerne, hvor resultatet er angivet som en samlet tilfredshedsscore på en skala fra 1-5, dækker dette over, at forskellige andele af respondenterne har besvaret spørgsmålet på en fempunktsskala. De præcise svarfordelinger fremgår i rapportens sidste afsnit svarfordelinger på alle spørgsmål. Generelt Første spørgsmål handler om brugernes overordnede tilfredshed med aktivitetstilbuddene. Tilfredshedsniveuet er stabilt i forhold til de tidligere år Skala 1-5 AMA BIN IBØ VBH VKV Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med at komme i aktivitetscentret? Det næste spørgsmål handler om, hvordan brugerne har fået kendskab til aktivitetststilbuddene. Tabellen nedenfor viser, at den primære kilde er bekendte. Næsten en fjerdedel af brugerne har fået kendskab til aktvitetstilbuddene gennem bekendte. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 12

14 Hvordan fik du kendskab til aktivitetscentret? AMA BIN IBØ VBH VKV Fra bekendte 39% + 19% 22% 27% 15% - 24% 21% 17% Fra rehabiliteringscenter 11% 21% 17% 12% 18% 16% 14% 16% Fra andre centre 4% 9% 9% 4% 11% 8% 11% 7% Fra visitationen 5% 6% 10% 9% 6% 7% 9% 12% Fra aviser 0% - 16% + 3% 13% 1% - 6% 5% 4% Fra træningscenter 4% 6% 9% 4% 8% 6% 7% 6% Ved ikke 5% 7% 5% 5% 9% 6% 7% 8% Fra hjemmeplejen 6% 3% 5% 9% 4% 5% 6% 8% Fra pjecer 1% 0% 5% 2% 3% 2% 2% 2% Fra kommunens hjemmeside 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Andet 24% 11% 16% 16% 26% 18% 15% 19% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Seneste samtale Det næste spørgsmål belyser, om brugerne inden for det seneste år har haft en længerevarende samtale med en medarbejder fra aktivitetscentret. Andel, som har svaret Ja AMA BIN IBØ VBH VKV 2015 Har du inden for det seneste år haft en længerevarende samtale, fx en opstartssamtale eller en evalueringssamtale, med en medarbejder på aktivitetscenteret? 51 % 55% 57% 47% 48% 52% Det næste spørgsmål handler om brugernes tilfredshed med denne samtale. Som det fremgår af figuren nedenfor, er spørgsmålet om tilfredshed kun stillet til de 52 procent af brugerne, som har haft en længerevarende samtale i løbet af Brugernes tilfredshed med samtalen kan ses til højre i figuren. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 13

15 Har du inden for det seneste år haft en længerevarende samtale med en medarbejder på aktivitetscenteret? Hvor tilfreds er du alt i alt med din samtale? 2% Meget tilfreds 65% 46% Tilfreds 31% 52% Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds 2% 0% Ja Nej Ved ikke Meget utilfreds Ved ikke 0% 10% Nedenfor er brugernes tilfredshed sammenholdt med de foregående tre år. Som det fremgår af tabellen, er tilfredsheden på niveau med de tidligere år. Skala 1-5 AMA BIN IBØ VBH VKV Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med din samtale? I de næste spørgsmål er der spurgt uddybende ind til samtalen. Disse uddybende spørgsmål er også kun stillet til dem, der har haft en længerevarende samtale i løbet af Til højre i figuren ses svarene på de uddybende spørgsmål. Har du inden for det seneste år haft en længerevarende samtale med en medarbejder på aktivitetscenteret? Fik du i samtalen mulighed for at fortælle om dine ønsker til aktiviteter og til socialt samvær i aktivitetscentret? 46% 2% Ja Både og Nej 2% 9% 84% Ved ikke 4% 52% Ja Nej Ved ikke Var medarbejderen du talte med imødekommede? Ja 97% Både og 2% Nej 1% Ved ikke 0% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 14

16 Sidste år var de uddybende spørgsmål formuleret som udsagn, som brugerne kunne erklære sig henholdsvis enig eller uenig i. 90 procent af brugerne erklærede sig enige i, at de fik tilstrækkelig mulighed for at fortælle om deres ønsker til aktiviteter og til socialt samvær, mens 97 procent erklærede sig enige i, at medarbejderen, som de talte med, var imødekommende. Resultaterne i år er således på niveau med Aktiviteter Det følgende tema handler om brugernes oplevelse med aktiviteterne i centrene. Første spørgsmål belyser brugernes samlede tilfredshed med aktiviteterne. Der ses ingen ændring i forhold til de tidligere år. Skala 1-5 AMA BIN IBØ VBH VKV Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med aktiviteterne på aktivitetscentret? De næste spørgsmål handler om muligheden for at lave aktiviteter sammen med andre eller alene. Andel, som har svaret Ja AMA BIN IBØ VBH VKV 2015 Er der i aktivitetscentret mulighed for at lave de aktiviteter sammen med andre, som du har lyst til, fx dyrke motion på hold, lave quizzer eller andet? Er der i aktivitetscentret mulighed for at lave de aktiviteter alene, som du har lyst til, fx lave kryds og tværs, læse, bruge computerne eller andet? 93 % 90% 88% 91% 88% 90% 87% 83% 84% 91% 91% 87% Sidste år var de uddybende spørgsmål formuleret som udsagn, som brugerne kunne erklære sig henholdsvis enig eller uenig i. 88 procent erklærede sig enige i, at der var mulighed for at lave aktiviteter sammen med andre, mens 83 procent erklærede sig enige, at der var mulighed for at lave de aktiviteter alene. Spørgsmålet nedenfor berører, om brugerne føler, at de har glæde af de aktiviteter, som de deltager i. Andel, som har svaret Ja AMA BIN IBØ VBH VKV 2015 Har du glæde af de aktiviteter, du deltager i? 96% 92% 95% 95% 95% 95% Til sammenligning erklærede 95 procent af brugerne sig sidste år enige i, at de havde glæde af de aktiviteter, som de deltog i. Næste spørgsmål handler om brugernes mulighed for selv at bestemme, hvad de gerne vil lave i aktivitetscentret. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 15

17 Andel, som har svaret Ja AMA BIN IBØ VBH VKV 2015 Kan du selv bestemme, hvad du gerne vil lave i aktivitetscentret? 93% 87% 86% 97% + 91% 90% Til sammenligning svarede 93 procent i 2014, at de var enten enige eller helt enige i, at de selv havde mulighed for bestemme, hvad de gerne ville lave i aktivitetscentret. Brugerne er også blevet spurgt, om de er med til at bestemme aktiviteter i centrene. De brugere, som har svaret både og eller nej til dette spørgsmål, er efterfølgende blevet stillet et uddybende spørgsmål. Brugernes svar kan ses i figuren nedenfor. Er du med til at bestemme, hvilke aktiviteter, der er i centret? Vil du gerne være med til at bestemme, hvilke aktiviteter, der er i centret? 36% 4% Ja 14% 13% 47% Både og Nej 11% 73% Nej Både og Ja Ved ikke Ved ikke 2% Som det fremgår til venstre i figuren, svarer 13 procent både og, mens 47 procent svarer nej til spørgsmålet om, hvorvidt de er med til at bestemme aktiviteter i aktivitetscentrene. Samlet set udgør denne andel 60 procent, som efterfølgende er blevet stillet det uddybende spørgsmål. Relativt få af disse, 14 procent, svarer ja til, at de gerne vil være med til at bestemme aktiviteterne i centret. Hovedparten af de borgere, som ikke er med til at bestemme aktiviteterne, ønsker således ikke indflydelse på aktiviteterne. De sidste spørgsmål, under dette tema, handler om, hvorvidt brugeren oplever, at medarbejderne og de andre medlemmer generelt er positive over for nye ideer til aktiviteter. Andel, som svarer Ja AMA BIN IBØ VBH VKV 2015 Oplever du, at medarbejderne generelt er positive, hvis du kommer med nye idéer til aktiviteter? 77% 63% 73% 68% 75% 71% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 16

18 Andel, som svarer Ja AMA BIN IBØ VBH VKV 2015 Oplever du, at de andre medlemmer generelt er positive, hvis du kommer med nye idéer til aktiviteter? 67% 53% 59% 60% 65% 60% Sidste spørgsmål blev også stillet i 2014, men svarkategorierne til spørgsmålet var anderledes end i år. Til sammenligning svarede 51 procent af borgerne sidste år ja, altid eller ja, for det meste til spørgsmålet om, hvorvidt de andre medlemmer generelt er positive over for nye idéer til aktiviteter. Selvom resultaterne ikke er direkte sammenlignede, indikerer tallene, at en større andel af borgere i år oplever de andre medlemmer som positive over for nye idéer til aktiviter. Medarbejderne Næste tema handler om brugernes oplevelse af medarbejderne på aktivitetscentrene. Det første spørgsmål belyser brugernes samlede tilfredshed. Tilfredshedsniveauet svarer til niveauet i de foregående år. Skala 1-5 AMA BIN IBØ VBH VKV Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med medarbejderne på aktivitetscentret? Der er dernæst stillet fire uddybende spørgsmål, som belyser brugernes oplevelse af medarbejderne. Spørgsmålene er omformuleret i forhold til tidligere år, og resultaterne kan derfor ikke sammenlignes med resultaterne fra tidligere år. Andel, som svarer Ja AMA BIN IBØ VBH VKV 2015 Har medarbejderne tid til at tale med dig, når du har brug for det? Er medarbejderne venlige overfor dig? Hjælper og støtter medarbejderne dig i det omfang, du har brug for det? Forsøger medarbejderne at få dig til at klare mest muligt selv? 93% 86% 86% 93% 91% 89% 99% 96% 98% 100% 100% 98% 92% 91% 84% - 98% + 93% 91% 76% 75% 71% 82% 81% 76% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 17

19 Andre medlemmer Det næste tema belyser brugernes oplevelse af de andre medlemmer i aktivitetscentrene. Muligheden for socialt samvær er et vigtigt element i kommunens aktivitetstilbud til ældre, og de næste spørgsmål har derfor til hensigt at afdække, hvordan brugerne oplever samværet med de andre medlemmer i centrene. Første spørgsmål belyser brugernes samlede tilfredshed med samværet med de andre medlemmer i aktivitetscentrene. Tilfredshedsniveauet er på niveau med de tidligere år. Skala 1-5 AMA BIN IBØ VBH VKV Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med dit sociale samvær med andre medlemmer i aktivitetscentret? Det næste spørgsmål afdækker, om aktivitetscentrene giver mulighed for den slags samvær, som brugerne ønsker. Andel, som svarer Ja AMA BIN IBØ VBH VKV 2015 Giver aktivitetscentret dig mulighed for at have den slags samvær med andre mennesker, som du ønsker? 91% 86% 84% 88% 87% 87% Til sammenligning erklærede 80 procent af brugerne sig enige i, at aktivitetscentret gav dem mulighed for at få nye venner eller bekendte i Endelig er der stillet et spørgsmål om, hvorvidt brugerne ser hinanden uden for aktivitetscentrene. Andel, som svarer Ja AMA BIN IBØ VBH VKV 2015 Har du kontakt med andre medlemmer uden for centret? 29% 33% 33% 18% - 32% 31% Åbningstider Næste tema handler aktivitetscentrenes åbningstider. Brugerne er først blevet spurgt, om aktivitetscentret har åbent på de tidspunkter, hvor de har brug for at komme der. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 18

20 Andel, som svarer Ja AMA BIN IBØ VBH VKV 2015 Har aktivitetscentret åbent på de tidspunkter, hvor du har brug for at komme der? 96% 97% 96% 93% 97% 96% Til sammenligning svarede 93 procent af brugerne sidste år, at de var tilfredse med aktivitetscentrenes åbningstider. Åbne svar: Hvordan ville du gerne have, at åbningstiderne var anderledes? De fire procent, svarende til 18 brugere, som i år har svaret, at aktivitetscentret ikke har åbent på de tidspunkter, hvor de har brug for at komme der, har fået mulighed for at uddybe, hvordan de gerne vil have, at åbningstiderne var anderledes. Langt de fleste brugere, der er utilfredse med åbningstiderne, ønsker, at aktivitetescenteret har åbent i weekenden. Enkelte nævner også, at de gerne vil have, at centrene åbnede tidligere og lukkede senere på dagen. Det er dog væsentligt at holde sig for øje, at det kun er en meget lille del af brugerne (4 procent), som ønsker ændrede åbningstider. Lokalerne Der er stillet to spørgsmål vedrørende aktivitetscentrenes lokaler. Der er først spurgt ind til, om aktivitetscentrenes lokaler er rare at være i. Andel, som svarer Ja AMA BIN IBØ VBH VKV 2015 Er lokalerne i dit aktivitetscenter rare at være i? 92% 91% 81% - 93% 88% 88% Sidste år var spørgsmålet formuleret som udsagn, som brugerne kunne erklære sig henholdsvis enig eller uenig i. 91 procent erlærede sig enige i, at lokalerne var rare at være i. Brugerne er herefter blevet spurgt, om lokalerne er egnede til de aktiviteter, som de gerne vil lave. Andel, som svarer Ja AMA BIN IBØ VBH VKV 2015 Er aktivitetscentrets lokaler egnede til de aktiviteter, som du gerne vil lave? 91% + 89% 79% 85% 79% 84% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 19

21 Til sammenligning var 85 procent af brugerne sidste år enige eller meget enige i, at aktivitetscentrets lokaler egnede til de aktiviteter, som de gerne ville lave. Åbne svar: Hvorfor er lokalerne ikke egnede? De 15 procent, svarende til 76 brugere, der i år har svaret både og og nej til spørgsmålet om lokalernes egnethed, har fået mulighed for med egne ord at uddybe deres holdning. Ligesom i 2014 er et gennemgående tema i de åbne svar, at lokalerne ikke er store nok. Knap to tredjedele af de utilfredse brugere har svaret, at lokalerne er for små, eller at der ikke er plads nok. Flere nævner, at det især kan være en udfordring i forbindelse med aktiviteter som gymnastik eller pilates. Derudover nævner flere, at faciliteterne er utilsvarende. Eksempelvis kommenteres det, at der mangler træningsredskaber og - maskiner, og at der ikke er omklædningsrum eller badefaciliteter. Endelig er det er centralt tema i besvarelserne, at der er dårlig akustik i lokalerne. Flere nævner, at der er meget larm og et gelerelt højt støjniveau. Igen bemærkes, at relativt få brugere (15 procent) udtrykker utilfredshed med lokalernes egnethed. Kørsel Endelig er der stillet et spørgsmål vedrørende tilfredsheden med transporten til og fra aktivitetscentret. Bliver du kørt til og fra aktivitetscentret af kommunens kørselsordning, når du skal i aktivitetscentret? Er du tilfreds med transporten til og fra aktivitetscentret? 53% 1% Ja 83% 47% Både og 11% Ja Nej Ved ikke Nej 7% Som det fremgår af lagkagediagrammet til venstre i figuren er 47 procent af aktivitetscentrenes brugere bevilget en kørselsordning af kommunen. Af denne andel er 83 procent tilfredse med transporten til og fra aktivitetscentret. Til sammenligning svarede 96 procent af brugerne sidste år, at de var tilfredse med transporten til og fra aktivitetscentret. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 20

22 Åbne svar: Hvorfor er du ikke tilfreds med transporten til og fra aktivtetscentret? De utilfredse brugere, dvs. brugere, der har svaret både og og nej til spørgsmålet om, hvorvidt de er tilfredse med transporten, har fået mulighed for at uddybe deres holdning. Denne mulighed har 39 personer benyttet sig af. Mere end en tredjedel af de utilfredse brugere svarer, at transporten ofte er forsinket eller udeblevet. Derudover er der flere, der er utilfredshe med chafførene. Eksempelvis nævnes det, at det ikke er den samme chaffør, der kommer, at vikarerne ikke kan finde vej, ligesom nogle oplever sproglige barrierer, der vanskeliggør kommunikation. Endelig påpeger nogle, at transporten med fordel kunne være mere fleksibel, så den kan tilpasses brugernes behov, og myldretid kan undgås. Effekt af at komme i aktivitetscenteret Sidste tema i undersøgelsen vedrører brugernes oplevede effekt af at komme i aktivitetscentret. Brugerne er først blevet spurgt, om de føler forbedringer i livskvalitet og helbred af at komme i centret. Andel, som svarer Ja AMA BIN IBØ VBH VKV 2015 Føler du, at det giver dig en bedre livskvalitet, at du kommer i aktivitetscentret? 79% 85% 82% 80% 83% 82% Andel, som svarer Ja AMA BIN IBØ VBH VKV 2015 Føler du, at det giver dig et bedre helbred, at du kommer i aktivitetscentret? 47% 54% 57% 48% 66% + 55% Endelig er brugerne blevet spurgt, om de føler, at de bliver mere selvhjulpne af at komme i aktivitetscentret. Andel, som svarer Ja AMA BIN IBØ VBH VKV 2015 Føler du, at du bliver bedre til at klare flere ting selv af at komme i centret? 42% 44% 47% 39% 47% 44% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 21

23 Åbne svar: Kan du - med dine egne ord - nævne et eksempel på noget, som du er blevet bedre til at klare selv? De 44 procent, svarende til 222 brugere, der føler, at de er blevet mere selvhjulpne af at komme i centeret, har fået mulighed for at give et eksempel på, hvordan føler, at de er blevet bedre til at klare flere ting selv. Et gennemgående tema i de åbne svar er, at brugerne oplever fysiske forbedringer og herigennem en nemmere hverdag. Flere af brugerne beskriver, at de har mere energi, flere kræfter, og at deres fysik, styrke, kondition og balanceevne er forbedret. Derudover nævnes forbedret vejrtrækning og smertelindring. Som følge heraf oplever flere, at de er blevet mere selvhjulpne, og at de kan klare flere dagligdagsting selv. Et andet tema i besvarelserne er, at beboerne er blevet bedre til at komme ud, ligesom flere har mere socialt samvær. Flere brugere beskriver også et forbedret psykisk velvære af at komme i aktivitetescenteret. Bl.a. nævnes større livsglæde, mod på livet, større overskud, forbedret koncentration og hukommelse. Derudover nævner nogle af brugerne, at de er blevet bedre til at bruge computer. Livskvalitet Næste tema handler om brugernes livskvalitet. Der er under dette tema først spurgt ind til brugernes samlede vurdering af deres livskvalitet. Brugernes vurdering er på samme niveau som i Skala 1-5 AMA BIN IBØ VBH VKV Hvordan vurderer du din livskvalitet alt i alt? Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 22

24 Helbred Brugerne er herefter blevet spurgt, hvordan de vurderer deres helbred. Brugernes vurdering er på samme niveau som i Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? AMA BIN IBØ VBH VKV Fremragende 6% 8% 5% 5% 3% 5% 7% 13% Vældig godt 15% 21% 16% 14% 13% 16% 19% 17% Godt 49% 37% 40% 45% 46% 43% 34% 31% Mindre godt 24% 24% 30% 27% 26% 26% 29% 30% Dårligt 7% 9% 9% 7% 10% 8% 9% 8% Ved ikke 0% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 2% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Endelig er brugernes blevet spurgt, hvordan de vurderer af deres fysiske form. Hvordan vurderer du din fysiske form? AMA BIN IBØ VBH VKV 2015 Virkelig god 4% 4% 8% 9% 3% 5% God 34% 36% 32% 28% 32% 33% Nogenlunde 41% 31% 28% 39% 35% 34% Mindre god 14% 21% 21% 14% 19% 18% Dårlig 7% 7% 11% 7% 8% 8% Ved ikke 0% 2% 1% 4% 4% 2% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 23

25 Ensomhed Det sidste tema handler om ensomhed og kontakt til andre. Den form for ensomhed, der spørges ind til i undersøgelsen, betegnes som social ensomhed og handler om, hvorvidt en person har mulighed for at være sammen med andre mennesker i det omfang, som vekommende selv synes er passende. Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du mest har lyst til at være sammen med andre? AMA BIN IBØ VBH VKV Ja, ofte 9% 4% 8% 11% 5% 7% 11 % 10 % Ja, en gang imellem 9% 15% 7% 11% 11% 11% 19 % 18 % Ja, men sjældent 16% 16% 16% 23% 13% 16% 11 % 13 % Nej 61% 58% 59% 49% 70% 60% 57 % 57 % Ved ikke 6% 6% 10% 7% 1% 6% 2 % 3 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Som det fremgår af tabellen, er andelen af borgere, der har svaret, at de en gang i mellem føler sig uønsket alene, signifikant lavere end i tidligere år. Et godt råd Alle undersøgelsens deltagere har sidst i undersøgelsen fået mulighed for at komme med et råd til, hvordan aktivitetscentrene kan blive endnu bedre. 41 procent, svarende til 210 borgere, har ønsket at svare. En opsummering af svarene kan læses neden for. Åbne svar: Så vil jeg høre, om du har et godt råd til, hvordan aktivitetscentret kan blive et endnu bedre sted for dig at komme? Der er i besvarelserne mange forskellige holdninger til, hvordan aktivitetscenteret kan blive et bedre sted for brugerne at komme. To af de gennemgående temaer er mere personale og bedre faciliteter i form af f.eks. større lokaler, bedre akustik, ventilationssystemer, bedre IT og et køkken, hvor man kan lave mad. Derudover er der flere, der efterspørger længere åbningstider og mulighed for flere aktiviteter som dans, pilates, spil eller aktiviteter, der er intellektuelt udfordrende. Endelig ønsker flere, at aktivitetescenteret arrangerer flere sociale arrangementer og ture ud af huset. Bl.a. nævnes musikarrangemneter, aktiviteter i naturen, skovture, eller teaterbesøg. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 24

26 Fra aviser Fra pjecer Fra kommunens hjemmeside Fra visitationen Fra hjemmeplejen Fra rehabiliteringscenter Fra træningscenter Fra andre centre Fra bekendte Andet Ved ikke Total SVARFORDELINGER Generelt Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med at komme i aktivitetscentret? (n = 511) Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Total 71% 23% 4% 1% 1% 0% 100% Hvordan fik du kendskab til aktivitetscentret? (n = 505) 6% 2% 0% 7% 5% 16% 6% 8% 24% 18% 6% 100% Seneste samtale Ja Nej Ved ikke Total Har du inden for det seneste år haft en længerevarende samtale, fx en opstartssamtale eller en evalueringssamtale, med en medarbejder på aktivitetscenteret? (n = 510) 52% 46% 2% 100% Ja Både og Nej Ved ikke Total Fik du i samtalen mulighed for at fortælle om dine ønsker til aktiviteter og til socialt samvær i aktivitetscentret? (n = 265) Var medarbejderen du talte med imødekommende? (n = 266) Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med din samtale? (n = 266) 84% 2% 9% 4% 100% 97% 2% 1% 0% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Total 65% 31% 2% 0% 0% 2% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 25

27 Aktiviteterne Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med aktiviteterne på aktivitetscentret? (n = 511) Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Total 69% 24% 4% 1% 0% 1% 100% Ja Både og Nej Ved ikke Total Er der i aktivitetscentret mulighed for at lave de aktiviteter sammen med andre, som du har lyst til, fx dyrke motion på hold, lave quizzer eller andet? (n = 510) Er der i aktivitetscentret mulighed for at lave de aktiviteter alene, som du har lyst til, fx lave kryds og tværs, læse, bruge computerne eller andet? (n = 505) Har du glæde af de aktiviteter, du deltager i? (n = 511) Kan du selv bestemme, hvad du gerne vil lave i aktivitetscentret? (n = 511) Er du med til at bestemme, hvilke aktiviteter, der er i centret? (n = 509) 90% 3% 4% 3% 100% 87% 3% 5% 6% 100% 95% 3% 2% 1% 100% 90% 5% 4% 2% 100% 36% 13% 47% 4% 100% Ja Både og Nej Ved ikke Total Vil du gerne være med til at bestemme hvilke aktiviteter, der er i centret? (n = 306) 14% 11% 73% 2% 100% Ja Både og Nej Ved ikke Total Oplever du, at medarbejderne generelt er positive, hvis du kommer med nye idéer til aktiviteter? (n = 490) Oplever du, at de andre medlemmer generelt er positive, hvis du kommer med nye idéer til aktiviteter? (n = 487) 71% 4% 2% 22% 100% 60% 8% 2% 30% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 26

28 Medarbejderne Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med medarbejderne på aktivitetscentret? (n = 511) Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Total 75% 21% 3% 1% 0% 0% 100% Ja Både og Nej Ved ikke Total Har medarbejderne tid til at tale med dig, når du har brug for det? (n = 510) Er medarbejderne venlige overfor dig? (n = 511) Hjælper og støtter medarbejderne dig i det omfang, du har brug for det? (n = 507) Forsøger medarbejderne at få dig til at klare mest muligt selv? (n = 505) 89% 5% 3% 3% 100% 98% 1% 0% 0% 100% 91% 3% 2% 4% 100% 76% 7% 9% 8% 100% Andre medlemmer Ja Både og Nej Ved ikke Total Giver aktivitetscentret dig mulighed for at have den slags samvær med andre mennesker, som du ønsker? (n = 510) Har du kontakt med andre medlemmer udenfor centret? (n = 511) Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med dit sociale samvær med andre medlemmer i aktivitetscentret? (n = 509) 87% 6% 4% 3% 100% 31% 6% 63% 0% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Total 67% 26% 4% 1% 0% 2% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 27

29 Åbningstider Ja Nej Ved ikke Total Har aktivitetscentret åbent på de tidspunkter, hvor du har brug for at komme der? (n = 510) 96% 4% 0% 100% Lokalerne Ja Både og Nej Ved ikke Total Er lokalerne i dit aktivitetscenter rare at være i? (n = 506) Er aktivitetscentrets lokaler egnede til de aktiviteter, som du gerne vil lave? (n = 503) 88% 6% 5% 1% 100% 84% 9% 6% 1% 100% Kørsel Ja Nej Ved ikke Total Bliver du kørt til og fra aktivitetscentret af kommunens kørselsordning, når du skal i aktivitetscentret? (n = 510) 47% 53% 1% 100% Ja Både og Nej Ved ikke Total Er du tilfreds med transporten til og fra aktivitetscentret? (n = 237) 83% 11% 7% 0% 100% Effekt af at komme i aktivitetscenteret Ja Både og Nej Ved ikke Total Føler du, at det giver dig en bedre livskvalitet, at du kommer i aktivitetscentret? (n = 508) Føler du, at det giver dig et bedre helbred, at du kommer i aktivitetscentret? (n = 505) 82% 7% 8% 2% 100% 55% 12% 29% 4% 100% Ja Både og Nej Ved ikke Total Føler du, at du bliver bedre til at klare flere ting selv af at komme i centret? (n = 507) 44% 13% 36% 7% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 28

30 Trivsel Hvordan vurderer du din livskvalitet alt i alt? (n = 507) Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? (n = 506) Hvordan vurderer du din fysiske form? (n = 511) Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du mest har lyst til at være sammen med andre? (n = 511) Meget god God Nogenlunde Dårlig Meget dårlig Ved ikke Total 28% 43% 19% 6% 2% 2% 100% Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke Total 5% 16% 43% 26% 8% 1% 100% Virkelig god God Nogenlunde Mindre god Dårlig Ved ikke Total 5% 33% 34% 18% 8% 2% 100% Ja, ofte Ja, en gang imellem Ja, men sjældent Nej Ved ikke Total 7% 11% 16% 60% 6% 100% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 29

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Aktivitetstilbud 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Aktivitetstilbud 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Aktivitetstilbud 1 Brugerundersøgelse Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 7 1.1 Sådan læses rapporten... 7 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 1 Brugerundersøgelse Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Genoptræning 1 Brugerundersøgelse 2014 Genoptræning Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2014: Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse 2014 Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2014 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og

Læs mere

FOREBYGGELSE BRUGERUNDERSØGELSE Patient- og borgerrettet forebyggelse

FOREBYGGELSE BRUGERUNDERSØGELSE Patient- og borgerrettet forebyggelse BRUGERUNDERSØGELSE FOREBYGGELSE Patient- og borgerrettet forebyggelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Forebyggelse 1 Brugerundersøgelse Patientrettet Forebyggelse Brugerundersøgelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 10

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 1.1 Brugernes overordnede tilfredshed med visitationen... 4 1.2 Visitationssamtalen...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 6 1.1 Sådan læses rapporten... 6 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 7

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 7 1.1 Sådan læses rapporten... 7 1.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Med bidrag af DANIÆ DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 8 1.1 Sådan læses

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 2. Indledning... 9 2.1 Sådan læses rapporten... 9 2.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2014 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerunderøgele 2013 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analye, Sundhed- og Omorgforvaltningen, København Kommune. Layout: KK deign Foridefoto: Henrik Friberg

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG LANGGADEHUS Sundhed- og Omorgforvaltningen Brugerunderøgele : Plejebolig 1 Brugerunderøgele Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 1 Brugerunderøgele 2014 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget 14-02-2012 Sagsnr. 2012-25259 Dokumentnr. 2012-135470 Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Brugerundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejecentre Rapport for Rosenborgcentret

KØBENHAVNS KOMMUNE Brugerundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejecentre Rapport for Rosenborgcentret KØBENHAVNS KOMMUNE Brugerundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejecentre 2016 Rapport for Rosenborgcentret TILFREDSHED HOS DE PÅRØRENDE TILFRESHED HOS DE PÅRØRENDE Hvor tilfreds er du alt i alt

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE JULI 2013 2 Indhold Resumé... 5 1 Indledning... 7 Rapportens opbygning... 7 2 Overblik over resultaterne... 9 3 Resultat af undersøgelse fordelt på områder...

Læs mere

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konklusion... 3 Tilfredshed med den indledende kontakt... 4 Tilfredshed med pjecen...

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE OMRÅDE VEJLBY- Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på områdeniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 Undersøgelsesdesign For at gennemføre undersøgelsen med et så lavt ressourcemæssigt forbrug som muligt, blev en stringent

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Baggrund Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2006 om dokumentation på ældreområdet har Epinion udarbejdet en brugerundersøgelse om ældreplejen.

Læs mere

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Haderslev Kommune Resultater fra borgerundersøgelsen Juni 2017 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter Lejre Kommune Bygge- og miljøundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget november-december 2013 360 respondenter 1 Om undersøgelsen (1 af 2) Lejre Kommune har ønsket, at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelser

Læs mere

EFTERÅR 2012. Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Kommunerapport for Rebild Kommune

EFTERÅR 2012. Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Kommunerapport for Rebild Kommune EFTERÅR 2012 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Kommunerapport for Rebild Kommune Kommunerapport: Rebild 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Denne delrapport indgår som en del

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010-1 - Indholdsfortegnelse (side 1 af 2) 1. Indledning

Læs mere

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Rapporten er udarbejdet for: Randers Kommune Social og Arbejdsmarked Laksetorvet 1 8900 Randers

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 61% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Rådhus Allé 5, 5610 Assens socialogsundhed@assens.dk Indledning Som

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE GRØN GRUPPE Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige pleje

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere