Indstilling. Resultat af 1. offentlige høring om Bering-Beder vejen og beslutning om indholdet i den kommende VVMredegørelse. 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Resultat af 1. offentlige høring om Bering-Beder vejen og beslutning om indholdet i den kommende VVMredegørelse. 1."

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Resultat af 1. offentlige høring om Bering-Beder vejen og beslutning om indholdet i den kommende VVMredegørelse 1. Resume Bering-Beder vejen indgår i Kommuneplan Vejen omfatter en ca. 12 km lang vejstrækning mellem Bering og Beder og vil udgøre den sydlige del af en Ring 3, som desuden består af Djurslandmotorvejen og Østjyske Motorvej. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kalkværksvej Aarhus C I efteråret 2009 gennemførtes en 1. offentlighedsfase, der havde til formål at fremkalde forslag og idéer til indholdet af en kommende VVM-redegørelse. Som grundlag for offentlighedsfasen blev der præsenteret 2 forskellige forslag til linjeføring et hovedforslag, herefter betegnet forslag A og et alternativ, herefter betegnet forslag B - samt et oplæg til indholdet af en efterfølgende VVM-redegørelse. Der er i forbindelse med denne første høring modtaget 102 høringssvar fra borgere, foreninger, interesseorganisationer m.fl. både for og imod de fremlagte forslag. Af særligt omtalte emner kan nævnes støj i forhold til Mårslet og Tranbjerg ved forslag A, samt forhold omkring Testrup Mose og dyreinternatet ved Tingskoven ved forslag B. Desuden indeholder flere høringssvar forslag til nye, primært sydligere linjeføringer, der ønskes vurderet i VVM-redegørelsen. Endvidere er der i flere af de indkomne bemærkninger andre forslag og ønsker til indholdet i VVM-redegørelsen, herunder kan nævnes ønsker om flere tilslutninger til Mårslet fra Bering-Beder vejen, samt en forlængelse af vejen til Beder Landevej. Sagsnummer POB/09/01164 Sagsbehandler Christina Friis-Hasché Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte På baggrund af de indkomne idéer og forslag - samt vurderinger heraf - anbefaler Teknik og Miljø, at der udarbejdes en VVM-redegørelse for Bering-Beder vejen, hvor der medtages 3 forslag til linjeføringer udover det lovpligtige 0-alternativ - nemlig forslag A og B fra 1. offentlighedsfase og et nyt forslag C, som er skitseret af Teknik og Miljø på baggrund af ønsker om en sydligere linjeføring, samt diverse variationer. Resultat af 1. offentlige høring om Bering-Beder vejen og beslutning om indholdet i den kommende VVM-redegørelse

2 Det anbefales også især men henblik på at sikre et robust plangrundlag (VVM-redegørelse) at der for hver af de 3 linjer undersøges både en 2-sporet og en 3-sporet vej. Sidstnævnte en såkaldt 2+1 vej, hvor et ekstra spor kan anvendes til overhaling, skiftevis for hver køreretning, og sikre en vis ekstra kapacitet. Parallelt med denne indstilling er der fremsendt en indstilling om bevilling til gennemførelse af VVM-proceduren. 2. Beslutningspunkter At 1) der udarbejdes en VVM-redegørelse for både en 2- og en 3-sporet Bering-Beder vej med henblik på senere offentliggørelse sammen med et forslag til kommuneplantillæg. At 2) der i VVM-redegørelsen for Bering-Beder vejen arbejdes med 3 forslag til linjeføringer udover det lovpligtige 0-alternativ. De to første forslag forslag A og forslag B - svarer til dem, som blev offentliggjort i 1. offentlighedsfase og det tredje forslag C - er resultat af borgernes ønske om en sydligere linjeføring. Ligeledes som resultat af 1. offentlighedsfase medtages i undersøgelserne en variation af forslag B, en yderligere tilslutning ved Mårslet i forslag A, cykelstiruter, en forlængelse til Beder Landevej, At 3) Indkomne forslag og idéer fra 1. offentlighedsfase, herunder forslag om andre linjeføringer besvares i overensstemmelse med nærværende indstilling og tilhørende bilag. 3. Baggrund Planer for en ringvejsforbindelse syd om Aarhus mellem Bering (motorvejen ved Torshøjvej) og Beder (Oddervej) - blev behandlet i Regionplan 1997, hvor det blev fastslået, at Århus Amt skulle arbejde for sådan en ny vejforbindelse. Efterfølgende er vejforbindelsen optaget i Regionplan 2005 og i Kommuneplan 2001 med en principiel reservation af forbindelsen. Som konsekvens af strukturreformen overtog Aarhus Kommune pr. 1. januar 2007 planlægningen af vejforbindelsen. Byrådet besluttede den 24. januar 2007 at påbegynde arbejdet med at fastlægge linjeføringen herunder at planlægningen skulle ske i sammenhæng med og koordineret med det nu gennemførte kommuneplanarbejde og fastlæggelsen af fremtidige byvækstområder i den sydlige del af kommunen. Side 2 af 19

3 I tilknytning til første del af det nu gennemførte kommuneplanarbejde - Planstrategi 2008 og Kommuneplan 2009 har der været stor opmærksomhed omkring Bering-Beder vejen i lokalområdet. Der har været mange bemærkninger angående vejens linjeføring, og forhold omkring mulige nye byvækstområder ved især Mårslet og Malling. Bemærkningerne er kommenteret i tilknytning til vedtagelse af Planstrategi 2008 og Kommuneplan Generelt indgår ovennævnte bemærkninger i det nu aktuelle VVMarbejde omkring vejanlægget, ligesom den nye kommuneplan indgår som forudsætning for planlægning af vejen. Vejen vil udgøre den sydlige del af en Ring 3, som desuden består af Djurslandmotorvejen og Østjyske Motorvej. Teknik og Miljø har påbegyndt planlægningen af den nye vejforbindelse i det sydlige Aarhus - Bering-Beder vejen. Vejen er ca. 12 km lang og vil komme til at gå syd om bysamfundene Tranbjerg og Mårslet. Behov for vejen Begrundelsen for den nye vejforbindelse knytter sig dels til aktuelle behov for aflastning af Oddervej og aflastning af eksisterende mindre veje på tværs i den sydlige del af kommunen. Dels er der på sigt behov for en udbygning af vejinfrastrukturen i tilknytning til den fremtidige byudvikling mod syd og her især til betjening af det store byvækstområde ved Malling. VVM-pligt for et nyt vejanlæg Medio 2008 traf VVM-myndigheden (Planlægning og Byggeri) afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Dette er primært begrundet i, at vejforbindelsen forventes at løbe igennem naturområder. Vejprojektet er dermed omfattet af planlovens bestemmelser om, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse. VVM er en forkortelse af Vurdering af Virkninger på Miljøet. Tilsvarende er forslaget til kommuneplantillæg i sig selv omfattet af reglerne om udarbejdelse af en strategisk miljøvurdering (SMV) i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Da kravene til indholdet i en VVM-redegørelse og miljøvurdering stort set er identiske, udarbejdes VVM-redegørelsen, så den opfylder kravene i henhold til begge love. Side 3 af 19

4 Midler til planlægning og anlæg beboeres behov for afklaring Oprindelig forelå aftale fra 2007 (Fremsyn for Århus) om afsættelse af midler til anlæg af Bering-Beder vejen. Med Budget 2011 er der ikke længere for perioden afsat midler til anlæg. Beløbet på de ca. 150 mio. kr., som tidligere var afsat til anlæg af Bering-Beder vejen, skal revurderes i tilknytning til det kommende VVM-arbejde og vil formentlig ikke være tilstrækkelig. Beløbet var alene estimeret med baggrund i overslag og projektovervejelser, som Amtet lavede for år tilbage. Budget 2011 indeholder dog midler til planlægning af projektet herunder til VVM-undersøgelse. Det er Teknik og Miljø s opfattelse, at VVM-arbejdet og afklaring af linjeføringen bør gennemføres hurtigst muligt - uanset de uafklarede anlægsmidler primært for at minimere mange beboeres usikkerhed omkring vejens placering og de ejendomsmæssige forhold. Det er endvidere Teknik og Miljø s opfattelse, at der, med baggrund i de nuværende og kommende trafikale behov, snarest bør afsættes midler til anlægget med henblik på, at det kan realiseres i forlængelse af det aktuelle VVM-arbejde. Behov for et robust plangrundlag I den aktuelle situation hvor der på den ene side er trafikale behov for en ny vejforbindelse og hvor beboere i den sydlige del af kommunen har behov for afklaring af vejens placering og hvor der på den anden side pt. er usikkerhed om hvornår der afsættes midler til anlægget så vurderes det særskilt at være vigtigt, at der nu udarbejdes så robust et plangrundlag (VVM-redegørelse) som muligt. Derfor anbefaler Teknik og Miljø, at der nu udarbejdes en VVMredegørelse, som dækker muligheden for både en 2- og en 3-sporet vej i hver af de 3 linjeføringer, som anbefales undersøgt. Som udgangspunkt forudsættes Bering-Beder vejen anlagt som en 2- sporet vej. Dette vurderes, ved anlæg i perioden frem til 2020 at være relevant og tilstrækkelig for en acceptabel trafikafvikling i en overskuelig fremtid. Hvis anlæg sker senere, vil der være en del usikkerhed omkring trafikprognoserne og behovet og dermed usikkerhed omkring det hensigtsmæssige i til en start at anlægge en 2-sporet vej. En VVM for en 2- og 3-sporet vej vil således formentlig også kunne udgøre plangrundlaget i en situation, hvor der efter en årrække måtte vælges at anlægge en 3-sporet vej. Der knytter sig dog en vis usikker- Side 4 af 19

5 hed til en sådan vurdering, idet gyldigheden af en VVM er betinget af, at forudsætningerne for undersøgelsen ikke i mellemtiden er ændret væsentligt. Der kan på nuværende tidspunkt ikke peges på forudsætninger, som forventes at ændre sig væsentligt. Dog bør det bemærkes, at ændringer - f.eks. omkring naturmæssige forhold (vandhuller ) og evt. på lidt længere sigt ændringer i trafikale forudsætninger, kan forårsage, at VVM-redegørelsen forældes. Det vil ikke være relevant, at udvide den nu aktuelle VVM-redegørelse til også at omfatte en løsning med f.eks. 4 spor med henblik på senere udbygning. Når og hvis en sådan udbygning måtte være trafikalt relevant, vil der forventelig være ændrede forudsætninger, som alligevel nødvendiggør en ny VVM-redegørelse. 4. Relationer til mål Tilvejebringelsen af kommuneplantillæg for etablering af Bering-Beder vejen medvirker til at fremme kommuneplanens mål om at styrke den trafikale infrastruktur i Aarhus Kommune. Bering-Beder vejen er en direkte opfølgning på Kommuneplan 2009 s overordnede strategier og mål for trafikinfrastrukturen om dels, at Aarhus som Vestdanmarks hovedby skal knyttes op på en overordnet infrastruktur, der binder Aarhus effektivt sammen med omverdenen, og dels at trafikinfrastrukturen i Aarhus Kommune udvikles, så den generelt understøtter byudviklingen og matcher stigningerne i trafikken. Som en opfølgning på kommuneplanens trafikale hovedstruktur vil Bering-Beder vejen komme til at udgøre den sydlige del af en Ring 3, som desuden består af Djurslandmotorvejen og Østjyske Motorvej. Beder-Bering vejen medvirker også til at sikre en fremtidig god trafikbetjening for det i Kommuneplan 2009 udlagte perspektivareal for byudvikling vest for Malling, hvilket er i tråd med kommuneplanens mål om, at nye byvækstområder skal placeres i nærheden af den overordnede trafikinfrastruktur. 5. Sagsfremstilling 5.1 Bering-Beder vejen Projektet for Bering-Beder vejen omfatter etableringen af en ca. 12 km lang vejstrækning i det sydlige Aarhus, som skal forbinde den Østjyske Motorvej og Torshøjvej i nordvest med Oddervej i sydøst. Bering-Beder vejen forudsættes som udgangspunkt anlagt som en god, 2-sporet vej af en høj standard. Der forudsættes en generel ha- Side 5 af 19

6 stighedsgrænse på 80 km/t, og der tilstræbes en god fremkommelighed samt en maksimal trafiksikkerhed. Samtidig arbejdes med en forbedring af cykelruter på tværs i den sydlige del af kommunen - enten ved stianlæg langs vejen eller bedre ruter uafhængig af vejens tracé (eventuelt en kombination af begge). Ovenstående stiller betydende krav til vejens geometri såvel horisontalt som vertikalt. Vejen skal anlægges med relativt store/bløde kurver uden skarpe sving og uden store stigninger/fald - således, at der blandt andet sikres god oversigt. De linjeføringer, som anbefales at indgå i den kommende VVMredegørelse fremgår af bilag 3 (kortskitse 3). Anlæg af Bering-Beder vejen med 2 spor vurderes som tidligere nævnt (ved anlæg i perioden frem til 2020) at være relevant og tilstrækkelig for en acceptabel trafikafvikling i en overskuelig fremtid. Dette er vurderet med baggrund i foreløbige beregninger af den forventede fremtidige trafikbelastning. Den kommende VVM-redegørelse vil nærmere belyse de trafikale konsekvenser - og danne baggrund for en senere og mere præcis afklaring af vejprojektets standard. På et 15-årigt sigt eller mere - hvor usikkerhederne er store - viser foreløbige beregninger dog en trafikbelastning, som kan være uhensigtsmæssig for en 2-sporet vej. Det anbefales på denne baggrund - og som nævnt også for at sikre et robust plangrundlag - at der i VVM-redegørelsen også indgår undersøgelse af en 3- sporet vej. Det vil sige en såkaldt 2+1 vej, hvor et ekstra spor kan anvendes til overhaling, skiftevis for hver køreretning, og sikre en vis ekstra kapacitet. I sammenhæng med en senere endelig beslutning om vejanlæggets udformning - efter udarbejdelse af VVM-redegørelsen - skal der under alle omstændigheder tages stilling til pålæg af vejbyggelinjer, hvilket forventeligt bliver relevant til sikring af en eventuel udvidelse af vejen på lang sigt. Senere beslutning om vejanlægget vil også ske med baggrund i overvejelser om andre måder at fremtidssikre vejanlægget på. Der vil eventuelt kunne blive tale om visse arealmæssige og anlægstekniske forberedelser for senere udbygning. Side 6 af 19

7 5.2 Opsamling og kommentering af indsigelser indkommet i offentlighedsfasen Som optakt til VVM-redegørelsen for Bering-Beder vejen har der været offentliggjort en debatfolder, der beskriver, at vejen forventes anlagt som en 2-sporet vej. Debatfolderen indeholder to forslag til linjeføringer (forslag A og B). I september 2009 udsendtes orienterings- og debatoplægget Nyt vejanlæg i åbent land Bering-Beder vejen (bilag 1) for at indkalde idéer og forslag til planlægningsarbejdet, herunder til indholdet i VVM-redegørelsen. Debatoplægget var offentligt fremlagt i perioden 9. september 25. november Den 20. oktober 2009 blev der afholdt et offentligt orienterings- og debatmøde på Beder Skole, hvor der deltog ca. 450 interesserede borgere. Den 1. offentlighedsfase resulterede i 102 høringssvar fra borgere, foreninger, interesseorganisationer m.fl. Mange af høringssvarene indeholder bemærkninger til de to linjeføringer, som er præsenteret i debatfolderen. Desuden indeholder flere høringssvar forslag til nye linjeføringer, der ønskes vurderet i VVM-redegørelsen. Samtlige indkomne linjeføringsforslag fremgår bilag 3 (kortskitse 1 og 2). Endvidere er der i flere af de indkomne bemærkninger andre forslag og ønsker til indholdet i VVM-redegørelsen. Teknik og Miljø har nu behandlet og kommenteret de indkomne idéer og forslag, se bilag 2a. Der er foretaget overordnede vurderinger og kommenteringer af de to præsenterede linjeføringer fra debatfolderen, samt alternative linjeføringer indkommet i forbindelse med den offentlige debat samt øvrige emneområder, som bidragyderne har haft særlig fokus på. VVM-proceduren I forlængelse af offentlighedsfasen skal det nu bl.a. med baggrund i de modtagne skriftlige bemærkninger fastlægges, hvilke linjeføringer og hvilke miljøforhold m.v., der skal medtages og konsekvensvurderes i den kommende VVM-redegørelse. Desuden skal der redegøres for det såkaldte 0-alternativ. VVM-redegørelsen skal belyse og vurdere de miljømæssige konsekvenser af vejprojektet. VVM-redegørelsen skal bl.a. belyse vejprojektets såvel kortsigtede som langsigtede virkninger på en række forhold. Blandt andet undersøges de naturmæssige forhold (herunder forholdende ved Testrup Mose, bilag IV-arter, faunapassager), forhold vedrørende grundvand og overfladevand, trafikbelastninger og trafikstøj, luft/klima, kulturhistoriske og arkæologiske forhold (herunder bevaringsværdige bygninger), landskabsmæssige forhold, rekreative interesser og ejendomsmæssige forhold/arealforhold. Side 7 af 19

8 De 3 linjeføringer som Teknik og Miljø anbefaler at medtage og konsekvensvurdere i den kommende VVM-redegørelse er hver især kommenteret nedenfor. For hver af linjeføringerne er de væsentligste emner fra 1. offentlighedsfase belyst og kommenteret. Alle høringssvar er resumeret i indstillingens bilag 2b. I bilag 2a er resumeerne fordelt under emner, som efterfølgende er kommenteret og der er givet en anbefaling i forhold til det videre arbejde. Endvidere er alle indsigelser i original version vedlagt som bilag 2c. Som tidligere nævnt anbefaler Teknik og Miljø, at der for hver af linjerne undersøges både en 2- og 3-sporet vej. Væsentlige emner ift. linjeføringsforslag A (offentliggjort i 1. offentlighedsfase): Der foreligger høringssvar både for og imod forslag A. Indsigelser imod forslaget indeholder fortrinsvist forhold omkring Bering-Beder vejens relativt tætte forløb på Tranbjerg og Mårslet, og de støj- og luftforureningsmæssige gener, der kan være forbundet hermed. Hertil kommer at nogle finder, at vejen vil udgøre et meget markant og synligt element i landskabet generelt og specifikt i forhold til arealer ved Giber Å. Endvidere er der høringssvar, som argumenterer for en bedre adgang til den nye vej fra Mårslet en ekstra tilslutning vest for Tandervej. Endelig er der stillet forslag om, at vejen mod øst tilsluttes Beder Landevej for at give bedre adgang til Beder og Malling. Teknik og Miljøs vurdering af problemstillinger ift. linjeføringsforslag A Hvad angår forhold omkring trafikstøj fra Bering-Beder vejen er flg. to forhold relevante: dels at vejen placeres i en vis afstand fra de to byer (forventeligt ca. 100 m) og dels at vejen påtænkes placeret i afgravning forbi Tranbjerg og Mårslet. Dette medvirker til at reducere trafikstøjen fra Bering-Beder vejen. For at sikre, at kommuneplanens grænseværdier for trafikstøj ikke overskrides, er der i VVM-redegørelsen behov for at vurdere, i hvilket omfang eventuel yderligere støjafskærmning er nødvendig. Det er den umiddelbare vurdering, at det er muligt at sikre en overholdelse af kommuneplanens støjbestemmelser. Dog vil støjniveauet i området uanset valg af linjeføring blive øget, idet der i dag alene er mindre veje uden betydende trafikstøj. Forslag A hæves over terrænet ved passage af Giber Å bl.a. med henblik på at etablere en faunapassage ved Giber Å. forslag A vil således under alle omstændigheder være synlig fra den vestlige del af Mårslet. Side 8 af 19

9 Muligheder for en yderligere tilslutning vest for Mårslet, i form af en forbindelse til Obstrupvej, anbefales at indgå i VVM-redegørelsen. Der er allerede i den udsendte debatfolder lagt op til, at der i VVMredegørelsen ses nærmere på muligheden for at tilslutte Bering-Beder vejen til Beder Landevej - ligesom vejstrukturen i Mårslet og muligheder for fremtidige ændringer her vil blive vurderet. Teknik og Miljøs anbefalinger ift. linjeføringsforslag A Det anbefales, at forslag A (det offentliggjorte hovedforslag) medtages og konsekvensvurderes i den kommende VVM-redegørelse. De indkomne bemærkninger vurderes ikke at have en karakter, der gør at forslaget bør forkastes før en nærmere undersøgelse. I undersøgelsen af forslag A anbefales det at have særlig fokus på: støjmæssige konsekvenser ved passage umiddelbart syd om Mårslet og Tranbjerg afledte trafikale konsekvenser på tilgrænsende veje påvirkning af eventuelle yngle- og rasteområder for bilag IV-arter natur- og landskabsmæssige forhold omkring passagen af Giber Å og Balle Bæk naturmæssige konsekvenser for den nordlige del af Tingskoven linjeføringens passage af gravhøjene ved Langhøj indenfor beskyttelseszonen på 100 meter dette punkt gælder også forslag B konsekvenser for den eksisterende udsigtslinje til landskabet og Holme Bjerge mod nord ved Testrupvej , Testrup. Hertil anbefales det, at VVM-redegørelsen i øvrigt indeholder: undersøgelse af muligheder for en yderligere tilslutning vest for Mårslet, i form af en forbindelse til Obstrupvej optimering af vejanlæggets afstand og placering i terræn i forhold til bebyggelser i Mårslet og Tranbjerg, indenfor de skitserede tracéer undersøgelse af mulighed for etablering af stiforbindelse fra Mustrupvej langs Bering-Beder vejen og frem til en niveaufri krydsning ved Testrupvej. Væsentlige emner ift. linjeføringsforslag B (offentliggjort i 1. offentlighedsfase): Der foreligger høringssvar både for og imod forslag B. Dog er der markante indsigelser, som peger på problemstillinger, der omhandler vejens tætte forløb omkring Testrup by, Testrup Mose, dyreinternatet ved Tingskoven og vandhuller ved Ingerslev. Flere høringssvar ud- Side 9 af 19

10 trykker frygt for, at forslag B medfører stor skade på landskab, dyreliv, miljø, bebyggelse og rekreative interesser i området. Endvidere frygtes forslag B at opdele bebyggelsen i Ingerslev-området. Der er endvidere stillet forslag om, at vejen mod øst tilsluttes Beder Landevej for at give bedre adgang til Beder og Malling. Teknik og Miljøs vurdering af problemstillinger ift. linjeføringsforslag B I forhold til forslag A, ligger forslag B med større afstand til Tranbjerg og det vestlige Mårslet og vil derfor medføre færre støjgener her. Til gengæld medfører linjeføringen en række andre problemstillinger. Det skitserede forslag B går nord om Testrup Mose og nord om det naturområde, der ligger syd for Mårslet. Som følge heraf er det vejteknisk ikke muligt at føre vejen syd om Testrup. En konsekvens af forslag B er derfor, at en del af Testrup afskæres. Påvirkningerne skal belyses nærmere i den kommende VVM-redegørelse. Forslag B påtænkes ført ca. 100 m nord om Testrup Mose - og vil derfor ikke komme til at gennemskære mosen. Der vil dog i forbindelse med VVM-redegørelsen være behov for yderligere undersøgelser af vejens indvirkning på området omkring mosen. Forslag B tænkes ført uden om dyreinternatet - eventuelt vil vejen kunne berøre en begrænset del af det sydligste areal på matriklen. Det vil i forbindelse med VVM-redegørelsen blive vurderet, om der skal etableres støjafskærmning ind mod dyreinternatet. Forslag B vil passere gennem den spredte bebyggelse ved Ingerslev og i Ingerslev-området. Dog vurderes foreslåede krydsningsmuligheder at kompensere herfor. Forslag B kan bearbejdes med henblik på en lidt sydligere linje i området ved Ingerslev, en variant til forslag B (se bilag 3, kortskitse 3). Derved opdeles Ingerslev i mindre grad. Der er allerede i debatfolderen lagt op til, at der i VVM-redegørelsen ses nærmere på muligheden for at tilslutte vejen til Beder Landevej. Teknik og Miljøs anbefalinger i forhold til forslag B Det anbefales, at forslag B (det offentliggjorte alternativ) medtages og konsekvensvurderes i den kommende VVM-redegørelse. De indkomne bemærkninger vurderes ikke at have en karakter, der gør at forslaget bør forkastes før en nærmere undersøgelse. Side 10 af 19

11 I undersøgelsen af forslag B anbefales det at have særlig fokus på: natur- og landskabsmæssige konsekvenser ved passage umiddelbart nord om Testrup Mose påvirkning af eventuelle yngle- og rasteområder for bilag IV-arter påvirkning af landsbymiljøet i Testrup (bl.a. bebyggelsen ved Vestre Tingskovvej og Dyreinternatet i Tranbjerg), herunder servicemæssige vilkår i forhold til de nærliggende bysamfund afledte trafikale konsekvenser på tilgrænsende veje linjeføringens passage af gravhøjene ved Langhøj indenfor beskyttelseszonen på 100 meter dette punkt gælder også forslag A Hertil anbefales det, at VVM-redegørelsen i øvrigt indeholder: undersøgelse og konsekvensvurdering af en sydligere variant til forslag B ved Ingerslev. Varianten af forslag B, er skitseret af Teknik og Miljø som følge af 1. offentlighedsfase (se bilag 3, kortskitse 3). optimering af vejanlæggets afstand og placering i terræn i forhold til bebyggelser i den østlige del af Mårslet, i Testrup og ved Vestre Tingskovvej, indenfor de skitserede tracéer undersøgelse af muligheder for nye rekreative stiruter i området ved Testrup Mose og Ravnholt Skov (syd for den nye vej) og en stiunderføring sammen med en faunapassage nord for mosen undersøgelse af mulighed for etablering af stiforbindelse fra Mustrupvej langs Bering-Beder vejen og frem til en niveaufri krydsning ved Tandervej. Væsentlige emner ift. indkomne forslag til linjeføringer efterfølgende bearbejdet til linjeføringsforslag C (skitseret af Teknik og Miljø på baggrund af 1. offentlighedsfase): I forbindelse med 1. offentlighedsfase er der indkommet en lang række forslag til nye linjeføringer for Bering-Beder vejen - se bilag 3 (kortskitse 1 og 2). Der er i mange høringssvar udtrykt et ønske om, at der i VVMredegørelsen inddrages en linjeføring, der er placeret sydligere end forslag A og B bl.a. med baggrund i de indvendinger der er mod forslag A og B. Der er foreslået en række konkrete sydlige linjeføringer og en linjeføring, der går nord om Tranbjerg og Mårslet. Fælles for de foreslåede linjeføringer er, at de alle går gennem forskellige konfliktområder. For at få identificeret diverse særlige interesser af for eksempel landskabelig eller naturmæssig karakter - som forslag til linjeføringer i videst muligt omfang skal undgå at gennemskære - er der foretaget Side 11 af 19

12 en række foreløbige vurderinger og en screening af de overordnede konfliktområder. Herved er det klarlagt, hvilke dele af de opstillede linjeføringsalternativer, der er mulige og som vil kunne medtages i det videre arbejde og i den egentlige VVM-redegørelse. Konfliktområderne fremgår af bilag 3 (kortskitse 1 og 3) og omfatter flg. emner: Aarhus Å-dal Gravhøje ved Langhøj Ingerslev-området Landsbyerne Testrup, Ravnholt og Tiset Ravnholt Skov og Tingskoven Testrup Mose Giber Å området Naturområde syd for Mårslet Sydlige dele af Mårslet og Tranbjerg Byvækstområde vest for Malling I vurderingerne af de indkomne forslag indgår desuden nogle overordnede vejtekniske principper, som bør overholdes. Det er væsentligt, at vejen indrettes med god fremkommelighed for biltrafikken. Hastigheden bør derfor være 80 km/t, hvilket har indflydelse på vejens geometri og medfører krav om relativt store kurveradier. Teknik og Miljøs vurdering af problemstillinger ift. indkomne forslag til linjeføringer efterfølgende bearbejdet til linjeføringsforslag C (skitseret af Teknik og Miljø - på baggrund af 1. offentlighedsfase): Det er en klar vurdering, at ingen af de indkomne forslag til linjeføringer kan etableres i sin helhed. Med baggrund i de fremsatte forslag samt den nævnte screening af forskellige konfliktområder, er det Teknik og Miljø s opfattelse, at der kan skitseres et forslag C, som anbefales medtaget og indgå som et alternativ i den kommende VVM-redegørelse. Forslag C fremgår af bilag 3 (kortskitse 3), som også viser forslag A og B samt de identificerede konfliktområder. I forhold til dele af de nævnte konfliktområder kan der, med hensyn til de i høringssvarene foreslåede linjeføringer, anføres nedenstående vurderinger, som fører frem til det skitserede forslag C. Det vurderes mest hensigtsmæssigt at arbejde videre med en linjeføring, som følger Hovvejens eksisterende tracé nord om gravhøjene ved Langhøj en udvidelse af det eksisterende tracé vil være mindst Side 12 af 19

13 indgribende. En linjeføring syd om gravhøjene vil medføre problemstillinger af primært natur- og landskabsæstetisk karakter. Ud fra landskabelige vurderinger, hensyn til Aarhus Å-dal samt hensyn til en hensigtsmæssig betjening af ejendomme langs Hovvejen bør linjeføringen i Ingerslev-området være placeret nordøst for Hovvejens eksisterende forløb. Ud fra vejgeometriske og landskabsæstetiske overvejelser vurderes en linjeføring mellem Ravnholt og Tiset eller syd om Tiset ikke at være hensigtsmæssig. Der er foreslået en linjeføring i et forløb langs Hovvejen, som går syd om Tiset. En sådan linjeføring vil - udover at være problematisk tæt på Aarhus Å - få et uacceptabelt kurvet forløb. Det sammenhængende område omkring Ravnholt Skov og området omkring Testrup Mose har stor naturmæssig værdi. Det vurderes på denne baggrund ikke hensigtsmæssigt at arbejde med en linjeføring, der går gennem et område, som strækker sig fra nord for Testrup Mose til syd for Ravnholt Skov. I området omkring Tiset, Ravnholt og Testrup Mose vurderes alt i alt, at en hensigtsmæssig linjeføring syd for det fremlagte forslag B alene kan passere mellem Ravnholt og Ravnholt Skov om end en sådan linje vil passere tæt på bebyggelsen i Ravnholt samt tæt på den sydvestlige del af skoven. Med hensyn til naturområdet syd for Mårslet vurderes en linjeføring nord om naturområdet mest hensigtsmæssigt. Såfremt der skal arbejdes med en sydligere linjeføring, bør denne føres syd om naturområdet, hvilket vil betyde, at linjeføringen vil gennemskære det planlagte byvækstområde vest for Malling i et forløb omkring eller syd for Tisetvej. Sidstnævnte kan ikke anbefales, idet en overordnet vej som Bering-Beder vejen i givet fald vil medføre en meget uhensigtsmæssig opdeling af den nye by. Såfremt muligheden for at forlænge Bering-Beder vejen frem til Beder Landevej fastholdes, vurderes et tilslutningspunkt svarende til forslag A og B at være optimalt. Dette gælder også i forhold til at Bering-Beder vejen bør udgøre den nordlige afgrænsning af en ny by ved Malling. En linjeføring nord om Tranbjerg vurderes af natur- og miljømæssige hensyn ikke hensigtsmæssig, ligesom den ikke vil give nogen nævneværdig aflastning af det lokale vejnet. En linjeføring syd om Tiset og gennem Skanderborg Kommune vurderes primært på baggrund af naturinteresser omkring Aarhus Å ikke at være Side 13 af 19

14 hensigtsmæssig. Desuden vurderes forslaget at være trafikalt mindre attraktivt for lokaltrafikken i den sydlige del af Aarhus Kommune. Samlet for forslag C gælder: Linjen føres uden om Ingerslev, Testrup, Testrup Mose og kommer til at ligge i relativ stor afstand fra Tranbjerg. Desuden føres vejen nord om byvækstområdet ved Malling, med mulighed for at forlænge vejen frem til Beder Landevej. Derimod kommer linjeføringen til at gå tæt forbi Ravnholt. Grundet vejens sydligere forløb vurderes forslag C at være trafikalt mindre attraktivt for borgere i Tranbjerg sammenholdt med forslag A og B. Forløbet syd om Ingerslev ligger på en længere strækning ved Ingerslev Mølle tæt på Aarhus Ådal og linjeføringens landskabelige påvirkninger af Aarhus Ådal kræver nærmere undersøgelser. Forslag C løber parallelt med og nordøst for Hovvejen. Hovvejen markerer i dag visuelt grænsen mellem ådalslandskabet og det storbakkede landskab med spredt bebyggelse. En parallel vejføring vil visuelt påvirke oplevelsen af landskabet. Eventuelle strækninger hvor vejen placeres på en dæmning vil yderligere forstærke dette billede. Det vil kræve nærmere undersøgelser præcist at definere omfanget af disse påvirkninger. Måske den største problemstilling knytter sig til vejens tætte passage nord om Ravnholt og tætte passage syd om Ravnholt Skov. Øst for Ravnholt vil linjeføringen gennemskære Skovhaven, som er et væsentligt rumligt element i landskabet omkring Ravnholt. Samtidig er der syd for Skovhaven et ret kuperet terræn. De landskabsæstetiske forhold ved en sådan linjeføring skal vurderes nærmere. Støjforhold ved bebyggelse i Ravnholt vil også skulle undersøges nøjere. Teknik og Miljøs anbefalinger i forhold til forslag C (skitseret af Teknik og Miljø på baggrund af 1. offentlighedsfase): Med baggrund i de idéer og forslag, der er indkommet i forbindelse med 1. offentlighedsfase samt foreløbige analyser og vurderinger af disse, anbefales det, at der i VVM-redegørelsen og det videre arbejde medtages et sydligere linjeføringsalternativ - benævnt C - som beskrevet ovenfor. Vejens konsekvenser for omgivelserne kortlægges jf. gældende VVM-bekendtgørelse, og de indkomne bemærkninger vil indgå i det videre arbejde. Forslag C vurderes på lige fod med forslag A og B. Som der er lagt op til med hensyn til forslag A og B, vil VVMredegørelsen omfatte særlige undersøgelser af vejstrukturen i Mårslet, Side 14 af 19

15 belysning af muligheder for forlængelse af den nye vej til Beder Landevej samt undersøgelser af stiforbindelser på tværs (langs med vejen eller i særskilt tracé). I undersøgelsen af forslag C anbefales det at have særlig fokus på: linjeføringens benyttelse i forhold til specielt beboere i Mårslet og Tranbjerg belysning af konsekvenser af linjeføringen mellem Ravnholt og Ravnholt Skov - herunder hvilke faunapassager og andre afværgeforanstaltninger, der her kan være behov for, hvis linjeføringen skal etableres påvirkning af landsbymiljøet i Ravnholt og Ravnholt Skov konsekvenser for den eksisterende udsigtslinje til landskabet ved svinget ved Tisetvej På bilag 3 (kortskitse nr. 3) er med blåt vist en skitse af det forslag C, som anbefales medtaget i den kommende VVM-redegørelse. Linjerne A og B er de i øvrigt anbefalede linjer. Andre særlige bemærkninger i forbindelse med den foranstående VVM-redegørelse for Bering-Beder vejen: 1. Skanderborg Kommune stiller forslag om, at der i forbindelse med planarbejdet og den tilhørende VVM-redegørelse for Bering-Beder vejen indarbejdes et scenarium, hvor Herredsvejen (i Hørning) forlænges og tilsluttes til Bering-Beder vejen. 2. Mårslet Fællesråd ønsker, at flg. emne belyses i en VVM-redegørelse: Konsekvenser for linjeføringer undersøges, herunder mulighed for at letbanen kan dele sig øst for Mårslet. Det medfører, at både Beder og Ny-Malling betjenes af letbanen. 3. Flere indkomne bemærkninger påpeger, at der er et stort trafikalt pres på Mårslet bykerne og ønsker, at Bering-Beder vejen kan bidrage til trafikal aflastning af bykernen. Flere bemærkninger omhandler et ønske om en forlængelse af den nye Bering-Beder vej til Beder Landevej, som et led i en bedre trafikal fordeling for Beder-Malling området. Teknik og Miljøs vurdering af andre særlige bemærkninger i forbindelse med den foranstående VVM-redegørelse for Bering-Beder vejen: Ad 1. Skanderborg Kommunes forslag om tilslutning af en vej fra den sydlige del af Hørning vurderes ikke at kunne medtages i den aktuelle VVM-redegørelse. Med baggrund i oplysninger fra Skanderborg Kommune kan det konstateres, at der med ret stor sikkerhed vil være tale om forskellige anlægsmæssige tidshorisonter - vejen er planlagt på noget længere sigt end det, der her er aktuelt. En koordinering af de Side 15 af 19

16 to projekter vil kræve, at Aarhus Kommune udsætter planlægningen af Bering-Beder vejen, til Skanderborg Kommune er nøjere afklaret omkring deres vejprojekt hvilket ikke kan anbefales. Den antydede tilslutning vil eventuelt kunne harmonere med en planlagt tilslutning ved Kølsmosevej (på Bering-Beder vejen). Det skal i øvrigt bemærkes, at forslaget fra Skanderborg Kommune indebærer en markant krydsning af Aarhus Å-dal. Ad 2. Det anbefales, at den kommende VVM-redegørelse indeholder en vurdering af muligheder for hvor og hvorledes en eventuel fremtidig forgrening af Odderbanen til et nyt byvækstområde vest for Malling kan krydse Bering-Beder vejen vest eller øst for Mårslet. Undersøgelsen og vurderingen foregår på et overordnet skitsemæssigt niveau. Ad 3. Som der er lagt op til i det offentliggjorte debatoplæg, vil VVMredegørelsen omfatte særlige overvejelser omkring vejstrukturen i Mårslet, belysning af muligheder for forlængelse af den nye vej til Beder Landevej samt undersøgelser af stiforbindelser på tværs (langs med vejen eller i særskilt tracé). Tidsplan Den indledende del af VVM-proceduren, herunder en række forundersøgelser og en første offentlighedsfase, er gennemført. Der påregnes følgende tidsplan for den videre proces for arbejdet med Bering-Beder vejen: Ultimo 2011: Ultimo 2011 medio 2013: Ultimo 2013: Ultimo 2013 primo 2014: Medio 2014: Byrådsbeslutning om indhold i VVM-redegørelse med baggrund i 1. offentlighedsfase. Udarbejdelse af VVMredegørelse og forslag til kommuneplantillæg. Byrådsgodkendelse af forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. 2. offentlighedsfase. Offentlig høring om forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse. Byrådsgodkendelse af kommuneplantillæg og vejprojekt. Herefter vil der planlægningsmæssigt være grundlag for detailprojektering af vejanlæg og efterfølgende arealerhvervelser. Denne fase vil strække sig over ca. 1½ år og indbefatter, at Byrådet endeligt godkender projektet og bevilger pengene. Side 16 af 19

17 Udbud og anlæg kan tidligst ske omkring årsskiftet 2015/16 i henhold til ovenstående tidsplan og i henhold til det gældende Budget 2011, som ikke afsætter penge til projektet i perioden Anlægsperioden vil forventelig strække sig over 2 år og vil tidligst være afsluttet omkring årsskiftet 2017/ Strategi for borgerinddragelse Det principielle forslag om en Bering-Beder vej blev offentligt fremlagt i forbindelse med den offentlige høring for forslag til Kommuneplan Tidligere har vejen været beskrevet i forbindelse med regionplanlægningen. I henhold til planlovens regler om VVM-pligtige anlæg fremlægges Bering- Beder vejen i to offentlige høringer af hver mindst 8 ugers varighed. Første offentlighedsfase blev afholdt for at indkalde idéer og forslag til planlægningsarbejdet og indholdet i VVM-redegørelsen. Det er denne offentlighedsfase, der i nærværende indstilling samles op på. Som led i den første offentlighedsfase blev der afholdt borgermøde på Beder Skole den 20. november 2009, hvor der blev orienteret om Bering- Beder vejen og det forestående planlægningsarbejde. 2. offentlighedsfase (forventelig i slutningen af 2013 og begyndelsen af 2014) sker i forlængelse af en særskilt indstilling om et forslag til kommuneplantillæg for Bering-Beder vejen. Forslaget til kommuneplantillæg fremlægges offentligt og indeholder bl.a. et ikke teknisk resumé af VVM-redegørelsen og vedlægges tillige selve VVMredegørelsen. Der forventes afholdt borgermøde i forbindelse med fremlæggelse af forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse. Endvidere er der løbende dialog med lokale interessenter og især fællesrådene i den sydlige del af kommunen. Der orienteres om planlægningsarbejdet på kommunens hjemmeside på flg. to adresser: Side 17 af 19

18 7. Konsekvenser for ressourcer Omkostningerne til selve myndighedsarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse afholdes inden for Teknik og Miljøs eksisterende budget. Parallelt med den aktuelle indstilling er der fremsendt indstilling om bevilling til gennemførelse af VVM-proceduren hvoraf fremgår forventede udgifter på 8,0 mio. kr. til gennemførelse af de nødvendige undersøgelser. For så vidt angår miljømæssige konsekvenser af etableringen af Bering-Beder vejen, henvises til den forestående udarbejdelse af VVMredegørelsen. Laura Hay / Lisbeth Errboe Svendsen Bilag Bilag 1: Debatfolder om Bering-Beder vejen fra 1. offentlighedsfase (kun vedlagt originalsagen/+elektronisk) Bilag 2a: B-B vejen_kommentering af bemærkninger fra 1. offentlighedsfase (kopi til alle/+elektronisk) Bilag 2b: Resuméer af indkomne bemærkninger fra 1. offentlighedsfase (kun vedlagt originalsagen/+elektronisk) Bilag 2c: Alle indkomne bemærkninger fra 1. offentlighedsfase i original version (kun vedlagt originalsagen/+elektronisk) Bilag 3: Kortskitse 1, 2 og 3 (kopi til alle/+elektronisk) Side 18 af 19

19 Tidligere beslutninger Den 24. januar 2007 besluttede Byrådet, at påbegynde arbejdet med at fastlægge linjeføringen for Bering-Beder vejen. Byrådet vedtog den 25. juni 2008 Planstrategi 2008 og den 16. december 2009 Kommuneplan 2009 som fastlægger byvækstområder og indeholder en principiel reservation for en ny ringvejsforbindelse i den sydlige del af kommunen. Byrådet vedtog den 7. oktober 2010 Budget 2011 som indebærer, at der i perioden ikke længere er afsat anlægsmidler til Bering-Beder vejen. Side 19 af 19

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Sorg Fastlæggelse af linjeføring for Bering-Beder vejen vedtagelse

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Forslag

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. september 2014 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til kommuneplantillæg nr.

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Indstilling. Besvarelse af debatoplæg fra Miljøcenter Århus om udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVMredegørelse

Indstilling. Besvarelse af debatoplæg fra Miljøcenter Århus om udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVMredegørelse Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. maj 2009 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Besvarelse af debatoplæg fra Miljøcenter Århus om udarbejdelse af kommuneplantillæg

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Lokalplan 882, Forlægning af Sletvej Opgivelse

Lokalplan 882, Forlægning af Sletvej Opgivelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 21. marts 2014 Lokalplan 882, Forlægning af Sletvej Opgivelse Opgivelse af forslag til Lokalplan nr. 882 Forlægning af del af Sletvej 1. Resume

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Udbygning af E45 Østjyske Motorvej. Aarhus S - Aarhus N. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen. Informationspjece - september 2018

Udbygning af E45 Østjyske Motorvej. Aarhus S - Aarhus N. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen. Informationspjece - september 2018 Udbygning af E45 Østjyske Motorvej Aarhus S - Aarhus N Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen Informationspjece - september 2018 VVM-undersøgelse af udbygning af E45 Østjyske Motorvej fra

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. april 2017 Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM Forbedret vejforbindelse til Moesgård Museum Oddervej Golfbane Lokalplan nr. 76 Kommuneplanens rammeområde 320402RE Ny Moesgårdvej Nyt Moesgård Museum

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Aarhus N - Randers N. Udbygning af E45 Østjyske Motorvej. Borgermøder. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen

Aarhus N - Randers N. Udbygning af E45 Østjyske Motorvej. Borgermøder. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen Udbygning af E45 Østjyske Motorvej Aarhus N - Randers N Indkaldelse af idéer og forslag til VVM-undersøgelsen Borgermøder Onsdag den 20. juni 2018 Randers Torsdag den 21. juni 2018 Hadsten Se tid og sted

Læs mere

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune ndstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. juli 2007 1. Resume ndstillingen indeholder forslag til alene med anlægsprogram for vejsektoren i 2007. Århus Kommune Trafik og Veje Teknik

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 19. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan 934 Erhvervsområde

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 16. marts 2005 via Magistraten J.nr. 05.00P05/04/00384 Den Ref.: Tlf.nr. Svend Erik Lysdal

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSE AF DREWSENSVEJ MOD VEST. 27. august 2015

VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSE AF DREWSENSVEJ MOD VEST. 27. august 2015 VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSE AF DREWSENSVEJ MOD VEST 27. august 2015 PROGRAM Velkomst Baggrund : Trafik og vækst i Silkeborg Hvad er en VVM Forarbejder Kommuneplan Forslag til linjeføringer Naturhensyn

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Vindmølleprojekt. ved Døstrup/Finderup. Indkaldelse af forslag, ideer og synspunkter

Vindmølleprojekt. ved Døstrup/Finderup. Indkaldelse af forslag, ideer og synspunkter Vindmølleprojekt ved Døstrup/Finderup Indkaldelse af forslag, ideer og synspunkter Forslag og ideer ønskes Dette debatoplæg er indledningen på Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) af en planlagt opstilling

Læs mere

Indstilling. Forlængelse og aflysning af byggelinjepålæg tinglyst efter 35 i Lov om offentlige veje. 1. Resume

Indstilling. Forlængelse og aflysning af byggelinjepålæg tinglyst efter 35 i Lov om offentlige veje. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. april 2009 Forlængelse og aflysning af byggelinjepålæg tinglyst efter 35 i Lov om offentlige veje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM Bering-Beder vejen - endelig Materiale til foretræde for Teknisk Udvalg den 6. juni Indgivet af;

Kommuneplantillæg og VVM Bering-Beder vejen - endelig Materiale til foretræde for Teknisk Udvalg den 6. juni Indgivet af; Kommuneplantillæg og VVM Bering-Beder vejen - endelig Materiale til foretræde for Teknisk Udvalg den 6. juni 2016 Indgivet af; Fam. Jørgensen Trankær Mosevej 121 8310 Tranbjerg Fremlagt af Heine Jørgensen

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 28. Juni 2012

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 28. Juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. Juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Vedtagelse af Lokalplan 921 for dagligvarebutik i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Borgerrepræsentationen skal godkende forslag til lokalplan og forslag til tillæg til Kommuneplan 2005 med tilhørende miljøvurdering til offentliggørelse. INDSTILLING OG BESLUTNING Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

3. Baggrund. 4. Relationer til mål. 5. Sagsfremstilling

3. Baggrund. 4. Relationer til mål. 5. Sagsfremstilling Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Denne indstilling er en opfølgning på muligheden for at etablere

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Indstilling. Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger til høringsnotat fra Letbanesamarbejdet. 1.

Indstilling. Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger til høringsnotat fra Letbanesamarbejdet. 1. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. april 2011 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse for udbygning af E45 mellem Aarhus N og Randers N

Kommissorium VVM-undersøgelse for udbygning af E45 mellem Aarhus N og Randers N Dato 7. marts 2018 Sagsbehandler Elisabeth Krog Mail elk@vd.dk Telefon Dokument 18/04066-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse for udbygning af E45 mellem Aarhus N og Randers N Som led i finansloven

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til "Dispositionsplan for byvækstområder. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Dispositionsplan for byvækstområder. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 20. september 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til "Dispositionsplan for byvækstområder

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

Forslag til alternativ linjeføring af Bering-Beder vejen.

Forslag til alternativ linjeføring af Bering-Beder vejen. På vegne af grundejerforening Nymark, samt nyudstykningen Enkegårdslunden. Forslag til alternativ linjeføring af Bering-Beder vejen. Indledning: Medsendte forslag ønskes inddraget i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Tre vejforbindelser i Tingbjerg

Tre vejforbindelser i Tingbjerg Tre vejforbindelser i Tingbjerg Skitseprojekt Opgavebeskrivelse 24.11.2015 Tre vejforbindelser i Tingbjerg Opgavebeskrivelse Side 1 af 5 1. Generel information I indbydes hermed til at deltage i udbud

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

BORGERMØDE HADERUP OMFARTSVEJ HADERUP 26. SEPTEMBER 2013

BORGERMØDE HADERUP OMFARTSVEJ HADERUP 26. SEPTEMBER 2013 BORGERMØDE HADERUP OMFARTSVEJ HADERUP 26. SEPTEMBER 2013 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00-19.10 Velkomst og indledning Byrådsmedlem Christen Dam Larsen, Herning Kommune Planlægningschef Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/ Østjylland

Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/ Østjylland Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 21. maj 2015 Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/ 1. Resume Aarhus Byråd

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. januar 2017 Lokalplan 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri

Læs mere

Godkendelse af forslag til tillæg nr. 19 og 19-A til Kommuneplan samt lokalplan og A for forlængelse af Drewsensvej

Godkendelse af forslag til tillæg nr. 19 og 19-A til Kommuneplan samt lokalplan og A for forlængelse af Drewsensvej Dagsordenpunkt Godkendelse af forslag til tillæg nr 19 og 19-A til Kommuneplan 2017-2028 samt lokalplan 10-026 og 10-026- A for forlængelse af Drewsensvej Sagsbehandler: DR28377 Sags-ID: EMN-2017-06124

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013.

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø Den 4. september 2013 Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Forslag til Støjhandlingsplan

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg 9.012

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg 9.012 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 9-6-105 og kommuneplantillæg 9.012 Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, Landområde Hals Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan

Læs mere

Dagsorden: FU møde Solbjerg Fællesråd. Konstituering forretningsudvalg: ( ) Dagsorden forretningsudvalgsmøde: (

Dagsorden: FU møde Solbjerg Fællesråd. Konstituering forretningsudvalg: ( ) Dagsorden forretningsudvalgsmøde: ( Dagsorden: FU møde 30.05.2016 Emne: Forretningsudvalgsmøde Dato: 30.05.2016, kl. 19.00-22.00 Sted: Fritidscentret, Solbjerg Hovedgade 88, 8355 Solbjerg Forretningsudvalg: Brian Jonassen Jens Sejr Jensen

Læs mere

Letbane i Århus-området etape 1

Letbane i Århus-området etape 1 Bilag 2 Udkast til debatoplæg: Letbane i Århus-området etape 1 Baggrund Denne folder/dette hæfte udsendes som orientering og oplæg til debat om ændring af kommuneplanen for at etablere en letbanestrækning

Læs mere

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen.

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 7. oktober 2014 Tilslutning til Aarhus Syd Motorvejen For at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Debatoplæg. Boligområde og dagligvarebutik vest for Mejrup Kirkeby. Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober Mejrup Kirkeby HOLSTEBRO KOMMUNE

Debatoplæg. Boligområde og dagligvarebutik vest for Mejrup Kirkeby. Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober Mejrup Kirkeby HOLSTEBRO KOMMUNE Mejrup Kirkeby Boligområde og dagligvarebutik vest for Mejrup Kirkeby Indkaldelse af idéer og forslag Oktober 2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Måned Oktober Debatoplæg INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Boligområde

Læs mere

VVM-tilladelse for etablering af nyt regnvandsbassin i tilknytning til eksisterende regnvandsbassin syd for Kornmarken i Billund

VVM-tilladelse for etablering af nyt regnvandsbassin i tilknytning til eksisterende regnvandsbassin syd for Kornmarken i Billund Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted VVM-tilladelse for etablering af nyt regnvandsbassin i tilknytning til eksisterende regnvandsbassin syd for Kornmarken i Billund Dato: 11. oktober

Læs mere

Indstilling. Lokalplan nr Erhvervsområde på Østhavnen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Lokalplan nr Erhvervsområde på Østhavnen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. februar 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Lokalplan nr. 934 - Erhvervsområde på Østhavnen Offentlig fremlæggelse

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE 1 Sammenfattende redegørelse I overensstemmelse med kravene i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, er der i tilknytning til Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Energipark ved St. Soels. - vindmølle- og solcelleanlæg. Indkaldelse af idèer og forslag PLANAFDELINGEN PLANAFDELINGEN

Energipark ved St. Soels. - vindmølle- og solcelleanlæg. Indkaldelse af idèer og forslag PLANAFDELINGEN PLANAFDELINGEN Energipark ved St. Soels - vindmølle- og solcelleanlæg Fem af de i alt syv vindmøller set fra Lundby syd for vindmølleområdet. Vindmøllerne er visualiseret med en rotor på 126 meter i diameter. PLANAFDELINGEN

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune

Kommuneplantillæg nr. 13 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Kommuneplantillæg nr. 13 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Ny rammeområde D15 Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag

Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. juni 2017 Lokalplan 1056, Demens- og hjernecentrum, Skovvangsvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1056,

Læs mere

DEBATOPLÆG Udvidelse af Karstensens Skibsværft

DEBATOPLÆG Udvidelse af Karstensens Skibsværft DEBATOPLÆG Udvidelse af Karstensens Skibsværft Formålet med dette debatoplæg er at indkalde idéer og forslag i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 32

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Informationsmøde i KHIF Hallen tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.00 Formålet med i aften At informere om de nye linjeføringsforslag. At fortælle om den videre proces. Dette

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF RUTE 26 RØDKÆRSBRO-VIBORG V VIBORG, ONSDAG 10. NOVEMBER 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF RUTE 26 RØDKÆRSBRO-VIBORG V VIBORG, ONSDAG 10. NOVEMBER 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF RUTE 26 RØDKÆRSBRO-VIBORG V VIBORG, ONSDAG 10. NOVEMBER 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00-19.10 Velkomst Søren Gytz Olesen, Viborg Kommune Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet 19.10-19.40

Læs mere

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev VVM-undersøgelse Borgermøde d. 8 juni 2017 Christiansfeld Dagsorden for borgermødet Velkomst Borgmester Jørn Pedersen, Kolding Kommune Borgmester Hans Peter Geil,

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2009 Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 951, Ny vej i Lisbjerg - Endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Lokalplan 951, Ny vej i Lisbjerg - Endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 24. september 2013 Aarhus Kommune Lokalplan 951, Ny vej i Lisbjerg - Endelig Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Tillæg nr. 40 til Kommuneplan for Viborg Kommune. Rammebestemmelser for Rødkærsbro Rammeområde RØDK.R2.01_ T40. Forslag.

Tillæg nr. 40 til Kommuneplan for Viborg Kommune. Rammebestemmelser for Rødkærsbro Rammeområde RØDK.R2.01_ T40. Forslag. Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2009-2021 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for Rødkærsbro Rammeområde RØDK.R2.01_ T40 Forslag Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Forslag til tillæg nr. 40 Forslag til

Læs mere

33,12 MW solcelleanlæg ved Hanstholmvej, Thisted Lufthavn. Debatoplæg 8. april maj 2015 DEBATOPLÆG

33,12 MW solcelleanlæg ved Hanstholmvej, Thisted Lufthavn. Debatoplæg 8. april maj 2015 DEBATOPLÆG 33,12 MW solcelleanlæg ved Hanstholmvej, Thisted Lufthavn Debatoplæg 8. april 2015-6. maj 2015 DEBATOPLÆG Deltag i debatten Hvilke forhold mener du, at kommunen bør belyse nærmere i forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND 419 Oversigtskort Motortrafikvej Ødsted - Ny Højen Billundvej Kastanievej 2,0 F 3,0 Hærvejen 4,0 0,0 Gøddinghusevej Rodalvej 5,0 MTV 6,0

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3.

Indstilling. Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. august 2015 Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 997, Ceresområdet

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

Lokalplan 1077, Arkitektskole på Godsbanen - Endelig

Lokalplan 1077, Arkitektskole på Godsbanen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. april 2018 Lokalplan 1077, Arkitektskole på Godsbanen - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1077, Arkitektskole

Læs mere