Personalegoder i folkeskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalegoder i folkeskolen"

Transkript

1 Personalegoder i folkeskolen Rapport 2007 Udarbejdet af Scharling Research for Folkeskolens redaktion/månedsmagasinet Undervisere juni-juli 2007 Scharling.dk Side 1 af 107

2 Formål Månedsmagasinet Undervisere har ønsket at belyse personalegoderne i folkeskolen og Scharling Research har gennemført undersøgelsen via Folkeskolens undersøgelsespanel. Metode Der er i alt blevet udsendt spørgeskemaer til 781 respondenter, med én rykker efter en uges manglende besvarelse. Der er her valgt ikke at udsende til panelerne Sundhed og ernæring og Specialpædagogik, da antallet af respondenter i disse to paneler ikke er tilfredsstillende til denne form for undersøgelse. Sundhed og ernæring består således blot af 17 respondenter, mens panelet for Specialpædagogik på nuværende tidspunkt kun består af tre respondenter. Det har resulteret i 499 svar, hvad der giver en brutto besvarelsesprocent på 64. Dette må betragtes som yderst tilfredsstillende, især set i lyset af at undersøgelsen er foretaget i ferien. Datasættet er efterfølgende blevet renset for fejl og ikke fuldendte besvarelser, hvilket har betydet at 27 besvarelser er blevet fjernet. I alt er resultatet 472 valide besvarelser, hvilket giver en netto besvarelsesprocent på 60,4. Databehandling Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige besvarelser er blevet behandlet i en statistisk programpakke, hvor de er kontrolleret og renset for fejl. Rapporten er inddelt i tre hoveddele, der igen er inddelt i en række afsnit. Baggrundsspørgsmål Personalegoder; hvilke personalegoder er der i den danske folkeskole? Holdninger til personalegoder Spørgsmålene fremstilles for hvert spørgsmål i en figur med andelene angivet i procent i en grafisk illustration. Andele angives i hele procenter, og læseren skal derfor være opmærksom på, at disse ikke nødvendigvis summer til 100 %, idet afrunding i nogle tilfælde fører til, at summen bliver lidt mindre eller lidt højere. I forlængelse heraf bliver samtlige spørgsmål krydstabuleret med de baggrundsvariable og relevante holdningsspørgsmål og testet for sammenhæng via statistiske tests (for uddybning se nedenfor). Signifikante sammenhænge vil løbende blive kommenteret, mens selve krydstabellerne forefindes i rapportens bilagsdel. Derfor anbefales det læseren at studere disse på egen hånd, hvis der ønskes et mere indgående indblik i variablenes specifikke sammenhæng. Side 2 af 107

3 Krydstabeller testes for signifikans ved hjælp af den såkaldte gammakoefficient og chi-square (chi 2 ). Disse tests angiver sandsynligheden for, at der er en statistisk sammenhæng mellem to variable. Chi 2 bruges som back-up til gamma, da denne kan fange sammenhænge, som gammakoefficienten ikke kan. Der testes med et konfidensinterval på 95%, hvilket betyder, at signifikanssandsynligheden skal være over 95%, for at der kan tales om signifikans (og således, at man kan tale om, at der er en sandsynlighed på over 95% for, at der i virkeligheden er en sammenhæng mellem de to variable). Disse sandsynlighedsmål præsenteres som decimaler, og da signifikanssandsynligheden måler sandsynligheden for, at der ikke er sammenhæng, er tallet 0,000 udtryk for en høj signifikans (høj sandsynlighed for sammenhæng) og tallet 0,05 udtryk for den fastsatte konfidensgrænse på 5%. I bilagsdelen forefindes samtlige krydstabulering, samtlige fritekst besvarelser samt det tomme spørgeskema (bilag 29). Undersøgelsen er gennemført af journalisterne Helle Lauritsen og Pernille Aisinger, Folkeskolen samt Sven Scharling og Søren Mayland fra Scharling Research. Side 3 af 107

4 Baggrundsspørgsmål Svarene på de følgende spørgsmål viser, hvordan respondenterne fordeler sig i undersøgelsen. Stilling: Procent Børnhavepædagog/Børnehaveklasseleder Lærer/overlærer Ansat som Andet 2 % af respondenterne er børnehavepædagoger eller børnehaveklasseledere. 87 % af respondenterne er ansat som enten lærer eller overlærer. 11 % af respondenterne er ansat under anden betegnelse. Resultaterne af rapporten er således i høj grad gyldige for lærere eller overlærere i folkeskolen, og kan således især generaliseres i forhold til denne gruppe. Side 4 af 107

5 Køn Procent Mand 25 % af respondenterne er mænd 75 % af respondenterne er kvinder Køn Kvinde Side 5 af 107

6 Geografisk placering Procent Fyn og øerne vest for Storebælt Jylland København/Frederiksberg Sjælland og øerne øst for Storebælt Geografisk Region 11 % af respondenterne kommer fra Fyn eller øerne vest for Storebælt. 56 % af respondenterne kommer fra Jylland. 6 % af respondenterne kommer fra København/Frederiksberg. 29 % af respondenterne kommer fra Sjælland eller øerne øst for Storebælt. Side 6 af 107

7 Alder Procent eller yngre 31 til til 50 Alder 51 til eller derover 5 % af respondenterne er 30 eller derunder. 22 % af respondenterne er imellem 31 og % af respondenterne er imellem 41 og % af respondenterne er imellem 51 og % af respondenterne er 61 eller derover. Side 7 af 107

8 Personalegoder; hvilke personalegoder er der i den danske folkeskole? Det følgende afsnit viser respondenternes svar på spørgsmål vedrørende mængden af personalegoder. Afsnittet er inddelt i kaffe/te ordninger, mad ordninger og diverse personalegoder. Kaffe/te ordninger De næste spørgsmål omhandler kaffe/te ordninger Er der kaffe/te ordning på din arbejdsplads? Procent Ja Har din arbejdsplads: En kaffe/te ordning, som man enten selv eller arbejdspladsen betaler? Nej 97 % svarer at de har en eller anden form for ordning. 3 % svarer at de ikke har nogen ordning. Kaffe/te ordninger er således meget almindeligt i folkeskolen, spørgsmålet siger dog ikke noget om, hvilken form for ordning, der er tale om eller om, hvem der betaler for den. Side 8 af 107

9 Hvem køber kaffen? Procent Sekretær Kantineassistent, rengøringsassistent eller teknisk personale En kollega Hvem køber kaffe ind? Ledelsen Notér andet: 16 % af de adspurgte svarer sekretæren 33 % af de adspurgte svarer at det er servicepersonalet der køber kaffen 38 % svarer at de selv eller en kollega køber kaffen 8 % svarer at det er ledelsen der står for at købe kaffe Af de 6 % der har noteret Andet som svar, er der en del, der er i tvivl om, hvem der køber kaffen, og en del der har noteret, at det er en ansat i flexjob, der køber kaffen. (se bilag 1 for samtlige svar) Side 9 af 107

10 Hvem laver kaffen? Procent Sekretær Kantineassistent, rengøringsassistent eller teknisk personale En kollega Hvem laver kaffen? Ledelsen Notér andet: 3 % svarer at sekretæren laver kaffen 41 % svarer at det er servicepersonalet 36 % svarer at lærerne selv laver kaffen Under 1 % svarer at ledelsen laver kaffen Desuden har ca. 20 % noteret Andet som svar, og heri ligger blandt andet, at en del svarer, at alle hjælpes ad, ligesom det dækker over en del respondenter, der har en kaffeautomat til rådighed samt nogle, der har ansatte i flexjob. (Se bilag 2 for samtlige svar) Side 10 af 107

11 Hvem betaler for ordningen? 60 Procent Jeg selv Hvem betaler kaffe/te-ordningen? Arbejdspladsen 67 % af respondenterne meddeler, at de selv betaler ordningen. 33 % af respondenterne svarer, at arbejdspladsen betaler ordningen. Hvorvidt en sådan ordning skal opfattes som et personalegode må afhænge af, hvem der betaler for den. Side 11 af 107

12 Bruger du tid på oprydning og administration i forbindelse med vand/kaffe/brød-ordninger? 60 Procent Jeg bruger ingen tid derpå Ja, jeg bruger tid på oprydning eller administration Bruger du tid på oprydning og administration i forbindelse med vand/kaffe/brød-ordninger? 37 % bruger ingen tid på oprydning eller administration af disse ordninger. 63 % bruger tid på oprydning eller administration af disse ordninger. 65 % af kvinderne bruger tid på oprydning eller administration af sådanne ordninger 54 % af mændene bruger tid på oprydning eller administration af sådanne ordninger (bilag 24) Hvor meget tid bruges der på oprydning og administration af disse ordninger? Respondenterne bruger imellem 0 og 120 minutter om ugen. Gennemsnittet for alle respondenter er 14 minutter om ugen. Gennemsnittet for de respondenter der bruger tid på oprydning og administration af ordningerne er 23 minutter om ugen. (median 20) (bilag 25) Side 12 af 107

13 I hvilket omfang er denne eventuelle oprydning og administration kilde til frustration hos dig? Spørgsmålet blev kun stillet til de respondenter, der svarede Ja til at bruge tid på administration og oprydning Procent Ingen frustration Meget begrænset frustration Nogen frustration Stor frustration Ved ikke I hvilket omfang er denne eventuelle oprydning og administration kilde til frustration hos dig? 16 % svarer at det ikke giver anledning til frustration. 35 % svarer at det giver meget begrænset anledning til frustration. 39 % svarer at det afføder nogen frustration. 10 % svarer at det giver anledning til stor frustration. Under 1 % har svaret Ved Ikke. 52 % af kvinderne har svaret at det giver anledning til nogen eller stor frustration, mens kun 34 % af mændene har svaret at det giver anledning til nogen eller stor frustration. (bilag 26) Side 13 af 107

14 Hvem køber kaffe ind? Sekretær Kantineassistent, rengøringsassistent eller teknisk personale En kollega Ledelsen Notér andet: Antal 50 0 Jeg selv Arbejdspladsen Hvem køber kaffe ind og hvem betaler Ovenstående diagram fordeler respondenterne på dem, der selv betaler (i venstre side) og dem, hvor arbejdspladsen betaler for kaffen. Diagrammet anskueliggør den sammenhæng, at mange af dem, der selv køber kaffen ind, også selv betaler for den. Således er der 51 % af dem, der selv betaler for deres kaffeordning, der svarer, at de også selv er med til at købe kaffen, mod 9 % af dem, der har en betalt kaffeordning. (bilag 3) Der er til gengæld ingen statistisk sammenhæng mellem hvem, der betaler for ordningen og hvem, der laver kaffen (bilag 4) Side 14 af 107

15 Sammenhæng mellem geografisk region og betaling af kaffeordning Geografisk Region Fyn og øerne vest for Storebælt Jylland København/Frederiksberg Sjælland og øerne øst for Storebælt Antal Jeg selv Arbejdspladsen Hvem betaler kaffe/te-ordningen? På Fyn og øerne vest for Storebælt skal 49 % af respondenterne selv betale for deres kaffeordning. I Jylland betaler 74 % af respondenterne selv for deres kaffeordning. I København og på Frederiksberg betaler 89 % af respondenterne selv for deres kaffeordning. På Sjælland og øerne øst for Storebælt betaler 60 % af respondenterne selv for deres kaffeordning. Jyderne og respondenterne i København og på Frederiksberg skal således i langt højere grad selv betaler for deres kaffeordning, hvorimod Fynboerne kun i lidt under halvdelen af tilfældene selv betaler. (bilag 5) Side 15 af 107

16 Mad-ordninger Det følgende afsnit omhandler forskellige mad-ordninger Har din arbejdsplads: En frokostordning for de ansatte? Procent Ja Har din arbejdsplads: En frokostordning for de ansatte? Nej 5 % af de adspurgte svarer, at de har en frokostordning 95 % af de adspurgte svarer, at de ikke har en frokostordning. Side 16 af 107

17 Giver arbejdspladsen tilskud til denne frokostordning Dette spørgsmål er kun stillet til de 5 %, der har svaret ja til overstående Procent Ja Giver arbejdspladsen et tilskud til de ansattes frokostordning? Nej 2 respondenter svarer at der gives tilskud. 20 respondenter svarer, at der ikke gives tilskud. Frokost-ordninger er således et ikke særligt udbredt gode, og blandt dem, der har en sådan ordning, er det kun meget få, der får tilskud dertil. Side 17 af 107

18 Har din arbejdsplads: En skolebod/kantine 60 Procent Ja Nej Har din arbejdsplads: En skolebod/kantine? 68 % af respondenterne svarer, at de har en skolebod eller en kantine. 32 % af respondenterne svarer, at de ikke har en skolebod eller kantine Side 18 af 107

19 Sammenhængen mellem geografisk placering og spørgsmålet, om der forefindes en skolebod/kantine Geografisk Region Fyn og øerne vest for Storebælt Jylland København/Frederiksberg Sjælland og øerne øst for Storebælt Antal Ja Nej Har din arbejdsplads: En skolebod/kantine? 70 % af fynboerne og 74 % af jyderne svarer, at de har enten en skolebod eller en kantine, mod kun 57 % af sjællænderne og 50 % af københavnerne der svarer, at de har en skolebod eller en kantine. (bilag 6) Side 19 af 107

20 Er der varme retter i skoleboden/kantinen? Spørgsmålet er kun stillet til dem, der har enten en skolebod eller en kantine Procent Ja Er der varme retter? Nej 54 % svarer Ja 46 % svarer Nej Side 20 af 107

21 Kan lærerne gå foran eleverne i køen? Procent Ja Kan lærerne gå før eleverne i køen? Nej 21 % af respondenterne kan godt gå foran eleverne i køen 79 % af respondenterne kan ikke gå foran eleverne i køen Side 21 af 107

22 Bruger du skoleboden/kantinen? Procent Ja Bruger du skoleboden/kantinen? Nej 44 % af respondenterne bruger skoleboden/kantinen 56 % af respondenterne bruger ikke skoleboden/kantinen Der er en tendens til, at desto ældre man bliver, desto mindre gør man brug af kantine eller skolebod (bilag 7). Side 22 af 107

23 Diverse personalegoder Her beskrives et udvalg af de mest almindelige personalegoder. Har din arbejdsplads: Betalt kage/frugt til møder? 60 Procent Altid Af og til Aldrig Har din arbejdsplads: Betalt kage/frugt til møder? 14 % har altid gratis kage/frugt til møder 66 % har af og til gratis kage/frugt til møder 20 % har aldrig gratis kage/frugt til møder 26 % af respondenterne fra Sjælland og øerne øst for Storebælt får altid gratis kage/frugt til møder, mod kun 7 % af jyderne (bilag 8). Side 23 af 107

24 Har din arbejdsplads: En frugt ordning for de ansatte? Procent Ja Har din arbejdsplads: En frugtordning for de ansatte? Nej 9 % har en frugtordning til de ansatte. 91 % har ikke en frugtordning til de ansatte. Side 24 af 107

25 Har din arbejdsplads: En fysioterapi-ordning med tilskud? Procent Ja Har din arbejdsplads: En fysioterapi-ordning med tilskud? Nej 10 % har en fysioterapi-ordning med tilskud. 90 % har ikke en fysioterapi-ordning med tilskud. Side 25 af 107

26 Har din arbejdsplads: Adgang til træningsrum? Procent Ja Har din arbejdsplads: Adgang til træningsrum? Nej 13 % har adgang til træningsrum. 87 % har ikke adgang til træningsrum. Side 26 af 107

27 Har du på din arbejdsplads: Mulighed for at låne arbejdspladsens lokaler til private fester? 60 Procent Ja Har din arbejdsplads: Mulighed for at låne arbejdspladsens lokaler til private fester? Nej 40 % af respondenterne har mulighed for at låne lokaler. 60 % af respondenterne har ikke mulighed for at låne lokaler. Side 27 af 107

28 Sammenhæng mellem geografisk placering og muligheden for at låne lokaler Geografisk Region Fyn og øerne vest for Storebælt Jylland København/Frederiksberg Sjælland og øerne øst for Storebælt Antal Ja Mulighed for at låne arbejdspladsens lokaler til private fester? 37 % af respondenterne fra Fyn og øerne vest for Storebælt har mulighed for at låne lokaler. 31 % af respondenterne fra Jylland har mulighed for at låne lokaler 80 % af respondenterne fra København/Frederiksberg har mulighed for at låne lokaler 52 % af respondenterne fra Sjælland og øerne øst for Storebælt har mulighed for at låne lokaler. (Bilag 9) Nej Side 28 af 107

29 Har din arbejdsplads: Julegave fra arbejdspladsen? 60 Procent Ja Har din arbejdsplads: Julegave fra arbejdspladsen? Nej 38 % af respondenterne får julegave fra arbejdspladsen. 62 % af respondenterne får ikke julegave fra arbejdspladsen. Side 29 af 107

30 Har din arbejdsplads: Julegave fra kommunen? Procent Ja Har din arbejdsplads: Julegave fra kommunen? Nej 9 % får julegave fra kommunen. 91 % får ikke julegave fra kommunen. For at undersøge om hvorvidt personalet generelt får julegaver, er dette og det foregående spørgsmål blevet undersøgt samlet. 57 % af respondenterne får hverken julegave fra kommunen eller arbejdspladsen. 38 % af respondenterne får julegave af enten kommunen eller arbejdspladsen. 5 % af respondenterne får både julegave fra kommunen og fra arbejdspladsen (bilag 30) Side 30 af 107

31 Har din arbejdsplads: Fødselsdagsgave til runde fødselsdage fra ledelsen? 60 Procent Ja Har din arbejdsplads: Fødselsdagsgave til runde fødselsdage fra ledelsen? Nej 40 % svarer, at der er fødselsdagsgave fra ledelsen til runde fødselsdage. 60 % svarer, at der ikke er fødselsdagsgave fra ledelsen til runde fødselsdage. Der er her en tendens til, at jo ældre man er, jo større er sandsynligheden for, at man har svaret ja til dette spørgsmål. Dette kan eventuelt bunde i, at der gives gave til en 50 års fødselsdag, men ikke til en 30 års eller 40 års. (bilag 10) Side 31 af 107

32 Har din arbejdsplads: Betalt julefrokost? Procent Ja Nej Har din arbejdsplads: Betalt julefrokost? 13 % har betalt julefrokost. 87 % har ikke betalt julefrokost. Side 32 af 107

33 Har din arbejdsplads: Betalt sommerfest? Procent Ja Nej Har din arbejdsplads: Betalt sommerfest? 14 % af respondenterne får betalt sommerfest. 86 % af respondenterne får ikke betalt sommerfest. Side 33 af 107

34 Har din arbejdsplads: Betalt hjemmearbejdsplads? Procent Ja Har din arbejdsplads: Betalt hjemmearbejdsplads? Nej 2 % har en betalt hjemmearbejdsplads. 98 % har ikke en betalt hjemmearbejdsplads. Side 34 af 107

35 Har din arbejdsplads: Arbejdspladser til lærerne på arbejdspladsen? Procent Ja Har din arbejdsplads: Arbejdspladser til lærerne på arbejdspladsen? Nej 72 % har arbejdspladser til lærerne. 28 % har ikke arbejdspladser til lærerne. Side 35 af 107

36 Har din arbejdsplads: Betalt bærbar computer? Procent Ja Har din arbejdsplads: Betalt bærbar computer? Nej 12 % har betalt bærbar computer til de ansatte. 88 % har ikke betalt bærbar computer til de ansatte. Blandt fynboerne er det 26 %, der svarer, at der er betalt bærbar computer til de ansatte, mens det kun er tilfældet for 9 % af sjællænderne. Af jyderne har 11 % svaret, at der er betalte bærbare computere og blandt respondenterne fra København/Frederiksberg har 15 % svaret ja til spørgsmålet (bilag 11). Side 36 af 107

37 Har din arbejdsplads: Betalt mobiltelefon? Procent Ja Nej Har din arbejdsplads: Betalt mobiltelefon? 2 % har betalt mobiltelefon. 98 % har ikke betalt mobiltelefon. Andre personalegoder? Respondenterne blev også spurgt om, de har andre personalegoder, end dem der allerede var nævnt. Et antal respondenter nævner, at de har mulighed for at låne en gratis trailer på skolen, ligesom flere nævner, at de har mulighed for at fotokopiere gratis. For at se de enkelte svar, kan man studere bilag 12. Side 37 af 107

38 Holdninger til personalegoder De efterfølgende afsnit, omhandler respondenternes oplevelse af og holdninger til personalegoder, afsnittet er inddelt i Tilfredshed på jobbet, Anerkendelse af jobbet, Prioritering af goder og Betydning for jobbet. Holdning til personalegoders betydning for tilfredshed på jobbet. I det følgende vil respondenternes holdning til personalegodernes betydning for tilfredshed på jobbet blive undersøgt. Der er først konstrueret en oversigtstabel, hvorefter de punkter, der har vist en statistisk stærk sammenhæng med et andet parameter, vil blive fremhævet. Betydning for tilfredshed på jobbet. Ingen betydning Pct. Meget lille betydning Pct. Nogen betydning Pct. Betalt kaffe/te, der står klar i pauserne 3% 5% 22% 67% En frugtordning 4% 8% 32% 54% En skolebod/kantine med mulighed 3% 8% 28% 59% for at købe god mad En frokostordning kun for de ansatte 10% 12% 30% 47% Et tilskud til en frokostordning 9% 15% 32% 41% Betalt kage/frugt til møder 3% 8% 38% 50% En fysioterapi-ordning med tilskud 6% 16% 30% 45% Adgang til motionsrum 9% 18% 34% 37% Mulighed for at låne arbejdspladsens 18% 23% 31% 25% lokaler til fest Julegave fra arbejdspladsen 10% 17% 39% 32% Julegave fra kommunen 16% 24% 33% 25% Fødselsdagsgave til runde fødselsdage 11% 17% 38% 34% fra ledelsen Betalt julefrokost 8% 19% 33% 39% Betalt sommerfest 8% 20% 34% 37% Betalt hjemmearbejdsplads 8% 10% 22% 54% Arbejdspladser til ansatte på 0% 3% 14% 79% arbejdspladsen Betalt bærbar computer 3% 4% 17% 72% Betalt mobiltelefon 22% 22% 24% 28% En anelse højere løn i stedet for ovenstående 17% 24% 22% 25% Stor betydning Pct. Side 38 af 107

39 Betalt kaffe/te, der står klar i pauserne og sammenhængen med alder Alder 30 eller yngre 31 til til til eller derover Antal Ingen betydning Meget lille betydning Nogen betydning Stor betydning Ved ikke Her vil vi bede dig vurdere, hvor stor betydning de følgende personalegoder har/ville have for din tilfredshed i jobbet Betalt kaffe/te, der står klar i pauserne 46 % af dem på 30 år eller derunder tillægger godet en stor betydning for tilfredsheden. 64 % af dem fra 31 år til 40 år tillægger godet en stor betydning for tilfredsheden. 65 % af dem fra 41 til 50 tillægger godet en stor betydning for tilfredsheden. 74 % af dem fra 51 til 60 tillægger godet en stor betydning for tilfredsheden. 72 % af dem fra 61 og derover tillægger godet en stor betydning for tilfredsheden. En betalt kaffeordning er med andre ord vigtigere for de ældre medarbejdere end for de yngre (bilag 13). Side 39 af 107

40 En frugtordning og sammenhængen med Køn 250 Køn Kvinde Mand 200 Antal Ingen betydning Meget lille betydning Nogen betydning Stor betydning Ved ikke Her vil vi bede dig vurdere, hvor stor betydning de følgende personalegoder har/ville have for din tilfredshed i jobbet En frugtordning 61 % af kvinderne mener, at en frugtordning vil have stor betydning for deres tilfredshed på jobbet. Kun 38 % af mændene mener, at en frugtordning vil have stor betydning for tilfredsheden på jobbet. En frugtordning er med andre ord vigtigere for kvinder end for mænd (bilag 14) Side 40 af 107

41 Adgang til motionsrum og sammenhængen med Køn 125 Køn Kvinde Mand 100 Antal Ingen betydning Meget lille betydning Nogen betydning Stor betydning Ved ikke Her vil vi bede dig vurdere, hvor stor betydning de følgende personalegoder har/ville have for din tilfredshed i jobbet Adgang til motionsrum 40 % af kvinderne mener, at adgang til et motionsrum er et vigtigt parameter for tilfredshed på jobbet. Kun 28 % af mændene tillægger adgang til et motionsrum denne betydning. Det er således vigtigere for kvinder end for mænd at have adgang til et motionsrum. (bilag 15) Side 41 af 107

42 En betalt hjemmearbejdsplads og sammenhængen med alder Alder 30 eller yngre 31 til til til eller derover antal Ingen betydning Meget lille betydning Nogen betydning Stor betydning Ved ikke Her vil vi bede dig vurdere, hvor stor betydning de følgende personalegoder har/ville have for din tilfredshed i jobbet Betalt hjemmearbejdsplads 50 % af dem på 30 år eller derunder tillægger en betalt hjemme-arbejdsplads nogen betydning eller stor betydning for tilfredshed på jobbet. 70 % af dem mellem 31 og 40 tillægger en betalt hjemme arbejdsplads nogen betydning eller stor betydning for tilfredshed på jobbet. 80 % af dem mellem 41 og 50 tillægger en betalt hjemme arbejdsplads nogen betydning eller stor betydning for tilfredshed på jobbet. 82 % af dem mellem 51 og 60 tillægger en betalt hjemme arbejdsplads nogen betydning eller stor betydning for tilfredshed på jobbet. 81 % af dem på 61 eller derover tillægger en betalt hjemme arbejdsplads nogen betydning eller stor betydning for tilfredshed på jobbet. (bilag 16) Side 42 af 107

43 Holdning til personalegoders betydning for følelse af anerkendelse på arbejdet. I det følgende vil respondenternes holdning til personalegodernes betydning for følelse af anerkendelse på arbejdet blive undersøgt. Der er først konstrueret en oversigtstabel, der viser hvorledes respondenterne placerer sig i forhold til de enkelte goder. Herefter er de punkter, der har vist en statistisk stærk sammenhæng med et andet parameter, blevet fremhævet. Følelse af anerkendelse af jobbet Ingen betydning Pct. Meget lille betydning Pct. Nogen betydning Pct. Stor betydning Pct. Betalt kaffe/te, der står 7% 9% 21% 62% klar i pauserne En frugtordning 8% 13% 31% 46% En skolebod/kantine med mulighed for at købe god mad 9% 15% 32% 42% En frokostordning kun for 12% 15% 33% 38% de ansatte Et tilskud til en 12% 19% 33% 33% frokostordning Betalt kage/frugt til 7% 9% 34% 49% møder En fysioterapi-ordning 10% 18% 28% 41% med tilskud Adgang til motionsrum 13% 20% 32% 33% Mulighed for at låne arbejdspladsens lokaler til fest 20% 27% 27% 22% Julegave fra 11% 14% 29% 44% arbejdspladsen Julegave fra kommunen 16% 22% 29% 31% Fødselsdagsgave til runde 10% 14% 32% 42% fødselsdage fra ledelsen Betalt julefrokost 11% 17% 28% 42% Betalt sommerfest 11% 18% 30% 38% Betalt 9% 12% 20% 55% hjemmearbejdsplads Arbejdspladser til ansatte 3% 5% 19% 72% på arbejdspladsen Betalt bærbar computer 5% 7% 18% 67% Betalt mobiltelefon 21% 24% 22% 30% En anelse højere løn i stedet for ovenstående 16% 20% 20% 31% Side 43 af 107

44 Betalt kaffe/te, der står klar i pauserne og sammenhængen med alder Alder 30 eller yngre 31 til til til eller derover Antal Ingen betydning Meget lille betydning Nogen betydning Stor betydning Ved ikke Her vil vi bede dig vurdere, hvor stor betydning de følgende personalegoder har/ville have for din følelse af anerkendelse på arbejdet: Betalt kaffe/te, der står klar i pauserne 46 % af dem, der er 30 år eller yngre tillægger en gratis kaffeordning stor betydning for anerkendelsen af jobbet. 52 % af dem mellem 31 og 40 tillægger en gratis kaffeordning stor betydning for anerkendelsen af jobbet. 59 % af dem mellem 41 og 50 tillægger en gratis kaffeordning stor betydning for anerkendelsen af jobbet. 72 % af dem mellem 51 og 60 tillægger en gratis kaffeordning stor betydning for anerkendelsen af jobbet. 72 % af dem på 60 eller derover, tillægger en gratis kaffeordning stor betydning for anerkendelsen af jobbet. Dette svarer til resultaterne fra tilfredshedsspørgsmålene. En gratis kaffeordning er vigtigere for de ældre respondenter (bilag 17) Side 44 af 107

45 En frokostordning kun for de ansatte og sammenhængen med Køn og Geografisk placering 120 Køn Kvinde Mand Antal Ingen betydning Meget lille betydning Nogen betydning Stor betydning Ved ikke Her vil vi bede dig vurdere, hvor stor betydning de følgende personalegoder har/ville have for din følelse af anerkendelse på arbejdet: En frokostordning kun for de ansatte 46 % af mændene mener at en frokostordning for de ansatte vil have stor betydning for anerkendelsen af arbejdet. 40 % mener at et tilskud vil have betydning 36 % af kvinderne mener at en frokostordning for de ansatte vil have stor betydning for anerkendelsen af arbejdet. 32 % mener, at et tilskud vil have betydning (bilag 18) For respondenterne fra København og Frederiksberg, ses en frokost ordning kun for de ansatte, som havende en stor betydning for hele 80 %. Dette skal ses i forhold til gennemsnittet, hvor kun 39 % ser det som havende en stor betydning for anerkendelsen af jobbet (bilag 19). Side 45 af 107

46 Prioritering af goder For at undersøge hvilke personalegoder, der vægtes højest, er respondenterne blevet bedt om at prioritere de tre vigtigste personalegoder, såfremt ledelsen gav dem valget. Respondenterne har med andre ord udvalg tre af personalegoderne og prioriteret disse. De afgørende tal kan derfor siges at være yderst til højre i nedenstående tabel, hvoraf det fremgår, hvilke personalegoder, der er valgt og hvor mange, der har valgt dem. Prioritering af goder: 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet I alt prioriteret Betalt kaffe/te, der står klar i 9% 9% 12% 30% pauserne En frugtordning 5% 7% 9% 21% En skolebod/kantine med 6% 6% 6% 18% mulighed for at købe god mad En frokostordning kun for de 9% 9% 10% 28% ansatte Et tilskud til en frokostordning 3% 6% 5% 14% Betalt kage/frugt til møder 4% 5% 6% 15% En fysioterapi-ordning med 6% 9% 9% 24% tilskud Adgang til motionsrum 6% 6% 8% 20% Mulighed for at låne 1% 5% 7% 13% arbejdspladsens lokaler til fest Julegave fra arbejdspladsen 2% 4% 6% 12% Julegave fra kommunen 2% 3% 6% 11% Fødselsdagsgave til runde 2% 4% 4% 10% fødselsdage fra ledelsen Betalt julefrokost 3% 4% 7% 14% Betalt sommerfest 3% 6% 5% 14% Betalt hjemmearbejdsplads 16% 13% 7% 36% Arbejdspladser til ansatte på 16% 11% 7% 34% arbejdspladsen Betalt bærbar computer 36% 21% 10% 67% Betalt mobiltelefon 4% 11% 9% 24% En anelse højere løn i stedet for ovenstående 18% 6% 7% 31% Side 46 af 107

47 Ud fra tabellen fremgår det klart, at en bærbar computer ligger højest på ønskelisten over personalegoder. Blandt førsteprioriteter ligger en betalt bærbar computer højest (36%) efterfulgt af en anelse højere løn i stedet for ovenstående personalegoder (18%) og arbejdsplads på jobbet (16%) og i hjemmet (16%) Blandt andenprioriteter ligger en betalt bærbar computer igen højest (21%), efterfulgt af en betalt hjemmearbejdsplads (13%). Som tredjeprioritet har gratis kaffe og te overtaget den dominerende plads (12%), efterfulgt af en betalt bærbar computer (10%). Hvis der ses på, hvad der generelt er blevet prioriteret, er en betalt bærbar computer i toppen, hvor hele 67 % af respondenterne har prioriteret denne som enten første anden eller tredjeprioritet. Herefter kommer en betalt hjemmearbejdsplads (36%) og en arbejdsplads på jobbet (34%). Prioritering af betalt kaffeordning og sammenhængen med Køn. 37 % af mændene har prioriteret en betalt kaffe/te ordning som enten første, anden eller tredje prioritering. 27 % af kvinderne har prioriteret en betalt kaffe/te ordning som enten første, anden eller tredje prioritering. (Bilag 20) Prioritering af en frokostordning kun for de ansatte og sammenhængen med Geografisk placering. 35 % af respondenterne fra Fyn og øerne vest for Storebælt har prioriteret en frokostordning kun for de ansatte som enten første, anden eller tredjeprioritet. 25 % af respondenterne fra Jylland har prioriteret en frokostordning kun for de ansatte som enten første, anden eller tredjeprioritet. 55 % af respondenterne fra København/Frederiksberg har prioriteret en frokostordning kun for de ansatte som enten første, anden eller tredjeprioritet. 26 % af respondenterne fra Sjælland og øerne øst for Storebælt har prioriteret en frokostordning kun for de ansatte som enten første, anden eller tredjeprioritet. (bilag 21) Side 47 af 107

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Selvstændige udenfor overenskomst

Selvstændige udenfor overenskomst Selvstændige udenfor overenskomst Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 200 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet 32 besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, September 2012. Folkeskolen. Undersøgelse om syn på og erfaringer med inklusion 2012

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, September 2012. Folkeskolen. Undersøgelse om syn på og erfaringer med inklusion 2012 Folkeskolen Undersøgelse om syn på og erfaringer med inklusion 2012 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, september 2012 Scharling.dk Formål Side 1 af 118 Denne rapport har til

Læs mere

- Hygiejeundersøgelse for Danske Fysioterapeuter 2005 -

- Hygiejeundersøgelse for Danske Fysioterapeuter 2005 - 1. Metode Undersøgelsen bygger på 161 spørgeskemaer besvaret via e-mail af medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige spørgeskemaer er indtastet i en statistisk programpakke

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014 Svar på spørgsmål om understøttende undervisning og bevægelse, der indgik i Scharling-undersøgelse i Folkeskolens lærerpanel september 2014 Spm. 1: Har du fået mere bevægelse ind i din undervisning i fagene,

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

- El & Energi. Læserundersøgelse maj/juni El og Energi Læserundersøgelse Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 2006

- El & Energi. Læserundersøgelse maj/juni El og Energi Læserundersøgelse Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 2006 El og Energi Læserundersøgelse 200 Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 200 scharling.dk 1 1. Metode Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige besvarelser er blevet behandlet i

Læs mere

Kausalitet. Introduktion til samfundsvidenskabelig metode. Samfundsvidenskabelig metode. Hvad er metode? Hvad er kausalitet.

Kausalitet. Introduktion til samfundsvidenskabelig metode. Samfundsvidenskabelig metode. Hvad er metode? Hvad er kausalitet. Introduktion til samfundsvidenskabelig metode Samfundsvidenskabelig metode IT-Universitetet September 2007 Mikkel Leihardt Hvad er metode? Metode er regler og retningslinjer for, hvordan vi undersøger

Læs mere

Folkeskolen. Undersøgelse af fagbladet Folkeskolen. Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, maj Scharling.

Folkeskolen. Undersøgelse af fagbladet Folkeskolen. Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, maj Scharling. Folkeskolen Undersøgelse af fagbladet Folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, maj 2011 Scharling.dk Side 1 af 107 Formål Denne rapport har til hensigt at afdække

Læs mere

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på og forventninger til ledelse

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på og forventninger til ledelse FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på og forventninger til ledelse i folkeskolen efter de nye arbejdstidsregler/lovindgrebet 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, september

Læs mere

Læreroplevelser af elever og deres forældre

Læreroplevelser af elever og deres forældre Fagbladet Folkeskolen og Ugebrevet A4 s undersøgelse oktober 2006 Læreroplevelser af elever og deres forældre Udarbejdet af Scharling Research for bladet fagbladet Folkeskolen og Ugebrevet A4 oktober 2006

Læs mere

- Advokaten nov./dec Læseranalyse af Advokaten 2006

- Advokaten nov./dec Læseranalyse af Advokaten 2006 Læseranalyse af Advokaten 2006 Udarbejdet af Scharling Research for Advokatsamfundet, december 2006 1 scharling.dk 1. Metode Ud fra et tilfældigt udtræk fra advokatsamfundets medlemsregister er der blevet

Læs mere

Fagbladet Folkeskolen

Fagbladet Folkeskolen Februar 2015 Fagbladet Folkeskolen Folkeskolereform og lov 409 Et år efter April 2015 For fagbladet Folkeskolen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 8 Metode... 8 Databehandling... 8 Dataindsamling... 9 Baggrundsspørgsmål...

Læs mere

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Baggrund og formål I november 2008 vedtog Odder Kommunes Byråd en fælles Mad- og Måltidspolitik som gælder for alle folkeskoler, daginstitutioner og dagplejere

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Panelundersøgelse, marts 2012. Folkeskolen. Undersøgelse. om syn på og erfaringer med inklusion

Panelundersøgelse, marts 2012. Folkeskolen. Undersøgelse. om syn på og erfaringer med inklusion Folkeskolen Undersøgelse om syn på og erfaringer med inklusion 2012 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, marts 2012 Scharling.dk Side 1 af 33 Formål Denne rapport har til hensigt

Læs mere

Forældresamarbejde med to-sprogede 2008

Forældresamarbejde med to-sprogede 2008 Forældresamarbejde med to-sprogede 2008 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen December 2008 Scharling.dk 1 1. Metode...3 2. Baggrundsvariable...5 3. Problemer med forældresamarbejdet...9

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Chi-i-anden Test. Repetition Goodness of Fit Uafhængighed i Kontingenstabeller

Chi-i-anden Test. Repetition Goodness of Fit Uafhængighed i Kontingenstabeller Chi-i-anden Test Repetition Goodness of Fit Uafhængighed i Kontingenstabeller Chi-i-anden Test Chi-i-anden test omhandler data, der har form af antal eller frekvenser. Antag, at n observationer kan inddeles

Læs mere

Læserundersøgelse, Folkeskolen, november Folkeskolen. Læserundersøgelse af fagbladet Folkeskolen 2014

Læserundersøgelse, Folkeskolen, november Folkeskolen. Læserundersøgelse af fagbladet Folkeskolen 2014 Folkeskolen Læserundersøgelse af fagbladet Folkeskolen 2014 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2014 Scharling.dk Indholdsfortegnelse FORMÅL... 3 METODE... 3 DATABEHANDLING...

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 39. IBC Kolding 82 18 0 39

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 39. IBC Kolding 82 18 0 39 Side 1 af 15 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 39 Skole: IBC Kolding (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(IBC Kolding) (IBC Kolding) (Matrix-mål) Hold:

Læs mere

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Nøgle Når du starter i en ny afdeling, sørger den elevansvarlige for, at du den første dag får en nøgle udleveret. Tillidsrepræsentant Som kontorelev er

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

- Ledige fysioterapeuter 2004 - Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter

- Ledige fysioterapeuter 2004 - Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter, November 2004 1 1. Hovedresultater Opfattelse af DF s tilbud til

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

- Elever med diagnoser, panelrapport, juni 2010. Undervisere. Undervisning af elever med diagnoser

- Elever med diagnoser, panelrapport, juni 2010. Undervisere. Undervisning af elever med diagnoser Undervisere Undervisning af elever med diagnoser 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Undervisere, Juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 41 Formål Denne analyse udarbejdes for bladet Undervisere for at

Læs mere

Mantel-Haenszel analyser. Stratificerede epidemiologiske analyser

Mantel-Haenszel analyser. Stratificerede epidemiologiske analyser Mantel-Haensel analyser Stratificerede epidemiologiske analyser 1 Den epidemiologiske synsvinkel: 1) Oftest asymmetriske (kausale) sammenhænge (Eksposition Sygdom/død) 2) Risikoen vurderes bedst ved hjælp

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Hedensted Kommune Totalrapport

Hedensted Kommune Totalrapport Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 601 Denne rapport indeholder besvarelser for 601 respondenter Undersøgelsen blev gennemført i perioden 18-11-2014-02-02-2015. 2 På skolen arbejder jeg

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Overlevelse efter AMI. Hvilken betydning har følgende faktorer for risikoen for ikke at overleve: Køn og alder betragtes som confoundere.

Overlevelse efter AMI. Hvilken betydning har følgende faktorer for risikoen for ikke at overleve: Køn og alder betragtes som confoundere. Overlevelse efter AMI Hvilken betydning har følgende faktorer for risikoen for ikke at overleve: Diabetes VF (Venticular fibrillation) WMI (Wall motion index) CHF (Cardiac Heart Failure) Køn og alder betragtes

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Hvad ved du om dine naboer?

Hvad ved du om dine naboer? Naboer Hvad ved du om dine naboer? Hvilke(t) job de har 73% Hvilken uddannelse de har 45% Hvilken social baggrund de har 38% Hvilken religion de tilhører Hvem deres omgangskreds er 27% 27% Hvor meget de

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

Fordeling mænd/kvinder - Antal. Fordeling mænd/kvinder - Procentvis

Fordeling mænd/kvinder - Antal. Fordeling mænd/kvinder - Procentvis Fordeling Mænd-Kvinder Mænd 4 49 Kvinder 42 1 Fordeling mænd/kvinder - Antal 42 4 Mænd Kvinder Fordeling mænd/kvinder - Procentvis 1% 49% Mænd Kvinder Aldersfordeling 3-4 år 43 2 4- år 26 32 1- år 13 16

Læs mere

1 Tabeller bag pjecen Forældresamarbejde om børns læring

1 Tabeller bag pjecen Forældresamarbejde om børns læring 1 Tabeller bag pjecen Forældresamarbejde om børns læring Følgende appendiks er en oversigt over de tabeller, som pamfletten Forældresamarbejde om børns læring bygger på. Tabellerne er krydstabeller mellem

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune fejrede for andet år i træk fødselsdag for alle borgere over 75 år. Arrangementet fandt sted fire steder i kommunen

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Indledning Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2014, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 153 deltagere har

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: FOA Kampagne & Analyse September 2010 Det siger FOAs medlemmer om frokost og madordninger på deres arbejdsplads FOA gennemførte i perioden 25. august til 2. september 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for ofte om dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær eller sjusk med medicinbehandlingen. Her får vi en tilstandsrapport

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder.

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. 1 HR-afdelingen April 2008 gh Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. Kommunerne oplever et stadigt stigende behov for anvendelse af personalegoder for fortsat at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Politik for personalegoder

Politik for personalegoder Politik for personalegoder Politik Syddansk Erhvervsskole ønsker at prioritere det sociale og kollegiale sammenhold, der medvirker til en god trivsel på arbejdspladsen. Derfor tilbydes en bred vifte af

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag Viden & Strategi 2017 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for fjerde år i træk fejret fødselsdag for alle borgere over

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI`

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` 1 INDHOLD Kære beboer 3 Fra jord til bord 4 Den rigtige kost til dig 4 Menuplaner 5 Din kostpakke 6 Tilpasset mad

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Program dag 2 (11. april 2011)

Program dag 2 (11. april 2011) Program dag 2 (11. april 2011) Dag 2: 1) Hvordan kan man bearbejde data; 2) Undersøgelse af datamaterialet; 3) Forskellige typer statistik; 4) Indledende dataundersøgelser; 5) Hvad kan man sige om sammenhænge;

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Nej. Nej. Jeg træner selv en del og er uddannet massør og ved at det er noget som hjælper på stress og trivsel.

Nej. Nej. Jeg træner selv en del og er uddannet massør og ved at det er noget som hjælper på stress og trivsel. Nedenfor ses en oversigt over de forslag, der er indkommet via FKnet kampagnen Attraktiv arbejdsplads, hvor ansatte i Frederiksberg Kommune anonymt eller med angivelse af kontaktoplysninger har kunnet

Læs mere