Personalegoder i folkeskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalegoder i folkeskolen"

Transkript

1 Personalegoder i folkeskolen Rapport 2007 Udarbejdet af Scharling Research for Folkeskolens redaktion/månedsmagasinet Undervisere juni-juli 2007 Scharling.dk Side 1 af 107

2 Formål Månedsmagasinet Undervisere har ønsket at belyse personalegoderne i folkeskolen og Scharling Research har gennemført undersøgelsen via Folkeskolens undersøgelsespanel. Metode Der er i alt blevet udsendt spørgeskemaer til 781 respondenter, med én rykker efter en uges manglende besvarelse. Der er her valgt ikke at udsende til panelerne Sundhed og ernæring og Specialpædagogik, da antallet af respondenter i disse to paneler ikke er tilfredsstillende til denne form for undersøgelse. Sundhed og ernæring består således blot af 17 respondenter, mens panelet for Specialpædagogik på nuværende tidspunkt kun består af tre respondenter. Det har resulteret i 499 svar, hvad der giver en brutto besvarelsesprocent på 64. Dette må betragtes som yderst tilfredsstillende, især set i lyset af at undersøgelsen er foretaget i ferien. Datasættet er efterfølgende blevet renset for fejl og ikke fuldendte besvarelser, hvilket har betydet at 27 besvarelser er blevet fjernet. I alt er resultatet 472 valide besvarelser, hvilket giver en netto besvarelsesprocent på 60,4. Databehandling Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige besvarelser er blevet behandlet i en statistisk programpakke, hvor de er kontrolleret og renset for fejl. Rapporten er inddelt i tre hoveddele, der igen er inddelt i en række afsnit. Baggrundsspørgsmål Personalegoder; hvilke personalegoder er der i den danske folkeskole? Holdninger til personalegoder Spørgsmålene fremstilles for hvert spørgsmål i en figur med andelene angivet i procent i en grafisk illustration. Andele angives i hele procenter, og læseren skal derfor være opmærksom på, at disse ikke nødvendigvis summer til 100 %, idet afrunding i nogle tilfælde fører til, at summen bliver lidt mindre eller lidt højere. I forlængelse heraf bliver samtlige spørgsmål krydstabuleret med de baggrundsvariable og relevante holdningsspørgsmål og testet for sammenhæng via statistiske tests (for uddybning se nedenfor). Signifikante sammenhænge vil løbende blive kommenteret, mens selve krydstabellerne forefindes i rapportens bilagsdel. Derfor anbefales det læseren at studere disse på egen hånd, hvis der ønskes et mere indgående indblik i variablenes specifikke sammenhæng. Side 2 af 107

3 Krydstabeller testes for signifikans ved hjælp af den såkaldte gammakoefficient og chi-square (chi 2 ). Disse tests angiver sandsynligheden for, at der er en statistisk sammenhæng mellem to variable. Chi 2 bruges som back-up til gamma, da denne kan fange sammenhænge, som gammakoefficienten ikke kan. Der testes med et konfidensinterval på 95%, hvilket betyder, at signifikanssandsynligheden skal være over 95%, for at der kan tales om signifikans (og således, at man kan tale om, at der er en sandsynlighed på over 95% for, at der i virkeligheden er en sammenhæng mellem de to variable). Disse sandsynlighedsmål præsenteres som decimaler, og da signifikanssandsynligheden måler sandsynligheden for, at der ikke er sammenhæng, er tallet 0,000 udtryk for en høj signifikans (høj sandsynlighed for sammenhæng) og tallet 0,05 udtryk for den fastsatte konfidensgrænse på 5%. I bilagsdelen forefindes samtlige krydstabulering, samtlige fritekst besvarelser samt det tomme spørgeskema (bilag 29). Undersøgelsen er gennemført af journalisterne Helle Lauritsen og Pernille Aisinger, Folkeskolen samt Sven Scharling og Søren Mayland fra Scharling Research. Side 3 af 107

4 Baggrundsspørgsmål Svarene på de følgende spørgsmål viser, hvordan respondenterne fordeler sig i undersøgelsen. Stilling: Procent Børnhavepædagog/Børnehaveklasseleder Lærer/overlærer Ansat som Andet 2 % af respondenterne er børnehavepædagoger eller børnehaveklasseledere. 87 % af respondenterne er ansat som enten lærer eller overlærer. 11 % af respondenterne er ansat under anden betegnelse. Resultaterne af rapporten er således i høj grad gyldige for lærere eller overlærere i folkeskolen, og kan således især generaliseres i forhold til denne gruppe. Side 4 af 107

5 Køn Procent Mand 25 % af respondenterne er mænd 75 % af respondenterne er kvinder Køn Kvinde Side 5 af 107

6 Geografisk placering Procent Fyn og øerne vest for Storebælt Jylland København/Frederiksberg Sjælland og øerne øst for Storebælt Geografisk Region 11 % af respondenterne kommer fra Fyn eller øerne vest for Storebælt. 56 % af respondenterne kommer fra Jylland. 6 % af respondenterne kommer fra København/Frederiksberg. 29 % af respondenterne kommer fra Sjælland eller øerne øst for Storebælt. Side 6 af 107

7 Alder Procent eller yngre 31 til til 50 Alder 51 til eller derover 5 % af respondenterne er 30 eller derunder. 22 % af respondenterne er imellem 31 og % af respondenterne er imellem 41 og % af respondenterne er imellem 51 og % af respondenterne er 61 eller derover. Side 7 af 107

8 Personalegoder; hvilke personalegoder er der i den danske folkeskole? Det følgende afsnit viser respondenternes svar på spørgsmål vedrørende mængden af personalegoder. Afsnittet er inddelt i kaffe/te ordninger, mad ordninger og diverse personalegoder. Kaffe/te ordninger De næste spørgsmål omhandler kaffe/te ordninger Er der kaffe/te ordning på din arbejdsplads? Procent Ja Har din arbejdsplads: En kaffe/te ordning, som man enten selv eller arbejdspladsen betaler? Nej 97 % svarer at de har en eller anden form for ordning. 3 % svarer at de ikke har nogen ordning. Kaffe/te ordninger er således meget almindeligt i folkeskolen, spørgsmålet siger dog ikke noget om, hvilken form for ordning, der er tale om eller om, hvem der betaler for den. Side 8 af 107

9 Hvem køber kaffen? Procent Sekretær Kantineassistent, rengøringsassistent eller teknisk personale En kollega Hvem køber kaffe ind? Ledelsen Notér andet: 16 % af de adspurgte svarer sekretæren 33 % af de adspurgte svarer at det er servicepersonalet der køber kaffen 38 % svarer at de selv eller en kollega køber kaffen 8 % svarer at det er ledelsen der står for at købe kaffe Af de 6 % der har noteret Andet som svar, er der en del, der er i tvivl om, hvem der køber kaffen, og en del der har noteret, at det er en ansat i flexjob, der køber kaffen. (se bilag 1 for samtlige svar) Side 9 af 107

10 Hvem laver kaffen? Procent Sekretær Kantineassistent, rengøringsassistent eller teknisk personale En kollega Hvem laver kaffen? Ledelsen Notér andet: 3 % svarer at sekretæren laver kaffen 41 % svarer at det er servicepersonalet 36 % svarer at lærerne selv laver kaffen Under 1 % svarer at ledelsen laver kaffen Desuden har ca. 20 % noteret Andet som svar, og heri ligger blandt andet, at en del svarer, at alle hjælpes ad, ligesom det dækker over en del respondenter, der har en kaffeautomat til rådighed samt nogle, der har ansatte i flexjob. (Se bilag 2 for samtlige svar) Side 10 af 107

11 Hvem betaler for ordningen? 60 Procent Jeg selv Hvem betaler kaffe/te-ordningen? Arbejdspladsen 67 % af respondenterne meddeler, at de selv betaler ordningen. 33 % af respondenterne svarer, at arbejdspladsen betaler ordningen. Hvorvidt en sådan ordning skal opfattes som et personalegode må afhænge af, hvem der betaler for den. Side 11 af 107

12 Bruger du tid på oprydning og administration i forbindelse med vand/kaffe/brød-ordninger? 60 Procent Jeg bruger ingen tid derpå Ja, jeg bruger tid på oprydning eller administration Bruger du tid på oprydning og administration i forbindelse med vand/kaffe/brød-ordninger? 37 % bruger ingen tid på oprydning eller administration af disse ordninger. 63 % bruger tid på oprydning eller administration af disse ordninger. 65 % af kvinderne bruger tid på oprydning eller administration af sådanne ordninger 54 % af mændene bruger tid på oprydning eller administration af sådanne ordninger (bilag 24) Hvor meget tid bruges der på oprydning og administration af disse ordninger? Respondenterne bruger imellem 0 og 120 minutter om ugen. Gennemsnittet for alle respondenter er 14 minutter om ugen. Gennemsnittet for de respondenter der bruger tid på oprydning og administration af ordningerne er 23 minutter om ugen. (median 20) (bilag 25) Side 12 af 107

13 I hvilket omfang er denne eventuelle oprydning og administration kilde til frustration hos dig? Spørgsmålet blev kun stillet til de respondenter, der svarede Ja til at bruge tid på administration og oprydning Procent Ingen frustration Meget begrænset frustration Nogen frustration Stor frustration Ved ikke I hvilket omfang er denne eventuelle oprydning og administration kilde til frustration hos dig? 16 % svarer at det ikke giver anledning til frustration. 35 % svarer at det giver meget begrænset anledning til frustration. 39 % svarer at det afføder nogen frustration. 10 % svarer at det giver anledning til stor frustration. Under 1 % har svaret Ved Ikke. 52 % af kvinderne har svaret at det giver anledning til nogen eller stor frustration, mens kun 34 % af mændene har svaret at det giver anledning til nogen eller stor frustration. (bilag 26) Side 13 af 107

14 Hvem køber kaffe ind? Sekretær Kantineassistent, rengøringsassistent eller teknisk personale En kollega Ledelsen Notér andet: Antal 50 0 Jeg selv Arbejdspladsen Hvem køber kaffe ind og hvem betaler Ovenstående diagram fordeler respondenterne på dem, der selv betaler (i venstre side) og dem, hvor arbejdspladsen betaler for kaffen. Diagrammet anskueliggør den sammenhæng, at mange af dem, der selv køber kaffen ind, også selv betaler for den. Således er der 51 % af dem, der selv betaler for deres kaffeordning, der svarer, at de også selv er med til at købe kaffen, mod 9 % af dem, der har en betalt kaffeordning. (bilag 3) Der er til gengæld ingen statistisk sammenhæng mellem hvem, der betaler for ordningen og hvem, der laver kaffen (bilag 4) Side 14 af 107

15 Sammenhæng mellem geografisk region og betaling af kaffeordning Geografisk Region Fyn og øerne vest for Storebælt Jylland København/Frederiksberg Sjælland og øerne øst for Storebælt Antal Jeg selv Arbejdspladsen Hvem betaler kaffe/te-ordningen? På Fyn og øerne vest for Storebælt skal 49 % af respondenterne selv betale for deres kaffeordning. I Jylland betaler 74 % af respondenterne selv for deres kaffeordning. I København og på Frederiksberg betaler 89 % af respondenterne selv for deres kaffeordning. På Sjælland og øerne øst for Storebælt betaler 60 % af respondenterne selv for deres kaffeordning. Jyderne og respondenterne i København og på Frederiksberg skal således i langt højere grad selv betaler for deres kaffeordning, hvorimod Fynboerne kun i lidt under halvdelen af tilfældene selv betaler. (bilag 5) Side 15 af 107

16 Mad-ordninger Det følgende afsnit omhandler forskellige mad-ordninger Har din arbejdsplads: En frokostordning for de ansatte? Procent Ja Har din arbejdsplads: En frokostordning for de ansatte? Nej 5 % af de adspurgte svarer, at de har en frokostordning 95 % af de adspurgte svarer, at de ikke har en frokostordning. Side 16 af 107

17 Giver arbejdspladsen tilskud til denne frokostordning Dette spørgsmål er kun stillet til de 5 %, der har svaret ja til overstående Procent Ja Giver arbejdspladsen et tilskud til de ansattes frokostordning? Nej 2 respondenter svarer at der gives tilskud. 20 respondenter svarer, at der ikke gives tilskud. Frokost-ordninger er således et ikke særligt udbredt gode, og blandt dem, der har en sådan ordning, er det kun meget få, der får tilskud dertil. Side 17 af 107

18 Har din arbejdsplads: En skolebod/kantine 60 Procent Ja Nej Har din arbejdsplads: En skolebod/kantine? 68 % af respondenterne svarer, at de har en skolebod eller en kantine. 32 % af respondenterne svarer, at de ikke har en skolebod eller kantine Side 18 af 107

19 Sammenhængen mellem geografisk placering og spørgsmålet, om der forefindes en skolebod/kantine Geografisk Region Fyn og øerne vest for Storebælt Jylland København/Frederiksberg Sjælland og øerne øst for Storebælt Antal Ja Nej Har din arbejdsplads: En skolebod/kantine? 70 % af fynboerne og 74 % af jyderne svarer, at de har enten en skolebod eller en kantine, mod kun 57 % af sjællænderne og 50 % af københavnerne der svarer, at de har en skolebod eller en kantine. (bilag 6) Side 19 af 107

20 Er der varme retter i skoleboden/kantinen? Spørgsmålet er kun stillet til dem, der har enten en skolebod eller en kantine Procent Ja Er der varme retter? Nej 54 % svarer Ja 46 % svarer Nej Side 20 af 107

21 Kan lærerne gå foran eleverne i køen? Procent Ja Kan lærerne gå før eleverne i køen? Nej 21 % af respondenterne kan godt gå foran eleverne i køen 79 % af respondenterne kan ikke gå foran eleverne i køen Side 21 af 107

22 Bruger du skoleboden/kantinen? Procent Ja Bruger du skoleboden/kantinen? Nej 44 % af respondenterne bruger skoleboden/kantinen 56 % af respondenterne bruger ikke skoleboden/kantinen Der er en tendens til, at desto ældre man bliver, desto mindre gør man brug af kantine eller skolebod (bilag 7). Side 22 af 107

23 Diverse personalegoder Her beskrives et udvalg af de mest almindelige personalegoder. Har din arbejdsplads: Betalt kage/frugt til møder? 60 Procent Altid Af og til Aldrig Har din arbejdsplads: Betalt kage/frugt til møder? 14 % har altid gratis kage/frugt til møder 66 % har af og til gratis kage/frugt til møder 20 % har aldrig gratis kage/frugt til møder 26 % af respondenterne fra Sjælland og øerne øst for Storebælt får altid gratis kage/frugt til møder, mod kun 7 % af jyderne (bilag 8). Side 23 af 107

24 Har din arbejdsplads: En frugt ordning for de ansatte? Procent Ja Har din arbejdsplads: En frugtordning for de ansatte? Nej 9 % har en frugtordning til de ansatte. 91 % har ikke en frugtordning til de ansatte. Side 24 af 107

25 Har din arbejdsplads: En fysioterapi-ordning med tilskud? Procent Ja Har din arbejdsplads: En fysioterapi-ordning med tilskud? Nej 10 % har en fysioterapi-ordning med tilskud. 90 % har ikke en fysioterapi-ordning med tilskud. Side 25 af 107

26 Har din arbejdsplads: Adgang til træningsrum? Procent Ja Har din arbejdsplads: Adgang til træningsrum? Nej 13 % har adgang til træningsrum. 87 % har ikke adgang til træningsrum. Side 26 af 107

27 Har du på din arbejdsplads: Mulighed for at låne arbejdspladsens lokaler til private fester? 60 Procent Ja Har din arbejdsplads: Mulighed for at låne arbejdspladsens lokaler til private fester? Nej 40 % af respondenterne har mulighed for at låne lokaler. 60 % af respondenterne har ikke mulighed for at låne lokaler. Side 27 af 107

28 Sammenhæng mellem geografisk placering og muligheden for at låne lokaler Geografisk Region Fyn og øerne vest for Storebælt Jylland København/Frederiksberg Sjælland og øerne øst for Storebælt Antal Ja Mulighed for at låne arbejdspladsens lokaler til private fester? 37 % af respondenterne fra Fyn og øerne vest for Storebælt har mulighed for at låne lokaler. 31 % af respondenterne fra Jylland har mulighed for at låne lokaler 80 % af respondenterne fra København/Frederiksberg har mulighed for at låne lokaler 52 % af respondenterne fra Sjælland og øerne øst for Storebælt har mulighed for at låne lokaler. (Bilag 9) Nej Side 28 af 107

29 Har din arbejdsplads: Julegave fra arbejdspladsen? 60 Procent Ja Har din arbejdsplads: Julegave fra arbejdspladsen? Nej 38 % af respondenterne får julegave fra arbejdspladsen. 62 % af respondenterne får ikke julegave fra arbejdspladsen. Side 29 af 107

30 Har din arbejdsplads: Julegave fra kommunen? Procent Ja Har din arbejdsplads: Julegave fra kommunen? Nej 9 % får julegave fra kommunen. 91 % får ikke julegave fra kommunen. For at undersøge om hvorvidt personalet generelt får julegaver, er dette og det foregående spørgsmål blevet undersøgt samlet. 57 % af respondenterne får hverken julegave fra kommunen eller arbejdspladsen. 38 % af respondenterne får julegave af enten kommunen eller arbejdspladsen. 5 % af respondenterne får både julegave fra kommunen og fra arbejdspladsen (bilag 30) Side 30 af 107

31 Har din arbejdsplads: Fødselsdagsgave til runde fødselsdage fra ledelsen? 60 Procent Ja Har din arbejdsplads: Fødselsdagsgave til runde fødselsdage fra ledelsen? Nej 40 % svarer, at der er fødselsdagsgave fra ledelsen til runde fødselsdage. 60 % svarer, at der ikke er fødselsdagsgave fra ledelsen til runde fødselsdage. Der er her en tendens til, at jo ældre man er, jo større er sandsynligheden for, at man har svaret ja til dette spørgsmål. Dette kan eventuelt bunde i, at der gives gave til en 50 års fødselsdag, men ikke til en 30 års eller 40 års. (bilag 10) Side 31 af 107

32 Har din arbejdsplads: Betalt julefrokost? Procent Ja Nej Har din arbejdsplads: Betalt julefrokost? 13 % har betalt julefrokost. 87 % har ikke betalt julefrokost. Side 32 af 107

33 Har din arbejdsplads: Betalt sommerfest? Procent Ja Nej Har din arbejdsplads: Betalt sommerfest? 14 % af respondenterne får betalt sommerfest. 86 % af respondenterne får ikke betalt sommerfest. Side 33 af 107

34 Har din arbejdsplads: Betalt hjemmearbejdsplads? Procent Ja Har din arbejdsplads: Betalt hjemmearbejdsplads? Nej 2 % har en betalt hjemmearbejdsplads. 98 % har ikke en betalt hjemmearbejdsplads. Side 34 af 107

35 Har din arbejdsplads: Arbejdspladser til lærerne på arbejdspladsen? Procent Ja Har din arbejdsplads: Arbejdspladser til lærerne på arbejdspladsen? Nej 72 % har arbejdspladser til lærerne. 28 % har ikke arbejdspladser til lærerne. Side 35 af 107

36 Har din arbejdsplads: Betalt bærbar computer? Procent Ja Har din arbejdsplads: Betalt bærbar computer? Nej 12 % har betalt bærbar computer til de ansatte. 88 % har ikke betalt bærbar computer til de ansatte. Blandt fynboerne er det 26 %, der svarer, at der er betalt bærbar computer til de ansatte, mens det kun er tilfældet for 9 % af sjællænderne. Af jyderne har 11 % svaret, at der er betalte bærbare computere og blandt respondenterne fra København/Frederiksberg har 15 % svaret ja til spørgsmålet (bilag 11). Side 36 af 107

37 Har din arbejdsplads: Betalt mobiltelefon? Procent Ja Nej Har din arbejdsplads: Betalt mobiltelefon? 2 % har betalt mobiltelefon. 98 % har ikke betalt mobiltelefon. Andre personalegoder? Respondenterne blev også spurgt om, de har andre personalegoder, end dem der allerede var nævnt. Et antal respondenter nævner, at de har mulighed for at låne en gratis trailer på skolen, ligesom flere nævner, at de har mulighed for at fotokopiere gratis. For at se de enkelte svar, kan man studere bilag 12. Side 37 af 107

38 Holdninger til personalegoder De efterfølgende afsnit, omhandler respondenternes oplevelse af og holdninger til personalegoder, afsnittet er inddelt i Tilfredshed på jobbet, Anerkendelse af jobbet, Prioritering af goder og Betydning for jobbet. Holdning til personalegoders betydning for tilfredshed på jobbet. I det følgende vil respondenternes holdning til personalegodernes betydning for tilfredshed på jobbet blive undersøgt. Der er først konstrueret en oversigtstabel, hvorefter de punkter, der har vist en statistisk stærk sammenhæng med et andet parameter, vil blive fremhævet. Betydning for tilfredshed på jobbet. Ingen betydning Pct. Meget lille betydning Pct. Nogen betydning Pct. Betalt kaffe/te, der står klar i pauserne 3% 5% 22% 67% En frugtordning 4% 8% 32% 54% En skolebod/kantine med mulighed 3% 8% 28% 59% for at købe god mad En frokostordning kun for de ansatte 10% 12% 30% 47% Et tilskud til en frokostordning 9% 15% 32% 41% Betalt kage/frugt til møder 3% 8% 38% 50% En fysioterapi-ordning med tilskud 6% 16% 30% 45% Adgang til motionsrum 9% 18% 34% 37% Mulighed for at låne arbejdspladsens 18% 23% 31% 25% lokaler til fest Julegave fra arbejdspladsen 10% 17% 39% 32% Julegave fra kommunen 16% 24% 33% 25% Fødselsdagsgave til runde fødselsdage 11% 17% 38% 34% fra ledelsen Betalt julefrokost 8% 19% 33% 39% Betalt sommerfest 8% 20% 34% 37% Betalt hjemmearbejdsplads 8% 10% 22% 54% Arbejdspladser til ansatte på 0% 3% 14% 79% arbejdspladsen Betalt bærbar computer 3% 4% 17% 72% Betalt mobiltelefon 22% 22% 24% 28% En anelse højere løn i stedet for ovenstående 17% 24% 22% 25% Stor betydning Pct. Side 38 af 107

39 Betalt kaffe/te, der står klar i pauserne og sammenhængen med alder Alder 30 eller yngre 31 til til til eller derover Antal Ingen betydning Meget lille betydning Nogen betydning Stor betydning Ved ikke Her vil vi bede dig vurdere, hvor stor betydning de følgende personalegoder har/ville have for din tilfredshed i jobbet Betalt kaffe/te, der står klar i pauserne 46 % af dem på 30 år eller derunder tillægger godet en stor betydning for tilfredsheden. 64 % af dem fra 31 år til 40 år tillægger godet en stor betydning for tilfredsheden. 65 % af dem fra 41 til 50 tillægger godet en stor betydning for tilfredsheden. 74 % af dem fra 51 til 60 tillægger godet en stor betydning for tilfredsheden. 72 % af dem fra 61 og derover tillægger godet en stor betydning for tilfredsheden. En betalt kaffeordning er med andre ord vigtigere for de ældre medarbejdere end for de yngre (bilag 13). Side 39 af 107

40 En frugtordning og sammenhængen med Køn 250 Køn Kvinde Mand 200 Antal Ingen betydning Meget lille betydning Nogen betydning Stor betydning Ved ikke Her vil vi bede dig vurdere, hvor stor betydning de følgende personalegoder har/ville have for din tilfredshed i jobbet En frugtordning 61 % af kvinderne mener, at en frugtordning vil have stor betydning for deres tilfredshed på jobbet. Kun 38 % af mændene mener, at en frugtordning vil have stor betydning for tilfredsheden på jobbet. En frugtordning er med andre ord vigtigere for kvinder end for mænd (bilag 14) Side 40 af 107

41 Adgang til motionsrum og sammenhængen med Køn 125 Køn Kvinde Mand 100 Antal Ingen betydning Meget lille betydning Nogen betydning Stor betydning Ved ikke Her vil vi bede dig vurdere, hvor stor betydning de følgende personalegoder har/ville have for din tilfredshed i jobbet Adgang til motionsrum 40 % af kvinderne mener, at adgang til et motionsrum er et vigtigt parameter for tilfredshed på jobbet. Kun 28 % af mændene tillægger adgang til et motionsrum denne betydning. Det er således vigtigere for kvinder end for mænd at have adgang til et motionsrum. (bilag 15) Side 41 af 107

42 En betalt hjemmearbejdsplads og sammenhængen med alder Alder 30 eller yngre 31 til til til eller derover antal Ingen betydning Meget lille betydning Nogen betydning Stor betydning Ved ikke Her vil vi bede dig vurdere, hvor stor betydning de følgende personalegoder har/ville have for din tilfredshed i jobbet Betalt hjemmearbejdsplads 50 % af dem på 30 år eller derunder tillægger en betalt hjemme-arbejdsplads nogen betydning eller stor betydning for tilfredshed på jobbet. 70 % af dem mellem 31 og 40 tillægger en betalt hjemme arbejdsplads nogen betydning eller stor betydning for tilfredshed på jobbet. 80 % af dem mellem 41 og 50 tillægger en betalt hjemme arbejdsplads nogen betydning eller stor betydning for tilfredshed på jobbet. 82 % af dem mellem 51 og 60 tillægger en betalt hjemme arbejdsplads nogen betydning eller stor betydning for tilfredshed på jobbet. 81 % af dem på 61 eller derover tillægger en betalt hjemme arbejdsplads nogen betydning eller stor betydning for tilfredshed på jobbet. (bilag 16) Side 42 af 107

43 Holdning til personalegoders betydning for følelse af anerkendelse på arbejdet. I det følgende vil respondenternes holdning til personalegodernes betydning for følelse af anerkendelse på arbejdet blive undersøgt. Der er først konstrueret en oversigtstabel, der viser hvorledes respondenterne placerer sig i forhold til de enkelte goder. Herefter er de punkter, der har vist en statistisk stærk sammenhæng med et andet parameter, blevet fremhævet. Følelse af anerkendelse af jobbet Ingen betydning Pct. Meget lille betydning Pct. Nogen betydning Pct. Stor betydning Pct. Betalt kaffe/te, der står 7% 9% 21% 62% klar i pauserne En frugtordning 8% 13% 31% 46% En skolebod/kantine med mulighed for at købe god mad 9% 15% 32% 42% En frokostordning kun for 12% 15% 33% 38% de ansatte Et tilskud til en 12% 19% 33% 33% frokostordning Betalt kage/frugt til 7% 9% 34% 49% møder En fysioterapi-ordning 10% 18% 28% 41% med tilskud Adgang til motionsrum 13% 20% 32% 33% Mulighed for at låne arbejdspladsens lokaler til fest 20% 27% 27% 22% Julegave fra 11% 14% 29% 44% arbejdspladsen Julegave fra kommunen 16% 22% 29% 31% Fødselsdagsgave til runde 10% 14% 32% 42% fødselsdage fra ledelsen Betalt julefrokost 11% 17% 28% 42% Betalt sommerfest 11% 18% 30% 38% Betalt 9% 12% 20% 55% hjemmearbejdsplads Arbejdspladser til ansatte 3% 5% 19% 72% på arbejdspladsen Betalt bærbar computer 5% 7% 18% 67% Betalt mobiltelefon 21% 24% 22% 30% En anelse højere løn i stedet for ovenstående 16% 20% 20% 31% Side 43 af 107

44 Betalt kaffe/te, der står klar i pauserne og sammenhængen med alder Alder 30 eller yngre 31 til til til eller derover Antal Ingen betydning Meget lille betydning Nogen betydning Stor betydning Ved ikke Her vil vi bede dig vurdere, hvor stor betydning de følgende personalegoder har/ville have for din følelse af anerkendelse på arbejdet: Betalt kaffe/te, der står klar i pauserne 46 % af dem, der er 30 år eller yngre tillægger en gratis kaffeordning stor betydning for anerkendelsen af jobbet. 52 % af dem mellem 31 og 40 tillægger en gratis kaffeordning stor betydning for anerkendelsen af jobbet. 59 % af dem mellem 41 og 50 tillægger en gratis kaffeordning stor betydning for anerkendelsen af jobbet. 72 % af dem mellem 51 og 60 tillægger en gratis kaffeordning stor betydning for anerkendelsen af jobbet. 72 % af dem på 60 eller derover, tillægger en gratis kaffeordning stor betydning for anerkendelsen af jobbet. Dette svarer til resultaterne fra tilfredshedsspørgsmålene. En gratis kaffeordning er vigtigere for de ældre respondenter (bilag 17) Side 44 af 107

45 En frokostordning kun for de ansatte og sammenhængen med Køn og Geografisk placering 120 Køn Kvinde Mand Antal Ingen betydning Meget lille betydning Nogen betydning Stor betydning Ved ikke Her vil vi bede dig vurdere, hvor stor betydning de følgende personalegoder har/ville have for din følelse af anerkendelse på arbejdet: En frokostordning kun for de ansatte 46 % af mændene mener at en frokostordning for de ansatte vil have stor betydning for anerkendelsen af arbejdet. 40 % mener at et tilskud vil have betydning 36 % af kvinderne mener at en frokostordning for de ansatte vil have stor betydning for anerkendelsen af arbejdet. 32 % mener, at et tilskud vil have betydning (bilag 18) For respondenterne fra København og Frederiksberg, ses en frokost ordning kun for de ansatte, som havende en stor betydning for hele 80 %. Dette skal ses i forhold til gennemsnittet, hvor kun 39 % ser det som havende en stor betydning for anerkendelsen af jobbet (bilag 19). Side 45 af 107

46 Prioritering af goder For at undersøge hvilke personalegoder, der vægtes højest, er respondenterne blevet bedt om at prioritere de tre vigtigste personalegoder, såfremt ledelsen gav dem valget. Respondenterne har med andre ord udvalg tre af personalegoderne og prioriteret disse. De afgørende tal kan derfor siges at være yderst til højre i nedenstående tabel, hvoraf det fremgår, hvilke personalegoder, der er valgt og hvor mange, der har valgt dem. Prioritering af goder: 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet I alt prioriteret Betalt kaffe/te, der står klar i 9% 9% 12% 30% pauserne En frugtordning 5% 7% 9% 21% En skolebod/kantine med 6% 6% 6% 18% mulighed for at købe god mad En frokostordning kun for de 9% 9% 10% 28% ansatte Et tilskud til en frokostordning 3% 6% 5% 14% Betalt kage/frugt til møder 4% 5% 6% 15% En fysioterapi-ordning med 6% 9% 9% 24% tilskud Adgang til motionsrum 6% 6% 8% 20% Mulighed for at låne 1% 5% 7% 13% arbejdspladsens lokaler til fest Julegave fra arbejdspladsen 2% 4% 6% 12% Julegave fra kommunen 2% 3% 6% 11% Fødselsdagsgave til runde 2% 4% 4% 10% fødselsdage fra ledelsen Betalt julefrokost 3% 4% 7% 14% Betalt sommerfest 3% 6% 5% 14% Betalt hjemmearbejdsplads 16% 13% 7% 36% Arbejdspladser til ansatte på 16% 11% 7% 34% arbejdspladsen Betalt bærbar computer 36% 21% 10% 67% Betalt mobiltelefon 4% 11% 9% 24% En anelse højere løn i stedet for ovenstående 18% 6% 7% 31% Side 46 af 107

47 Ud fra tabellen fremgår det klart, at en bærbar computer ligger højest på ønskelisten over personalegoder. Blandt førsteprioriteter ligger en betalt bærbar computer højest (36%) efterfulgt af en anelse højere løn i stedet for ovenstående personalegoder (18%) og arbejdsplads på jobbet (16%) og i hjemmet (16%) Blandt andenprioriteter ligger en betalt bærbar computer igen højest (21%), efterfulgt af en betalt hjemmearbejdsplads (13%). Som tredjeprioritet har gratis kaffe og te overtaget den dominerende plads (12%), efterfulgt af en betalt bærbar computer (10%). Hvis der ses på, hvad der generelt er blevet prioriteret, er en betalt bærbar computer i toppen, hvor hele 67 % af respondenterne har prioriteret denne som enten første anden eller tredjeprioritet. Herefter kommer en betalt hjemmearbejdsplads (36%) og en arbejdsplads på jobbet (34%). Prioritering af betalt kaffeordning og sammenhængen med Køn. 37 % af mændene har prioriteret en betalt kaffe/te ordning som enten første, anden eller tredje prioritering. 27 % af kvinderne har prioriteret en betalt kaffe/te ordning som enten første, anden eller tredje prioritering. (Bilag 20) Prioritering af en frokostordning kun for de ansatte og sammenhængen med Geografisk placering. 35 % af respondenterne fra Fyn og øerne vest for Storebælt har prioriteret en frokostordning kun for de ansatte som enten første, anden eller tredjeprioritet. 25 % af respondenterne fra Jylland har prioriteret en frokostordning kun for de ansatte som enten første, anden eller tredjeprioritet. 55 % af respondenterne fra København/Frederiksberg har prioriteret en frokostordning kun for de ansatte som enten første, anden eller tredjeprioritet. 26 % af respondenterne fra Sjælland og øerne øst for Storebælt har prioriteret en frokostordning kun for de ansatte som enten første, anden eller tredjeprioritet. (bilag 21) Side 47 af 107

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, September 2012. Folkeskolen. Undersøgelse om syn på og erfaringer med inklusion 2012

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, September 2012. Folkeskolen. Undersøgelse om syn på og erfaringer med inklusion 2012 Folkeskolen Undersøgelse om syn på og erfaringer med inklusion 2012 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, september 2012 Scharling.dk Formål Side 1 af 118 Denne rapport har til

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

- Ledige fysioterapeuter 2004 - Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter

- Ledige fysioterapeuter 2004 - Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter, November 2004 1 1. Hovedresultater Opfattelse af DF s tilbud til

Læs mere

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Baggrund og formål I november 2008 vedtog Odder Kommunes Byråd en fælles Mad- og Måltidspolitik som gælder for alle folkeskoler, daginstitutioner og dagplejere

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon 2010 PHARMAKON I TRIVSEL P I T Sundhedsambassadører Sundhedsambassadørerne er ikke eksperter, men kolleger, som er aktivt interesserede i at være med til at

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Lejere i praksissektoren

Lejere i praksissektoren Lejere i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet 140 besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Program dag 2 (11. april 2011)

Program dag 2 (11. april 2011) Program dag 2 (11. april 2011) Dag 2: 1) Hvordan kan man bearbejde data; 2) Undersøgelse af datamaterialet; 3) Forskellige typer statistik; 4) Indledende dataundersøgelser; 5) Hvad kan man sige om sammenhænge;

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise

Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise Nej 47,3% Ja 52,7% 1 Besparelser på personalegoder Uddannelse efter medarbejdernes ønske Behandling Kommunikation Mad og drikke Andet 0% 5% 10%

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Arbejdsmiljøsektionen 16. juni 2008. En arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på Fællesområdet ved Aarhus Universitet

Arbejdsmiljøsektionen 16. juni 2008. En arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på Fællesområdet ved Aarhus Universitet En arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på Fællesområdet ved Aarhus Universitet 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 2.0 Metodiske overvejelser...5 3.0 Svarfordeling...6 4.1

Læs mere

Køkken- og rengøringssektoren. Sygefravær. blandt husassistenter, rengøringsassistenter m.fl

Køkken- og rengøringssektoren. Sygefravær. blandt husassistenter, rengøringsassistenter m.fl F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Køkken- og rengøringssektoren Sygefravær blandt husassistenter, rengøringsassistenter m.fl Sygefravær blandt husassistenter og lignende henvender

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder.

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. 1 HR-afdelingen April 2008 gh Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. Kommunerne oplever et stadigt stigende behov for anvendelse af personalegoder for fortsat at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Firmafrugt et sundt personalegode

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Firmafrugt et sundt personalegode Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Firmafrugt et sundt personalegode 2 Hvad er firmafrugt? 2 Hvorfor firmafrugt? 3 Kom godt i gang 4 Tips til mere frugt og grønt på arbejdspladsen

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Introduktion til SPSS

Introduktion til SPSS Introduktion til SPSS Øvelserne på dette statistikkursus skal gennemføres ved hjælp af det såkaldte SPSS program. Det er erfaringsmæssigt sådan, at man i forbindelse af øvelserne på statistikkurser bruger

Læs mere

Hvad ved du om dine naboer?

Hvad ved du om dine naboer? Naboer Hvad ved du om dine naboer? Hvilke(t) job de har 73% Hvilken uddannelse de har 45% Hvilken social baggrund de har 38% Hvilken religion de tilhører Hvem deres omgangskreds er 27% 27% Hvor meget de

Læs mere

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 - Medierapport 2010 Indhold Om undersøgelsen... 3 Respondenter... 4 1. Konferencer for medarbejderne... 5 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 3. Typiske konferencedeltagere... 7 4. Vil have alt

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

1.x Stå for fiskedam ved julestuen samt kaffe/te og brød ved generalforsamlingen - sammen med 3.x

1.x Stå for fiskedam ved julestuen samt kaffe/te og brød ved generalforsamlingen - sammen med 3.x Forældreopgaver for skoleåret 2008/2009 0.x Oprydning efter julestuen sammen med 9.x 1.x Stå for fiskedam ved julestuen samt kaffe/te og brød ved generalforsamlingen - sammen med 3.x 2.x Opstille og stå

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

Side 1 af 15. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011

Side 1 af 15. Hvad viser diagrammerne? Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011 Resultatudtrækket er foretaget 20. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Pædagogisk dag Ordrup Skole

Pædagogisk dag Ordrup Skole Pædagogisk dag Ordrup Skole Lørdag den 22. januar 2011 Værksted: Sundhed FOREBYGGELSE OG SUN DHEDS FREMME Program for værkstedet Sundhed Kl. 11.30. 12.30 Oplæg fra Forebyggelse og Sundhedsfremme Hvorfor

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

GODE RÅD OM... sundhed på arbejdspladsen

GODE RÅD OM... sundhed på arbejdspladsen GODE RÅD OM... sundhed på arbejdspladsen indhold 3 Indledning 3 Virksomhedens fokus på sundhed 4 Kost og kantine 5 Motion og fysik 6 Sundhed som projekt i din virksomhed 7 Skatteforhold og arbejdsgiverbetalt

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående.

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående. Kære klasserødder i børnehaveklassen Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af UDEGRUPPE Jeres klasses forældre står for hjælp til vedligeholdelse af skolens udearealer

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere