Nyhedsbrevet den 1ste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet den 1ste"

Transkript

1 Januar 2014 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til det nye år og Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. januar 2014 Med tak for det gode samarbejde til vores klienter og samarbejdspartnere ønsker vi, at alle får et forhåbentlig godt og fremgangsrigt nytår. I denne udgave af Den 1 ste. kan du læse om brugen af andres firmanavne i reklamer, sælgers oplysningspligt i forbrugerkøb, forskelsbehandling af ungarbejdere mht. løn og afskedigelse, ikke successiv forældelse for tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse for svie og smerte, opdatering af selskabsloven og hvorfor du skal passe på overgangsreglen mht. papirbaserede ejerpantebreve. Vi ønsker dig god læselyst med nyhedsbrevet. Morten Ammentorp, Morten Jensen, Lone Rømø og Jørgen Thomsen. Indhold - Forskelsbehandling af ungarbejdere mht. løn og afskedigelse. - Opdatering af selskabsloven pr. 1. januar Papirbaserede ejerpantebreve pas på overgangsreglen! - Første skridt på vejen til en revision af de offentlige vurderinger. - Ikke successiv forældelse for tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse for svie & smerte. - Sælgers oplysningspligt i forbrugerkøb. - Brug af andres firmanavne i reklamer.

2 Januar 2014 Side 2 Forskelsbehandling af ungarbejdere mht. løn og afskedigelse Ifølge forskelsbehandlingsloven må en arbejdsgiver ikke forskelsbehandle sine medarbejdere pga. alder, hvis formålet med forskelsbehandlingen er usagligt. Det gælder både ved ansættelse, under ansættelsesforholdet og ved afskedigelse. Det fremgår dog af forskelsbehandlingslovens 5 a, stk. 5, at arbejdsmarkedets parter, ved kollektiv overenskomst, kan aftale forskelsbehandling af unge under 18 år i relation til ansættelse, lønvilkår og afskedigelse. Det kan således i overenskomst fastsættes, at unge under 18 år alene og direkte pga. deres alder, får en lavere løn end voksne medarbejdere med tilsvarende arbejdsopgaver, og at ungarbejdere bliver afskediget, når de fylder 18 år. Der må ikke aftales forskelsbehandling i forhold til andre ansættelsesvilkår. Forskelsbehandlingsloven har baggrund i et EU-direktiv. Det har dog været omtvistet, om forskelsbehandlingslovens 5 a, stk. 5 og de kollektive overenskomster med bestemmelser om aldersdiskrimination for ungarbejdere, var i overensstemmelse med direktivet. Højesteret tog stilling hertil ved dom afsagt i november Ifølge direktivet skal regler om forskelsbehandling pga. alder være objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål, der er af beskæftigelsespolitisk, arbejdsmarkedspolitisk eller erhvervsuddannelsespolitisk karakter. Muligheden for at forskelsbehandle iht. forskelsbehandlingslovens 5 a, stk. 5 er ifølge lovforarbejderne begrundet i, at unge under 18 år derved gives bedre mulighed for at blive integreret på arbejdsmarkedet. Dette har arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer også som et fælles formål. Højesteret fandt, at bestemmelsen havde et legitimt formål. Det blev i den forbindelse ikke tillagt betydning, at arbejdsgiverens lønomkostninger begrænses ved, at arbejdsgiveren ansætter ungarbejdere frem for voksne. Højesteret fandt endvidere, at forskelsbehandlingen var egnet til at opnå det legitime formål, og at muligheden for at forskelsbehandle ikke gik videre end nødvendigt. Højesteret lagde vægt på, at forskelsbehandling kun ville kunne ske iht. aftale efter kollektive forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter. På den måde ville der blive skabt balance mellem de respektive parters interesser, og forskelsbehandling ville kun finde sted i det omfang, arbejdsmarkedets parter fandt det nødvendigt. En arbejdsgiver har dermed ikke adgang til på egen hånd lovligt at udøve forskelsbehandling pga. alder. Arbejdsgiver kan dermed kun henholde sig til at forskelsbehandle iht. evt. bestemmelser i kollektiv overenskomst. Dermed fandt Højesteret, at forskelsbehandlingslovens 5 a, stk. 5 ikke stred imod beskæftigelsesdirektivet. Det kan i øvrigt nævnes, at en arbejdsgiver i henhold til forskelsbehandlingslovens 5 a, stk. 6 må forskelsbehandle unge under 15 år mht. ansættelse, lønvilkår og afskedigelse, selv hvis ansættelsen ikke er reguleret af kollektiv overenskomst. Det har dog (endnu) ikke været retligt prøvet, om forskelsbehandlingslovens 5 a, stk. 6 er i overensstemmelse med beskæftigelsesdirektivet. advokat Morten Jensen eller advokatfuldmægtig Emmie Vollerup Mylius Advokat (H), partner Morten Jensen Opdatering af selskabsloven pr. 1. januar 2014 Efter et længere evalueringsforløb bliver selskabsloven fra 2009 opdateret. Flere af lovændringerne træder i kraft den 1. januar De væsentligste opdateringer er 1) ændrede kapitalkrav i anpartsselskaber, 2) nye regler for kapitaltab samt 3) indførelsen af iværksætterselskaber (IVS).

3 Januar 2014 Side 3 Kapitalkrav til anpartsselskaber Allerede tilbage i 2009, med indførelsen af selskabsloven, blev kapitalkravet til anpartsselskaber sat ned fra kr til kr Fra 1. januar 2014 reduceres kapitalkravet yderligere til kr , hvilket betyder, at der fra denne dato kan stiftes et nyt anpartsselskab med en kapital på kr Anpartsselskaber, som er stiftet før den 1. januar 2014, får ligeledes mulighed for, at nedsætte kapitalen til kr , under forudsætning af, at selskabslovens regler vedrørende kapitalnedsættelse er opfyldt. Nye regler om kapitaltab Hvis ledelsen i et kapitalselskab har konstateret et tab på mere en halvdelen af selskabskapitalen, skal ledelsen foranledige, at der indkaldes til en generalforsamling, senest 6 måneder efter tabet er konstateret. På generalforsamlingen skal ledelsen redegøre for kapitalselskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, der sikrer, at selskabets kapital retableres, eller at selskabets skal opløses. Denne bestemmelse, som findes i selskabslovens 119, vil forsat være gældende efter den 1. januar Den særlige bundgrænse-regel om, at der tillige skal indkaldes til generalforsamling, hvis selskabets egenkapital, uanset selskabskapitalens størrelse, er kommet under kr , ophæves. Kapitaltabsbestemmelserne anvendes således fremover for både aktieselskaber, anpartsselskaber og de nye iværksætterselskaber (IVS), såfremt selskabet har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen. Det nye iværksætterselskab (IVS) Med opdateringen af selskabsloven pr. 1. januar 2014 introduceres en ny selskabsform, nemlig iværksætterselskabet (IVS). I praksis vil et iværksætterselskab (IVS) blive stiftet på samme måde som et anpartsselskab, ligesom iværksætterselskabet (IVS) i praksis vil blive betragtet som et anpartsselskab, og også blive reguleret stort set efter de samme regler i selskabsloven som anpartsselskaber. Den væsentligste forskel på et iværksætterselskab (IVS) og et anpartsselskab er, at iværksætterselskabet (IVS) kan stiftes med en selskabskapital på kr. 1, mens et anpartsselskab fra 1. januar 2014 skal stiftes med en selskabskapital på minimum kr Iværksætterselskabet (IVS) skal, efter stiftelsen med en selskabskapital på kr. 1, opbygge sin selskabskapital ved minimum at opspare 25 % af årets overskud i en særlig reserve, indtil selskabskapitalen og den særlige reserve tilsammen udgør minimum kr Det er ligeledes et krav, at der først må udbetales udbytte, når selskabskapitalen og den særlige reserve samlet udgør mindst kr Når iværksætterselskabets (IVS) selskabskapital og den særlige reserve udgør mindst kr , er der mulighed for at omdanne iværksætterselskabet (IVS) til et anpartsselskab (eller et aktieselskab, hvis selskabskapital og den særlige reserve udgør mindst kr ). Omdannelsen skal ske på en generalforsamling, hvor der tillige stilles krav om, at en vurderingsmand erklærer, at kapitalen er til stede. Herudover foretages der en række mindre ændringer og sproglige tilpasninger i selskabsloven, ligesom det fra 1. januar 2014 ikke længere vil være muligt at stifte et selskab med begrænset ansvar (SMBA). Folketinget har tillige vedtaget en række yderligere ændringer af selskabsloven, men disse træder først i kraft når Erhvervsstyrelsens IT- system er klar her til. advokat Morten Ammentorp, advokat Christina Gjervig Iversen eller advokat Morten Jensen Advokat (L), partner Morten Ammentorp Papirbaserede ejerpantebreve pas på overgangsreglen! Digital tinglysning blev indført den 8. september Efter denne dag har det ikke længere været muligt at oprette nye pantebreve i papirform. Alle pantebreve skulle herefter oprettes digitalt. Desuden skulle alle dispositioner over pantebreve tinglyses for at opnå gyldighed. Ejerpantebreve kan ikke længere håndpantsættes

4 Januar 2014 Side 4 Da papir-ejerpantebreve herefter ikke kan tinglyses, kan ejerpantebreve heller ikke håndpantsættes. I stedet skal et digitalt ejerpantebrev underpantsættes ved tinglysning. Ældre håndpantsætninger mister deres gyldighed 7. september 2014 Der gælder fortsat en særlig overgangsregel for papirdokumenter: Papirbaserede ejerpantebreve, som er tinglyst før 8. september 2009, er fortsat beskyttet dog kun indtil 7. september Hvis du har et ejerpantebrev i fast ejendom i håndpant til sikkerhed for et underliggende skyldforhold, bør du sørge for at få din håndpanteret konverteret digitalt hurtigst muligt. Efter fristens udløb er papirbaserede ejerpantebreve fortsat gyldige, men håndpanterettigheder vil ikke længere være beskyttet mod nye aftaler om pantebrevet eller mod aftaler om retsforfølgning imod det pantsatte aktiv uden tinglysning. advokat Morten Jensen eller advokat Michelle Ljungstrøm Advokat (H), partner Morten Jensen Første skridt på vejen til en revision af de offentlige vurderinger. I forlængelse af artiklen Skarp Kritik af SKATs offentlige ejendomsvurderinger i det seneste nyhedsbrev, er de første ændringer af lov om vurdering af landets faste ejendomme vedtaget i december Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2014 og betyder blandt andet, at landets faste ejendomme først bliver vurderet igen i Dermed fastholdes de gældende vurderinger fra 2011 (beboelse) og 2012 (andre ejendomme), som Rigsrevisionen tidligere har udtalt skarp kritik af, idet 3 ud af 4 vurderinger er fejlagtige. Som en kompensation nedsættes samtlige gældende vurderinger fra 2011 og 2012 med 2,5 %, således at det er ud fra dette grundlag, at der skal betales grundskyld og ejendomsværdiskat i 2014, 2015 og Det er endnu ikke fastlagt, hvordan de fremtidige vurderinger skal udarbejdes for at sikre et pålideligt og troværdigt system. Udformningen af det nye system skal være på plads til vurderingerne i Vurderingerne vil som hidtil først blive offentliggjort i marts det kommende år - altså for 2015 vurderingernes vedkommende omkring marts Efter offentliggørelsen af 2015 vurderingerne, vil man fremadrettet fortsætte den nuværende ordning, med vurdering af beboelsesejendomme i ulige år og andre ejendomme i lige år. I forbindelse med den gennemgribende ændring i vurderingssystemet skal der også tages stilling til, hvordan klagemulighederne fremover skal fungere. Formentlig fastholdes den nuværende klagefrist, der løber fra offentliggørelse af vurderingerne omkring marts til 1. juli samme år. Hvis ejendomsvurderingerne for 2015 viser sig at være lavere end vurderingerne for 2011 (beboelse) og 2012 (andre ejendomme), vil ejerne få tilbagebetalt for meget ejendomsværdiskat, grundskyld (ejendomsskat) mv. i perioden Dette skulle efter planen ske automatisk. Den offentlige ejendomsvurdering danner blandt andet grundlag for beregningen af ejendomsværdiskat og grundskyld (ejendomsskat). Efter den gældende lov har alle ejere af fast ejendom, til enhver tid kunnet anmode SKAT om en omvurdering efter lovens 4, mod betaling af et mindre gebyr, såfremt man mente, at ejendommen var fejlagtigt vurderet. Den offentlige vurdering har også betydning ved ejerskifter, idet der efter den gældende lov betales variabel tinglysningsafgift af det højeste beløb af købesummen eller den offentlige vurdering. Når det i forbindelse med et salg har vist sig, at handelsprisen var lavere end den offentlige vurdering, har køber/sælger kunnet gøre brug af muligheden for omvurdering, således at der (forudsat at vurderingen blev nedsat) alene skulle betales variabel afgift af en nedsat værdi. Denne adgang til omvurdering efter lovens 4 suspenderes indtil 1. marts Som ejer af fast ejendom må man i stedet væbne sig med tålmodighed, og afvente om vurderingen for 2015 giver grundlag for en tilbagebetaling. I forhold til

5 Januar 2014 Side 5 ejerskiftesituationerne ændres Tinglysningsafgiftsloven, således at der fra 1. januar 2014 skal betales variabel tinglysningsafgift af ejerskiftesummen/handelsprisen uanset den offentlige vurdering. Dermed kompenseres for den manglende mulighed for at kræve en omvurdering. Dog vil der for overdragelse mellem interesseforbundne parter (f.eks. familiesalg) være en mindstegrænse, således at der som minimum skal betales afgift af den seneste offentlige vurdering minus 15 %. Desværre gælder denne regel alene beboelsesejendomme, hvilket betyder, at købere af erhvervsejendomme ikke bliver kompenseret for suspensionen af adgangen til at kræve omvurdering. Advokat Michelle Ljungstrøm Ikke successiv forældelse af tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse for svie og smerte Den almindelige forældelsesfrist for erstatningskrav er en 3- årig forældelsesfrist. For arbejdsskadesager gælder der som noget særligt en 5-årig forældelse for alle krav mod arbejdsgiveren, hvilket også inkluderer krav, der støtter sig på erstatningsansvarsloven, såsom tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte. Hvis der er tale om en anden ansvarlig skadevolder end arbejdsgiveren, gælder den 3-årige forældelsesfrist. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor skadelidte havde den fornødne kendskab til kravet, for at kunne rejse en sag. For tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse for svie og smerte regnes denne frist fra skadesdatoen. Hvad enten der er tale om krav mod arbejdsgiveren eller en anden ansvarlig skadevolder, afbrydes forældelsesfristen ved sagsanlæg. Det har været diskuteret i praksis, om der gjaldt en successiv forældelse for disse poster, dvs. om kravene blev løbende forældet, således at man altid kunne få erstatning 3 eller 5 år regnet tilbage fra sagsanlægget. I en højesteretsafgørelse fra 2005 var skadelidte faldet på en overfladebrønd og kommet til skade. Ulykken skete den 10. april På daværende tidspunkt var forældelsesfristen mod skadevolder 5 år og ikke som nu 3 år. Skadelidte anlagde sag mod entreprenøren 10. juli Højesteret fandt, at krav på godtgørelse for svie og smerte forud for den 10. juli 1994 (tidligere end 5 år før sagsanlæg), var forældede. Ved en kendelse afsagt den 19. marts 2013 har Højesteret endeligt fastslået, at der ikke gælder successiv forældelse ved krav for tabt arbejdsfortjeneste samt svie og smerte. I sagen fra 2013 havde skadelidte mod arbejdsgiver rejst krav for tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse for svie og smerte, i anledning af en arbejdsskade, der skete den 8. august Sagen blev anlagt den 5. november Skadelidte gjorde gældende, at hendes krav ikke var forældet, da forældelse indtræder successivt, og at den del af kravet, som vedrørte tiden efter 4. november 2005 (5 år før sagsanlæg) dermed ikke var forældet. Højesteret fandt, at forældelsesfristen skulle regnes fra skadesdatoen den 8. august 2005, og at krav for tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse for svie og smerte var forældet. Det er således vigtigt at være opmærksom på forældelsesfristen i denne type sager, da for sent sagsanlæg kan medføre, at hele kravet er forældet. advokat Lone Rømø eller advokat Christina Gjervig Iversen Advokat Christina Gjervig Iversen Sælgers oplysningspligt i forbrugerkøb Ved indgåelse af købsaftaler har sælger en loyal oplysningspligt over for køber.

6 Januar 2014 Side 6 I forbrugerkøb, dvs. hvor køber er forbruger og derved hovedsageligt handler uden for sit erhverv, og hvor sælger er erhvervsdrivende og handler som led i sit erhverv, er oplysningspligten skærpet. Der skal således oplyses om flere forhold ved forbrugerkøb end ved andre former for køb, da forbrugeren ikke på forhånd antages at have en særlig viden om salgsgenstanden. Den loyale oplysningspligt fremgår i relation til forbrugerkøb af købelovens 76. Oplysningspligten indebærer, at sælger hverken må give urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie oplysninger. Hvis oplysningspligten tilsidesættes, foreligger der en mangel, som udløser misligholdelsesbeføjelser for køberen. Misligholdelsesbeføjelserne kan, afhængigt af den konkrete sag, bestå i afhjælpning, omlevering, økonomisk kompensation i form af forholdsmæssigt afslag, erstatning eller i ophævelse af købet, hvor køber træder tilbage fra aftalen og dermed får købesummen retur, mens sælgeren får salgsgenstanden retur. Køber kan kun hæve købet, hvis manglen er væsentlig. Den loyale oplysningspligt er dog kun tilsidesat, hvis den pågældende oplysning har betydning for, om køberen vil købe salgsgenstanden. Sælger har dermed ikke pligt til at oplyse om alle forhold vedr. salgsgenstanden, og oplysningspligten gælder også kun forhold, som sælger er eller burde være bekendt med. Skillelinjen for hvilken type oplysninger, der er omfattet af oplysningspligten, er jævnligt genstand for fortolkning i retssager. Højesteret tog i november 2013 stilling til, om en handel vedrørende en fladskærm kunne ophæves, fordi forretningen ikke havde oplyst forbrugeren om, at det tv han købte, ikke havde MPEG4-format, og hvilke konsekvenser det havde. Køberen i den pågældende sag købte fladskærmen den 9. januar 2008 til kr. Tv et havde ikke MPEG4-format, hvilket var en forudsætning for at kunne se nye DR-kanaler fra november 2009, og for at kunne se DR1, DR 2 og TV2 fra januar Tv et ville således ikke, indenfor en normal brugsperiode, kunne modtage public service tv-kanaler, medmindre der blev købt supplerende tv-udstyr. Højesteret fandt, at sælgeren kendte eller burde have kendt til dette på købstidspunktet, da det var kommunikeret bredt ud i tv-branchen. Oplysningen var dog ikke på daværende tidspunkt kommunikeret særligt ud i medierne, således at køberen ikke havde været bekendt hermed på købstidspunktet. Højesteret fandt endvidere, at pågældende oplysning var egnet til at have betydning for købers vurdering af tv-apparatet, og at den manglende oplysning over for køber udgjorde en væsentlig mangel. Højesteret udtalte i forlængelse heraf, at der ikke var holdepunkter for, at køber ville have købt tv et til samme pris, hvis han havde været bekendt med oplysningen. Køber havde dermed været berettiget til at hæve købet, men der skulle ske fradrag i købesummen for den nytte køber trods alt havde haft frem til januar advokatfuldmægtig Emmie Vollerup Mylius Advokatfuldmægtig Emmie Vollerup Mylius Brug af andres firmanavne i reklamer Højesteret har i december 2013 dømt en svensk virksomhed til at betale kroner for brug af den danske michelinrestaurant Noma s navn i en reklame. Krænkelsen skete, da det svenske firma i annoncer på internettet forsøgte at få folk til at tilmelde sig en chokoladeklub. Nye medlemmer blev lokket med, at de kunne vinde en middag på Restaurant Noma. Problemet var, at Restaurant Noma aldrig var blevet spurgt om tilladelse til brugen af deres navn.

7 Januar 2014 Side 7 Brug af en anden virksomheds navn i reklamer kræver tilladelse fra den pågældende virksomhed. En sådan tilladelse kan indehaveren af navnet/varemærket kræve betaling for. Højesteret fastslog i sagen, at lokkemidlet var en utilbørlig udnyttelse af Restaurant Noma s meget stærke varemærke. Derfor var der sket en overtrædelse af både varemærkeloven og markedsføringsloven. Det svenske firma blev pålagt at betale kroner, som er et rimeligt vederlag til Restaurant Noma, der havde krævet kroner. Ved fastsættelse af beløbet lagde Højesteret vægt på, at Restaurant Noma tidligere havde indgået en aftale med et eventfirma, som ønskede at hyre Restaurant Noma til at bespise 375 ansatte i et tysk firma. Restaurant Noma skulle have en million kroner plus moms for arrangementet. Heraf udgjorde kr kroner betaling for at kunne bruge Restaurant Nomas navn over for medarbejderne i det tyske firma. Dette beløb blev derfor retningsgivende for fastsættelse af godtgørelsen i sagen for Højesteret. Andres navne eller varemærker kan ikke anvendes uden tilladelse. advokat Lone Rømø eller advokatfuldmægtig Rasmus Lindsten. Advokatfuldmægtig Rasmus Lindsten

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013 Side 1 Gæld i brugt bil Side 2 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013. Folketinget har den 16. maj

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE JURIDISK NYT JANUAR 2014 SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE SIDE 4: Rettighed, som kunne påberåbes af lejer over for auktionskøber SIDE 5: Skadelidte har krav på fuld erstatning

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial

News & Updates Corporate/Commercial 1 Ændringer i bl.a. selskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar 2014 2 Lovforslag indeholdende præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen 3 Ny ordning vedrørende notarbekræftelser

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid

Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid Forbrugeren kunne ophæve købet af en telefon, fordi den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet mangler ved telefonens oplader inden for rimelig tid.

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 5 Offentligt J.nr. 13-5380634 Den 10. december 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Vedrørende L 80 - Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Juli 2013 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1ste. 1. halvår 2013 har været præget af spændende sager og travlhed. Desværre er det økonomiske opsving stadig

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS)

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) 9. januar 2014 Præsentation af Martin Mønsted Jensen HA-jur Hvad er et iværksætterselskab (IVS)? IVS ikke en ny selskabsform, men derimod et anpartsselskab med

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Ejendomsvurderingerne

Ejendomsvurderingerne - 1 Ejendomsvurderingerne 2015 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 særregler om den offentlige vurdering for landets faste ejendomme i 2015 2017. Med

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget L 165 - Svar på Spørgsmål 12 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 21. maj 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2005-705-0012 Dok.: JTS41066

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Ejerlejlighed købt som beset

Ejerlejlighed købt som beset - 1 Ejerlejlighed købt som beset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1651 Kære Tommy Christiansen Uden medvirken af ejendomsmægler købte et familiemedlem i efteråret 2013 en ejerlejlighed,

Læs mere

Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat

Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat - 1 Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Midt i november indgik blå blok sammen med Socialdemokratiet og Radikale Venstre en aftale om et nyt vurderingssystem.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 136, endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 20. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Juridisk Nyt LOVÆNDRINGER VEDRØRENDE TINGLYSNING OG VIRKSOMHEDSPANT. Clemens Advokater. Generel erhvervsret. Juli, 2013

Juridisk Nyt LOVÆNDRINGER VEDRØRENDE TINGLYSNING OG VIRKSOMHEDSPANT. Clemens Advokater. Generel erhvervsret. Juli, 2013 Juli, 2013 Clemens Advokater Juridisk Nyt Generel erhvervsret I dette nr. af Juridisk Nyt sætter Clemens Advokater fokus på LOVÆNDRINGER VEDRØRENDE TINGLYSNING OG VIRKSOMHEDSPANT Lovændringer vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Iværksætterselskaber Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 19-02-2018 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.09.2014 ARBEJDSGIVER SKULLE BETALE PENSIONSBIDRAG TO GANGE Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte

Læs mere

ANG nr 990 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

ANG nr 990 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: ANG nr 990 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2005-7000-0006 Senere ændringer til forskriften Ingen Anordning om ikrafttræden

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. november 2013 Sag 185/2010 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14302 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx CVR-nr.: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse og Gabriel Barløse Sylvestervej 22 2610 Rødovre Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Sikring af øget åbenhed i fondene, blandt andet i forhold til ledelse, vederlag og uddelinger

Sikring af øget åbenhed i fondene, blandt andet i forhold til ledelse, vederlag og uddelinger 7. juli 2014 NY LOV OM ERHVERVSDRIVENDE FONDE Indledning Den 3. juni 2014, vedtog Folketinget en ny lov om erhvervsdrivende fonde. Loven moderniserer den eksisterende lov og medfører en række væsentlige

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 Nye satser pr. 1. marts 2010 Lønsatser m.m. er nu forhandlet på plads med Dansk Metal, ligesom ABAF har forhandlet overenskomst med HK/Privat. Forliget med Dansk Metal

Læs mere

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ejeraftalernes stilling før og efter den nye bestemmelse i selskabsloven...

Læs mere

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Kendelse af 12. maj 1998 (97-39.145) K A/S i Likvidation mod Erhvervs- og

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Efter 59, stk. 2, indtræder forældelse af erstatningskrav dog senest 10 år efter den dag, hvor skaden er forårsaget.

Efter 59, stk. 2, indtræder forældelse af erstatningskrav dog senest 10 år efter den dag, hvor skaden er forårsaget. Forældelsesregler (2016) Lovgivningen om erstatning for behandlingsskader indeholder tidsfrister for, hvornår patienter kan anmelde erstatningskrav. Hvis erstatningskrav anmeldes til Patienterstatningen,

Læs mere

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE 9. FEBRUAR 2017 NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE En ny landsretsdom fastslår de principper, der skal tages udgangspunkt i, når erstatning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget, Ligestillingsudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten og Folketingets EU-Oplysning EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

En julegave til arbejdsgiverne - eller?

En julegave til arbejdsgiverne - eller? En julegave til arbejdsgiverne - eller? Aarhus, marts 2011 3 helt nye afgørelser truffet af Højesteret den 17. december 2010 fastlægger principperne for udmåling af godtgørelser, når arbejdsgiverne har

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere