Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg"

Transkript

1 Beredskabsmyndighederne i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre & Rødovre Kommuner Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Februar 2014 (O)

2 Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Side 1 af 9 Indhold Indhold Indledning Anlægget Supplerende vilkår Anlægsdrift Misligholdelse Økonomi Dispensation Ansvar... 9 Bilag A Køreplan Bilag B Tilslutningsaftale Bilag C Kontaktpersonliste Bilag D Placering af nøgleboks mv. situationsplan Bilag E Placering af nøgleboks mv. facadeopstalt Bilag F Nøgleboksrekvisition Bilag G Retningslinjer ved blinde alarmer

3 Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Side 2 af Indledning De fem kommuner og Vestegnens Brandvæsen I/S har indgået aftale med Københavns Brandvæsen om vagtcentralbetjening (overvågning og håndtering af automatisk brandsikringsanlæg) fra Københavns Brandvæsens Vagtcentral på Alarmcentralen for Storkøbenhavn. Vestegnens Brandvæsen I/S vagtcentral er derfor fysisk beliggende og sammenfaldende med vagtcentralen for Københavns Brandvæsen. Det er Vestegnens Brandvæsen I/S, der fakturerer tilslutningsafgiften, den årlige overvågningsafgift samt blinde alarmer. Ved alarmoverføring af automatiske brandsikringsanlæg til Københavns Brandvæsens Vagtcentral, skal Tilslutningsaftale og Kontaktpersonliste fremsendes til Københavns Brandvæsens Vagtcentral i udfyldt og underskreven stand. (se bilag A) Dette gælder uanset om det er et myndighedskrævet anlæg eller et ikke myndighedskrævet anlæg. Vestegnens Brandvæsen I/S og Københavns Brandvæsens Vagtcentral varetager kun administrationen og overvågningen af de automatiske brandsikringsanlæg. Enhver form for spørgsmål vedrørende de brand- og installationstekniske forhold, herunder valg af anlægs- og detektortyper, placering af betjeningsudstyr og nøgleboks m.v., skal rettes direkte til beredskabsmyndigheden i den pågældende kommune. Der gøres opmærksom på, at nærværende Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg med tilhørende bilag, suppleres med specifikke vilkår efter beredskabsmyndighedens nærmere vurdering i det konkrete projekt. Supplerende vilkår vil fremgå af en separat godkendelse fra beredskabsmyndigheden i den pågældende kommune. Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Bestemmelser for Automatiske brandsikringsanlæg med tilhørende bilag Beredskabsmyndighedens godkendelse (supplerende vilkår) Tilslutningsaftale Kontaktpersonliste. 2.0 Anlægget 2.1 Definition: Ved automatiske brandsikringsanlæg forstås anlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts (DBI) retningslinjer, forskrifter og brandtekniske vejledninger eller andre, efter særlig aftale med beredskabsmyndigheden i den pågældende kommune, godkendte retningslinjer. 2.2 Forskrifter og brandtekniske vejledninger: Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts (DBI) retningslinier, forskrifter og brandtekniske vejledninger er: Forskrift nr. 231, Automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg). Forskrift nr. 232, Automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg). Forskrift nr. 233, Automatiske gasalarmeringsanlæg (AGA-anlæg). Forskrift nr. 251, Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg). Forskrift nr. 253, Automatiske rumslukningsanlæg (ARS-anlæg). Forskrift nr. 254, Automatisk vandtågeanlæg (AVT-anlæg). Brandteknisk vejledning nr. 24, Automatiske varslingsanlæg (AVA-anlæg). Brandteknisk vejledning nr. 27, Automatiske brandventilationsanlæg (ABV-anlæg).

4 Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Side 3 af 9 Retningslinie , Automatiske brandsikringsanlæg. 2.3 Installation og vedligehold: Automatisk brandsikringsanlæg skal installeres og vedligeholdes af en af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) godkendt installatør ved brug af godkendte komponenter og systemer. 2.4 Inspektion: Automatisk brandsikringsanlæg skal inspiceres årligt af et inspektionsfirma der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht. DS/EN Kopi af inspektionsrapport skal fremsendes til beredskabsmyndigheden i den pågældende kommune. 2.5 Alarmer: Alarmoverføringen omfatter følgende signaler: Alarm. Fejlmeldinger (selekteres i fejl på anlæg og fejl på AlarmNettet). Evt. andre signaler efter nærmere aftale med beredskabsmyndigheden i den pågældende kommune og Københavns Brandvæsens Vagtcentral. 2.6 AlarmNettet: Teleselskabernes betingelser for tilslutning til AlarmNettet skal overholdes. Følgende Hard ID-numre skal benyttes: Primær vagtcentral: Backup vagtcentral: Netkort Der kan alene anvendes 10 zoners ATIM-kort til alarmoverføringen. 2.8 Særlige forhold: Særlige forhold (f.eks. etapevis etablering, fritagelse for overvågning af enkelte rum): Alle fravigelser i forhold til gældende forskrifter, retningslinjer og brandtekniske vejledninger skal godkendes forud for anlæggets etablering, og bekræftes skriftligt af beredskabsmyndigheden i den pågældende kommune, hvorefter det indgår som bilag til aftalen om alarmoverføring. 3.0 Supplerende vilkår 3.1 Andre signaler: Beredskabsmyndigheden i den pågældende kommune kan stille krav om, at der skal alarmoverføres flere brandsignaler fra anlægget.

5 Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Side 4 af Situationsplaner: Der skal til beredskabsmyndigheden i den pågældende kommune, fremsendes to sæt komplette situationsplaner i A4 format, med tydelig angivelse af samtlige adgangsdøre, placering af anlæggets betjeningsudstyr samt placering af nøgleboks(e), brandsektionsadskillelser, udløsertryk for brandventilation o.l. (se bilag D). 3.3 O-planer: Der skal til beredskabsmyndigheden i den pågældende kommune, fremsendes to komplette sæt O-planer til godkendelse. 3.4 Placering af anlæggets betjeningsudstyr, nøglebokse og blitzblink mv.: Placeringen af anlæggets betjeningsudstyr skal ske efter nærmere aftale med beredskabsmyndigheden i den pågældende kommune. Betjeningsudstyret skal placeres på et synligt og tilgængeligt sted i den naturlige adgangsvej f.eks. i en reception, vindfang, sprinklercentral el. lign. Ved døren fra det fri der fører ind til ejendommen skal der efter nærmere aftale med beredskabsmyndigheden i den pågældende kommune opsættes en forsikringsgodkendt intelligent nøgleboks med krypteret dataoverførsel, blitzblink, samt skiltning (se bilag D og E) Ved porte o.l. til ejendommen skal der efter nærmere aftale med beredskabsmyndigheden i den pågældende kommune opsættes en forsikringsgodkendt mekanisk nøgleboks. Hver nøgleboks skal indeholde nøgler (portnøgle til portboksen) og hovednøgle (på bygningen) til virksomheden/institutionen. Ved hovednøgler forstås nøgle(r), der giver adgang til samtlige døre, porte o.l. i adgangsvejene og det dækkede område. Det er udelukkende beredskabsmyndigheden og Vestegnens Brandvæsen I/S der har adgang hertil. Af samme årsag er det vigtigt - samt anlægsejerens ansvar at der til enhver tid forefindes korrekte hovednøgler i nøgleboksen. Nøglebokse med brandlogo, sabotageovervågning og dækkrave skal leveres og opsættes af Birepo, der sikrer korrekt og godkendt montering heraf. Vedlagte nøgleboksrekvisition (Bilag F) skal anvendes. De med nøgleboksen forbundne udgifter afholdes alene af anlægsejeren. Den intelligente nøgleboks åbnes elektronisk via brandcentralen og selve ATU en på foranledning af Københavns Brandvæsens Vagtcentral (se bilag F). Vestegnens Brandvæsen I/S, Københavns Brandvæsens Vagtcentral og beredskabsmyndigheden påtager sig ikke noget ansvar for 3. persons eventuelle misbrug af nøgleboksen(e) med tilhørende hovednøgler. 3.5 Adgangsveje: Adgangsvejene til anlæggets betjeningsudstyr skal afmærkes forskriftsmæssigt efter nærmere aftale med beredskabsmyndigheden i den pågældende kommune (se bilag D og E). 3.6 Betjeningsinstruks, oversigtstegninger og betjeningsnøgler mv.: Ved betjeningsudstyret skal der efter nærmere aftale med beredskabsmyndigheden i den pågældende kommune, opsættes betjeningsinstrukser, oversigtstegninger samt betjeningsnøgler mv.

6 Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Side 5 af Overvågning af loftsrum: Såfremt der finder overvågning sted af loftrum, skal der monteres loftslemme i et sådant omfang, at der ikke forekommer områder som vil være vanskeligt tilgængelige. Loftslemme skal have en fri åbning på min. l = 0,9 m. og b = 0,6 m. og være forsynet med solid, fastmonteret saxestige eller almindelig stige. Hvis lemmen er aflåst, skal der umiddelbart ved forefindes værktøj til at åbne lemmen med. 3.8 Nedhængte lofter mv.: Såfremt der forefindes eller etableres nedhængte lofter, installationsgulve el.lign. hvorover/hvorunder hulrum kræves overvåget, skal der umiddelbart under/over hver detektor el.lign. forefindes/etableres let nedtagelig/oplukkelig plade/lem. Plade/lem skal være markeret tydeligt med forskriftsmæssig skiltning Brand el.lign. Såfremt der finder overvågning sted af andre hulrum - f.eks. installationsskakte - skal der etableres adgangslemme. Skjulte detektorer el.lign. skal tydeligt fremgå af O-planerne. 3.9 ABDL-anlæg: Såfremt der etableres ABDL-anlæg skal disse være en integreret del af ABA-anlægget, 3.10 Alarmterminaler: Brandsikringsanlægget skal tilsluttes AlarmNettet via en alarmterminal af typen ATU, der skal være indbygget i og energiforsynet fra brandsikringsanlæggets betjeningsudstyr. Såfremt alarmterminalen ikke kan indbygges i brandsikringsanlæggets betjeningsudstyr, skal alarmterminalen placeres i egnet montageboks el.lign., hvortil adgang er mulig ved brug af nøgle eller værktøj Service: Alarmterminalen og de tilhørende forbindelse til brandsikringsanlæggets betjeningsudstyr samt til telefonselskabets monopolskillepunkt skal installeres og serviceres af brandsikringsanlæggets installatør Andre tekniske alarmer: Såfremt det er aftalt med beredskabsmyndigheden i den pågældende kommune og Københavns Brandvæsens Vagtcentral, at der ske overføring af andre tekniske alarmer end de myndighedskrævede, skal enhver tilslutning og servicering af disse signaler foretages af brandsikringsanlæggets installatør. Grænseflader for den elektriske terminering af sådanne forbindelser, skal etableres ved hjælp af egnede skilleklemmer monteret i særskilt, tydeligt markeret montageboks, hvortil adgang er mulig ved brug af nøgle eller værktøj.

7 Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Side 6 af Poll: Start/stop poll, samt afprøvning af alarmtransmissionen, foretages i samråd med anlægsinstallatøren og skal aftales forud med Københavns Brandvæsens Vagtcentral. Det er en forudsætning for afprøvning af alarmtransmissionen, at Københavns Brandvæsens Vagtcentral har modtaget Tilslutningsaftale og Kontaktpersonliste i udfyldt og underskreven stand (se bilag B og C) samt beredskabsmyndighedens godkendelse af anlægget Endelig alarmoverføring: Senest to uger forud for endelig alarmoverføring til Københavns Brandvæsens Vagtcentral skal følgende dokumenter fremsendes/forhold aftales: Til/med beredskabsmyndigheden i den pågældende kommune: Anmærkningsfri 1. gangs inspektionsrapport fra inspektionsfirma der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht. DS/EN Situationsplaner jf. pkt O-planer jf. pkt Kopi af instruks jf. pkt Aftale om ilægning af hovednøgle(r) i nøgleboks(e). Til Københavns Brandvæsens Vagtcentral: Tilslutningsaftale i udfyldt og underskreven stand (se bilag B). Kontaktpersonliste i udfyldt og underskreven stand (se bilag C). Såfremt der ikke er sikkerhed for, at en af de ansvarlige kontaktpersoner kan træffes på ethvert tidspunkt, skal der oplyses navn og telefonnummer på døgnbemandet vagtcentral/servicefirma, som ud fra en forud fastlagt instruks kan foretage sig det videre fornødne efter tilkald. Alarmoverføringen kan alene idriftsættes endeligt, efter godkendelse fra beredskabsmyndigheden i den pågældende kommune. 4.0 Anlægsdrift gangs inspektion: Det automatiske brandsikringsanlæg skal, forinden bygningen tages i brug jf. pkt. 3.14, godkendes af et inspektionsfirma der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht. DS/EN Inspektionsfirmaet skal have kendskab til nærværende Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg samt Beredskabsmyndighedens godkendelse (supplerende vilkår) Inspektion: Det automatiske brandsikringsanlæg skal inspiceres I gang årligt af et inspektionsfirma der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht. DS/EN Anlægsejer er ansvarlig for, at eventuelle fejl og mangler nævnt i inspektionsrapporten bliver rettede hurtigst muligt.

8 Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Side 7 af Servicering: Det automatiske brandsikringsanlæg skal serviceres af en af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts (DBI) godkendt installatør, der er godkendt til det pågældende system. Serviceringsterminerne skal være i overensstemmelse med det for anlægget gældende Driftsinstruktion: For at beredskabsmyndigheden i den pågældende kommune kan godkende det automatiske brandsikringsanlæg, skal anlægsinstallatøren dokumentere, at anlægsejeren og dennes særligt udpegede, ansvarlige person er instrueret i driften, betjeningen og kontrollen af anlægget (jf. Retningslinie 005 for automatiske brandsikringsanlæg, 2. udgave december 2004). Det skal ligeledes dokumenteres, at anlægsejeren er bekendt med nærværende Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg samt Beredskabsmyndighedens godkendelse (supplerende vilkår) Information af medarbejdere: Det er anlægsejerens ansvar, at informere medarbejderne i virksomheden/institutionen om det automatiske brandsikringsanlægs funktion og virkemåde samt i relation hertil de forholdsregler, der skal iagttages for at forebygge utilsigtede alarmer (blinde alarmer) jf. pkt Forebyggelse af blinde alarmer: Prøver på anlægget - og arbejder ved eller i nærheden af det automatiske brandsikringsanlæg må ikke foretages, før anlægsejeren har sikret, at dette ikke vil medføre utilsigtede alarmer Afprøvninger: Anlægsafprøvninger skal gennemføres i overensstemmelse med anlæggets betjeningsvejledning. Interne anlægsafprøvninger skal, med undtagelse af den pligtige årlige afprøvning, foregå uden Københavns Brandvæsens Vagtcentral medvirken. Alle årlige pligtige afprøvninger skal aftales forud med Københavns Brandvæsens Vagtcentral Til- og frakoblinger: Til- og frakoblinger af alarmoverføringen til Københavns Brandvæsens Vagtcentral kan alene foranlediges af anlægsejeren eller dennes særligt udpegede ansvarlige person. (jf. pkt og 4.4). Frakoblinger af anlægsdele og anlægsafsnit skal indskrænkes til det mindst mulige, såvel i tid som i omfang. Frakoblinger skal godkendes forud af beredskabsmyndigheden i den pågældende kommune. I tilfælde af anlægsudkoblinger, frakoblinger, afbrydelser af alarmoverføringen til Københavns Brandvæsens Vagtcentral skal anlægsejeren, efter nærmere aftale med beredskabsmyndigheden i den pågældende kommune, etablere et skærpet tilsyn i virksomheden/institutionen. Beredskabsmyndigheden i den pågældende kommune, kan ved myndighedskrævede automatiske brandsikringsanlæg, stille krav om, at der på anlægsejerens regning, etableres en runderende brandvagt. En brandvagt er en af beredskabsmyndigheden godkendt person med direkte kontakt til alarm-/vagtcentralen. Opmærksomheden henledes på Retningslinie 005 for automatiske brandsikringsanlæg, 2. udgave december Københavns Brandvæsens Vagtcentral er ikke ansvarlige for telefonselskabernes eventuelle afbrydelse af alarmoverføringen til Københavns Brandvæsens Vagtcentral.

9 Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Side 8 af Fejl på anlæg Melding om anlægsfejl gives fra Københavns Brandvæsens Vagtcentral til anlægsejers kontaktperson. Såfremt vagtcentralen ikke indenfor 30 minutter opnår forbindelse til en kontaktperson kontaktes vagthavende indsatsleder Vestegnens Brandvæsen via Sine eller mobiltelefon ( vagthavendenummeret ). Fejl på alarmnettet (liniefejl/linieafbrydelser) håndteres af Københavns Brandvæsens Vagtcentral sammen med TDC og kontaktpersoner. Såfremt vagtcentralen ikke indenfor 30 minutter opnår forbindelse til en kontaktperson kontaktes vagthavende indsatsleder Vestegnens Brandvæsen via Sine eller mobiltelefon ( vagthavendenummeret ) Nøgleboksalarm Melding til Københavns Brandvæsens Vagtcentral om alarm fra nøgleboks uden samtidig fejl eller brandmelding fra anlægget medfører kontakt til anlægsejers kontaktperson for inspektion af nøgleboks. Såfremt der ikke med det samme opnås forbindelse til anlægsejers kontaktperson kontaktes vagthavende indsatsleder Vestegnens Brandvæsen via Sine eller mobiltelefon ( vagthavendenummeret ) Ændringer Alle ændringer til anlæg i drift, herunder ændringer i kontaktpersoner, sendes pr. mail til beredskabsmyndigheden i pågældende kommune og til Københavns Brandvæsens Vagtcentral. 5.0 Misligholdelse 5.1 Misligholdelse: Beredskabsmyndigheden i den pågældende kommune forbeholder sig ret til, at foranledige frakobling af alarmoverføringen fra et automatisk brandsikringsanlæg, såfremt anlæggets drifts- og vedligeholdelsestilstand skønnes uforsvarligt, eller såfremt andre forhold af bygnings- eller sikkerhedsmæssig karakter tilsidesættes. Ved et myndighedskrævet automatiske brandsikringsanlæg, vil en frakobling bevirke, at ejendommen ikke længere lovligt ville kunne anvendes. Beredskabsmyndigheden vil efterfølgende skulle foretage, en fornyet brandteknisk sagsbehandling af ejendommen, med heraf følgende nye krav og vilkår. Jf. pkt Økonomi 6.1 Etablering/alarmoverføring: Udgifterne til etableringen af et automatisk brandsikringsanlæg - herunder afgiften til AlarmNettet samt alarmoverføringen til Københavns Brandvæsens Vagtcentral påhviler anlægsejeren. Til dækning af Vestegnens Brandvæsen I/S og Københavns Brandvæsens Vagtcentrals udgifter i forbindelse med alarmoverføring og administration af anlægget, opkræver Vestegnens Brandvæsen en tilslutningsafgift samt en årlig afgift pr. alarmoverføring. Der opkræves ikke årlig afgift i tilslutningsåret. Tilslutningsafgiften andrager p.t. kr ,00 ekskl. moms. Den årlige afgift andrager p.t. kr ,00 ekskl. moms. Ved aftale om tekniske alarmer jf. pkt. 3.12, aftales der en tillægsafgift.

10 Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Side 9 af Refusion: Der ydes ikke refusion vedrørende den årlige afgift i tilfælde af nedlæggelse. 6.3 Blinde alarmer: For udrykning til blinde alarmer fra et automatisk brandsikringsanlæg, kan anlægsejeren opkræves et gebyr, til dækning af Vestegnens Brandvæsen I/S udgifter i forbindelse med udrykningen. Ved en blind alarm fra et automatisk brandsikringsanlæg forstås, en automatisk tilkaldelse af Vestegnens Brandvæsen I/S efter nedenstående definition. Definition på blind alarm Blind alarm: En alarm der afgives utilsigtet eller i god tro, uden at der er brand eller overhængende fare for brand, eller hvor der ikke er sket nogen anden skade, som kræver eller kunne have krævet redningsberedskabets indsats. Vestegnens Brandvæsen I/S vil dog ved den første blinde alarm, i anlæggets levetid, påtale dette overfor anlægsejeren, og først ved en efterfølgende kræve betaling (se bilag G). Gebyret pr. blind alarm andrager p.t. kr ,00 (momsfrit gebyr) Gebyret opkræves i henhold til Beredskabslovens 23 a. 7.0 Dispensation 7.1 Dispensation: Alle fravigelser i forhold til nærværende Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg med tilhørende bilag, gældende forskrifter, retningslinjer og brandtekniske vejledninger skal godkendes forud for anlæggets etablering, og bekræftes skriftligt af beredskabsmyndigheden i den pågældende kommune, hvorefter det indgår som bilag til aftalen om alarmoverføring. 8.0 Ansvar 8.1 Ansvar: Det er anlægsejerens ansvar, at det automatiske brandsikringsanlæg til stadighed opfylder de forskrifter, retningslinjer og brandtekniske vejledninger der fremgår af nærværende Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg med tilhørende bilag samt beredskabsmyndighedens godkendelse (supplerende vilkår). Det er anlægsejerens ansvar: At der til enhver tid forefindes de(n) korrekte hovednøgle(r) i nøgleboksen(e) At der til enhver tid, på Københavns Brandvæsens Vagtcentral, forefindes en opdateret kontaktpersonliste At meddele ejerskifte til beredskabsmyndigheden i pågældende kommune, Vestegnens Brandvæsen I/S og Københavns Brandvæsens Vagtcentral på nævnte mailadresser (se bilag A) Anlægsejeren er som sådan ansvarlig for alle skader, der måtte opstå direkte eller indirekte som følge af manglende opfyldelse af ovennævnte krav.

11 Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Side 10 af 9 Vestegnens Brandvæsen I/S og Københavns Brandvæsens Vagtcentral påtager sig alene at reagere på modtagne signaler. Vestegnens Brandvæsen I/S, Københavns Brandvæsens Vagtcentral og/eller beredskabsmyndigheden i den pågældende kommune kan ikke mødes af økonomiske krav af nogen art, herunder: Driftstab Tidstab Avancetab Andre direkte eller indirekte tab Ethvert ansvar for på hvilken måde anden parts vagtcentral/servicefirma, reagerer på alarmer og eventuelle andre signaler er Vestegnens Brandvæsen I/S, Københavns Brandvæsens Vagtcentral og beredskabsmyndigheden uvedkommende.

12 Bilag A Køreplan

13 Køreplan 1. Anlægsejer/installatør indhenter beredskabsmyndighedens godkendelse til oprettelse af anlæg samt afklarer alle spørgsmål vedrørende de brand- og installationstekniske forhold, herunder valg af anlægs- og detektortyper, placering af betjeningsudstyr og nøgleboks m.v. 1. Anlægsejer/installatør rekvirerer ved Københavns Brandvæsens Vagtcentral og beredskabsmyndighedernes og Vestegnens Brandvæsens I/S Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg med tilhørende bilag. 2. Anlægsejer/installatør kontakter TDC for oprettelse af en alarmoverføring. 3. Anlægsejer/installatør rekvirerer ved hjælp af Nøgleboksrekvisition nøgleboks(e) hos Birepo jf. (se bilag F). 4. Anlægsejeren/installatøren returnerer Tilslutningsaftale og Kontaktpersonliste i udfyldt og underskreven stand til Københavns Brandvæsens Vagtcentral og eller på fax Anlægsejeren/installatøren fremsender til/aftaler følgende med beredskabsmyndigheden: a. Anmærkningsfri 1. gangs inspektionsrapport fra inspektionsfirma der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht. DS/EN b. Situationsplaner jf. pkt. 3.2 c. O-planer jf. pkt. 3.3 d. Kopi af instruks jf. pkt. 3.6 e. Aftale om ilægning af hovednøgle(r) i nøgleboks(e) 6. Københavns Brandvæsens Vagtcentral opretter anlægget i vagtcentralsystemet, og gør det klart til prøve. 7. For prøve og idriftsættelse kontakter anlægsejeren/installatøren Københavns Brandvæsens Vagtcentral på tlf Anlægsejer faktureres årligt af Vestegnens Brandvæsen I/S.

14 Vigtige adresser og telefonnumre: Albertslund Kommune Beredskabsafdelingen Nordmarks Allé 2, 2620 Albertslund Brøndby Kommune Beredskab - Brøndby Park Allé 160, 2605 Brøndby Glostrup Kommune Beredskab Glostrup Rådhusparken 4, 2600 Glostrup Hvidovre Kommune Beredskabet Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre Rødovre Kommune Beredskabsafdelingen Tæbyvej 77, 2610 Rødovre Vestegnens Brandvæsen I/S Administration Bryggergårdsvej 3, 2600 Glostrup Københavns Brandvæsens Vagtcentral Bag Rådhuset 3, 1550 København V og

15 Bilag B Tilslutningsaftale

16 Tilslutningsaftale Anlægstype: ABA AVS AVT ARS AGA AVA ABDL ABV Myndighedskrævet anlæg Hos: Hard ID: (Anlægsadresse) Ikke myndighedskrævet anlæg Alarmnummer: Tlf.nr.: Anlægsejer: Installationsadresse: Postnr.: Telefonnr.: By: Anlægsinstallatør: Adresse: Postnr.: Telefonnr.: By: Betalingsadresse: (v/tilslutning/årlig afgift) Postnr.: Telefonnr.: By: Cvr. nr.: Ean. nr.: Betalingsadresse: (v/servicering) Postnr.: Telefonnr.: By: Anlægsejer og anlægsinstallatør anmoder hermed Vestegnens Brandvæsen I/S og Københavns Brandvæsens Vagtcentral, om etablering af automatisk alarmoverføring mellem ovennævnte automatiske brandsikringsanlæg og Københavns Brandvæsens Vagtcentral, med det formål, at kunne alarmere Vestegnens Brandvæsen I/S. Vedlagte Bestemmelser for Automatiske brandsikringsanlæg med tilhørende bilag samt beredskabsmyndighedens eventuelle supplerende vilkår, er en integreret del af nærværende aftale, og således en del af hele aftalegrundlaget. Tilslutningsafgift: Årlig afgift: kr ,00 ekskl. moms. kr ,00 ekskl. moms. København, den (for Københavns Brandvæsens Vagtcentral) (for anlægsejer), den

17 Bilag C Kontaktpersonliste

18 Kontaktpersonliste Hos: (Anlægsadresse) Alarmnummer: Anlægsejer: Installationsadresse: Postnr.: Telefonnr.: By: Kontaktpersoner i dagtimerne: 1. (navn) (tlf./mobil.) 2. (navn) (tlf./mobil.) Kontaktpersoner i nattetimerne: 1. (navn) (tlf./mobil.) 2. (navn) (tlf./mobil.) 3. (navn) (tlf./mobil.) 4. (navn) (tlf./mobil.) (for anlægsejer), den

19 Bilag D Situationsplan

20 Situationsplan

21 Bilag E Facadeopstalt

22 Facadeopstalt Forskriftsmæssig skiltning: Brand- sprinklercentral e.l. Blitzblink o.l.: Min. 2,5 m over terræn Nøgleboks Birepo-boks Placering: 1,2 m. over terræn Automatiske brandsikringsanlæg Placering af nøgleboks, blitzblink og skiltning

23 Bilag F Nøgleboksrekvisition

24 Nøgleboksrekvisition Bestilling af nøgleboks: Adgang for og til Vestegnens Brandvæsen Undertegnet bestiller herved stk. nøgleboks(e) til brug for: Den elektroniske nøgleboks monteres hos: Firma /Navn: Hoved adresse: Postnr.: Kontakt person: Opsætningsadresse: Postnr.: Telefon: Kontakt person: By: Fax: By: Fax: Opsætningen skal foretages af godkendt Birepo personel: Vedlagt skitse: [ ] Ja [ ] Nej Nærmere aftales med: Tlf/ Andre opl: Behov for mekanisk nøgleboks på grund af hegn, port eller lign: [ ] Ja [ ] Nej Faktura fremsendes elektronisk til: Firma /Navn: Adresse og post.nr.: CVR: Telefon: Kontakt person: Faktura mail adresse: By: Fax: Rek. Underskrift, dato og stempel Dato Underskrift Ovennævnte erkender sig indforstået med Bestemmelserne for automatiske brandsikringsanlæg Bestillingen faxes/mailes/sendes til: Birepo, Håndværkerbyen 17, 2670 Greve Tlf / Fax /

25 Bilag G Retningslinjer ved blinde alarmer

26

27

28

29

30

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Juni 2016 Version 1.1 Indhold Indhold... 2 1.0 Indledning... 3 2.0 Anlægget... 3 3.0 Supplerende vilkår... 4 4.0 Anlægsdrift... 7 5.0 Misligholdelse...

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Bestemmelser For Automatiske brandbeskyttelsesanlæg

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Bestemmelser For Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Bestemmelser For Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Formål Der skal til Østjyllands Brandvæsen, Forebyggende afdeling, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelserudarbejdet i samarbejde Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og Dok: 232685-13 Rev.:

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

AUTOMATISKE BRANDALARMERINGS ANLÆG TILSLUTNINGSAFTALE OG BETINGELSER FOR REDNINGSBEREDSKABETS MODTAGELSER AF ALARMER

AUTOMATISKE BRANDALARMERINGS ANLÆG TILSLUTNINGSAFTALE OG BETINGELSER FOR REDNINGSBEREDSKABETS MODTAGELSER AF ALARMER AUTOMATISKE BRANDALARMERINGS ANLÆG TILSLUTNINGSAFTALE OG BETINGELSER FOR REDNINGSBEREDSKABETS MODTAGELSER AF ALARMER Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Manøvej 25 4700 Næstved 5578 7800 msbr@msbr.dk

Læs mere

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune.

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. BRAND OG REDNING DJURSLAND Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. Gældende for alle offentlige og private ABA anlægsejere 01-08 08-2015 Generelt Brand og

Læs mere

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel 3. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej

Læs mere

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel Forebyggende afdeling Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel 2. udgave februar 2009 Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel til Rudersdal

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Dansk

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med

Læs mere

Betingelser for Beredskab & Sikkerheds modtagelse af alarmer

Betingelser for Beredskab & Sikkerheds modtagelse af alarmer Betingelser for Beredskab & Sikkerheds modtagelse af alarmer 12. oktober 2016 RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND Vestergrave 30 8900 Randers Tlf. 8959 4000 post@bsik.dk www.beredskabogsikkerhed.dk 0. Generelt

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser for opkobling til Beredskab Fyns vagtcentral.

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser for opkobling til Beredskab Fyns vagtcentral. Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser for opkobling til Beredskab Fyns vagtcentral. Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, Brandventilations-, gasalarms-,

Læs mere

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg.

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske

Læs mere

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Anlægsejer: Adresse: Tlf. Attention: E-mail: Anlægsnavn: Adresse: FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Kontaktperson: Driftansvarlig: Tlf.nr.: Tlf.nr.: Anlægsinstallatør: Ansvarlig: Godkendelsesnr.:

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af brandalarmanlæg

Færdigmelding til inspektion af brandalarmanlæg Færdigmelding til inspektion af brandalarmanlæg Anlægsejer Firma/institution Tlf. Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn Tlf. tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af varslingsanlæg

Færdigmelding til inspektion af varslingsanlæg Færdigmelding til inspektion af varslingsanlæg Anlægsejer Firma/institution Tlf. Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn Tlf. tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

Vejledning om aflåsning af porte m.v.

Vejledning om aflåsning af porte m.v. Vejledning om aflåsning af porte m.v. Hovedstadens Beredskab Forebyggelse Brandteknik Bag Rådhuset 3 1550 København V. Tlf.: 33 43 10 00 www.hbr.dk Marts 2017 Revisions nr. (første udgave) Side 1 af 8

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation

Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation Anlægsejer Firma/institution Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Statistisk analyse af ABA- og AVS-anlæg inspiceret af DBI i 2015 og 2016 Dato : 16. januar 2017 Version:

Læs mere

Færdigmelding af brandventilationsanlæg

Færdigmelding af brandventilationsanlæg Færdigmelding af brandventilationsanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Færdigmelding af brandalarmanlæg

Færdigmelding af brandalarmanlæg Færdigmelding af brandalarmanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning af dokumentet:

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

Færdigmelding af varslingsanlæg

Færdigmelding af varslingsanlæg Færdigmelding af varslingsanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning af dokumentet:

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 64.81 Brandsikring... 3 64.81.1 Indledning... 3 64.81.2 Generelle principper... 3 64.81.3 Installation/udførelse... 3 64.81.3.1

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Tilbudsliste

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Tilbudsliste Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Tilbudsliste Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0035 Journal

Læs mere

Bilag 7. Aftale om vagtcentralordningen. mellem. Sydøstjyllands Brandvæsen I/S & Horsens Kommune/Service og Beredskab/Vagtcentralen

Bilag 7. Aftale om vagtcentralordningen. mellem. Sydøstjyllands Brandvæsen I/S & Horsens Kommune/Service og Beredskab/Vagtcentralen Bilag 7 Aftale om vagtcentralordningen mellem Sydøstjyllands Brandvæsen I/S & Horsens Kommune/Service og Beredskab/Vagtcentralen Denne aftale er gældende for perioden: 1. januar 2016 31. december 2017

Læs mere

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) DBI Report 2009:02 1. april 2009 Statistisk analyse af AVS-anlæg inspiceret 2008 Rolf Knudsen Henrik Bygbjerg 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg

Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: RMG sags nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning

Læs mere

DBI retningslinie 006

DBI retningslinie 006 2. udgave Januar 2010 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Sammenkoblede brandsikringsanlæg DBI retningslinie 006 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videncenter,

Læs mere

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af AVS-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1

Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1 Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1 Gældende for Risø Campus Indhold Materiale Valg:... 3 Centraludstyr:... 3 Branddetektorer:... 4 Alarmtryk:... 4 O-Planer:...

Læs mere

Inspektionsrapport. Sprinkleranlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IA02656

Inspektionsrapport. Sprinkleranlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IA02656 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Sprinkleranlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-02 Rapport udstedt: 2013-12-04 Inspektør: Kjeld Norbert Petersen

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF SPRINKLERANLÆG

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF SPRINKLERANLÆG FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF SPRINKLERANLÆG Anlægsejer Anlægsadresse Adresse: E-mail: Attention: Adresse: DB 03: Anlægsinstallatør Beredskabsmy ndighed Kontaktperson: Insp.deltager: Anlægsinstrueret:

Læs mere

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler:

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler: Vejledning for udførelse af brandmandspaneler: Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2013 Side 2 af 8 Denne vejledning har

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 SLM Grafisk ISBN 978-87-92018-55-7 Automatiske brandalarmanlæg Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk

Læs mere

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005 3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse DBI retningslinie 005 Indholdsfortegnelse Definitioner...4 10 Almindelige bestemmelser...6

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 2. udgave Marts 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut DBI retningslinie 232 Automatiske brandalarmanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

Fællesmagasinet for Museer i Midt og Østjylland. Brandmyndighedens identifikation: 6-03-02-0644

Fællesmagasinet for Museer i Midt og Østjylland. Brandmyndighedens identifikation: 6-03-02-0644 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Fællesmagasinet for Museer i Midt og Østjylland Lollandsvej 10, 8900 Randers C Inspiceret af: Jan Pedersen Inspektion den: 15. maj 2013 RMG sagsnummer: 15484-3-2013 Brandmyndighedens

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

AIA-katalog Fane 10 Definitioner

AIA-katalog Fane 10 Definitioner Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 10 Definitioner Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Definitioner...

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT DBI RAPPORT Inspektionsrapport Brandalarmanlæg - Den Selvejende Almene Ok Ældreinstitution Plejecenter Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-4, 4560 Vig St. Sag: IB06343 Inspektion udført: 23. januar 2017 af Claus

Læs mere

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg mv. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet: DBI Retningslinje 001 4. udgave August 2013, Byggedata, opdateret 3. juli Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52 Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Læs mere

Brandsikringsanlæg i Danmark

Brandsikringsanlæg i Danmark Brandsikringsanlæg i Danmark Indlæg ved FG-konference, 2014 Jacob Andersen, DBI Sprinklerinspektør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 28-03-2014 / JAN / Møde Program DBI Brandsikringsanlæg

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10 Side 1 af 10 Bilag 6 Levering Indhold 1. Levering... 2 1.1 Leveringssted... 2 1.2 Fastsættelse af leveringstidspunkt... 2 2. Leveringsfrister, udeblivelse mv.... 3 2.1 Levering af Årligt serviceeftersyn...

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

Færdigmelding af rumslukningsanlæg

Færdigmelding af rumslukningsanlæg Færdigmelding af rumslukningsanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning af dokumentet:

Læs mere

Automatiske branddør lukningsanlæg

Automatiske branddør lukningsanlæg Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske branddør lukningsanlæg Systemgodkendelse og -kontrol ( Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Læs mere

Infrastruktur for brandtekniske installationer

Infrastruktur for brandtekniske installationer Infrastruktur for brandtekniske installationer IDA - møde, 27-10-2016 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 27-10-2016 / AFJ / Møde Lovgivning Brandtekniske installationer Bygningsreglementet (uddrag) Tillæg

Læs mere

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling FANE 060 10 Alment 20 Adgangsniveau 30 Autorisation 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling 50 Afstilling af indbrudsalarmtilstand Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København

Læs mere

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Retningslinje 001-006 Konference, 24-09-2014 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 24-09-2014 / AFJ / Møde Præskriptive krav Funktions- krav

Læs mere

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Februar 2002 Særlige Vejledning sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse 000 Indledning 3 10 Alment 3 100 Forskrifter og regler 6

Læs mere

Høringsudgave. Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg DBI RETNINGSLINJE 007. 1. udgave 2014. Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg DBI RETNINGSLINJE 007. 1. udgave 2014. Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI RETNINGSLINJE 007 1. udgave 2014 Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail:

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24 1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varslingsanlæg Projektering og installation DBI retningslinie 24 Forord DBI retningslinie 24 Varslingsanlæg - Projektering og installation

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

:J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3

:J  Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3 - " NAMMINERSORNERULLUTIK OQUARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE PEQQINNISSAMUT AVATANGIISINULLU PISORTAQARFIK ~ ~l-" :.i..,...7 DIREKTORATET FOR SUNDHED OG MILJØ \ :J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære

Læs mere

c7~ . Et kodeord, som du skal bruge til afmelding af eventuelle alarmsignaler. Peter Christensen Mariehøj 33 2970 Hørsholm 8.

c7~ . Et kodeord, som du skal bruge til afmelding af eventuelle alarmsignaler. Peter Christensen Mariehøj 33 2970 Hørsholm 8. c7~ Group 4 Securicor Mariehøj 33 2970 Hørsholm G4S Security Serviæs AIS K-2620 Albertslund Tlf. 43 86 50 00 Fax 43 62 27 21 www.g4s.dk 8. juni 2007 Anlægsnummer: 450 343966 rdrenummer: 455 338966 Tak

Læs mere

Specifikation for. projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg. Forsikring & Pension Specifikation juli 2007

Specifikation for. projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg. Forsikring & Pension Specifikation juli 2007 Specifikation juli 2007 Specifikation for projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Instruks for frakobling af sprinklerinstallation

Instruks for frakobling af sprinklerinstallation 1 Omfang (gældende for) og gyldighed Proceduren er gældende for alle hele eller delvis frakoblinger af sprinklerinstallationer, f.eks. i forbindelse med ombygningsarbejder. Proceduren er ligeledes gældende

Læs mere

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG FANE 110 Integration med adgangskontrol - kortlæser uden for det sikrede område 10 Forord 20 Projektering 30 Sabotageovervågning 40 Informationsgivning 50 Betjening Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

DBI retningslinie 004. Automatiske brandsikringsanlæg. Færdigmelding, inspektion og godkendelse

DBI retningslinie 004. Automatiske brandsikringsanlæg. Færdigmelding, inspektion og godkendelse DBI retningslinie 004 3. udgave Oktober 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Færdigmelding, inspektion og godkendelse DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 6. maj 2014: Side 52 punkt 5.3.6, afsnit 4. ændres til: Punktrøgdetektorer

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017 Vejledning til AIA/ADK-aftalen Januar 2017 KOM GODT I GANG 2 6 RAMMEAFTALER & 5 LEVERANDØRER Delaftale 1 Landsdækkende ACTAS A/S Dansk Kabel TV A/S G4S Security Services A/S Delaftale 2 Region Hovedstaden

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning FANE 030 0 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning 20 Valg af detektor Generelt Skalovervågning/celleovervågning Rumovervågning Objektovervågning Anvendelse og placering Forsikring

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. September 2013 KRAVSPECIFIKATION FOR BRANDSIKRINGSANLÆG TIL HØJE- TAASTRUP RÅDHUS

Høje-Taastrup Kommune. September 2013 KRAVSPECIFIKATION FOR BRANDSIKRINGSANLÆG TIL HØJE- TAASTRUP RÅDHUS Høje-Taastrup Kommune September 2013 KRAVSPECIFIKATION FOR BRANDSIKRINGSANLÆG TIL HØJE- TAASTRUP RÅDHUS PROJEKT Kravspecifikation for ABA til Høje-Taastrup Rådhus Høje-Taastrup Kommune Projekt nr. 214152

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Vejledning Februar 2002

Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Vejledning Februar 2002 Vejledning Februar 2002 Særlige sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs og industrivirksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Færdigmelding af vandtågesystem

Færdigmelding af vandtågesystem Færdigmelding af vandtågesystem Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning af dokumentet:

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

DBI retningslinje 002

DBI retningslinje 002 DBI retningslinje 002 5. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018

RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KONGRESRÅDGIVNING TIL ITS WORLD CONGRESS 2018 DATO: [DATO] Sags nr.: [sagsnummer] Dokument nr.: [dokumentnummer] 1. Parterne Københavns Kommune

Læs mere

AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg

AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Rammeaftale 50.85 Brændstof og fyringsolie Delaftale 2 Levering af Brændstof og fyringsolie Indholdsfortegnelse 1. Øvrige ikke-kommunale Kunders

Læs mere

Vejledning til Kontrolcentralaftalen. Januar 2017

Vejledning til Kontrolcentralaftalen. Januar 2017 Vejledning til Kontrolcentralaftalen Januar 2017 KOM GODT I GANG 2 LEVERANDØR & AFTALENS VARIGHED Leverandør Der er indgået rammeaftale med én leverandør, G4S Security Services A/S. Aftalens varighed Rammeaftalen

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere