Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger"

Transkript

1 Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER TIL PERSONER OG TIL SELSKABER DET LOVMÆSSIGE GRUNDLAG FOR MEDDELELSE AF ALKOHOLBEVILLINGER...4 NÆRINGSBREV...4 NÆRINGSPRØVE...4 SAMDRIFT BUTIK/RESTAURATION BEVILLINGSMYNDIGHEDEN LANDSBEVILLINGSNÆVNET BEVILLINGSANSØGNINGER FORHÅNDSGODKENDELSE MIDLERTIDIGE BEVILLINGER BEHANDLING AF BEVILLINGSANSØGNINGER HVOR LÆNGE GÆLDER EN ALKOHOLBEVILLING FORNYELSER NATTILLADELSE BEGRÆNSNINGER/BETINGELSER FOR ALKOHOLBEVILLING OG NATTILLADELSER BESTYRERGODKENDELSER KLAGEADGANG BORTFALD AF ALKOHOLBEVILLING FRATAGELSE ELLER TILBAGEKALDELSE AF ALKOHOLBEVILLING LEJLIGHEDSTILLADELSER UDENDØRS SERVERING SPILLEAUTOMATER OG SPILLEHALLER SIKKERHEDSBESTEMMELSER I FORSAMLINGSLOKALER REVISION AF PLANEN RESTAURATIONSPLANEN/LOVGRUNDLAGET IKRAFTTRÆDEN

3 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende retningslinier og bestemmelser for Bevillingsnævnets behandling af sager om alkoholbevillinger, bestyrergodkendelser og udvidet åbningstid jf. Restaurationsloven. Restaurationsplanen, der er godkendt af Byrådet, er offentlig tilgængelig for bevillingshaverne. Planen udleveres desuden til ansøgere om alkoholbevillinger mv.. Det er formålet med udarbejdelsen af denne restaurationsplan, at den i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 786 af 9. august 2005 om restaurations- og hotelvirksomhed mv. (restaurationsloven), lokalplaner, miljø- og brandforskrifter skal: - Skabe gode planmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for byens borgere og gæster - Fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder. - Sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder og flugtvejsforhold herunder fælles flugtveje/redningsveje i det fri for bygninger og grundarealer, hvor mange mennesker kan samles. - Sikre restaurationernes indpasning i det omkringliggende bymiljø, herunder bl.a. de visuelle, fysiske og tekniske forhold. - Mindske generne fra restaurationsvirksomhederne over for de omkringliggende beboelser og virksomheder. - Søge at modvirke uregelmæssigheder og konkurrenceforvridning, så restauranterne konkurrerer på kvaliteten, betjeningen, produkterne og oplevelsen. 2. Alkoholbevillinger til personer og til selskaber Alkoholbevilling til personer Jf. Restaurationslovens 13 kan alkoholbevillinger kun meddeles til personer, der opfylder nedenstående betingelser: - Ansøgeren har næringsbrev til det pågældende forretningssted. - Er fyldt 25 år, dog 23 år hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget. - Ikke er umyndig, under værgemål eller under samværgemål. - Der ikke foreligger forhold som efter Restaurationslovens 16, stk. 2 og 4, er til hinder for meddelelse af bevilling. I ansvarlige interessentskaber og i kommanditselskaber skal alle fuldt ansvarlige deltagere have alkoholbevilling. Alkoholbevilling til selskaber Jf. restaurationslovens 14 kan alkoholbevillinger kun meddeles til selskaber m.v., der opfylder nedenstående betingelser: - Selskabet har næringsbrev til det pågældende forretningssted. - Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne i Restaurationslovens 13, stk. 1, nr. 2 og 3 og 3

4 - Der ikke foreligger forhold, som efter Restaurationslovens 16 stk. 1, 2 og 5, er til hinder for meddelelse af bevilling. Stk. 2 bevillingsmyndigheden kan undtage fra bestemmelsen i stk. 1 nr. 2. Stk. 3 Såfremt der i selskaber m.v. indtræder nye medlemmer i direktionen eller bestyrelsen, eller såfremt en aktionær eller en anpartshaver efter bevillingens meddelelse opnår besiddelse af 30 pct. eller mere af selskabskapitalen, skal politidirektøren modtage meddelelse herom senest 4 uger efter det skete. Oplysningerne forelægges herefter for Bevillingsmyndigheden til prøvelse af, om bevillingen er bortfaldet efter Restaurationslovens Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger Restaurationsloven er det lovmæssige grundlag for tildeling af alkoholbevillinger, bestyrergodkendelser og tilladelser til udvidet åbningstid under iagttagelse af Forvaltningslovens krav om høring, begrundelser mv. Næringsbrev Jf. Restaurationslovens 2 skal enhver, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed ved servering af spise og drikkevarer mv., have næringsbrev som restauratør og hotelvært til hvert forretningssted. Næringsbrevet udstedes af politidirektøren i den politikreds, hvor forretningsstedet findes. Virksomheden må ikke påbegyndes, før næringsbrevet er udstedt, og før lokalerne er godkendt af myndighederne. Næringsbrev kan nægtes, såfremt ansøgeren har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen kr. og derover. Næringsprøve Alle fødevarebutikker og restaurationer skal efter 1. juli 2005 være optaget i et register i Erhvervsog Selskabsstyrelsen. Registret kaldes Næringsbasen. Næringsbasen er en oversigt over alle fødevarebutikker og restaurationer. Næringsbasen har 2 formål: - At sikre at den, der driver en fødevarebutik eller en restauration, kender til de vigtigste regler om skat og afgifter, fødevarer og arbejdsmiljøforhold samt, for restauratører, også reglerne om brandsikkerhed og reglerne i Restaurationsloven. - At give mulighed for at personer og selskaber, der overtræder de nævnte lovgivninger gentagne gange eller under skærpende omstændigheder, kan slettes fra Næringsbasen i en periode, hvor det så ikke vil være muligt at drive fødevarebutik eller restauration. Alle der ønsker at erhverve et næringsbrev, skal efter 1. juli 2005, skal have bestået næringsprøven. Denne prøve skal sikre, at den der ønsker næringsbrev, kender de mest nødvendige regler for at kunne drive en fødevarebutik eller en restauration, og således kan optages i Næringsbasen. Hvis ansøger skal have næringsbrev til restauration, vil spørgsmålene handle om arbejdsmiljø, fødevarer, skatter og afgifter, brandsikkerhed og særlige regler for restaurationer. 4

5 Hvis ansøger allerede har bestået næringsprøven til fødevarebutikker, men vil åbne en restauration, skal en supplerende prøve bestås. Her handler spørgsmålene alene om brandsikkerhed og særlige regler for restaurationer. Prøven blive holdt på et prøvested der er godkendt af Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Oplysninger om det nærmeste prøvested kan findes på hvor det også er muligt at tilmelde sig prøven. Det koster kr. 600,00 at gå til prøve. Hvis prøven ikke bestås, eller hvis ansøger ikke møder op til prøven, må ansøger tilmelde sig en ny prøve og betale igen. Der er ikke begrænsning på hvor mange gange man kan gå til prøve. Hvornår skal næringsprøven ikke tages: - Hvis ansøger har næringsbrev pr. 1. juli Hvis ansøger har en af følgende erhvervsuddannelser: Detailslagter, bager, konditor, chokolade- og konfektureassistent, ferskvareassistent, gastronomuddannelse (herunder kok, smørrebrødsjomfru, cater m.v.), tjener, salgsassistent, butiksmedhjælper, hotel- og fritidsassistent, køkkenassistent, mejerist, receptionist, tidligere uddannelse inden for et af de nævnte fag. Samdrift butik/restauration Fra den 1. juli 2005 er det blevet muligt at have detailsalg fra restaurationer, og at foretage servering af spise- og drikkevarer fra detailbutikker. Ved detailsalg vil reglerne i lov om detailsalg fra butikker mv. gælde, og ved servering vil reglerne i lov om restaurations- og hotelvirksomhed mv. gælde. Det betyder, at der ikke kan ske servering af alkohol i en butik, medmindre butikken samtidig har opnået næringsbrev og alkoholbevilling hertil på lige fod med restaurationer. Servering er jf. Restaurationslovens 1 stk. 3 defineret ved salg af spise eller drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet. Hvis der f.eks. er opstillet borde, stole, spisehylder, opstillinger med servietter/salt/peber, eller andet der indikere, at indehaveren giver kunderne mulighed for at fortære den færdiglavede mad i forretningen, så er der tale om servering, og virksomheden er omfattet af Restaurationsloven. Ved bevillingsansøgninger i forbindelse med samdrift skal bevillingsmyndigheden som det er tilfældet med almindelig restaurationsdrift inddrage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Endvidere skal andre regler om restaurationsdrift, herunder regler om indretning, brandsikkerhed, hygiejne m.m. også være opfyldt. 4. Bevillingsmyndigheden Kommunalbestyrelsen er efter Restaurationsloven udpeget som bevillingsmyndighed. Jf. Restaurationslovens 10, stk. 3, kan Kommunalbestyrelsen nedsætte et Bevillingsnævn til at træffe afgørelser, der efter denne lov er henlagt til Kommunalbestyrelsen. Bevillingsnævnet består af politidirektøren og indtil 6 andre medlemmer. Personer der ikke er medlemmer af kommunalbe- 5

6 styrelsen, kan være medlem af nævnet. Odsherred Byråd har i henhold til Restaurationslovens 10, stk. 3 nedsat et Bevillingsnævn til at træffe afgørelse i sager vedrørende alkoholbevilling, godkendelse af bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling, og tilladelser til udvidet åbningstid. Bevillingsnævnet i Odsherred Kommune er sammensat som følger: 2 repræsentanter udpeget af Byrådet 1 rep. for Odsherreds Restauratørforening 1 rep. for Restaurationsbranchens arbejdstagere RBF/LO 1 rep. for Folkeoplysningen/fritidslivet 1 rep. for SSP-udvalget Politidirektøren i Midt- og Vestsjællands politi Nævnets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Bevillingsnævnet holder som hovedregel møde én gang om måneden. Der afholdes ikke bevillingsnævnsmøde i juli måned. Der er ikke offentlig adgang til møderne. 5. Landsbevillingsnævnet Landsbevillingsnævnet kan tildele alkoholbevillinger, såfremt forretning drives: - i ejendomme, der tilhører staten - i ejendomme, der tilhører en kommune for så vidt ejendommene overvejende er indrettet til restaurations- eller hotelvirksomhed - i tog, turistbusser, fly og skibe i fart, eller - i busser i international rutefart, hvor rutens længde er mindst 200 km. 6. Bevillingsansøgninger Ansøgninger om alkoholbevilling og ansøgning om udvidet åbningstid mv. skal indgives til: Politidirektøren Tilladelseskontoret Kornerupvænge Roskilde Tilladelseskontoret udleverer ansøgningsskemaer, og kan vejlede om udfyldelse af skemaet, og om vedlæggelse af dokumentation. Ansøgningsskemaerne kan også hentes på internettet under klik på information og derefter på blanketter. Det er vigtigt at ansøgningen vedlægges diverse relevante informationer som f.eks leje/købekontrakter, Budget/regnskab, herunder også at virksomhedens koncept er meget nøje beskrevet. 6

7 Tilladelseskontoret undersøger om betingelserne for at imødekomme ansøgningerne er opfyldt, ligesom der indhentes oplysninger om evt. gæld hos Told- og skattemyndigheden og Kommunen, samt oplysninger om godkendelse af lokaler mv. hos Fødevareregionen. Med Politiets indstilling til ansøgningen fremsendes sagen til kommunen - Bevillingsnævnets sekretariat. Bevillingsnævnets sekretariat indhenter oplysninger fra Teknisk forvaltning om de bygningsmæssige og brandmæssige forhold, samt støj, ventilation og affaldsmæssige forhold. Dette sker for at sikre, at de nævnte forhold opfylder betingelserne for restaurationsdrift. Såfremt Politiets indstilling ikke imødekommer en ansøgning fuldt ud foranlediger Bevillingsnævnets sekretariat en høring hos ansøgeren jf. Forvaltningsloven. Bevillingsnævnets sekretariat fremsender herefter sagen til Bevillingsnævnet. Såfremt det måtte være nødvendigt, vil der blive indhentet yderligere oplysninger hos ansøgeren. 7. Forhåndsgodkendelse Bevillingsnævnet kan give tilsagn om, at der kan gives alkoholbevilling til et restaurationsprojekt under forudsætning af, at det endelige projekt nøje følger projektforslaget, ligesom det forudsættes, at oplysningerne om ansøgerens personlige og økonomiske forhold ikke er til hinder for udstedelse af bevillingen. Et forhåndstilsagn er gældende for 6 måneder, således at tilsagnet bortfalder, hvis der ikke inden udløbet af 6 måneder er indgivet en egentlig ansøgning om alkoholbevilling til stedet. Ansøgning om forhåndstilsagn skal som minimum indeholde oplysning om gæstearealets størrelse, restaurantens indretning, driftsform og åbningstid. Det er en forudsætning for forhåndsgodkendelse, at Bevillingsnævnet skønner det overvejende sandsynligt, at bevillingen vil blive meddelt. Forhåndsgodkendelse indebærer ingen garanti for, at den endelig bevilling meddeles. 8. Midlertidige bevillinger Politiet kan ifølge Restaurationslovens 17, stk. 2 give en midlertidig alkoholbevilling, indtil Bevillingsnævnets afgørelse foreligger, dog skal der gøres opmærksom på at Bevillingsnævnet i Odsherred Kommune ønsker, at der som hovedregel søges om forhåndsgodkendelse, i stedet for udstedelse af midlertidige bevillinger. Det er en forudsætning for en midlertidig bevilling, at det skønnes overvejende sandsynligt, at Bevillingsnævnet tildeler bevillingen. En midlertidig bevilling indebærer ingen garanti for, at den endelig bevilling meddeles. 7

8 9. Behandling af bevillingsansøgninger Ved Bevillingsnævnets afgørelse af, om der kan gives alkoholbevilling, skal der efter Restaurationslovens 12 tages samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Der kan navnlig lægges vægt på, at ansøgeren imødekommer følgende forhold: - om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktion eller bestyrelse eller andre, der kan øve bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på en forsvarlig måde. - Bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde. - Bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, drifts- og likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko. - Størrelse, indretning og karakter i øvrigt af virksomheden. - Restaurationens beliggenhed, hvorved der kan anlægges byplanmæssige betragtninger, således at der kan vises tilbageholdenhed med tildeling af bevillinger til nyetablerede restaurationsvirksomheder med servering af stærke drikke i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge. - Om der som følge af en stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling kan befrygtes uforsvarlig restaurationsdrift eller andre ædrueligheds-, eller ordensmæssige problemer eller - Om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevilling gives. 10. Hvor længe gælder en alkoholbevilling En meddelt alkoholbevilling gælder til et bestemt forretningssted. Ved overdragelse af virksomheden, følger alkoholbevillingen ikke med, uanset at denne ikke er udløbet. Bevillingen kan efter loven tildeles for maks. 8 år, men kan efter bevillingsmyndigheden skøn tidsbegrænses, såfremt de forretningsmæssige kvalifikationer og/eller de økonomiske forhold ikke findes fuldt ud tilfredsstillende jf. Restaurationslovens 12. Er der tvivl om ansøgerens forretningsmæssige eller økonomiske formåen kan det kræves, at ansøgeren ved fornyelsen af bevillingen skal fremsende regnskab for seneste regnskabsår forsynet med revisorpåtegning, hvori revisor via stikprøvekontroller finder det sandsynliggjort, at forretningsgangene og bogføringen er betryggende; herunder at indtægtsregistrering, lønregnskab, debitor- og kreditoropgørelser samt værdiansættelse af varelager og andre aktiver stemmer. 8

9 11. Fornyelser Ved behandling af ansøgning om fornyelse af alkoholbevillingen vil der blive foretaget en vurdering af forløbet af den hidtidige bevillingsperiode, herunder om der har været samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer forbundet med virksomhedens drift. Vurderingen kan indebære, at Bevillingsnævnet ikke fornyer bevillingen på uændrede vilkår. Såfremt de forretningsmæssige kvalifikationer og/eller de økonomiske forhold ikke findes tilfredsstillende, kan bevillingsmyndigheden ved udløbet af den gamle bevillingsperiode beslutte, at alkoholbevilling begrænses til kun at gælde for en kortere periode. 12. Nattilladelse Efter Restaurationslovens 28, stk. 1, skal restaurationer og andre serveringssteder, hvortil der er offentlig adgang, være lukket i tiden fra kl. 24 til kl , dog er der hjemmel til at Bevillingsmyndigheden kan fastsætte en kortere generel åbningstid. Bevillingsmyndigheden kan med politiets samtykke give nattilladelse. Det vil sige, at det efter ansøgning tillades, at visse restaurationer holder åbent i den almindelige lukketid, hvis det ud fra miljø- og samfundsmæssige ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens driftsform skønnes forsvarligt. 13. Lukketider I Odsherred Kommune er den generelle lukketid kl Bevillingsmyndigheden kan dog beslutte, at en virksomhed skal lukke fra et tidligere tidspunkt end kl , såfremt miljømæssige, ordensmæssige eller ædruelighedsmæssige forhold taler herfor. Bevillingsnævnet kan meddele en virksomhed udvidet åbningstid til kl , såfremt det skønnes forsvarligt, ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform. Det er Bevillingsnævnets politik, at ensartede forretningssteder i nærheden af hinanden så vidt muligt skal have samme tilladte åbningstid. En bevillingshaver med 05-bevilling skal meddele Politidirektøren (Tilladelseskontoret), såfremt bevillingen ikke udnyttes til kl Der kan søges om begrænsede udvidede åbningstider i weekender og/eller særlige dage omkring helligdage m.v. (jf. Restaurationslovens 28 stk. 2). 9

10 14. Begrænsninger/betingelser for alkoholbevilling og nattilladelser Bevillingen kan efter omstændighederne begrænses og betinges, jf. restaurationslovens 10, stk. 2. Hvorvidt en alkoholbevilling skal begrænses og/eller betinges, afgøres ud fra en samlet vurdering, jf. ovenfor pkt. 9: Behandling af bevillingsansøgninger. Nattilladelser kan jf. Restaurationslovens 33, ligeledes begrænses og/eller betinges. Dette sker efter et konkret skøn der motiveres i samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn, som loven i øvrigt skal varetage. Jf. restaurationsloven 15 a skal dørmænd i virksomheder med alkoholbevilling være autoriserede. Autorisationen meddeles af politidirektøren, i den politikreds hvor ansøgeren bor. En autorisation gælder for hele landet. Det er en betingelse for tildeling af alkoholbevilling i Odsherred Kommune, at eventuelle dørmænd og andet personale der er beskæftiget med adgangskontrol i restaurationsvirksomheden, godkendes af Politidirektøren. Når der søges bevilling til diskoteker og andre virksomheder med åbningstid ud over kl , kan Bevillingsnævnet i Odsherred Kommune efter en konkret vurdering f.eks. fastsætte følgende vilkår: - At der, ved ansøgning om udvidet åbningstid torsdag, fredag og lørdag til kl , stilles krav om lukning i minimum 4 timer, dvs. til kl At aldersgrænsen er 16 år. - At synligt berusede personer ikke må lukkes ind på diskotekerne. - Der skal endvidere gøres opmærksom på at det er indskærpet diskotekerne at spørge efter ID-kort (billedlegitimation) ved indgangen. - Det er en forudsætning, at der ikke foretages aggressiv markedsføring, eller hård udskænkning, med det formål, at få gæsterne til at forøge indtagelsen af stærke drikke hos samtlige gæster ved særlige udvalgte grupper som unge og lignende. (jf. lov om markedsføring af alkoholholdige drikkevarer). Andre eksempler på begrænsninger og betingelser som bevillingsnævnet kan fastsætte i en bevilling er: - Bevillingen betinges af at der ikke opstilles spilleautomater. - Bevillingen begrænses til servering af øl og bordvin for en forenings medlemmer og gæster i følge med disse. 15. Bestyrergodkendelser Jf. Restaurationslovens 8 skal den daglige drift ledes af bevillingshaveren eller en bestyrer. Drives virksomheden fra flere forretningssteder, må kun en af disse ledes af bevillingshaveren. Hvert af de øvrige forretningssteder skal ledes af en bestyrer. 10

11 Er bevillingshaver et selskab eller en forening, skal hvert af virksomhedens forretningssteder ledes af en bestyrer. Ved den daglige drift forstås, at indehaveren eller bestyreren også skal have indseende med servering og udskænkning. Det er ikke tilstrækkeligt, at bestyreren kun kommer nogle timer dagligt for at varetage indkøb og regnskab. Bestyreren i en restauration med alkoholbevilling skal godkendes af bevillingsmyndigheden i henhold til restaurationslovens 15, stk. 2. Bestyreren skal opfylde kravene i Restaurationslovens 3, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, jf. stk. 3, 2. pkt. som er: - Har bopæl i Riget (Danmark og andre EU-, EØS- lande). - Er myndig. - Ved en prøve har godtgjort at have fornødent kendskab til reglerne vedr. skat og afgifter, fødevarer, arbejdsmiljøforhold, brandsikkerhed og restaurationsdrift (se pkt. 3: Næringsprøve). - Næringsbrev kan nægtes under de omstændigheder der er nævnt i straffelovens 78, stk. 2: Den der er dømt for strafbart forhold, kan udelukkes fra at udøve virksomhed, som kræver offentlig autorisation eller godkendelse, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet. Da bestyreren er ansat stilles der ikke særlige krav til bestyrerens økonomiske forhold. Der er afgørende forskel på en bestyrer i en restauration og på en forpagter af en restauration, idet forpagteren er selvstændig erhvervsdrivende, der skal have sit eget næringsbrev og alkoholbevilling. 16. Klageadgang Bevillingsnævnets afslag på meddelelse af alkoholbevilling, kan af ansøger indbringes for Odsherred Kommunes Byråd. Indbringelsen skal være modtaget hos Byrådet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt ansøger. 17. Bortfald af alkoholbevilling En alkoholbevilling kan efter Restaurationslovens 18 bortfalde: - Hvis bevillingshaveren dør. Afdødes ægtefælle har ret til at overtage bevillingen, hvis vedkommende har samlevet med afdøde indtil dennes død og i øvrigt opfylder de personlige betingelser for alkoholbevillingen. - Når bevillingens gyldighedstid udløber, uden at fornyelse finder sted. - Når bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen. - Hvis bevillingshaveren ikke længere har næringsbrev. - Når en stillet betingelse for bevillingen ikke længere er opfyldt. 11

12 Det påhviler bevillingshaveren at underrette bevillingsmyndigheden, hvis bevillingen ikke udnyttes. Et dødsbo, en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, et konkursbo eller en værge for en umyndiggjort kan efter anmeldelse til Bevillingsnævnet fortsætte en virksomhed med alkoholbevilling med henblik på afvikling, afhændelse eller lignende. Adgangen hertil gælder kun indtil et år efter dødsfaldet, konkursdekretet eller umyndiggørelsen. I særlige tilfælde kan Politidirektøren forlænge fristen. 18. Fratagelse eller tilbagekaldelse af alkoholbevilling En alkoholbevilling kan jf. Restaurationslovens 19 frakendes eller tilbagekaldes, hvis 1) bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for alkoholbevillingen eller af bestemmelser i loven, eller 2) der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde. Afgørelse i sager om frakendelse jf. ovennævnte pkt. 1 træffes af domstolene. Afgørelse i sager om tilbagekaldelse jf. ovennævnte pkt. 2 træffes af bevillingsmyndigheden efter forslag fra politiet. Afgørelsen kan af bevillingshaveren kræves indbragt for domstolene. 19. Lejlighedstilladelser Lejlighedstilladelser til enkeltstående arrangementer tildeles af Politiet jf. restaurationslovens Udendørs servering Såfremt der ønskes tilladelse til udendørs servering fra restaurationsvirksomhed eller en detailbutik, herunder også gårdservering fra private arealer, skal der gives særskilt ansøgning herom til Odsherred Kommune, Teknisk Forvaltning. Af ordensmæssige hensyn, skal der ligeledes indhentes tilladelse fra Politiet. 21. Spilleautomater og spillehaller Tilladelser til opstilling af gevinstgivende spilleautomater i restaurationer og spillehaller henhører under Told- og skattestyrelsen, Spillemyndigheden. Spillemyndigheden kan meddele tilladelse til opstilling af indtil 3 gevinstgivende spilleautomater i restauranter og i spillehaller. Ved ansøgning om opstilling af mere end 3 spilleautomater vil Spillemyndigheden høre Kommunalbestyrelsen og Politiet før der gives tilladelse. 12

13 Området hører under Økonomiudvalgets forvaltningsområde og det er udvalgets politik på området, at det findes uhensigtsmæssigt, at spilleautomater opstilles i umiddelbar nærhed af skolerne. Udvalgets indstilling er vejledende for Spillemyndigheden. Tilladelse til opstilling af spilleautomater kan ikke meddeles, hvis politiet af ordensmæssige grunde finder, at tilladelsen ikke bør gives. 22. Sikkerhedsbestemmelser i Forsamlingslokaler Der skal ske anmeldelse til den lokale brandmyndighed af forsamlingslokaler til mere end 50 personer med oplysning om, hvem der er ansvarlig for den daglige drift, ligesom ændringer vedr. lokalets ansvars- og ejerforhold skal anmeldes. For forsamlingslokaler til mere end 150 personer, skal der udarbejdes en brand- og evakueringsinstruks, som skal godkendes af brandmyndigheden, ligesom der skal føres en driftsjournal for lokalet, der skal være forsynet med et af brandmyndigheden underskrevet opslag, der tydeligt angiver, hvor mange personer, lokalet er godkendt til. 23. Revision af planen Restaurationsplanen revideres i det første år af hver byrådsperiode og hvis lovgrundlaget for udarbejdelse af planen ændres væsentligt. 24. Restaurationsplanen/lovgrundlaget Restaurationsplanen er vejledende og ikke uddybende, hvorfor der henvises til det til enhver tid gældende lovsæt på området. 25. Ikrafttræden Restaurationsplanen træder i kraft den 1. januar Vedtaget af Sammenlægningsudvalget den 22. november 2006 Sammenlægningsudvalget Finn Madsen Borgmester / Leif Egholm Kommunaldirektør 13

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

Bevillingsnævnet REFERAT

Bevillingsnævnet REFERAT Bevillingsnævnet REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9 Indhold Side 1. Formålet med Restaurationsplanen 4 2. Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde 4 3. Bevillingsnævnet 6 4. Ansøgning om alkoholbevilling 6 5. Fratagelse af alkoholbevilling

Læs mere

BA ØKONOMI - HA (JUR.)

BA ØKONOMI - HA (JUR.) BA ØKONOMI - HA (JUR.) Vintereksamen 2010-2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 32008 EU Ret og Dansk Forvaltningsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1: I Litauen er der netop udnævnt en

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m.

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m. RESTAURATIONSPLAN - En vejledning om alkoholbevilling m.m. FORMÅL Restaurationsplan Restaurationsplanen for Assens Kommune fastsætter de overordnede, vejledende retningslinjer for bevillingsnævnets behandling

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

2008/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts Forslag. til. (Forenkling af reglerne om næringsbrev og udveksling af oplysninger m.v.

2008/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts Forslag. til. (Forenkling af reglerne om næringsbrev og udveksling af oplysninger m.v. 2008/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 245-24 Fremsat den 28. januar 2009 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER. 1. Restaurationen. 2. Ansøgeren. 3. Ægtefælle/samlever. 4. Skal ægtefælle/samlever medvirke ved driften?

Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER. 1. Restaurationen. 2. Ansøgeren. 3. Ægtefælle/samlever. 4. Skal ægtefælle/samlever medvirke ved driften? Læs vejledning bagerst Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER Forbeholdt politiet Modtaget dato i følgende kommune: Journalnr. Sæt kryds Køb Interessentskab Forpagtning Nyetablering 1. Restaurationen

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser KickStart din restaurant KickStart Vejviser 178 kickstart vejviser Den komplet uundværlige KickStart Vejviser giver dig let og hurtigt de kontakt data du har brug for, når du skal begynde din restaurant.

Læs mere

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariatet NOTAT Offentligt Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser 01-07-2013 Sagsnr. 2013-0160494 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7 Restaurationsplan Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1: Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formålet med Restaurationsplanen 4 Sådan arbejdet Bevillingsmyndigheden 5 Det planmæssige

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Loven gælder for næringsvirksomhed eller udbud af arbejde af en vis varighed, der drives

Læs mere

AO 1. På et efterfølgende møde i økonomiudvalget blev det derpå besluttet i stedet at tilbyde John Strid stillingen, et tilbud som John Strid modtog.

AO 1. På et efterfølgende møde i økonomiudvalget blev det derpå besluttet i stedet at tilbyde John Strid stillingen, et tilbud som John Strid modtog. AO 1 Ved udløbet af ansøgningsfristen vedrørende stillingen som kommunaldirektør (kommunens øverste forvaltningschef) i Lilleby Kommune var der fremkommet ansøgninger fra Lise Stille, økonomidirektør i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke.

Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke. Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke. Kapitel 1 Lovens område, produktion og import Kapitel 2 Import af berusende drikke Kapitel

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/8 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen til erklæringen) Den personlige erklæring skal indsendes til Spillemyndigheden,

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af 20XX-XX-XX om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke (alkoholloven) Kapitel 1 Lovens område 1. Loven omfatter alt salg og al udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget... Restaurationsplan 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1- Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet 1 NOTAT APRIL 2011 HORESTA Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet HORESTA er generelt positivt indstillet overfor intentionerne i den fremlagte handlingsplan, som er at

Læs mere

Restaurationsloven i praksis

Restaurationsloven i praksis Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov I Sidehoved This page intentionally left blank II Gry Asnæs Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov

Læs mere

Ansøgning om alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. 1. Restaurationen. 2. Selskabet/foreningen. 3. Direktøren(erne)/foreningsformanden

Ansøgning om alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. 1. Restaurationen. 2. Selskabet/foreningen. 3. Direktøren(erne)/foreningsformanden Læs vejledning bagerst Ansøgning om alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i følgende kommune: Forbeholdt politiet Modtaget dato Sæt kryds Køb Interessentskab Forpagtning Nyetablering Journalnr.

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan Politisk & Administrativt Sekretariat, Oktober 2013 Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 Formålet med

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 313 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev

Læs mere

Lov om detailsalg fra butikker m.v.

Lov om detailsalg fra butikker m.v. Lov om detailsalg fra butikker m.v. LOV nr 606 af 24/06/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LBK Nr. 786 af 09/08/2005 Forskriftens fulde tekst Lov om detailsalg fra butikker m.v. VI MARGRETHE

Læs mere

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering)

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Side 2 Indhold 1 Formål... 4 2 Definitioner...4 3 Støjkrav... 4 4 Udeservering... 5 5 Administrative bestemmelser...

Læs mere

Restaurationsplan

Restaurationsplan Restaurationsplan 2014-2017 1 Syd- og Sønderjylland Til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2. udgave juni 2017 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål

Læs mere

Restaurations- plan 1

Restaurations- plan 1 Restaurationsplan 1 Forord... 3 A. Målsætning................................................................. 4 B. Bevillingsnævnet.... 5 C. Behandling af bevillingsansøgninger.... 6 1. Myndighederne...

Læs mere

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 07-08-2017 EM 2017/101 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om alkohol Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov omfatter alt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere