Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter"

Transkript

1 Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012

2 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej Farum CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark 2

3 Almindelige forretningsbetingelser De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem banken og dens kunder, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af særskilt aftale, for eksempel indlånsaftale, udlånsaftale (kreditaftale), depotvilkår, check- og dankortregler m.m. 1. ETABLERING AF ET KUNDEFORHOLD PenSam Bank gør endvidere opmærksom på, at PenSam Bank løbende opdaterer oplysningerne om dig ved at indhente oplysninger fra CPR-registret samt kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre godkendt af Datatilsynet (herunder blandt andet fra Kreditvagten og Aktiv Kreditsikring). Du kan altid ved henvendelse til PenSam Bank få oplysning om, hvorfra oplysninger indhentes. Når du bliver kunde i PenSam Bank skal du oplyse navn, adresse og personnummer (CPR-nr.). Du skal vise billedlegitimation, eksempelvis pas eller førerbevis, og anden legitimation med fortrykt CPR-nr., der også viser nuværende adresse. Det er frivilligt, om du ønsker at give PenSam Bank de ønskede oplysninger, men oplysningerne kan være nødvendige for, at PenSam Bank kan give dig en god og forsvarlig rådgivning samt behandle en forespørgsel om lån eller i øvrigt betjene dig. 2. INDHENTELSE OG BEHANDLING AF OPLYSNINGER OM DIG Indsamling og brug af personoplysninger Når et nyt kundeforhold etableres indhenter, PenSam Bank oplysninger, blandt andet navn, adresse og CPR-nr., til brug for udbud af finansielle ydelser af enhver art, herunder kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration, kreditvurdering samt markedsføring. Ved brug af betalingstjenester, herunder brug af kredit- og betalingskort, check, netbank med videre, indhentes oplysninger fra forretninger, pengeinstitutter og andre. Ligeledes indhentes der oplysninger ved brug af check. Disse oplysninger indhentes alene for, at PenSam Bank kan gennemføre betalingen korrekt og udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter og lignende. PenSam Bank indhenter endvidere oplysninger blandt andet fra det Centrale Personregister (blandt andet med henblik på opdatering af adresseoplysninger) og fra andre offentligt tilgængelige kilder og registre. I forbindelse med kreditvurderingen af dig indhenter PenSam Bank oplysninger i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Tavshedspligt PenSam Bank's medarbejdere har tavshedspligt om dine forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de på grund af deres arbejde i PenSam Bank har fået kendskab til. Reglerne for tavshedspligten følger af lov om finansiel virksomhed. Videregivelse af oplysninger For at kunne opfylde aftaler med dig, for eksempel overførsel af beløb til andre, videregives de oplysninger om dig, som er nødvendige for at identificere dig og gennemføre aftalen. Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang, lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne. Misligholder du dine forpligtelser over for PenSam Bank, kan PenSam Bank indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor. Sædvanlige oplysninger om dine kundeforhold f.eks. navn, adresse og CPR-nr. kan videregives til brug for varetagelse af administrative opgaver for PenSam Bank. 3

4 Videregivelse af oplysninger indenfor koncernen PenSam Bank kan videregive kundeoplysninger til andre selskaber i PenSam koncernen efter følgende retningslinier: PenSam Bank kan videregive kundeoplysninger, hvis du har givet dit samtykke. Alle PenSam's koncernselskaber er underlagt tavshedspligt. Sædvanlige kundeoplysninger kan umiddelbart kun videregives til andre selskaber i den koncern, som PenSam Bank er en del af, til brug for varetagelse af administrative opgaver, såsom kreditvurdering og kundeadministration i overensstemmelse med reglerne i lov om finansiel virksomhed. Samtykke For til enhver tid at kunne yde dig den bedste service, kan PenSam Bank bede dig om dit samtykke til at videregive oplysninger til brug for rådgivning og markedsføring. Dette er naturligvis frivilligt. Samtykket kan altid ændres eller trækkes tilbage. er godkendt af det danske Datatilsyn. Det er din garanti for, at PenSam's it-leverandører har et højt og tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Indsigt i PenSam Bank's behandling af personoplysninger Du kan altid få oplysning om, hvilke oplysninger om dig, PenSam Bank behandler. Hvis du ønsker et skriftligt svar, kan PenSam Bank kræve et gebyr. Fejl i PenSam Bank's oplysninger Hvis PenSam Bank bliver opmærksom på, at der er fejl i oplysningerne om dig, eller oplysningerne er vildledende, vil oplysningerne straks blive berigtiget eller slettet. PenSam Bank vil samtidig underrette datterselskaber og andre, hvortil der er videregivet forkerte eller vildledende oplysninger herom. Indsigelse mod markedsføring Du kan til enhver tid meddele PenSam Bank, at du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra PenSam Bank. Generelle kundeoplysninger PenSam Bank kan videregive generelle kundeoplysninger, der danner grundlag for inddeling i kundekategorier, til andre koncernselskaber og virksomheder ejet af flere finansielle virksomheder i forening. Der skal dog være tale om, at PenSam Bank har en grund til at give oplysningerne videre, og at dette ikke strider mod dine interesser. Generelle kundeoplysninger er for eksempel navn og adresse. Overførsel af personoplysninger PenSam samarbejder med it-leverandører, som har datterselskaber i tredjelande (dvs. et land, der ikke er et EU-land eller EØS-land). Den kontrakt, som PenSam har indgået med it-leverandørerne, opfylder den gældende standard på området, og overførsel af personoplysninger Klage over PenSam Bank's behandling af oplysninger Hvis du er utilfreds med PenSam Bank's behandling af personoplysninger med videre, kan du klage til PenSam Bank eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. 3. RENTER Rentevilkår Renten for de enkelte indlåns- og udlånskonti er variabel, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. At renten er variabel betyder, at PenSam Bank kan ændre rentesatsen. Rentesatsen afhænger af kontotype, ligesom rentesatsen for hele kontoen kan afhænge af kontoens til enhver tid værende saldo. 4

5 Du kan få oplysning om rentesatser, herunder rentespænd, for de enkelte typer af ind- og udlån på eller på forespørgsel. Ændring af variable rentesatser PenSam Bank kan ændre variable rentesatser uden varsel, hvis ændringen er til fordel for dig. Variable rentesatser på indlån kan nedsættes og variable rentesatser på udlån kan forhøjes, hvis 1. ind- eller udenlandske ændringer i penge eller kreditpolitik har betydning for PenSam Bank, fordi det almindelige renteniveau påvirkes, eller 2. anden udvikling i det almindelige renteniveau, eksempelvis på penge og obligationsmarkederne, er af betydning for PenSam Bank, eller 3. ændringer i skatter og afgifter har betydning for PenSam Bank. 4. markedsmæssige forhold, herunder bl.a. konkurrencemæssige eller indtjeningsmæssige forhold, begrunder en ændring for én eller flere kontotyper, 5. de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelse af dine rentevilkår, ændrer sig, eller 6. PenSam Bank ændrer sin generelle rente og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, uden at det har sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau. Forretningsmæssige grunde kan bl.a. være at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af PenSam Bank's ressourcer eller kapacitet eller at øge indtjeningen. Du får enten oplysning om ændring af variable rentesatser ved brev eller ved annoncering i dagspressen efterfulgt af oplysning herom, når PenSam Bank udsender det første kontoudtog (eller kontooversigt) efter annonceringen. Udlån: Du modtager underretning om renteændringer inden de træder i kraft. I de i pkt. 4-6 angivne tilfælde vil du modtage underretning én måned før ændringen træder i kraft. Dog er PenSam Bank ikke forpligtet til at underrette dig ved nedsættelse af rentesatser på kassekreditter. Du får underretning om renteændringer på papir eller elektronisk. I forbindelse med underretning om renteændringer får du samtidig meddelelse om størrelsen på fremtidige ydelser og om eventuelle ændringer i ydelsernes antal og hyppighed. For kassekreditter er PenSam Bank alene forpligtet til at give dem besked om stigning i renten. Ret til opsigelse af indlånskonti på opsigelse ved renteændringer Hvis en variabel rentesats på en indlånskonto nedsættes, kan du i 14 dage efter renteændringen opsige kontoen og få udbetalt det indestående beløb straks, uden hensyn til et aftalt opsigelsesvarsel og uden betaling af aftalt dekort. 4. RENTEBEREGNING, RENTEDATO OG RENTETILSKRIVNING Dette afsnit finder ikke anvendelse for dine betalingskonti - se Tillæg om betalingstjenester. Varsel og meddelelse om renteændringer Indlån: PenSam Bank kan ændre variable rentesatser uden varsel, hvis ændringen er til din fordel, samt i de i pkt. 1-3 angivne tilfælde. I de i pkt. 4-6 angivne tilfælde vil renteændringer ske med én måneds varsel. En betalingskonto er en konto oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. Eksempelvis vil din løn- og budgetkonto være omfattet. 5

6 En arbejdsdag er en dag, hvor betalerens eller betalingsmodtagerens relevante udbyder, der er involveret i gennemførelsen af en betalingstransaktion, holder åbent som påkrævet for gennemførelsen af en betalingstransaktion. Lørdage, søn- og helligdage, grundlovsdag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er ikke arbejdsdage i PenSam Bank. 5. PROVISION VED GARANTIER For garantier beregner PenSam Bank en provision, der fremgår af aftaledokumenterne. Med hensyn til ændringer i provisionen og underretning herom gælder samme regler som under punkt 3. Rentedatoen er den dag, hvor en bevægelse på din konto får virkning for beregning af renter på kontoen. Når du indbetaler kontant, med check eller Dankort på en konto i PenSam Bank, er rentedatoen første arbejdsdag efter indbetalingsdagen. Når du hæver fra en konto i PenSam Bank, er rentedatoen udbetalingsdagen. Ved de fleste kontoformer foretager PenSam Bank en daglig renteberegning for hver enkelt konto. Renten for udlån tilskrives månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt og beregnes bagud. Renteterminen fremgår af lånedokumentet. Renten for indlån tilskrives årligt bagud. 6. GEBYRER PenSam Bank kan beregne sig gebyrer for serviceydelser, der udføres for dig. PenSam Bank kan også beregne sig gebyr for at besvare spørgsmål fra offentlige myndigheder. Gebyrerne opkræves enten som et fast beløb for ydelsen eller som en procentsats eller en timesats i forhold til ydelsens omfang. Beregningsmetoderne kan kombineres. De almindelige gebyrer fremgår af en prisliste, som du kan finde på eller som du kan få udleveret på forespørgsel i PenSam Bank. Øvrige gebyrer oplyses på forespørgsel. Ved tilskrivning af renter indsætter eller hæver PenSam Bank de renter på den enkelte konto, der er opsummeret siden foregående termin. Ændring af gebyrer PenSam Bank kan til enhver tid uden varsel nedsætte gebyrer. Rentetilskrivningen fremgår af kontoudtog eller anden opgørelse. PenSam Bank kan bestemme, at rentebeløb under en vis størrelse ikke tilskrives kontoen. PenSam Bank's regler for rentedato og renteberegning fremgår af bankens hjemmeside Reglerne kan til enhver tid uden varsel ændres af PenSam Bank. Løbende gebyrer, som er en del af et bestående kontraktforhold, kan PenSam Bank forhøje med én måneds varsel, hvis markedsmæssige forhold, herunder blandt andet konkurrencemæssige eller indtjeningsmæssige forhold, begrunder en ændring for én eller flere kontotyper. Løbende gebyrer, som er en del af et bestående kontraktforhold, kan PenSam Bank forhøje med tre måneders varsel, hvis 6

7 de forhold som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelse af dine gebyrvilkår ændrer sig PenSam Bank ændrer sin generelle gebyrstruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde. Forretningsmæssige grunde kan bl.a. være at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af PenSam Bank's ressourcer eller kapacitet eller at øge indtjeningen. I bestående kontraktforhold kan PenSam Bank af forretningsmæssige årsager indføre gebyrer for serviceydelser, som banken ikke tidligere har taget gebyr for. Gebyrer kan indføres med tre måneders varsel. PenSam Bank kan altid uden varsel indføre og forhøje gebyrer for enkeltstående serviceydelser og generelt for nye aftaler. Du får oplysning om ændring af gebyrer ved brev eller ved annoncering i dagspressen. 7. OVERTRÆKSRENTE OG RYKKERGEBYR MED VIDERE fordringer administrativt og regnskabsmæssigt vælge at standse rentetilskrivningen. En sådan undladelse af at tilskrive renter, der ikke beror på en aftale med dig, kan ikke betragtes som et afkald fra PenSam Bank på at få forrentet sit krav og kræve dækning for senere påløbne omkostninger. Dette gælder, uanset om den anvendte bogføring bliver meddelt dig ved kontoudtog eller lignende. 8. INDBETALINGER OG HÆVNINGER Forbehold ved indbetalinger Alle indbetalinger på din konto, der ikke sker kontant, sker med forbehold af, at PenSam Bank modtager beløbet. Tilsvarende gælder for indbetaling ved checks trukket på konti i PenSam Bank. Forbeholdet gælder, selvom det ikke er nævnt i kvittering eller anden meddelelse om indbetalingen. Hvis en check for eksempel viser sig at være dækningsløs, hæver PenSam Bank beløbet på din konto igen. Hvis der hæves på din konto, får du besked fra PenSam Bank. Hvis et udlån kommer i restance, en konto overtrækkes eller udnyttes i strid med aftalen, kan PenSam Bank kræve overtræksrente eller morarente, gebyr for udsendelsen af rykkerbreve samt få dækket bankens udgifter ved juridisk bistand til inkassation m.v. Størrelsen af rykkergebyret fremgår af PenSam Bank's rykkerbrev eller prisliste. Overtræksrente og morarente med videre oplyses på forespørgsel fra dig. Overtræksrente/overtræksprovision fastsættes på baggrund af PenSam Bank's vurdering af risikoen på misligeholdte fordringer generelt samt den enkelte misligholdte fordring konkret. PenSam Bank kan til enhver tid på misligholdte PenSam Bank kan tilbageføre beløb, der er indsat på din konto ved en åbenbar fejl fra PenSam Bank's side, for eksempel hvis det samme beløb indsættes to gange. Ekspedition af indbetalinger og overførsler fra andre pengeinstitutter Når banken modtager en indbetaling til en konto, placeres pengene altid på den konto, der har det oplyste kontonummer. Banken tager ikke højde for andre oplysninger, som for eksempel kontohavers navn. Anvendelse af indbetalinger Enhver indbetaling på et lån eller kredit anvendes først til dækning af rente og provision. Det gælder, uanset om du selv indbetaler, eller indbetalingerne stammer fra en kautionist eller pantsætter. 7

8 Øvrige indbetalinger anvendes dernæst til betaling af afdrag. Regulering af ydelse på lån PenSam Bank er berettiget - men ikke forpligtet - til at forhøje ydelsen på lån i takt med stigende renteniveau, provision eller lignende. Udskrifter Når du modtager papir- eller elektroniske kontoudskrifter, skal du straks kontrollere, om der er bevægelser på kontoen, som du ikke kan vedkende dig. Er det tilfældet, skal du straks kontakte PenSam Bank. En udskrift fra PenSam Bank's registre skal til enhver tid betragtes som gyldigt bevis for gældens størrelse. 9. OPSIGELSE, MODREGNING OG ÆNDRING AF VILKÅR Ændring af aftalevilkårene Er der aftalt særlige vilkår med dig, er disse angivet i dokumentets afsnit "særlige vilkår". PenSam Bank forbeholder sig at fastsætte vilkårene for dit engagement i PenSam Bank på baggrund af dit samlede forretningsomfang med PenSam Bank. Foretages der derfor ændringer i forretningsomfanget, som ikke er aftalt med PenSam Bank, forbeholder PenSam Bank sig ret til samtidig at ændre aftalevilkårene. Opsigelse PenSam Bank og du kan til enhver tid bringe kundeforholdet til ophør uden varsel. Udlånsaftaler og/eller kreditaftaler kan dog kun opsiges af PenSam Bank med et varsel på tre måneder, medmindre der foreligger misligholdelse eller anden forfaldsgrund. Hvis PenSam Bank opsiger udlånsaftalen, har du krav på en begrundelse. Når kundeforholdet ophører, kan PenSam Bank opsige garanti- og kautionsforpligtelser, herunder forpligtelser i fremmed valuta, samt frigøre sig for andre forpligtelser, der måtte være indgået for dig. Du er forpligtet til at frigøre PenSam Bank for alle forpligtelser indgået på dine vegne samt om nødvendigt at stille sikkerhed herfor. Modregning PenSam Bank kan uden forudgående meddelelse til dig modregne ethvert forfaldent tilgodehavende mod dig i ethvert tilgodehavende, som du har eller får hos PenSam Bank, medmindre andet er aftalt med PenSam Bank. PenSam Bank modregner ikke i den del af din løn eller offentlige ydelser med videre, som er nødvendige til at dække dine almindelige leveomkostninger. PenSam Bank modregner heller ikke i indestående på konti, der efter lovgivningen eller særlig aftale er sikret mod kreditorforfølgning. 10. FORSKELLIGE BESTEMMELSER Fuldmagt Du kan give andre fuldmagt til at disponere på dine vegne i forhold til PenSam Bank. En fuldmagt skal være skriftlig og skal normalt afgives på PenSam Bank's fuldmagtsblanket. Fuldmagten gælder indtil PenSam Bank modtager skriftlig meddelelse fra dig om, at den er tilbagekaldt eller ændret. Hvis fuldmagtsgiver dør, ophører fuldmagten, når PenSam Bank får meddelelse om dødsfaldet. Det betyder, at fuldmagtsgivers konti med mere spærres, indtil skifteretten har taget stilling til, hvordan boet skal behandles. 8

9 Indgår flere kunder aftale om en fælles konto, kan hver af kontohaverne disponere alene over kontoen, medmindre andet er aftalt. Dør en af kontohaverne, er PenSam Bank dog berettiget til at spærre kontoen for at sikre afdødes bo. Optagelse af telefonsamtaler For at betjene dig korrekt, kan PenSam Bank optage telefonsamtaler. Normalt sker dette kun i forbindelse med handel med værdipapirer og valuta. Forretninger i udlandet Hvis PenSam Bank på dine vegne skal udføre forretninger i udlandet, vælger PenSam Bank en forretningsforbindelse, medmindre andet er aftalt. PenSam Bank er uden ansvar for fejl, der begås af det benyttede pengeinstitut, samt for dettes kreditværdighed. Hvis du har depot af udenlandske værdipapirer gennem PenSam Bank, er PenSam Bank ansvarlig for den udenlandske forretningsforbindelses mulige fejl og for dennes kreditværdighed, medmindre du selv har valgt forretningsforbindelsen. din sag. Du kan bede PenSam Bank om at blive henvist til den klageansvarlige, eller du kan få oplysninger om den klageansvarlige på hjemmesiden Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan du vælge at indbringe din klage for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8B, 2.sal, Postboks 9290, 1022 København K, tlf , Krav fra amerikanske myndigheder ved overførsler til udlandet Når du overfører penge til udlandet, skal du være opmærksom på, at der kan blive givet oplysninger til de amerikanske myndigheder. SWIFT som gennemfører betalingerne er blevet pålagt at udlevere oplysninger, hvis de fatter mistanke om finansiering af kriminalitet eller terrorisme, jf. amerikansk lovgivning. Erstatningsansvar PenSam Bank er erstatningsansvarlig, hvis den på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Retsregler, sædvaner og forretningsbetingelser kan i udlandet være meget forskellige fra, hvad der gælder i Danmark. I det omfang PenSam Bank er underkastet udenlandske retsregler, sædvaner eller forretningsbetingelser, gælder de også for dig. Klager Hvis du ønsker at klage over PenSam Bank, skal du i første omgang kontakte PenSam Bank. Både PenSam Bank og du selv kan vælge at forelægge din klage for PenSam Bank's bestyrelse. Du kan også kontakte den klageansvarlige i PenSam Bank. Den klageansvarlige kan vejlede dig, hvis du er utilfreds med PenSam Bank's behandling af Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er PenSam Bank ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er PenSam Bank selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i PenSam Bank's strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking) 9

10 strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af PenSam Bank selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer en del af PenSam Bank andre omstændigheder, som er uden for PenSam Bank's kontrol. PenSam Bank's ansvarsfrihed gælder ikke hvis: PenSam Bank burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør PenSam Bank ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder Økonomi- og Erhvervsministeriet har udstedt en bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. PenSam Bank henviser til denne bekendtgørelse og gør opmærksom på, at PenSam i nogle tilfælde får provision eller andet vederlag, når der henvises til eller sælges en samarbejdspartners produkter, eksempelvis ved formidling af realkreditlån, investeringsbeviser og forsikringer eller henvises til en ejendomsmægler. Oplysning om PenSam Bank's samarbejdspartnere kan fås ved forespørgsel. Du kan se bekendtgørelsen om god skik på Finanstilsynets hjemmeside: Garantifonden for indskydere og investorer Som kunde i PenSam Bank er du gennem Garantifonden for indskydere og investorer i et vist omfang sikret mod tab, hvis PenSam Bank rammes af konkurs eller betalingsstandsning. Garantifonden dækker bl.a. navnenoterede indskud i pengeinstitutter med et beløb svarende til euro pr. indskyder. Blandt andet pensionskonti og børneopsparing dækkes uden beløbsgrænse. Garantifonden dækker også, hvis du som investor lider tab, fordi dit pengeinstitut ikke kan tilbagelevere de værdipapirer, som opbevares, administreres eller forvaltes af PenSam Bank. Der erstattes med op til euro pr. investor. Garantifonden for indskydere og investorer har udgivet en brochure, hvori du kan læse mere om, i hvilket omfang du er sikret. Du kan rekvirere brochuren på Tilsyn PenSam Bank er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Tlf , Kontaktoplysninger PenSam Bank, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum, reg. nr. 7570, bank. Kommunikation med pengeinstituttet foregår på dansk. Ændring af de almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter kan ændres uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for dig. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter kan ændres og nye kan indføres med tre måneders varsel, hvis ændringerne ikke er til fordel for dig. Du får oplysning om ændringer ved brev eller ved annoncering i dagspressen, eller når PenSam Bank 10

11 udsender det første kontoudtog efter annoncering. Betingelserne kan også ses på PenSam Bank's hjemmeside 11. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER Misligholdelse og andre forfaldsgrunde I følgende særlige situationer er PenSam Bank berettiget til at opsige lånet/kreditten uden varsel og forlange hele gælden betalt straks: a) Hvis ydelser, renter, provision eller afdrag ikke betales ved forfaldstidspunktet, og du ikke har betalt otte dage efter, at PenSam Bank har sendt rykkerbrev til dig på den af PenSam Bank senest kendte adresse. Ved kreditter gælder dette også, hvis du overtrækker kredittens maksimum uden PenSam Banks tilladelse. b) Hvis du udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest. c) Hvis du tages under rekonstruktions- eller konkursbehandling eller indleder gældssaneringssag. d) Hvis du afgår ved døden. e) Hvis du tager fast ophold uden for landets grænser, og der ikke forinden er truffet aftale om lånets/kredittens (fortsatte) afvikling. f) Hvis du har givet urigtige oplysninger af betydning for lånets/kredittens oprettelse. g) Hvis du ikke på PenSam Banks forlangende indleverer selvangivelse, årsopgørelse, lønsedler, budget, regnskab eller tilsvarende økonomisk dokumentation. 12. SÆRLIGE BESTEMMELSER OM PANT Forringelse af pant Hvis pantets værdi forringes væsentligt, kan PenSam Bank stille krav om, at du enten ekstraordinært nedbringer gælden/maksimum på kreditten eller, at du stiller yderligere sikkerhed, der modsvarer den skete forringelse. I modsat fald kan PenSam Bank betragte lånet/kreditten som misligholdt. Hvis PenSam Bank har pant i ejerbolig, vil PenSam Bank dog ikke ved forringelse af ejendomsværdien stille krav om ekstraordinær nedbringelse eller yderligere sikkerhed, medmindre forringelsen skyldes vanrøgt. PenSam Banks rettigheder over det pantsatte PenSam Bank kan udnytte alle pantsætters rettigheder over det pantsatte, herunder modtage og kvittere for ethvert beløb ifølge det pantsatte, opsige og inddrive, kvittere samt transportere pantsatte fordringer og pantebreve til sig selv eller andre. Ved udøvelsen af disse rettigheder er dette dokument legitimation for PenSam Bank, også i forhold til tinglysningsmyndighederne. Ved pantsætning af aktier, anparter og lignende kan PenSam Bank alene på grundlag af dette dokument udøve alle de rettigheder, som aktionærer og anpartshavere har efter gældende selskabslove, selskabets vedtægter, eventuelle aktionæroverenskomster og lignende. Hvis pantet omfatter forsikringspolice, er pantsætter pligtig til på anfordring at forevise PenSam Bank behørig kvittering for præmiens rettidige betaling. Såfremt PenSam Bank vælger at søge sig fyldestgjort i policens tilbagekøbsværdi, skal PenSam Bank være berettiget hertil uden at afvente det i forsikringsaftaleloven fastsatte varsel. PenSam Bank har ingen pligt til forlods at søge dækning i det stillede pant, ligesom PenSam Bank har valgfrihed med hensyn til anvendelsen i forhold til dit samlede engagement. Udgifter angående pantet PenSam Bank kan forlange betaling af gebyr for pantsatte effekter. 11

12 PenSam Bank kan også forlange betaling af pengeinstituttets udgifter til at varetage sine interesser som panthaver, herunder eventuelle udgifter til betaling af forsikringspræmie, besigtigelse af det pantsatte, udgifter til juridisk bistand m.v. Afkast af pantet Under pantsætningen er indbefattet renter og udbytte af enhver art af det pantsatte, derunder bonus på livsforsikringspolicer, ved aktier eventuelle friaktier og tegningsrettigheder, lejeindtægter og lignende. PenSam Bank er berettiget, men ikke forpligtet (heller ikke i forhold til kautionister), til at oppebære renter og udbytte til betaling af afdrag, renter og omkostninger. Meddelelser Alle meddelelser, som pantsætter modtager vedrørende de pantsatte effekter, har denne pligt til omgående at tilstille PenSam Bank. Udtrækning af obligationer Hvis pantsatte obligationer udtrækkes, og der købes andre i stedet for de udtrukne, er PenSam Bank bemyndiget til over for Værdipapircentralen at begære registrering af panteret over disse. Tvangsfuldbyrdelse Eventuel realisation af panterettigheder sker efter forudgående varsel til pantsætter ved tvangsauktion eller på anden måde, som PenSam Bank skønner hensigtsmæssig, herunder realisation ved PenSam Bank's egen foranstaltning. Inden PenSam Bank sælger effekterne, sendes et anbefalet brev, hvor pantsætter med en uges varsel opfordres til at opfylde PenSam Banks krav. Det gælder dog ikke, hvis omgående salg er nødvendigt for at undgå eller begrænse et tab. 13. SÆRLIGE FÆLLES BESTEMMELSER FOR PANT Henstand PenSam Bank kan uden tilladelse fra tredjemand, der har stillet sikkerhed, give dig henstand med betaling af afdrag, renter, provision og eventuelle omkostninger, dog med respekt af Lov om finansiel virksomhed 47 og 48. Sikkerhedsstillelsens omfang Pant tjener til sikkerhed for betaling af kapital, renter, provision, sagsomkostninger og andre udgifter, som er afholdt i forbindelse med inddrivelse af skylden i henhold til nærværende aftale. Omstødelse Hvis der i forbindelse med din konkurs m.v., jævnfør konkurslovens kapitel 8, sker omstødelse af supplerende sikkerhedsstillelse, der er anvendt til hel eller delvis indfrielse af den pantsikrede fordring, er pantsætter forpligtet til at genetablere PenSam Bank's panteret, uanset om PenSam Bank har frigivet pantet i forbindelse med omstødelige indbetalinger. Værneting og lovvalg Enhver tvist mellem dig og PenSam Bank skal afgøres efter dansk ret og med værneting ved byretten i den kreds, hvor PenSam Bank eller dets kontoførende filial er beliggende, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler. 14. IKRAFTTRÆDEN De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter træder i kraft den , og er gældende for både bestående og fremtidige kundeforhold. 12

13 Tillæg om betalingstjenester INDLEDNING Dette tillæg vedrører dine rettigheder og forpligtelser ved brug af PenSam Bank's betalingstjenester. Dette kunne eksempelvis være ved: Kontanter indskudt på en betalingskonto Kontanter hævet fra en betalingskonto Gennemførelse af en betalingstransaktion til en betalingskonto, herunder gennemførelse af en kredittransaktion eller en korttransaktion Pengeoverførsel. Centralt for dette tillæg er begreberne betalingstransaktion, betalingskonto, arbejdsdag og rentedatoen. SÆRREGLER OM BETALINGSTJENESTER Udover dette tillæg om betalingstjenester gælder PenSam Bank's særlige vilkår for betalingstjenester. Dette kunne f.eks. være PenSam Bank's Dankortregler eller netbankaftaler. UDFØRELSE AF BETALINGSTRANSAKTIONER For at PenSam Bank kan udføre betalingstransaktioner for dig, skal du oplyse registreringsnr. og kontonr. tilhørende kontoen, hvor beløbet skal trækkes fra. Ved indenlandske overførsler skal du oplyse registreringsnr. og kontonr. tilhørende den kontohaver, hvor beløbet skal overføres til. Betalingstransaktion Handlinger, der iværksættes af en betaler eller en betalingsmodtager med henblik på at indbetale, overføre eller hæve midler uden hensyn til eventuelle underliggende forpligtelser mellem betaleren og betalingsmodtageren. Betalingskonto En betalingskonto er en konto oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. Eksempelvis vil din løn og budgetkonto være omfattet. Arbejdsdag En arbejdsdag er en dag, hvor betalerens eller betalingsmodtagerens relevante udbyder, der er involveret i gennemførelsen af en betalingstransaktion, holder åbent som påkrævet for gennemførelsen af en betalingstransaktion. Rentedatoen Den dag, hvor en indbetaling, udbetaling eller anden kontobevægelse får virkning for beregning af renter på din konto. Ved grænseoverskridende betalingstransaktioner skal du oplyse IBAN-nr. og Swift-kode. Ved betaling af fælles indbetalingskort skal du oplyse FI-kreditornummer. PenSam Bank betragter en betalingsordre, der gennemføres i overensstemmelse med den entydige identifikationskode, der er angivet i betalingsordren, som korrekt gennemført. En forudsætning for, at PenSam Bank kan gennemføre din betalingsordre er, at der er dækning for beløbet på den pågældende konto. BETALINGSORDRE Du kan eksempelvis afgive betalingsordrer på følgende måder: Ved personlig henvendelse i PenSam Bank Via din netbank Via fremsendelse af brev til PenSam Bank. En betalingsordre anses for modtaget på den arbejdsdag, hvor PenSam Bank modtager betalingsordren. 13

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og Dem,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhverv

Almindelige forretningsbetingelser erhverv Almindelige forretningsbetingelser Andelskassens almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende fra 1. november 2009 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser PRIVATKUNDER Gældende fra den 01.01.2010 De almindelige forretningsbetingelser gælder ethvert mellemværende mellem andelskassen og dens kunder, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem GrønlandsBANKEN og dig, medmindre der udtrykkeligt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. for erhvervskunder i

Almindelige forretningsbetingelser. for erhvervskunder i Almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder i Gældende fra september 2012 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem GrønlandsBANKEN og dig, medmindre der udtrykkeligt er

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Andelskassen Fælleskassen, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Andelskassen Fælleskassen gælder der også

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. for privatkunder i

Almindelige forretningsbetingelser. for privatkunder i Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Gældende fra september 2012 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Gældende pr. 1. juni 2015 De almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forhold mellem Nykredit Bank og dens privatkunder, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Privatkunder i Nykredit Bank

Privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for Gældende pr. 1. august 2015 Privatkunder i Nykredit Bank 0815 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København R5008 Propellant.dk De almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Faaborg A /S's almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Frøs Herreds Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Frøs

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån - erhverv

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån - erhverv Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån - erhverv Gældende fra 10. oktober 2012 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Salling Bank A/S og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med pengeinstituttet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder Almindelige Forretningsbetingelser - Privatkunder Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Coop Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Coop Bank gælder der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Nørre Nebel Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Nørre

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Gældende fra 1. juni 2015 w w w. dro n s p ar. d k Dronninglund Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser - Forbrugere Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn A /S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Fyn A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn af 1846 1846 A/S's almindelige forretningsbetingelser - forbrugere Pr. 18. november 2014 ændres de "Almindelige forretningsbetingelser " og "Tillæg om betalingstjenester ". Senest fra 1.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Danske Andelskassers Bank A/S kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Danske Andelskassers Bank A/S og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - forbrugere Gældende fra 1. november 2009 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser gælder mellem Maj Bank A/S og Maj Bank A/S' kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.

De almindelige forretningsbetingelser gælder mellem Maj Bank A/S og Maj Bank A/S' kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne. Almindelige forretningsbetingelser De almindelige forretningsbetingelser gælder mellem Maj Bank A/S og Maj Bank A/S' kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne. 1. Etablering af kundeforhold

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder CVR-nummer 31 46 70 12 København De almindelige forretningsbetingelser gælder for alle forretninger mellem Arbejdernes Landsbank, Vesterbrogade 5, 1502

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser - Privat

Almindelige Forretningsbetingelser - Privat 1. Om forretningsbetingelserne Disse Almindelige Forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem PFA Bank (Banken) og dens kunder (forbrugere), medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Søby-Skader-Halling Sparekasse og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser Forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser Forbrugere Almindelige forretningsbetingelser Forbrugere De almindelige forretningsbetingelser er det juridiske grundlag for det daglige forhold mellem Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, herefter kaldet Merkur,

Læs mere

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne.

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og Dem, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Fanø Sparekasse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser er det juridiske grundlag for det daglige forhold mellem Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, herefter kaldet Merkur,

Læs mere

Almindelige forretnings- og lånebetingelser

Almindelige forretnings- og lånebetingelser Almindelige forretnings- og lånebetingelser Forbrugere De almindelige forretnings- og lånebetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem FS Finans IV og dens kunder, medmindre parterne udtrykkeligt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Indledning De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Frørup Andelskasse og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende fra 1. november 2009 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang, lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne.

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang, lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne. Almindelige forretningsbetingelser - forbruger De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Hvidbjerg Bank og Dem, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og Dem,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Fanø Sparekasse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Generelle kundeoplysninger Sparekassen Vendsyssel kan videregive generelle kundeoplysninger, der danner grundlag for inddeling i kundekategorier, til andre koncernselskaber og virksomheder ejet af flere

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Banks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og Dem,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Fanø Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

1. Etablering af et kundeforhold

1. Etablering af et kundeforhold De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Den Jyske Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A /S's almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Lån & Spar

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere 16-04-2012 MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere OVERBLIK De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Thys almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Thy, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Borbjerg

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der også specifikke aftaler, f.eks. aftale om værdipapirhandel,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Bredebros almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Bredebro, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Dragsholm Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Den lille Bikube,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere