Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør"

Transkript

1 Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Introduktion Tak fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for Jeg ved godt, at I er pressede for tid i dag, hvor andre banker også har valgt at aflægge regnskab. Agenda Jeg vil gennemgå vore aktiviteter og resultat for Afslutningsvis vil jeg opsummere vore forventninger til Der er selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål efter mit indlæg. Gennemførte aktiviteter i var et begivenhedsrigt år. Den globale økonomi blev svækket i løbet af året. Udviklingen gjorde det efter vor opfattelse noget sværere at være bankmand. Vi er derfor tilfredse med at levere et resultat, der viser fremgang, især når vi ser på, hvordan mange af vore kolleger klarer sig. Vi havde travlt i Danske Bank i Vi havde sat os for at integrere RealDanmark så hurtigt som muligt. På planchen her kan I se en række af de aktiviteter, som vi har gennemført. Ude i filialerne har vi haft massive aktiviteter i gang i forbindelse med konverteringen af edb-systemer. Det var også i 2001, at fusionen med BG Bank blev endelig gennemført, og vi har selvfølgelig arbejdet med at få de administrative rutiner til at hænge sammen i den samlede virksomhed. Samtidig har vi ikke slækket på vore bestræbelser på at skabe lønsom vækst. Vi har frasolgt selskaber og engagementer, for at fokusere vore aktiviteter på kerneområderne. Vi har introduceret et nyt performance relateret lønsystem. Og i slutningen af året introducerede vi en ny organisationsstruktur. Dette gjorde vi, alt imens markederne gradvist udviklede sig mere og mere negativt i Vi befinder os stadig i forholdsvist vanskelige markeder, og vi vurderer, at det fortsat vil tage lidt tid, før økonomierne viser en holdbar bedring. Og det er generelt vores holdning, at usikkerheden ved indgangen til 2002 er noget større end den har været i en årrække. Vi er endnu ikke helt færdige med integrationen af RealDanmark. Det bliver vi i år, men det bliver heller ikke uden udfordringer. Til gengæld vil vi stå meget stærkt ved udgangen af Resumé af regnskabsåret 2001 Her er et hurtigt overblik over regnskabsresultatet. God fremgang i resultatet. Resultat pr. aktie voksede med 8,2%, når vi ser bort fra hensættelsen til fusionsomkostninger ultimo Vi er rimeligt tilfredse med et kapitalafkast på 16% under hensyntagen til, hvad markederne har udsat os for. Lad mig gennemgå elementerne i det følgende. Resultat Basisindtægterne voksede 7 procent, mens omkostningsniveauet var stort set uforandret i Omkostningsprocenten faldt derfor 3,7 procentpoints til 57,5 procent. Tab og hensættelser steg markant i forhold til niveauet i Det skyldes, at det blev lidt sværere for en række af vore kunder. Derudover var der et enkelt større blanko engagement, som meget hurtigt blev nødlidende. Det tog vi fuld hensættelse på. Samlet set fik vi en fremgang i basisindtjeningen på 12 procent til i alt 10,3 mia. kr. Resultatet efter skat udgjorde 8,7 mia. kr., hvilket er en betydelig fremgang i forhold til sidste år, der dog var påvirket af fusionsomkostninger. Egenkapitalforrentning Bankens egenkapitalforrentning steg til 16 procent i 2001 til trods for, at synergierne endnu ikke er slået igennem i resultatopgørelsen. På trods af vanskelige markeder arbejder vi også hen i mod at forbedre lønsomheden i år. Fusionssynergierne får en større positiv effekt på regnskabet i år. 1

2 Balance Udlånet voksede med 7 procent i 2001 til trods for, at vi skar kraftigt i vore erhvervskundeengagementer i udlandet. Blandt andet lukkede vi vore afdelinger i Hong Kong og Singapore. Vi reducerede også långivningen til amerikanske erhvervsvirksomheder. Årsagen var, at vi primo 2001 traf beslutning om at fokusere på vore nordeuropæiske hjemmemarkeder. Vores aktie- og obligationsholdninger er vokset, men det skyldes især særlige forhold henover ultimo. Faktisk reducerede vi vor værdipapirportefølje for egen regning i løbet af året. Især blev vores aktiebeholdning bragt ned. Bankens egenkapital er vokset 6 mia. kr. Kapitalforhold Vi har en målsætning om at have en kernekapital i størrelsesordenen 6,5%. Når vi har afleveret 40 procent af overskuddet i udbytte til vores aktionærer, er der stadigvæk om man vil penge til overs. Derfor har koncernen besluttet at ville gennemføre et nyt tilbagekøb af egne aktier til en værdi af 3 mia. kr. i 2. kvartal. Dette vil blive gennemført efter retningslinier lig dem, der var gældende ved det sidste tilbagekøb. Kapitalmæssigt starter vi år 2002 med en positiv regulering. I forbindelse med skift af overskudsprincip i Danica foretager vi en såkaldt éngangskorrektion. Det medfører, at vi tilskriver netto 1,4 mia. kr. direkte på egenkapitalen primo Udbytte Denne planche viser, hvad Danske Banks aktionærer har modtaget i udbytte i de seneste 5 år, hvoraf de seneste 2 år tillige omfatter de tidligere RealDanmark-aktionærer. Effekten af koncernens annoncerede udbyttemålsætning i år 2000 fremgår tydeligt. Fra en pay-out ratio i omegnen af 25 udbetaler vi nu 40 procent af resultatet efter skat i udbytte. Det svarer til i alt 3,5 mia. kr. for år Retningslinier for tilbagekøb af egne aktier. Derudover vil vi købe aktier tilbage. Vi vil annoncere tilbagekøbet før start, og i det hele taget give deltagerne en så fair behandling som muligt. Rating bureauerne er enige i, at vores kapitalstruktur er fornuftig, og at der er plads til tilbagekøb af aktier. Danske Bank koncernens ratings Danske Bank blev opgraderet af både Moody og Standard & Poor i Bankens rating er i top i både nordisk og europæisk sammenhæng. Ratingen af Realkredit Danmarks obligationer fik endda ratingen Aaa, svarende til det højeste niveau og lig med ratingen af danske statsobligationer. Udvikling i nettorenteindtægter Netto renteindtægterne voksede med 11 procent i Det skyldes bl.a. udlånsvæksten på 7 procent samt en høj omsætning af renteprodukter i Danske Markets. Den korte rente faldt i 4. kvartal, og rentemarginalen blev noget klemt, idet indlånsrenterne nu har nået et absolut lavpunkt. I 2001 fortsatte vi bestræbelserne på at forbedre lønsomheden i vores udlånsforretning. Det betyder, at vi endnu engang har sorteret og selekteret i vore engagementer inden for engrossegmentet. Det skal dog ikke tolkes sådan, at de engagementer, som vi er trådt ud af, typisk har været nødlidende. Årsagen til nedlukningen af vore kontorer i Hong Kong og Singapore har f.eks. primært været, at vi ønsker at koncentrere os om vore kernemarkeder. Det samlede udlån er som nævnt vokset med 7 procent. Markederne taler ikke umiddelbart for, at vi kan gentage en tilsvarende vækst i Udvikling i udlån og garantier (USA) I begyndelsen af 2001 bestemte vi os for at reducere vores udlån til erhvervskunder i USA. Vi vil fortsætte med at øge fokus på vore kernemarkeder og fokusere på kunder, der køber forskellige 2

3 produkter hos os. Som planchen viser er vore forpligtelser overfor erhvervskunder i USA blevet reduceret med 35 procent. 77 procent af vore engagementer i USA er nu med finansielle institutioner. Gebyrer og provisioner Gebyrindtægter viste en svag nedgang på 3%. Det er forholdsvis beskedent i sammenligning med de fleste af vore konkurrenter. Fonds-, depot- og forvaltningsprovisionerne var lave i En væsentlig del af forklaringen er de ustabile aktiemarkeder. Aktieomsætningen var meget lav på Københavns Fondsbørs i 2. halvår. Værdifaldet på aktiemarkederne havde også en negativ effekt på depot gebyrerne. Selvom vi havde et inflow i kapitalforvaltning på 21 mia. DKK i 2001 faldt de samlede aktiver under forvaltning alligevel med 13 mia. DKK. Til gengæld voksede gebyrer fra cash management og omprioriterings- og lånesagsgebyrer. Vores betalingsformidlingsprodukt er meget stærkt. Det skyldes den meget effektive cash management, som vores IT system tillader. Omkostningsudvikling on track I 2001 kunne vi stort set holde omkostningerne uforandrede i forhold til Det kunne lade sig gøre fordi synergieffekterne opvejede de faktorer, der trak omkostningerne op. Omkostningsudvikling, dekomponeret Primo 2001 introducerede vi en ny lønmodel for de medarbejdere, der før fusionen var ansat i Danske Bank. Modellen blev introduceret for at øge fleksibiliteten i lønfastsættelsen. Medarbejdernes aflønning afspejler nu i højere grad deres funktion fremfor deres anciennitet i banken. Integrationen af den nye model havde en negativ effekt på omkostningerne fordi vi typisk ikke satte lønnen ned, men i nogle tilfælde justerede lønnen op. De viste omkostningsposter havde særlig karakter og blev besluttet i løbet af Det gælder bl.a. udgifter til relancering af BG brandet, samt en tilpasning af regnskabsprincipperne mellem RealDanmark og Danske Bank. Endvidere er afholdt omkostninger til omstrukturering af Investmentbanken. Disse vil forhåbentligt have en positiv effekt på resultatet fremover. Omkostningsprocenten falder I de seneste år har vi intensiveret bestræbelserne på at forbedre bankens omkostningsprocent. Vi venter i løbet af en kortere årrække at være i stand til at bringe omkostningsprocenten ned på 50. Udvikling i tab og hensættelser Vi må konstatere, at hensættelserne nok blev lidt højere for 2001 end vi havde regnet med. Der er en række af vore kunder, som er blevet lidt pressede af den økonomiske konjunktur. Da vi afleverede kvartalsrapporten for 3. kvartal, gjorde vi opmærksom på, at vi var en lille smule bekymrede for udviklingen. Vi har måttet konstatere en afmatning i løbet af andet halvår, og selvfølgelig ikke mindst i 4. kvartal. Herudover havde vi et enkelt engagement, som meget hurtigt udviklede sig i negativ retning. Det nåede vi at tage nogen højde for i 3. kvartal, men i 4. kvartal måtte vi tage den fulde konsekvens og foretage fuld hensættelse på blanko engagementet. Men fra nu af kan blanko engagementet kun overraske Danske Bank positivt i form af tilbagebetaling af noget af vores udestående, som nu er fuldt afskrevet. Vi foretager i banken en række statistiske kreditanalyser, herunder opgør vi de forventede tab, der udgør de gennemsnitlige årlige tab i banken over en økonomisk cyklus. Gennemsnittet for de årlige tab i Danske Bank har vi estimeret til at være 22 basispunkter. I 2001 nåede vi op på 17 basispunkter. Når de gennemsnitlige tab er forholdsvis beskedne, skyldes det en betydelig branchespredning, samt at realkreditudlånet udgør næsten halvdelen af de samlede lån. Disse lån anser vi for meget sikre, idet belåningsprocenten i gennemsnit kun udgør knap 60 procent af ejendomsværdierne. I Norge og i nogen grad også i Sverige var boligpriserne under pres i I Danmark, hvor vi har den største realkreditaktivitet, ser vi absolut ingen tegn på fald. For Norden som helhed vurderer vi, at vi har en solid dækning for vore boliglån, og vi forventer fortsat stabile boligpriser i

4 Krediteksponering Planchen her dokumenterer vor indsats for at koncentrere vore aktiviteter omkring Nordeuropa. I dag har vi 86 procent af vore udlånsengagementer i Nordeuropa. Derudover er en del af engagementerne i de øvrige områder med skandinaviske kunder. Beholdningsindtjening Lidt om beholdningsindtjeningen var et svært år på de finansielle markeder. Derfor havde vi ikke nogen chance for at matche det meget høje resultat, vi fik af beholdningsindtjeningen året før var et særdeles godt år på det danske aktiemarked. Og derudover havde vi nogle unoterede aktier, som gav os en særlig god indtjening. Modsat i Aktiemarkedet var surt. Vi er glade for, at vi i begyndelsen af året bragte vores aktiebeholdning væsentligt ned. Vi har en positiv indtjening på obligationsbeholdningen i Under hensyntagen til udviklingen på de finansielle markeder, er vi faktisk ganske godt tilfredse med resultatet af beholdningsindtjeningen. Status på fusionen Det er lykkedes os at indhente fusionssynergierne lidt hurtigere end ventet. Vi vurderer nu at være i stand til at opnå alle de planlagte synergier ved udgangen af i år. Samtidigt vil vi gennemføre de omkostningsreduktioner, der allerede var planlagt før fusionen. Ikke alle synergier vil dog få fuld regnskabsmæssig effekt i Vi har nu reduceret antallet af medarbejdere med ca siden fusionen, og vi har indgået aftale med yderligere 500 medarbejdere om fratrædelse. Samtidig har vi reduceret antallet af filialer med 73, og denne udvikling vil fortsætte i indeværende år. Vi vil vi ofte rationalisere ved at sammenlægge en BG- og en Danske Bank-filial. Udvikling på forretningsområder Hvis man kigger på, hvem der især tjener pengene, er det detailbank, realkredit og engrosbank. Det har været meget svært at drive investmentbank virksomhed, og kapitalforvaltning har haft en tilbagegang. Men først lidt om Detailbanken. Detailbank Basisindtjeningen i detailbanken udgjorde 40 procent af bankens samlede basisindtjening i Specielt den danske del af detailbanken voksede kraftigt. Indtjeningen i Sverige bærer præg af vores ekspansionsstrategi. Nye filialer giver ikke overskud umiddelbart efter etableringen. Vi har åbnet 4 nye filialer i løbet af 2001 og 3 i Fokus Bank I Norge har vi bevidst skåret i udlånet til erhverv, for at mindske vores risiko. Vi føler nu, at Fokus Bank er sat i stilling til at vokse i Men vi må indrømme, at det har været en lille smule tungt i Fokus Bank i de seneste par år. Nu er vi imidlertid af den opfattelse, at det begynder at gå den rigtige vej. Banken er nu konverteret til Danske Banks fortrinlige edb-systemer. Og vi føler også, at vi har fået et ordentligt greb om strategi og kundesammensætning. Realkredit Realkredit-området bidrog med 19 procent af den samlede basisindtjening i koncernen. De faldende korte renter førte til en betydelig konverteringsaktivitet særligt i 4. kvartal. Samtidig førte fusionen af Realkredit Danmark med Danske Kredit og BG Kredit til en væsentlig effektivisering, og omkostningsprocenten faldt således med 11 procentpoint til 37 procent. Vi forventer at kunne effektivisere realkredit-området endnu mere. Vi regner med at kunne opnå en omkostningsprocent på 30 inden for en kortere årrække, når de fulde fusionseffekter slår igennem. Realkredit Danmarks markedsandele Realkredit Danmark har den største markedsandel, hvad enten vi opgør det ved den udestående obligationsmængde eller udviklingen i brutto henholdsvis netto nyudlånet. Planchen viser, at Realkredit Danmark rent faktisk har kunnet øge markedsandelen hen over kvartalerne inden for netto nyudlånet som følge af adgangen til et stærkt bankdistributionsnet. 4

5 Engrosbank Det lykkedes for engrosbanken at øge basisindtjeningen i 2001 på trods af en kraftig reduktion i volumen. Vi synes godt vi kan være afkastet på allokeret kapital på 23 procent bekendt. Banken havde et meget tilfredsstillende resultat af aktiviteterne inden for handel med rente- og valutaprodukter. På den nordiske erhvervsmarked blev salget af cash management løsninger styrket. I 2001 fortsatte vi bestræbelserne på at nedbringe engagementer, hvis rentabilitet ikke bidrager tilfredsstillende til koncernens samlede indtjening. Investmentbank Desværre har vi ikke en lige så god historie at fortælle om vores Investmentbank. Segmentet blev hårdt medtaget af begivenhederne den 11. september og den kraftige nedgang i omsætningen på aktiemarkederne. Vi har iværksat et restruktureringsprogram for Investmentbanken, der kostede os ca. 100 mio. kr. i 4. kvartal. Til gengæld vil manøvren fremover spare omkostninger på 150 mio. kr. årligt. Vi har været i stand til at tiltrække en del nye dygtige medarbejdere i løbet af 4. kvartal. Det vil forhåbentligt afspejle sig i indtægterne i Aktievolumen i pct. af markedsværdi i 2001 I kan se én af forklaringerne på problemerne i Investmentbanken på denne planche. Omsætningen i det danske aktiemarked har været meget svag i 2. halvår, også sammenlignet med udviklingen i volumen på Stockholms Fondsbørs. Kapitalforvaltning Vi havde et netto inflow i kapitalforvaltning på 21 mia. kr. i Alligevel faldt den samlede kapital under forvaltning med 13 mia. kr., især på grund af faldet på aktiemarkederne. Det havde en negativ effekt på gebyrindtægterne, og basisindtjeningen faldt 8 procent. Vi forventer at kunne holde omkostningerne i ro i år og samtidigt øge gebyr indtægterne fra det forholdsvis lave niveau i Liv og Pension Værdien af en høj soliditet og tilstrækkelige reserver blev understreget i 3. kvartal. Danica kunne gå ud af krisen på aktiemarkederne uden alvorlige skrammer. De forsikringsmæssige hensættelser var fuldt tilstrækkelige. Derudover havde Danica en pæn vækst i præmier på 20 procent i Vi står særdeles stærkt i konkurrencen om pensionskunderne i Vi er blevet pålagt at ændre vores principper for overskudsfordeling i Danica. I fremtiden vil Danske Banks afkast af Danica i højere grad afspejle det faktiske investeringsafkast i de enkelte år. Det vil formentlig betyde, at resultaterne bliver mere volatile. Til gengæld tror vi på, at afkastet i gennemsnit vil blive højere. Balance og soliditet, Danica Danica er kommet sig efter det kraftige dyk i aktiemarkederne efter 11. september. Reserverne er tilbage på et meget højt niveau i forhold til sektoren. Danica kan klare endnu et dyk i aktiekurserne på 25 procent uden at komme i problemer. Liv og Pension ny overskudspolitik Vi er, som nævnt, blevet pålagt at gøre op med det tidligere fordelingsprincip, der har betydet, at vi har oparbejdet en betydelig bonusudjævningsreserve. Danske Bank har opskrevet egenkapitalen primo 2001 med sin del af bonusudjævningsreserven. Dermed er der korrigeret for, at Danske Bank i en årrække havde et afkast af Danica, der ikke stod mål med Danicas investeringsafkast. Fra og med 2002 skal vi fordele overskuddet i Danica efter nye principper. I fremtiden vil Danske Banks afkast af Danica i højere grad afspejle det faktiske investeringsafkast i de enkelte år. Det vil formentlig betyde, at resultaterne bliver mere volatile. Til gengæld venter vi, at afkastet i gennemsnit vil blive højere end hidtil. Vi har valgt at opdele Danicas nye overskud i en basis- og beholdningsindtjening efter de samme principper, som anvendes i øvrigt i Danske Bank. Det medfører, at den egentlige forretningsmæssige 5

6 udvikling i Danicas resultat vil blive afspejlet i basisindtjeningen, mens den del af resultatet, som indeholder markedsrisiko vil blive afspejlet i beholdningsindtjeningen. Principperne er en smule komplekse. Vi vil gerne uddybe dem efter præsentationen, hvis det er ønsket. RAROC Vi har nogle år benyttet RAROC-opgørelserne til at vurdere værdiskabelsen i de enkelte forretningsområder. Planchen viser de risikojusterede afkast i de enkelte forretningsområder. Det fremgår, at koncernen som helhed har haft en fremgang i det risikojusterede afkast. Afkastet i Investmentbanken og inden for Kapitalforvaltning er naturligvis påvirket af markedsomstændighederne som før omtalt, men herudover ser vi en meget tilfredsstillende udvikling, hvor alle forretningsområderne skaber værdi for banken. Forventninger til 2002 Lidt om vores forventninger til indeværende år. Som sagt indledningsvis er det et år, vi fornemmer er lidt mere usikkert, end det har været i en periode. Der er udsigt til en svag vækst i verdensøkonomien og nogle generelt lave rentesatser, og vi er af den opfattelse, at det ikke på nuværende tidspunkt er klart, hvornår der kommer et opsving, og hvor stærkt det bliver. Men som helhed mener vi, at økonomierne her på vores hovedmarkeder er ganske stærke. Vi venter, at centralbankerne vil sætte renten yderligere ned. Sker det, vil vores netto renteindtægter stagnere. Derudover havde Danske Markets en meget høj aktivitet i Det havde en positiv effekt på renteindtægterne. Vi venter ikke samme gunstige situation i Vi ved heller ikke, hvor meget kunderne vil efterspørge udlån, hvis der er fortsat er usikkerhed om den økonomiske udvikling. Vi regner med, at vi får lidt bedre gebyrindtægter i indeværende år. Men det får vi kun, hvis der kommer en stigning i aktiviteten på de finansielle markeder. Jeg kan nemlig oplyse, at gebyrer på kontoforhold og indbetalinger ved kassen og andet, der bliver skrevet om, faktisk er faldende i bankens regnskab. Gebyrerne har nemlig sin virkning kunderne begynder at benytte sig af de alternative, billigere selvbetjeningsmetoder. Samlet set må vi med de nuværende økonomiske briller sige, at indtægterne, på baggrund af de anførte forhold, forventes at blive på stort set samme niveau som basisindtægterne i Heldigvis er der lidt hjælp at hente til bundlinien fra vores omkostninger. Vi regner nemlig med, at vores omkostninger i indeværende år vil vise et decideret fald. Omkostningsreduktionen er blandt andet en følge af de fusionsrelaterede omkostningssynergier på IT- og personaleområdet. Og det betyder, at vi bliver lidt mere effektive. Omkostningerne i procent af indtægterne forventes at falde fra 57,5 procent til under 55 procent i Og på lidt længere sigt vil vi arbejde på, at få O/I nøglen ned omkring 50. Får vi det, kan vi begynde at sammenligne os med de bedste. Og hensættelserne vil afhænge af de økonomiske konjunkturer. Vi krydser fingre og håber på et opsving allerede i løbet af indeværende halvår. Får vi det, regner vi med, at hensættelserne vil være nogenlunde uforandrede. Men hvis det bliver en længerevarende nedgang, så ender det med, at vi får et forøget behov for hensættelser. Så med alle disse usikkerheder og forhåbninger om, at det dog begynder at gå fremad i løbet af året, så forventer vi, at basisindtjeningen i 2002 kan vokse, men man må regne med, at det bliver mindre end for Og væksten skyldes især omkostningsreduktioner. Skatten var med 24% på et forholdsvis lavt niveau i For 2002 venter vi et normalt niveau på 30%. Beholdningsindtjeningen vil som vanligt afhænge af udviklingen på de finansielle markeder. Nok om Vi er samlet for at tale om var et stærkt år for Danske Bank. Fusionen med RealDanmark forløber bedre end planlagt. Samtidigt kunne vi vise en tilfredsstillende fremgang i resultatet. Specielt når vi har den kedelige økonomiske udvikling in mente. 6

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Velkommen til analytiker- og investormøde. 1. halvår 2002 Tak fordi I har taget jer tid til at komme

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002 Velkommen til analytiker- og investormøde Torsdag den 22. august 2002 1. halvår 2002 Vækst i indtægterne vanskeliggøres af markedsmæssige forhold Omkostningerne falder som planlagt Tab og hensættelser

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Årsregnskab 2002, Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Årsregnskab 2002, Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Årsregnskab 2002, Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Tak fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for 2002. Vi har brudt

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Danske Bank koncernen hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Proforma 1.-3.

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004 Årsrapport 23 Regnskabspræsentation København, 5. februar 24 Agenda Side 1. Resumé af 23 3 2. Finansielle hovedtal 4 3. Udvikling i regnskabsposter 6 4. Kapitalstruktur 1 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Årsregnskab 2002 Ordførende direktør Peter Straarup Præsentation for pressen

Årsregnskab 2002 Ordførende direktør Peter Straarup Præsentation for pressen Årsregnskab 2002 Ordførende direktør Peter Straarup Præsentation for pressen Planche # (velkommen til pressemøde) Tak fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for 2002.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Præsentation. Årsregnskab 2000 Fusion med RealDanmark Fortsat fokus på lønsomhed

Præsentation. Årsregnskab 2000 Fusion med RealDanmark Fortsat fokus på lønsomhed Præsentation Årsregnskab 2000 Fusion med RealDanmark Fortsat fokus på lønsomhed Agenda 1. Finansielle hovedtal 2. Fusionen med RealDanmark 3. Forventninger til 2001 4. Resultatudvikling for koncernen 5.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 8, 2003 30. april 2003 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10. Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2017

Delårsrapport kvartal 2017 30-10-2017 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2017 31. oktober 2017 30-10-2017 2 Hovedpunkter 1. 3. kvartal 2017 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 10 PROCENT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.

TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 10 PROCENT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 1 PROCENT Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 OVERSKRIFTER FRA HALVÅRSREGNSKABET 1 Nettorenteindtægterne faldt

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 214 KVARTALET I OVERSKRIFTER

Læs mere

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. kvartal 215 1. KVT. I OVERSKRIFTER: AKTIESALG I NØRRESUNDBY BANK OG HØJ KUNDEAKTIVITET

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og

Læs mere

REKORDRESULTAT ÅR-TIL-DATO PÅ 929 MIO. KR. FØR SKAT LAVT RENTENIVEAU OG LAVERE KUNDEAKTIVITET SÆTTER TOPLINJEN UNDER PRES I 3.

REKORDRESULTAT ÅR-TIL-DATO PÅ 929 MIO. KR. FØR SKAT LAVT RENTENIVEAU OG LAVERE KUNDEAKTIVITET SÆTTER TOPLINJEN UNDER PRES I 3. REKORDRESULTAT ÅR-TIL-DATO PÅ 929 MIO. KR. FØR SKAT LAVT RENTENIVEAU OG LAVERE KUNDEAKTIVITET SÆTTER TOPLINJEN UNDER PRES I 3. KVARTAL Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.-3. kvartal 2 REGNSKABET

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 217 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport februar 2003

Årsrapport februar 2003 Årsrapport 2002 20. februar 2003 Agenda Side 1. Resumé af 2002 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 10 4. Kapitalforhold 20 5. Udvikling i forretningsområder 21 6. Corporate Governance

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2004

Halvårsrapport 1. halvår 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6 17. august 2004 Halvårsrapport 1. halvår 2004 Realkredit Danmark 1. halvår 2004 1/15 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. halvår 1. halvår Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2002

Halvårsrapport 1. halvår 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002 22. august 2002 Halvårsrapport 1. halvår 2002 Realkredit Danmark 1. halvår 2002 1/13 Realkredit Danmark koncernen BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Halvårsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen. 23. august 2012 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen. 23. august 2012 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 212 Nykredit Realkredit-koncernen 23. august 212 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm 1 Agenda 1 Resultat 1. halvår 212 2 Strategiske rammer og udvikling 3 Makro 4

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

EN STØRRE OG MERE ENKEL BANK. Præsentation af Spar Nords resultat for 2012

EN STØRRE OG MERE ENKEL BANK. Præsentation af Spar Nords resultat for 2012 EN STØRRE OG MERE ENKEL BANK Præsentation af Spar Nords resultat for 2 2 I OVERSKRIFTER Positiv udvikling i alle indtægtstyper Fortsat nulvækst i omkostninger Meget tilfredsstillende basisindtjening før

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere