3 modeller for fremtidig organisering af ungdomsskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 modeller for fremtidig organisering af ungdomsskolen"

Transkript

1 NOTAT Center for Skole Trine Rose 12. oktober modeller for fremtidig organisering af ungdomsskolen Baggrund På baggrund af Børn- og Ungeudvalgets ønske om en revidering af ungdomsskolens styrelsesvedtægt og ungdomsskoleplan har der i 2010 og 2011 pågået en udviklingsproces i UngSlagelse. Der er blandt andet foretaget en komparativ analyse af elevtal, indhold mv. samt udarbejdet vision og mission. I foråret 2011 udarbejdede et eksternt konsulentfirma en analyse af ungdomsskolens organisering og ledelse. På baggrund heraf blev der konstitueret en ny leder af ungdomsskolen. Samtidig er der indgået politiske aftaler om ungepakkerne, der skal hjælpe unge i uddannelse og job. De indebærer dels, at kommunen skal give årige, som ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, tilbud der sigter mod at den unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Og dels, at kommunen skal give ikke-uddannelsesparate årige tilbud, som afdækker og udvikler den unges interesser og kompetencer, så den unge bliver uddannelsesparat. Tilbuddene kan fx omfatte produktionsskole, ungdomsskole, efterskoleophold, ungdomshøjskole, beskæftigelse med uddannelsesperspektiv, jobcentertilbud, eller særligt tilrettelagt forløb. Denne baggrund har givet anledning til overvejelse af UngSlagelses fremtidige organisering. Ifølge Ungdomsskoleloven (LBK nr 997 af 8/ ) skal kommunalbestyrelsen sikre kommunens unge et alsidigt ungdomsskoletilbud. Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte: 1. almen undervisning (fritidsundervisning fx madlavning, lektiecafe, band) 2. prøveforberedende undervisning (for unge, der ikke har taget afgangseksamen, fx dansk, matematik og engelsk) 3. specialundervisning (små hold i fx dansk og matematik) 4. undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere (fx dansk for udvekslingsstuderende) Derudover kan kommunalbestyrelsen beslutte, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte: 1. undervisning i færdselslære og knallertkørsel 2. heltidsundervisning (specialpædagogisk tilbud til elever fra 8. klasse og op, der ikke kan inkluderes i folkeskolen) 3. undervisning i dansk som andet sprog for udlændinge mellem 18 og 25 år 4. andre aktiviteter i overensstemmelse med ungdomsskolens formål (fx projekter, STU, EGU. UU) Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed.

2 Side2/13 Siden kommunesammenlægningen har UngSlagelse driftet alle tre virksomhedsområder: Skalopgaverne (minimumskrav), kan-opgaverne samt 2 klubtilbud (Byskovvej for 5.klasse-18 år, samt Ungdomsklubben i Dalmose for 7.klasse -18 år). Efter indstilling fra ungdomsskolens bestyrelse godkendte Børne-, Uddannelses- og Integrationsudvalget på deres møde den 1. juni 2011, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der skulle beskrive forskellige modeller for fremtidig organisering. Arbejdsgruppen skulle udarbejde oplæg til revideret styrelsesvedtægt og ungdomsskoleplan, herunder flere modeller for fremtidig organisering af heltidsundervisningen, almenundervisningen samt klubtilbuddene. Oplæggene skal ligge klar til godkendelse i Byrådet i december. I forhold til ungdomsskolens bestyrelse fremgår det af Bekendtgørelse om ungdomsskolebestyrelser (BEK nr 780 af 20/11/1990), at ungdomsskolebestyrelsens medlemstal fastsættes af kommunalbestyrelsen. Medlemstallet skal være ulige og mindst 7 og højst 11. der skal være repræsentanter for: kommunalbestyrelsen organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter medarbejderne ved ungdomsskolen eleverne i ungdomsskolen Kommunalbestyrelsen fastsætter antallet af repræsentanter for de enkelte grupper og kan beslutte at optage andre medlemmer i bestyrelsen. Den nuværende ungdomsskolebestyrelse består af 11 medlemmer og er sammensat således: 2 byrådsrepræsentanter 3 repræsentanter fra organisationer mv. 2 medarbejderrepræsentanter 2 elevrepræsentanter 2 forældrerepræsentant Heltidsundervisning Ifølge bekendtgørelsen om ungdomsskolens virksomhed (BEK nr 913 af 03/10/2000) skal heltidsundervisningens indhold stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og give eleverne de samme muligheder for alsidig udvikling og kundskabstilegnelse, som hvis de havde gået i folkeskolen. Dog er ungdomsskolens heltidsundervisning ikke bundet af folkeskolens regler om deling på klassetrin, fagrække, læseplaner, timeopdeling m.v., hvilket giver nogle særlige muligheder for udformning af undervisningstilbud. Det betyder: at heltidsundervisningen kan lade en lang række praktiske opgaver, der kan motivere indlæringen af det teoretiske stof, indgå i undervisningen at undervisningen kan tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den enkelte elevs evner, manglende kundskaber, faglige huller og særlige interesser og ønsker.

3 Side3/13 Klubområdet Kommunernes fritids- og klubtilbud til børn og unge er i dag reguleret i flere love. Både folkeskoleloven, dagtilbudsloven, ungdomsskoleloven og folkeoplysningsloven rummer bestemmelser om fritids- og klubtilbud til børn og unge. Det er den enkelte kommune, der vælger hvilke regelsæt kommunens tilbud skal oprettes efter. I Slagelse Kommune er der oprettet tilbud både under folkeskoleloven (SFO2), dagtilbudsloven (fritidsklubber) og ungdomsskoleloven (ungdomsklubber). I den forhenværende regerings aftale med KL om kommunernes økonomi for 2012 indgår en harmonisering af reglerne om fritidstilbud for de ca årige. Til grund for aftalen ligger en anbefaling om, at harmonisere klubtilbuddene til større børn og unge (4/5. klasse til 18 år) i folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Dermed vil de lovgivningsmæssige rammer understøtte den prioriterede undervisningspolitiske indsats for at sikre en større sammenhæng mellem og fleksibilitet på tværs af skole og fritid for klubbørnene samt en stærkere ungdomspolitisk kobling mellem klub- og undervisningstilbud i ungdomsskolen. Nærværende arbejdsgruppe har medtaget denne harmonisering i de tre udarbejdede modeller. Vision, mission og succeskriterier Bestyrelsen for ungdomsskolen vedtog i januar 2011 visionen UngSlagelse Vi vil være bedst - Vi spiller med. Hermed ønskes en organisation der sætter overliggeren højt i forhold til kvalitet og udvikling i undervisningen, tilbudsviften og aktiviteter med et godt solidt samarbejde med organisationens mange interessenter. Samtidig blev en mission vedtaget; I en tryg atmosfære motiverer vi alle unge til at udvikle sig personligt, socialt og fagligt, samt at tage aktivt del i et demokratisk samfund. Missionen evalueres på baggrund af følgende succeskriterier: Kvantitative succeskriterier: - Antal cpr-elever som benytter UngSlagelse - Andel af målgruppen i %, som benytter UngSlagelse - Antal holdelever, som mål for hvor mange hold, hver elev deltager på - Antal elever der gennemfører et hold Kvalitative succeskriterier: - Elevernes evaluering af, om undervisningen lever op til UngSlagelses mission I nærværende notat holder arbejdsgruppen de tre modeller op mod visionen, missionen og succeskriterierne. Herved belyses hvordan de tre modeller understøtter vision, mission og succeskriterier.

4 Side4/13 Kriterier for den fremtidige organisering På baggrund af arbejdsgruppens drøftelser og indhentede erfaringer fra andre kommuner anbefaler arbejdsgruppen, at følgende kriterier ligger til grund for den fremtidige organisering af ungdomsskolen uanset model: Der skal være høj faglighed, dvs. kompetente medarbejdere med mulighed for faglig udvikling i et fagligt fællesskab. Høj faglighed skal sikre, at unge via almenundervisningen kan tilegne sig faglige, sociale og personlige kompetencer, der gør dem i stand til at tage en ungdomsuddannelse på højest muligt niveau. Der skal være økonomisk volumen til at kunne prioritere ressourcerne fleksibelt, der hvor der er behov, når der er behov. Des flere opgaver på ungeområdet, der samles i én organisation, des bedre mulighed for at få overblik over, koordinere og prioritere indsatser og ressourcer. Ungdomsskolen skal være en synlig medspiller. Det forudsætter, at der er gennemgående medarbejdere, som tegner ungdomsskolen blandt samarbejdspartnere og de unge, fx ved skolebesøg, tværfagligt samarbejde, netværk og projekter. Disse kriterier opfyldes bedst ved at samle alle tilbud til målgruppen under én leder og én bestyrelse.

5 Model 1: Ungdomsskoletilbud UDEN heltidsundervisning og klub Side5/13 Her er ungdomsskolens virksomhed indskrænket til lovens minimumskrav samt undervisning i færdselslære og knallertkørsel, og eventuelt andre kan-opgaver. Klubtilbuddet for 5-7 klasse på Byskovvej omdannes til SFO2 ved Søndermarksskolen. Heltidsundervisningen overflyttes til almenområdet og organiseres under folkeskoleloven som led i den igangværende omlægning af almen-specialområdet. Organisationen ville kunne se således ud: Bestyrelsen ville kunne sammensættes således: Bestyrelse 7 medlemmer: 2 Byrådsrepræsentanter 2 Repræsentanter fra organisationer 2 Medarbejderrepræsentanter 1 Elevrepræsentant Det er ungdomsskolens erfaring, at det er svært at rekruttere forældrerepræsentanter til bestyrelsen. Disse er derfor udeladt i overensstemmelse med lovgivningen. En forælders tilgang til ungdomsskolen vil desuden være begrænset til barnets deltagelse på et/flere hold, hvilket gør det vanskeligt at have indblik i ungdomsskolens samlede opgaveportefølje.

6 Fordele/gevinster ved model 1: Enkel organisering Veldefineret opgaveportefølje Nemt at kommunikere Specialisering i unges fritidsliv Side6/13 Ulemper/ værditab ved model 1: Vedr. almenundervisningen Indskrænkning af ungdomsskolens opgaveportefølje, hvilket medfører tab af medarbejdere og manglende synergi mellem tilbuddene sværere at rekruttere elever og kompetente medarbejdere til almenundervisningen. Svært at skabe synlighed om ungdomsskolen, blandt andet på grund af begrænset mulighed for fastansatte medarbejdere til tværfagligt samarbejde og ungekontakt (fx nyheder på facebook og skolebesøg). Svært at skabe et fagligt miljø svært med sparring og udvikling. Lille skrøbelig enhed i forhold til økonomi, administration samt fleksibel brug/indkøb af materiel og lokaler Vedr. Heltidsundervisning: Ungdomsskolelovgivningen giver særlige rammer for etablering af undervisning til elever, som ikke kan inkluderes i folkeskolen. Hvis det nuværende tilbud om heltidsundervisning i henhold til ungdomsskoleloven nedlægges vil det medføre: Mindre fleksibilitet - sværere at tilpasse tilbud, der er forankret i folkeskolen, til den enkelte unge. Manglende mulighed for et skift til andet miljø. Indskrænkning af kommunens tilbudsvifte til målgruppen Færre muligheder for hurtig indsats i forhold til individuelle undervisningstilbud Færre tilbud i de unges nærmiljø og dermed potentielt mindre mulighed for social tilknytning til lokale unge Risiko for mindre praktisk kendskab til arbejdsliv i heltidsundervisningen indgår meget praktik. Vedr. klubber: Hvis der etableres klubber i andet regi end Ungdomsskolen, og det medfører øget brugerbetaling, vil klubbernes forebyggende effekt forringes: Erfaringer fra andre kommuner (blandt andet Århus) viser, at de socialt udsatte børn stopper som brugere. Manglende synergi i forhold til at rekruttere flere brugere til ungdomsskolen Tab af ungdomsskolens store fleksibilitet fx i forhold til at ansætte klubmedarbejdere sværere at iværksætte hurtig indsats overfor de unge, der hvor behovet er.

7 Sammenholdt med visionen Model 1 understøtter ikke ungdomsskolens vision og succeskriterier: Side7/13 Der er meget svære vilkår for faglig sparring og dermed for at sikre kvalitet og udvikling Der bliver svært at tiltrække flere unge på grund af den manglende synergi mellem forskellige virksomhedsområder og manglen på gennemgående personale Tilbudsviften er indskrænket Det bliver svært at skabe et solidt samarbejde med de mange interessenter med få gennemgående medarbejdere

8 Model 2: Uændret ungdomsskoletilbud Side8/13 Dvs. almen og prøveforberedende undervisning, specialundervisning, undervisning for unge indvandrere, undervisning i færdselslære og knallertkørsel, heltidsundervisning, andre aktiviteter, undervisning i dansk som andet sprog for udlændinge mellem 18 og 25 år samt 2 klubklubtilbud (Byskovvej og Dalmose). Organisationen ser således ud: Bestyrelse Ungdomsskole Administration Fritidstilbud Ungdomsskole klubber Heltidsundervisning mm. Dalmose Fritidsklub Byskov Ungdomsklub Prøveforberedende undervisning på produktionsskolerne Eventen Almenundervisning Specialundervisning Skiftesporet Individuelle tiltag Færdelslære og knallertkørsel (4/5. kl-7.kl) (7.kl-18 år) Undervisning for unge invandrere Andre aktviteter Prøveforberedende undervisning

9 Bestyrelse Side9/13 Arbejdsgruppen anbefaler at den nuværende bestyrelse reduceres med to medlemmer (en repræsentant for de faglige organisationer og en forældrerepræsentant) på grund af rekrutteringsproblemer. Så vil bestyrelsen se således ud: Bestyrelse 9 medlemmer: 2 Byrådsrepræsentanter 2 repræsentanter fra organisationer 2 Medarbejderrepræsentanter 2 Elevrepræsentanter 1 Forældrerepræsentant Fordele/gevinster ved model 2: Det nuværende tilbud og organiseringen er velkendt for de unge, deres forældre og samarbejdspartnere Muligt at investere energi, tid osv. på at optimere frem for at omstrukturere Synergi mellem nuværende tilbud, fx i forhold til rekruttering af elever, administration, lokaler, indkøb/prioritering af ressourcer og materialer Størrelse som giver mulighed for gennemgående personale genkendelighed, synlighed, kontinuitet Styrket socialpædagogisk indsats overfor enkelte udsatte unge på tværs af heltidsundervisning, klub og fritidstilbud. Bredere tilbudsvifte i forhold til model 1. Ulemper/værditab ved model 2: Opgaven i forhold til unge er uddelegeret til flere ledere under forskellige fagcentre. Det medfører at: Samarbejdet mellem ungdomsskolen og andre aktører på ungeområdet skal i høj grad defineres og planlægges (sker ikke af sig selv ). Det er svært at etablere et fælles fokus og koordinere indsatsen på ungeområdet Indsatser i forhold til unge kan falde mellem to stole Der er manglende volumen (økonomi) i forhold til fleksibel prioritering af tiltag, personale, materiel og lokaler. Delvis manglende volumen i forhold til faglig udvikling Mindre mulighed for hurtig indsats/tiltag.

10 Side10/13 Sammenholdt med visionen Model 2 understøtter ungdomsskolens vision og succeskriterier: Der er mulighed for faglig sparring og dermed for at sikre kvalitet og udvikling Der er mulighed for at øge antallet af elever via synergi mellem virksomhedsområderne og via fastansatte/fuldtidsmedarbejdere, der kan bruges på tværs af virksomhedsområder Tilbudsviften kan fortsat udvikles Der er begrænset mulighed for at skabe et solidt samarbejde med de mange interessenter blandt andet på grund af de få fastansatte/fuldtids medarbejdere

11 Model 3: Ungecenter Side11/13 Denne model er udarbejdet efter inspiration primært fra Holbæk Ungdomsområde, hvor arbejdsgruppen har været på besøg og fået organisationen præsenteret. Derudover har arbejdsgruppen researchet på organisering af ungdomsskolen i Ikast-Brande, Greve, Odense, Lyngby- Tårnbæk og Næstved. Denne model rummer mulighed for at samle 10.klassecenter og ungdomsskole samt harmonisere klubområdet i én organisation. Der kan være: - ungdomsskoleundervisning - heltidsundervisning - 10-klasse - 9. / 10. Specialklasse - erhvervsklasse - fritidsklubber (4/5.-7 klasse) - ungdomsklubber (7.klasse til 18 år) - mulighed for flere tilbud/indsatser, fx støttekontaktperson-korps og mentorkorps. Derudover skal ungecentret etablere et solidt samarbejde med SSP, UU, ungeenheden i Jobcentret, ungesagsbehandlere mfl. Arbejdsgruppen anbefaler, at man afventer turnusanalysen på Dagtilbudsområdet og en eventuel lovændring af klubbernes tilknytning, før man tager stilling til en harmonisering af Slagelse Kommunes klubområde. Det er samtidig arbejdsgruppens klare anbefaling, at hele klubområdet overføres til Ungecentret, for at opnå de bedst mulige rammer for samarbejde, fleksibilitet og herved sikre kvalitet i indsatsen. Organisationen ville kunne se således ud:

12 Bestyrelsen ville kunne sammensættes således: Side12/13 Bestyrelse 11 medlemmer: 2 Byrådsrepræsentanter 2 Repræsentanter fra organisationer 3 Medarbejderrepræsentanter fra hver søjle (dagunderv., klubområde og fritidstilbud) 2 Elevrepræsentanter (1 fra klubområdet og 1 fra dagundervisning) 2 Forældrerepræsentanter Fordele/gevinster ved model 3: Samling af indsatserne i én organisation med én leder og én bestyrelse vil medføre: Lettere rekruttering af kompetente medarbejdere til almenundervisningen Kobling mellem almenundervisning og 10. klassecenter giver berøring med folkeskoleområdet og ungdomsuddannelserne og dermed viden om deres ønsker og ideer til almenundervisning. Generering af flere brugere blandt de ældste i målgruppen. Fælles koordineret strategi, fokus og indsats med henblik på at få alle unge i uddannelse. Helhedsorienteret opgaveløsning med mulighed for stor fleksibilitet Naturlige netværk og samarbejdsrelationer til gavn for hurtig, målrettet indsats. Volumen til at byde ind på alle opgaver omkring unge Bestyrelsen kan fokusere på strategi og overordnet økonomi. Bedre mulighed for at prioritere ressourcer akut (menneskelig og økonomiske) Synergi i forhold til materialer, lokaler, sekretariat og kompetenceudvikling. Stor mulighed for kombinationsstillinger større professionalisme, sammenhæng og genkendelighed. Stor intern tværfaglig ekspertise lettere at henvise/ hjælpe den enkelte unge Bedre overblik over tilbud/indsatser til unge Bedre sikring af at der bliver fulgt op på tiltag mv. Ungeområdet vil blive mere synligt og fremstå som en sværvægter i samarbejdet andre virksomheder/områder vil tage feltet mere alvorligt større inddragelse Bedre mulighed for at inkludere unge fra heltidsundervisning mv. i 10. klasse-tilbud. Bedre platform for ungedemokrati pga. større elevgrundlag. Fælles fysisk lokalitet til dagaktiviteter og administration vil give den bedste synergi. Specielt vedr. klub: Ved at bevare fritidsklubbernes tilknytning til ungdomsklubberne, frem for at organisere dem som SFO2, bliver der mulighed for: at flytte medarbejderne ud, hvor de unge er brobygning mellem junior- og ungdomsklub at eleverne i 4/5-7 klasse får et miljøskift fra skole til klub at brugerne af i ungdomsklubberne kan profitere af et professionelt pædagogisk miljø, da der vil kunne bevares fuldtidsstillinger på tværs af junior- og ungdomsklubber lokalefællesskab mellem junior- og ungdomsklubber

13 Side13/13 hurtig og fleksibel indsats når behovet opstår på grund af ungdomsskolens fleksibilitet i forhold til timelønsansættelser Potentielt flere brugere af klubtilbuddene, hvis brúgerbetalingen ikke hæves Hvis alle kommunens klubtilbud samles under én ungecenterleder, vil der kunne opnås stor synergi i forhold til det forebyggende arbejde og i forhold til at rekruttere flere brugere til ungdomsskolen Ulemper/værditab ved model 3: Fælles bestyrelse mindre nærdemokrati Timelønnede medarbejdere kan have svært ved at føle sig som en del af virksomheden. Der skal påregnes en implementeringsfase. Sammenholdt med visionen Model 3 vil indfri ungdomsskolens vision og succeskriterier: Der er stor mulighed for at rekruttere flere elever og oprette flere hold på grund af øget synergi mellem virksomhedsområderne og langt flere fastansatte/fuldtidsmedarbejdere, der kan bruges på tværs af virksomhedsområder. Der er rigtig gode vilkår (økonomisk, medarbejdermæssigt og fagligt) for at udvikle tilbudsviften yderligere. Der kan etableres et fagligt miljø af høj kvalitet som kan sikre faglig sparring og udvikling. Der er rig mulighed for at skabe et solidt samarbejde med de mange interessenter blandt andet på grund af de mange fastansatte/fuldtids medarbejdere. Hvis klubområdet samles i samme organisation som 10. Klasse og ungdomsskole vil størsteparten af samarbejdet foregå internt i organisationen, hvilket vil sikre etablering af forpligtende samarbejde. Notatet er udarbejdet af arbejdsgruppen, bestående af: Helle Lynge Hansen (skolesekretær) Jesper Rohberg Andersen (pædagog og tillidsmand) Kim Stendorf (afdelingsleder) Carina Stubager (studentermedarbejder) Trine Rose (udviklingskonsulent)

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af planen

Læs mere

Den almene ungdomsskole

Den almene ungdomsskole Den almene ungdomsskole 1 Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

UNGDOMSSKOLEPLAN 2008 NORDFYNS UNGDOMSSKOLE

UNGDOMSSKOLEPLAN 2008 NORDFYNS UNGDOMSSKOLE NORDFYNS UNGDOMSSKOLE Side Forord. Hovedtanken i ungdomsskoleplanen er, at tilbuddene i ungdomsskolen skal tage udgangspunkt i unges ståsted og interesser og derfor tilrettelægges fleksibelt ud fra de

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken 2017/18. UngSlagelse. Center for uddannelse. Henning Rasmussen 2017/18

Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken 2017/18. UngSlagelse. Center for uddannelse. Henning Rasmussen 2017/18 Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken 27/8. Identifikation. Skolens navn *.2 Skolekode *.3 Forvaltning.4 Ungdomsskoleinspektør.5 Skoleår.6 Udfyldt af *.7 Telefon (direkte) UngSlagelse 3332 Center

Læs mere

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler Side 1 af 9 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 K Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Ungdomsskolen apitel 1 a (Ophævet) (Ophævet) (Ophævet) Ungdomskostskoler Klage m.v. Ikrafttrædelses-

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

Samarbejdet mellem folkeskolen og ungdomsskolen.

Samarbejdet mellem folkeskolen og ungdomsskolen. Samarbejdet mellem folkeskolen og ungdomsskolen. GRUNDLAG: Lovgrundlaget: Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-,

Læs mere

Plan for Slagelse Kommunes heltidsundervisning, klub og almenundervisning mv.

Plan for Slagelse Kommunes heltidsundervisning, klub og almenundervisning mv. Plan for Slagelse Kommunes heltidsundervisning, klub og almenundervisning mv. i henhold til Ungdomsskoleloven Bilag til styrelsesvedtægt for UngSlagelse Bilag til styrelsesvedtægt for UngSlagelse Ungdomsskoleplanen

Læs mere

Ungdomsskoleplan. Rammer og arbejdsgrundlag for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune. pr. 27. september 2017

Ungdomsskoleplan. Rammer og arbejdsgrundlag for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune. pr. 27. september 2017 Ungdomsskoleplan Rammer og arbejdsgrundlag for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Indhold 1. Ungdomsskolens lovgrundlag...3 2. Formål med virksomheden...3 3. Favrskov Kommunes ungdomsskoleordning...3

Læs mere

Notat til BUI maj 2013

Notat til BUI maj 2013 Notat til BUI maj 2013 UngSlagelse består af Xclass, 10. klassecentret i Slagelse og Ungdomsskolen med hver deres selvstændige buget. Fra medio maj 2013 er hele UngSlagelses ledelse og sekretariat samlet

Læs mere

Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken 2014/15. UngSlagelse. Center for Uddannelse. Henning Rasmussen 2014/15

Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken 2014/15. UngSlagelse. Center for Uddannelse. Henning Rasmussen 2014/15 Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken 214/15 1. Identifikation 1.1 Skolens navn * 1.2 Skolekode * 1.3 Forvaltning 1.4 Ungdomsskoleinspektør 1.5 Skoleår 1.6 Udfyldt af * 1.7 Telefon (direkte)

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Fritids- og Ungdomsklubber Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

NOTAT. Analyse af ungdomsskolen. 1 Indledning

NOTAT. Analyse af ungdomsskolen. 1 Indledning NOTAT Analyse af ungdomsskolen Økonomi og Analyse Regitze Schiødtz Larsen regla@slagelse.dk 4. juli 2013 1 Indledning Baggrund Udvalget for Børn, Uddannelse og Integration blev på deres møde den 10. april

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal

Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal Egedal Kommune 2018 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Formål Kapital 2 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Kapitel 3 Mødevirksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 375 af 04/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 013.62S.391 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

RAMMER OG ARBEJDSGRUNDLAG FOR FAVRSKOV KOMMUNES UNGDOMSSKOLE

RAMMER OG ARBEJDSGRUNDLAG FOR FAVRSKOV KOMMUNES UNGDOMSSKOLE FAVRSKOV KOMMUNE UNGDOMSSKOLEPLAN RAMMER OG ARBEJDSGRUNDLAG FOR FAVRSKOV KOMMUNES UNGDOMSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 UNGDOMSSKOLENS LOVGRUNDLAG... 3 FORMÅL MED VIRKSOMHEDEN... 3

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal

Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole Ung Egedal Egedal Kommune 2018 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Formål Kapital 2 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Kapitel 3 Mødevirksomhed

Læs mere

Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken

Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken Indberetningsskema til ungdomsskolestatistikken. Identifikation. Skolens navn.2 Skolekode. Ungdomsskoleinspektør. Skoleår.5 Udfyldt af.6 Telefon (udfylder).7 E-mail (udfylder) UngSlagelse 2 Henning Rasmussen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / 8 De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af

Læs mere

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Gennem fælles værdier i Børne- og Ungepolitikken og ved skolechefens overordnede ledelse skabes

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for fritids- og ungdomsskolebestyrelsens og forældreog brugerrådets arbejde, herunder rammerne

Læs mere

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 10. marts 2006 Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde den 9. december 2005 vedrørende Den selvstændige skole Grupperne 1.

Læs mere

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende skole Indledning Nærværende analyse er en del af kommunens turnusanalyse på skoleområdet. Denne analyse vedrører indsatsområdet

Læs mere

Handleplan for ungeindsatsen i Halsnæs Kommune Version

Handleplan for ungeindsatsen i Halsnæs Kommune Version Handleplan for ungeindsatsen i Halsnæs Kommune Version 21.11.2011 1. Indledning Indeværende handleplan er den indledende skitse omkring ungeindsatsen med særligt fokus på tematikker opsat på mål og målopfyldelse.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Fremtidens ungdomscenter

Fremtidens ungdomscenter NOTAT Center for Dagtilbud og Skole Fremtidens ungdomscenter Baggrund I foråret 2015 besluttede administrationen at indhente nye perspektiver på fremtidens 10. klasse, ungdomsskole og ungdomsklub 1. Baggrunden

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Styrk børn og unge skab bedre fritidsinstitutioner. BUPL s fritidsudspil 2017

Styrk børn og unge skab bedre fritidsinstitutioner. BUPL s fritidsudspil 2017 Styrk børn og unge skab bedre fritidsinstitutioner BUPL s fritidsudspil 2017 STYRK BØRN OG UNGES LIV SKAB BEDRE FRITIDSINSTITUTIONER Fritidsinstitutioner i Danmark et broget billede. Skolefritidsordninger

Læs mere

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium Ny SFO model 1.2 Kommissorium Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formål...3 Målgruppe / interessenter...3 Indhold og milepæle...3 Metode...4 Evaluering...4 Succeskriterier...6 Organisering...6 Information...6

Læs mere

Kvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger

Kvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger Kvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger 1 Indledning Inklusion har præget den offentlige debat siden 2012, hvor der blev gennemført

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Styrk børn og unge skab bedre fritidsinstitutioner. BUPL s fritidsudspil 2017

Styrk børn og unge skab bedre fritidsinstitutioner. BUPL s fritidsudspil 2017 Styrk børn og unge skab bedre fritidsinstitutioner BUPL s fritidsudspil 2017 Fritidsinstitutioner i Danmark et broget billede. Skolefritidsordninger (SFO) under folkeskoleloven. Integrerede institutioner,

Læs mere

Valg til bestyrelser og råd ved fritids- og ungdomsskoletilbud, herunder Heltidsundervisningen

Valg til bestyrelser og råd ved fritids- og ungdomsskoletilbud, herunder Heltidsundervisningen Valg til bestyrelser og råd ved fritids- og ungdomsskoletilbud, herunder Heltidsundervisningen - en vejledning INDHOLD Forord.... 3 Formål... 4 Valg til fritids- og ungdomsskolebestyrelsen.... 6 Valg til

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

Oplæg til høring om de fremtidige principper for organiseringen af fritidstilbuddene i relation til folkeskolereformen

Oplæg til høring om de fremtidige principper for organiseringen af fritidstilbuddene i relation til folkeskolereformen NOTAT Dato: 7. Januar 2014 Afdeling: CFD/CFS Sags nr.: 330-2013-89248 Oplæg til høring om de fremtidige principper for organiseringen af fritidstilbuddene i relation til folkeskolereformen Med afsæt i

Læs mere

Fritids- og ungdomsklub under ungdomsskoleloven

Fritids- og ungdomsklub under ungdomsskoleloven Fritids- og ungdomsklub under ungdomsskoleloven Indledning...2 Hvorfor ungdomsskoleloven...2 Ungdomsskoleloven giver større fleksibilitet:...2 Åbningstider...2 Normering: 3,2 mio. kr. pr. år...3 Børn og

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Kvalitetsstandard For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Ungnorddjurs Åboulevarden 64 8500 Grenaa tlf : 89 59 25 50 www.ungnorddjurs.dk ung@ungnorddjurs.dk Heltidsundervisning i Ungnorddjurs Vision Heltidsundervisningen

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe BM/marts 2016 Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe 1. Baggrund De lovgivningsmæssige rammer for basisundervisning for tosprogede elever findes aktuelt i folkeskolelovens

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen

Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af udvalgte indsatsområder

Skabelon til beskrivelse af udvalgte indsatsområder Skabelon til beskrivelse af udvalgte indsatsområder Indsatsens navn Mentorordningen Indsats Formål Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke udfordringer adresserer den? Mentorordningen skal medvirke til

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

Oplæg om Ballerup Kommunes Ungeområde

Oplæg om Ballerup Kommunes Ungeområde Oplæg om Ballerup Kommunes Ungeområde BSU/EBU februar 2018 www.ballerup.dk Ballerup Kommunes 0-25 års strategi Sammenhængen i udviklingen 0-25 år Forpligtende samarbejder Fællesskab for Alle Alle i Fællesskab

Læs mere

Bilag 1: Samling af kommissorier for arbejdsgrupper i forbindelse med udmøntning af ny struktur for specialundervisning

Bilag 1: Samling af kommissorier for arbejdsgrupper i forbindelse med udmøntning af ny struktur for specialundervisning Bilag 1: Samling af kommissorier for arbejdsgrupper i forbindelse med udmøntning af ny struktur for specialundervisning 1. Kommissorium for overordnet arbejdsgruppe Baggrund for arbejdsgruppen udmøntning

Læs mere

Tids- og procesplan. 15. januar Høring af byrådsindstilling (4 uger) maj. 1. byrådsbehandling 13. august. Evt. 2.

Tids- og procesplan. 15. januar Høring af byrådsindstilling (4 uger) maj. 1. byrådsbehandling 13. august. Evt. 2. FU-analyse 2014 Tids- og procesplan Aktivitet Tidspunkt Byrådet anmoder Børn og Unge om en Oktober 2013 analyse af den fremtidige organisering af FU-området Inddragende proces Oktober november 2013 Børn

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Beslutningsreferat. af ekstraordinært møde den 22. februar 2010 kl. 14.

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Beslutningsreferat. af ekstraordinært møde den 22. februar 2010 kl. 14. Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Beslutningsreferat af ekstraordinært møde den kl. 14.45 i Byrådssalen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 19 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL BEHANDLING

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes:

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes: 11.11.2009 Øster Hornum Børneunivers. Bestyrelserne ved Øster Hornum Børnehave og skole anmoder hermed om lov til at samle daginstitution og skole i Øster Hornum med hjemmel i Bekendtgørelse om fælles

Læs mere

Ringe Kost- og Realskole har i mere end 60 år tilbudt skolegang og undervisning som står mål med hvad der normalt forventes i folkeskolen.

Ringe Kost- og Realskole har i mere end 60 år tilbudt skolegang og undervisning som står mål med hvad der normalt forventes i folkeskolen. Evaluering af skolens samlede undervisning for Ringe Kost- og Realskole, Afdeling Kostskolen. Baggrund: I henhold til Lov om frie grundskoler 1 b. stk. 3, skal frie grundskoler regelmæssigt foretage en

Læs mere

Stærk fritid Stærke unge - på tværs af alder og sammen med andre

Stærk fritid Stærke unge - på tværs af alder og sammen med andre Omlægning af klubområdet Lovgivning Jf. dagtilbudsloven skal byrådet sikre, at dag-, fritids- og klubtilbud m.v. medvirker til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik. Klubtilbud m.v. indgår

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole Udviklingsplan 2014-2017 Ungdomsskolens formålsparagraf: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HELSINGØR KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE & 10. KLASSESKOLEN HELSINGØR VEDTAGET AF BYRÅDET

STYRELSESVEDTÆGT FOR HELSINGØR KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE & 10. KLASSESKOLEN HELSINGØR VEDTAGET AF BYRÅDET STYRELSESVEDTÆGT FOR HELSINGØR KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE & 10. KLASSESKOLEN HELSINGØR VEDTAGET AF YRÅDET DEN 25. SEPTEMER 2017 Indhold Kapitel 1: Indledning...3 Kapitel 2: Vedtægter...3 yrådet...3 Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Grundlag for Roskilde kommunes specialklasser og tilhørende fritidstilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder Udarbejdet i samarbejde mell

Grundlag for Roskilde kommunes specialklasser og tilhørende fritidstilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder Udarbejdet i samarbejde mell Grundlag for Roskilde kommunes specialklasser og tilhørende fritidstilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder Udarbejdet i samarbejde mellem Tjørnegårdskolen og PPR Formål med specialklasserne

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Forslag Indhold 1. Aftaleparter...3 2. Aftalegrundlag...3 3. Lovgrundlag...3 4. Driftssted...3 5. Bestyrelse...4 6. Vision...4 7. Mål...4

Læs mere

Visioner for UngSlagelse

Visioner for UngSlagelse Visioner for UngSlagelse Rapport fra ungdomsskolebestyrelsens visionsseminar 20. november 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Succeskriterier... 1 5. Det

Læs mere

Om UU-Aalborg. UU-Aalborg Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU-Aalborg - Anne Froberg

Om UU-Aalborg. UU-Aalborg Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU-Aalborg - Anne Froberg Om 1. Hvad er UU 2. Vore opgaver NU og rammerne herfor (Analyse): I grundskolen 15-17-årige 18-24-årige Andre opgaver 3. Nye politiske aftaler: Kontanthjælpsreform Folkeskolereform EUD reform og vejledningslov

Læs mere

Skolebestyrelsens oplæg til videre drøftelse

Skolebestyrelsens oplæg til videre drøftelse Skolebestyrelsens oplæg til videre drøftelse Med afsæt i skolens kontraktmål vedrørende udviklingen af et tættere samarbejde med Børnehaven i Øster Hornum er der af skolens ledelse udarbejdet et notat,

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelser

Ungdomsskolebestyrelser Ungdomsskolebestyrelser Bekendtgørelse nr. 790 af 20/11 1990 I henhold til 7, stk. 5, i lov nr. 411 af 13. juni 1990 om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler fastsættes: 1. Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR 5. februar 2015 HØRINGSSVAR ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR Folkeskolereformen er en meget omfattende forandringsproces med store konsekvenser for både medarbejdere, børn og forældre på

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Formål Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Mødevirksomhed og forretningsorden Side 6 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

Læs mere

Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats

Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats Mål for ungestrategi: Målet: At fremme en blomstrende ungdomskultur med unge aktive medborgere, der er i stand til at forsørge sig selv Målgruppe: Ungestrategien

Læs mere

Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab

Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Indhold 3 5 6 7 8 9 Inklusion i Dragør Kommune at høre til i et fællesskab Faglighed Organisering Forældresamarbejde

Læs mere

MIDDELFART UNGDOMSSKOLE TILBYDER... UNDERVISNING

MIDDELFART UNGDOMSSKOLE TILBYDER... UNDERVISNING MIDDELFART UNGDOMSSKOLE TILBYDER... UNDERVISNING Vores fire tilbud: Dagundervisning 10. klasse MUFU, Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Tilbud til sent ankomne tosprogede

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 12-05-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 AFBUD: Orientering den 12. maj 2010 J.NR. SAGSID. 25453 INITIALER LPE ÅBEN SAG 1. Folkeskolens

Læs mere

De 7 Netværk 2014-15

De 7 Netværk 2014-15 Skole Samspil skole & fritid SSP Koordinering Ungdomsskole Samle fagligheder UU Understøtte uddannelsesparathed Ungdomsklub Trivsel, personlig og social udvikling Børn og unge Læring og trivsel Netværksklubber

Læs mere

Godkendt i Familieudvalgets møde den 28. november Sammenhængende børne- og ungepolitik

Godkendt i Familieudvalgets møde den 28. november Sammenhængende børne- og ungepolitik Godkendt i Familieudvalgets møde den 28. november 2007. Sammenhængende børne- og ungepolitik 2007 Indholdsfortegnelse:...3 Børne- og ungepolitikkens tilblivelse...4 Opbygning af børne- og ungepolitikken...8

Læs mere