Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel"

Transkript

1 Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Den private gælds niveau og størrelsen af gældsopbygningen kan have betydning for den makroøkonomiske og finansielle stabilitet. Betydningen af gælden for den finansielle stabilitet kan blandt andet belyses ved at se på omfanget af misligholdelse af lån. I Danmark er niveauet for misligholdte lån i den private sektor i midterfeltet blandt de lande, der normalt sammenlignes med. Der er generelt en tendens til, at de misligholdte lån steg mest i lande med stor privat gældsopbygning under højkonjunkturen i erne, og hvor det efterfølgende økonomiske tilbageslag var betydeligt. I Danmark var stigningen i misligholdte lån efter 8 også forholdsvis stor, men skete fra et meget lavt udgangsniveau. De misligholdte lån findes navnlig i virksomhederne, og der er ikke indikationer på, at niveauet for danske husholdningers gæld har haft særlig betydning for udviklingen i misligholdte lån i Danmark. De danske husholdningers restancer til realkreditinstitutterne ligger fortsat på et relativt lavt niveau, og banker og realkreditinstitutters nedskrivninger over for husholdninger har været yderst begrænsede. Den begrænsede stigning i misligholdelse af husholdningernes gæld kan henføres til, at gælden hovedsageligt består af realkreditlån. Væsentlige krav til sikkerhedsstillelsen på realkreditlån og den dermed skærpede kreditvurdering reducerer mulighederne for, at lånet efterfølgende bliver misligholdt. Samtidig betyder de fleksible lånetyper, herunder afdragsfrihed, rentetilpasningslån mv., at familierne med realkreditlån har en vis fleksibilitet ved uforudsete økonomiske begivenheder. Nedskrivninger er fortrinsvis sket på bankernes udlån til virksomheder i brancher, hvor gældsopbygningen var betydelig op gennem erne. De største nedskrivninger er således sket på erhvervsudlån til landbrug, bygge- og anlægsvirksomheder og virksomheder inden for ejendomshandel. Gæld og misligholdte lån Den private danske (brutto)gæld er blandt de højeste i OECD-landene. Gælden i danske husholdninger i forhold til BNP er således den højeste blandt OECD-landene, mens danske virksomheders gæld er lidt under OECD-gennemsnittet. Den høje gæld i husholdningerne skyldes strukturelle forhold, herunder veludviklede realkredit- og pensionssystemer, og modsvares af store aktiver. EU-Kommissionen har fra og med 1 årligt overvåget potentielle ubalancer på makroplan i alle EU-lande (Macroeconomic Imbalance Procedure), herunder blandt andet den private gæld, og har i den forbindelse tidligere vurderet, at gældsniveauet i Danmark har nødvendiggjort særlig bevågenhed. Også OECD, IMF og kreditvurderingsinstitutioner påpeger jævnligt, at dansk økonomi har en særlig udfordring på grund af en høj privat gæld. Fra international side anerkendes det samtidig, at der er en række forhold, der kan begrunde det høje danske gældsniveau i husholdningerne. 1 1 I den seneste analyse fra EU-Kommissionen i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer konkluderes, at der for Danmark nu ikke er ubalancer under proceduren, jf. EU-Kommissionen, marts 1. Økonomisk Analyse Marts 1 1

2 LUX FIN CAN SWE NOR EST AUT DEU NLD USA BEL UK FRA DK POL CZE SVK ESP PRT ITA HUN SVN IRL GRC ØKONOMISK ANALYSE Danmark ligger gennemsnitligt, hvad angår den private sektors andel af misligholdte lån i forhold til de samlede lån i 13 sammenlignet med en række OECD-lande, jf. figur 1. Niveauet for andelen af misligholdte lån i Danmark er lidt højere end i andre sammenlignelige nordeuropæiske lande, hvilket blandt andet afspejler en relativt svagere konjunkturudvikling i Danmark siden 8. Den private sektors beholdning af misligholdte lån er steget fra godt 1 pct. af det samlede udlån i 8 til knap pct. i 13. Stigningen er forholdsvis stor, men skal blandt andet ses i lyset af at udgangsniveauet i 8 var lavt. De misligholdte lån omfatter penge- og realkreditinstitutters lån til såvel husholdninger som virksomheder. Stigningen i de misligholdte lån vurderes at være sket i virksomhederne jf. nedenfor, mens stigningen i husholdningerne, der har en relativt høj gæld, har været yderst begrænset. Figur 1 Misligholdte lån i OECD-lande i 8 og Anm.: Et lån er misligholdt (NPL), når enten 1) betaling af renter og afdrag er forsinket med 9 dage eller mere, eller ) der er opnået en ny aftale om finansiering, eller 3) der er tvivl om, hvornår lånet vil blive tilbagebetalt, jf. IMF. I Danmark er det Finanstilsynet, der udarbejder statistik for NPL, og data er baseret på udlån og garantier, hvorpå der er nedskrevet/hensat. Banker, der er overført til Finansiel Stabilitet A/S, indgår i NPL. Island er det eneste OECD-land, hvor NPL er faldet siden 8, og er ikke vist i figuren. Dette skyldes ifølge OECD blandt andet, at de finansielle tilsynsmyndigheder har tilskyndet til en restrukturering af bankernes beholdning af NPL gennem skærpede kapitalkrav. Der er anvendt 1-observationer for en række lande. Data findes ikke før 8. Kilde: IMF Financial Soundness Indicators. En sammenligning af misligholdte lån på tværs af landene skal dog foretages med forbehold for, at der ikke anvendes helt samme definition på opgørelse af misligholdte lån. Fremover vil standarderne for misligholdte lån for de europæiske lande være omfattet af EUbankmyndighedens (EBA) s standarder. Standarderne danner også grundlag for den igang- Data for misligholdte lån starter i 8, og det kan derfor ikke vurderes, hvor højt andelen af misligholdte lån er i de enkelte lande i et normalt konjunkturår. Et niveau på nul er fx ikke et normalt niveau, da det kan indebære stor forsigtighed i kreditgivningen. Økonomisk Analyse Marts 1

3 værende Asset Quality Review i 1 for både eurolande, der gennemføres af ECB, og for ikke-eurolande, der gennemføres af de nationale tilsynsmyndigheder. De misligholdte lån i Danmark ligger fortrinsvis i virksomhederne Når et lån er misligholdt, kan långiver enten afvente, at låntager får mulighed for at betale ydelser igen, forsøge at inddrive de bagvedliggende aktiver, der er stillet til sikkerhed for lånet, eller lånet kan gå tabt. Det vil medføre, at penge- og realkreditinstitutterne må nedskrive lånet helt eller delvist. Nedskrivningen sker, når der foreligger objektiv indikation på værdiforringelse af lånet, fx at låntager ikke betaler de aftalte ydelser, eller hvis låntager vurderes at være i betydelige økonomiske vanskeligheder. Misligholdelse af lån er derfor ikke nødvendigvis den eneste faktor, der kan udløse, at lånet nedskrives, selvom det ofte er tilfældet. 3 Der foreligger ikke egentlig statistik for sektoropdeling af misligholdte lån i Danmark. Det vurderes på baggrund af penge- og realkreditinstitutternes nedskrivninger, at de misligholdte lån i overvejende grad ligger i virksomhederne. Det var således i forbindelse med den finansielle krise navnlig i virksomhederne, at pengeinstitutterne havde tab på deres udlån. Pengeinstitutternes udlån til virksomheder er omtrent af samme størrelsesorden som udlånet til husholdninger, men efter 8 steg nedskrivningsprocenterne (nedskrivninger i pct. af udlån og garantier) for virksomhederne generelt væsentligt mere end for husholdningerne. De forhøjede nedskrivningsprocenter kan navnlig henføres til erhvervsudlånene til landbrug, bygge og anlæg, handel og ejendomshandel, jf. figur. Derimod er der ikke tegn på, at der er sket en større stigning i de misligholdte lån hos danske husholdninger. Mens nedskrivningsprocenterne i pengeinstitutterne er steget betydeligt, har nedskrivningerne blandt realkreditinstitutterne, hvor husholdningerne har ca. 8 pct. af deres lån, derimod været yderst begrænsede, jf. figur 3. 3 Forskellen mellem misligholdelse eller restancer på boliglån er nærmere beskrevet i boks 1 Restancer på realkreditlån blandt danske familier, Kvartalsoversigt 3. kvartal 13, Danmarks Nationalbank. Det bemærkes, at restanceprocenter på realkreditlån og nedskrivningsprocenter i store træk følger hinanden historisk. De begrebsmæssige forskelle mellem restancer og nedskrivninger har derfor mindre betydning i praksis for at vurdere udviklingen. Økonomisk Analyse Marts 1 3

4 Forsikring mv. Husholdninger mv. Industri mv. Handel mv. Ejendom mv. Landbrug mv. Byggeri mv. ØKONOMISK ANALYSE Figur Gennemsnitlige nedskrivninger i pengeinstitutter i -7 og 8-1 Figur 3 Nedskrivninger i pengeinstitutter og realkreditinstitutter 3, 3, 3 3,, 1,,, 1, 1 1 1,, 1,,, -, , -, Realkreditinstitutter Pengeinstitutter Anm. : Figur og 3 viser sektorens nedskrivninger i pct. af udlån og garantier før nedskrivninger. Der er anvendt Finanstilsynets brancher. I figur omfatter Handel mv. handel, transport, hoteller og restauranter samt information og kommunikation. Ejendomsvirksomheder, øvrige erhverv mv. omfatter fast ejendom, øvrige private erhverv samt offentlige myndigheder. Husholdninger mv. omfatter lønmodtagere og pensionister mv., men ikke selvstændigt erhvervsdrivende. Udlån til privatpersoner med sikkerhed i fast ejendom indgår under husholdninger mv. og ikke under ejendom mv. I figur er sektorens samlede nedskrivninger fremkommet ved en sammenvejning af de branche- og sektorfordelte nedskrivninger med udlån og garantier som vægtgrundlag. I figur 3 starter observationerne for pengeinstitutter i 199. De negative nedskrivninger i - skyldes blandt andet ændret regnskabspraksis, som medførte tilbageføring af nedskrivninger. Kilde: Finansiel Stabilitet 13, Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. De misligholdte lån afhænger af konjunkturer og forudgående gældsopbygning Den enkelte låntagers tilbagebetalingsevne på lån vil typisk hænge sammen med indtjeningen og den generelle konjunktursituation. Stigningen i andelen af misligholdte lån i en række OECD-lande siden 8 skal derfor ses i lyset af konjunkturudviklingen, herunder graden af den forudgående overophedning af økonomien og dermed størrelsesordenen af tilbageslaget i de enkelte lande, jf. figur. En stigning i gælden og en meget lempelig kreditgivning op til konjunkturtilbageslaget i 8 har samtidig gjort husholdningerne og virksomhederne relativt mere sårbare. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at der på tværs af OECD-lande er en vis sammenhæng mellem (brutto)gældsopbygningen i den private sektor frem til 8 og den efterfølgende stigning i andelen af misligholdte lån, jf. figur. I fx Spanien og Irland har en kombination af en betydelig gældsopbygning og en stor andel af misligholdte lån i den private sektor medført store tab og nedskrivninger for bankerne. Jf. ECB (13): Non-performing loans - what matters in addition to the economic cycle, working paper no. 11. En række andre forhold har også betydning for udviklingen i misligholdte lån, herunder navnlig den private sektors andel af gæld i udenlandsk valuta og størrelsen af valutakursændringer mv. Økonomisk Analyse Marts 1

5 Figur Ændring i misligholdte lån og BNP, 8-1 Figur Ændring i misligholdte lån fra 8-1 og ændring i privat bruttogæld fra -8 Misligholdte lån (pct.-point). Misligholdte lån (pct.-point) Misligholdte lån pct.-point. Misligholdte lån pct.-point GRC IRL IRL GRC ITA PRT DK ESP BEL UK NOR POL NLD FRA SWE AUT USA NLD AUT PRT BEL UK FRA ITA DK POL ESP SWE Ændring i BNP (pct.) Ændring i gæld i forhold til BNP pct. Anm.: I figur er anvendt ændringen fra 8 til 1 i misligholdte lån i forhold til samlede lån og ændring i BNP. I figur består privat gæld af husholdninger og de ikke-finansielle virksomheders gæld tilsammen. Definitionen af privat gæld er den, Eurostat mfl. anvender i Macroeconomic Imbalance Procedure. Kilde: IMF Financial Soundness Indicators og Eurostat. Sammenhængen mellem niveauet for de misligholdte lån og den private bruttogæld på tværs af OECD-lande er derimod ikke klar. Størrelsen af den private sektors bruttogæld afhænger af en række strukturelle forhold, herunder særligt graden af finansiel udvikling. Det gælder i Danmark især det veludviklede realkredit- og pensionssystem, der er med til at forklare det høje niveau for (brutto)gælden i husholdningerne. Stigningen i husholdningernes gæld i perioden er således blevet modsvaret af stigninger i pensionsformue og boligformue. Niveauet for de danske nettoformuer målt i forhold til indkomsten er ikke lavt i sammenligning med andre OECD-lande. Et højt gældsniveau indebærer således ikke nødvendigvis et højt niveau for misligholdte lån, da det ikke er udtryk for manglende solvens i husholdningerne. Gældsopbygningen har været særlig kraftig for banklån til virksomheder Udviklingen i den private gældsopbygning før konjunkturtilbageslaget i 8 er kun en meget grov indikator for den øgede risiko for at misligholde lån efterfølgende. Risikoen afhænger fx også af, hvordan værdien af aktiverne udvikler sig. I Danmark har den samlede gældsopbygning i perioden før tilbageslaget, dvs. i perioden -8, været omtrent lige stor i henholdsvis husholdninger og virksomheder (målt som ændring i pct. af BNP), men det er hovedsageligt i virksomhederne, stigningen i de misligholdte lån fra 8-1 har været. Udviklingen skal blandt andet ses i lyset af, om det er penge- eller realkreditinstitutter, der har ydet lånet, og til hvilke brancher der er ydet lån. Økonomisk Analyse Marts 1

6 Husholdningernes gæld i 13 består i helt overvejende grad af realkreditgæld, mens omtrent halvdelen af virksomhedernes gæld er fra penge- og realkreditinstitutter. Virksomhedernes gæld til penge- og realkreditinstitutter er i 13 nogenlunde ligeligt fordelt mellem realkreditlån og banklån. Frem til 8 skyldes stigningen i virksomhedernes gæld navnlig en stigning i låntagning fra banker. Denne stigning i låntagningen var samtidig også kraftigere end stigningen i bankernes udlån til husholdningerne, jf. figur og 7. Figur Udlån til husholdninger Figur 7 Udlån til ikke-finansielle virksomheder Pct. af BNP Pct. af BNP Pct. af BNP Pct. af BNP Pengeinstitutlån Realkreditinstitutlån Pengeinstitutlån Realkreditinstitutlån Anm. : Beholdninger er opgjort ultimo. Sidste observation er 3. kvartal 13. Der anvendes MFI-statistik på gamle niveauer. Den ny MFI-statistik offentliggjort i januar 13 omfatter pt. kun de tre seneste måneder. Den ny MFI-statik indebærer et mindre niveauskift for udlån mellem husholdninger og virksomheder, mens udviklingen er den samme som i den hidtidige MFI-statistik. Personligt ejede virksomheder (fx i landbrug) indgår under husholdninger. Kilde: Danmarks Nationalbank. Når det navnlig var bankerne, der havde tab på udlån til virksomheder, skyldes det, at risikoen for tab ved banklån som følge af blandt andet en række institutionelle forhold er større end ved realkreditlån. De institutionelle forhold afspejler blandt andet, at sikkerhedsstillelsen er omfattende ved realkreditlån. Pengeinstitutterne yder, ud over realkreditlignende prioritetslån, typisk de lån, der ligger yderst i prioritetsrækkefølgen. En hurtig og effektiv proces med at inddrive realkreditgælden medfører, at omkostningerne for låntager i tilfælde af misligholdelse melder sig hurtigt. Samtidig betyder det varierede udbud af lånetyper inden for realkreditten, herunder afdragsfrie lån, at låntager har haft mulighed for at undgå at gå i restance ved at omlægge deres lån mv. i tilfælde af uforudsete begivenheder. En yderligere stødpude ved realkreditlån er, at det for husholdningerne er muligt at belåne værdien af boligen op til en grænse på 8 pct., hvilket også kan anvendes, når husejernes økonomi midlertidigt påvirkes. I virksomhedernes gæld indgår ud over lån fra penge- og realkreditinstitutter også virksomhedsobligationer og lån fra udlandet mv. samt sektorinterne lån, jf. Økonomisk Redegørelse, august 13. Jf. blandt andet Dansk Realkredit, Kvartalsoversigt. kvartal 11, Danmarks Nationalbank. Økonomisk Analyse Marts 1

7 Risikoen ved banklån til virksomheder er blandt andet blevet forstærket af, at væksten i banklån før 8 i udsatte brancher som landbrug og ejendomshandel var meget kraftig sammenlignet med væksten i realkreditinstitutternes udlån til samme brancher. Dette afspejler en meget lempelig kreditgivning i bankerne til erhverv frem til 8, jf. figur 8. Figur 8 Ændring i udlån til erhverv i forhold til BVT -8 Pct I alt Handel mv. Erhvservsservice Byggeri mv. Industri Ejendom mv. Landbrug mv. Pct Pengeinstitutter Realkreditinstitutter Anm.: Udlån er MFI-statistik på brancher. Der er anvendt beholdninger ultimo året. Der er anvendt Danmarks Statistiks brancher for BVT og Danmarks Nationalbanks MFI-statistik for udlån. MFIstatistikken, der findes på brancher, er aggregeret til et mindre antal af Danmarks Statistik brancher (1). Branchen Ejendom mv. omfatter udlejning og ejendomsformidling. I alt omfatter den ikke-finansielle selskabssektor. Det bemærkes, at niveauet for BVT i løbende priser i landbruget ifølge Danmarks Statistik er for lavt i perioden -9. Det betyder formentlig, at ændringen i udlån i forhold til BVT i landbrug kan være lidt mindre end angivet i figur 8. Der er som i figur og 7 anvendt MFI-statistik på gamle niveauer. Kilde: Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik. Restanceprocenterne i husholdningerne er lave Husholdningerne har størstedelen af deres lån i realkreditinstitutterne, hvor restanceprocenten fortsat er yderst beskeden, også set over de seneste år. 7 Samtidig er restanceprocenten i 1 for boliglån eller husleje også lav i en europæisk sammenhæng, jf. figur 9. Ændringen i de danske restanceprocenter var dog forholdsvis kraftig i perioden 8-1, men det skyldes navnlig, at restanceprocenten var unormalt lav i 8, fx sammenlignet med en række andre nordeuropæiske lande. Set over et tværsnit af lande er der ingen klar sammenhæng mellem ændringen i restanceprocenterne i 8-1 og husholdningernes samlede gældsopbygning før 8. Samtidig er der heller ingen klar sammenhæng mellem niveauet for restanceprocenterne i 1 og niveauet for husholdningernes gæld i pct. af BNP i fx 1. Forklaringerne er formentlig, at også i andre lande, der ikke har et realkreditsystem, er der alligevel skærpede krav til boliglån. 7 Husholdningernes restanceprocenter og realkreditinstitutternes nedskrivningsprocenter følger i store træk hinanden, men der findes kun internationalt sammenlignelige tal for restanceprocenterne. Økonomisk Analyse Marts 1 7

8 LTU POL DEU CHE EST SWE DK UK NLD CZE SVN EU7 BEL SVK NOR AUT EA ITA PRT FIN LVA ESP FRA HUN GRC ØKONOMISK ANALYSE Figur 9 Restancer på boliglån eller husleje i europæiske lande i 8 og 1 Pct. af husholdninger Pct. af husholdninger Anm.: Figur 9 angiver andelen af husholdninger, der har været i restance på enten deres boliglån eller på deres husleje i løbet af de foregående 1 måneder. Niveauet for restanceprocenten i 8 (og 1) i Danmark er ligeledes lavt sammenlignet med et år som, hvor konjunkturerne var normale. Kilde: European Union Statistics on Income and Living Conditions, Eurostat. Set i et internationalt perspektiv er der således intet, der tyder på, at fx niveauet for husholdningernes gæld skulle have en særlig betydning for misligholdelse af lån. I Danmark kan det blandt andet skyldes, at familier med høj gæld typisk også har en høj indkomst og dermed mulighed for at servicere gælden. 8 Analyser på mikroniveau tyder således på, at en række socioøkonomiske forhold spiller en større rolle end fx bruttogældens niveau for misligholdelse af lån, jf. boks 1. 8 Jf. Finansredegørelse 1, februar 1, Finansministeriet. 8 Økonomisk Analyse Marts 1

9 Boks 1 Analyser af misligholdte låns sammenhæng med de enkelte husholdningers økonomi Empiriske analyser af sammenhængen mellem misligholdte lån og familierens økonomi eller enkelte personers økonomi (mikrodata) er tidligere foretaget af Økonomi- og Erhvervsministeriet (1) og Nationalbanken (13). Nationalbanken har anvendt detaljerede oplysninger om fordeling af realkreditgæld på lånetyper, familiernes økonomi og restancer på realkreditgæld. Restancerne er 1 dages restancer på over 1 kr. på ydelser på juniterminen. Den samlede restanceprocent er andelen af de samlede ydelser, der ikke er betalt efter 1 dage. Der estimeres en empirisk model, der forklarer restanceprocenterne i 9 og 1 ved en række økonomiske og socioøkonomiske forhold. Analysen viser, at restanceprocenter øges, desto mindre rådighedsbeløbet er, desto større indkomstnedgangen er det pågældende år, desto større gældsserviceringen er, desto mindre størrelsen af de likvide aktiver er, og desto mindre størrelsen af friværdi og pensionsformue er. Sociale begivenheder som skilsmisse, sygdom og langtidsledighed spiller også en rolle for størrelsen af restanceprocenterne, men den er ikke stor givet de øvrige økonomiske variabler, der også opfanger disse forhold. Gældens betydning for restanceprocenterne er ikke estimeret ud over gennem gældsserviceringen, og effekten er tæt på nul, men signifikant. I den deskriptive del af analysen fremgår, at størrelsen af restgælden på realkreditlån ikke har nogen nævneværdig betydning for restanceprocenterne. Analysen viser også, at under alternative (krise)scenarier for dansk økonomi vil restanceprocenterne kun stige i yderst begrænset omfang. Det står i modsætning til det faktiske høje niveau for restanceprocenterne i 199 erne. Forklaringen er blandt andet, at den større fleksibilitet i dag på realkreditmarkedet end i 199 erne fungerer som en stødpude ved større økonomiske begivenheder for familierne. Gæld til realkreditinstitutioner er formentlig den gæld, der har størst konsekvenser for låntager at misligholde, og de økonomiske konsekvenser indfinder sig hurtigt. Derfor kan misligholdelse af denne gæld være mindre udbredt end for andre typer gæld og forpligtigelser. Økonomi- og Erhvervsministeriet (1) har anvendt en bredere definition af misligholdte lån, som de findes i RKI-registret i 9, og karakteriseret de dårlige betalere vha. socioøkonomiske forhold. En person kan havne i RKI-registret, hvis der er registreret gæld på mindst 1 kr., og der foreligger skriftlig dokumentation for dette, og personen har modtaget tre rykkerbreve og en advarsel om at komme i et skyldnerregister. Analysen viser, at der er dårlige betalere i alle befolkningsgrupper opdelt efter indkomst, alder, uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Nogle befolkningsgrupper er dog overrepræsenterede, fx ledige, personer uden for arbejdsmarkedet, personer uden uddannelse mv. Kilde: Restancer på realkreditlån blandt danske familier, Kvartalsoversigt 3. kvartal 13, Danmarks Nationalbank og Familiernes økonomi, Økonomisk Tema nr. 1 1, Økonomi -og Erhvervsministeriet. Økonomisk Analyse Marts 1 9

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009 N O T A T Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter varer,

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser Ny prognose for langtidsledigheden viser, at langtidsledigheden i EU, som i øjeblikket er den højeste siden slutningen af 9 erne, kan blive vanskelig

Læs mere

Tilpasning af gæld og forbrug

Tilpasning af gæld og forbrug Tilpasning af gæld og forbrug En række institutionelle og strukturelle forhold herunder en betydelig pensionsopsparing og et veludviklet realkreditsystem gør det generelt muligt for danske husholdninger

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

En højere andel af danskere vurderes at være Working poor end i Tyskland

En højere andel af danskere vurderes at være Working poor end i Tyskland (+5 6 6 13 5) En højere andel af danskere vurderes at være Working poor end i Tyskland Resumé I den offentlige debat fremføres ofte argumentet, at der i Tyskland er flere end i Danmark, der er såkaldte

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr.

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr. Kortlægning af de danske husholdningers formuer og gæld Danskerne har en samlet nettoformue på 4.3 mia. kr. I de seneste år har det i stigende grad vakt bekymring, at de danske husholdninger har en høj

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser ACs beskæftigelsespolitiske konference d. 24 og 25 okt. 2013 Carsten Koch, BER Hvad sker der? De ledige brokker sig over politikerne,

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Analyse af dansk cleantech:

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet DI Ultimo august MOGR Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet Rentemarginalen, der måler forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten, er inden for det seneste år øget mere i Danmark end

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

Ny og mere detaljeret

Ny og mere detaljeret Ny og mere detaljeret MFI-statistik Jens Uhrskov Hjarsbech og Andreas Kuchler, Statistisk Afdeling Indledning og sammenfatning Nationalbanken har offentliggjort en ny MFI-statistik, der bygger på nye,

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske.

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske. Det danske arbejdsmarked er sundere end det tyske Arbejdsmarkedsreformer og produktivitetsanbefalinger har fyldt meget de senere år, og rundt om hjørnet venter en reform af beskæftigelsesområdet. I Tyskland

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Stigende markedsandele tyder ikke på et særligt dansk konkurrenceevneproblem

Stigende markedsandele tyder ikke på et særligt dansk konkurrenceevneproblem Stigende markedsandele tyder ikke på et særligt dansk konkurrenceevneproblem Det hævdes ofte, at den danske konkurrenceevne er forringet markant siden år 2000. Der tales om et tab af konkurrenceevne på

Læs mere

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Nationalbanken i de seneste kvartalsoversigter fremlagt analyser om udviklingen i husholdningers gæld og formue. Husholdningernes

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

Restancer på realkreditlån blandt danske familier

Restancer på realkreditlån blandt danske familier 61 Restancer på realkreditlån blandt danske familier Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier betaler

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 212-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 14. januar 29 Udlånsvækst med/uden statslig kapital

Læs mere

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt oversigt 1. Konkurrenceevne 2. Arbejdsudbud 3. De offentlige finanser 4. Initiativer på kort sigt 5. Initiativer på langt sigt 6. Reformbidrag og anvendelse i 22 7. Beskæftigelsen kan stige svarende til

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

De vigtigste udfordringer for fremtidens infrastruktur fem skud fra hoften. Lars Nørby Johansen. Formand for Danmarks Vækstråd

De vigtigste udfordringer for fremtidens infrastruktur fem skud fra hoften. Lars Nørby Johansen. Formand for Danmarks Vækstråd De vigtigste udfordringer for fremtidens infrastruktur fem skud fra hoften Lars Nørby Johansen Formand for Danmarks Vækstråd Statuskonference for de strategiske analyser d. 12. april 2010 Udfordringer

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Nationalbankens udlånsundersøgelse Ny statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik

Nationalbankens udlånsundersøgelse Ny statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik 81 Nationalbankens udlånsundersøgelse Ny statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik Carina Moselund Jensen og Tania Al-Zagheer Sass, Statistisk Afdeling INDLEDNING Nationalbanken

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel 2. Nyt kapitel 2.1 Indledning Svagt privatforbrug og lave investeringer er centrale medvirkende årsager til, at konjunkturtilbageslaget har været dybere og den efterfølgende genopretning langsommere i

Læs mere

Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009

Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009 Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik Statistisk Forening 8. september 29 Oversigt Nationalbankens udlånsundersøgelse - Fakta om udlånsundersøgelser - Population

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv.

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 24. april 2015 Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer De faste bruttoinvesteringer frem mod 2020 Begyndende vækst i erhvervsinvesteringer men investeringsgab fortsat højt: 82 mia.kr.

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Kopi: KONJ 23.5.2013 Dorte Grinderslev Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 2013 kapitel I Til konjunkturvurderingen i Dansk Økonomi, forår 2013

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 24. august 2015 ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER En stigning i økonomisk frihed på 10 pct.point vil medføre en

Læs mere

1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5

1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor frem mod 22... 15 2.1 Udgangspunktet... 15 2.2 De centrale udfordringer... 17 2.3 Vækstplan DK Nyt vækstmål,

Læs mere

Danmarks offentlige finanser stadig helt i top

Danmarks offentlige finanser stadig helt i top Danmarks offentlige finanser stadig helt i top Analysen viser, at Danmark målt på de offentlige finanser og ikke mindst den finanspolitiske holdbarhed ligger helt i top blandt sammenlignelige lande. Målt

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 43 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere