Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån"

Transkript

1 Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr ) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser. Lov om finansiel virksomhed 43. (Preben Lund Hansen, Cato Baldvinsson, Niels Bolt Jørgensen, Lise Høgh og Jan Uffe Rasmussen) Ved skrivelse af 26. marts 2009 har advokat A på vegne af K A/S (pengeinstitut) klaget over tre påbud som Finanstilsynet meddelte selskabet ved skrivelse af 26. februar Finanstilsynet påbød K A/S fremover at undlade at ændre principperne for rentefastsættelse på et lån, hvor det af låneaftalen fremgår, at renten varierer med en referencerentesats, som banken ikke selv har indflydelse på, samt et eventuelt rentetillæg, og at K A/S i aftaler, der ikke indeholder adgang til at ændre principperne for rentefastsættelse, fra tidspunktet for meddelelse af afgørelsen at fastsætte renten i overensstemmelse med låneaftalen. Endelig påbød tilsynet K at slette en passage i bankens Almindelige bestemmelser for lån og kreditter samt i bankens Alm. forretningsbetingelser. Advokat A har i skrivelse af 3. juni 2009 anført blandt andet, at K A/S har besluttet at fjerne denne passus fra Ks Almindelige betingelser for lån og kreditter og Almindelige forretningsbetingelser, og at denne del af klagen ikke fastholdes. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Afgørelse Ændring af renten på [konkret lånetype] Finanstilsynet påbyder K A/S jf. 32, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 19. oktober 2007 fremover at undlade at ændre principperne for rentefastsættelsen på et lån, hvor det af låneaftalen fremgår, at renten varierer med en referencerentesats, som banken ikke selv har indflydelse på, samt et eventuelt rentetillæg. I et sådant tilfælde kan principperne for rentefastsættelsen kun ændres, hvis banken i selve låneaftalen har taget et udtrykkeligt forbehold for at kunne ændre rentefastsættelsen. En generel henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser kan ikke udgøre et udtrykkeligt forbehold om at kunne ændre principperne for, hvorledes renten fastsættes. Finanstilsynet påbyder endvidere i medfør af 32, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 19. oktober 2007 K A/S i aftaler, der jf. ovenfor ikke indeholder adgang til at ændre principperne for rentefastsættelsen, fra tidspunktet for meddelelse af denne afgørelse at fastsætte renten i overensstemmelse med låneaftalen. Bekendtgørelsens 32, stk. 1, indeholder ikke hjemmel til at påbyde tilbagebetaling af renter, der vedrører perioden frem til meddelelse af denne afgørelse. Det fremgår af låneaftalen for, at "Debetrenten er variabel og følger Nationalbankens til enhver tid gældende udlånsrente med et fast tillæg på 0,95 % og udgør for tiden 5,20 % p.a.". Låneaftalen indeholder derimod ikke forbehold om, at principperne for rentefastsættelse kan ændres. Det kan i den forbindelse ikke tillægges betydning, at kunden udtrykkeligt accepterer, at Ks almindelige forretningsbetingelser og almindelige betingelser for lån og kreditter udgør en del af aftalen. Finanstilsynet lægger i den forbindelse vægt på, at en naturlig sproglig forståelse af principperne for rentefastsættelse i låneaftalen udgør en fravigelse af adgangen til at ændre renten i overensstemmelse med forretningsbetingelsernes bestemmelser. Finanstilsynet finder endvidere, at kravet til god skik i 3 i bekendtgørelse nr af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder medfører, at hvis en långiver vil forbeholde sig adgangen til at ændre på principperne for rentefastsættelse i en låneaftale som den foreliggende, skal denne ændringsadgang fremgå tydeligt af selve låneaftalen. Det er i den forbindelse ikke tilstrækkeligt med en generel henvisning til bankens almindelige

2 forretningsbetingelser. Baggrund Finanstilsynet har modtaget en klage fra en forbruger, der med underskrift dateret den 1. juli 2007 optog et prioritetslån hos K kaldet. Forbrugeren klager over, at renten på blev ændret i strid med lånevilkårene. Af låneaftalen fremgår det, at "Debetrenten er variabel og følger Nationalbankens til enhver tid gældende udlånsrente med et fast tillæg på 0,95 % og udgør for tiden 5,20 % p.a. Den nominelle årlige debetrente udgør for tiden 5,30 %." Det fremgår endvidere af låneaftalen, at "Kunden har tillige gjort sig bekendt med "Basisbank s almindelige bestemmelser for lån og kreditter", som findes på, og accepterer, at disse udgør en del af...s-kontraktens vilkår. For... gælder i øvrigt K s "Almindelige forretningsbetingelser", som kunden har gjort sig bekendt med disse findes ligeledes på " Af Ks "Almindelige bestemmelser for lån og kreditter" pkt. 2 og pkt. 4 i bankens "Alm. forretningsbetingelser" fremgår følgende: "Rentesatserne fremgår af Prislisten på.dk. Renten for de enkelte indlåns- og udlånskonti er variabel, medmindre andet er aftalt. K kan ændre variable rentesatser uden varsel, hvis ændringen er til fordel for kunden. Ligeledes uden varsel kan K nedsætte variable rentesatser på indlån og forhøje variable rentesatser på udlån uden varsel, hvis der sker ændringer i markedsrenten, penge- eller kreditpolitikken i Skandinavien og Eurolandene eller på penge- og obligationsmarkederne. Den del af renteændringen, som overstiger renteændringerne af disse udefra kommende årsager, kan kun indføres med et forudgående varsel på tre måneder. Herudover kan K nedsætte variable rentesatser på indlån og forhøje variable rentesatser på udlån med tre måneders varsel, hvis basisbank.dk ændrer sin prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, uden at det har sammenhæng med udviklingen i markedsrenten etc. Rentesatsen afhænger af kontotype, ligesom rentesatsen for hele kontoen kan afhænge af kontoens til enhver tid værende saldo. Kunden får oplysning om ændring af renten ved elektronisk post til kunden og ved annoncering i dagspressen." Den 6. november 2007 meddelte K A/S sine kunder ved meddelelse i netbanken, at debetrenten på... med virkning fra 6. februar 2008 ændres til 5,45 %. Det blev endvidere oplyst, at rentesatsen fremover ville være variabel og blive ændret i takt med Ks generelle rentevilkår for udlån til private. Som følge af denne ændring ville debetrenten på... ikke længere variere med Nationalbankens til enhver tid gældende udlånsrente med et fast tillæg på 0,95 %.

3 Retligt grundlag Af bekendtgørelse nr af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder, 3, fremgår at en finansiel virksomhed skal handle redeligt og loyalt over for sine kunder. Af 6, stk. 2, fremgår at vilkår i en aftale kan fremgå ved henvisning til separate dokumenter, herunder den finansielle virksomheds almindelige forretningsbetingelser. 6, stk. 3, stiller krav om, at vilkår om ændringer i løbende kundeforhold af renter, gebyrer, bidrag eller andet vederlag skal indeholde en angivelse af de forhold, der kan udløse en ændring, og må ikke give den finansielle virksomhed en vilkårlig adgang til at foretage ændringer. Det følger af Finanstilsynets praksis, at en adgang til at forhøje renten på udlån, hvis markedsmæssige forhold begrunder en ændring for en eller flere kontotyper ikke er i overensstemmelse med 6, stk. 3, fordi der hermed ikke er givet en tilstrækkelig angivelse af de forhold, der kan udløse en ændring. "Markedsmæssige forhold" kan således omfatte stort set alt. Ifølge 6, stk. 4, kan ændringer til ugunst for kunden af renter, bidrag eller andet vederlag ikke finde sted uden varsel i løbende kundeforhold, med mindre ændringen er begrundet i udefrakommende forhold, som den finansielle virksomhed ikke har indflydelse på. I klageskrivelse af 26. marts 2009 har advokat A påstået påbuddene ophævede og har anført: 2. Sagsfremstilling 2.1 Finanstilsynets påbud Det er vores opfattelse, at påbuddene i Afgørelsen er (i) udstedt uden hjemmel, (ii) beror på en misforståelse af aftalegrundlaget, og (iii) er udtryk for en fejlfortolkning af reglerne om god skik i lov om finansiel virksomhed. 2.2 Påbuddenes hjemmel Forholdet til 43 i lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43 i lov om finansiel virksomhed Afgørelsen er derfor en stillingtagen til, om Banken har handlet i strid med redelig forretningsskik og god praksis på pengeinstitutområdet. Følgende fremgår af lovbemærkningerne til 43 i lov om finansiel virksomhed: Sager, hvori privatpersoner ønsker, at der træffes afgørelse af en konkret formueretlig tvist, dvs. angående et spørgsmål af økonomisk betydning, skal som hidtil behandles af de private finansielle ankenævn. Erhvervsdrivende kan som i dag indbringe sådanne sager for domstolene. I det omfang Finanstilsynet modtager sådanne klagesager, meddeles dette klageren. Finanstilsynet påser alene overholdelsen af de offentligretlige regler og foretager en generel vurdering af, om de finansielle virksomheders aftaler og vilkår overfor kunderne er i overensstemmelse hermed.

4 Den civilretlige vurdering ligger udenfor det lovmæssige tilsynsområde. En overtrædelse af de offentligretlige regler om god skik indebærer eksempelvis ikke uden videre, at den konkrete aftale mellem den finansielle virksomhed og kunden er ugyldig eller uvirksom. En sådan vurdering af aftalen må som hidtil henvises til afgørelse ved et af de finansielle ankenævn eller indbringes for de almindelige domstole. Når Finanstilsynet træffer en afgørelse om, at en finansiel virksomhed har overtrådt reglerne om god skik på virksomhedsområdet, vil Finanstilsynet pålægge virksomheden at berigtige forholdet. Dette indebærer, at virksomheden tilkendegiver over for Finanstilsynet snarest muligt at ændre den kritisable handlemåde, og at virksomheden indretter fremtidig praksis i overensstemmelse med Finanstilsynets afgørelse, jf. 347, stk. 2. Afgørelsen indeholder et påbud om, fra tidspunktet for meddelelse af denne afgørelse at fastsætte renten i overensstemmelse med låneaftalen. Det er Bankens opfattelse, at renten er fastsat i overensstemmelse med låneaftalen. Men hvis Afgørelsen skal forstås som et påbud om at ændre renten på de eksisterende lån, griber Finanstilsynet ind i det konkrete aftaleforhold mellem Banken og dens kunder. Som det fremgår af lovbemærkningerne til 43 i lov om finansiel virksomhed, ligger dette uden for det lovmæssige tilsynsområde. Finanstilsynet har derfor ikke hjemmel til at påbyde en ændring af renten på de eksisterende lån. Afgørelsen kan altså alene vedrøre fremtidige aftaler. Det skal tilføjes, at hjemmelen i 348, stk. 2, til at Finanstilsynet kan give påbud om berigtigelse af forhold, der er i strid med 43 i lov om finansiel virksomhed, ikke udvider Finanstilsynets kompetence ud over det, der er omfattet af 43 i lov om finansiel virksomhed. Samtidig skal vi gøre opmærksom på, at spørgsmålet om fastsættelse af renten på Bankens prioritetslån også verserer ved Pengeinstitutankenævnet, Hjemmel i Bekendtgørelsens 32, stk. 1 Hjemmelen til alle tre påbud angives at være 32, stk. 1, i Bekendtgørelsen, Der kan derfor ikke gives et påbud alene med henvisning til 32, stk. 1, i Bekendtgørelsen, uden at det angives, hvilke af de i Bekendtgørelsen nævnte bestemmelser, der måtte være handlet i strid med. I den del af Afgørelsen, hvor Finanstilsynet påbyder Banken fremover at undlade at ændre principperne for rentefastsættelsen på lån, hvor det af låneaftalen fremgår, at renten varierer med en referencesats, som banken ikke har indflydelse på, angives det ikke hvilken bestemmelse i 32, stk. 1, i Bekendtgørelsen, der er overtrådt. Det er ikke nærmere begrundet, hvorfor dette ikke skulle være tilfældet. Det er på denne baggrund ikke muligt at forholde sig til, hvilken af de i 32, stk. 1, i Bekendtgørelsen angivne bestemmelser, der er overtrådt, og hvilken bestemmelse, som dermed danner grundlag for den påbudte berigtigelse. Denne del af Afgørelsen opfylder derfor ikke kravet i 22 i forvaltningsloven om, at en afgørelse, når den meddeles skriftligt, skal være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. Denne del af Afgørelsen opfylder heller ikke kravet i 24 i forvaltningsloven om, at en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet.

5 2.3 Henvisning til Bankens almindelige forretningsbetingelser Finanstilsynet anfører, at når renten varierer med en fast rentesats, kan renten kun ændres, hvis banken i låneaftalen har taget et udtrykkeligt forbehold om at kunne ændre rentefastsættelsen. En generel henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser kan ifølge Finanstilsynet ikke udgøre et udtrykkeligt forbehold om at kunne ændre principperne for, hvorledes renten fastsættes. Banken er ikke enig i, at der er tale om en generel henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser. Det fremgår således af låneaftalen, at: "Kunden har tillige gjort sig bekendt med Ks almindelige betingelser for lån og kreditter, som findes på, og accepterer, at disse udgør en del af...kontraktens vilkår. For... gælder i øvrigt Ks almindelige forretningsbetingelser, som kunden har gjort sig bekendt med. Disse findes ligeledes på. Det må derfor have stået klart for kunderne, at de almindelige forretningsbetingelser for lån og kreditter og Ks almindelige forretningsbetingelser var en integreret del af låneaftalen. Der er derfor ikke tale om en generel henvisning, men om en specifik angivelse af, at disse dokumenter er en integreret del af låneaftalen. Det fremgår endvidere tydeligt af låneaftalen, at renten er variabel. Renteændringen er derfor i fuld overensstemmelse med låneaftalen. Det skal bemærkes, at det fremgår af 6, stk. 2, i Bekendtgørelsen, at vilkår, der indgår i aftalen, kan fremgå ved en henvisning til separate dokumenter, herunder den finansielle virksomheds almindelige forretningsbetingelser. I denne sag har kunderne i aftalen med Banken direkte skrevet under på, at de almindelige forretningsbetingelser er en del af aftalen, hvilket er fuldt i overensstemmelse med 6, stk. 2, i Bekendtgørelsen. Der ikke noget i Bekendtgørelsens 6, stk. 2, der giver grundlag for at antage, at de vilkår, der i henhold til Bekendtgørelsens 6, stk. 2, kan henvises til, er mindre bindende end andre vilkår. 2.5 Forholdet til det aftalte opsigelsesvarsel Det fremgår af låneaftalen, at: K kan ligeledes opsige kreditten uden varsel og forlange det skyldige beløb, herunder påløbne renter, samt omkostninger betalt. Såfremt debitor er forbruger kan kreditten dog kun opsiges med 3 måneders varsel Banken kunne derfor have valgt at opsige...slånet og tilbudt kunderne at fortsætte lånet på de nye vilkår. Kundernes interesser er derfor til fulde varetaget, og kunderne har haft en lang periode til at indrette sig på renteændringen og eventuelt finde en alternativ finansiering. At Banken i stedet valgte at ændre renten med 3 måneders varsel i overensstemmelse med 6, stk. 4, i Bekendtgørelsen kan derfor på ingen måde være i strid med reglerne om god skik i Bekendtgørelsen. Klageren i den konkrete sag accepterede da også den nævnte renteændring, idet klageren ikke havde bemærkninger til renteændringen, da klageren modtog mail fra Banken om ændring i renten. Det var først et år efter varslingen af renteændringen, at kunden reagerede på ændringen. 2.6 Fortolkning af låneaftalen Det er vores opfattelse, at renten skal beregnes i overensstemmelse med den samlede aftale. Der er intet i aftalegrundlaget, der indikerer, at dele af aftalen skal fortolkes i modstrid med andre dele i aftalen. Som nævnt i afsnit 2.3 består aftalen af låneaftalen, Ks Almindelige betingelser for lån og kreditter og Bankens Almindelige forretningsbetingelser. Det fremgår tydeligt af låneaftalen, at renten er variabel, og det fremgår tydeligt af Bankens Almindelige

6 bestemmelser for lån og kreditter, pkt. 4, i Bankens Almindelige forretningsbetingelser, at Banken kan ændre variable rentesatser med de i betingelserne angivne varsler. Det er derfor ikke nødvendigt at foretage en vurdering af, hvilke dele af aftalen der afviger fra andre dele. 3. Anbringender På baggrund af ovenstående gøres det derfor til støtte for påstanden gældende, at - Finanstilsynet ikke har hjemmel til at ændre i civilretlige aftaleforhold, - afgørelsen ikke opfylder kravene i forvaltningsloven til at angive hjemmel og begrundelse for Afgørelsen, - ændringen af renten er sket i overensstemmelse med aftalerne med kunderne, - Bankens henvisning til de almindelige forretningsbetingelser er sket i overensstemmelse med 6, stk. 2, i Bekendtgørelsen, - Bankens Almindelige bestemmelser for lån og kreditter og Bankens Almindelige forretningsbetingelser ikke giver en vilkårlig adgang til at ændre renten, - kundernes interesser til fulde er varetaget, og at kunderne har haft en lang periode til at indrette sig på renteændringen og eventuelt finde en alternativ finansiering, og - det tydeligt fremgår af låneaftalen, at renten er variabel, og at det tydeligt fremgår af Bankens Almindelige bestemmelser for lån og kreditter, pkt. 4, i Bankens Almindelige forretningsbetingelser, at Banken kan ændre variable rentesatser med de i betingelserne angivne varsler. I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 30. april 2009 udtalt: 1. Sagsfremstilling Forinden Finanstilsynet traf afgørelse mod K A/S blev sagen forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd Finanstilsynets vurdering Ad a, c, d og g) Spørgsmålet om hvorvidt ændringen af renten er sket i overensstemmelse med aftalerne med kunderne, herunder de almindelige betingelser samt forholdet til 6, stk. 2, i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder Det følger af bemærkningerne til 43 i lov om finansiel virksomhed, at finanstilsynet kan foretage en generel vurdering af, om de finansielle virksomheders aftaler og vilkår over for kunderne er i overensstemmelse hermed. Det fremgår endvidere, at Finanstilsynets tilsyn tillige omfatter det offentligretlige tilsyn med blandt andet direktivet om urimelige kontraktsvilkår i forbrugeraftaler (93/13/EØF). Det offentligretlige tilsyn med dette direktiv varetages generelt via markedsføringslovens 3 om god skik. På det finansielle område varetages det offentligretlige tilsyn dog via 43 i lov om finansiel virksomhed og regler udstedt i medfør heraf. Bekendtgørelse nr af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder fastlægger nærmere, hvad der skal forstås ved redelig forretningsskik og god praksis for finansielle virksomheder. Det er derfor uomtvisteligt, at Finanstilsynet kan foretage en vurdering af, hvorvidt en finansiel virksomheds aftalevilkår er i overensstemmelse med kravet i bekendtgørelsens 3, hvorefter en finansiel virksomhed skal handle redeligt og loyalt over for sine kunder. Det er endvidere Finanstilsynets opfattelse, at den bestemmelse om rentefastsættelse, som er indeholdt i låneaftalen, i mangel af en udtrykkelig bestemmelse i låneaftalen om det modsatte, må forstås som en fravigelse af renteændringsbestemmelserne i de almindelige betingelser for lån og kreditter og i de almindelige

7 forretningsbetingelser. Det bemærkes, at et enigt Pengeinstitutankenævn (jf. Pengeinstitutankenævnets kendelse af ) har anlagt den samme forståelse af låneaftalen og endvidere har henvist til indledningen til disse regelsæt, hvoraf det fremgår, at disse kun gælder i det omfang, hvor andet ikke er aftalt. Rentefastsættelsen kan derfor ikke ændres med henvisning til disse almindelige renteændringsbestemmelser. Klagers advokats henvisning til 6, stk. 2, i bekendtgørelse nr af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder kan ikke medføre en ændring af dette resultat, da bestemmelsen udelukkende anfører, at vilkår i en aftale kan fremgå af en henvisning til almindelige forretningsbetingelser. Bestemmelsen tager ikke stilling til, hvorvidt konkrete bestemmelser i en individuel aftale kan tilsidesættes af almindelige forretningsvilkår. Når et individuelt aftalevilkår eller en aftaleretlig fortolkning forhindrer et pengeinstitut i at ændre renten, som det er tilfældet med K A/S, vil en sådan renteændring være i strid med reglerne i 3 i bekendtgørelse nr af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder. Herefter opstår spørgsmålet, om hvorledes en sådan overtrædelse kan sanktioneres. Det fremgår af bemærkningerne, at en overtrædelse af de offentligretlige regler om god skik ikke uden videre indebærer, at den konkrete aftale mellem den finansielle virksomhed og kunden er ugyldig eller uvirksom. Finanstilsynet har derfor med sin afgørelse ikke truffet beslutning om, hvorvidt en konkret aftale er ugyldig eller uvirksom, men alene taget stilling til om den renteændring, som K A/S har gennemført generelt i forhold til alle sine kunder var i overensstemmelse med kravene til god skik. Efter 32, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder kan Finanstilsynet give påbud om berigtigelse af forhold, der er i strid med bl.a. 3 i samme bekendtgørelse. Bestemmelsen giver efter en naturlig sproglig forståelse Finanstilsynet adgang til at påbyde en finansiel virksomhed fremadrettet at indrette sin adfærd i overensstemmelse med bl.a. 3 i bekendtgørelse nr af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder. Det har derfor formodningen imod sig, at bestemmelsen ikke skulle indeholde hjemmel til at påbyde en finansiel virksomhed at ophøre med at opkræve renter i strid med indgåede aftaler, som anført af klagers advokat. Hvis dette lægges til grund, vil finansielle virksomheder forsat kunne overtræde bekendtgørelsens 3 for allerede indgåede aftaler ved at opkræve renter i strid med bekendtgørelsens 3, uden at dette kan sanktioneres offentligretligt. Da 32, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder kun giver hjemmel til berigtigelse af forhold, har Finanstilsynet i afgørelsen anført, at tilsynet ikke har hjemmel til at påbyde tilbagebetaling af allerede uretmæssigt opkrævede renter. Ad b) At afgørelsen ikke opfylder kravene i forvaltningsloven til at angive hjemmel og begrundelse for afgørelsen. Finanstilsynet er ikke enigt med klagers advokat i, at afgørelsen ikke opfylder forvaltningslovens regler i 22 og 24, stk. 1, 1. pkt. Det fremgår således af sidste afsnit i den del af afgørelsen, der vedrører ændring af rente på..., at påbuddet efter 32, stk. 1, er givet med hjemmel i 3 i samme bekendtgørelse. 3 er en af de bestemmelser, som påbudshjemlen i 32, stk. 1, henviser til. Det bemærkes endvidere, at der i afsnittet Retligt grundlag henvises til de bestemmelser, som er relevante for afgørelsen. Ad f) At kundernes interesser til fulde er varetaget, og at kunderne har haft en lang periode til at indrette sig på renteændringen og eventuel finde en alternativ finansiering

8 Det er Finanstilsynets opfattelse, at det ikke er afgørende for adgangen til at ændre på renten, at banken alternativt med samme varsel kunne have opsagt lånet og tilbyde at lade dette fortsætte på ændrede vilkår. Banken valgte at ændre renten uden opsigelse og skal derfor følge de regler, der gælder for ændring af renten. Det følger af det, der er anført til klagers anbringender a, c og d, at der i dette tilfælde ikke er adgang til at ændre renten. Frem til det tidspunkt, hvor K A/S vælger at opsige lånet, er banken derfor forpligtet til at acceptere de vilkår for renteberegning, der er fastsat i låneaftalen. I skrivelse af 3. juni 2009 har advokat A yderligere anført: 1. Finanstilsynets hjemmel Vi skal bemærke, at Finanstilsynet sanktionsmuligheder er beskrevet i lovbemærkningerne til 43 i lov om finansiel virksomhed. Eventuelle civilretlige konsekvenser vil efter vores opfattelse kun kunne forekomme, hvis sagen er afgjort i Pengeinstitutankenævnet eller ved domstolene. Det er naturligvis muligt at fremlægge Finanstilsynets afgørelse for disse instanser, og den finansielle virksomhed vil ikke uden at overtræde reglerne om redelig forretningsskik og god praksis kunne indgå nye aftaler af tilsvarende karakter. Dette er også i overensstemmelse med Finanstilsynets vejledning nr af 12. oktober 2007 til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, hvoraf følgende fremgår: Såfremt en virksomhed ikke overholder bekendtgørelsens regler, kan Finanstilsynet påbyde virksomheden at berigtige de forhold, der strider imod bekendtgørelsens regler, jf. 38, stk. 1. Undlader virksomheden at efterkomme et påbud, kan den straffes med bøde, jf. 39. Derimod vil manglende overholdelse af bekendtgørelsens regler ikke i sig selv have civilretlige konsekvenser. En kunde vil således ikke umiddelbart have et civilretligt krav mod en finansiel virksomhed, der ikke overholder bekendtgørelsens regler. Manglende overholdelse vil dog kunne have afsmittende virkning på visse civilretlige spørgsmål og vil efter omstændighederne kunne indgå i vurderingen af, om en finansiel virksomhed efter dansk rets almindelige erstatningsretlige regler har handlet ansvarspådragende, eller om en aftale helt eller delvist skal ændres eller tilsidesættes efter aftalelovens regler. Det vil være de finansielle ankenævn og domstolene, der i forbindelse med behandlingen af konkrete sager skal tage stilling til, om en overtrædelse af bekendtgørelsen kan udløse et civilretligt krav. Dette er efter vores opfattelse den korrekte måde at anskue arbejdsdelingen mellem Finanstilsynet og de finansielle ankenævn/domstolene på. I modsat fald ville der kunne opstå retlig uklarhed, hvis f.eks. Pengeinstitutankenævnet kom til et andet resultat end Finanstilsynet. Finanstilsynet har således ikke hjemmel til at gribe ind i aftaleforholdet mellem pengeinstituttet og dets kunder. 2. Ændring af renten i forhold til mulighed for opsigelse Det må - som det mindre i det mere - være en bedre behandling af kunderne at ændre renten med tre måneders varsel. Herved undgik kunderne også, at skulle finde en alternativ finansiering. 3. Ks almindelige betingelser Da dette påbud ikke vedrører den konkrete sag, og da de øvrige betingelser giver K den fornødne fleksibilitet, har K besluttet at fjerne den af Finanstilsynet nævnte sætning fra Ks Almindelige betingelser for lån og kreditter og Almindelige forretningsbetingelser.

9 5. Afsluttende bemærkninger De øvrige forhold, som Finanstilsynet nævner i Redegørelsen, ændrer ikke de bemærkninger, som vi fremførte i vores brev af 26. marts Vi skal derfor henvise til vores brev af 26. marts Vi fastholder af principielle grunde vores anmodning til Erhvervsankenævnet om at ophæve Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 for så vidt angår den del, der vedrører den konkrete ændring af renten vedrørende... På baggrund af Redegørelsen har K som nævnt i afsnit 3 besluttet at ændre Almindelige betingelser for lån og kreditter og Almindelige forretningsbetingelser i overensstemmelse med Finanstilsynets ønske. Vi fastholder derfor ikke denne del af anken. Finanstilsynet har ved skrivelse af 8. juli 2009 bemærket: Vedr. spørgsmålet om hjemmel for Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet er enig med klagers advokat i, at tilsynet ikke kan træffe afgørelser, der har direkte civilretlige konsekvenser. Dette er imidlertid heller ikke tilfældet i den foreliggende sag. tilsynet [har] med sin afgørelse alene taget stilling til om den renteændring, som K A/S har gennemført generelt i forhold til alle sine kunder var i overensstemmelse med kravene til god skik, ligesom tilsynet har påbudt K A/S kun at opkræve den rente, som følger af de indgåede aftaler. Finanstilsynet har således ikke med denne afgørelse taget stilling til, hvorvidt en konkret aftale skal ændres eller tilsidesættes eller om K A/S er erstatningsansvarlig i relation til de enkelte kunder. Finanstilsynet har således heller ikke truffet afgørelse om, hvorvidt aftalerne med kunderne er ugyldige eller uvirksomme, men alene påbudt K A/S at berigtige de forhold, der var i strid med reglerne, dvs. at ophøre med at opkræve renter i strid med indgåede aftaler. 32, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder giver netop kun hjemmel til berigtigelse af forhold, og Finanstilsynet har derfor i afgørelsen specifikt anført, at tilsynet ikke har hjemmel til at påbyde tilbagebetaling af allerede uretmæssigt opkrævede renter. Der er tale om et offentligretligt påbud, og K A/S s kunder har ikke hermed fået et civilretligt krav mod banken. Manglende overholdelse af påbuddet kan således alene påtales af Finanstilsynet. I den forbindelse skal det dog bemærkes, at der ikke er noget til hinder for, at Finanstilsynets afgørelse kan have en afsmittende virkning på et evt. erstatningsansvar i en civilretlig sag. Det bemærkes endvidere, at civilretlige krav i konkrete sager naturligvis afgøres af de finansielle ankenævn og domstolene. Ved konkrete sager forstår tilsynet individuelle konkrete tvister mellem en kunde og en finansiel virksomhed, fx spørgsmålet om hvorvidt den enkelte kunde har et krav på tilbagebetaling for renter, der allerede er opkrævet i strid med en indgået aftale. Finanstilsynets afgørelse vedrører således udelukkende spørgsmålet om, hvorvidt renteændringen var i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr af 19. oktober Tilsynets afgørelse er derfor på ingen måde udtryk for en afgørelse i en konkret sag, da afgørelsen er rettet mod banken og dennes adfærd mod sine kunder. Afgørelsen retter sig således mod banken og er et påbud om at ophøre med den ulovlige virksomhed. Finanstilsynets afgørelse om at K A/S fremadrettet kun kan opkræve den rente, som følger af de indgåede aftaler har således hjemmel i 32, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder. Hvis Finanstilsynet ikke kunne træffe denne afgørelse ville K A/S kunne blive ved med at overtræde bekendtgørelsens 3 for allerede indgåede aftaler ved at opkræve renter i strid med bekendtgørelsens 3, uden at

10 dette kan sanktioneres offentligretligt. En sådan forståelse af 32, stk. 1 i bekendtgørelsen vil være i strid med bestemmelsens ordlyd og formål. Finanstilsynet fastholder således, at tilsynets afgørelse er helt i overensstemmelse med reglerne, herunder med vejledningens tekst i relation til arbejdsdelingen mellem Finanstilsynet og de finansielle ankenævn/domstolene. Vedrørende spørgsmålet om ændring af renten i forhold til muligheden for opsigelse Finanstilsynet skal henvise til sin redegørelse af 30. april 2009, hvoraf det fremgår, at når banken valgte at ændre renten uden opsigelse, skal banken følge de regler der gælder for renteændringer. K A/S er derfor forpligtet til at acceptere de vilkår for renteberegning, der er fastsat i låneaftalen. Finanstilsynet har således alene forholdt sig til, hvorvidt bankens adfærd var i overensstemmelse med reglerne og ikke forholdt sig til, hvorvidt den ene eller anden løsning var bedre set ud fra et kunde- eller forretningssynspunkt. Afsluttende bemærkninger Finanstilsynet tager klagers advokats oplysning om, at banken har fjernet den af tilsynet nævnte sætning fra K A/S s Almindelige betingelser for lån og kreditter og Almindelige forretningsbetingelser, i overensstemmelse med påbuddet herom, til efterretning. Advokat A er ved skrivelse af 11. august 2009 fremkommet med yderligere bemærkninger. Ankenævnet udtaler: En finansiel virksomhed skal drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet, jf. 43, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed og skal handle redeligt og loyalt over for sine kunder, jf. 3, i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Erhvervsankenævnet finder, at den bestemmelse om rentefastsættelsen, som er indeholdt i låneaftalen, i mangel af udtrykkelig bestemmelse i låneaftalen om det modsatte må forstås som en fravigelse af renteændringsbestemmelserne i de almindelige bestemmelser for lån og kreditter og i de almindelige forretningsbetingelser, og at rentefastsættelsesbestemmelsen i låneaftalen derfor ikke kan ændres med henvisning til disse almindelige renteændringsbestemmelser. Ankenævnet finder dermed tillige, at ændringen er i strid med de offentligretlige regler om god skik for finansielle virksomheder og tiltræder med den af Finanstilsynet anførte begrundelse tilsynets påbud om, at K A/S fremover skal undlade at ændre principperne for rentefastsættelsen på et lån, hvor det af låneaftalen fremgår, at renten varierer med en referencesats, som banken ikke selv har indflydelse på, samt et eventuelt rentetillæg. Endvidere tiltrædes det, at Finanstilsynet har påbudt K A/S i aftaler, der ikke indeholder adgang til at ændre principperne for rentefastsættelsen fra tidspunktet for meddelelse af tilsynets afgørelse at fastsætte renten i overensstemmelse med låneaftalen. Herefter, og da det af K A/S i øvrigt anførte ikke kan føre til et andet resultat, stadfæster Erhvervsankenævnet Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 8. januar 2007 (J.nr.2006-0008068). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. Lov om finansiel virksomhed 355. (Niels Bolt Jørgensen,

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 22. oktober 2008 (J.nr. 2007-0014728). Modeller til spilsystem indebærer en sådan mulighed for tilbageførsel af indskudte midler, at det må betragtes som indlån, jf. 7, stk. 1 i lov om finansiel

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. oktober 2012 (J.nr. 2012-0032824) Sag hjemvist

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt:

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013416). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a og 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det: Kendelse af 21. november 2005. (j.nr. 04-249.605) Anmeldte binavne registreringsnægtet, da de var egnede til at fremkalde det indtryk, at der er tale om pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter

Læs mere

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006.

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006. Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005657). En investeringsforenings afdelings negative saldo på en konto i få dage udgjorde en overtrædelse af låneforbudet i 43 i investeringsloven. Lov om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. oktober 2011 (J.nr. 2011-0024417).

Læs mere

Finanstilsynet har gennemgået revisionsprotokollat for årsregnskabet for 2004 for Investeringsforeningen K1.

Finanstilsynet har gennemgået revisionsprotokollat for årsregnskabet for 2004 for Investeringsforeningen K1. Kendelse af 25. april 2006 (J.nr. 2005-0002781) Negative saldi på enkelte bankkonti udgjorde en overtrædelse af låneforbudet i 43, stk. 1, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden Teleområdet Teleselskabernes behandling af klager over indholdstakserede tjenester mv. Teleselskaberne, TDC, Telenor, Telia og 3 har ved tilsagn bl.a. forpligtet sig til at behandle klager over indholdstakserede

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Kendelse af 14. oktober 1996. 94-18.114. Spørgsmål om redelig forretningsskib i forbindelse med et aftalt "Managementbuyout".

Kendelse af 14. oktober 1996. 94-18.114. Spørgsmål om redelig forretningsskib i forbindelse med et aftalt Managementbuyout. Kendelse af 14. oktober 1996. 94-18.114. Spørgsmål om redelig forretningsskib i forbindelse med et aftalt "Managementbuyout". Bank- og sparekasselovens 1, stk. 6. (Mads Bryde Andersen, Merete Cordes, Gert

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler.

Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler. Kendelse af 7. januar 1993. 91-73.262 Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler. Fondsbørslovens 46. Børsetiske reglers 7. (Børge Dahl, Kåre

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff Ankenævnet AN-2011-1927 Ulovlig indikationsangivelse Ankenævnets sagsnr.: AN-2011-1927 Afgørelsesdato: 23. november 2011 Ankenævn: Klageemne: Klager: Indklagede: Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 101 Bilag 9 Offentligt N O T A T Talepapir til brug for Forbrugerombudsmandens indlæg Dato: 20. februar 2013 Sag: FO-13/02090 Sagsbehandler: ssj Mini-høring

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere