STUDIEORDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING 2012-2014"

Transkript

1 Studierdning på Markedsføringsøknm STUDIEORDNING MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 54

2 Studierdning på Markedsføringsøknm Indhld 1. Uddannelsen Frmål Omfang Mål fr læringsudbytte Titulatur Uddannelsens indhld g struktur Læringsmål fr kernemråderne Internatinal markedsføring g salg (30 ECTS) Øknmi (20 ECTS) Kmmunikatin, rganisatin g ledelse (20 ECTS) Erhvervsret (10 ECTS) Uddannelsens bligatriske uddannelseselementer Læringsmål g indhld fr de bligatriske uddannelseselementer på 1. semester Internatinal markedsføring g salg (10 ECTS) Øknmi (5 ECTS) Kmmunikatin, rganisatin g ledelse (10 ECTS) Erhvervsret (5 ECTS) Læringsmål g indhld fr de bligatriske uddannelseselementer på 2. semester Internatinal markedsføring g salg (10 ECTS) Øknmi (5 ETCS) Kmmunikatin, rganisatin g ledelse (5 ECTS) Erhvervsret (5 ECTS) Læringsmål g indhld fr de bligatriske uddannelseselementer på 3. semester Internatinal markedsføring g salg (10 ECTS) Øknmi (10 ECTS) Kmmunikatin, rganisatin g ledelse (5 ECTS) Læringsmål g indhld fr de valgfri uddannelseselementer Statistik - 2. semester (5 ECTS) Driftsøknmi - 3. semester (5 ECTS) Praktik g afsluttende eksamensprjekt Praktik (15 ECTS) Afsluttende eksamensprjekt (15 ECTS) Prøver Oversigt ver prøver g eksaminer Obligatriske prøver g eksaminer Årsprøve (1. eksterne prøve) semester eksamen (2. interne prøve) Prøve i praktikfrløb (4. interne eksamen) Prøver i valgfri uddannelseselementer Prøve i valgfag (1. interne eksamen): STATISTIK Prøve i valgfag (3. interne eksamen): DRIFTSØKONOMI Indstilling til eksamen Valgfri Uddannelseselementer Valgfag Statistik, valgfag 2. semester (5 ECTS) E-business, valgfag 2. semester (5 ECTS) Fremmedsprg, valgfag 2 & 3 semester (10 ECTS) Driftsøknmi, valgfag 3. semester (5 ECTS) Side 2 af 54

3 Studierdning på Markedsføringsøknm Idea-Pilts (5 ECTS) (Valgfag 2 & 3 semester) Business-Pilts I - Valgfag 2. & 3. Semester (5 ECTS Pint) Sustainability Getting started, valgfag 2. semester (5 ECTS Pint) Market Cmmunicatin 3 rd semester elective (5 ECTS) Regler fr praktikkens gennemførelse Udprøvningsfrm Evalueringskrav Ansvarlig fr studiephld på uddannelsesinstitutinen Prøver i valgfri uddannelseselementer Prøve i valgfag (2. interne eksamen) Prøve i valgfag (4. interne eksamen) Internatinalisering Krav til skriftlige pgaver g prjekter Bundne frudsætninger Første semester Andet semester Tredje semester Afsluttende eksamensprjekt (15 ECTS) Anvendte undervisnings g arbejdsfrmer Regler m merit, rlv, dispensatin fra studierdningen g klager Eksamensfrsøg Reeksamener Afhldelser af eksamener i udlandet Meritverførsel Meritstuderende Orlvsbestemmelser Dispensatin fra studierdningen Klager Regler m de studerendes pligt til at deltage i undervisningen Krav m læsning af tekster på fremmedsprg Ikrafttrædelsesbestemmelser Henvisninger til gældende retsregler Side 3 af 54

4 Studierdning på Markedsføringsøknm Fælles del 1. Uddannelsen 1.1. Frmål Frmålet med uddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt at varetage arbejde med at analysere, planlægge g realisere løsninger, der bredt vedrører markedsføring i handels-, prduktins- g servicevirksmheder natinalt g internatinalt. Markedsføringsøknmen skal kunne kmbinere viden m øknmiske, juridiske, rganisatriske, kulturelle, samfundsmæssige g teknlgiske frhld i frbindelse med markedsføring på et glbalt marked. Endvidere skal den uddannede kunne indgå i samarbejdsmæssige sammenhænge med mennesker med frskellig uddannelsesmæssig, sprglig g kulturel baggrund Omfang Uddannelsen er nrmeret til 2 studenterårsværk eller 120 ECTS. Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år. Arbejdsbelastningen mfatter således skemalagt undervisning, undervisningsfrberedelse, frdybelse, skriftlige arbejder, øvrige aktiviteter i frbindelse med undervisningen, studiephld, praktik g prjekter i virksmheder, samt frberedelse g deltagelse i eksaminer. Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse g skal være afsluttet senest 4 år efter studiestart. 1. år skal være bestået senest 2 år efter studiestart Mål fr læringsudbytte Mål fr læringsudbyttet mfatter den viden, de færdigheder g kmpetencer, sm en markedsføringsøknm skal pnå på uddannelsen, jf. bekendtgørelsen. Viden Den uddannede har viden m: Virksmhedens strategiske g øknmiske rganisering Grundlæggende samfundsøknmiske frhld Salgets gennemførelse Erhvervsjuridiske frhld herunder lvgivning m markedsførings- g knkurrencefrhld Metder til løsning af kmplekse g praksisnære prblemstillinger inden fr markedsføring Side 4 af 54

5 Studierdning på Markedsføringsøknm Færdigheder Den uddannede kan: Fretage en internatinal markedsvurdering Vurdere g gennemføre prblemrienterede prjekter inden fr markedsmæssige emner Frmidle praksisnære prblemstillinger g løsningsfrslag på dansk g engelsk På et analytisk grundlag at pstille relevante løsningsfrslag indenfr markedsføringsmæssige prblemstillinger Vurdere virksmheds- g samfundsøknmiske frhld Vurdere erhvervsjuridiske prblemstillinger i relatin til handel natinalt g internatinalt Vurdere rganisatriske, lgistiske g ledelsesmæssige prblemstillinger Kmpetencer Den uddannede kan: Deltage i fagligt g tværfagligt samarbejde i udviklingen af virksmhedens marketingsstrategi g internatinalisering Håndtere udviklingsrienterede situatiner natinalt g internatinalt inden fr salg g markedsføring Håndtere markedsførings- g salgsplanlægning fr virksmheden samt deltage i udførelsen heraf Tilegne sig færdigheder g ny viden i frhld til det erhvervede på uddannelsen Analysere en virksmheds øknmiske udvikling under hensyntagen til de samfundsøknmiske vilkår med henblik på handlemuligheder Deltage i fagligt g tværfagligt samarbejde med en prfessinel tilgang på dansk, engelsk g eventuelt et andet fremmedsprg skriftligt g mundtligt 1.4. Titulatur Den, der har gennemført g bestået uddannelsen, pnår Erhvervsakademigraden AK g er berettiget til titlen Markedsføringsøknm AK. Den engelske betegnelse er AP Graduate in Marketing Management. Side 5 af 54

6 Studierdning på Markedsføringsøknm Uddannelsens indhld g struktur Uddannelsen består af 4 semestre der tilsammen giver den færdige markedsføringsøknm den kmpetenceprfil, der er nævnt under afsnit 1. Samtidig udgør hvert semester et samlet læringsfrløb. Det er muligt fr en studerende at erstatte et semester med en dkumenteret ækvivalerende læring fra en anden dansk eller udenlandsk institutin. Ligeledes kan udenlandske studerende gennemføre et eller flere semestre på uddannelsen. Uddannelsen består af 4 kernemråder, 2 valgfri uddannelseselementer, praktik g afsluttende eksamensprjekt. Uddannelsens indhld g ECTS mfang pdelt på kernemråder fremgår af tabellen på følgende side. Side 6 af 54

7 Studierdning på Markedsføringsøknm Uddannelsens struktur fremgår af nedenstående mdel 1. semester: Virksmhedens strategiske situatin Internatinal Markedsføring g Salg Øknmi Kmmunikatin, rganisatin g ledelse Erhvervsret 10 ECTS 5 ECTS 10 ECTS 5 ECTS A: Strategisk analyse af virksmheden g mverdenen B: Grundlæggende statistik 1 A: Virksmhedsanalyse B: Mikrøknmi A: Kmmunikatin B: Organisatinsstruktur C:Innvatin D: Opbygning g analyse af supply chain A: Retskilder B: Aftaleret C: Kreditsikring D: Virksmhedens retlige frhld Valgfag 2. semester: Strategifrmulering 10 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS A: Markedsanalyse B: Grundlæggende statistik 2 C: Vækststrategi D: Internatinalisering E: Segmentering, målgruppevalg g psitinering A: Investering g finansiering B: Beskrivende øknmi g handelsteri A: Ledelse af frsyningskæden B: Kulturanalyse A: Erstatning uden fr kntrakt B: Dansk g Internatinalt køb C: Retlige markedsrelatiner A: Statistik. B: E-business. C: Business & Sustainability Getting started D: Idea Pilts E: Business Pilts 3. semester: Strategiimplementering 10 ECTS 10 ECTS 5 ECTS 5 ECTS A: Markedsføringsstrategi A: Makrøknmi A: Prjektledelse g A: Driftsøknmi. B: Salg g B: Budgettering g salgsrganisering B: Markeds frhandlingsteknik parameterptimering B: kmmunikatin Organisatinsudvikling C: Business & Sustainability Implementing D: Idea Pilts E: Business Pilts Side 7 af semester: Praktik 15 ECTS Afsluttende eksamensprjekt 15 ECTS

8 Studierdning på Markedsføringsøknm Læringsmål fr kernemråderne 3.1. Internatinal markedsføring g salg (30 ECTS) Indhld Strategisk analyse af virksmheden g mverdenen Grundlæggende statistik Markedsanalyse Vækststrategi Internatinalisering Segmentering, målgruppevalg g psitinering Markedsføringsstrategi Salg g frhandlingsteknik Den studerende skal have viden m Anvendt teri indenfr markedsføring i et internatinalt perspektiv Frskellige frhandlingsterier g mdeller i relatin til internatinalt salg Den studerende skal have færdigheder i at Kunne analysere g vurdere internatinale markedsføringsstrategier Kunne vurdere g frmidle frslag til strategier g parameterindsats på natinalt g internatinalt niveau Kunne anvende frskellige markedsanalysemetder g anvende statistiske færdigheder til vurdering af data Den studerende skal pnå kmpetencer til at Kunne frhandle med faglig g persnlig gennemslagkraft Kunne deltage i faglige g tværfaglige løsninger af praksisnær markedsføringsmæssige prblemstillinger på det natinale g internatinale marked Håndtere markedsførings- g salgsplanlægningen fr virksmheden Side 8 af 54

9 Studierdning på Markedsføringsøknm Øknmi (20 ECTS) Indhld Virksmhedsanalyse Mikrøknmi Investering g finansiering Beskrivende øknmi g handelsteri Makrøknmi Budgettering g parameterptimering Den studerende skal have viden m Grundlæggende mikrøknmiske frhld Elementerne i virksmheders øknmiske styring Det glbale øknmiske kredsløb Den studerende skal have færdigheder i at Udarbejde mikrøknmiske analyser på vare- g arbejdsmarked Beskrive g analysere investering g finansierings alternativer Beskrive g analysere de væsentligste samfundsøknmiske g demgrafiske nøgletal med henblik på markedsvurdering Udarbejde relevante budgetter fr en virksmhed g et prjekt Fretage en simpel prisptimering på baggrund af kendte markeds- g mkstningsfrventninger Analysere virkninger af frskellige øknmisk-plitiske indgreb Den studerende skal pnå kmpetencer til At kunne vurdere en virksmheds øknmiske udvikling g benytte budgettering i den øknmiske styring At placere en given branche under en markedsfrm samt kunne vurdere knsekvenserne heraf ved inddragelse af pris g indkmstelasticiteter At fretage en beregning af en investerings lønsmhed g kunne redegøre fr valg af finansieringsfrm At inddrage de samfundsøknmiske vilkår i relatin til analyse g vurdering af et marked. Side 9 af 54

10 Studierdning på Markedsføringsøknm Kmmunikatin, rganisatin g ledelse (20 ECTS) Indhld Analyse af kmmunikatinsfrmer g strategier samt kulturel kntekst Anvendelse af det engelske sprg i frretningsmæssig sammenhæng Analyse af virksmhedens struktur, ledelse, værdier, prcesser, mtivatinsfaktrer g kultur Innvatin Organisatinsudvikling Salgsrganisering Prjektledelse g styring Analyse g vurdering af virksmhedens supply chain Analyse g vurdering af supply chain management Den studerende skal have viden m Begreber, terier g praktiske prblemstillinger indenfr kmmunikatin/kultur, rganisatin, ledelse g lgistik Metder g terier indenfr salgsrganisering Elementer g strategiske muligheder i frsyningskæden/supply chain g lgistisk effektivitet Terier g metder til implementering af innvative udviklingsprjekter, herunder begreber g metder til prjektstyring Terier g metder til implementering af rganisatinsudvikling udvikling Kmmunikatinsterier g prblemstillinger, frmidlingsterier g strategier, verbale, sm nn verbale virkemidler samt kulturfrskelle Frskellige frretningsrelevante skriftlige kmmunikatinsprdukter g frmer Den studerende skal have færdigheder i at Kunne analysere en rganisatins struktur, prcesser, kultur, ledelse, ud fra relevante teretiske g praktiske rganisatinsprincipper Analysere styrker, svagheder g knsekvenser af salgets rganisering g ledelse Kunne analysere virksmhedens supply chain, samt identificere centrale styrker g svagheder ud fra de væsentlige teretiske g praktiske begreber indenfr SCM Kunne vurdere, freslå g frmidle frslag til strategier, prjekter g indsats i rganisatin, ledelse g lgistik Anvende relevante IT værktøjer til prjektledelse Analysere innvatinstyper g mdeller i praksis Side 10 af 54

11 Studierdning på Markedsføringsøknm Anvende engelsk, skriftligt, men primært mundtligt, under hensyntagen til frskellige kulturelle kntekster g frretningsmæssige sammenhænge, samt kunne udvikle budskaber målrettet målgruppen g arbejde kreativt med persnlig kmmunikatin. Den studerende skal pnå kmpetence til at kunne udarbejde frslag til g deltage i implementeringen af løsninger til ny rganisatinsstruktur, ledelse g mtivatinsfaktrer samt ptimeret supply chain at kunne inddrage g anvende væsentlige terier g praktiske erfaringer fra rganisatriske g lgistiske sammenhænge i analyser, vurderinger g handlingsfrslag at planlægge g styre frskellige typer af prjekter at kunne håndtere innvatinsmdeller g redskaber til praktisk ide udvikling g innvatin sm knkurrenceparameter at præsentere mdtagerrienterede prdukter, prjekter, ideer, frslag g tanker med gennemslagskraft g selvstændighed, både på engelsk g dansk at kunne deltage i g håndtere salgets rganisering g ledelse 3.4. Erhvervsret (10 ECTS) Indhld Retskilder g retsvæsenet Aftaleret, herunder frsikringsretlige aspekter heraf Ansættelsesret Inslvensret Pant g kautin Erstatningsret Internatinal Privatret Køberet Knkurrence- g markedsføringsret Den studerende skal have viden m Det juridiske system, dvs. danske g internatinale retskilder, dmstlssystemet g EU's institutiner Mere specielle aspekter af aftaleindgåelse, dvs. ugyldighed, afgivelse af frsikringsplysninger g frtrydelsesret De verrdnede ferieregler Reknstruktinsreglerne Side 11 af 54

12 Studierdning på Markedsføringsøknm Mere specielle regler m sikkerhedsstillelse, dvs. kautin, pant i bilbgsaktiver, flydende pant g sikkerhed i frdringer, herunder efter gældsbrevlvens regler Det i retspraksis udviklede prduktansvar Grundlæggende internatinalt privatretlige regler Grundlæggende immaterialretlige regler Knkurrencelvens regler m knkurrencefrvridning g misbrug af dminerende stilling Den studerende skal have færdigheder i at Vurdere erhvervsjuridiske prblemstillinger i relatin til Erstatning, herunder prduktansvar E-handel Aftaleret, herunder internatinal aftaleindgåelse g fuldmagtsfrhld Hæftelsesfrhld ved frskellige virksmhedsfrmer Ansættelsesret, navnlig funktinærret Tvangsfuldbyrdelse g knkurs Ejendmsfrbehld Køb g finansiering af, samt tinglysning af rettigheder ver fast ejendm Den studerende skal pnå kmpetencer til At håndtere udviklingsrienterede situatiner inden fr de juridiske aspekter af Markedsføring Danske g internatinale salg, herunder brug af INCOTERMS Side 12 af 54

13 Studierdning på Markedsføringsøknm Uddannelsens bligatriske uddannelseselementer Uddannelsen består af bligatriske uddannelseselementer, der har et samlet mfang på 95 ECTSpint, valgfri uddannelseselementer, der har et mfang på 10 ECTS-pint samt et afsluttende eksamensprjekt på 15 ECTS-pint. Frdelingen er således: 1. semester: Virksmhedens strategiske situatin 2. semester: Strategifrmulering Obligatriske uddannelseselementer: Internatinal markedsføring g salg (10 ECTS) Øknmi (5 ECTS) Kmmunikatin, rganisatin g ledelse (10 ECTS) Erhvervsret (5 ECTS) 3. semester: Strategiimplementering Obligatriske uddannelseselementer: Internatinal markedsføring g salg (10 ECTS) Øknmi (5 ECTS) Kmmunikatin, rganisatin g ledelse (5 ECTS) Erhvervsret (5 ECTS) Valgfri uddannelseselement (5 ECTS) 4. semester: Obligatriske uddannelseselementer: Internatinal markedsføring g salg (10 ECTS) Øknmi (10 ECTS) Kmmunikatin, rganisatin g ledelse (5 ECTS) Valgfri uddannelseselement (5 ECTS) Obligatrisk praktik (15 ECTS) Afsluttende eksamensprjekt (15 ECTS) Side 13 af 54

14 Studierdning på Markedsføringsøknm Læringsmål g indhld fr de bligatriske uddannelseselementer på 1. semester Tema: Virksmhedens strategiske situatin 5.1. Internatinal markedsføring g salg (10 ECTS) Indhld Strategisk analyse af virksmheden g mverdenen Grundlæggende statistik 1 Mål fr læringsudbyttet Den studerende skal have viden m: Marketing kncepter g marketingbegreber, både på dansk g engelsk Kunne frstå relevante terier g mdeller m virksmhedens interne g eksterne situatin Den studerende skal have færdigheder i at Anvende virksmhedens strategiske platfrm herunder missin, mål, g strategier Kunne vurdere virksmhedens prdukt-/markedsprteføljer, kmpetencer g ressurcer Identificere virksmhedens stakehlders g kunne vurdere virksmhedens kunderelatiner g kundernes købsadfærd Identificere g analysere virksmhedens mikr g makr mverden Frmidle virksmhedens stærke g svage sider g trusler g muligheder til samarbejdspartnere g brugere Benytte IT redskaber i frbindelse med studiet Udarbejde hyptesetests g knfidensintervaller Behandle markedsanalysedata ved brug af statistiske værktøjer Den studerende skal pnå kmpetence til at Deltage i et tværfagligt samarbejde med henblik på at kunne analysere g vurdere en knkret virksmheds strategiske situatin Bidrage til en vurdering af virksmhedens grundlag fr at igangsætte internatinale aktiviteter Side 14 af 54

15 Studierdning på Markedsføringsøknm Øknmi (5 ECTS) Indhld Grundlag fr virksmheders verskud g ressurceudnyttelse inkl. Break-even analyser Vurdering af mkstninger på baggrund af aktiviteter Virksmhedsanalyse Markedsfrhld, nytte g efterspørgsel Prisdannelsen på varemarkedet under frskellige knkurrencefrmer Mål fr læringsudbyttet Den studerende skal have viden m: Virksmheders markeds- g mkstningsfrhld Virksmhedens mkstningsfrløb herunder faste mkstninger g variable mkstninger samt mkstningsdriverbegrebet Virksmhedens handlingsparametre sm grundlag fr indtægter Virksmheders øknmiske styringsmråder herunder målsætning g pgaver Grundlæggende regnskabsprincipper g lvgivning Virksmheders øknmiske infrmatinssystemer g kunne tlke infrmatiner herfra. Virksmhedens pengestrømme Virksmheders supplerende rapprteringsfrmer herunder Balanced Screcard g miljøregnskaber Prisdannelse på knsument- g prducentmarkedet herunder prducent- g frbrugerverskud. Pris- g indkmstelasticiteters betydning Frskellige markedsfrmer g deres indflydelse på effektiviteten Eksterne virkninger g frskellige markedsindgreb Den studerende skal have færdigheder i at vurdere frskellige mkstningstyper g deres karakteristika analysere dækningsbidrag med henblik på break-even analyser g øknmisk styring analysere g vurdere et virksmhedsregnskab med hensyn til rentabilitet, indtjeningsevne, kapitaltilpasning, sliditet, likviditet g pengestrøm samt aktierelaterede nøgletal kunne frmidle øknmiinfrmatin g angive årsager til udviklingstendenser til interessenter analysere mkstningsbegreber, nytteværdi g efterspørgsel analysere prisdannelsen under frskellige markedsfrmer analysere virkningerne af indgreb i prisdannelsen anvende frbruger- g prducentverskud til analyse af den samfundsmæssige effektivitet. Side 15 af 54

16 Studierdning på Markedsføringsøknm Den studerende skal pnå kmpetencer til at kunne vurdere hvad der påvirker en virksmheds mkstninger g indtjening at kunne påpege hvr i værdikæden der kan være basis fr mkstningsbesparelse i en struktureret sammenhæng, at kunne analysere en virksmheds øknmiske udvikling med henblik på handlemuligheder at placere en given branche under en markedsfrm samt kunne vurdere knsekvenserne heraf at inddrage pris- g indkmstelasticiteter i den samfundsøknmiske analyse 5.3. Kmmunikatin, rganisatin g ledelse (10 ECTS) Indhld Analyse g vurdering af virksmheders struktur, prcesser g aktører Virksmhedens centrale værdier, ledelsesfrmer g mtivatinsfaktrer Analyse g vurdering af frsyningskæders pbygning Kmmunikatinsfrmer g strategier (gennemføres på engelsk) Anvendelse af det engelske sprg i frskellige frretningsmæssige sammenhænge (gennemføres på engelsk) Mål fr læringsudbyttet Den studerende skal have viden m: Begreber, terier g mdeller vedrørende rganisatinsstruktur, styringsprcesser, samarbejde, ledelse, individ g mtivatin Terier g metder til implementering af innvative udviklingsprjekter, herunder begreber g metder til prjektstyring Kmmunikatinsmdeller g terier Frsyningskædens elementer g sammenhængen imellem dem Strategiske muligheder, værdiskabelse g kernekmpetencer indenfr Supply Chain Management Interne g eksterne kmmunikatinsprblemstillinger Frmidlingsterier g strategier, herunder verbale g nn verbale virkemidler Frskellige frretningsrelevante skriftlige kmmunikatinsprdukter g frmer Mødestrategier Grundreglerne indenfr prblemrienteret prjektarbejde Den studerende skal have færdigheder i at kunne analysere en rganisatins pbygning, struktur, ledelsesniveauer, ledelsesfrmer, prcesser g kultur g betydningen heraf fr virksmhedens strategi Side 16 af 54

17 Studierdning på Markedsføringsøknm kunne finde g vurdere værdien af vigtige aktørers erfaringer indenfr rganisatinsfrmer, ledelse, mtivatin Frstå sin egen rlle i frhld til gruppearbejde Analysere innvatinstyper g mdeller i praksis. Kunne analysere frsyningskæder samt identificere deres centrale styrker g svagheder kunne anvende det engelske sprg i frretningsmæssig sammenhæng både skriftligt g mundtligt anvende relevante IT redskaber til kmmunikatin, herunder kunne arbejde kreativt med persnlig kmmunikatin kunne udvikle budskaber målrettet målgruppen, herunder æstetiske udtryk Sætte sig ind i akademisk materiale Anvende metder til udviklingen af persnligheden Den studerende skal pnå kmpetence til at kunne pstille relevante handlingsmuligheder g løsninger til ny rganisatinsstruktur, mtivatins- g ledelsesfrmer i virksmheden at kunne håndtere innvatinsmdeller g redskaber til praktisk ideudvikling g innvatin sm knkurrenceparameter. kunne analysere virksmhedens lgistiske struktur g delelementer, værdiskabelsen gennem frsyningskæden g identifikatin af kernekmpetencer at kunne deltage i fagligt g tværfagligt samarbejde på engelsk at kunne præsentere budskaber med persnlig gennemslagskraft g selvstændighed på både dansk g engelsk at kunne tilegne sig g anvende færdigheder g ny viden i relatin til fagmrådet at præsentere materiale skriftlig g mundtligt 5.4. Erhvervsret (5 ECTS) Indhld Retskilder samt dmstlssystemet Aftaleret, herunder Aftaleindgåelse generelt g indgåelse af frsikringsaftaler Fuldmagt Ugyldighed Frbrugeraftaler Virksmhedens retlige frhld, herunder Virksmhedsfrmer Side 17 af 54

18 Studierdning på Markedsføringsøknm Ansættelsesret, herunder ferie Inslvensret, herunder virksmhedssammenbrud Kreditsikring, herunder Kautin Ejendmsfrbehld Pant i løsøre, frdringer g fast ejendm Mål fr læringsudbyttet Den studerende skal have viden m: Retskilderne Dmstlssystemet Knsekvenserne af afgivelse af urigtige plysninger ved frsikringsaftalens indgåelse, samt reglerne m frsætlig g uagtsm fremkaldelse af frsikringsbegivenheden Ugyldighed g frtrydelsesret Ferielvens regler m ptjening g afhldelse af ferie Reknstruktin g frivillig akkrd Kautin Pant i løsøre herunder mtrkøretøjer g flydende pant samt sikringsakter Mulighederne fr at få sikkerhed i frdringer, herunder gældsbrevslvens regler m sikringsakter. Den studerende skal have færdigheder i at Vurdere erhvervsjuridiske prblemstillinger i relatin til: Aftaleret, herunder Aftaleindgåelse, herunder internatinale købsaftaler Fuldmagtsfrhld Hæftelsesfrhld ved frskellige virksmhedsfrmer Ansættelsesret, herunder funktinærlvens regler m psigelsesvarsler, brtvisning g gdtgørelse Individual- g universalfrfølgning, herunder: Transbeneficiet Knkurs, herunder navnlig inslvenskravet, mstødelse g knkursrdenen Kreditaftalelvens regler m ejendmsfrbehld Finansiering ved køb/pantsætning af fast ejendm, herunder tinglysningslvens regler m Priritetsrdenen Sikringsakter Gyldighedvirkningen Ejendmsbestanddele g tilbehørspant Side 18 af 54

19 Studierdning på Markedsføringsøknm Læringsmål g indhld fr de bligatriske uddannelseselementer på 2. semester Tema: Strategifrmulering 6.1. Internatinal markedsføring g salg (10 ECTS) Indhld Markedsanalyse Vækststrategier Internatinalisering Segmentering, målgruppevalg g psitinering Mål fr læringsudbyttet Den studerende skal have viden m: Frståelse fr g kunne reflektere ver frskellige markedsanalysemetder Og frståelse fr segmenteringskriterier/variable, differentieringsmuligheder g psitineringsstrategier Og frståelse fr frskellige vækststrategier Og frståelse fr internatinaliseringsterier, mdeller g strategier Dansk g engelsk terminlgi vedrørende semestrets emner De grundlæggende terier m gruppedannelse g teamarbejde Den studerende skal have færdigheder i at Anvende frskellige markedsanalyse-metder med henblik på at indsamle g bearbejde infrmatiner Anvende statistiske færdigheder til vurdering af markedsanalysens validitet g reliabilitet Udarbejde test fr gdness f fit Udarbejde test fr uafhængighed i antalstabeller Håndtere en knkret markedsanalyse ved brug af statistiske værktøjer. Opstille praksisnære løsningsmuligheder fr virksmhedens valg af målgrupper g psitineringsstrategi. Opstille løsningsmuligheder fr virksmhedens vækst. Opstille løsningsmuligheder fr virksmhedens internatinalisering, herunder markedsscreening, markedsvalg g indtrængningsstrategier på internatinale markeder Side 19 af 54

20 Studierdning på Markedsføringsøknm Den studerende skal pnå kmpetence til at Håndtere gennemførelsen af markedsanalyser fr virksmheden Vurdere selvstændigt statistisk bearbejdet markedsanalyse. Deltage i fagligt g tværfagligt samarbejde i udviklingen af virksmhedens marketingstrategi Deltage i fagligt g tværfagligt samarbejde i udviklingen af virksmhedens internatinalisering 6.2. Øknmi (5 ETCS) Indhld Grundlæggende investeringsteri Grundlæggende finansiering g valgkriterier mellem finansieringsfrmer Handelsteri g handelsplitiske indgreb Beskrivende øknmi Mål fr læringsudbyttet Den studerende skal have viden m: Metder til pstilling af kapitalbehv g betalingsstrømme sm grundlag fr pstilling af investeringskalkuler Metder til vurdering af frskellige i investeringsfrslag g lønsmhed ved hjælp af kapitalværdi, annuitetsmetde samt tilbagebetalingstid g intern rente Kilder til fremskaffelse af fremmedkapital g egenkapital Kriterier fr valg af finansieringsfrm Klassiske g nyere handelsterier Udviklingen i den internatinale handel g kendskab til de vigtigste internatinale rganisatiner Den studerende skal have færdigheder i at Vurdere frudsætninger fr g fretage beregninger sm grundlag fr investeringsbeslutninger Sammenligne frskellige finansieringsfrmer Beskrive g analysere behv fr finansiering af msætnings- g anlægsaktiver Vurdere frhld mkring valg af finansiering via egenkapital eller fremmedkapital Beskrive g analysere beflkningsudviklingen g dennes betydning fr samfundet g de markedsføringsmæssige knsekvenser Beskrive g analysere de væsentligste natinaløknmiske nøgletal med henblik på markedsvurdering Analysere virkningerne af handelsplitiske indgreb Vurdere frdele g ulemper ved glbaliseringen Side 20 af 54

21 Studierdning på Markedsføringsøknm Den studerende skal pnå kmpetencer til At fretage en beregning af en investerings lønsmhed g kunne redegøre fr valg af finansieringsfrm 6.3. Kmmunikatin, rganisatin g ledelse (5 ECTS) Indhld Ledelse af frsyningskæden Kulturanalyse natinale g internatinale kulturelle værdier g frskelle. Virksmhedskultur Anvendelse af det engelske sprg i frretningsmæssig sammenhæng i frskellige kulturelle kntekster Mål fr læringsudbyttet Den studerende skal have viden m: De lgistiske delelementer g aktiviteter, eks. distributin, lager, prduktin, indkøb g infrmatinssystemer, i virksmhedens supply chain Kulturterier g mdeller, analyse af natinale kulturer Kulturfrskelle, natinalt g internatinalt samt dansk kulturs muligheder g begrænsninger i internatinalt samarbejde Begreber sm kulturelle værdier, kulturel identitet g kulturel adfærd, kultur sm knkurrenceparameter Begreber g terier vedrørende virksmhedskultur Aktuelle rganisatriske g kulturelle prblemstillinger g aktører Evnen til at skabe knstruktive relatiner til andre Den studerende skal have færdigheder i at Kunne inddrage praktiske erfaringer i supply chain management g analysere g vurdere prblemstillinger, sm f.eks. valg af prduktinsprincip, indkøbsplitik, leverandørrelatiner sv. Vurdere praktiske lgistiske prblemstillinger g pstille relevante løsningsfrslag til fremme af lgistisk effektivitet g agilitet Identificere g vurdere kulturelle symbler g deres knsekvenser i praksis Frstå kulturens knsekvenser i frretningsmæssig/kmmunikativ sammenhæng At kunne analysere g vurdere betydningen af rganisatinens struktur, prcesser g medarbejderhåndtering fr virksmhedens mål, strategi g psitinering Side 21 af 54

22 Studierdning på Markedsføringsøknm At kunne definere, analysere g vurdere virksmhedskultur g betydningen fr virksmhedens strategi g knkurrenceevne Kunne finde g vurdere værdien af vigtige aktørers erfaringer indenfr rganisatinsfrmer, ledelse, mtivatin g virksmhedskultur Anvende engelsk skriftligt g mundtligt under hensyntagen til frskellige kulturelle kntekster Arbejde sammen på tværs af kulturer Den studerende skal pnå kmpetence til At kunne pstille relevante handlingsmuligheder/nye frslag g vurdere knsekvenserne heraf fr virksmhedens supply chain At kunne freslå, frstå g vurdere knsekvenserne af ændringer i virksmhedens frskellige lgistiske delsystemer g betydningen fr lgistisk effektivitet g knkurrenceevne At tilegne sig færdigheder g ny viden i relatin til fagmrådet g kunne inddrage dem i lgistiske prblemstillinger 6.4. Erhvervsret (5 ECTS) Indhld Erstatning uden fr kntrakt, herunder Erstatningsbetingelserne Arbejdsgiveransvar Prduktansvar Dansk g internatinal køberet, herunder internatinal privatret Virksmhedens retlige markedsrelatiner, herunder E-handelsret Immaterialret Knkurrenceret Mål fr læringsudbyttet Den studerende skal have viden m: Det i retspraksis udviklede prduktansvar Lvvalg g værneting i internatinale knflikter Knkurrencelvens regler m frbud md knkurrencebegrænsende aftaler g misbrug af dminerende stilling Designret, phavsret, patentret g varemærkeret Side 22 af 54

23 Studierdning på Markedsføringsøknm Den studerende skal have færdigheder i at Vurdere erhvervsjuridiske prblemstillinger i relatin til: Erstatning, herunder Erstatningsbetingelserne Arbejdsgiveransvar Prduktansvar mfattet af prduktansvarslven E-handel Den studerende skal pnå kmpetence til At håndtere udviklingsrienterede situatiner natinalt g internatinalt inden fr de juridiske aspekter af: Markedsføring Danske g internatinale salg, herunder Risikvergang Levering Mislighldelse Mislighldelse i danske frbrugerkøb Incterms Læringsmål g indhld fr de bligatriske uddannelseselementer på 3. semester Tema: Strategiimplementering 7.1. Internatinal markedsføring g salg (10 ECTS) Indhld Markedsføringsstrategi Salg g frhandlingsteknik Mål fr læringsudbyttet Den studerende skal have viden m: Designbriefets struktur g indhld Kunne reflektere ver handlingsparametrene på hjemmemarkedet såvel sm internatinale markeder Frståelse fr markedsføringsplanens indhld g anvendelse Side 23 af 54

24 Studierdning på Markedsføringsøknm Marketing- g salgsbudgetter Frståelse fr frskellige salgsstrategier Frskellige frhandlingsterier g mdeller Betydningen af internatinale kmpetencer Den studerende skal have færdigheder i at Anvende et designbrief til samarbejde med designere m virksmhedens prduktudvikling Opstille praksisnære løsningsmuligheder fr virksmhedens udvikling af handlingsparametrene på strategisk, taktisk g peratinelt niveau på hjemmemarkedet såvel sm på internatinale markeder Anvende budgettering til vurdering af de øknmiske knsekvenser af løsningsmulighederne Opstille g frmidle markedsføringsplanen til samarbejdspartnere g brugere Vurdere frskellige strategimuligheder i frbindelse med det gennemførende salg fra emneudvælgelse til det afsluttende salg g pfølgning Anvende frskellige frhandlingsterier g mdeller til at kunne gennemføre en knkret frhandling på engelsk Gennemføre uddannelseselementer på engelsk Den studerende skal pnå kmpetence til at Håndtere markedsførings- g salgsplanlægning fr virksmheden Deltage i rganiseringen, implementeringen g pfølgningen på markedsførings- g salgstiltag Frhandle med faglig, persnlig g sprglig gennemslagskraft Kunne arbejde i internatinale teams/grupper 7.2. Øknmi (10 ECTS) Indhld Grundlæggende prisptimering Budgettering g budgetmdeller Indkmstdannelsesmdeller Knjunkturteri Arbejdsløshed g inflatin Penge- g valutamarked Øknmisk plitik Løndannelsen Side 24 af 54

25 Studierdning på Markedsføringsøknm Mål fr læringsudbyttet Den studerende skal have viden m: Grundlæggende parameterptimering fr et prdukt på et marked Budgettets betydning fr styringen af en virksmhed g øknmien i et prjekt Grundlæggende budgetkntrl Arbejdsmarkedet g grundlaget fr udbud g efterspørgsel efter arbejdskraft Det øknmiske kredsløb g de samfundsøknmiske sammenhænge Frskellige frmer fr øknmisk plitik Frskellige arbejdsløsheds- g inflatinsårsager. Rente- g valutakursdannelsen Det mnetære samarbejde indenfr EU Frskellige øknmiske teriers pfattelse af knjunktursvingninger. Den studerende skal have færdigheder i at Vurdere den øknmiske knsekvens af frskellig parameterindsats Udarbejde resultatbudget g likviditetsbudget ver flere perider fr en virksmhed g et prjekt Redegøre fr knsekvenser i resultat- g likviditetsbudgettet ved ændringer i budgetfrudsætninger Udarbejde et balancebudget Fretage en simpel prisptimering på baggrund af kendte markeds- g mkstningsfrventninger Analysere løndannelsen på arbejdsmarkedet Anvende indkmstdannelsesmdeller til analyse af samfundsøknmiske sammenhænge g knjunktursvingninger Analysere g vurdere sammenhængen mellem arbejdsløshed g inflatin Analysere g vurdere årsager til rente- g valutakursændringer Analysere virkninger af frskellige øknmisk-plitiske indgreb Den studerende skal pnå kmpetencer til At udarbejde budgetter sm et led i virksmhedens øknmiske styring samt at kunne gennemføre af budgetkntrl At inddrage de samfundsøknmiske vilkår i relatin til markedsanalyse g vurdering At benytte samfundsøknmiske analyser g prgnser i sit prfessinelle arbejde At vurdere samfundsøknmiske sammenhænge g inddrage relevante løsningsmuligheder. Side 25 af 54

26 Studierdning på Markedsføringsøknm Kmmunikatin, rganisatin g ledelse (5 ECTS) Indhld Prjektstyring g prjektledelse Salgsrganisering g ledelse Organisatinsudvikling Mål fr læringsudbyttet Den studerende skal have viden m: Begreber g metder g IT værktøjer til planlægning g styring af prjekter Terier m rganisatinsudvikling g metder til implementering af rganisatriske udviklingsprjekter Metder g terier indenfr salgsrganisering g -ledelse Den studerende skal have færdigheder i at Kunne anvende relevante IT værktøjer til prjektledelse Vurdere knsekvenser af salgets rganisering g ledelse Kunne etablere kntakt til relevante samarbejdsparter i frskellige prjekter Kunne inddrage g vurdere værdien af vigtige aktørers erfaringer, i f.eks. rganisatinsudvikling g prjektledelse Frmidle ideer, frslag g prjekter i rganisatin, rganisatinsudvikling g salgsledelse Den studerende skal pnå kmpetence til At planlægge, styre g deltage i/gennemføre frskellige typer af prjekter, såsm praktiske events g udviklingsrienterede prjekter At kunne vurdere rganisatinens udviklingsfrløb g retning samt betydningen af rganisatrisk udvikling At kunne analysere g vurdere knsekvenserne af frskellige tiltag g ændringer af salgets rganisering g ledelse At etablere, deltage i g udvikle faglige, sciale g prfessinelle netværk At tilegne sig g anvende færdigheder g ny viden i relatin til fagmrådet Side 26 af 54

27 Studierdning på Markedsføringsøknm Læringsmål g indhld fr de valgfri uddannelseselementer De valgfri elementer ligger på 2. g 3. Semester, g de udgør en mulighed fr, at de studerende kan tne deres uddannelse i frhld til deres interesser g fremtidige karriereveje. De valgfrie uddannelseselementer består af 2 fag, der udbydes fælles på alle udbudssteder g beskrives i studierdningens fællesdel samt øvrige valgfri uddannelseselementer, der udvikles g udbydes af de enkelte akademier g beskrives i studierdningens institutinsdel Statistik - 2. semester (5 ECTS) Indhld Sandsynlighedsregning Stkastiske variable g sandsynlighedsfrdelinger Regressinsanalyse Variansanalyse Mål fr læringsudbyttet Den studerende skal have viden m: Beskrivende statistik g sandsynlighedsregning. Stkastiske variable g sandsynlighedsfrdelinger. Skalering. Regressinsanalyse Variansanalyse Den studerende skal have færdigheder i at Beregne g frtlke frskellige mål fr central tendens g variatin. Fretage sandsynlighedsberegninger fr stkastiske variable/sandsynlighedsfrdelinger Opstille, gennemføre g analysere en regressinsmdel med én eller flere frklarende variable, herunder Dummy variable Den studerende pnår kmpetence til Selvstændigt at kunne frtlke en regressinsmdel med én eller flere frklarende variable fr en knkret med markeds- g salgsmæssig prblemstilling. At kunne vurdere knkrete sandsynligheds beregninger i frbindelse med markeds- g salgsmæssige prblemstillinger. At kunne vurdere beskrivende statistik ver markeds- g salgsmæssige prblemstillinger Side 27 af 54

28 Studierdning på Markedsføringsøknm Driftsøknmi - 3. semester (5 ECTS) Indhld Grundlag fr g udvidet frståelse af mkstningsstrukturer, mkstningskalkuler g valg mellem frskellige alternativer herunder alternativmkstninger Grundlag fr g udvidet frståelse af den markedsføringsmæssige betydning af prisdannelsen ud fra afsætnings- g mkstningsmæssige frhld på frskellige markedsfrmer Grundlag fr g udvidet frståelse af investeringsbeslutninger med tilhørende følsmhedsanalyser/break-even analyser før g efter skat. Grundlag fr g udvidet frståelse af finansieringsfrmer g typer inkl. leasing g kriterier fr sammenligning g valg både før g efter skat. Mål fr læringsudbyttet Den studerende skal have viden m: Sammenhænge mellem indsats af prduktinsfaktrer g prduktin af varer g ydelser Frskellige markedsfrmers indflydelse på parameterindsats De klassiske mkstningsfrdelingssystemer samt aktivitets-baseret -mkstningssystemer (ABCcsting) Opstilling af almindelige mkstnings- g lønsmhedskalkuler på krt g lang sigt Investeringer ifm. valg mellem flere investeringsmuligheder i en før g efter skat betragtning Øknmisk ptimal levetid g udskiftningstidspunkt ifm. investeringer Opstilling af investeringskalkuler, sm grundlag fr valg af handlingsalternativer med en længere tidshrisnt. Finansieringsfrmers betydning fr valg af løsningsfrslag. Den studerende skal have færdigheder i at Kunne anvende centrale mkstningsbegreber, der har relatin til beslutningstagning. Kunne ptimere parameterindsatsen ud fra mkstnings- g afsætningsfrhld Kunne ptimere ved afsætning dels på et marked med prisfølsmhed g et ekstra marked med knstant salgspris g et marked med prisfølsmhed Kunne gennemføre følsmhedsanalyser ifm. investeringsvervejelser Kunne fretage kapitalbehvsberegninger g betalingsstrømme sm grundlag fr pstilling af investeringskalkuler både fr anlægs- g msætningsaktiver. Kunne fretage beregninger af frskellige lån g kreditters effektive renter, før g efter skat. Kunne begrunde valg af finansieringsfrm herunder egenkapital g fremmedkapital anvendelse i frbindelse med investeringer i anlægs- g msætningsaktiver. Kunne præsentere g frmidle øknmiske løsningsmuligheder Side 28 af 54

29 Studierdning på Markedsføringsøknm Den studerende skal pnå kmpetencer til Selvstændigt at kunne vurdere øknmiske knsekvenser af planlagte markedsføringsaktiviteter. Selvstændigt at identificere g analysere investerings- g finansieringsmuligheder kvalitativt g øknmisk i frhld til knkrete planlægningspgaver. 9. Praktik g afsluttende eksamensprjekt 9.1. Praktik (15 ECTS) Praktikken er placeret på 4. semester af uddannelsen, g frbinder undervisningen med det selvstændige afsluttende eksamensprjekt. Uddannelsens praktik skal skabe sammenhæng mellem den indlærte teri g praksis g understøtte, at den studerende kan anvende viden g færdigheder i frbindelse med løsning af knkrete arbejdspgaver. Praktikken skal understøtte udviklingen af faglige g persnlige kmpetencer md det selvstændigt udøvende. Mål fr læringsudbyttet Viden Detailkendskab til virksmhedens prdukter g arbejdsgange inkl. viden m anvendt teri g metde. Have erfaringer fra deltagelse i løsningen af praktiske arbejdspgaver Færdigheder Skal kunne anvende et alsidigt sæt tekniske, kreative g analytiske færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden fr erhvervet Selvstændigt at kunne indsamle viden til løsning af en arbejdspgave Skal kunne vurdere praksisnære arbejdspgaver/prblemstillinger, pstille løsningsmuligheder g frmidle disse Skal kunne kmmunikere prfessinelt med kunder g/eller andre interessenter Kmpetencer Frhlde sig selvstændigt til anvendelse af teri i praksis Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig færdigheder g ny viden, i relatin til erhvervet. Skal kunne frstå begreber g metder samt reflektere ver anvendelse af begreber g metder i praksis. Side 29 af 54

30 Studierdning på Markedsføringsøknm Afsluttende eksamensprjekt (15 ECTS) Frmålet med det afsluttende eksamensprjekt er at den studerende på et metdisk grundlag udarbejder en selvstændig tværfaglig g praksisnær pgave, der demnstrerer viden, færdigheder g kmpetencer, der tager udgangspunkt i de generelle læringsmål fr uddannelsen, sm nævnt på s. 4. Sm hvedregel tager prjektet udgangspunkt i knkrete prblemstillinger fra en virksmhed. Udver uddannelsens læringsmål er læringsmålene fr eksamensprjekt : Viden Den studerende skal have viden m de vigtigste anvendte terier g metder inden fr fagmrådet Færdigheder Den studerende skal kunne anvende g kmbinere færdigheder, der knytter sig uddannelsens centrale fagmråder. Den studerende skal kunne anvende metder g redskaber til at indsamle g analysere infrmatin i relatin til en praksisnær prblemstilling. Kmpetencer Den studerende skal kunne indgå i udviklingsrienterede g/eller tværfaglige arbejdsprcesser. Den studerende skal kunne vurdere teretiske g praksisnære prblemstillinger. Den studerende skal kunne pstille g frmidle løsninger g begrunde de valgte handlinger g løsninger. Regler m mfang, aflevering g krav til prjektet findes i uddannelsesstedets vejledning herm. 10. Prøver Uddannelsens læringsudbytte dkumenteres undervejs ved prøver, der kan bestå i mundtlige g skriftlige eksaminer, bedømmelse af pgaver g prjekter, deltagelse i seminarer, øvelsesrækker m.v. Prøverne er enten eksterne eller interne. Ved de eksterne prøver medvirker en censr beskikket af Ministeriet fr Frskning, Innvatin g Videregående Uddannelser. Ved de interne prøver fretages bedømmelsen af en eller flere lærere, udpeget af uddannelsesinstitutinen. Af eksamensbestemmelserne fr de enkelte prøver fremgår, hvrvidt prøven er intern eller ekstern, g hvem der medvirker ved bedømmelsen. Alle prøver skal bestås. Side 30 af 54

31 Studierdning på Markedsføringsøknm Oversigt ver prøver g eksaminer Uddannelsen mfatter følgende prøver frdelt på semestre. Eksamensprøver 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Årsprøve bestående af: test i alle fagmråder Casebaseret skriftlig eksamen (1. eksterne eksamen) Prøve i valgfag (1. interne eksamen) Prøve i bligatriske fag. (2. interne eksamen) Maj/Juni Skriftlig Maj/Juni Skr. eller mdt. Dec./Jan. Skr. g mdt Prøve i valgfag (3. interne eksamen) Prøve i praktikfrløb (4. interne eksamen) Prøve baseret på afsluttende eksamensprjekt (2. eksterne eksamen) Dec./Jan. Skr. eller mdt. Frår Skr./mdt. Juni Skriftlig g mundtlig Side 31 af 54

32 Studierdning på Markedsføringsøknm Obligatriske prøver g eksaminer Årsprøve (1. eksterne prøve) Årsprøven består af 2 delprøver g afhldes ved udgangen af 2. semester. Prøven består af: En test i alle fagmråder En tværfaglig casebaseret eksamen med udgangspunkt i en knkret virksmhed Den elektrniske test afprøver bredt læringsmål fr viden g færdigheder indenfr: Internatinal markedsføring g salg Øknmi Kmmunikatin, rganisatin g ledelse. Erhvervsret Den tværfaglige caseeksamen er en 4 timers eksamen, sm gennemføres efter 24 timers frberedelse. Caseeksamen skal bredt afprøve læringsmålene fr de bligatriske fag på 1. år, idet der lægges str vægt på, at den studerende på et metdisk grundlag kan anvende den indlærte teri i frbindelse med en knkret prblemstilling. Grundlaget fr de 24 timers frberedelse er en krt pgavebeskrivelse sm mfatter: Navnet på den virksmhed, sm skal analyseres Det verrdnede prblemfelt, sm skal afdækkes Ngle indledende link til infrmatin m virksmheden g/eller det relevante marked På eksamensdagen vil den studerende blive stillet et eller flere spørgsmål, sm på et metdisk grundlag skal besvares med udgangspunkt i den indsamlede infrmatin g evt. ekstra udleveret infrmatin på eksamensdagen. Der gives én samlet karakter efter 7-trins-skalaen på baggrund af de pnåede karakterer fr de 2 delprøver. Ved karakterafgivelse vægter den tværfaglige caseeksamen 2/3 g den elektrniske test 1/3. Delprøverne skal bestås enkeltvis g påføres eksamenbeviset. Side 32 af 54

33 Studierdning på Markedsføringsøknm semester eksamen (2. interne prøve) 2. interne prøve er en tværfaglig eksamen i hele 3. semesters pensum. Prøve består af en skriftlig g en mundtlig del g afhldes i slutningen af 3. semester. Den skriftlige del er en 48 timers tag-hjem pgave sm løses individuelt på baggrund af et caseplæg på engelsk. Den studerende skal i løbet af 48 timer besvare den stillede pgave. Løsningen skal både indehlde en prblemfrmulering g et metdeafsnit g må max. have et mfang af 10 nrmalsider (en nrmalside er 2400 karakterer inkl.mellemrum, fdnter, tekstbkse g slutnter). Besvarelsen afleveres individuelt. På baggrund af den skriftlige del skal den studerende frberede en mundtlig frsvar af den løsning, der er afleveret. Der gives én samlet karakter efter 7-trins skalaen, g karakteren påføres eksamensbeviset. Den skriftlige g mundtlige del vægter ligeligt Prøve i praktikfrløb (4. interne eksamen) Frløbet afprøves skriftligt eller mundtligt. Prøven vurderes til bestået/ikke bestået. Frmatet mkring prøven fremgår af studierdningens institutinsdel. Prøve baseret på afsluttende eksamensprjekt (2. eksterne eksamen) Med udgangspunkt i den skriftlige rapprt eksamineres den studerende ved en individuel mundtlig eksamen af 45 minutters varighed, inkl. vtering. Evalueringen sker efter 7-trins-skalaen. Der gives én samlet karakter efter 7-trins-skalaen fr prjektet på baggrund af en samlet vurdering af det skriftlige arbejde g den mundtlige præstatin. Ved karakterafgivelse vægter den skriftlige del af hvedprjektet 2/3 g det mundtlige frsvar 1/3. Der plyses ikke delkarakterer. Når et gruppefremstillet prdukt indgår i bedømmelsesgrundlaget ved den mundtlig prøve, skal det fremgå, hvilke dele eksaminanden selv har udarbejdet. De dele af prduktet, sm eksaminanden har udarbejdet, danner grundlag fr bedømmelse af den skriftlige del af præstatinen. Såfremt den samlede bedømmelse giver en karakter mindre end 02, skal den studerende udarbejde et nyt prjekt med en ny prblemfrmulering evt. med udgangspunkt i den samme virksmhed fr igen at indstille sig til afsluttende eksamensprjekt. Side 33 af 54

34 Studierdning på Markedsføringsøknm Prøver i valgfri uddannelseselementer Prøve i valgfag (1. interne eksamen): STATISTIK Prøven i det ene valgfag afhldes ved udgangen af 2. semester. Der gives en karakter sm påføres eksamensbeviset. Statistik: 3 timers skriftlig prøve Prøve i valgfag (3. interne eksamen): DRIFTSØKONOMI Prøven i det andet valgfag afhldes ved udgangen af 3. semester. Der gives en karakter, sm påføres eksamensbeviset. Driftsøknmi: 3 timers skriftlig prøve. Frmatet fr prøver i øvrigt fremgår af studierdningens institutinsdel. 11. Indstilling til eksamen Deltagelse i prøverne på studiet frudsætter, at den studerende har fået gdkendt en eller flere bligatriske pgaver/aktiviteter i de enkelte fag g prjekter. De bligatriske aktiviteter fremgår af studierdningens institutinsdel. Fr at kunne indstille sig til eksamen er det en frudsætning, at alle eksamener på det fregående semester er bestået. Det betyder fx, at fr at kunne indstille sig til eksamener på 3. semester skal man have bestået alle eksamener på 2. semester. Endelig skal alle eksamener på uddannelsens 2. g 3. semester, samt prøve i praktikfrløb været bestået, fr at kunne indstille sig til prøve i afsluttende eksamensprjekt. Side 34 af 54

35 Studierdning på Markedsføringsøknm Institutinsdel 12. Valgfri Uddannelseselementer Institutinen udbyder de valgfrie uddannelseselementer beskrevet i afsnit 4.4. Herudver udbyder institutinens valgfrie uddannelseselementer, sm beskrevet nedenfr. Disse gennemføres på engelsk, såfremt der ikke er tilstrækkelig med studerende til at prette hld på dansk Valgfag Kursusbeskrivelse fr de valgfri uddannelseselementer Statistik, valgfag 2. semester (5 ECTS) Se uddybende beskrivelse af valgfaget i fællesdelen på side E-business, valgfag 2. semester (5 ECTS) Frmålet med faget er at kvalificere den studerende til at integrere E-business i en virksmheds verrdnet strategi. Dette indebærer viden vedrørende, øknmiske, lgistiske g rganisatriske knsekvenser sm E-business kan medføre fr en virksmhed på lang g krt sigt. Endelig skal den studerende være i stand til at udbrede kendskabet til virksmhedens hjemmeside. Dette fag henvender sig til studerende sm har en basis viden indenfr marketing g sm ønsker at udvikle kmpetencer g viden m E-business Indhld Analyse af en virksmheds muligheder g trusler frårsaget af internettet Analyse af en virksmheds hjemmeside g dets indhld Alternative frretningsmdeller Omstrukturering af en virksmheds distributinskanaler frårsaget af internettet Brug af ff- g nline marketing til trafik skabende aktiviteter til en hjemmeside Mål fr læringsudbyttet Den studerende skal have viden m: Grundlæggende termer g kncepter i relatin til E-business Frståelse fr terier relateret til E-business herunder muligheder g begrænsninger fr E-business Integratin af en virksmheds E-business strategi med virksmhedens verrdnede strategi Side 35 af 54

STUDIEORDNING 2013-2015

STUDIEORDNING 2013-2015 STUDIEORDNING 2013-2015 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 54 Indhld 1. Uddannelsen... 4 1.1. Frmål... 4 1.2. Omfang... 4 1.3. Mål fr læringsudbytte... 4 1.4. Titulatur... 5 2. Uddannelsens indhld

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for markedsføringsøkonomuddannelsen fra august 2015

Rettelsesblad til studieordningen for markedsføringsøkonomuddannelsen fra august 2015 Rettelsesblad til studierdningen fr markedsføringsøknmuddannelsen fra august 2015 Netværket fr uddannelsen har fastlagt følgende indhldsmæssige ændringer: Kernemrådet Erhvervsret Det bligatriske uddannelseselement

Læs mere

Uddannelsesplan for Akademiuddannelserne i Grønland

Uddannelsesplan for Akademiuddannelserne i Grønland Uddannelsesplan fr Akademiuddannelserne i Grønland Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2014 Side! 1 af! 23 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsernes frmål... 3 3. Uddannelsernes

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer Studierdning fr uddannelsen til Handelsøknm (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt. Gældende pr. 1. september 2013. Der tages frbehld fr eventuelle trykfejl g ændringer

Læs mere

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018 Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelruddannelsen i sftwareudvikling Gældende fr frårssemestret 2018 udarbejdet 15.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelr i innvatin g entrepreneurship Gældende fr efterårs-/frårssemestret 2017-2019 udarbejdet 02.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre...

Læs mere

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018 Eksamenskatalg fr Handelsøknmuddannelsen Gældende fr frårs -/ efterårs semestret 2018 udarbejdet 15. januar 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

1. Indledning. 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre

1. Indledning. 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre Eksamenskatalg fr OPBLF16ED36 Udarbejdet 17-01-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Studieordningens nationale del

Studieordningens nationale del Studierdningens natinale del Pædagguddannelsen 2014- bekendtgørelsen Indhldsfrtegnelse Afsluttende prøver i Fællesdelen... 2 Udprøvning af grundfagligheden... 2 Prøvefrm: Grundfagligheden K1... 2 Prøvefrm:

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studierdning fr SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG BESKRIVELSE

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom 2012-2014. Erhvervsakademiuddannelsen, Markedsføringsøkonom AP Degree in Marketing Management

Studieordning for markedsføringsøkonom 2012-2014. Erhvervsakademiuddannelsen, Markedsføringsøkonom AP Degree in Marketing Management Studieordning for markedsføringsøkonom 2012-2014 Erhvervsakademiuddannelsen, Markedsføringsøkonom AP Degree in Marketing Management Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 1 af 42 Indhold 1. Uddannelsen...

Læs mere

STUDIEORDNING 2012-2014 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2012-2014 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2012-2014 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Version august 2012 Indhold FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Omfang... 3 1.3. Mål for læringsudbytte... 3 1.4. Titulatur...

Læs mere

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier:

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier: Frretningsplan til Danmarksmesterskabet g bedømmelseskriterier: Frretningsplan: Skriftstørrelse 12 Max 15 sider á 2400 anslag (alt der verskrider, tæller ikke med i bedømmelsen) Idéens navn Ideén på 3

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Erhvervsret. Indhold Fagområdet omfatter navnlig:

Erhvervsret. Indhold Fagområdet omfatter navnlig: Erhvervsret 10 ECTS Fagansvarlig: Erik Werlauff Placering 1. Semester Type g sprg Obligatrisk Dansk Omfang g frventning Undervisning: ca. 60 timer Frberedelse: Du må nrmalt regne med at skulle bruge ca.

Læs mere

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 40 Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Indhold Fælles del: 1. 1. Uddannelsen...

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Professionsretningen Udførelse

Professionsretningen Udførelse Valgdel: Prfessinsretningen Udførelse Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i Udførelse er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

STUDIEORDNING 2010-12 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2010-12 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2010-12 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Erhvervsakademiet Lillebælt Version august 2010 Fælles del: Indhold Indhold 1. Uddannelsen... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 1.3. Mål for læringsudbytte...

Læs mere

Professionsretningen Udførelse

Professionsretningen Udførelse Valgdel: Prfessinsretningen Udførelse Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i Udførelse er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studierdningen fr uddannelsen Bachelr (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknlgi) Bachelr f Science (BSc) in Engineering (Welfare Technlgy) Studiestart september

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom 2013-2015. Erhvervsakademiuddannelsen, Markedsføringsøkonom AP Degree in Marketing Management

Studieordning for markedsføringsøkonom 2013-2015. Erhvervsakademiuddannelsen, Markedsføringsøkonom AP Degree in Marketing Management Studieordning for markedsføringsøkonom 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelsen, Markedsføringsøkonom AP Degree in Marketing Management Side 1 af 53 Indhold Fælles del: 1. Uddannelsen... 4 1.1. Formål... 4

Læs mere

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Studierdningens natinale del Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Grundfagligheden prøves gennem tre prøver, der svarer til tre kmpetencemål. Det ene kmpetencemål retter sig md første praktik. Prøve: Grundfaglighedens

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus)

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelr i musik (BMus) / Bachelr f Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) August 2011, rev. 2013 DKDM. Studierdning: Bachelruddannelsen sm Musikpædagg

Læs mere

FÆLLESSTUDIEORDNING FOR MARKEDSFØRINGSØKONOM

FÆLLESSTUDIEORDNING FOR MARKEDSFØRINGSØKONOM FÆLLESSTUDIEORDNING FOR MARKEDSFØRINGSØKONOM 2014 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Studieordning. Studieordning for Markedsføringsøkonom

Studieordning. Studieordning for Markedsføringsøkonom Studieordning for Markedsføringsøkonom Markedsføringsøkonomuddannelsen Side 0 August 2013 DEL 1: FÆLLES DEL... 4 1. Uddannelsen... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 1.3. Mål for læringsudbytte... 4 1.4.

Læs mere

Professionsretningen Konstruktionsprojektering

Professionsretningen Konstruktionsprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Knstruktinsprjektering Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i knstruktinsprjektering er placeret i 3., 4. g 5. semester. Kurset

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom 2014

Studieordning for markedsføringsøkonom 2014 Studieordning for markedsføringsøkonom 2014 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (kemi)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (kemi) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studierdningen fr uddannelsen Bachelr (BSc) i teknisk videnskab (kemi) Bachelr f Science (BSc) in Engineering (Chemistry) Studierdning 2011, Versin 1.4 Gældende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Fagbeskrivelser. Master i Kvalitet og Ledelse i Social- og Sundhedssektoren. Syddansk Universitet. (Opdateret august 2009)

Fagbeskrivelser. Master i Kvalitet og Ledelse i Social- og Sundhedssektoren. Syddansk Universitet. (Opdateret august 2009) Fagbeskrivelser Master i Kvalitet g Ledelse i Scial- g Sundhedssektren Syddansk Universitet (Opdateret august 2009) 1 Mdultvhlder Omfang g ECTS Frudsætninger Mdulbeskrivelse Kmpetencemål Undervisningsfrm

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 2 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Studieordning International Hospitality Management uddannelsen Institutionel del

Studieordning International Hospitality Management uddannelsen Institutionel del Studierdning Internatinal Hspitality Management uddannelsen Institutinel del Internatinal Hspitality Management Institutinel del Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne...

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

STUDIEORDNING 2009-2011 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN. Gældende fra september 2009. Version 7/9 2009. VIA University College - Campus Horsens

STUDIEORDNING 2009-2011 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN. Gældende fra september 2009. Version 7/9 2009. VIA University College - Campus Horsens STUDIEORDNING 2009-2011 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Gældende fra september 2009 Version 7/9 2009. VIA University College - Campus Horsens Indhold Fælles del: 1. Uddannelsen... 4 1.1. Formål... 4 1.2.

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Klinisk undervisning I

Modulbeskrivelse. Modul 1. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Klinisk undervisning I Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 1 Ergterapi g ergterapeutisk praksis. Klinisk undervisning I Februar 2016 SUHP g JEBA / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 1 består

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Scialøknmiske Virksmheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Henning Bach, Senirfrsker, Ph.D. Afdeling fr Beskæftigelse g Integratin SFI Det Natinale Frskningscenter fr Velfærd Frmålet med SFI s undersøgelse

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprjekt, 2. semester, frår 2012 Erhvervsakademiet København Nrd Udleveret 7. maj 2012 Opgaven Det er prjektgruppens pgave at dkumentere en event. Hensigten er, at

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Uddannelsesplan Mad:Iværk

Uddannelsesplan Mad:Iværk Uddannelsesplan Mad:Iværk Spinderigade 11 E 7100 Vejle Telefn: +45 3131 0081 E-mail: per@kkkenhavn.cm Web: kkkenhavn.cm Efteråret 2013 En ny uddannelse i frretningsudvikling fr mikr-fødevareprducenter

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

MARKEDSFØRINGSØKONOM (AK)

MARKEDSFØRINGSØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen MARKEDSFØRINGSØKONOM (AK) Erhvervsakademi Dania Viborg Randers 2014-2016 Side 1 af 55 Studieordning for uddannelsen til Markedsføringsøkonom (AK) ved Erhvervsakademi Dania

Læs mere

HØRING Udkast 10. oktober 2014 Bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse

HØRING Udkast 10. oktober 2014 Bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse UVM/UVA/EUL HØRING Udkast 10. ktber 2014 Bekendtgørelse m kmbineret ungdmsuddannelse I medfør af 3, stk. 3, 4, stk. 2, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 3, 10, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 3, 14, stk. 4, 16,

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dat: 17.03.2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Business Aabenraa Nyt peratørhus fr erhvervsfremme i Aabenraa Kmmune.frdi vi vil have Sammenhæng

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom

Studieordning for markedsføringsøkonom Studieordning for markedsføringsøkonom Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Godkendt

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

4. Overordnet planlægning

4. Overordnet planlægning Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning Indhld: 00 Planlægningsmetden 10 Omgivelserne 20 Resultatmål 30 Øknmimål 40 Hvedfrløb 50 Organisatinsfrm fangel Prjektledelse as

Læs mere

Fagstudieordning for BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017

Fagstudieordning for BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017 Fagstudierdning fr BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, 2017- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017 1 Indhld 1. Indledning... 4 2. Titel g tilknytning... 4 3. Uddannelsens frmål g kmpetenceprfil...

Læs mere

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008 Den finansielle krise Gå hjem møde nsdag den 3. december 2008 Dagens fredragshldere Jn Lauritzen Mikkel Oxfeldt Michael Brandt Maria Smærup Dagens menu Finansiering Selskabsstrukturer Ansættelsesret Organisatinsstrategi

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Center for HR og Udvikling og Center for Økonomi Bilag 1, Organisering af Administrativ Service

Center for HR og Udvikling og Center for Økonomi Bilag 1, Organisering af Administrativ Service Center fr HR g Udvikling g Center fr Øknmi Bilag 1, Organisering af Administrativ Service TAO prgramgruppe 18. maj 2015 Baggrund Slagelse Kmmune har besluttet at gennemføre g realisere et identificeret

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere