Virksomheders regnskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomheders regnskaber"

Transkript

1 Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1

2 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer, Andrico grafisk ISBN Faglige konsulenter: Erhvervsrådgiver Jørn Ingemann, Sydbank Lektor Lone Eibye Mikkelsen, Struer Gymnasium Denne e-bog er udgivet med støtte fra Undervisningsministeriet. Bogen kan downloades gratis og udskrives fra adresserne eller 2

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Budget ved etablering af selvstændig virksomhed... 4 Åbningsbalance... 4 Driftsbudget... 5 Boks om European Business Game... 5 Balancebudget... 5 Opgave Likviditetsbudget... 6 Boks om iværksættere i Danmark... 6 Kapitel 2. Krav til årsregnskaber... 8 Hvorfor lave et regnskab?... 8 Årsberetning... 8 Boks om Harboe Bryggeri's årsberetning... 8 Noter... 9 Anvendt regnskabspraksis... 9 Revisionspåtegning... 9 Boks om Nordisk Fjer Offentliggørelse Alternative regnskaber Boks om den nye årsregnskabslov Opgave Kapitel 3. En model for et årsregnskab En model for resultatopgørelsen Resultatopgørelsen - med Vestas som eksempel Opgave Opgave En model for balancen Aktiver Passiver Balancen - med Vestas som eksempel Opgave Opgave Kapitel 4. Analyse af årsregnskaber Analyse med indexeret tidsrække Analyse med diagrammer/regneark Analyse med 11 nøgletal Opgave Nøgletal fra danske børsnoterede virksomheder Opgave

4 Kapitel 1. Budget ved etablering af selvstændig virksomhed Erik Jensen ønsker at starte sin egen virksomhed. Han har et par kontormøbler, noget værktøj, en computer og kr. stående på en bankbog. Men en hurtig udregning viser, at det ikke er nok. Han må derfor i banken for at låne nogle penge. Erik viser banken en oversigt over de investeringer, der kræves ved opstarten: Art Nyt Har selv EDB-anlæg Kontormøbler Værktøj Indkøb af råvarer Firmabil Depositum, lokaleleje Kontanter Markedsføring I alt Fig 1. Erik Jensens investeringer ved etablering af selvstændig virksomhed. Men banken sender ham hjem igen, for den vil ikke være med til at finansiere idéen, før den har set et budget. I budgettet skal der sættes tal på de forventninger, Erik har til de kommende perioders indtægter og udgifter. En iværksætter skal nemlig som hovedregel altid lave et budget, som virker realistisk og overbevisende for de investorer, der skal være med til at finansiere forretningsidéen. Et budget består typisk af følgende: 1) En åbningsbalance. 2) Et driftsbudget for hvert af de efterfølgende år. 3) Et balancebudget for hvert af de efterfølgende år. 4) Man kan eventuelt supplere budgettet med et likviditetsbudget. 1. Åbningsbalance Åbningsbalancen viser aktiverne og passiverne ved virksomhedens start. Aktiverne er en oversigt over de ting af værdi, der kræves for at drive virksomheden. Heri indgår køb af lokaler, maskiner, inventar, råvarer, transportmidler, likvid beholdning, osv. Passiverne viser, hvorledes aktiverne er finansieret. Heri indgår iværksætterens eget indskud (egenkapitalen), gæld til realkredit, leverandørgæld, bankgæld osv. Summen af aktiverne er altid lig med summen af passiverne. Aktiver pr.. 1/1 2001: Passiver pr.. 1/1 2001: EDB-anlæg Kontormøbler Egenkapital Brochurer (markedsføring) Værktøj Leverandørgæld Firmabil Varelager Banklån Depositum, lokaleleje Likvid beholdning Aktiver i alt: Passiver i alt: Fig 2. Erik Jensens åbningsbalance 4

5 1. Budget ved etablering af selvstændig virksomhed Erik Jensen vil starte en virksomhed med aktiver på i alt , hvoraf 1/3 er finansieret af ham selv. Tallene indsættes i en åbningsbalance (fig. 2). 2. Driftsbudget I driftsbudgettet indgår de forventede indtægter og udgifter for det kommende år. En markedsanalyse kan give et fingerpeg om forventningerne til indtægterne (omsætningen). Periodens udgifter (omkostninger) beregnes ud fra skønnede udgifter til råvarer, lønninger, markedsføring, husleje, transport, revisorhonorar, forsikringer, administration, porto, osv. Man opstiller årets indtægter og udgifter i en såkaldt resultatopgørelse. Heri skal der også indgå en nedskrivning af de aktiver, som er blevet mindre værd (afskrivninger), renteudgifterne og skatten (fig. 3). European Business Game (EBG) I EBG konkurrerer mange gymnasie- og HFklasser i faget erhvervsøkonomi om at etablere en selvstændig virksomhed. Dommerne kårer hvert år en gruppe på 3-5 elever som danmarksmestre, og denne skal fremlægge sin forretningsidé ved en international finale. I EBG fremlægges der mange opfindsomme idéer, lige fra højteknologiske vækkeure med vibrator, web-sider for teenagere, genbrug af plasticflasker til skistave med indbyggede handsker. Det er et krav i EBG, at der udarbejdes et budget for de første 3 år, og egenkapitalen skal på starttidspunktet udgøre 30% af passiverne. Det skal endvidere fremgå af en finansieringsplan, hvorledes gruppen vil fremskaffe de øvrige 70% af passiverne. Resultatopgørelse for år 2001 Omsætning råvarer lønninger markedsføring husleje transportomkostninger revisorhonorar forsikringer afskrivninger renteudgifter skat Årets resultat Fig 3. Erik Jensens driftsbudget (beløb i kr.) 3. Balancebudget Balancebudgettet viser en oversigt over aktiverne og passiverne ved regnskabsårets afslutning. Der er en nøje sammenhæng mellem mange af de beløb som indgår i driftsbudgettet og balancebudgettet. Dette fremgår af følgende eksempler: Eksempler,, aktiver: inventar primo varebeholdning primo afskrivninger + årets varekøb + nyanskaffelser årets vareforbrug inventar ultimo varebeholdning ultimo tilgodehavender primo kassebeholdning primo + årets fakturasalg + årets indbetalinger årets indbetalinger årets udbetalinger tilgodehavender ultimo kassebeholdning ultimo Eksempler,, passiver: egenkapital primo langfristet gæld primo eventuel privatforbrug + nye langfristede lån + årets resultat afdrag på langfr. gæld egenkapital ultimo langfristet gæld ultimo leverandørgæld primo +årets varekøb betaling af leverandører leverandørgæld ultimo Erik Jensen kan nu opstille et balancebudget (fig. 4) med udgangspunkt i åbningsbalancen og driftsbudgettet. 5

6 1. Budget ved etablering af selvstændig virksomhed Aktiver pr.. 31/ : Passiver pr.. 31/ : EDB-anlæg Kontormøbler Egenkapital Brochurer (markedsføring) Værktøj Leverandørgæld Firmabil Varelager Banklån Depositum, lokaleleje Likvid beholdning Skyldig skat og moms Aktiver i alt: Passiver i alt: Fig. 4. Erik Jensens balancebudget efter første år (beløb i kr.) Opgave 1 Spørgsmål til balancebudgettet (fig. 4): 1) Hvorfra kommer driftsbudgettets afskrivninger på kr.? 2) Er der i år 2001 foretaget nyinvesteringer i edb, møbler, brochurer, værktøj og bil? 3) Hvorfra kommer egenkapitalen på kr.? 4. Likviditetsbudget Det er ikke altid et krav, men ofte en god idé, at supplere budgettet med et likviditetsbudget. Dette giver et overblik over ind- og udbetalingerne og deres tidsmæssige placeringer. Herved sikres virksomheden en tilstrækkelig likviditet, så den hele tiden er i stand til at betale sine regninger til tiden. Et likviditetsbudget kan f.eks. opgøres på månedsbasis, som vist i følgende eksempel (fig. 5). Fakta om iværksættere i Danmark Antallet af iværksættere er faldet meget de senere årtier. Siden 1965 er antallet af selvstændige halveret. I 1990 erne startede der kun omkring iværksættere op om året, hvoraf der kun var 50% tilbage efter 3 år og 33% efter 7 år. I 1990 erne forsøgte staten at fremme iværksætterkulturen gennem offentlige ordninger, der støttede iværksætteren de første par år men det var som et alternativ til arbejdsløshedsunderstøttelse. Dvs. mange iværksættere var folk uden branchekendskab, erhvervserfaring, uddannelse og personligt overskud. Ordningen blev derfor ikke den succes, politikerne havde regnet med. I slutningen af 1990'erne tilbød staten iværksættere gratis rådgivning gennem 150 professionelle etableringsvejledere. Tal fra Danmarks Statistik viser at hele 75% af de iværksættere, som benyttede sig af dette tilbud, overlevede efter 3 år. I dag er etableringsvejlederne erstattet af 14 regionale kontaktpunkter, som giver gode råd og vejledning til iværksættere (se f.eks. Siden august 2000 er det blevet lettere for iværksættere at låne kapital, på grund af en ny garantiordning. Staten kautionerer gennem Vækstfonden for lån på mellem kr. og 5 mio. kr. og sikrer herved bankerne 75% af eventuelle senere tab. Bankerne skal som sædvanligt gennemføre en kreditvurdering med udgangspunkt i iværksætterens budget, men kan nu tillade en større risiko. Endelig kan det nævnes, at mange kommuner har foretaget decentrale initiativer for at fremme iværksætteri. Nogle har lavet iværksætterhuse, mens andre har samlet mange små iværksætterfirmaer i en udviklingspark. 6

7 1. Budget ved etablering af selvstændig virksomhed Indbetalinger: 1. måned 2. måned måneder i alt Fra kontant varesalg Fra salg på kredit Indbetalinger i alt: Udbetalinger: Kontantkøb af råvarer Betaling af kreditorer Løn Moms Skat Faste omkostninger Renteudgifter Afdrag på lån Andre udbetalinger Udbetalinger i alt: Likviditetsforskydning Likviditet primo Likviditet ultimo Fig. 5. Erik Jensens likviditetsbudget. Bemærk at alle ind- og udbetalinger i et likviditetsbudget er inklusiv moms, mens beløbene i drifts- og balancebudgetterne er eksklusiv moms. Fig. 5 viser vigtigheden af at lave et likviditetsbudget på månedsbasis. På årsbasis har virksomheden en meget flot likviditet, som vokser fra kr. til kr. Men på trods heraf er det nødvendigt med en kassekredit på mindst kr. i måned 2, for at alle regninger kan betales til tiden. Hvis der i en virksomhed er tale om sæsonbetonet salg, er det særdeles vigtigt med et likviditetsbudget, som beskriver pengestrømmene måned for måned. Det er en god ide at have en pæn reserve i likviditetsbudgettet, idet man ofte kommer ud for uforudsete udgifter, eller at kunder glemmer at betale til den aftalte tid. Det kunne medføre, at iværksætteren ikke kan betale sine regninger til tiden. Projektopgave Dan en gruppe på 3-5 elever med henblik på at etablere jeres egen virksomhed. I skal aflevere en rapport på ca. 10 sider, hvor følgende seks emner gennemgås i jeres forretningsplan: 1) Produktet 2) Virksomhedsform 3) Organisation 3) Målgruppe 4) Markedsføring 5) Budget 6) Finansiering (Projektet er beregnet for klasser som ikke deltager i EBG. Varighed: 10 timer i klassen). 7

8 Kapitel 2. Krav til årsregnskaber Hvorfor lave et regnskab? Der er flere grunde til at en virksomhed laver et regnskab. Den vigtigste grund er, at det er et krav i lovgivningen. Indtil 2002 gælder både bogføringsloven og årsregnskabsloven. Bogføringsloven gælder alle virksomheder, og denne kræver, at der laves en resultatopgørelse, som er en oversigt over årets indtægter og udgifter, samt en balance, som viser virksomhedens samlede værdier (aktiver) og gæld (passiver) den sidste dag i regnskabsåret. Årsregnskabsloven gælder kun for anpart- (ApS) og aktieselskaber (A/S). Her stilles lidt større krav end i bogføringsloven. Ud over resultatopgørelsen og balancen kræver årsregnskabsloven også en årsberetning, noter, en redegørelse for anvendte regnskabsprincipper, en revisorpåtegning samt offentliggørelse gennem Erhvervsog Selskabsstyrelsen (E&S). Vi vil i denne bog fokusere på reglerne i årsregnskabsloven. En anden lovgivningsmæssig grund til at lave et regnskab er skatteloven, som forlanger en årlig oversigt over virksomhedens indtægter og de fradragsberettigede udgifter. Det bør her nævnes, at selskaber som regel afleverer ét regnskab til offentliggørelse via E&S, men et andet til skattevæsenet. Dette skyldes især, at der anvendes forskellige afskrivningsregler i henholdsvis skatte- og årsregnskabet. En tredje grund til at lave et regnskab er, at virksomheden herved selv kan analysere, hvordan den forløbne periode er gået samt vurdere og planlægge, hvordan fremtiden vil gå. Regnskabet bliver herved et vigtigt styringsredskab, hvorfor nogle virksomheder laver budgetter helt ned på månedsbasis. Børsnoterede selskaber skal offentliggøre kvartalsregnskaber, så aktionærer og andre interesserede bedre kan følge udviklingen. En fjerde grund til at lave et årsregnskab er, at man kan vurdere virksomhedens sundhedstilstand, og det er der mange, der er interesserede i. Det gælder ikke blot virksomhedens interne interessenter (ejerne, ledelsen, medarbejderne), men også de eksterne interessenter (kreditorer, leverandører, konkurrenter, långivere, kunder, pressen, organisationer, statistikker, kommunen m.fl.). Årsberetning Årsberetningen er en slags ledelsens nytårstale, hvori der gives en skriftlig beskrivelse af, hvordan selskabets udvikling har været i regnskabsåret. Desuden skal årsberetningen indeholde ledelsens forventninger til den fremtidige udvikling. Denne er ofte interessant at læse, fordi regnskabet ifølge lovgivningen først skal afleveres senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Virksomheden er således et godt stykke inde i det nye regnskabsår, når beretningen skrives. Nogle virksomheder lægger mere slør over forventningerne til fremtiden end andre. Mange af de børsnoterede virksomheder sætter direkte tal på ledelsens forventninger til det kommende årsregnskab. Hvis der senere sker en 8

9 2. Krav til årsregnskaber Uddrag fra Harboes Bryggeri A/S årsberetning 2000/01: Om den fremtidige udvikling: Miljøstyrelsens håndtering af forbudet mod markedsføring af øl og læskedrikke i engangsemballage, det såkaldte dåseforbud, forventes afklaret inden udgangen af år 2001, idet EU-domstolen inden for dette tidsrum forventes at afsige dom i denne sag. Det er forventeligt, at dommens udfald medfører en lovliggørelse af salg af øl og læskedrikke på éngangsemballage, og at lovliggørelsen er en realitet, så snart dommen er afsagt... Det samlede koncernresultat før skat i 2001/02 forventes forbedret i forhold til 2000/01, og forventes at ville ligge i intervallet mio. kr. op- eller nedjustering af disse tal, ser man ofte en betydelig ændring i virksomhedens aktiekurs. Noter Noterne indeholder uddybende kommentarer til regnskabets enkelte poster. Hvis virksomheden har valgt at udelade visse oplysninger fra regnskabet, skal det begrundes i noterne. Hvis regnskabsprincipperne ændres, skal dette ligeledes fremgå af noterne. Anvendt regnskabspraksis Som en del af regnskabets noter ses ofte en redegørelse for den anvendte regnskabspraksis. På mange områder har man mulighed for at vælge mellem forskellige metoder, når regnskabet skal udarbejdes. De valg, man foretager, får stor betydning for tallene i regnskabet. F.eks. er afskrivningsperiodens længde af stor betydning for både årets overskud og egenkapitalen. I redegørelsen for anvendt regnskabspraksis vil man som regel kunne se hvor lang en periode, de enkelte aktiver afskrives over. En del regnskabsprincipper er helt grundlæggende og omtales måske slet ikke, da det er underforstået, at disse principper ligger til grund for udarbejdelsen af årsregnskabet. Dette er en af grundene til, at enkelte virksomhedsledere desværre er blevet fristet til at sminke regnskabet. Historien viser, at mange regnskaber er blevet forbedret for at snyde kreditorer til nye lån. Det kunne også være for at snyde ejerne, så man forbliver i ledelsen. Nogle har måske villet skjule sandheden for offentligheden for at beskytte virksomhedens image. Der er også eksempler på, at virksomhedsledere har sminket regnskabet nedad, fordi ledelsen ønsker en jævn og stabil vækst uden turbulente op- og nedgange. Måske ønsker man at skjule, at det går godt, så man undgår nye konkurrenter. Det kunne også være for at undgå, at medarbejderne kræver større lønstigninger. Revisionspåtegning Derfor er det et lovgivningskrav, at årsregnskabet revideres og godkendes af en revisor, inden det forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Revisor er en uvildig og offentligt godkendt person, der kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem det regnskab, som virksomheden har udarbejdet, og den bogføring man i virksomheden har foretaget i årets løb. Revisor skal desuden sikre sig, at regnskabslovgivningen overholdes. I Årsregnskabsloven står der, at regnskabet skal opstilles på en overskuelig 9

10 2. Krav til årsregnskaber Nordisk Fjer skandalen Historien om Nordisk Fjer er blevet kaldt den største finansskandale i dansk erhvervsliv. Nordisk Fjer blev grundlagt helt tilbage i 1901 og producerede dyner, puder og sengetøj.salget gik strålende gennem egne salgsselskaber i 20 forskellige lande eller rettere: det troede man, for det viste årsregnskaberne! Disse var flotte og havde fået blanke påtegninger af revisorerne, men virkeligheden var en helt anden. Det gik først op for offentligheden, efter at bestyrelsesformanden i 1990 begik selvmord. For at sikre nye lån var regnskabsprincipperne blevet ændret 32 gange inden for de sidste 6 år, og i samme periode havde firmaet skiftet revisorerne ud 8 gange. Ved at opskrive aktivernes værdier, sælge maskiner til egne datterselskaber til overpris og leje disse igen ( sale-and-leaseback princippet), og falske historier om udenlandske samarbejdspartnere, forsøgte bestyrelsesformand Johannes Petersen at skjule virkeligheden over for kreditorerne, som efter afsløringen havde mistet 3 mia. kr. Der var ingen revisorer, som blev dømt i Nordisk Fjer skandalen. måde ( 1) samt give et retvisende billede ( 4). Det er god skik blandt revisorer, at der lægges vægt på følgende tre forhold: Kontinuitetsprincippet: ens regnskabsprincipper alle år. Forsigtighedsprincippet: en fortjeneste må først medtages, når den er konstateret, mens et tab skal udgiftsføres når blot det truer. Væsentlighedsprincippet: regnskabet skal være forståeligt, overskueligt og passende detaljeret. Revisor afleverer en intern revisionsprotokol til virksomhedens ledelse og forsyner det offentligt tilgængelige regnskab med en revisionspåtegning. I denne tages der forbehold, hvis revisor er uenig i den måde, regnskabet er aflagt på, eller hvis han ikke er tilfreds med omfanget af de oplysninger, han har fået i forbindelse med revisionen. Det mest normale er dog en revisionspåtegning uden forbehold (en såkaldt blank påtegning ) som er revisors budskab til regnskabslæseren om, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bogføringen og lovgivningen. Offentliggørelse Alle årsregnskaber skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor man for 100 kr. kan få tilsendt et kopi af et hvilket som helst regnskab fra et A/S eller ApS (www.eogs.dk). Der findes også konkurrerende CD-rom plader med regnskaber fra alle danske aktie- og anpartselskaber. En af disse er CD-direct fra Købmandsstandens OplysningsBureau, som udkommer kvartalvis i en opdateret version. En væsentlig fordel ved CD-direct er, at der for alle virksomheder er beregnet de fleste af de nøgletal, som vi vil gennemgå i kapitel 4. Alternative regnskaber I en tid hvor mange mener, at holdninger er blevet mindst lige så vigtigt som penge og overskud, vælger mange virksomheder frivilligt at offentliggøre såkaldte alternative regnskaber som et supplement til det lovgivningsbestemte finansielle regnskab. Det vil sjældent fremgå af et regnskab, om en virksomheds nøglemedarbejdere skal til at gå på pension, eller at en virksomhed har 10

11 2. Krav til årsregnskaber Ny årsregnskabslov Fra 1. januar 2002 indføres der en ny regnskabslov i Danmark, pbcbq``_bd hvor reglerne forenkles for mindre virksomhe- der. Kravene er endvidere tilpasset udenlandsk regnskabslovgivning. Virksomhederne inddeles efter størrelse i 4 kategorier (A, B, C eller D) med stigende informationskrav. I kategori A findes alle personligt ejede virksomheder, og her kræves kun et skatteregnskab. I kategori B, C og D findes bl.a. ApS og A/S, og her kræves en såkaldt årsrapport. Denne er et dokument, der samler beretning, ledelsespåtegning, revisorpåtegning, resultatopgørelse, balance, bevægelser på egenkapitalen og redegørelse for anvendt regnskabspraksis i én rapport. For de små ApS er (kategori B) kræves der færre informationer end i dag, mens de største virksomheder (kategori D) er underlagt strengere krav om at være mere fremadrettede og informative. Sidstnævnte opfordres til også at indeholde ikke-finansiel information om eksempelvis etik, vidensressourcer og miljøforhold. Efter den nye regnskabslov bliver regnskaberne en smule mere aktuelle end i dag, idet afleveringsfristen er ændret fra 6 måneder til 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. De første nye årsrapporter offentliggøres i foråret et kæmpe aktiv i medarbejdernes viden. Men dette er væsentlige forhold, hvis virksomheden offentliggør et vidensregnskab. Det fremgår heller ikke af årsregnskabet, om en virksomhed gør en indsats for at nedbringe udledningen af forurenende stoffer i det omgivende miljø. Det vil man kunne se, hvis der udarbejdes et grønt regnskab, som i 1996 blev lovpligtig for de mest miljøtunge virksomheder i Danmark. Desuden har omkring 200 virksomheder valgt frivilligt at supplere årsregnskabet med et grønt regnskab. Sociale regnskaber beskriver i ord virksomhedens holdninger til mennesker, mens etiske regnskaber beskriver dens holdninger mere generelt. Det er også vigtigt at en virksomhed kan betale sine kreditorer til tiden. Derfor vælger mange at offentliggøre en likviditetsbeskrivelse eller pengestrømsopgørelse. Ligeledes vælger mange at offentliggøre en kapitalforklaring, som ofte er en del af regnskabets noteapparat. Opgave 2 De børsnoterede selskabers årsregnskaber kan som regel rekvireres gratis. Regnskaberne er ofte udformet som farvestrålende reklamer for virksomheden og dens produkter. Gennemgå et par af disse årsregnskaber, og kontroller om de indeholder følgende: 1) Ledelsens årsberetning. 2) Revisorpåtegning. 3) Resultatopgørelse. 4) Balance (er aktiver i alt = passiver i alt?). 5) Redegørelse for anvendt regnskabspraksis. 6) Noter. 7) Alternative regnskaber. 11

12 Kapitel 3. En model for et årsregnskab Virksomhedernes regnskaber er sjældent stillet op på helt samme måde, men vi kan med udgangspunkt i årsregnskabslovens 5 lave en model, der kan bruges som skabelon til at indsætte et årsregnskab i. Modellen minder om den måde, hvorpå de fleste virksomheder opstiller deres regnskab. Den er mest anvendelig, hvis man vil analysere regnskabet i en produktionsvirksomhed og mindst velegnet i forbindelse med banker og forsikringsselskaber. En model for resultatopgørelsen Resultatopgørelsen er en opgørelse over regnskabsårets indtægter og udgifter (omsætning og omkostninger). Alle beløb i et årsregnskab skal være periodiseret. Det vil sige, at de medregnes efter forbrugstidspunktet - uanset betalingstidspunktet. Hvis virksomheden f.eks. har indkøbt nogle råvarer, hvoraf ¼ endnu ikke er brugt, skal kun ¾ af udgiften indregnes som en omkostning i årsregnskabet. Fig 6. Model for resultatopgørelsen. Resultatopgørelse for EKSEMPEL A/S, d. 1/ / Omsætning Variable omkostninger 500 Dækningsbidrag 500 Kontante faste omkostninger 200 Indtjeningsbidrag 300 Afskrivninger 100 Resultat af primær drift 200 ± Renter, netto 70 Resultat af ordinær drift 130 ± Ekstraordinære poster + 20 Resultat før skat 150 Skat 50 Årets resultat 100 Vores model for resultatopgørelsen ser ud som vist i fig. 6. Resultatopgørelsen indledes med en omsætning, som viser virksomhedens indtægter ved salg af varer eller tjenesteydelser, efter at momsen og eventuelle afgifter til staten er fratrukket. I nogle regnskaber kaldes omsætningen for nettoomsætning, varesalg eller årets indtægter. Variable omkostninger er de omkostninger, der varierer med omsætningen (se fig. 7). Her finder vi udgifter ved køb af råvarer samt løn til medarbejdere, som kan fyres med kort varsel. Hvis der sker en stigning eller et fald i omsætningen sker der normalt en tilsvarende stigning eller fald i de variable omkostninger. De variable omkostninger kaldes i mange regnskaber for vareforbrug eller produktionsomkostninger. (Bemærk: produktionsomkostninger indeholder som regel også afskrivninger på anlægsaktiver). Dækningsbidrag er det mellemresultat der fremkommer, når man trækker de variable omkostninger fra omsætningen. Denne størrelse er bl.a. vigtig, når vi i kapitel 4 skal analysere regnskabet ved hjælp af nøgletal. Dækningsbidrag kaldes i mange regnskaber for bruttofortjeneste, bruttoavance eller bruttoresultat. (Bemærk: husk at korrigere for afskrivningerne, hvis disse indgår under produktionsomkostninger ). De kontante faste omkostninger er de omkostninger, som er uafhængige af om der sker en (mindre) ændring i omsæt- 12

13 3. En model for et årsregnskab Omkostninger (mio. kr.) Variable omkostninger Omkostninger (mio. kr.) Faste omkostninger Variable omkostninger Produktion (antal stk.) Faste omkostninger Produktion (antal stk.) Fig. 7. Virksomhedens variable omkostninger vokser, når der produceres flere varer, mens de faste omkostninger er konstant, uanset om der sker en (mindre) ændring i produktionens størrelse. ningen. Det gælder f.eks. husleje, markedsføring, transportomkostninger (=distributionsomkostninger), administrationsomkostninger, løn til ledelsen og løn til medarbejdere, som kan fyres med kort varsel. Faste omkostninger kaldes også kapacitetsomkostninger. Indtjeningsbidraget er det mellemresultat der fremkommer, når man trækker de kontante faste omkostninger fra dækningsbidraget. Indtjeningsbidraget er således den likviditet, virksomheden har skabt gennem salget, når de variable og kontante faste omkostninger er betalt. Denne størrelse er vigtig, når vi senere skal lave et likviditetsregnskab. Afskrivninger er de faste omkostninger som er ikke-kontante. Når en virksomhed anskaffer nye bygninger, maskiner, computere mm, ville det være urimeligt at medregne disse som éngangsudgifter i resultatopgørelsen, selv om det pågældende aktiv er betalt kontant. Hvis man gjorde det, ville virksomheden få et dårligere regnskab hver gang den foretager en større investering. På grund af princippet om periodisering skal man afskrive aktivets værdi efter, hvor meget det vurderes at tabe i værdi hvert år. I praksis er det kun aktiver som koster mere end kr., som afskrives over flere år. Hvis aktivet koster under dette beløb, kan hele beløbet straksafskrives i resultatopgørelsen. Afskrivningerne er altså en værdiforringelse af aktiverne. Når man i praksis skal afskrive et aktiv, kan man vælge frit mellem forskellige afskrivningsmetoder. To af de mest benyttede afskrivningsmetoder er den lineære metode (dvs. der afskrives samme beløb hvert år) og saldo metoden (dvs. der afskrives samme procent af aktivets restbeløb). Saldometoden giver de største afskrivninger i starten, men mindre afskrivninger senere. Det påvirker derfor slutresultatet i regnskabet, om man anvender den ene eller anden metode (se fig. 8). Hvis afskrivningerne ikke fremgår direkte i resultatopgørelsen, indgår de under de faste omkostninger længere oppe i regnskabet, men så er de som regel oplyst i regnskabets noter. Afskrivninger hedder også nedskrivninger i mange regnskaber. 13

14 3. En model for et årsregnskab Lineære afskrivninger Anskaffelsespris Årlig afskrivning = 400 Levetid 400 Saldo afskrivninger Årlig afskrivning = Restværdi x afskr.procent 100% Aktivets restværdi Aktivets restværdi 0 År År Fig. 8. Lineære- og saldoafskrivninger er to af de mest benyttede afskrivningsmetoder i årsregnskaberne. Resultat af primær drift er det mellemresultat, der fremkommer, når man trækker afskrivningerne fra indtjeningsbidraget. Dette tal viser, hvor stort et overskud eller underskud virksomheden har haft ved den egentlige produktion. Primær drift kaldes i mange regnskaber primært resultat, resultat før renter, driftsresultat eller EBIT (= Earnings Before Interest and Taxes). Renter, netto er årets renteindtægter minus renteudgifter. Renteindtægterne stammer ofte fra datterselskaber, associerede selskaber, værdipapirbeholdninger eller bankindeståender, mens renteudgifterne stammer fra virksomhedens gæld. Renter kaldes i mange regnskaber finansielle indtægter/udgifter, finansieringsomkostninger eller finansposter. Resultat af ordinær drift er det mellemresultat, der fremkommer, når man trækker renter, netto fra den primære drift. Resultat af ordinær drift kaldes i mange regnskaber resultat før ekstraordinære poster. Ekstraordinære poster er de udgifter eller indtægter, som ikke har noget med virksomhedens egentlige produktionsområde at gøre. Hvis en virksomhed f.eks. sælger en bygning til en værdi, som er større end det fremgår af aktiverne, skal fortjenesten indgå som en ekstraordinær indtægt. Ekstraordinære poster kaldes i mange regnskaber for andre indtægter/udgifter. Resultat før skat er det mellemresultat der fremkommer, når man trækker de ekstraordinære poster fra resultatet af ordinær drift. Selskabsskatten er de seneste 10 år blevet gradvist sænket i Danmark fra 50% til 38%, senere 34% og i dag 30%. I mange årsregnskaber passer denne procent ikke helt med resultatet før skat. Det skyldes, at skatten beregnes ud fra det ikke-offentliggjorte skatteregnskab, som anvender andre afskrivningsregler end det offentlige årsregnskab. Hvis et selskab har underskud, modregnes dette normalt i senere års skattemæssige overskud. Årets resultat er den vigtige bundlinie i 14

15 3. En model for et årsregnskab Fig. 9. Resultatopgørelse for Vestas Wind Systems A/S koncernen 1. januar december (tal i mio. kr.) År Nettoomsætning Produktionsomkostninger *) Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Kapacitetsomkostninger Resultat før finansielle poster Resultat af kapitalandele i associerede selskaber Finansielle indtægter Finansielle udgifter Finansielle poster Resultat efter finansielle poster Indgået på tidligere nedskrevet mellemværende med Vestas India Ltd Resultat før skat Selskabsskat Årets resultat *) Det fremgår af noterne, at afskrivningerne i år 2000 var på 169 mio. kr. (udgiftsført med 156 mio. kr. under produktionsomkostninger og 13 mio. kr. under kapacitetsomkostninger ). I 1999 var afskrivningerne 117 mio. kr. (udgiftsført med 108 mio. kr. under produktionsomkostninger og 9 mio. kr. under kapacitetsomkostninger ). regnskabet. Heraf fremgår det, om virksomheden har haft overskud eller underskud efter at alle omkostninger er fratrukket. Hvis denne post er positiv, kan overskuddet enten udloddes til ejerne, eller det kan blive i virksomheden, hvorved egenkapitalen forøges. Resultatopgørelsen med Vestas som eksempel Af det offentlige årsregnskab for vindmøllekoncernen Vestas Wind Systems A/S ser resultatopgørelsen ud som vist i fig. 9. Vi indsætter herefter Vestas resultatopgørelse fra år 2000 i vores skabelon (fig. 10). Fig. 10. Resultatopgørelsen for VESTAS d. 1/1-31/12, 2000 (beløb i mio. kr.) Omsætning Variable omkostninger Dækningsbidrag Kontante faste omkostninger 259 Indtjeningsbidrag 861 Afskrivninger 169 Resultat af primær drift 692 ± Renter, netto Resultat af ordinær drift 847 ± Ekstraordinære poster + 19 Resultat før skat 866 Skat 297 Årets resultat

16 3. En model for et årsregnskab Opgave 3: Indsæt tallene fra Vestas resultatopgørelse for 1999 (fig. 9) i modellen (fig. 10). Kommenter dernæst udviklingen fra 1999 til Opgave 4: Find selv en resultatopgørelse fra en dansk produktionsvirksomhed og indsæt tallene for de sidste to år i vores model. Kommenter dernæst udviklingen. En model for balancen Balancen viser en oversigt over virksomhedens aktiver og passiver ved regnskabsårets afslutning. Aktiverne viser, hvordan kapitalen i firmaet er anvendt (= virksomhedens værdier), mens passiverne viser, hvorledes kapitalen er fremskaffet (= virksomhedens gæld; herunder også egenkapitalen, som er gælden til ejerne). Der er igen forskel på hvordan virksomheder i praksis opstiller deres balance, så vi laver nu en model, som kan anvendes på de fleste virksomheder (fig. 11). Aktiver Aktiverne kan vi inddele i to hovedkonti: anlægsaktiver og omsætningsaktiver. Anlægsaktiverne er de aktiver, som er beregnet til virksomhedens vedvarende brug dvs. de aktiver som ikke sælges fra tid til anden. Vi kan inddele anlægsaktiverne i følgende tre konti: 1)Immaterielle anlægsaktiver er populært sagt de aktiver, man ikke kan røre ved. Det gælder, hvis virksomheden har oparbejdet en ekstra værdi på grund af forsknings- og udviklingsomkostninger eller rettigheder i form af goodwill, licenser eller patenter. Fig. 11. Model for balancen. Balance for EKSEMPEL A/S (beløb i mio. kr.): Aktiver pr. 31/ Passiver pr. 31/ Anlægsaktiver: Egenkapital: Immaterielle anlægsaktiver 400 Selskabskapital 100 Materielle anlægsaktiver 500 Opskrivningshenlæggelse 150 Finansielle anlægsaktiver 300 Overkurs ved emission 150 Anlægsaktiver i alt: Overført overskud 700 Egenkapital i alt: Omsætningsaktiver: = Varelager 300 Hensættelser 400 Tilgodehavender 200 Værdipapirer 100 Fremmedkapital: Likvide beholdninger 200 Langfristet gæld 300 Omsætningsaktiver i alt: 800 Kortfristet gæld 200 Fremmedkapital i alt: 500 Aktiver i alt: Passiver i alt:

17 3. En model for et årsregnskab Pas på hvis denne post er stor, for så kan der være tale om sminke af regnskabet, idet lovgivningen giver frit valg mellem at udgiftsføre denne post i resultatopgørelsen eller aktivere beløbet under de immaterielle anlægsaktiver. Vælger man sidstnævnte, bliver både overskud og egenkapital større i virksomheden. 2)Materielle anlægsaktiver er virksomhedens bygninger, grunde samt de såkaldte driftsmidler (maskiner, inventar, biler, udstyr m.v.). 3)Finansielle anlægsaktiver er de aktier og obligationer, som virksomheden ikke ønsker at sælge. Det gælder f.eks. ejerandele i datterselskaber eller associerede selskaber. Omsætningsaktiverne er de aktiver, som hurtigt kan omsættes til penge. Vi kan inddele omsætningsaktiverne i følgende fire konti: 1)Varelageret skal opgøres til kostpris (ikke salgspris!), og her angives både råvarer, varer under fremstilling samt færdigvarer, som endnu ikke er solgt. Varelageret kan være en problematisk konto, hvis ejeren ønsker at sminke regnskabet. Det kan man gøre, hvis kostprisen varierer i løbet af regnskabsåret, eller hvis man skønner, at usalgbare (ukurante) varer kan sælges, og derfor ikke afskrives. 2)Tilgodehavender består af de såkaldte varedebitorer, som er de penge, man har til gode fra solgte varer. På denne konto indgår også de såkaldte periodeafgrænsningsposter, som er de penge, man har betalt for noget, man ikke har modtaget endnu. Det kunne f.eks. være forudbetaling af husleje, forsikringspræmier o.lign. 3)Værdipapirer er de frit omsættelige aktier og obligationer, som virksomheden ejer. 4)Likvide beholdninger er en fællesbetegnelse for kontanter, bank- og girobeholdninger, der umiddelbart kan tages i anvendelse. Passiver Hvor aktiverne i et regnskab viser, hvad virksomheden har anvendt sin kapital til, er passivsiden et slags spejlbillede heraf. Passiverne viser nemlig et billede af, hvordan den anvendte kapital er fremskaffet. Egenkapitalen er den oprindelige kapital, som ejerne har indskudt i firmaet plus alle års overskud, som ikke er trukket ud som udbytte. Man kan derfor sige, at egenkapitalen er ejernes formue i virksomheden eller hvor meget virksomheden er værd, når man trækker gælden til fremmede fra virksomhedens samlede værdier. Det er ofte denne der forhandles ud fra, når en virksomhed skal sælges. Egenkapitalen pr. aktie kaldes den indre værdi, og denne studeres flittigt af aktieanalytikere, når de skal vurdere om kursen er for høj i forhold til, hvad en aktie egentlig er værd. I vores model inddeler vi egenkapitalen i fire poster: 1)Selskabskapitalen er den pålydende værdi af de aktier/anparter, som er udstedt af virksomheden. 2)Opskrivningshenlæggelser viser, om virksomheden har opskrevet et aktiv i værdi. Det gælder f.eks. en bygning, som jo normalvis stiger i værdi. 17

18 3. En model for et årsregnskab Fig. 12. Balance for Vestas Wind Systems A/S koncernen Pr. d. 31. december (tal i mio. kr.) År AKTIVER TIVER: Goodwill Indretning af lejede lokaler 22 9 Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlæg under opførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre værdipapirer, deposita m.v Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter 11 8 Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt PASSIVER ASSIVER: Selskabskapital Overkurs ved emission Reserve for nettoopskrivning Overført overskud Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Garantihensættelser Hensættelser Langfristet prioritetsgæld Langfristet gæld Kortfristet prioritetsgæld Forudbetalinger fra kunder Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat 6 28 Anden gæld Udbytte for regnskabsåret Kortfristet gæld Gæld i alt Passiver i alt

19 3. En model for et årsregnskab 3)Overkurs ved emission viser den merpris, selskabet har opnået ved udstedelse af aktier/anparter. Hvis der udstedes nye aktier med en pålydende værdi på 100 kr., og disse sælges på børsen til kurs 300, skal kr. indgå i selskabskapitalen, mens de sidste kr. skal indgå under overkurs ved emission. 4)Overført overskud er tidligere års overskud, som ejerne har valgt at lade blive stående i virksomheden. Ejerne kunne alternativt trække overskuddet ud af virksomheden i form af udbytte. Hensættelser er penge, som virksomheden har sat til side, fordi den regner med at få brug for dem senere. Den nøjagtige størrelse eller betalingstidspunktet af hensættelserne kendes p.t. ikke. Dette gælder f.eks. forventede tab på kunder, garantiforpligtelser, pension til medarbejdere, samt visse typer udskudt skat. Erfaringer viser, at flere regnskaber er blevet sminket på denne konto, fordi størrelsen og betalingstidspunktet af poster som forventede tab på kunder eller garantier er skønnede af virksomheden og dermed meget usikre størrelser. Fremmedkapitalen er gælden til andre end ejerne, og denne inddeler vi efter om gælden forfalder til betaling efter mere end 1 år: Langfristet gæld er den gæld der forfalder efter mere end 1 år. Et typisk eksempel på langfristet gæld er prioritetsgæld, som er den gæld, der knytter sig til bygninger og grunde. Kortfristet gæld er den gæld, der forfalder inden for det næste år. Dette gælder typisk gæld til banker, råvareleverandører (= varekreditorer), skyldig skat, moms eller afgifter til staten. Summen af aktiverne er altid lig med summen af passiverne i et årsregnskab. Fig. 13. Balance for VESTAS WIND SYSTEMS A/S (beløb i mio. kr.): Aktiver pr. 31/ Passiver pr. 31/ Anlægsaktiver: Egenkapital: Immaterielle anlægsaktiver 46 Selskabskapital 105 Materielle anlægsaktiver 854 Opskrivningshenlæggelse 141 Finansielle anlægsaktiver 225 Overkurs ved emission 288 Anlægsaktiver i alt: Overført overskud Egenkapital i alt: Omsætningsaktiver: = Varelager Hensættelser 398 Tilgodehavender Værdipapirer 0 Fremmedkapital: Likvide beholdninger 213 Langfristet gæld 304 Omsætningsaktiver i alt: Kortfristet gæld Fremmedkapital i alt: Aktiver i alt: Passiver i alt:

20 3. En model for et årsregnskab Dette gælder, fordi man har defineret egenkapitalen som en slags gæld til ejerne. Balancen med Vestas som eksempel Balancen for Vestas Wind Systems fremgår af det offentliggjorte regnskab, som er vist i fig. 12. Vi indsætter herefter Vestas balance for år 2000 i vores model, og får tallene som er vist i fig. 13. Opgave 5: Indsæt tallene for Vestas år 1999 (fig. 12) i modellen for balancen (fig. 13). Kommenter udviklingen fra 1999 til Opgave 6: Find en balance fra en dansk produktionsvirksomhed og indsæt tallene for de sidste to år i vores model. Kommenter dernæst udviklingen. 20

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Copyright 2004 Forlaget Libris Forfatter: Britt Malka Forlagsredaktion: Kim Wilken Omslag: IDG Danmark DTP: Britt Malka Korrektur: Jens Lyng Tryk:

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

Pensionist! Hvor svært kan det være? 2. Indtrædende og udtrædende interessenters hæftelse hæftelsesproblematikken i I/S 3

Pensionist! Hvor svært kan det være? 2. Indtrædende og udtrædende interessenters hæftelse hæftelsesproblematikken i I/S 3 2-2015 Cloud-computing er i dag en helt almindelig måde at 7 købe it-løsninger på. Få 10 gode råd til, hvad du skal være særligt opmæksom på, når du indgår cloud-aftaler. 4 Anvendelse af nøgletal det behøver

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere