Virksomheders regnskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomheders regnskaber"

Transkript

1 Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1

2 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer, Andrico grafisk ISBN Faglige konsulenter: Erhvervsrådgiver Jørn Ingemann, Sydbank Lektor Lone Eibye Mikkelsen, Struer Gymnasium Denne e-bog er udgivet med støtte fra Undervisningsministeriet. Bogen kan downloades gratis og udskrives fra adresserne eller 2

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Budget ved etablering af selvstændig virksomhed... 4 Åbningsbalance... 4 Driftsbudget... 5 Boks om European Business Game... 5 Balancebudget... 5 Opgave Likviditetsbudget... 6 Boks om iværksættere i Danmark... 6 Kapitel 2. Krav til årsregnskaber... 8 Hvorfor lave et regnskab?... 8 Årsberetning... 8 Boks om Harboe Bryggeri's årsberetning... 8 Noter... 9 Anvendt regnskabspraksis... 9 Revisionspåtegning... 9 Boks om Nordisk Fjer Offentliggørelse Alternative regnskaber Boks om den nye årsregnskabslov Opgave Kapitel 3. En model for et årsregnskab En model for resultatopgørelsen Resultatopgørelsen - med Vestas som eksempel Opgave Opgave En model for balancen Aktiver Passiver Balancen - med Vestas som eksempel Opgave Opgave Kapitel 4. Analyse af årsregnskaber Analyse med indexeret tidsrække Analyse med diagrammer/regneark Analyse med 11 nøgletal Opgave Nøgletal fra danske børsnoterede virksomheder Opgave

4 Kapitel 1. Budget ved etablering af selvstændig virksomhed Erik Jensen ønsker at starte sin egen virksomhed. Han har et par kontormøbler, noget værktøj, en computer og kr. stående på en bankbog. Men en hurtig udregning viser, at det ikke er nok. Han må derfor i banken for at låne nogle penge. Erik viser banken en oversigt over de investeringer, der kræves ved opstarten: Art Nyt Har selv EDB-anlæg Kontormøbler Værktøj Indkøb af råvarer Firmabil Depositum, lokaleleje Kontanter Markedsføring I alt Fig 1. Erik Jensens investeringer ved etablering af selvstændig virksomhed. Men banken sender ham hjem igen, for den vil ikke være med til at finansiere idéen, før den har set et budget. I budgettet skal der sættes tal på de forventninger, Erik har til de kommende perioders indtægter og udgifter. En iværksætter skal nemlig som hovedregel altid lave et budget, som virker realistisk og overbevisende for de investorer, der skal være med til at finansiere forretningsidéen. Et budget består typisk af følgende: 1) En åbningsbalance. 2) Et driftsbudget for hvert af de efterfølgende år. 3) Et balancebudget for hvert af de efterfølgende år. 4) Man kan eventuelt supplere budgettet med et likviditetsbudget. 1. Åbningsbalance Åbningsbalancen viser aktiverne og passiverne ved virksomhedens start. Aktiverne er en oversigt over de ting af værdi, der kræves for at drive virksomheden. Heri indgår køb af lokaler, maskiner, inventar, råvarer, transportmidler, likvid beholdning, osv. Passiverne viser, hvorledes aktiverne er finansieret. Heri indgår iværksætterens eget indskud (egenkapitalen), gæld til realkredit, leverandørgæld, bankgæld osv. Summen af aktiverne er altid lig med summen af passiverne. Aktiver pr.. 1/1 2001: Passiver pr.. 1/1 2001: EDB-anlæg Kontormøbler Egenkapital Brochurer (markedsføring) Værktøj Leverandørgæld Firmabil Varelager Banklån Depositum, lokaleleje Likvid beholdning Aktiver i alt: Passiver i alt: Fig 2. Erik Jensens åbningsbalance 4

5 1. Budget ved etablering af selvstændig virksomhed Erik Jensen vil starte en virksomhed med aktiver på i alt , hvoraf 1/3 er finansieret af ham selv. Tallene indsættes i en åbningsbalance (fig. 2). 2. Driftsbudget I driftsbudgettet indgår de forventede indtægter og udgifter for det kommende år. En markedsanalyse kan give et fingerpeg om forventningerne til indtægterne (omsætningen). Periodens udgifter (omkostninger) beregnes ud fra skønnede udgifter til råvarer, lønninger, markedsføring, husleje, transport, revisorhonorar, forsikringer, administration, porto, osv. Man opstiller årets indtægter og udgifter i en såkaldt resultatopgørelse. Heri skal der også indgå en nedskrivning af de aktiver, som er blevet mindre værd (afskrivninger), renteudgifterne og skatten (fig. 3). European Business Game (EBG) I EBG konkurrerer mange gymnasie- og HFklasser i faget erhvervsøkonomi om at etablere en selvstændig virksomhed. Dommerne kårer hvert år en gruppe på 3-5 elever som danmarksmestre, og denne skal fremlægge sin forretningsidé ved en international finale. I EBG fremlægges der mange opfindsomme idéer, lige fra højteknologiske vækkeure med vibrator, web-sider for teenagere, genbrug af plasticflasker til skistave med indbyggede handsker. Det er et krav i EBG, at der udarbejdes et budget for de første 3 år, og egenkapitalen skal på starttidspunktet udgøre 30% af passiverne. Det skal endvidere fremgå af en finansieringsplan, hvorledes gruppen vil fremskaffe de øvrige 70% af passiverne. Resultatopgørelse for år 2001 Omsætning råvarer lønninger markedsføring husleje transportomkostninger revisorhonorar forsikringer afskrivninger renteudgifter skat Årets resultat Fig 3. Erik Jensens driftsbudget (beløb i kr.) 3. Balancebudget Balancebudgettet viser en oversigt over aktiverne og passiverne ved regnskabsårets afslutning. Der er en nøje sammenhæng mellem mange af de beløb som indgår i driftsbudgettet og balancebudgettet. Dette fremgår af følgende eksempler: Eksempler,, aktiver: inventar primo varebeholdning primo afskrivninger + årets varekøb + nyanskaffelser årets vareforbrug inventar ultimo varebeholdning ultimo tilgodehavender primo kassebeholdning primo + årets fakturasalg + årets indbetalinger årets indbetalinger årets udbetalinger tilgodehavender ultimo kassebeholdning ultimo Eksempler,, passiver: egenkapital primo langfristet gæld primo eventuel privatforbrug + nye langfristede lån + årets resultat afdrag på langfr. gæld egenkapital ultimo langfristet gæld ultimo leverandørgæld primo +årets varekøb betaling af leverandører leverandørgæld ultimo Erik Jensen kan nu opstille et balancebudget (fig. 4) med udgangspunkt i åbningsbalancen og driftsbudgettet. 5

6 1. Budget ved etablering af selvstændig virksomhed Aktiver pr.. 31/ : Passiver pr.. 31/ : EDB-anlæg Kontormøbler Egenkapital Brochurer (markedsføring) Værktøj Leverandørgæld Firmabil Varelager Banklån Depositum, lokaleleje Likvid beholdning Skyldig skat og moms Aktiver i alt: Passiver i alt: Fig. 4. Erik Jensens balancebudget efter første år (beløb i kr.) Opgave 1 Spørgsmål til balancebudgettet (fig. 4): 1) Hvorfra kommer driftsbudgettets afskrivninger på kr.? 2) Er der i år 2001 foretaget nyinvesteringer i edb, møbler, brochurer, værktøj og bil? 3) Hvorfra kommer egenkapitalen på kr.? 4. Likviditetsbudget Det er ikke altid et krav, men ofte en god idé, at supplere budgettet med et likviditetsbudget. Dette giver et overblik over ind- og udbetalingerne og deres tidsmæssige placeringer. Herved sikres virksomheden en tilstrækkelig likviditet, så den hele tiden er i stand til at betale sine regninger til tiden. Et likviditetsbudget kan f.eks. opgøres på månedsbasis, som vist i følgende eksempel (fig. 5). Fakta om iværksættere i Danmark Antallet af iværksættere er faldet meget de senere årtier. Siden 1965 er antallet af selvstændige halveret. I 1990 erne startede der kun omkring iværksættere op om året, hvoraf der kun var 50% tilbage efter 3 år og 33% efter 7 år. I 1990 erne forsøgte staten at fremme iværksætterkulturen gennem offentlige ordninger, der støttede iværksætteren de første par år men det var som et alternativ til arbejdsløshedsunderstøttelse. Dvs. mange iværksættere var folk uden branchekendskab, erhvervserfaring, uddannelse og personligt overskud. Ordningen blev derfor ikke den succes, politikerne havde regnet med. I slutningen af 1990'erne tilbød staten iværksættere gratis rådgivning gennem 150 professionelle etableringsvejledere. Tal fra Danmarks Statistik viser at hele 75% af de iværksættere, som benyttede sig af dette tilbud, overlevede efter 3 år. I dag er etableringsvejlederne erstattet af 14 regionale kontaktpunkter, som giver gode råd og vejledning til iværksættere (se f.eks. Siden august 2000 er det blevet lettere for iværksættere at låne kapital, på grund af en ny garantiordning. Staten kautionerer gennem Vækstfonden for lån på mellem kr. og 5 mio. kr. og sikrer herved bankerne 75% af eventuelle senere tab. Bankerne skal som sædvanligt gennemføre en kreditvurdering med udgangspunkt i iværksætterens budget, men kan nu tillade en større risiko. Endelig kan det nævnes, at mange kommuner har foretaget decentrale initiativer for at fremme iværksætteri. Nogle har lavet iværksætterhuse, mens andre har samlet mange små iværksætterfirmaer i en udviklingspark. 6

7 1. Budget ved etablering af selvstændig virksomhed Indbetalinger: 1. måned 2. måned måneder i alt Fra kontant varesalg Fra salg på kredit Indbetalinger i alt: Udbetalinger: Kontantkøb af råvarer Betaling af kreditorer Løn Moms Skat Faste omkostninger Renteudgifter Afdrag på lån Andre udbetalinger Udbetalinger i alt: Likviditetsforskydning Likviditet primo Likviditet ultimo Fig. 5. Erik Jensens likviditetsbudget. Bemærk at alle ind- og udbetalinger i et likviditetsbudget er inklusiv moms, mens beløbene i drifts- og balancebudgetterne er eksklusiv moms. Fig. 5 viser vigtigheden af at lave et likviditetsbudget på månedsbasis. På årsbasis har virksomheden en meget flot likviditet, som vokser fra kr. til kr. Men på trods heraf er det nødvendigt med en kassekredit på mindst kr. i måned 2, for at alle regninger kan betales til tiden. Hvis der i en virksomhed er tale om sæsonbetonet salg, er det særdeles vigtigt med et likviditetsbudget, som beskriver pengestrømmene måned for måned. Det er en god ide at have en pæn reserve i likviditetsbudgettet, idet man ofte kommer ud for uforudsete udgifter, eller at kunder glemmer at betale til den aftalte tid. Det kunne medføre, at iværksætteren ikke kan betale sine regninger til tiden. Projektopgave Dan en gruppe på 3-5 elever med henblik på at etablere jeres egen virksomhed. I skal aflevere en rapport på ca. 10 sider, hvor følgende seks emner gennemgås i jeres forretningsplan: 1) Produktet 2) Virksomhedsform 3) Organisation 3) Målgruppe 4) Markedsføring 5) Budget 6) Finansiering (Projektet er beregnet for klasser som ikke deltager i EBG. Varighed: 10 timer i klassen). 7

8 Kapitel 2. Krav til årsregnskaber Hvorfor lave et regnskab? Der er flere grunde til at en virksomhed laver et regnskab. Den vigtigste grund er, at det er et krav i lovgivningen. Indtil 2002 gælder både bogføringsloven og årsregnskabsloven. Bogføringsloven gælder alle virksomheder, og denne kræver, at der laves en resultatopgørelse, som er en oversigt over årets indtægter og udgifter, samt en balance, som viser virksomhedens samlede værdier (aktiver) og gæld (passiver) den sidste dag i regnskabsåret. Årsregnskabsloven gælder kun for anpart- (ApS) og aktieselskaber (A/S). Her stilles lidt større krav end i bogføringsloven. Ud over resultatopgørelsen og balancen kræver årsregnskabsloven også en årsberetning, noter, en redegørelse for anvendte regnskabsprincipper, en revisorpåtegning samt offentliggørelse gennem Erhvervsog Selskabsstyrelsen (E&S). Vi vil i denne bog fokusere på reglerne i årsregnskabsloven. En anden lovgivningsmæssig grund til at lave et regnskab er skatteloven, som forlanger en årlig oversigt over virksomhedens indtægter og de fradragsberettigede udgifter. Det bør her nævnes, at selskaber som regel afleverer ét regnskab til offentliggørelse via E&S, men et andet til skattevæsenet. Dette skyldes især, at der anvendes forskellige afskrivningsregler i henholdsvis skatte- og årsregnskabet. En tredje grund til at lave et regnskab er, at virksomheden herved selv kan analysere, hvordan den forløbne periode er gået samt vurdere og planlægge, hvordan fremtiden vil gå. Regnskabet bliver herved et vigtigt styringsredskab, hvorfor nogle virksomheder laver budgetter helt ned på månedsbasis. Børsnoterede selskaber skal offentliggøre kvartalsregnskaber, så aktionærer og andre interesserede bedre kan følge udviklingen. En fjerde grund til at lave et årsregnskab er, at man kan vurdere virksomhedens sundhedstilstand, og det er der mange, der er interesserede i. Det gælder ikke blot virksomhedens interne interessenter (ejerne, ledelsen, medarbejderne), men også de eksterne interessenter (kreditorer, leverandører, konkurrenter, långivere, kunder, pressen, organisationer, statistikker, kommunen m.fl.). Årsberetning Årsberetningen er en slags ledelsens nytårstale, hvori der gives en skriftlig beskrivelse af, hvordan selskabets udvikling har været i regnskabsåret. Desuden skal årsberetningen indeholde ledelsens forventninger til den fremtidige udvikling. Denne er ofte interessant at læse, fordi regnskabet ifølge lovgivningen først skal afleveres senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Virksomheden er således et godt stykke inde i det nye regnskabsår, når beretningen skrives. Nogle virksomheder lægger mere slør over forventningerne til fremtiden end andre. Mange af de børsnoterede virksomheder sætter direkte tal på ledelsens forventninger til det kommende årsregnskab. Hvis der senere sker en 8

9 2. Krav til årsregnskaber Uddrag fra Harboes Bryggeri A/S årsberetning 2000/01: Om den fremtidige udvikling: Miljøstyrelsens håndtering af forbudet mod markedsføring af øl og læskedrikke i engangsemballage, det såkaldte dåseforbud, forventes afklaret inden udgangen af år 2001, idet EU-domstolen inden for dette tidsrum forventes at afsige dom i denne sag. Det er forventeligt, at dommens udfald medfører en lovliggørelse af salg af øl og læskedrikke på éngangsemballage, og at lovliggørelsen er en realitet, så snart dommen er afsagt... Det samlede koncernresultat før skat i 2001/02 forventes forbedret i forhold til 2000/01, og forventes at ville ligge i intervallet mio. kr. op- eller nedjustering af disse tal, ser man ofte en betydelig ændring i virksomhedens aktiekurs. Noter Noterne indeholder uddybende kommentarer til regnskabets enkelte poster. Hvis virksomheden har valgt at udelade visse oplysninger fra regnskabet, skal det begrundes i noterne. Hvis regnskabsprincipperne ændres, skal dette ligeledes fremgå af noterne. Anvendt regnskabspraksis Som en del af regnskabets noter ses ofte en redegørelse for den anvendte regnskabspraksis. På mange områder har man mulighed for at vælge mellem forskellige metoder, når regnskabet skal udarbejdes. De valg, man foretager, får stor betydning for tallene i regnskabet. F.eks. er afskrivningsperiodens længde af stor betydning for både årets overskud og egenkapitalen. I redegørelsen for anvendt regnskabspraksis vil man som regel kunne se hvor lang en periode, de enkelte aktiver afskrives over. En del regnskabsprincipper er helt grundlæggende og omtales måske slet ikke, da det er underforstået, at disse principper ligger til grund for udarbejdelsen af årsregnskabet. Dette er en af grundene til, at enkelte virksomhedsledere desværre er blevet fristet til at sminke regnskabet. Historien viser, at mange regnskaber er blevet forbedret for at snyde kreditorer til nye lån. Det kunne også være for at snyde ejerne, så man forbliver i ledelsen. Nogle har måske villet skjule sandheden for offentligheden for at beskytte virksomhedens image. Der er også eksempler på, at virksomhedsledere har sminket regnskabet nedad, fordi ledelsen ønsker en jævn og stabil vækst uden turbulente op- og nedgange. Måske ønsker man at skjule, at det går godt, så man undgår nye konkurrenter. Det kunne også være for at undgå, at medarbejderne kræver større lønstigninger. Revisionspåtegning Derfor er det et lovgivningskrav, at årsregnskabet revideres og godkendes af en revisor, inden det forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Revisor er en uvildig og offentligt godkendt person, der kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem det regnskab, som virksomheden har udarbejdet, og den bogføring man i virksomheden har foretaget i årets løb. Revisor skal desuden sikre sig, at regnskabslovgivningen overholdes. I Årsregnskabsloven står der, at regnskabet skal opstilles på en overskuelig 9

10 2. Krav til årsregnskaber Nordisk Fjer skandalen Historien om Nordisk Fjer er blevet kaldt den største finansskandale i dansk erhvervsliv. Nordisk Fjer blev grundlagt helt tilbage i 1901 og producerede dyner, puder og sengetøj.salget gik strålende gennem egne salgsselskaber i 20 forskellige lande eller rettere: det troede man, for det viste årsregnskaberne! Disse var flotte og havde fået blanke påtegninger af revisorerne, men virkeligheden var en helt anden. Det gik først op for offentligheden, efter at bestyrelsesformanden i 1990 begik selvmord. For at sikre nye lån var regnskabsprincipperne blevet ændret 32 gange inden for de sidste 6 år, og i samme periode havde firmaet skiftet revisorerne ud 8 gange. Ved at opskrive aktivernes værdier, sælge maskiner til egne datterselskaber til overpris og leje disse igen ( sale-and-leaseback princippet), og falske historier om udenlandske samarbejdspartnere, forsøgte bestyrelsesformand Johannes Petersen at skjule virkeligheden over for kreditorerne, som efter afsløringen havde mistet 3 mia. kr. Der var ingen revisorer, som blev dømt i Nordisk Fjer skandalen. måde ( 1) samt give et retvisende billede ( 4). Det er god skik blandt revisorer, at der lægges vægt på følgende tre forhold: Kontinuitetsprincippet: ens regnskabsprincipper alle år. Forsigtighedsprincippet: en fortjeneste må først medtages, når den er konstateret, mens et tab skal udgiftsføres når blot det truer. Væsentlighedsprincippet: regnskabet skal være forståeligt, overskueligt og passende detaljeret. Revisor afleverer en intern revisionsprotokol til virksomhedens ledelse og forsyner det offentligt tilgængelige regnskab med en revisionspåtegning. I denne tages der forbehold, hvis revisor er uenig i den måde, regnskabet er aflagt på, eller hvis han ikke er tilfreds med omfanget af de oplysninger, han har fået i forbindelse med revisionen. Det mest normale er dog en revisionspåtegning uden forbehold (en såkaldt blank påtegning ) som er revisors budskab til regnskabslæseren om, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bogføringen og lovgivningen. Offentliggørelse Alle årsregnskaber skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor man for 100 kr. kan få tilsendt et kopi af et hvilket som helst regnskab fra et A/S eller ApS (www.eogs.dk). Der findes også konkurrerende CD-rom plader med regnskaber fra alle danske aktie- og anpartselskaber. En af disse er CD-direct fra Købmandsstandens OplysningsBureau, som udkommer kvartalvis i en opdateret version. En væsentlig fordel ved CD-direct er, at der for alle virksomheder er beregnet de fleste af de nøgletal, som vi vil gennemgå i kapitel 4. Alternative regnskaber I en tid hvor mange mener, at holdninger er blevet mindst lige så vigtigt som penge og overskud, vælger mange virksomheder frivilligt at offentliggøre såkaldte alternative regnskaber som et supplement til det lovgivningsbestemte finansielle regnskab. Det vil sjældent fremgå af et regnskab, om en virksomheds nøglemedarbejdere skal til at gå på pension, eller at en virksomhed har 10

11 2. Krav til årsregnskaber Ny årsregnskabslov Fra 1. januar 2002 indføres der en ny regnskabslov i Danmark, pbcbq``_bd hvor reglerne forenkles for mindre virksomhe- der. Kravene er endvidere tilpasset udenlandsk regnskabslovgivning. Virksomhederne inddeles efter størrelse i 4 kategorier (A, B, C eller D) med stigende informationskrav. I kategori A findes alle personligt ejede virksomheder, og her kræves kun et skatteregnskab. I kategori B, C og D findes bl.a. ApS og A/S, og her kræves en såkaldt årsrapport. Denne er et dokument, der samler beretning, ledelsespåtegning, revisorpåtegning, resultatopgørelse, balance, bevægelser på egenkapitalen og redegørelse for anvendt regnskabspraksis i én rapport. For de små ApS er (kategori B) kræves der færre informationer end i dag, mens de største virksomheder (kategori D) er underlagt strengere krav om at være mere fremadrettede og informative. Sidstnævnte opfordres til også at indeholde ikke-finansiel information om eksempelvis etik, vidensressourcer og miljøforhold. Efter den nye regnskabslov bliver regnskaberne en smule mere aktuelle end i dag, idet afleveringsfristen er ændret fra 6 måneder til 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. De første nye årsrapporter offentliggøres i foråret et kæmpe aktiv i medarbejdernes viden. Men dette er væsentlige forhold, hvis virksomheden offentliggør et vidensregnskab. Det fremgår heller ikke af årsregnskabet, om en virksomhed gør en indsats for at nedbringe udledningen af forurenende stoffer i det omgivende miljø. Det vil man kunne se, hvis der udarbejdes et grønt regnskab, som i 1996 blev lovpligtig for de mest miljøtunge virksomheder i Danmark. Desuden har omkring 200 virksomheder valgt frivilligt at supplere årsregnskabet med et grønt regnskab. Sociale regnskaber beskriver i ord virksomhedens holdninger til mennesker, mens etiske regnskaber beskriver dens holdninger mere generelt. Det er også vigtigt at en virksomhed kan betale sine kreditorer til tiden. Derfor vælger mange at offentliggøre en likviditetsbeskrivelse eller pengestrømsopgørelse. Ligeledes vælger mange at offentliggøre en kapitalforklaring, som ofte er en del af regnskabets noteapparat. Opgave 2 De børsnoterede selskabers årsregnskaber kan som regel rekvireres gratis. Regnskaberne er ofte udformet som farvestrålende reklamer for virksomheden og dens produkter. Gennemgå et par af disse årsregnskaber, og kontroller om de indeholder følgende: 1) Ledelsens årsberetning. 2) Revisorpåtegning. 3) Resultatopgørelse. 4) Balance (er aktiver i alt = passiver i alt?). 5) Redegørelse for anvendt regnskabspraksis. 6) Noter. 7) Alternative regnskaber. 11

12 Kapitel 3. En model for et årsregnskab Virksomhedernes regnskaber er sjældent stillet op på helt samme måde, men vi kan med udgangspunkt i årsregnskabslovens 5 lave en model, der kan bruges som skabelon til at indsætte et årsregnskab i. Modellen minder om den måde, hvorpå de fleste virksomheder opstiller deres regnskab. Den er mest anvendelig, hvis man vil analysere regnskabet i en produktionsvirksomhed og mindst velegnet i forbindelse med banker og forsikringsselskaber. En model for resultatopgørelsen Resultatopgørelsen er en opgørelse over regnskabsårets indtægter og udgifter (omsætning og omkostninger). Alle beløb i et årsregnskab skal være periodiseret. Det vil sige, at de medregnes efter forbrugstidspunktet - uanset betalingstidspunktet. Hvis virksomheden f.eks. har indkøbt nogle råvarer, hvoraf ¼ endnu ikke er brugt, skal kun ¾ af udgiften indregnes som en omkostning i årsregnskabet. Fig 6. Model for resultatopgørelsen. Resultatopgørelse for EKSEMPEL A/S, d. 1/ / Omsætning Variable omkostninger 500 Dækningsbidrag 500 Kontante faste omkostninger 200 Indtjeningsbidrag 300 Afskrivninger 100 Resultat af primær drift 200 ± Renter, netto 70 Resultat af ordinær drift 130 ± Ekstraordinære poster + 20 Resultat før skat 150 Skat 50 Årets resultat 100 Vores model for resultatopgørelsen ser ud som vist i fig. 6. Resultatopgørelsen indledes med en omsætning, som viser virksomhedens indtægter ved salg af varer eller tjenesteydelser, efter at momsen og eventuelle afgifter til staten er fratrukket. I nogle regnskaber kaldes omsætningen for nettoomsætning, varesalg eller årets indtægter. Variable omkostninger er de omkostninger, der varierer med omsætningen (se fig. 7). Her finder vi udgifter ved køb af råvarer samt løn til medarbejdere, som kan fyres med kort varsel. Hvis der sker en stigning eller et fald i omsætningen sker der normalt en tilsvarende stigning eller fald i de variable omkostninger. De variable omkostninger kaldes i mange regnskaber for vareforbrug eller produktionsomkostninger. (Bemærk: produktionsomkostninger indeholder som regel også afskrivninger på anlægsaktiver). Dækningsbidrag er det mellemresultat der fremkommer, når man trækker de variable omkostninger fra omsætningen. Denne størrelse er bl.a. vigtig, når vi i kapitel 4 skal analysere regnskabet ved hjælp af nøgletal. Dækningsbidrag kaldes i mange regnskaber for bruttofortjeneste, bruttoavance eller bruttoresultat. (Bemærk: husk at korrigere for afskrivningerne, hvis disse indgår under produktionsomkostninger ). De kontante faste omkostninger er de omkostninger, som er uafhængige af om der sker en (mindre) ændring i omsæt- 12

13 3. En model for et årsregnskab Omkostninger (mio. kr.) Variable omkostninger Omkostninger (mio. kr.) Faste omkostninger Variable omkostninger Produktion (antal stk.) Faste omkostninger Produktion (antal stk.) Fig. 7. Virksomhedens variable omkostninger vokser, når der produceres flere varer, mens de faste omkostninger er konstant, uanset om der sker en (mindre) ændring i produktionens størrelse. ningen. Det gælder f.eks. husleje, markedsføring, transportomkostninger (=distributionsomkostninger), administrationsomkostninger, løn til ledelsen og løn til medarbejdere, som kan fyres med kort varsel. Faste omkostninger kaldes også kapacitetsomkostninger. Indtjeningsbidraget er det mellemresultat der fremkommer, når man trækker de kontante faste omkostninger fra dækningsbidraget. Indtjeningsbidraget er således den likviditet, virksomheden har skabt gennem salget, når de variable og kontante faste omkostninger er betalt. Denne størrelse er vigtig, når vi senere skal lave et likviditetsregnskab. Afskrivninger er de faste omkostninger som er ikke-kontante. Når en virksomhed anskaffer nye bygninger, maskiner, computere mm, ville det være urimeligt at medregne disse som éngangsudgifter i resultatopgørelsen, selv om det pågældende aktiv er betalt kontant. Hvis man gjorde det, ville virksomheden få et dårligere regnskab hver gang den foretager en større investering. På grund af princippet om periodisering skal man afskrive aktivets værdi efter, hvor meget det vurderes at tabe i værdi hvert år. I praksis er det kun aktiver som koster mere end kr., som afskrives over flere år. Hvis aktivet koster under dette beløb, kan hele beløbet straksafskrives i resultatopgørelsen. Afskrivningerne er altså en værdiforringelse af aktiverne. Når man i praksis skal afskrive et aktiv, kan man vælge frit mellem forskellige afskrivningsmetoder. To af de mest benyttede afskrivningsmetoder er den lineære metode (dvs. der afskrives samme beløb hvert år) og saldo metoden (dvs. der afskrives samme procent af aktivets restbeløb). Saldometoden giver de største afskrivninger i starten, men mindre afskrivninger senere. Det påvirker derfor slutresultatet i regnskabet, om man anvender den ene eller anden metode (se fig. 8). Hvis afskrivningerne ikke fremgår direkte i resultatopgørelsen, indgår de under de faste omkostninger længere oppe i regnskabet, men så er de som regel oplyst i regnskabets noter. Afskrivninger hedder også nedskrivninger i mange regnskaber. 13

14 3. En model for et årsregnskab Lineære afskrivninger Anskaffelsespris Årlig afskrivning = 400 Levetid 400 Saldo afskrivninger Årlig afskrivning = Restværdi x afskr.procent 100% Aktivets restværdi Aktivets restværdi 0 År År Fig. 8. Lineære- og saldoafskrivninger er to af de mest benyttede afskrivningsmetoder i årsregnskaberne. Resultat af primær drift er det mellemresultat, der fremkommer, når man trækker afskrivningerne fra indtjeningsbidraget. Dette tal viser, hvor stort et overskud eller underskud virksomheden har haft ved den egentlige produktion. Primær drift kaldes i mange regnskaber primært resultat, resultat før renter, driftsresultat eller EBIT (= Earnings Before Interest and Taxes). Renter, netto er årets renteindtægter minus renteudgifter. Renteindtægterne stammer ofte fra datterselskaber, associerede selskaber, værdipapirbeholdninger eller bankindeståender, mens renteudgifterne stammer fra virksomhedens gæld. Renter kaldes i mange regnskaber finansielle indtægter/udgifter, finansieringsomkostninger eller finansposter. Resultat af ordinær drift er det mellemresultat, der fremkommer, når man trækker renter, netto fra den primære drift. Resultat af ordinær drift kaldes i mange regnskaber resultat før ekstraordinære poster. Ekstraordinære poster er de udgifter eller indtægter, som ikke har noget med virksomhedens egentlige produktionsområde at gøre. Hvis en virksomhed f.eks. sælger en bygning til en værdi, som er større end det fremgår af aktiverne, skal fortjenesten indgå som en ekstraordinær indtægt. Ekstraordinære poster kaldes i mange regnskaber for andre indtægter/udgifter. Resultat før skat er det mellemresultat der fremkommer, når man trækker de ekstraordinære poster fra resultatet af ordinær drift. Selskabsskatten er de seneste 10 år blevet gradvist sænket i Danmark fra 50% til 38%, senere 34% og i dag 30%. I mange årsregnskaber passer denne procent ikke helt med resultatet før skat. Det skyldes, at skatten beregnes ud fra det ikke-offentliggjorte skatteregnskab, som anvender andre afskrivningsregler end det offentlige årsregnskab. Hvis et selskab har underskud, modregnes dette normalt i senere års skattemæssige overskud. Årets resultat er den vigtige bundlinie i 14

15 3. En model for et årsregnskab Fig. 9. Resultatopgørelse for Vestas Wind Systems A/S koncernen 1. januar december (tal i mio. kr.) År Nettoomsætning Produktionsomkostninger *) Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Kapacitetsomkostninger Resultat før finansielle poster Resultat af kapitalandele i associerede selskaber Finansielle indtægter Finansielle udgifter Finansielle poster Resultat efter finansielle poster Indgået på tidligere nedskrevet mellemværende med Vestas India Ltd Resultat før skat Selskabsskat Årets resultat *) Det fremgår af noterne, at afskrivningerne i år 2000 var på 169 mio. kr. (udgiftsført med 156 mio. kr. under produktionsomkostninger og 13 mio. kr. under kapacitetsomkostninger ). I 1999 var afskrivningerne 117 mio. kr. (udgiftsført med 108 mio. kr. under produktionsomkostninger og 9 mio. kr. under kapacitetsomkostninger ). regnskabet. Heraf fremgår det, om virksomheden har haft overskud eller underskud efter at alle omkostninger er fratrukket. Hvis denne post er positiv, kan overskuddet enten udloddes til ejerne, eller det kan blive i virksomheden, hvorved egenkapitalen forøges. Resultatopgørelsen med Vestas som eksempel Af det offentlige årsregnskab for vindmøllekoncernen Vestas Wind Systems A/S ser resultatopgørelsen ud som vist i fig. 9. Vi indsætter herefter Vestas resultatopgørelse fra år 2000 i vores skabelon (fig. 10). Fig. 10. Resultatopgørelsen for VESTAS d. 1/1-31/12, 2000 (beløb i mio. kr.) Omsætning Variable omkostninger Dækningsbidrag Kontante faste omkostninger 259 Indtjeningsbidrag 861 Afskrivninger 169 Resultat af primær drift 692 ± Renter, netto Resultat af ordinær drift 847 ± Ekstraordinære poster + 19 Resultat før skat 866 Skat 297 Årets resultat

16 3. En model for et årsregnskab Opgave 3: Indsæt tallene fra Vestas resultatopgørelse for 1999 (fig. 9) i modellen (fig. 10). Kommenter dernæst udviklingen fra 1999 til Opgave 4: Find selv en resultatopgørelse fra en dansk produktionsvirksomhed og indsæt tallene for de sidste to år i vores model. Kommenter dernæst udviklingen. En model for balancen Balancen viser en oversigt over virksomhedens aktiver og passiver ved regnskabsårets afslutning. Aktiverne viser, hvordan kapitalen i firmaet er anvendt (= virksomhedens værdier), mens passiverne viser, hvorledes kapitalen er fremskaffet (= virksomhedens gæld; herunder også egenkapitalen, som er gælden til ejerne). Der er igen forskel på hvordan virksomheder i praksis opstiller deres balance, så vi laver nu en model, som kan anvendes på de fleste virksomheder (fig. 11). Aktiver Aktiverne kan vi inddele i to hovedkonti: anlægsaktiver og omsætningsaktiver. Anlægsaktiverne er de aktiver, som er beregnet til virksomhedens vedvarende brug dvs. de aktiver som ikke sælges fra tid til anden. Vi kan inddele anlægsaktiverne i følgende tre konti: 1)Immaterielle anlægsaktiver er populært sagt de aktiver, man ikke kan røre ved. Det gælder, hvis virksomheden har oparbejdet en ekstra værdi på grund af forsknings- og udviklingsomkostninger eller rettigheder i form af goodwill, licenser eller patenter. Fig. 11. Model for balancen. Balance for EKSEMPEL A/S (beløb i mio. kr.): Aktiver pr. 31/ Passiver pr. 31/ Anlægsaktiver: Egenkapital: Immaterielle anlægsaktiver 400 Selskabskapital 100 Materielle anlægsaktiver 500 Opskrivningshenlæggelse 150 Finansielle anlægsaktiver 300 Overkurs ved emission 150 Anlægsaktiver i alt: Overført overskud 700 Egenkapital i alt: Omsætningsaktiver: = Varelager 300 Hensættelser 400 Tilgodehavender 200 Værdipapirer 100 Fremmedkapital: Likvide beholdninger 200 Langfristet gæld 300 Omsætningsaktiver i alt: 800 Kortfristet gæld 200 Fremmedkapital i alt: 500 Aktiver i alt: Passiver i alt:

17 3. En model for et årsregnskab Pas på hvis denne post er stor, for så kan der være tale om sminke af regnskabet, idet lovgivningen giver frit valg mellem at udgiftsføre denne post i resultatopgørelsen eller aktivere beløbet under de immaterielle anlægsaktiver. Vælger man sidstnævnte, bliver både overskud og egenkapital større i virksomheden. 2)Materielle anlægsaktiver er virksomhedens bygninger, grunde samt de såkaldte driftsmidler (maskiner, inventar, biler, udstyr m.v.). 3)Finansielle anlægsaktiver er de aktier og obligationer, som virksomheden ikke ønsker at sælge. Det gælder f.eks. ejerandele i datterselskaber eller associerede selskaber. Omsætningsaktiverne er de aktiver, som hurtigt kan omsættes til penge. Vi kan inddele omsætningsaktiverne i følgende fire konti: 1)Varelageret skal opgøres til kostpris (ikke salgspris!), og her angives både råvarer, varer under fremstilling samt færdigvarer, som endnu ikke er solgt. Varelageret kan være en problematisk konto, hvis ejeren ønsker at sminke regnskabet. Det kan man gøre, hvis kostprisen varierer i løbet af regnskabsåret, eller hvis man skønner, at usalgbare (ukurante) varer kan sælges, og derfor ikke afskrives. 2)Tilgodehavender består af de såkaldte varedebitorer, som er de penge, man har til gode fra solgte varer. På denne konto indgår også de såkaldte periodeafgrænsningsposter, som er de penge, man har betalt for noget, man ikke har modtaget endnu. Det kunne f.eks. være forudbetaling af husleje, forsikringspræmier o.lign. 3)Værdipapirer er de frit omsættelige aktier og obligationer, som virksomheden ejer. 4)Likvide beholdninger er en fællesbetegnelse for kontanter, bank- og girobeholdninger, der umiddelbart kan tages i anvendelse. Passiver Hvor aktiverne i et regnskab viser, hvad virksomheden har anvendt sin kapital til, er passivsiden et slags spejlbillede heraf. Passiverne viser nemlig et billede af, hvordan den anvendte kapital er fremskaffet. Egenkapitalen er den oprindelige kapital, som ejerne har indskudt i firmaet plus alle års overskud, som ikke er trukket ud som udbytte. Man kan derfor sige, at egenkapitalen er ejernes formue i virksomheden eller hvor meget virksomheden er værd, når man trækker gælden til fremmede fra virksomhedens samlede værdier. Det er ofte denne der forhandles ud fra, når en virksomhed skal sælges. Egenkapitalen pr. aktie kaldes den indre værdi, og denne studeres flittigt af aktieanalytikere, når de skal vurdere om kursen er for høj i forhold til, hvad en aktie egentlig er værd. I vores model inddeler vi egenkapitalen i fire poster: 1)Selskabskapitalen er den pålydende værdi af de aktier/anparter, som er udstedt af virksomheden. 2)Opskrivningshenlæggelser viser, om virksomheden har opskrevet et aktiv i værdi. Det gælder f.eks. en bygning, som jo normalvis stiger i værdi. 17

18 3. En model for et årsregnskab Fig. 12. Balance for Vestas Wind Systems A/S koncernen Pr. d. 31. december (tal i mio. kr.) År AKTIVER TIVER: Goodwill Indretning af lejede lokaler 22 9 Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlæg under opførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre værdipapirer, deposita m.v Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter 11 8 Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt PASSIVER ASSIVER: Selskabskapital Overkurs ved emission Reserve for nettoopskrivning Overført overskud Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Garantihensættelser Hensættelser Langfristet prioritetsgæld Langfristet gæld Kortfristet prioritetsgæld Forudbetalinger fra kunder Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat 6 28 Anden gæld Udbytte for regnskabsåret Kortfristet gæld Gæld i alt Passiver i alt

19 3. En model for et årsregnskab 3)Overkurs ved emission viser den merpris, selskabet har opnået ved udstedelse af aktier/anparter. Hvis der udstedes nye aktier med en pålydende værdi på 100 kr., og disse sælges på børsen til kurs 300, skal kr. indgå i selskabskapitalen, mens de sidste kr. skal indgå under overkurs ved emission. 4)Overført overskud er tidligere års overskud, som ejerne har valgt at lade blive stående i virksomheden. Ejerne kunne alternativt trække overskuddet ud af virksomheden i form af udbytte. Hensættelser er penge, som virksomheden har sat til side, fordi den regner med at få brug for dem senere. Den nøjagtige størrelse eller betalingstidspunktet af hensættelserne kendes p.t. ikke. Dette gælder f.eks. forventede tab på kunder, garantiforpligtelser, pension til medarbejdere, samt visse typer udskudt skat. Erfaringer viser, at flere regnskaber er blevet sminket på denne konto, fordi størrelsen og betalingstidspunktet af poster som forventede tab på kunder eller garantier er skønnede af virksomheden og dermed meget usikre størrelser. Fremmedkapitalen er gælden til andre end ejerne, og denne inddeler vi efter om gælden forfalder til betaling efter mere end 1 år: Langfristet gæld er den gæld der forfalder efter mere end 1 år. Et typisk eksempel på langfristet gæld er prioritetsgæld, som er den gæld, der knytter sig til bygninger og grunde. Kortfristet gæld er den gæld, der forfalder inden for det næste år. Dette gælder typisk gæld til banker, råvareleverandører (= varekreditorer), skyldig skat, moms eller afgifter til staten. Summen af aktiverne er altid lig med summen af passiverne i et årsregnskab. Fig. 13. Balance for VESTAS WIND SYSTEMS A/S (beløb i mio. kr.): Aktiver pr. 31/ Passiver pr. 31/ Anlægsaktiver: Egenkapital: Immaterielle anlægsaktiver 46 Selskabskapital 105 Materielle anlægsaktiver 854 Opskrivningshenlæggelse 141 Finansielle anlægsaktiver 225 Overkurs ved emission 288 Anlægsaktiver i alt: Overført overskud Egenkapital i alt: Omsætningsaktiver: = Varelager Hensættelser 398 Tilgodehavender Værdipapirer 0 Fremmedkapital: Likvide beholdninger 213 Langfristet gæld 304 Omsætningsaktiver i alt: Kortfristet gæld Fremmedkapital i alt: Aktiver i alt: Passiver i alt:

20 3. En model for et årsregnskab Dette gælder, fordi man har defineret egenkapitalen som en slags gæld til ejerne. Balancen med Vestas som eksempel Balancen for Vestas Wind Systems fremgår af det offentliggjorte regnskab, som er vist i fig. 12. Vi indsætter herefter Vestas balance for år 2000 i vores model, og får tallene som er vist i fig. 13. Opgave 5: Indsæt tallene for Vestas år 1999 (fig. 12) i modellen for balancen (fig. 13). Kommenter udviklingen fra 1999 til Opgave 6: Find en balance fra en dansk produktionsvirksomhed og indsæt tallene for de sidste to år i vores model. Kommenter dernæst udviklingen. 20

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Standard - -,, CVR-NR. D& D-U-N-S NR. - - TLF. NR. - - EGNSKAB AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Status Igangværende virksomhed DELBEDØMMELSER Grunddata Veletableret Ejerforhold Stærk Økonomi

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU D DATO: 21. MAJ 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S

Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S Case nr. 12: Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S CASE: ROKI A/S: Økonomistyring finansiering. ROKI (ROld og KIng) fremstiller styresystemer til industrielt brug. Produkterne har en kort levetid, men

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed

AAA Højeste kreditværdighed Page 1 of 5 FirmaFakta 2009-05-14 Pernille Zdrinka IN-ITALIA A/S BLEGDAMSVEJ 104B, 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 26089158 D&B D-U-N-S NR. 30-729-5175 TLF. NR. 33-15-13-13 REGNSKAB 200712 AAA Højeste kreditværdighed

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Svendsen Granit ApS Gartnervej 32 4632 Bjæverskov CVR-nummer: 27079814 SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN OG SELVANGIVELSE 1. januar 2010 til 31. december 2010 Svendsen Granit ApS INDHOLDSFORTEGNELSE Den

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Det Falsterske Digelag. Årsrapport

Det Falsterske Digelag. Årsrapport Det Falsterske Digelag Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning Oplysninger om Digelaget 3 Ledelsesberetning

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere