Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub"

Transkript

1 ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent. PerJensenblevenstemmigtvalgt. PerJensenkonstaterede,atgeneralforsamlingenvarlovligtindkaldtvedannonceringi Folkebladet,påklubbenshjemmesideogiklubhuset. 2. Bestyrelsensberetning: BeretningfraFormanden: Brøndbyhåndboldklubsbestyrelseharendnuetårarbejdetmedmangeopgavertilgavnforklubben. Derergjortetstortstykkearbejde,foratholdeklubbensudgifterpåetfornuftigtnivaeu.Alleerklar overatdererfinanskriseogogsåherhososhardetværetusikkerthvilkeindtægtervikunneregne med.bif`skrisehargjortlivetendnumerespændende.brøndbyhkharikkehaftproblemermedat få udbetalt alt, hvad vi har optjent. Problemet er bare, at vi ikke har optjent som forventet p.g.a. tilskuerkrisepåstadion.fleretilskuerebetydermeresalg. Bestyrelsen har holdt deres månedlige møder og udgivet Bestyrelsesnyt til hjemmesiden. Der er afholdt Nytårstaffel med alle trænere/ledere og begge bestyrelser. Der besluttede vi, at der var behovforetopstartsmødeiaugust/septembermåned.herkunneallesåafstemmeforventningerne tildennyesæson,bådepåogudenforbanen.hvadskalvideltageioghvilkearrangementerkanvi forvente.fællesmødermedstøtteforeningenerderogsåblevetpladstil. Brøndby HK ligger meget konstant i medlemstal. Der svinges mellem 3 5 personer fra samme tidspunktisidstesæson.viharlavetnogletiltagforatskaffefleredrengetilklubben.derharværet åbent hus arrangement, hvilket vil blive gentaget i sommerferien, som et led i skolernes pjece Sommersjov. Vi ser med stor forventning frem til kommende sæson, hvor vi igen har et U18 pigehold.turneringenidennyesæsonerrykket14dageogslutterderforogså14dagesenereend sædvanligt. SometnyttiltagarrangererHRØniveaustævner,somerstatterkvalifikationsturneringerne.Dettefor atgiveklubberneetindtrykafholdenesreelleniveau.måleter,atviviloplevefærrefejlplacerede holdogdervedbevarefocuspådengodeoplevelseihåndboldspillet.stævnernespillesiweekenderi septembermåned.niveaustævnernetilbydesalleårgange,meneretkravforu14,u16ogu18hold. HRØopfordrerogsåklubbernetilatopdatereallederestræneresuddannelser.Detervinaturligvis enigei,dadetervigtigt,athaveentrænerstabdererveluddannedepåallefelter. AktiveteterneiStadionhal1hardesværreværetafbrudtp.g.a.fejlihalgulvet.Derharværetplanlagt reparation,somdogblevudskudttilmanhavdeetsvaromskadensomfangfrateknologiskinstitut. Resultatet er at hallen lukkes for træning fra uge i år. Vi må så endnu engang rykke tæt sammenischneeklothhallen. Påsponsorsidenhardetværetetgodtår.Mangesponsorererkommettilogtidligeresponsorerhar fornyet deres sponsorater. Stor tak til dem alle. Det er en fantastisk hjælp til vores klub. Til orienteringerderalleredenulovningpåfleresponsorateridennyesæson. 1

2 BrøndbyHåndboldkluberpåvejindietsamarbejdemedBrøndbyefterskole.Efterskolenopretteren håndboldlinje på pigesiden. København Håndbold vil i samarbejde med efterskolen stille sig til rådighed for Brøndby Håndboldklub m.h.t. talentudvikling. De vil stille med konsulenter, som deltagerivorestræninger.detlydermegetspændende. Dereriårfocuseretpåatindkøbenyematerialer,såmankunnehavedesammetingibeggehaller. Detgørdetlangtnemmerefortrænereogholdledereikkeatskulletransporteref.eks.etnetmed bolde,veste,toppeel.lign.frahaltilhal.dererogsåinvesteretinytspilletøjtilnogleholdogrigtig mangebolde. Etemne,derharværetdiskuteretmeget,eranskaffelsenafTViCafeen.Detblevikkeidennesæson. Vierligenulandetpåatventepåtilladelsefrakommunentilatsætteparabol/antenneoppåhallen. Detertidligerebeskrevethvordyrtdeter,athaveetfungerendefjernsynietoffentligtlokale.Vier blevetenigeomatdetskalprøves,menvedikkehvornår. Vi har haft den fornøjelse at lægge hal til at afvikle Pokalfinaler for ungdommen i april måned. Et arrangementvigernesigerjatilenandengang. Bestyrelsen siger tak til de mange frivillige, som har ydet et stort stykke arbejde for klubben, det gælder både trænere, ledere, spillere, forældre, bedsteforældre. Vi sætter stor pris på viljen til samarbejde,energiogglædetilatstøtteopomklubbensværdierogvisionerom,atskabeenklub medetgodtsportsligtogsocialtmiljø. BeretningfraUngdomsformanden: Imit2.årsomungdomsformandharderværetligesåtravltsomdetforegåendeår. Der har igen i år ikke været den ønskede tid til den faglige sparring ift. vores mange ungdomstrænere, trods at vi i denne sæson har forsøgt os med at lægge U16 og U18 op til seniorrepræsentanterneogtrodsatviharværet3omungdomsarbejdetframini U14. Tiden bliver slugt af arrangementer, stævner, løsning af konflikter omkring holdene, kontakt til forældre,atskullerykkeforkontingent indbetalingerogtidtilfamilieogprivatarbejdeskaljoogså regnesind. Heldigvisopvejesdesurestunderafutalligesmilogfortællingerfravoresskønneungdomsspillere dem,dergørdetdetheleværd! Trænere: Vi har stadig i år træner teams, så ingen ungdomstrænere står alene med træningen, men har mulighed for sparring, afløsning og den udvikling, der ligger i det. Heldigvis for det, når ungdomsformands posten er slugt af administrative opgaver. Vi har igen i år fået tilgang af nye trænere,somikombinationmedvoreserfarnetræneregiverengoddynamikitræner teamet. Som ungdomsformand starter træner kabalen med at blive lagt allerede i december, for at være sikkerpåathavetrænereklartilden1.maj2013.nogletrænerekanførstisidsteøjebliksigefra/til, nogleombestemmersig,noglestopperognyekommertil.deterenlangon goingprocesatfinde trænere,mangesamtalermedmangemenneskerskaltil. ViharhaftenrepræsentantfraHRØpåbesøgpåtræner mødeforatrusteostilmødetmedforældre hvordansamarbejdetbliverkonstruktivt,oghvordanvisættergrænser desværrehardetværet 2

3 nødvendigtativærksættedetpga.kedeligeerfaringeriløbetafåret.husk,atalleproblemeromkring træner gerningenermedtilatnedsættelystenogenergientilatfortsætte,ogtrænerehængerikke påtræerne! Viharigeniår rystetposen træner mæssigt,sålangtdeflesteafvoresspillereharfåetnyetrænerteams.igenviljegpointere,atdetsomhåndboldspillerervigtigtatblivetrænetafflereforskellige træneregennemsineungdomsårforatbliveenkomplethåndboldspillersomsenior. Det er samtidigt vigtigt for udviklingen i klubben, at der er en god dynamik og et samarbejde på tværsitræner gruppen,såvikanlæreafandreoggivevoresspilleredetbedsteafdetbedste. I sæsonen 2013/2014 skal al forældre kontakt stiles til trænerne/holdlederne, og derfra til ungdomsformanden,hvisdeternødvendigt.detteforatbrugeungdomsformandenstidtildet,der egentligt er det udviklende klub arbejde. Dvs. at der ikke vil blive besvaret på henvendelser fra forældre,derkontaktermigviaminprivatefacebook kontoellersms.all svilblivevideresendt tiltrænerne.jeghåber,atforældrenevilrespekteredette. Hold: Viharhaftmini mix,u10p,u10d,u12p,u12dogu14p.desværremåttevitrækkeu12 drengenei vinterturneringen,idetdeikkekunnestilleholdogingenandrekunnehjælpepga.egnekampe. Det ville blive for dyrt for klubben, hvis holdet udeblev fra kampe det koster kr , pr. gang.dettemødtestorprotesthosforældrene,ogherkunnedetværefedtmedenanerkendelsefra forældrenessidei,atvivirkeligthargjortalt,førvitrækkerethold,hvilketiøvrigtkosterkr.1.500,. Fra Brøndby HKs side kan vi godt tænke os at vide, om forældrene har indgået i foreningsarbejdet vedatprøveatskaffespilleretilklubben?vitrækkersammelæs,ogjoflere,jobedre.viharstadig brug for flere drenge spillere, og vi er ret afhængige af, at I og jeres børn er med til at trække kammeratermedihallen.mundtilmund metodenerbarebedst. Igen i år skal vi have arrangeret fællestræninger, overnatninger, stævner mm. for at sikre et sammenhold på tværs af afdelingerne, og her er vi også ret afhængige af driftige forældre med planlægnings ogudførselsgenerneigodform. Vi kan konstatere, at vi er temmelig populære hos pigerne, der er stor tilgang både i mini mix og U rækkerne. Mht. drengene er vi vist oppe mod Brøndby IF, og først når forældrene er blevet trætte af regnen, eller af oplevelsen af, at kun 1.holdet prioriteres, så finder drengene ind i håndboldhallen. Det er derfor sindssygt vigtigt, at forældre og trænere omkring drenge holdene i samarbejdearrangerersocialetingomkringhåndbolden,sådetkanværemedtilattrækkespillere til.viharforsøgtosmedåbent hus arrangementfordrengene,ogdetskalderværemegetmereaf sammenmedopslagisfoogklubber,mennogenskal jofindetiden.hvisvihjælpesad,kanvinå mere. Resultatmæssigt har vores U10 drenge og piger opnået gode resultater både i vinterturneringen, pokalturneringen og ved stævner(flere guldmedaljer), ligesom de sluttede sæsonen af med begge holdatdeltageiu10dm. VoresU12 drengeharkæmpetmedatmangleholdkammerater,mendeharkløetpåmedkrumhals, ogvihåberpåtilgangiårgangene00 01idenkommendesæson. Vores U12 piger måtte efter et voldsomt træner skifte, og 2 spillere der skiftede klub undervejs, kæmpesiggennemmesterrækkenførjul,ogvifikdemia rækkenefterjul,idetpigernehavdebrug 3

4 for at få genoprettet deres tro på dem selv i håndboldspillet. Det har været en hård proces, men pigernestårsammenogharforbedretderesspilvæsentligtundermorten,monicaogemilie. VoresU14 pigermissedekvaltildivisionerne,sådetvarforventetatdeskulleliggehøjtipuljerneiarækken.viendtepåen3.plads(udaf5hold)ia1ogensidste pladsib1. Derharværetstorniveau forskelmellemspillerne,idetdererkommetflerenyeu14 piger,somikke harspilletfør.detskaberudfordringerfortrænerneatfåtilrettelagttræningen,såalletilgodesesog dethøjeniveaufastholdes.u14p BsluttedesæsonenafmedatvindeB finalentilårhuscup2013. Aktiviteter: Iløbetafåretharderværetmålmandstræninghvertirsdagforalleungdomsmålmænd.Dethargivet et stærkt sammenhold vores målmænd i mellem og selvfølgelig en god teknisk udvikling af vores målmænd. Viharværettilstævner:Fløng,Albertslund,SydhavsCup,AjaxCup,ABJulecup,ÅrhusPåskeCup,alle medstordeltagelseafvoreshold. Derharværetarrangeretklub dagemedindløb,musik,navneopråb,præmierogt shirtstilkampens spiller fra begge hold. Spillerne har taget godt imod, og der har været skønt at se, at forældre har hjulpetsammenmedbestyrelsesrepræsentanterogsponsorerforatfådageneafvikletbedstmuligt. Detharværetensucces,somvihåberatkunnekørevideremed. Hvisdusomforældreharmulighedforatbidrage,såsigendeligtil!Detkanværemedarbejdskraft, indkøb,sponsoreringaffrugt/blusermm. Afslutning: Afsluttendeviljegigeniåropfordreforældretilathuske,atdeter voresbørn,voresklub. Joflere,vieromatlavetiltagogaktiviteteriklubben,josjoverebliverdetforalle,ogsåvoresbørn. Deterskøntatkunnekonstatere,atdetboblermedpositivenergi,stortilgangafspillere,ogatvihar forældremedselvstændigtinitiativ somf.eks.ligeatetablereenfællesteltlejrvedalbertslundog Fløng stævnerne. Mit ønske er, at vores forældre i klubben vil undlade at brokke sig på tilskuer rækkerne eller i kulissenogistedetbidragevedhandling(f.eks.tilaktiviteterforholdene).gåtiltrænerne,hvisder erspørgsmål/undren/utilfredshed/forslagtilaktiviteter,såderkanværeåbendialog. Ladværemedatbidragetilbrokken,hvisdusiddervedsidenaf,sigfra!Kunpådenmådekanvisikre en god stemning i klubben. Husk også at anerkende den frivillige indsats, som frivillige i klubben bidragermed,debrugermangegratis timerhverugeheleåretrundtpåvoresfællesskab. BeretningfraSeniorrepræsentanterne: SeniorafdelingeniBrøndbyHKomfattedeisæsonen2012/13ialt7hold:Damesenior1,2,3,Herre senior1,oldboys,oldgirlssamtu16 piger.somnogetnytharviibestyrelsenvalgtatladeu16og U18holdeneindgåsomseniorhold,delsforatlettearbejdetforungdomsformandenogdelsforat havestørrefokuspåovergangenfradeældsteungdomsholdtilseniorholdene,hvilketaltiderenstor 4

5 udfordring.idennesæsonhandlededetaltsåkunomethold,menidenkommendesæson2013/14 vildetdrejesigomtohold,nemligu18pigerogu16piger. Damesenior1og2: Dame1og2trænersammentogangeomugen,delsforatskabedebedstetræningsforholdogdels foratgøredetmuligt,atrykkespillereopognediløbetafsæsonen.detteharogsåværettilfældeti sæson2012/13.detoholdharhaftenprimærtræner,jesperstoltz,somførstogfremmestharstået for1.holdet,menogsåharhafthovedansvaretfortræningstilrettelæggelsenforbeggehold.jesper Stoltz var ny træner fra sæsonens start og har bl.a. været med til at skaffe en sponser, sådan så begge hold har fået træningsdragter, været på træningslejr og til opstartsstævne. Alle spillere har også bidraget økonomisk til disse goder. 1. holdet fik også nyt spilletøj og 2. holdet får nyt tøj til næstesæson,daendnuensponsorharmeldtsigpåbanen. UdoverJesperhar2.holdetharhaftKimHolst,somhardeltagetitorsdagstræningerneogsomhar haftansvaretfor2.holdettilkamp.sæsonen2012/13varkims3.sæsoniklubbensomtrænerfor dame2.kimerstoppetefterdennesæsonogdennisjacobsenharovertagetansvaretfordame2for denkommendesæson.connyharsomsædvanligydetenstorindsatssomholdlederogogsåbent Antonharsomaltidbidragetpositivttilbeggeholdstrivseliklubben. Dame 1 rykkede ned i forrige sæson og har derfor ligget i kvalifikationsrækken i sæson 2012/13. Holdeterkraftigtforyngetogdererbrugtmegettidogmangekræfterpåatsammenspilleholdet. Målsætningenforsæsonenvaratkæmpemedomoprykningen,hvilketlykkes.Holdetspilledeisær engod1.halvsæsonoglåitoppenvedjulepausen.desværreglippedeoprykningentilsidstogholdet endtepå3.pladsenirækken,etpointfra2.pladsen,somhavdegivetmulighedforoprykningsspil.i forårssæsonenvarkampprogrammetkompaktogflerespillerevarudeogrejse,hvilketbetødmange nyekonstellationerpåbanen. Dame 2 rykkede op i forrige sæson og spillede i sæsonen 2012/13 i serie 1, hvilket er rækken lige under 1. holdet. Målsætningen for sæsonen var at overleve i rækken og gerne etablere sig som sikkertserie1 hold.ogsådame2havdeengod1.halvsæsonmedkuntonederlagindenjul.efterjul blevdetdogtillidtmereblandederesultater,ogholdetendtesomnr.6. Herresenior: Herreseniorharidennesæsongennemgåetlidtafetgenerationsskifte.Dererkommetmangenye, ungespillerepåholdetogmangespillereharforladtholdet.hsharsamtidigfåetnyspillendetræner, MartinJohansen. HSrykkedenedfra3.divisioniforrigesæsonsamtidigmed,atenmassespillereogderesdaværende træner forlod klubben. Der skulle altså bygges et helt nyt hold op. Det var været en udfordrende sæson for holdet, hvor de kæmpede mod nedrykning. Heldigvis klarede de skærene og får altså endnu en sæson i kvalifikationsrækken. HS blev således nr. 9, á point med nr. 10, der skulle ud og spilleomnedrykning.bådemartinogallespillernefortsætterkampeninæstesæson,hvordetbliver spændendeatfølgederesudvikling. 5

6 Damesenior3/OldGirls: Dame senior 3 og Old Girls træner sammen onsdag aften, hvor de kan benytte hinanden som sparring,dabeggeholderudenofficieltræner.fordenkommendesæsonerderfremsatetønske om,atderbliveroprettetendnuetdameseniorhold,somskalbeståafspillerefrads3ogog.det nyedameserie4holderendnuikkeoprettet.kimlyngefraoldboyshartilbudtatassistereserie3 damersholdpåbænken.vihåber,atderkommernoktilmeldtespilleretilholdet,såledesatviiden kommende sæson i seniorafdelingen for kvinder kan stille med fire dame senior hold samt et OG hold.deterdejligtmedtilgangogsåpåseniorsiden. OldBoys: OldBoystrænerhveronsdagaftenogigeniår,hartræningenbåretfrugt.ForOldBoysbødsæsonen 2012/2013nemligpåendnuenvundetrækkenogderudoverblevdeogsåØstmestre2.åritræk.Det ernoglerigtigflotteresultater.vihåber,atdenkommendesæsonkanbydepåfleregodesejre. U16 piger: U16pigernespilledeidennesæsoni2.DivisionBogsluttedesomnr.2.Pigerneharværettrænetaf MichaelEirupogStineNielsen,derisamarbejdeharfåetspilletpåbanenogalledepraktisketingtil atgåopienhøjereenhed. MangeafpigernefraU16rykkeropsomU18idenkommendesæson.Derledesefternytrænertil holdet.michaeleirupogstinevilfortsættesomu16trænere.klubbenhariflereårikkehaftetu18 hold,sådetbliverdejligt,atdernukommeretdirektebindeledmellemseniorerneogungdommen. Planenfordenkommendesæsoner,atfåmeresammenholdmellemU16/U18ogseniorafdelingen, såledesatdeungespillerefårletterevedatrykkeopsomseniorerogsåledesatderskabesenbro mellemungdommenogseniorafdelingen. Detsocialeliviseniorafdelingen: Derhariårværetfællesjulefrokostforseniorafdelingen,somblevarrangeretafOB.Detvarenrigtig hyggeligt aften og der var et godt fremmøde både fra HS, DS1, DS2, Serie 3 damer, OB og OG. Vi håberpå,atdeterentraditionvikanfastholdeforatskabemeresammenholdpåtværsafholdenei seniorafdelingen. Iforårethavdevietenkeltdobbeltarrangement,hvorHSogDS2spilledekampeenfredagaftenmed efterfølgende fællesspisning sammen med DS1, der havde dommerbordstjansen. Vi regner med at kunnefåflerelignendearrangementernæstesæson,hvorvikanhaveflerespilledeholdmed.davi desværreikkeharledighaltidlørdageftermiddag,hardetværetsværtatfåkabalentilatgåop,da antalafkampederskalspillespåhverdagsaftner,erbegrænset.viforsøgeridenkommendesæson at forhandle os til noget haltid en lørdag, således at vi kan få arrangeret at flere seniorhold kan deltageifællesarrangementet. 6

7 Igen i år var HS, DS1 og DS2 til opstartsstævnet SK cup på Falster. Det er efterhånden en fast tradition for BHK s seniorhold(ds1, DS2 og HS) at deltage i dette stævne, både for det håndboldmæssige og for det sociale aspekt. Serie 3 damer var ligeledes inviteret med i år, men kunnedesværreikkestillehold. Vihåber,atviidenkommendesæsonligeledeskanstillemedholdtilstævnet. Seniorerneharønsket,atfåflerekampeiforlængelseafhinanden,såledesatmanharmulighedfor atsehinandenskampe.idennesæsonharhsafpraktiskegrundemåtteflytteflereafdereskampe tilhverdagsaftner,såledesatallespillerekunnedeltage.vihåber,atviidenkommendesæsonhar mulighedforatsehinandenskampeogstøtteopomalleholdene. Seniorernes dommerbordsvagter er i år igen blevet fordelt mellem holdene, således at vi hjælper hinandenmedatsiddeveddommerbord.detharforløbetudendestoreproblemerogdeterrigtig dejligt,atvipådenmådekanhjælpehinanden.dermedfårviogsåsethinandenskampeogbliver lidtlængereihallen. Bestyrelsensberetningblevgodkendt. 3. Fremlægelseafregnskab: Regnskabforperioden1.maj2012til30.maj2013blevgennemgået. Dervarfølgendespørgsmåltilregnskabetsindtægter: Årsfest: MariaRosespurgtetilspecificeringafårsfestregnskabetfor2012,herundersærligtmedhenblikpå atsehvilkeindtægterogudgifterderhavdeværettilfesten.lisbethfrederiksenogdavidolafsson ønskede ligeledes denne specifikation, idet David bemærkede, at vi tidligere havde drøftet denne problemstilling.derersåledesetønskefrageneralforsamlingenom,atalleindtægterfraårsfesten ogalleudgiftertilårsfestenindføressærskiltiregnskabetmedhenblikpåmeregennemsigtighed. Bestyrelsentogdettetilefterretningogbemærkede,atikkealleudgiftererkendtenårregnskabsåret lukker, hvorfor der vil være lidt usikkerheder. Bestyrelsen tog til efterretning at alle indtægter indføres som indtægt for årsfesten, således at man kan se, hvad der bliver betalt ind af klubbens medlemmer. DavidOlafssonspurgtetilårsfestregnskabetfor2013oghvilketresultatdettegav.Connyoplyste,at regnskabetforårsfestenerføresseparat,viseretunderskudpåca.kr ,.detteunderskuder ikkebogførtiklubbensregnskab. Håndholdskole: KEH har fremlagt regnskab fra BHKs håndboldskolen afholdt i Regnskabet er bogført ind i klubbenregnskabudfradeoplysningersomkassererenharmodtagetfrahåndboldskolensregnskab. Bestyrelsen har ikke yderligere kendskab til regnskabet, herunder indtægter og udgifter, idet dette harkørtsærskilthoskeh. 7

8 KEH er desværre ikke til stede på generalforsamlingen, så eventuelle opklarende spørgsmål til regnskabet,kanikkestille.generalforsamlingenundredesigover,atregnskabetfra2011vistenogle større posteringer vedrørende indtægter og udgifter, men der var ellers ikke yderligere bemærkninger. Dervarfølgendespørgsmåltilregnskabetsudgifter: DortheSjøgrenundredesigoverdommerudgifternetilsenior,dadissemedkr.2.303,76lålagtunder udgifternetilungdommenpåkr ,52.udgiftenvirkedeutroliglav.bestyrelsenoplyste,atdet formentlig skyldes, at udgiften ligger under turneringsudgifter. Beløbet stemmer dog, men bestyrelsenvilværeopmærksompådettenæstegang. MariaRoseThyrenønskedeennærmereforklaringpåtransportpostenogdetblevoplyst,atdennei år var noget højere, idet der fra klubben var givet tilskud til stævne på Fyn, AGF cup og tur til Bornholm. Godkendelseafårsregnskab Daårsfestregnskabetsunderskudfor2013ikkeerindførtiåretsregnskab,viserårsregnskabetikkeet retvisende billede af klubbens økonomi, hvorfor regnskabet på det foreliggende grundlag ikke kan godkendes. Dirigenten forslog, at bestyrelsen skulle fremlægge årsfestregnskabet separat og tilrette årsregnskabetsåledes,atunderskuddetforårsfesten2013blevmedtaget. Årsregnskabetkunneikkegodkendes,førendrettelsernevedrørendeårsfestenvarmed. Detblevaftalt,atbestyrelsentilrettedeårsregnskabetmedunderskuddetforårsfestenogatalleved henvendelseherefterkunnefåtilsendtdettilrettedeårsregnskab. Regnskabet blev herefter godkendt, med den tilføjelse, at underskuddet på kr indføres i regnskabet. Davidroserosforkontingenterne.Arbejdfremadmodnæsteår. Budgettet2013/2014: Dervarfølgendespørgsmåltilbudgettetfor2013/2014: Per spurgte til udgiftsposten til dommerudgifter for senior. Bestyrelsen oplyste, at der i den kommende sæson vil være flere seniorhold, idet der er en forventning om, at der kommer et nyt damesenior4hold. Diversespørgsmål: Uffe Henriksen ønskede at U10 kunne deltage på håndboldskolen, idet ungdomsformanden havde oplyst, at der fortsat var 18 pladser til rådighed. Ungdomsformanden oplyste, at der til trods af spillerne bruger samme holdstørrelse, er der stor forskel på børnenes alder. Da det er første år 8

9 håndboldskolen arrangeres af ungdomsformanden har der været en masse arbejde, men det har derforikkeværetmuligtatudvidealdersgruppentilogsåatomfatteu10. DavidOlafssonbemærkede,atregnskabetergodtogatdeterdejligt,atbestyrelsenharfåetskaffet fleresponsorertilklubben,særligtnårpølsesalgetibifermindreenddetidligereår. Fordelingenafklubbensmidlerimellemseniorogungdomermegetbedre,idethanmener,atdeter vigtigvibyggeropfrabunden.davidolafssonrostebestyrelsenogbemærkede,atdenhavdeleveret økonomiskeansvarlighed. 4. Behandlingenafindkommendeforslag: 40menigestemmer 1) 6,stk.8 Nuværendebestemmelse: Medlemmer,dererfyldt65ellerderover,betalerkr.200årligt Ændringsforslag: Aktivemedlemmer,dererfyldt65år,betalersammekontingentsatssompassivemedlemmer. Forslagetblevvedtaget. 2) 8,stk.2 Nuværendebestemmelse: Generalforsamlingenindkaldesvedoffentligbekendtgørelsemed14dagesvarsel. Ændringsforslag: Generalforsamlingenindkaldesvedoffentligbekendtgørelsemedmindst3ugersvarsel. Forslagetblevvedtaget. 3) 8,stk.3,nr.4 Nuværendebestemmelse: Behandling af indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingensafholdelse. Ændringsforslag: Behandling af indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingensafholdelse.alleforslagoffentliggørespåklubbenshjemmesidesenest1uge førgeneralforsamlingensafholdelse. Forslagetblevvedtaget. 4) 8,stk.4,1 Nuværendebestemmelse: Etmedlemergyldigtsåfremtvedkommendeerindmeldtentensomaktivellerpassivogsomikkeer ikontingentrestancevedgeneralforsamlingensafholdelse. Ændringsforsalg: 9

10 Etmedlemergyldigtsåfremtvedkommendepr.31.martsiindeværenderegnskabsårerindmeldt enten som aktiv eller passiv og som ikke er i kontingentrestance ved generalforsamlingens afholdelse. Forslagetblevvedtaget. 5. Fastlæggelseafkontingent. Kontingentsatserfordenkommendesæson: Minimix:700krårligt U10:1.100kr.årligt U12:1.300kr.årligt U14:1.500kr.årligt U16:1.500kr.årligt U18:1.500kr.årligt Senior:1.700kr.årligt Senior3+4:1.300kr.årligt Oldies:1.300kr.årligt Passive:200kr.årligt Bestyrelsen fremlagde udkast til nye kontingentsatser, der generelt viste en stigning i kontingentsatsen.udkastetblevtagetoptildiskussion,hvorgeneralforsamlingenkunnekommemed deresbemærkningerogmeninger,ligesombestyrelsenkunnebegrundekontingentændringen. Der var flere spørgsmål fra generalforsamlingen, herunder blev det særligt debatteret hvor meget harpikshvertholdkunnefåfordenkontingentderbetales.detblevoplyst,atudgifternetilharpiks erhøjeogatflereholdbrugerutroligmeget.mortenboysenoplyste,athanoplevede,atenbøtte harpiks af og til kun kunne holde en måned. Det blev aftalt, at bestyrelsen melder ud, hvor meget harpikshvertholdkanfå. Bestyrelsen havde i sit udkast bl.a. sat kontingentet op for passive medlemmer, og Dorthe Sjøgren ønskerderforaffåafvide,hvadmanfårfordenkontingent,sommanbetalersompassivtmedlem. Conny oplyste, at man bl.a. for besked om årsfesten og at man selvfølgelig støtter klubben. Conny oplysteligeledes,atderpåhjemmesidenvarmasserafnyhedersomarrangementeriklubbeniløbet afåret.generalforsamlingenønskedemeredirektebeskedtilpassivemedlemmeroghvadderskeri klubbenafarrangementermv. Kontingentsatserneblevdrøftetogløbendereguleretpåstorskærm,såledesatgeneralforsamlingen løbendekunnefølgemediændringerne.bestyrelsenønskedeatensrettetkontingentsatsermereaf hensyn til de mange administrative problemer der var, når spillere flyttet mellem to hold, og kontingentsatserne var forskellige. Kasserer har haft mange problemer med, at forældre betaler forkert kontingentsats, hvilket har krævet meget arbejde. Derudover var kontingentsatserne motiveret af, at indtægterne for BIF er meget usikre og hensynet til, at det skal være muligt at tiltrækkedygtigetræneretilvoresungdomshold. 10

11 Kontingentsatserneerikketilafstemning,menfastlæggesafbestyrelsen.Bestyrelsentakkedeforde mangeinput. 6. Valgafbestyrelse. Formanden:Ikkepåvalg. ValgafNæstformand: ChristinaBisgaardHolm.Valgtfor2år ValgafKasserer: PågenvalgMichelleLjungstrøm.Valgtfor2år ValgafUngdomsformand: PågenvalgLeneThomsen.Valgtfor2år Valgafsekretær: KimLynge.Valgtfor1år. PR ansvarlig: HeidiLykjær.Valgtfor1år. Valgafmenigemedlemmer: MartinPedersen.Valgtfor1år. Da der ikke var flere, der ønskede at stille op som menige medlemmer, foreslog dirigenten at bestyrelsenblevbemyndigettilatfindeetnytmedlem.forslagetblevvedtagetmed27stemmerfor og3stemmerimod. ValgafRevisor: RevisorBirtheSandermodtoggenvalgogsomnyrevisorblevvalgtTorbenSterup. SomsuppleantblevvalgtTinaNorlin. Spørgsmålfrageneralforsamlingen: Lisbeth Frederiksen har undret sig over, at ungdomsformandsposten i år har været besat af tre personer,idetdetalenevarlenethomsenderblevvalgttildennepost.leneerenigi,atdetalene erhendederervalgtogmedgiveratdetnokskullehavebetegnelsenudvalg. Grethe ønskede nyt spillertøj til Dame senior 3 og 4, men bestyrelsen oplyste, at der ikke tages stillingtildettepågeneralforsamlingen. 11

12 Afsluttendebemærkninger: DirigentPerJensenfraHRØoplyseromnyturneringsstruktur,træneruddannelseogomEM2014. PerJensentakkerforgodroogorden. Generalforsamlingenerhermedhævet. DirigentPerJensen ReferentHeidiAbrahamsen 12

Brøndby håndboldklub. Årsberetning

Brøndby håndboldklub. Årsberetning Brøndby håndboldklub. Årsberetning 2015-16 Bestyrelsen har holdt månedlige møder og har haft mange forskellige opgaver at tage sig af. Bestyrelsen og andre frivillige har deltaget i Knæk Kurvens projekt,

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

I weekenden 26-27/8 holdt vi sammen med Tårnby HK Amager Cup. 86 hold deltog og i alt blev der spillet 175 kampe i 7 forskellige haller.

I weekenden 26-27/8 holdt vi sammen med Tårnby HK Amager Cup. 86 hold deltog og i alt blev der spillet 175 kampe i 7 forskellige haller. Nyhedsbrev september 2017 Kære medlemmer, Så er her igen nyheder fra klubben. Alle hold er i gang: seniorerne starter turneringen i denne måned, hvor ungdommen deltager i niveaustævner og Næstved Cup.

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012 Generalforsamling Roskilde Håndbold Den 27. september 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag, jf 10 forslag fra bestyrelsen:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub. Afholdt mandag den 11. juni 2014 kl. 19.30 i Caféen, Stadionhal 1.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub. Afholdt mandag den 11. juni 2014 kl. 19.30 i Caféen, Stadionhal 1. Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub Afholdt mandag den 11. juni 2014 kl. 19.30 i Caféen, Stadionhal 1. Antal tilstedeværende: 11 medlemmer samt 7 bestyrelsesmedlemmer. I alt

Læs mere

Støt Christiansbjerg IF

Støt Christiansbjerg IF Støt Christiansbjerg IF Håndbold på bjerget Kære sponsor I CIF Håndbold vil vi gerne byde velkommen til en ny sæson, med masser af smil, sammenhold og godt håndbold. CIF Håndbold holder til i Christiansbjerghallen

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning 2016/2017

Bestyrelsens årsberetning 2016/2017 Bestyrelsens årsberetning 2016/2017 Årets gang i bestyrelsen: Året 2016 har været et godt år for AHK med mange fine resultater på banen og et godt klubliv på kryds og tværs af klubbens hold. Der er ikke

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl. 19.00. Valg af dirigent: Nicolai Stemmetællere: Sebastian, Anders. Stemmetallet er 9. Indkaldelse sket i korrekt tid og efter reglerne.

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Roskilde Håndbold den 28. september 2011. Formand Ib Christoffersen bød velkommen til de 3 fremmødte medlemmer.

Generalforsamling i Roskilde Håndbold den 28. september 2011. Formand Ib Christoffersen bød velkommen til de 3 fremmødte medlemmer. Generalforsamling i Roskilde Håndbold den 28. september 2011 Formand Ib Christoffersen bød velkommen til de 3 fremmødte medlemmer. Dagsorden: Valg af dirigent Aflæggelse af beretning Aflæggelse af regnskab

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

SLAGELSE HÅNDBOLDKLUB SPONSOR KONCEPT

SLAGELSE HÅNDBOLDKLUB SPONSOR KONCEPT Vision Det er Slagelse Håndboldklubs vision at være den mest attraktive håndboldklub i lokalområdet for såvel ledere, spillere og forældre. Sportslig målsætning Damer: Avancement til 2. division i 19/20

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen ÅRS 25JUBILÆUM Velkommen Med denne folder byder vi jer velkommen til en rigtig spændende sæson. Vores klub har 25 års jubilæum - det vil vi gerne markere med en række spændende aktiviteter og nye tiltag.

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af resultat af forhandlinger med kreditorer 3. Fremlæggelse af budget for dette år, herunder

Læs mere

Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011

Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011 Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011 Fodboldåret 2011 har igen budt på mange spændende udfordringer, med stor aktivitet på banerne, men også et år hvor

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

I AGF Håndbold skal vi satse på seniorafdelingen i fremtiden...

I AGF Håndbold skal vi satse på seniorafdelingen i fremtiden... seniorafdelingen i fremtiden... Hvad skal der til? at vi har en fælles forståelse, fælles målsætninger og en fælles vision. at vi tænker, prioriterer og agere langsigtet. at vi har en stærk økonomi og

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg Tirsdag, den 27. marts 2012, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

HÅNDBOLD. Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl.

HÅNDBOLD. Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Nyhedsbrev #1, side 1 ud af 5 #1, 2014/15 HÅNDBOLD Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Hermed et forsinket nyhedsbrev fra denne sæson, men stadig vigtige informationer for dig, som har et

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af medlemsmødet torsdag den kl i klubhuset på Spraglehøj.

Referat af medlemsmødet torsdag den kl i klubhuset på Spraglehøj. Referat af medlemsmødet torsdag den 19.03.2009 kl. 19.00 i klubhuset på Spraglehøj. Dagsorden for medlemsmødet: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Orientering om JFC s økonomiske resultat på

Læs mere

Børneudvalgets beretning 2015

Børneudvalgets beretning 2015 Børneudvalgets beretning 2015 Foråret står for døren, og traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på den forgangne sæson. Trænere og repræsentanter fra klubbestyrelserne var indbudt til opstartsmøde

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

30.01.2013. Thorkild Thorlund Tølbøll Formand

30.01.2013. Thorkild Thorlund Tølbøll Formand Beretning sæson 2012 Endnu et år er gået, og i Team Vest er der igen sket meget rundt på forskellige håndboldbaner i det danske land, men også uden for banen er der igen sket og ydet en flot indsats. Efter

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 28. marts 2012, kl. 19.00 i Grotten, Dansborghallen. Der var fremmødt 25 deltagere incl. bestyrelsen. 2 deltagere havde ikke stemmeret ved mødets

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Tirsdag den 18 juni 2013 kl 17:00 afholder Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Referat fra klubmøde i Odense den 28. november 2016

Referat fra klubmøde i Odense den 28. november 2016 Referat fra klubmøde i Odense den 28. november 2016 Glæde 1. Hvad er bedst ved at spille holdkampe/deltage i holdturneringen? Erik: Fællesskab. Lars: Spænding. Kristian S: Det er den ting man træner frem

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vi har endnu engang haft et år fuld af aktiviteter og selvfølgelig håndbold.

Vi har endnu engang haft et år fuld af aktiviteter og selvfølgelig håndbold. Velkommen til årets generalforsamling i Ajax København. Vi har endnu engang haft et år fuld af aktiviteter og selvfølgelig håndbold. Organisatorisk Bestyrelsen deltog før sommerferien i 2016 i et klubudviklingsforløb,

Læs mere

KSG Idrætsforening. stiftet 5. oktober 1902. Nordre Fasanvej 124 C, 2000 Frederiksberg

KSG Idrætsforening. stiftet 5. oktober 1902. Nordre Fasanvej 124 C, 2000 Frederiksberg KSG Idrætsforening stiftet 5. oktober 1902 Nordre Fasanvej 124 C, 2000 Frederiksberg Hovedforeningens formand Steen Glaring bød velkommen til generalforeningen, og gik over til punkt 1. Valg af dirigent

Læs mere

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Deltagere; Rikke Grossman, Linette Østergaard, Torben Benjaminsen, Kim Ottosen

Deltagere; Rikke Grossman, Linette Østergaard, Torben Benjaminsen, Kim Ottosen Referat Bestyrelsesmøde OIK Dato: 2/2 Deltagere; Rikke Grossman, Linette Østergaard, Torben Benjaminsen, Kim Ottosen 1) Økonomi/Budget/handleplan økonomisk genopretning, kontingent: At få gjort klubbens

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

VORDINGBORG BADMINTON KLUB

VORDINGBORG BADMINTON KLUB VORDINGBORG BADMINTON KLUB STRATEGI FOR UNGDOMSAFDELINGEN 2014-2019 1 INDHOLD 1. Sammenfatning... 2 2. Baggrund... 3 3. Målsætning... 3 4. Træningsstrukturen i 5-årsperioden... 3 5. Kontingent... 3 6.

Læs mere

Ejby IF Gymnastik afdelingen

Ejby IF Gymnastik afdelingen Ejby IF Gymnastik afdelingen Referat af generalforsamling i Ejby Gymnastik den 20. marts 2013 kl. 19.00 i Klubhuset 1. Valg af dirigent Hanne Olesen blev valgt som dirigent. Hanne konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen til Ålholm IF

Velkommen til Ålholm IF Velkommen til Ålholm IF Sponsor katalog Sæsonen 2015/16 Hvem er Ålholm IF - Håndbold? Å.I.F. Håndbold er en afdeling af Ålholm Idrætsforening, som oprindeligt blev stiftet under navnet Tjæreby Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012

Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012 Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012 Deltagere: ca. 22 medlemmer Bestyrelsen: Claus Hansen, Henrik Åris, Preben Birk Per Henning, Uffe Lyse, Bo Andreasen, Per Løvstad Fraværende: Referat Dagsorden

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling den 29. februar 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling den 29. februar 2016 Referat fra den ordinære generalforsamling den 29. februar 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Budget og kontingentfastsættelse 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse

Læs mere

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball Torsdag den 23-02-2017 1. Dagsorden 1. dagsorden 2. Valg af dirigent og referent samt konstatering af om generalforsamlingen er lovligt varslet. 3.

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 04. februar 2017 kl. 15.30 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af årsmøde i SIF fodbold søndag den 14. marts kl. 10.30

Referat af årsmøde i SIF fodbold søndag den 14. marts kl. 10.30 Referat af årsmøde i SIF fodbold søndag den 14. marts kl. 10.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning v/peter Huusom 3. Godkendelse af regnskab og budget v/peter Jensen 4. Indkomne forslag

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

NYT RIGTIG GLÆDELIG JUL

NYT RIGTIG GLÆDELIG JUL Kontakt Vantore Håndboldklub Formand: Jesper Løje...24 48 04 97 Seniorformand: Jesper Dittmann...20 87 50 57 Ungdomsformand: Anja Andersen...26 16 36 51 Trænere: U8: Louise Christensen...23 47 08 33 og

Læs mere

TAK FOR SPONSORATET 2016

TAK FOR SPONSORATET 2016 TAK FOR SPONSORATET 2016 Vi vil gerne takke for jeres sponsorat her i 2016, og vil lige runde badminton sæsonen af med en oversigt over året der gik i RIF Badminton. Det har været et fantastisk år med

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004 Vedr. Referat af bestyrelsesmødet den 12. august Fraværende: Gitte 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 22. august 13 2. Orientering ved formanden. Kim Tønder (KT) fortalte, at de 4 fodboldklubber var

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE Fredag, lørdag og søndag den 6.7. og 8. januar 2012 i Vejen Idrætscenter Hovedsponsor: Velkommen til kommunemesterskabet i håndbold Som medarrangør er det DGI Håndbold Sydvest

Læs mere

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 Dagsorden for hovedgeneralforsamling onsdag den 14. januar 2009 kl. 19.30 i Station 14. Til stede: 27 fremmødte 1. Valg af dirigent og to stemmetællere Flemming

Læs mere

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC Ballerup d. 09-03-2016 Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Medlemmerne 4.

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

Beretning 2012 GLADSAXE HG

Beretning 2012 GLADSAXE HG Beretning 2012 GLADSAXE HG Hvem er vi Mission og vision Aktiviteter i sæson 2011/12 Synlighed Det organisatoriske / Rammerne Det sportslige Det økonomiske aspekt Handlingsplan sæson 2012/13 HVEM ER VI?

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

Informationsmøde Sæson U14, U16 og U18

Informationsmøde Sæson U14, U16 og U18 Informationsmøde Sæson 2016-2017 U14, U16 og U18 Lidt praktiske info Kaffe/te Sodavand/kildevand Kan købes. THV er alle ungdomshold U14 Vi satser på 2-3 drenge og 4 pige hold U16 Vi satser på 1-2 drenge

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 Nørresundby d. 12. april 2011 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 I Løvvang Bowling Center, Stort mødelokale Dagsorden 1. Mandaternes

Læs mere

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE Lørdag og søndag den 2.-3.januar 2010 I Brørup Hallerne, Vejen Hallen og Vejen Idrætscenter Hovedsponsor www.dgi.dk/sydvest/haandbold Velkommen til kommunemesterskabet i håndbold

Læs mere

Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt resten af de fremmødte.

Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt resten af de fremmødte. Referat fra generalforsamlingen fredag den 6. marts 2015. Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt resten af de fremmødte. 1. Valg af dirigent Morten Esmann

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013

BESTYRELSENS BERETNING 2013 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2013 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Tilbageblik. Sæsonen 2008 var året, hvor man fra FBU s side valgte at vende turneringerne, så man nu spiller fra August

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson.

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Ungdomsafdelingen: Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Der er blevet spillet en masse bold til både træning og kamp og jeg tror at alle

Læs mere