Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet"

Transkript

1 Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

2 Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny tildelingsmodel - model 4 E. Ny finanslovspulje F. Samlet oversigt økonomiske konsekvenser pr. kontraktområde G. Anbefaling fra referencegruppen

3 A. Kommissorium Den 7. december vedtog Børne- og Ungdomsudvalget et kommissorium for udarbejdelse af forslag til en ny tildelingsmodel for småbørnsgrupper og børnehaver. Forvaltningen udarbejder et antal scenarier for nye tildelingsmodeller på området. I modellerne synliggøres forskellen mellem den ny tildeling og den nuværende tildeling, således at konsekvenserne for den enkelte institution fremgår. I forbindelse med udarbejdelse af tildelingsmodellen inddrages socioøkonomiske nøgletal udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af ny tildelingsmodel på skoleområdet fra skoleåret 17/18. Følgende forhold vil kunne indgå i arbejdet med ny tildelingsmodel for dagtilbud: o Grundtildelingen o Tildeling pr. barn o Socioøkonomiske forhold i de enkelte distrikter. o Evt. andre særlige faktorer o Model for regulering af børnetal Derudover kan tildeling til faste udgifter til ejendom, el, vand, varme mm. indgå i arbejdet. 3

4 A. Tidsplan Ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet træder i kraft

5 A. Organisering Børne- og Ungdomsudvalget har været styregruppe. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med direktøren for Center Børn og Unge som formand og med repræsentanter fra Center Børn og Unge og Fællescenter Økonomi og IT. Kontraktholderne på dagtilbudsområdet har fungeret som referencegruppe. Arbejdsgruppen har udarbejdet forslagene på baggrund af rammerne givet i kommissoriet og på baggrund af drøftelser med referencegruppen. Referencegruppen har været indbudt 3 gange til at komme med input og ønsker til arbejdet og til de forskellige modeller. Modellerne er løbende justeret efter møderne med referencegruppen.

6 B. Den økonomiske ramme I tildelingsmodellen skal der, udover de nuværende midler på området, indgå følgende nye midler jf. budget 2017: o Styrkelse af normeringer i daginstitutioner: Der disponeres 1 mio. kr. fra 2017 til ekstra normeringer i daginstitutioner o Finanslovspulje: Der disponeres kr. årligt fra til trivsel og læring i dagtilbud. De nye midler kan anvendes til ny tildeling til institutionerne jf. udvalgets beslutning d. 9. november Rammerne for midler fra finanspuljeloven forventes udmeldt, når regeringen lancerer et dagtilbudsudspil. Seneste melding fra KL er at udspillet først ventes færdigt medio april Udover ovenstående er der i dag en række selvstændige puljer, som udmøntes til dagtilbuddene i løbet af året ud over den almindelige tildeling. Disse puljer kan med fordel indgå i ny tildelingsmodel. Forslag til tildelingsmodel skal udover de tilførte midler være indenfor den nuværende økonomiske ramme.

7 B. Den økonomiske ramme for daginstitutioner Den økonomiske ramme for de kommunale daginstitutioner indeholder følgende elementer: Børnetalsafhængig tildeling Grundtildeling som tildeles uafhængig af børnetallet. Fast tildeling til bygninger (husleje samt el,vand og varme) Fast tildeling til rengøring Fast tildeling til køkkenpersonale i vuggestuer Fast budgetreduktion til finansiering af personaleforsikring Diverse puljer til fordeling Nogle af kontraktområderne indeholder både daginstitutioner og SFO. Dette er gældende for daginstitutionerne i Haverslev/Ravnkilde, Bakkehusene inkl. Terndrup og Øster Hornum Børneunivers. For disse kontraktområder medregnes budgettet til SFO i den økonomiske ramme.

8 B. Oversigt - den økonomiske ramme 2017 Samlet budget 2017 ekskl. ny pulje til normeringer og finanslovspulje Børnetalsaf hængig tildeling Børnetalsaf hængig tildeling Grundtildeling Grundtildeling Servicepersonale (Rengøring Bygninger og køkken) Personaleforsikring I alt Puljer Samlet budget 2017 Nye puljer f ra 2017 (normering og finanslov) Børnehusene i Skørping Børnehaverne i Rebild Syd Børnehaverne i Støvring Nord Børnehaverne i Støvring Syd Børnehaven Tumlehøj Børnehuset Aavangen Daginstitutionerne i Haverslev- Ravnkilde Bakkehusene Øster Hornum Børneunivers BH SFO BH SFO 10,3 1,1 0,8 0,5-0,2 12,5 1,1 13,6 5,1 0,7 0,6 0,4-0,2 6,7 0,8 7,5 12,3 1,1 0,4 0,7-0,2 14,2 1,5 15,8 9,0 1,1 0,3 0,7-0,2 10,9 1,0 11,9 4,5 0,5 0,1 0,3-0,1 5,3 0,6 5,9 3,7 0,4 0,2 0,3-0,1 4,5 0,5 5,0 3,9 2,8 0,5 0,5 0,2 0,4-0,1 8,0 0,5 8,6 3,1 4,8 0,6 1,0 0,3 0,4-0,1 10,0 0,5 10,5 2,9 2,4 0,4 0,3 0,2 0,3-0,1 6,4 0,4 6,8 Private institutioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 Samlet 54,7 10,0 6,3 1,8 3,1 4,1-1,3 78,6 7,3 85,9 1,9 Bakkehusene er inklusiv SFO Terndrup 8

9 C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger Model indeholder følgende generelle ændringer: Ny fordeling af budgettildeling til bygningsudgifter (husleje og forbrugsudgifter). Den nye fordeling tager udgangspunkt i de gennemsnitlige udgifter i perioden Restbudgettet er fordelt efter antal kvm. Ændring af henholdsvis køkkentildeling til vuggestuer og budgetreduktion til personaleforsikring, sådan at de fremover indgår i den børnetalsafhængige tildeling. Ny finanslovspulje er ikke indregnet. Socioøkonomisk faktor kan minimum være 0,7 i lighed med beslutningen om ny tildelingsmodel på skoleområdet. Dette har betydning for Skørping, Støvring syd og Øster Hornum.

10 C. Ny tildelingsmodel generelt - Bygningsudgifter Nuværende fordeling er ikke reguleret siden kommunesammenlægningen. Ny fordeling af budgettildeling til bygningsudgifter (husleje og forbrugsudgifter). Den nye fordeling tager udgangspunkt i de gennemsnitlige udgifter i perioden Restbudgettet er fordelt efter antal kvm. Gns. forbrug seneste 3 år Afvigelse Antal kvm Rest fordelt efter antal kvm Ny tildeling (gns. Forbrug + rest) Ejendomsudgifter Budget 2017 Ændring Børnehusene i Skørping Børnehaverne i Rebild Syd Børnehaverne i Støvring Nord Børnehaverne i Støvring Syd Børnehaven Tumlehøj Børnehuset Aavangen Daginstitutionerne i Haverslev-Ravnkilde Bakkehusene Øster Hornum Børneunivers Samlet Øster Hornum medregnes ikke fordi bygningsudgifterne var med i opgørelsen på skoleområdet. Antal kvm er fra ejendomsliste for bygningsvedligeholdelse pr (Areal m2)

11 C. Ny tildelingsmodel generelt - Køkkentildeling i småbørnsgrupper Samlet er der afsat kr. til køkkentildeling i vuggestuer. I ny tildelingsmodel tillægges den børnetalsafhængige tildeling for vuggestuer kr. pr. barn, så pengene fremover følger børnene. Tildelingen er uafhængig af, om der er madordning i institutionen.

12 C. Ny tildelingsmodel generelt - Personaleforsikring Budgetreduktionen vedrørende personaleforsikringer ligger i den nuværende model som et fast budget og reguleres ikke som følge af ændringer i børnetallet. Budgettet er efterhånden skævt fordelt. I den nye tildelingsmodel reduceres den børnetalsafhængige tildeling med kr. pr. barn, så budgetterne fremover reguleres som følge af ændring i børnetallet og dermed er det samme vilkår for alle daginstitutioner.

13 C. Ny tildelingsmodel generelt - Overblik ændringer Fælles for alle modeller Bygninger Ændringer i forhold til budget 2017 Køkkentildeling til vuggestuer Personaleforsikring Samlet Børnehusene i Skørping Børnehaverne i Rebild Syd Børnehaverne i Støvring Nord Børnehaverne i Støvring Syd Børnehaven Tumlehøj Børnehuset Aavangen Daginstitutionerne i Haverslev- Ravnkilde Bakkehusene Øster Hornum Børneunivers Private institutioner Samlet

14 Model 1 D. Ny tildelingsmodel model 4 Arbejdsgruppen har udarbejdet 4 forslag til ny tildelingsmodel på baggrund af to modeller for grundtildeling og to modeller til fordeling af puljer. Modellerne giver større gennemsigtighed i grundtildeling og inddrager socioøkonomisk forhold i større omfang end i dag. Børne- og ungdomsudvalget har d besluttet at sætte model 4 i høring. Grundtildeling Simpel model Grundtildeling Differentieret model Model 4 Fordeling puljer Mellem vægtning af socioøkonomi Fordeling puljer Høj vægtning af socioøkonomi

15 D. Ny tildelingsmodel model 4 - Grundtildeling Den nuværende model for grundtildeling er uensartet. Grundtildelingerne er senest reguleret i forbindelse med ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet i Der er dog foretaget enkelte reguleringer i grundtildelingen på tilbud, som efterfølgende er etableret med fællesledelse til skolerne i samme distrikt. F.eks. Bakkehusene. Referencegruppen har tilkendegivet at alle kontraktholdere skal have en grundtildeling som dækker udgiften til en kontraktholder. Model 4 indeholder følgende grundtildeling: Differentieret model: kr. pr. kontrakt + Tillæg for vuggestuepladser kr. Tillæg for SFO- pladser kr. Tillæg for 2 huse kr. Tillæg for 3 huse kr. Grundtildelingen (+ max 15%) angiver rammen til ledelse og administration for hvert kontraktområde. Det er op til kontraktholderen at disponere rammen inden for kontraktområdet. Grundtildeling til selvstændige SFO er uden tilknytning til dagtilbud fortsætter uændret.

16 D. Ny tildelingsmodel model 4 - Fordeling puljer I den nuværende model inddrages socioøkonomiske forhold i meget begrænset omfang. 50 pct. af puljerne til støttemidler og sprogvurdering fordeles efter socioøkonomiske forhold svarende til 1,6 mio. kr. Model 4 indeholder en høj vægtning af socioøkonomi som giver en større inddragelse af socioøkonomi i forhold til nuværende tildelingsmodel. Høj vægtning af socioøkonomi 4,2 mio. kr. fordeles efter socioøkonomi Puljer der fremover fordeles i forhold til socioøkonomi fortsætter som puljer. Puljer der fremover fordeles i forhold til børnetal nedlægges som puljer og tillægges i stedet den børnetalsafhængige tildeling (dog undtaget sprogvurdering).

17 D. Ny tildelingsmodel model 4 - Fordeling puljer Budget 2017 Pulje: Støttemidler Pulje: Sprogvurdering Nuværende fordeling 50% børnetal/ 50% socioøk. 50% børnetal/ 50% socioøk. Model 4 Socioøk. Børnetal Pulje: Andel af fremtidens dagtilbud Børnetal Børnetal Pulje: Tidligere finanslovspulje til pædagogisk personale Børnetal Børnetal Pulje: Bedre normeringer Børnetal Børnetal Pulje: Bedre normeringer Ny Socioøk. Pulje: Finanslov Ny Afventer

18 D. Ny tildelingsmodel model 4 - Sammenligning med nuværende model Model Grundtildeling Puljer Bygninger Nuværende tildelingsmodel Model 4 Tildeling uigennemsigtig kr. + tillæg flere huse + tillæg funktioner I høj grad fordeling efter børnetal Støttemidler og ny pulje til normeringer fra 2017 fordeles efter socioøkonomisk faktor. Resten fordeles efter børnetal Køkkentildeling vuggestuer Budget er flere steder en fremskrivning af budget Tildelingsmodel er ikke ved kommunesammenlægning. gennemsigtig Personaleforsikring Budget er flere steder en fremskrivning af budget ved etablering af selvforsikring. Budgettet er efterhånden skævt fordelt. Reguleres i forhold til Budgettildeling indgår i Budgetfradag indgår i den gennemsnitlig forbrug den børnetalsafhængige børnetalsafhængige Restbudget tildeling tildeling fordeles efter antal kvm.

19 D. Ny tildelingsmodel model 4 Grundtildeling: kr. pr. kontrakt + tillæg for småbørn kr. + tillæg for SFO kr. + tillæg for 2 huse kr. + tillæg for 3 huse kr. Støttemidler og ny pulje til normeringer fordeles efter socioøkonomisk faktor (minimum 0,7). Samlet 4,2 mio. kr. Resten af puljerne fordeles efter børnetal. Samlet 4,3 mio. kr. Alle puljer (undtaget puljen til sprogvurdering) der fordeles efter børnetal nedlægges som puljer og tillægges i stedet den børnetalsafhængige tildeling svarende til kr. pr. barn. Puljen til sprogvurdering fortsætter som pulje, idet udgiften til sprogvurderinger skal registreres særskilt.

20 D. Ny tildelingsmodel model 4 økonomi Model: 4 Budget 2017 (ekskl. nye puljer fra 2017) Model: 4 Samlet tildeling Tildelingsmodel Ændringer i forhold til budget 2017 Ny grundtildeling Ny fordeling af puljer Bygninger, køkken og personaleforsikring Grundtildeling Puljer Samlet Børnehusene i Skørping Børnehaverne i Rebild Syd Børnehaverne i Støvring Nord Børnehaverne i Støvring Syd Børnehaven Tumlehøj Børnehuset Aavangen Daginstitutionerne i Haverslev- Ravnkilde Bakkehusene Øster Hornum Børneunivers Private institutioner Samlet Den samlede ændring på 1,16 mio. kr. er den nye pulje til normeringer fra 2017 inkl. forældrebetaling. Den nye finanslovspulje indgår ikke. Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at der tilføres de nødvendige midler i 2017 og 2018 til de dagtilbud, som vil få en samlet negativ tildeling ved model 4 i forhold til budget 2017 (Børnehaverne i Støvring Nord og Øster Hornum Børneunivers. Samlet drejer det sig om kr. i 2017 ( ) og kr. i Finansiering sker via puljen til Fremtidens dagtilbud. De private institutioner har andel i puljerne til støttemidler og sprogvurdering og derfor indgår deres andel i opgørelsen.

21 D. Ny tildelingsmodel model 4 Noter Grundtildeling Fokus: Delvis større tildeling til mindre kontraktområder med 1-2 huse i forhold til nuværende model. Delvis større tildeling ved flere funktioner: vuggestue og/eller SFO (kompleksitet) Puljer Socioøkonomi udgør 4,2 mio. kr. i forhold til 1,6 mio. kr. i nuværende model.

22 E. Ny finanslovspulje Der er i forbindelse med finanslov 2017 afsat i alt 580 mio.kr. over fire år til bedre dagtilbud. Rebild Kommunes andel er opgjort til kr. Rammerne for de nye penge forventes udmeldt, når regeringen fremlægger et samlet udspil for dagtilbudsområdet. Seneste melding fra KL er, at udspillet først forventes klar medio april Børne- og ungdomsudvalget har d tilkendegivet at puljen fordeles efter børnetal, men fordelingsmetoden afventer regeringens udspil for dagtilbudsområdet.

23 F. Samlet overblik - Økonomiske konsekvenser pr. kontraktområde Tabellen viser samlet ændring for model 4 pr. kontraktområde eksklusiv finanslovpulje. Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at der tilføres de nødvendige midler i 2017 og 2018 til de dagtilbud, som vil få en samlet negativ tildeling ved model 4 i forhold til budget 2017 (Børnehaverne i Støvring Nord og Øster Hornum Børneunivers). Samlet drejer det sig om kr. i 2017 ( ) og kr. i Finansiering sker via puljen til Fremtidens dagtilbud. Tabellen viser desuden hvert kontraktområdes andel af finanslovspuljen fra 2017 fordelt efter børnetal jævnfør tilkendegivelse fra Børne- og ungdomsudvalget Ændringer Model 4 Ændring i forhold til samlet budget 2017 Finanslovpulje fordelt efter børnetal Børnehusene i Skørping ,6% Børnehaverne i Rebild Syd ,6% Børnehaverne i Støvring Nord ,7% Børnehaverne i Støvring Syd ,1% Børnehaven Tumlehøj ,3% Børnehuset Aavangen ,4% Daginstitutionerne i Haverslev-Ravnkilde ,1% Bakkehusene ,3% Øster Hornum Børneunivers ,5% Private institutioner Samlet

24 G. Anbefaling fra referencegruppen Referencegruppen glæder sig over, at der med en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet kan rettes op på en række af de meget forskellige vilkår for drift, som er skabt af dagtilbudsstrukturen og løbende sammenlægning af kontrakter. Referencegruppen ønsker sig en gennemsigtig model der tydeligt understøtter dagtilbudsstrukturen, kan finde anvendelse i forhold til fremtidige justeringer i strukturen, og samtidig understøtter forskellighederne i kontrakternes sammensætninger og opgaver. En samlet referencegruppe kan derfor anbefale Model 4. Samtidig anbefaler referencegruppen at nye midler fra finanslovspuljen skal komme alle institutioner ligeligt til gode, og derfor tildeles institutionerne efter børnetal.

25 G. Anbefaling fra referencegruppen (fortsat) Den nuværende tildelingsmodel er bl.a. underfinansieret på grundtildelingen i to af kommunens daginstitutioner, og derfor er en ny tildelingsmodel på forhånd også underfinansieret. En del af den manglende finansiering dækkes solidarisk af hele området i forslaget til en ny tildelingsmodel. Det har referencegruppen anbefalet, for at sikre lige vilkår for driften af de enkelte kontrakter. Men derfor anbefaler referencegruppen også udvalget at bevilge de begrænsede midler der mangler, for at få en ny tildelingsmodel til at hænge sammen, inden den sendes i høring. Endelig anbefaler referencegruppen at en ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet evalueres i efteråret 2018, som det er tilfældet med den nye tildelingsmodel på skoleområdet.

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslagtilnytildelingsmodelpådagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium,tidsplanogorganisering B. Økonomiskrammefornytildelingsmodel C. Fællesforudsætningerforalletildelingsmodeller D. Nyetildelingsmodeller

Læs mere

Oversigt over skoler, daginstitutioner og dagplejere i de 6 børnedistrikter

Oversigt over skoler, daginstitutioner og dagplejere i de 6 børnedistrikter Oversigt over skoler, daginstitutioner og dagplejere i de 6 børnedistrikter Denne oversigt viser antal skoler, daginstitutioner og dagplejere ved opdeling af skoledistrikterne i 6 børnedistrikter. Der

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Høringsmateriale Børne- og ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 9. november at sende følgende forslag til nye tildelingsmodeller

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Disposition: 1. Baggrund inkl. kommissorium, tidsplan og organisering 2. Økonomisk ramme til ny tildelingsmodel inkl. elevtal 3. Tildelingsmodel

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Børn og Skole Dagtilbud Dato: 07-06-2016 Sagsnr.: 15/4160 Dok.nr.: 7 Aabenraa Kommune Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Daginstitutioner for 0-5 årige børn Gældende fra 1. januar 2017 Godkendt

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i revideret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i revideret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i revideret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Dette bilag beskriver forvaltningens udkast til de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Baggrund og formål Dette notat beskriver forslaget til nye modeller for tildeling af ressourcer på 0-6-årsområdet samt SFO-området

Læs mere

Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud

Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud Ny budgettildelingsmodel Hvidovre Oktober 2014 1 1.0 Forord Da dagtilbuddene i 2009 overgik til kontraktstyring, blev budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET DE 9 MODELLER 1a: Model med grundtildeling (inkl. puljemidler) 1b: Model uden grundtildeling (inkl. Puljemidler) 1c: Basismodel (ekskl. Puljemidler) 2a1: Model

Læs mere

Nøgletal på skoleområdet

Nøgletal på skoleområdet Budget 2017-2020 Nøgletal på skoleområdet Skoleudvalget 21. juni 2016 Tabel 1 Elevtal på folkeskoler Elevtal 0.-9. klasse på folkeskoler Fra 2011/12 (sept.) til 2016/17 (feb.) Udvikling viser 2011/12 2015/16

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Forslag til etablering af 6 børnedistrikter i Rebild Kommune

Forslag til etablering af 6 børnedistrikter i Rebild Kommune Forslag til etablering af 6 børnedistrikter i Rebild Kommune På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 9.12. fremlægges hermed to nye scenarier, der kan imødekomme ønsket om at etablere og styrke

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Bilag - Budgetter for el og varme på skoler samt forudsætninger for tildelingsmodellen.

Bilag - Budgetter for el og varme på skoler samt forudsætninger for tildelingsmodellen. Bilag - Budgetter for el og varme på skoler samt forudsætninger for tildelingsmodellen. Beregnet budgetbehov for el og varme i 2013, 2014 og 2015 Beregnet budgetbehov for el Beregnet budgetbehov for varme

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK 16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Opsamling på høringssvarene vedr. forslag til et samlet decentralt tilbud for de 0-16 årige

Opsamling på høringssvarene vedr. forslag til et samlet decentralt tilbud for de 0-16 årige Opsamling på høringssvarene vedr. forslag til et samlet decentralt tilbud for de 0-16 årige Nedenstående er en kort opsamling på pointer i de indkomne høringssvarene Nr. Afsender Pointer fra alle høringssvar

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23. Notat Emne Til Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde Den 23. september 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge I det følgende er en beskrivelse af udviklingen i

Læs mere

Indstilling til styregruppen Decentralisering af dagplejeledelsen - administration

Indstilling til styregruppen Decentralisering af dagplejeledelsen - administration Indstilling til styregruppen Decentralisering af dagplejeledelsen - administration Center Børn og Unge Journalnr: 28.00.00-G01-28-14 28.09.00-P20-1-15 Ref.: Rikke Jønson Telefon: 99887783 / 41776179 E-mail:

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1. Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.2008 Der resterer endnu en harmonsiering af tildeling af løn- og

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Notat, dagplejeprojekt.

Notat, dagplejeprojekt. Notat, dagplejeprojekt. Baggrund Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet, at der skal opstilles scenarier for hvorledes, der fremadrettet sikres økonomisk bæredygtighed og pædagogisk kvalitet i Rebild

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017 Almen-området Før og nu Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG Generelt Regnskabet indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Udgiftsmæssigt har der været et merforbrug på 10,1 mio. kr., samtidig

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

1. Indledning. Den nye tildelingsmodel består af tre elementer:

1. Indledning. Den nye tildelingsmodel består af tre elementer: Haderslev kommune Ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet gældende fra 2013 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Baggrund...3 1.2 Udarbejdelse af ny tildelingsmodel...4 2. Hovedprincipper bag ny tildelingsmodel...5

Læs mere

Udvikling i antallet af pædagoger

Udvikling i antallet af pædagoger Udvikling i antallet af pædagoger Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe har bedt om en redegørelse for udviklingen i antallet af pædagoger, jf. artikel i JP Aarhus 12.oktober. Artiklen bygger på informationer,

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller.

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Indledning Notatet præsenterer tre forskellige modeller for, hvordan Billund Kommune fremadrettet kan tildele budgettet til daginstitutioner. Billund

Læs mere

Afsender Høringssvar Forvaltningens bemærkninger Område Roskilde Midtby, bestyrelsen. Tilslutter sig model 1.

Afsender Høringssvar Forvaltningens bemærkninger Område Roskilde Midtby, bestyrelsen. Tilslutter sig model 1. Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr. 89831 Brevid. 925089 Ref. KAMI Dir. tlf. 4005 karolinem@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning af høringssvar - ressourcetildeling til områdeledelse Afsender

Læs mere

Udkast til kommissorium for analyse af skoleområdet

Udkast til kommissorium for analyse af skoleområdet Kommissorium Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282971 Mob. 25312971 hhn11@helsingor.dk Dato 18.12.2015 Sagsbeh. Hanne Harloff Nøddekær Udkast til kommissorium

Læs mere

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisning Sag nr. 00.30.02-Ø00-1-15 04-03-2015 Side 1. Notat vedr. ny tildelingsmodel på daginstitutioner og vuggestuer Indledning I forbindelse med budgetvedtagelsen

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dagtilbud for 0 6 årige i Furesø

Læs mere

Borgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud

Borgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud Borgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud November 2016 PROGRAM 18.30-18.35: Velkomst og præsentation af aftenens program v. Borgmester Erik Buhl 18.35-18.50: Den brændende platform og formålet

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner 11.1 Dagtilbud Opgaver og målsætninger/organisation: Dagtilbudsområdet består bl.a. af: Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave

Læs mere

Variationer i nøgletal på SFO-område internt i

Variationer i nøgletal på SFO-område internt i Variationer i nøgletal på SFO-område internt i Aarhus. Baggrund Gennemgangen af nøgletal synliggør bl.a. at direkte sammenligninger er vanskelige pga. forskellige opgørelsesmetoder. (bl.a. forskellige

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Skolerne skal formulere projektbeskrivelser på ovenstående i marts måned 2015, og laver afrapportering fra nuværende projekter i juni 2015.

Skolerne skal formulere projektbeskrivelser på ovenstående i marts måned 2015, og laver afrapportering fra nuværende projekter i juni 2015. Center Børn og Unge Journalnr: 17.00.00-A00-1-12 Dato: 3-4-2014 Ansøgning til puljer under folkeskolereform Projekt: [indsæt titel] Børne- og Ungdomsudvalget fastholder i 2015 puljerne til holddeling og

Læs mere

Økonomien i dagtilbuddene

Økonomien i dagtilbuddene Økonomien i dagtilbuddene Tallene i pjecen refererer til budget 2016 Forord Et godt samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter er betydningsfuldt for arbejdsmiljøet i det samlede dagtilbud. En

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Skolerne skal formulere projektbeskrivelser på ovenstående i marts måned 2015, og laver afrapportering fra nuværende projekter i juni 2015.

Skolerne skal formulere projektbeskrivelser på ovenstående i marts måned 2015, og laver afrapportering fra nuværende projekter i juni 2015. 1 - Haverslev-Ravnkilde,Energiskolegård.doc Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-2-13 Center Børn og Unge Journalnr: 17.00.00-A00-1-12 Dato: 3-4-2014 Ansøgning til puljer under folkeskolereform Projekt:

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet

Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet Sagsnummer 14/34637 Åbent punkt Resume På baggrund af nye muligheder/ændringer i Folkeskoleloven i forhold til samdrift mellem dagtilbud og

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Opsamling på hovedtræk i strukturforslag

Opsamling på hovedtræk i strukturforslag Opsamling på hovedtræk i strukturforslag BILAG TIL TEMADRØFTELSEN 27/9 2016 Arbejdsgruppernes opgave Strukturarbejdsgrupperne har haft til opgave, at foreslå et strukturscenarium der skaber besparelse

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet

Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Med udgangspunkt i det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016, er der nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til en ny

Læs mere

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles

Læs mere

1. Baggrund. Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner. Indhold

1. Baggrund. Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner. Indhold NOTAT Supplerende høringsmateriale budget 2017 Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner Haderslev Kommune Børn og Kulturservice Gåskærgade 26 6100 Haderslev www.haderslev.dk Indhold 1. Baggrund 2. Grafisk

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014.

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. maj 2014 Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. 1. Resume

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500 BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Baggrund... 3 Styrende elementer for kapacitetsfordeling mellem dagplejen

Læs mere