NOTAT: Forslag til Socialøkonomisk Strategi - Bilag Sammenfatning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: Forslag til Socialøkonomisk Strategi - Bilag 1. 1. Sammenfatning"

Transkript

1 Beskæftigelse, Social og Økonomi Administration og udvikling Sagsnr Brevid Ref. AHA Dir. tlf NOTAT: Forslag til Socialøkonomisk Strategi - Bilag marts Sammenfatning Roskilde Byråd har i budget 2014 besluttet, at kommunen skal udarbejde en socialøkonomisk strategi. Nærværende notat giver en introduktion til det socialøkonomiske felt og dets juridiske og økonomiske implikationer. Socialt iværksætteri er højt på dagsordenen i forhold til nytænkning og udvikling af sociale velfærdsløsninger. Nationalt og internationalt har udviklingen ført til en opblomstring af nye sociale iværksættere og en række nye tiltag til støtte for området i form af forskning og uddannelse, netværk og rådgivning samt udarbejdelse af lokale, nationale og fælleseuropæiske strategier og initiativer til fremme af socialøkonomisk iværksætteri. De socialøkonomiske repræsenterer en særlig del af arbejdsmarkedet ved at kombinere kommerciel forretning med fremme af sociale, sundheds- eller miljømæssige formål. De har et særligt potentiale for at inkludere udsatte grupper på arbejdsmarkedet, og dermed bidrage til at flere får fodfæste på det ordinære arbejdsmarked og et mere værdigt liv. Derved bidrager socialøkonomiske til at løse nogle af velfærdssamfundets udfordringer mange mennesker på kanten af arbejdsmarkedet - miljømæssige udfordringer og et stigende pres på sundhedssektoren. Virksomhederne fungerer ofte som udviklingslaboratorier for velfærdssamfundet, der giver inspiration til løsning af velfærdssamfundets udfordringer. Formålet med en socialøkonomisk strategi er at skabe bedre rammebetingelser og vækst i den socialøkonomiske sektor i Roskilde Kommune. Derved stimuleres jobskabelsen uden for det ordinære arbejdsmarked og som brobygning til dette. Ligeledes styrkes medborgerskab og sammenhængskraft i samspillet mellem den private og frivillige sektor, da socialøkonomiske med deres tydelige sociale og bæredygtige profil har særligt gode forudsætninger for at engagere frivillige. Udvikling af socialøkonomiske ideer og nye sociale løsninger kan opstå alle steder. Det er ikke en kommunal opgave at etablere heller ikke Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Telefontider Mandag-onsdag Torsdag Fredag 08-13

2 socialøkonomiske. Roskilde Kommune skal fungere som playmaker ved at sikre rammerne for socialøkonomiske, stimulere mødet mellem ildsjæle, frivillige, erhvervsliv, lokalsamfund og borgere på kanten af arbejdsmarkedet og facilitere at aktørerne i kommunen bringes sammen og forhindringer for socialøkonomiske iværksættere ryddes af vejen. Side2/8 Det er Byrådets vision, at det skal være nemt for socialøkonomiske iværksættere at etablere og drive virksomhed i Roskilde Kommune. Der er et højt niveau af jobskabelse og eksisterer mange jobmuligheder uden for det ordinære arbejdsmarked og som brobygning til dette. Roskilde Kommunes initiativer skal ske inden for tre indsatsfelter: Styrket rådgivning af socialøkonomiske Samarbejde mellem Roskilde Kommune og socialøkonomiske Finansiel støtte 2. Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Socialøkonomiske har fokus på at forbedre forholdene for en målgruppe eller sag indenfor et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte. Sagen kan fx være oplysning om økologi eller fremme af kunst og kultur. Det kan også være at forbedre forholdene for en målgruppe, for eksempel kompetenceudvikling, uddannelsestiltag, jobtræning og beskæftigelse til udsatte grupper som stofmisbrugere eller psykisk syge. Definition af socialøkonomisk virksomhed Virksomheden har et socialt, beskæftigelses-, sundheds- miljømæssigt eller kulturelt sigte Virksomheden drives på markedsvilkår Virksomheden har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter Virksomheden reinvesterer sit overskud i egen eller andre socialøkonomiske En socialøkonomisk virksomhed er karakteriseret ved at den drives på markedsvilkår ved salg af ydelser eller produkter uden offentlige driftstilskud. Dens overordnede formål er almennyttigt og overskuddet anvendes til at fremme formålet eller reinvesteres i egen eller andre socialøkonomiske. Dette muliggør inklusion af mennesker i medarbejderstaben, som har brug for særlige hensyn på grund af psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser og som fx ansættes i fleks- eller skånejob. En kommune kan ikke drive en socialøkonomisk virksomhed, men kan fungere som samarbejdspartner for virksomheden, der typisk har et antal borgere i støttet beskæftigelse. Socialøkonomiske kan antage enhver virksomhedsform, dvs. at de både findes som foreninger, erhvervsdrivende fonde, enkeltmands, interessentselskaber og foreninger.

3 Jobskabelse og medborgerskab Et øget antal socialøkonomiske kan bidrage til jobskabelse gennem en udvidelse af arbejdsstyrken på arbejdsmarkedet. Med nes særlige potentiale for at opkvalificere og inkludere udsatte personer igennem kompetenceudvikling, uddannelsestiltag, jobtræning, jobskabelse og beskæftigelse, sikres det at flere udsatte grupper får fodfæste på det ordinære arbejdsmarked og et mere værdigt liv. Herved mindskes omfanget af borgere på passiv forsørgelse og der skabes forløb og job til borgere, der enten slet ikke kan rummes på det ordinære arbejdsmarked, eller som har behov for brobygning til dette. Socialøkonomiske kan dermed fungere som bindeleddet mellem borger, jobcenter og det ordinære arbejdsmarked. Virksomheder kan fx indgå som et vigtigt element i en tværgående rehabiliteringsplan, om at komme tilbage på det normale arbejdsmarked eller i uddannelse. Socialøkonomiske kan styrke medborgerskab og sammenhængskraft i samspillet mellem den private og frivillige sektor, da de med deres typiske klare sociale og bæredygtige profil har særligt gode forudsætninger for at engagere frivillige. Socialøkonomiske iværksættere har ofte innovative svar på velfærdssamfundets udfordringer, hvor det offentliges opgave fokus, det privates organiseringsform og civilsamfundets sociale engagement kombineres. Dermed mobiliseres andre ressourcer end via det etablerede system. Side3/8 Telehandelshuset: Telehandelshuset er et eksempel på en socialøkonomisk virksomhed, der med succes kombinerer telemarketingsydelser med afklaring og uddannelse af mennesker med synshandicap. Telehandelshuset er etableret i 1995 og har i dag 20 mennesker ansat på ordinære vilkår. Virksomhedens mission er at levere Danmarks bedste telemarketingsydelser ved at uddanne og ansætte mennesker med syns- og andre handicap. Telehandelshuset opererer på markedsvilkår uden driftstilskud. I 2013 var omsætningen på 7,2 mio. kr. 40 procent af virksomhedens omsætning ligger i deres afdeling for afklaring og uddannelse og 60 procent i telemarketings-afdelingen. Efter endt uddannelse kommer 75 procent af de uddannede direkte i arbejde. 3. Anbefalinger fra Regeringens Udvalg for socialøkonomiske Regeringen nedsatte i februar 2013 et hurtigt arbejdende udvalg, til at undersøge barrierer for etablering og udvikling af socialøkonomiske. Udvalget afleverede sin anbefalingsrapport i september 2013, hvori vurderes at det kræver en væsentlig indsats og en række centrale initiativer at udvikle den socialøkonomiske sektor i Danmark. Udvalget har i dets anbefalinger lagt vægt på følgende aspekter: Øget kendskab: Udvalget anbefaler, at der igangsættes initiativer, der kan udbrede kendskab til sektoren for at opbygge tillid til socialøkonomiske og sikre et styrket samspil med potentielle kunder, investorer og samarbejdspartnere. Styrket iværksætteri og kompetenceudvikling: Det anbefales, at der sættes fokus på at inspirere til udvikling af nye socialøkonomiske og forretningsmodeller, samt at der støttes op om kompetenceudvikling i eksisterende.

4 Bedre finansieringsmuligheder: Udvalget anbefaler, at der udvikles et socialt investeringsmarked, hvor risikovillig kapital stilles til rådighed for socialøkonomiske. Side4/8 Øget fokus på sociale hensyn i partnerskaber og indkøb: Det anbefales, at der gøres en målrettet indsats for at øge fokus på sociale hensyn i partnerskaber og samhandel mellem socialøkonomiske, offentlige og private kunder. Ny lovgivning og administrativ praksis: Det anbefales, at der introduceres en særlig registreringsmodel, der kan definere, legitimere og regulere sektoren. Lov om registrerede socialøkonomiske På baggrund af anbefalingen fra Regeringens Udvalg for socialøkonomiske, fremsatte ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold i februar 2014 Forslag til lov om registrerede socialøkonomiske. Registreringsmodellen skal bidrage til at definere, legitimere og regulere den socialøkonomiske sektor. Lovforslaget skal dermed muliggøre en målrettet fremtidig indsats, der gør det lettere og mere attraktivt at skabe, drive og udvide socialøkonomiske i Danmark. Herunder at lette arbejdet i forhold til markedsføring og i kommunikationen med kunder, investorer og andre samarbejdspartnere. 4. Kommunale muligheder for at yde støtte til socialøkonomiske Sociale iværksættere har ofte svært ved at rejse vækstkapital, fordi de er for sociale til kommercielle investorer, men for kommercielle til donorer. Samtidig har de typisk masser af socialfaglig ekspertise, men mindre erfaring med at drive forretning. I de senere år har en række nationale tiltag sikret risikovillig kapital til at hjælpe socialøkonomiske med at vokse, heriblandt Den Sociale Kapitalfond og Det Sociale Vækstprogram, men disse tilbud bliver kun et fåtal af udvalgt til at deltage i. Roskilde Kommune kan yde generel erhvervsservice med hjemmel i lov om erhvervsfremme. Dette består af information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomhed samt virksomhedsoverdragelse. Kommunen kan således tilbyde socialøkonomiske målrettet rådgivning og bistand, dog under forudsætning af, at det ikke må virke konkurrenceforvridende i forhold til den rådgivning og de andre aktiviteter, der tilbydes af private rådgivere og kursusudbydere.

5 Kommunen kan endvidere yde ne øremærket støtte til aktiviteter og projekter, der varetager et lovligt kommunalt formål, dvs. sociale/beskæftigelses- /miljø-/sundhedsaktiviteter. Støtten skal i givet fald øremærkes til udmøntningen af disse aktiviteter, idet en kommune ikke kan give økonomisk støtte til private s erhvervsaktiviteter. Side5/8 Efter beskæftigelses- og sociallovgivningen har kommunen en række muligheder for at understøtte enkeltpersoners tilknytning til arbejdsmarkedet via fleksjob samt diverse andre jobtilskudsordninger. Dette må dog samlet set ikke give den enkelte virksomhed en urimelig konkurrencefordel i forhold til andre sammenlignelige. Således må hverken socialøkonomiske eller andre have for mange ansat i job med løntilskud eller virksomhedspraktik. Rimelighedskravet i beskæftigelseslovgivningen fastslår, at der i med op til 50 ansatte maksimalt kan være ansat 1 person med løntilskud eller i virksomhedspraktik for hver 5 ordinært ansatte. Det bemærkes, at rimelighedskravet ikke gælder for borgere, der er i korte vejledende og opkvalificerende forløb eller borgere, der er i beskyttet beskæftigelse, idet det ikke kan antages, at personer i disse beskæftigelsesformer medvirker til at give virksomheden en særlig konkurrencefordel. Overordnet set skal der i hvert tilfælde foretages et skøn, om hvorvidt en konkret virksomhed samlet set modtager kommunal støtte via beskæftigelses- og sociallovgivningen i et omfang, som virker konkurrenceforvridende i forhold til øvrige sammenlignelige aktører på markedet. I denne vurdering vægter hensynet til en hensigtsmæssig aktivering af svage og udsatte borgere meget. Indkøb og udbud: Kommunens mulighed for at tage sociale hensyn i indkøbsprocessen er begrænsede, hvis udbudsreglerne i udbudsdirektivet gælder for indkøbet og skal derfor altid juridisk afklares i hver enkelt sag. Det er som udgangspunkt ikke er muligt at tage sociale hensyn ved kontrakter på indkøb af varer. Det nye udbudsdirektiv, som skal være implementeret i Danmark primo 2016 vil til en vis grad forbedre offentlige myndigheders mulighed for at tage sociale hensyn i forbindelse med indkøb. Der gives fx mulighed for at reservere kontrakter til beskyttede værksteder og økonomiske aktører, når mindst 30 procent af de berørte arbejdstagere er handicappede eller lign., hvilket kommunen strategisk kan benytte til at fremme socialøkonomiske. En større anvendelse af funktionsudbud, hvor udbudsmaterialet beskriver behovet - men ikke løsningen er en mulighed, som kan åbne op for, at socialøkonomiske kan byde ind med innovative løsninger på kommunale udfordringer. Det Store socialøkonomiske : De socialøkonomiske, itvirksomheden Specialisterne, der ansætter mennesker med autisme til softwaretjek og avanceret dataregistrering, og Grøn Koncert, der hvert år tjener millioner og flytter holdninger til mennesker med muskelsvind, fremhæves ofte som succesfulde eksempler. Disse har nemlig formået at vækste, samtidig med at de har fastholdt deres forretningsorganisering som socialøkonomiske virksomhed.

6 er også muligt at tilrettelægge udbudsprocessen, så det er nemmere for socialøkonomiske at afgive tilbud ved opdeling i mindre kontrakter. Dette betyder imidlertid ikke, at de mindre kontrakter af den grund kan friholdes af udbudsreglerne, da det altid er værdien af de samlede kontrakter, der afgøre om udbudsreglerne skal gælde for indkøbet. Side6/8 En del af kommunens almindelige indkøb bliver i dag udbudt i samarbejde med en række andre kommuner i et indkøbsfællesskab, Fællesudbud Sjælland (FUS). Hvis sociale hensyn skal medtages i disse udbud kræver det, at alle kommunerne i indkøbsfællesskabet har en fælles holdning hertil. Endelig må det fra sag til sag vurderes, hvorvidt indkøb fra socialøkonomisk i kommunen kan have en fordyrende indvirkning på prisen for den udbudte genstand. 5. Roskilde Kommune det socialøkonomiske potentiale Roskilde Kommune er et vækstcenter med en unik placering som bindeled mellem Hovedstadsregionen og Region Sjælland. Roskilde Kommune kan også blive centrum for socialøkonomiske med en førende position blandt kommuner i Danmark. Der eksisterer på nuværende tidspunkt følgende socialøkonomiske i Roskilde Kommune: Green Events INSP Mad Bevar Revacentret Bomi Dankbar Fair Trade butik Karibu Roskilde vil med sine mange uddannelses- og forskningsinstitutioner, heriblandt to universiteter inkl. Center for Socialt Entreprenørskab, Danmarks førende udviklingsog vækstmiljø for grønne iværksættere, CAT Science Park og en kommende Risø Forskerpark, rumme gode muligheder for socialøkonomiske virksomhedsinitiativer, f. eks. indenfor miljøområdet. Roskilde Kommune har et højt udviklet og meget aktivt foreningsliv og en lang tradition for at være laboratorium for nytænkning inden for kultur og events, ikke mindst i form af Roskilde Festivalen, der med sit fokus på frivillighed og non-profit støtte til humanitære, kulturelle og miljømæssige initiativer besidder en unik viden, der kan inspirere socialøkonomisk iværksætteri. Samtidig har kommunen fokus på kunst og kultur, særligt på musikområdet med udviklingen af den kreative bydel Musicon og etableringen af Danmarks Rockmuseum.

7 Der er ligeledes potentiale for aktiviteter indenfor for såvel det sociale område (fx integration, udsatte børn eller kriminalitetsforebyggelse), det sundhedsmæssige (fx støtte til grupper med fysiske og psykiske lidelser eller sundhedsoplysning) eller beskæftigelsesmæssige formål (fx kompetenceudvikling, uddannelsestiltag jobtræning, jobskabelse og beskæftigelse til udsatte grupper). Side7/8 Erfaringer fra andre kommuner Samarbejde med og køb af ydelser hos socialøkonomiske finder i højere og højere grad sted i kommunerne, hvor det også bliver mere udbredt at udarbejde egentlige strategier for socialøkonomi eller at indskrive socialøkonomiske aspekter i kommunernes erhvervspolitikker. Kolding Kommune var i 2009 den første kommune i landet, der valgte at lave en strategi for socialøkonomisk vækst. Visionen er, at Kolding skal være et centrum for socialøkonomiske, og at der sikres optimale vækstbetingelser for denne type ved at etablere en infrastruktur, der kan sikre innovation samt social og økonomisk bæredygtighed. Dette skal bl.a. opnås ved: Iværksætterrådgivning for socialøkonomiske iværksættere og Etablering af et lokalt tværsektorielt socialøkonomisk netværk Etablering af mentorordning for socialøkonomiske Københavns Kommune vedtog i 2010 en strategi for socialøkonomiske med henblik på at styrke rammerne for etablering og drift af socialøkonomiske med følgende indsatsområder: Én-indgang til kommunen for socialøkonomiske iværksættere og Samarbejde mellem vidensinstitutioner og Københavns Kommune om socialøkonomiske Synliggørelse af den sociale værdi som socialøkonomiske skaber Facilitering af socialøkonomiske pilotprojekter Øget information til socialøkonomiske om Københavns Kommunes indkøb og udbud Aarhus Kommune vedtog i 2012 en strategi- og handlingsplan, der fastslår at Aarhus skal bidrage aktivt og målrettet til at forbedre rammerne for etablering og udvikling af flere socialøkonomiske, som et væsentligt bidrag til at løse kommunens

8 udfordringer i forbindelse med beskæftigelse, udvikling af velfærdstilbud og vækst. Aarhus Kommune arbejder indenfor tre indsatsfelter (professionalisering af rammevilkår, styrket samarbejde mellem det offentlige og det private, og anerkendelse og synlighed) med følgende indsatser: Side8/8 Iværksætterrådgivning målrettet socialøkonomiske iværksættere og Oprettelse af netværk for socialøkonomi Etablering af mentorkorps til støtte af socialøkonomiske Styrket indsats for samarbejdet mellem jobcenter og socialøkonomiske Oprettelse af iværksætterpris inden for socialøkonomi Sætte fokus på øget samarbejde og køb af ydelser hos socialøkonomiske.

Forslag til Socialøkonomisk Strategi

Forslag til Socialøkonomisk Strategi Pkt. 55 Forslag til Socialøkonomisk Strategi Sagsnr. 251463 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt Resume Budgetpartierne afsatte i budgetforliget for 2014 i alt 0,5 mio. kr. til at understøtte

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2015-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2015-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2015-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

Socialøkonomiske virksomheder og kommunale potentialer. Oplæg for Vækstudvalget i Frederikssund Kommune Uffe Lembo og Charlotte Holmer Kaufmanas

Socialøkonomiske virksomheder og kommunale potentialer. Oplæg for Vækstudvalget i Frederikssund Kommune Uffe Lembo og Charlotte Holmer Kaufmanas Socialøkonomiske virksomheder og kommunale potentialer 1 Oplæg for Vækstudvalget i Frederikssund Kommune Uffe Lembo og Charlotte Holmer Kaufmanas Agenda Socialøkonomiske virksomheder Fem ingredienser 2

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Notat. Kommentarer fra Beskæftigelsesforvaltningen til forslag fra SF om styrkelse af strategi og handlingsplan for socialøkonomiske.

Notat. Kommentarer fra Beskæftigelsesforvaltningen til forslag fra SF om styrkelse af strategi og handlingsplan for socialøkonomiske. Notat Emne: Kommentarer fra Beskæftigelsesforvaltningen til forslag fra SF om styrkelse af strategi og handlingsplan for socialøkonomiske virksomheder Til: Aarhus Byråd Den 25. februar 2014 1. Baggrund

Læs mere

Strategi- og handleplan for fremme af socialøkonomiske virksomheder i Esbjerg Kommune.

Strategi- og handleplan for fremme af socialøkonomiske virksomheder i Esbjerg Kommune. Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. februar 2015 Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Notat Strategi- og handleplan for fremme af socialøkonomiske

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede: Jeppe Bøje

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme sociale formål.

Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme sociale formål. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Socialudvalget Status på Regeringens Udvalg for Socialøkonomiske virksomheder På Socialudvalgets møde med Udsatterådet i Københavns

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Om S ocial Ø konomiske V irksomheder

Om S ocial Ø konomiske V irksomheder Om S ocial Ø konomiske V irksomheder Om Socialøkonomiske virksomheder Indhold Én indgang til kommunen 4 Er socialøkonomisk virksomhed en virksomhedsform for dig? 5 Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

VISION - en bæredygtig fremtid

VISION - en bæredygtig fremtid DNA & VISION MANIFEST KPH er ikke bare et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er et møde mellem forskellige brancher med en fælles vision. En vision om en bæredygtig

Læs mere

Det socialøkonomiske potentiale - bliv klædt på til at spotte sociale iværksættere og socialøkonomiske vækstvirksomheder

Det socialøkonomiske potentiale - bliv klædt på til at spotte sociale iværksættere og socialøkonomiske vækstvirksomheder Det socialøkonomiske potentiale - bliv klædt på til at spotte sociale iværksættere og socialøkonomiske vækstvirksomheder Århus 20. januar 2011 Susan Redder Bruun, Center for Socialøkonomi Center for Socialøkonomi

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

NOTAT: Mulig støtte til socialøkonomiske pilotprojekter og partnerskaber i Roskilde Kommune

NOTAT: Mulig støtte til socialøkonomiske pilotprojekter og partnerskaber i Roskilde Kommune Sekretariat og Integration Sagsnr. Brevid. Ref. KRA Dir. tlf. 4631 7814 kimraben@roskilde.dk 22. december 2014 NOTAT: Mulig støtte til socialøkonomiske pilotprojekter og partnerskaber i Roskilde Kommune

Læs mere

Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder. Netværksmøde i Sociale Entreprenører Tirsdag d. 16. september 2014

Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder. Netværksmøde i Sociale Entreprenører Tirsdag d. 16. september 2014 Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder Netværksmøde i Sociale Entreprenører Tirsdag d. 16. september 2014 1 Investorer og private virksomheder Den Sociale Kapitalfond Novo Nordisk Virksomhedsforum

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Place de Bleu designer, producerer og sælger bl.a. boliginteriør Opkvalificerer og beskæftiger

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Sociale Entreprenører i Danmark Studietur november 2012

Sociale Entreprenører i Danmark Studietur november 2012 Sociale Entreprenører i Danmark Studietur november 2012 Oplæg: Esben Hulgård Videncenter for Socialpædagogik og Socialt arbejde Program om socialt entreprenørskab og innovation Esben Hulgård 1 Disposition

Læs mere

Udvalget for socialøkonomiske virksomheders anbefalinger til regeringen

Udvalget for socialøkonomiske virksomheders anbefalinger til regeringen Udvalget for socialøkonomiske virksomheders anbefalinger til regeringen Samfundsansvarlige indkøb FOPS - Hvor samfundsansvarlig har man lov at være? Ved Sigrid Dahlerup, chefkonsulent København 25-09-2013

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Registrering af socialøkonomiske virksomheder og ny udbudslov. Isak Kornerup Houe

Registrering af socialøkonomiske virksomheder og ny udbudslov. Isak Kornerup Houe Registrering af socialøkonomiske virksomheder og ny udbudslov Isak Kornerup Houe Disposition 1. Lov om registrering af socialøkonomiske virksomheder 2. Fordele ved registrering 3. Udbudslov og nye muligheder

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

KL. 09.10-10.10 Hvad er socialøkonomi og en socialøkonomisk virksomhed. KL. 10.25-10.55 Hvad er en socialøkonomisk iværksætter

KL. 09.10-10.10 Hvad er socialøkonomi og en socialøkonomisk virksomhed. KL. 10.25-10.55 Hvad er en socialøkonomisk iværksætter Program: KL. 09.10-10.10 Hvad er socialøkonomi og en socialøkonomisk virksomhed Præsentation af den Sociale Kapital Fond KL. 10.25-10.55 Hvad er en socialøkonomisk iværksætter Hvilke særlige vejledningsbehov

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Aarhus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Motivation og læring i arbejdsliv et reflekteret praksiseksempel. Fredag d. 4. juni 2010, Lars René Petersen, direktør, Center for Socialøkonomi

Motivation og læring i arbejdsliv et reflekteret praksiseksempel. Fredag d. 4. juni 2010, Lars René Petersen, direktør, Center for Socialøkonomi Motivation og læring i arbejdsliv et reflekteret praksiseksempel Fredag d. 4. juni 2010, Lars René Petersen, direktør, Center for Socialøkonomi Center for Socialøkonomi fra fundraising til forretning Voice

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? Skal socialøkonomiske virksomheder defineres ud fra hvad de producerer? Skal socialøkonomiske virksomheder defineres ud fra

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse

og den ny Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse kommunerne, civilsamfundet og den ny socialøkonomi Springbræt til det ordinære arbejdsmarked eller alternativ beskæftigelse Konference på RUC den 29. november 2012 Århus Kommune, Center for Socialt Entreprenørskab

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Vingsted, 27. maj 2015 Det kan vi med Socialfonden Anders Hoffmann, Vejle, 27. maj 2015 Hvorfor investerer EU i social inklusion? Finans- og

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Rum til flere hos IKEA

Rum til flere hos IKEA Rum til flere hos IKEA Partnerskab mellem Huset Venture Nordjylland og IKEA Aalborg skaber jobmuligheder til personer på kanten af arbejdsmarkedet. Huset Venture Nordjylland får en træningsplatform til

Læs mere

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Onsdag d. 14. april 2010, chefkonsulent Trine Schaldemose, Center for Socialøkonomi Tema På programmet Hvem er Center for Socialøkonomi

Læs mere

Notat vedrørende økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18-midler) - tildelingspraksis i 2015. 18-pulje. Side 1 af 5

Notat vedrørende økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18-midler) - tildelingspraksis i 2015. 18-pulje. Side 1 af 5 Social og sundhed Staben Svinget 14 5700 Svendborg pia.holm@svendborg.dk www.svendborg.dk Notat vedrørende økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18-midler) - tildelingspraksis i 2015 18-pulje

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

VIRKSOMHEDSNETVÆRKET. Socialøkonomi i Kolding Kommune. ESBJERGVEJ 84 6000 Kolding TEL: 2530 2292 WWW.VIRKSOMHEDSNETVAERKET.DK

VIRKSOMHEDSNETVÆRKET. Socialøkonomi i Kolding Kommune. ESBJERGVEJ 84 6000 Kolding TEL: 2530 2292 WWW.VIRKSOMHEDSNETVAERKET.DK VIRKSOMHEDSNETVÆRKET Socialøkonomi i Kolding Kommune Virksomheds- Netværket Uafhængigt netværk der består af 135 medlemsvirksomheder/organisationer Private og offentlige virksomheder/organisationer Grundlagt

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Oplæg til konference om Responsible Entrepreneurs Kofoeds Skole 28. Januar 2016 Frederik Thuesen, Forskningsleder, Ph.D. Afdeling for

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv

Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Socialt Entreprenørskab Værdiskabelse i et regionalt perspektiv Lise Bisballe liseb@ruc.dk ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning CSE: Forskning, uddannelse og vidensdeling

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Titel: Bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Udfordringer

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Boligsocial årskonference 12 - socialøkonomien set indefra! Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton

Boligsocial årskonference 12 - socialøkonomien set indefra! Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Boligsocial årskonference 12 - socialøkonomien set indefra! Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Place de Bleu designer, producerer og sælger bl.a. boliginteriør, håndlavet i hjertet af Cph Opkvalificerer

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet 07-11-2016 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Venstre,

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

LOVGIVNING og AKTIVERINGSINDSATSER. - muligheder og udfordringer

LOVGIVNING og AKTIVERINGSINDSATSER. - muligheder og udfordringer LOVGIVNING og AKTIVERINGSINDSATSER - muligheder og udfordringer Kommer herfra Oppgaven er fortrolig Sosialøkonomiske virksomheters hybride organisering Social enterprises as hybrid organizations MAJA BRITA

Læs mere

Temamøde Socialøkonomiske virksomheder. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Socialudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget Den 23.

Temamøde Socialøkonomiske virksomheder. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Socialudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget Den 23. Temamøde Socialøkonomiske virksomheder Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Socialudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget Den 23. januar 2015 Velkommen Direktør Henning Daugaard Program Velkomst Direktør

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Socialøkonomi I udviklingen af udsatte boligområder

Socialøkonomi I udviklingen af udsatte boligområder Socialøkonomi I udviklingen af udsatte boligområder Thomas Bisballe Projektkonsulent, Københavns Erhvervshus Strategiudvikling Københavns Kommune Iværksætterrådgivning Fremskudt iværksætteri og erhversudvikling

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere