Referat af KTO s ekstraordinære repræsentantskabsmøde torsdag den 4. april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af KTO s ekstraordinære repræsentantskabsmøde torsdag den 4. april 2013"

Transkript

1 Referat af KTO s ekstraordinære repræsentantskabsmøde torsdag den 4. april 2013

2 Valg af dirigent Formanden bød velkommen til endnu et repræsentantskabsmøde som led i OK-13 På mødet den 4. marts besluttede repræsentantskabet som bekendt at udskyde stillingtagen til KTO-forligene på KL s område og RLTN s område, indtil det kan konstateres, at der er indledt realitetsdrøftelser mellem KL og LC. Forhandlingsudvalget har på den baggrund på en række møder drøftet opfølgning på repræsentantskabets beslutning. En stillingtagen til at indkalde repræsentantskabet på ny har også afventet en tilbagemelding fra LC. Der foreligger nu en sådan tilbagemelding. LC finder på baggrund af sammenbruddet i forligsinstitutionen - og nu KL s effektuering af total lockout på lærerområdet - ikke længere grundlag for at suspendere godkendelsesproceduren af KTO-forligene. LC anbefaler derfor, at repræsentantskabet genindkaldes for at tage stilling til forligene. Han ville vende tilbage hertil under dagsordenens punkt 2, 3 og 4. Formanden foreslog Mariann Skovgaard, LC, som dirigent. Der var ikke andre kandidater, og Mariann Skovgaard valgtes til dirigent. Dirigenten takkede for valget. Dirigenten henviste indledningsvist til, at der var omdelt en revideret dagsorden for møde med et nyt punkt 2 om forslag til udtalelse. Forslaget til udtalelse var ligeledes omdelt. Punkt 3 og 4 omhandler stillingtagen til KTO-forligene. Hun henviste videre til, at repræsentantskabsmødet skal ses i sammenhæng med repræsentantskabsmødet 4. marts Dirigenten konstaterede, at der ikke var bemærkninger til den reviderede dagsorden. Dirigenten henviste til, at da punkterne på dagsordenen relaterer sig til OK-13 følger reglerne om beslutningsdygtighed af 3, stk. 3 til det tillæg til KTO s vedtægter, som repræsentantskabet vedtog den 5. december Det fremgår heraf, at repræsentantskabet er beslutningsdygtigt i forhold til det kommunale henholdsvis det regionale forhandlingsområde, når organisationer, der repræsenterer 75 % af det samlede tilsluttede medlemstal i de organisationer, der er omfattet af forhandlingsaftalen på det pågældende område, er til stede. Dirigenten konstaterede herefter ved opråb af medlemsorganisationernes navne, at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt. Følgende organisationer var ikke til stede: Dansk Jernbaneforbund

3 Forslag til vedtagelse af udtalelse Dirigenten gav ordet til formanden. Formanden henviste til, at repræsentantskabet som det også allerede var blevet sagt - er indkaldt med henblik på at tage stilling til KTO-forligene på henholdsvis det kommunale og regionale område. Baggrunden for beslutningen om at udskyde stillingtagen til KTO-forligene på repræsentantskabsmødet 4. marts, var som bekendt det politiske håndslag om, at ingen efterlades på perronen. Alle organisationer skal have adgang til at komme i realitetsforhandlinger. Håndslaget herpå blev givet i forbindelse med etableringen af den såkaldte omvendte forhandlingsmodel i Situationen er nu den, at forligsmanden har erklæret sammenbrud i forhandlingerne mellem KL og LC. Det er derfor LC s vurdering, at der ikke længere er grundlag for at suspendere godkendelsesproceduren af KTO-forligene, hvilket LC også har meddelt KTO s forhandlingsudvalg. Han var tilfreds med, at der fra lønmodtagersiden var gjort alt, hvad der var muligt for at lægge pres på arbejdsgiversiden i forhold til at komme i realitetsdrøftelser. Han takkede KTO og Sundhedskartellet for støtten, som var værdifuld. LC har været igennem en parodi af et forhandlingsforløb. Det er KL der har rejst krav i forhold til lærernes arbejdstid. På trods heraf og på trods af adskillelige opfordringer og spørgsmål fra LC til KL, modtager LC først et stykke papir fra KL i forhandlingerne den 14. februar. At et papir først kom på bordet på dette tidspunkt hænger sammen med, at der i weekenden forinden var indgået en aftale mellem Moderniseringsstyrelsen og AC i forhold til gymnasielærerne. Det underbygger samtidig, hvor tæt koordineringen er mellem Moderniseringsstyrelsen og KL. KL har efterfølgende ikke ændret et eneste væsentligt element i deres udspil, men er alene kommet med uforpligtende hensigtserklæringer, som ikke har arbejdsretlig karakter. De arbejdstidsregler, som KL kalder normale indeholder eksempelvis ikke regler for, hvornår arbejdet skal udføres, regler om overtid og mulighed for indgåelse af lokale aftaler. Han håber ikke at den normalisering kommer til at tegne overenskomstforhandlingerne fremadrettet. Christiansborg-politikere har, efter at lockouten er blevet en realitet, haft travlt med at melde ud i offentligheden, at lockouten skal have lov til at køre med henvisning til respekten for den danske model. Til det er der kun én ting at sige, nemlig at den danske model er afmonteret for længe siden. Den danske model blev afmonteret, da ledende ministre for lang tid siden var ude og støtte KL. Modellen blev afmonteret, da man mellem KL og regeringen nedsatte et udvalg, der fik til opgave at analysere lærernes arbejdstid. LC har i den forbindelse bedt ombudsmanden om aktindsigt i arbejdet i den arbejdsgruppe, der har været nedsat herom. Man forventer en afgørelse i løbet af 14 dage.

4 - 4 - Modellen blev afmonteret, da finansministeren og børne- og ungeministeren på forhånd aftalte, at folkeskolereformen skal finansieres af lærerne via overenskomstforhandlingerne. Der er derfor grund til at være bekymret for den danske model fremover. Det er ikke bare et problem for lærerne, men derimod et stort fælles problem, som forhåbentlig ikke bliver retningsgivende for kommende overenskomstfornyelser. Han læste forhandlingsudvalgets forslag til udtalelse op: Diktater er gift for den danske forhandlingsmodel KTO tager meget skarpt afstand fra KL s manglende vilje til at føre reelle forhandlinger med LC om lærernes arbejdstid. KL har i forhandlingerne med LC stædigt holdt fast i deres krav og har ikke vist vilje eller evne til at bevæge sig i forhold til at komme med nye forslag for at søge en forhandlingsløsning. KL har således styret efter et sammenbrud og lockout. Den danske aftalemodels styrke ligger i, at begge parter fører reelle forhandlinger og finder fælles løsninger. KTO finder det derfor også meget bekymrende for den danske model, når regeringen forud for overenskomstforhandlingerne fremlægger en skolereform, hvori den væsentligste del af finansieringen skal tilvejebringes gennem forringelser af lærernes arbejdstidsaftale. Det låser forhandlingerne og lægger et urimeligt pres på den ene part, nemlig lærerne. KTO finder det helt uacceptabelt, at den offentlige service og velfærd i den konkrete situation og fremadrettet skal finansieres gennem forringede vilkår for de offentlige ansatte. Regeringens åbenlyse opbakning til KL i dette fjerner den afgørende ligeværdighed i forhandlingerne. KTO vil fortsat på det kraftigste opfordre KL til at komme til forhandlingsbordet, gennemføre reelle forhandlinger, og finde en fælles forhandlingsløsning med lærerne. En afslutning af lockouten må i givet fald samtidig respektere de aftaler og forudsætninger, der lå til grund ved de afsluttende KTO-forhandlinger. KTO vil ikke acceptere, at en løsning vil medføre at de øvrige ansatte får en lavere lønstigning end forudsat i forliget. Formanden sagde, at forhandlingsudvalget indstiller udtalelsen til repræsentantskabets vedtagelse. Han fremhævede sidste afsnit i udtalelsen. Både som formand for KTO og formand for LC fandt han det helt uacceptabelt at købe lærerne fri af arbejdstidsaftalen finansieret af de øvrige ansatte i form af lavere lønstigningerne end forudsat i forliget. Da ingen ønskede ordet til dette punkt, og da ingen ønskede udtalelsen sat under afstemning, konstaterede dirigenten, at udtalelsen var vedtaget.

5 Stillingtagen til protokollat af 16. februar 2013 indgået med KL Formanden forelagde protokollatet af 16. februar 2013 indgået med KL samt protokollat af 22. februar 2013 med RLTN med følgende bemærkninger: Vedligeholdelsesforlig i en krisetid Jeg vil i denne præsentation alene komme med en kort beskrivelse af forhandlingsforløbet og forhandlingsresultatet i de generelle KTO-forlig på såvel KL-området som det regionale område. Navnlig to tydelige spor er sat i forhandlingsresultaterne ved OK-13. For det første, at vi ved OK-13 i højere grad end tidligere har mødt en ideologisk modpart i forhandlingerne. For det andet har den økonomiske krise og den meget lave lønudvikling i den private sektor sat sine klare begrænsninger. Netop disse to forhold har haft stor betydning for forhandlingsprocessen og det endelige forhandlingsresultat, som mest rettelig kan benævnes vedligeholdelsesforlig i en krisetid. Jeg har valgt at holde en samlet fremlæggelser af forhandlingsresultaterne. Det skyldes, at der indholdsmæssigt er langt flere emner, der er identiske, end der er forskelle. Jeg vil påpege de steder, hvor der er forskelle på de to områder. Små lønstigninger På både KL-området og RLTN-området har vi aftalt generelle lønstigninger på i alt 1,97 % i den 2-årige aftaleperiode. Hertil er på både KL-området og RLTN-området anvendt 0,25 % til forbedringer af overenskomsterne. Den forventede udmøntning fra reguleringsordningen er marginalt forskellig på de to områder. Der er tale om forholdsmæssig små lønstigninger i perioden. Det er derfor også vurderingen, at de ansatte i kommuner og regioner herved ikke kan bevare reallønnen, medmindre lønudviklingen i den private sektor mod forventning stiger voldsomt i det kommende års tid. Og intet tyder på det sidste. Med forhandlingsresultatet har vi som parter hermed taget et vigtigt samfundsøkonomisk ansvar i forhold til den økonomiske krise. Det er dog klart, at det på længere sigt ikke er holdbart med en reallønsnedgang. Aftaleperiodens længde blev reelt aftalt i statens forhandlinger, og vi har derfor ikke realitetsdrøftet dette ved forhandlingerne på det kommunale og regionale område.

6 - 6 - Videreførelse af reguleringsordningen På begge områder har vi aftalt en videreførelse af reguleringsordningen. Det er en sejr, men vi skal være opmærksomme på, at arbejdsgiverne nu spekulerer i reguleringsordningen. Kompenseres LC for at blive frarøvet aldersreduktionen, får arbejdsgiverne dette betalt to gange. Dels ved at lærerne arbejder mere og dels ved, at vi alle betaler gennem en lavere udmøntning fra reguleringsordningen. På den anden side er det vigtigt, at vi sikrer, at vi løbende har en nogenlunde parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked. Og den sikrer os imod, at det offentlige arbejdsmarked kan presses til at blive et andetrangs arbejdsmarked, som vi pt. ser det i en række europæiske lande, hvor de offentligt ansatte sættes ned i løn på grund af krisen. Reguleringsordningen indebærer, at såfremt lønudviklingen skulle begynde at tage fat i den private sektor, så vil ansatte i kommuner og regioner følge med op. Det ville næppe ske uden en reguleringsordning, givet den økonomiske situation. På det regionale område har vi som opfølgning på OK-11 denne gang aftalt en selvstændig regional reguleringsordning, som indebærer, at reguleringsordningen fremefter alene regulerer forskellen i lønudviklingen på det regionale område og i den private sektor. I forhandlingerne med RLTN om indgåelse af en aftale om en selvstændig regional reguleringsordning foreslog lønmodtagersiden, at vi sammen med RLTN følger og evaluerer den regionale lønudvikling i perioden. RLTN afviste et fælles arbejde herom. På lønmodtagersiden vil vi naturligvis følge lønudviklingen. RLTN tilkendegav dog i forhandlingerne, at såfremt lønmodtagersiden fremsætter ønske om en drøftelse af den regionale lønudvikling i perioden, ja så stiller RLTN op. Udvikling af kerneydelsen Med etableringen af Partsamarbejdet om Udvikling af Kerneydelsen på det kommunale område har vi taget et første skridt med henblik på, at parterne i fælleskab kan være med til at understøtte bl.a. kvalitet, tillid, faglighed og psykisk arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser. Partssamarbejdet etableres på fem områder med udgangspunkt i de kommunale kerneopgaver. Hensigten er, at der indenfor disse fem områder, i tæt samarbejde mellem parterne med ansatte indenfor de pågældende områder, sættes fokus på udvikling af kerneopgaverne. Mit håb er, at vi sammen kan få bragt dagsordenen ned i jordhøjde, og at vi på den måde gennem konkrete initiativer kan berede vejen for, at vi som parter kan udvikle vores samarbejde om løsningen af de kommunale udfordringer. Der er i alt afsat 29 mio. kr. til partssamarbejdet i aftaleperioden. Det er en god begyndelse. Også på det regionale område er vi enige om i perioden at igangsætte fælles udviklingsmæssige aktiviteter med særligt fokus på at understøtte samarbejdet om en effektiv løsning af kerneopgaven.

7 - 7 - En aftaleperiode på 2 år giver kun kort tid til at komme ud over rampen og få igangsat synlige aktiviteter. Det er derfor vigtigt, at vi hurtigt får konstruktionen og bemandingen på plads, så vi kan rette fokus på det indholdsmæssige og de konkrete initiativer. Men det er også vigtigt, at vi giver den nye konstruktion tid til at fungere og komme på skinner, og at vi ser effekten af partssamarbejdet i et lidt længere perspektiv. Yderligere smidiggørelse af medbestemmelses- og medindflydelsessystemet Ved OK-11 tog vi et stort skridt i forhold til at smidiggøre MED- og SU-systemet. Det gjorde vi ved at fjerne en række af de obligatoriske opgaver, som vi gennem tiderne har fået opbygget i forhold til HovedMed og Hovedsamarbejdsudvalgene. Det er herefter op til de enkelte HovedMed og hovedsamarbejdsudvalg at tage stilling til, om opgaven fortsat skal varetages eller, om der er andre indsatser, som der lokalt er større behov for at sætte fokus på. Det arbejde er vi gået positivt ind i. Ved OK-13 har både KL og RLTN lagt stor vægt på, at vi forsatte ad dette spor. KTO stillede derimod ikke krav til MED/SU-området. Vi gik på ny ind i drøftelsen af arbejdsgivernes krav, fordi vi også kan se perspektiv i sammen at finde nye veje til at styrke samarbejdet i MED/SU-systemet. De løsninger, vi har fundet frem til, indebærer, at det er op til MED og SU-udvalgene ud fra de lokale behov at aftale, om en række yderligere obligatoriske opgaver skal varetages. Hvis en af parterne efterfølgende vurderer, at der er behov for, at opgaven igen sættes på dagsordenen ophæves den lokale aftale, og opgaven er således igen obligatorisk. Det er en god model, som giver begge sider i MED- og SU-udvalg mulighed for at prøve nye veje af, samtidig med at der er sikkerhed for, at man kan vende tilbage til de centrale bestemmelser, hvis man ikke synes, de nye veje løser de lokale behov på tilstrækkelig vis. I forhandlingerne fik vi en bekræftelse på, at vi ved at indgå aftaler om en yderligere smidiggørelse ikke hermed i fremtiden afskærer os fra at indgå aftaler om nye obligatoriske opgaver. Med henblik på at understøtte samarbejdet i MED-systemet i kommunerne har vi endvidere aftalt etableret en fælles partsrådgivning af hovedudvalg og forhandlingsorganer. Hensigten hermed er at forebygge eventuelle misforståelser, fortolkningsuenigheder og tvister vedrørende den lokale MED-aftale og MED-rammeaftale. Jeg håber, at vi med denne aftale kan være med til at fjerne nogle af de uenigheder, som der har været lokalt, og herved kan medvirke til at skabe ro om MED-systemet. Vi har desuden aftalt en kortere grunduddannelse for MED- og SU-udvalg. Vi har samtidig gjort det obligatorisk for ledere og medarbejderrepræsentanter at gennemføre uddannelsen

8 - 8 - inden for deres første funktionsår. Det ændrede uddannelsesforløb vil blive fastlagt i perioden med henblik på at kunne træde i kraft den 1. januar Både det kortere uddannelsesforløb og det, at uddannelsen er gjort obligatorisk for begge sider, vil medvirke til, at alle gennemfører uddannelsen, herunder også ledelsessiden, som kun i begrænset omfang har gjort brug af det nuværende uddannelsesforløb. Det vil være med til at styrke samarbejdet lokalt i MED-udvalgene. Vi nåede endnu engang ikke langt med tryghedskravene Vi havde denne gang udtaget mere bløde tryghedskrav. Ved OK-11 var vores krav rettet mod bl.a. længere opsigelsesvarsler og øget godtgørelse ved afskedigelser. Mickael Ziegler understregede ved OK-11, at kommunerne bedst lokalt kan finde ud af, hvilke aftaler og initiativer, der er nødvendige i forbindelse med afskedigelser af medarbejdere. Ved OK-13 tog vi ham på ordet. Vi stillede således krav om, at der lokalt optages forhandlinger om indgåelse af lokale aftaler om vilkår i forbindelse med afskedigelse på grund af arbejdsmangel. Vi stillede ligeledes krav om, at medarbejdere, der er afskedigede, og hvor der i opsigelsesperioden opstår behov for at besætte en tilsvarende eller anden faglig relevant stilling, skal have denne stilling tilbudt. Begge disse krav blev blankt afvist af både KL og RLTN. Det er brandærgerligt, at både KL og RLTN svigter de ansatte, og ikke vil være med til at sende et tydeligt signal på dette område. Vi kom dog igennem med en videreførelse af tryghedspuljen på KL-området, som samtidig blev udvidet, så den nu omfatter medarbejdere indenfor OAO-området samt indenfor BUPL s og Forhandlingskartellets områder. Puljen er desuden finansieringsmæssigt blevet tilpasset et forventet forbrug på baggrund af erfaringerne fra OK-11. På det regionale område var det på grund af forhandlingskonstruktionen ikke muligt at aftale en lignende ordning. Øremærket barselsorlov til faderen Vi har et stort ønske om at fremme ligestillingen mellem kønnene. Vi stillede derfor ved OK- 13 bl.a. krav om en udvidelse af den øremærkede barselsorlov til faderen. Men også her blev vi mødt med en blank afvisning fra arbejdsgiverne. Arbejdsgiverne henviste blandt andet til det netop nedsatte udvalgsarbejde under Beskæftigelsesministeriet, som skal se nærmere på mulighederne for i lovgivningen at øremærke orlov til faderen.

9 - 9 - Det er rigtigt ærgerligt, at et nedsat udvalg hermed bruges som undskyldning for at afvise kravet. Det kunne give anledning til den skumle mistanke, at ministeriets timing i forhold til nedsættelsen af udvalget måske ikke var helt tilfældig. Balance mellem ansatte i støttet job og ordinært ansatte Vores krav om at skabe en bedre balance mellem antallet af ekstraordinært ansatte og ordinært ansatte med respekt for kommunernes forpligtelser i forhold til arbejdsmarkedslovgivningen afviste KL også. Også her er det brandærgerligt, at KL ikke som en ansvarlig arbejdsgiver vil sende et fælles signal til kommunerne om at ville tage et fælles ansvar. Det klæder ikke KL, at de her stikker hovedet i busken, og lader nogle kommuner spekulere i oprettelse af støttet beskæftigelse for at spare lidt på økonomien til skade for den fælles indsats for at skabe et rummeligt arbejdsmarked. I KTO s forhandlingsudvalg har vi givet hinanden et politisk håndslag på at følge udviklingen tæt i den kommende periode. Og vi vil bringe problemstillingen op igen overfor KL. Arbejdsgiverne var kravlet op i trætoppen Arbejdsgiverne var denne gang kravlet langt op i den ideologiske trætop, mens vi selv så til fra jordhøjde. Både KL og RLTN stillede ved OK-13 krav om massive forringelser. Det gjaldt fx krav om forringelser af de ansattes fleksibilitetsmuligheder i forhold til anvendelse af den 6. ferieuge, og om ændrede aldersgrænser for henholdsvis seniordagene og seniorbonusordningen Vi havde denne gang på grund af den økonomiske krise kun udtaget få og ikke vidtgående krav i forhold til at etablere nye rettigheder. Afstanden mellem arbejdsgivernes krav og vores krav lå derfor milevidt fra hinanden, og i forhandlingerne stillede arbejdsgiverne, qua deres noget for noget tankegang, deres krav op som betaling for imødekommelser af vores få og ikke vidtgående krav. Dette gav selvfølgelig en asymmetri i forhandlingerne. En asymmetri som også skal vejes op i mod, at en række af arbejdsgivernes krav havde en sådan karakter, at vi uanset, hvad vi selv havde stillet af krav, ikke ville være i stand til at imødekomme dem. Arbejdsgivernes strategi om noget for noget i kombination med at stille meget vidtgående og ideologiske krav betød således, at de generelle forhandlinger langt hen ad vejen fik karakter af laveste fællesnævner, som det muliges kunst. Fremadrettet er det ikke en visionær forhandlingsmetode, hvis vi som parter skal medvirke aktivt til at finde løsninger på udfordringerne på de kommunale og regionale arbejdspladser. KL og RLTN er to selvstændige forhandlingsområder. Det blev de som bekendt fra og med OK-08.

10 Det stående spørgsmål har i den forbindelse været, om regionerne vil udvikle sig til en reel selvstændig forhandlingspart eller, om de vil lægge sig tæt op ad KL-området. Vi kan nu konstatere, at forhandlingsprocessen i RLTN er karakteriseret ved, at både lønmodtagersidens og RLTN s krav stort set er identiske med kravene på KL-området, og at KL-forliget i det store hele er retningsgivende både økonomisk og indholdsmæssigt. Det forhandlingsmæssige hierarki på det offentlige område er generelt blevet skærpet ved de seneste overenskomstfornyelser, så statens forhandlinger i stadig stigende omfang er retningsgivende ikke kun økonomisk, men nu også indholdsmæssigt i forhold til det generelle resultat. Også KL s handlerum ser således ud til at blive stadig mere begrænset. Det er en bekymrende udvikling, og det hæmmer mulighederne for at finde selvstændige forhandlingsløsninger målrettet de udfordringer, der er i kommunerne. Fortsat behov for et stærkt samarbejde på lønmodtagersiden Vi har brug for et fortsat stærkt samarbejde på lønmodtagersiden. Ved OK-13 var det stærke samarbejde afgørende for at modstå arbejdsgivernes meget vidtgående ideologiske krav. Samarbejdskonstruktionen på det regionale område fungerede denne gang betydelig bedre end ved OK-11. Vores ambition var en bedre håndtering af forhandlingskonstruktionen med fire selvstændige lønmodtagerparter. Det lykkedes. Vi havde denne gang en betydelig bedre koordinering både sekretariatsmæssig og politisk mellem KTO, FOA, AC og Sundhedskartellet. Forud for OK-13 drøftede KTO s forhandlingsudvalg sammen med Sundhedskartellet, hvordan vi kunne styrke samarbejdet. I KTO s forhandlingsudvalg var der vilje til at tænke i en helt ny forhandlingsmæssig konstruktion sammen med Sundhedskartellet. Det er fortsat min ambition, at vi får samlet hele lønmodtagersiden i en ny forhandlingskonstruktion. Med henblik på forberedelsen af OK-15 er der derfor behov for, at vi hurtigst muligt får en tilbagemelding fra Sundhedskartellet om de ønsker at gå videre ad et sådant spor. I KTO s forhandlingsudvalg og i KTO s bestyrelse vil vi sædvanen tro gennemføre en evaluering af OK-13, hvor en række af de forhold, som jeg i min fremlæggelse af KTOforligene har været inde på, vil komme til at indgå. Afslutningsvis vil jeg gerne have lov til at sige tak for et godt og konstruktivt samarbejde i forhandlingsudvalget, og tak til sekretariatsudvalget og sekretariatet for indsatsen.

11 Indstilling Med disse bemærkninger skal jeg på bestyrelsens vegne indstille såvel KTO-forliget på KLområdet som på RLTN-området til godkendelse. Dennis Kristensen sagde, at FOA vedkender sig KTO-forliget, men at FOA alligevel vil undlade at stemme om KTO-forliget på KL s område. Det skyldes, at tiden ikke er den rette til stillingtagen. Han var enig i formandens fremlæggelse af KTO-forligene. Beslutningen den 4. marts om udsættelse af stillingtagen var begrundet i et ønske om at lægge pres på, at der blev optaget reelle forhandlinger på undervisningsområdet. Det pres er ikke længere en mulighed, idet KL har iværksat lockout. FOA s ønske om på ny at udsætte stillingtagen skal ses i sammenhæng med de forudsætninger, der var til stede ved de afsluttende KTO-forhandlinger. Der foreligger dermed en ny situation, hvor fællesskabet har en interesse i at forsvare KTO-forliget i forhold til mulige scenarier for afslutning af lockouten. Fortilfældene med konflikt viser, at det næppe er sandsynligt med en afslutning af lockouten alene baseret på KL s model, idet der også skal være noget til den anden part. Hvis en afslutning baseres på den løsning, som blev aftalt på statens område for gymnasielærerne, vil det betyde, at øvrige ansatte i kommunerne vil komme til at betale for håndteringen af lærerområdet via reguleringsordningen. For FOA er det en helt uacceptabel situation, og derfor ville man helst have ventet med stillingtagen til KTO-forliget. Det er vurderingen, at man i en sådan situation vil stå stærkest uden et godkendt forlig, som er sendt til urafstemning. Også i forhold til urafstemningen blandt FOA s medlemmer vil det være problematisk midt i en afstemningsproces at skulle forklare, at de generelle lønstigninger vil blive væsentlige lavere, end det fremgår af urafstemningsmaterialet. Han henviste til, at Anders Bondo Christensen tidligere har oplyst, at der i givet fald vil være tale om beløb i størrelsesordenen mio. kr., hvis der gennemføres en løsning som for gymnasielærerne. Det er beløb af en sådan størrelse, at hvis beløbet betales via reguleringsordningen, vil medlemmerne kunne se frem til et garanteret reallønsfald. Han noterede sig, at LC har sagt, at de ikke ønsker en løsning, som gymnasielærerne. Spørgsmålet er imidlertid, om LC selv er herre over dette. Han finder det helt afgørende, at en løsning a la gymnasielærernes aftale skal indebære, at der neutraliseres for konsekvenser i forhold til reguleringsordningen. FOA står som sagt ved KTO-forliget med KL, men havde gerne set en anden timing i forhold til stillingtagen. Anders Bondo Christensen sagde som formand for LC, at det er en besynderlig situation, idet LC ikke har et samlet resultat, som man skal tage stilling til. Han var enig med Dennis Kristensen i forhold til bekymringen om risiko for udhuling af KTO-forligene i forhold til situationen ved forligsindgåelsen. Han opfordrede derfor til, at fællesskabet står sammen om at fortælle at en afslutning af lockouten må i givet fald samtidig respektere de aftaler og forud-

12 sætninger, der lå til grund ved de afsluttende KTO-forhandlinger. KTO vil ikke acceptere, at en løsning vil medføre at de øvrige ansatte får en lavere lønstigning end forudsat i forliget. jf. sidste afsnit i den netop vedtagne udtalelse. Han oplyste endvidere, at LC ikke ønsker at forringe lærernes bestemmelser om aldersreduktion. Der er brug for medarbejderne kan blive længere tid på arbejdsmarkedet. Han henviste i den forbindelse til tilbagetrækningsreformen. LC har derimod rejse krav om forbedringer af ordningen. Da ingen ønskede forliget med KL under afstemning, konstaterede dirigenten, at forliget på det kommunale område var godkendt. Dirigenten sagde, at afstemningsproceduren i de enkelte organisationer nu kan gå i gang, og at resultatet skal være KTO i hænde senest 2. maj 2013 kl På et bestyrelsesmøde senere samme dag vil bestyrelsen, jf. vedtægternes 17, stk. 4, beslutte, om der foreligger et KTO-forlig på KL s område. 4. Stillingtagen til protokollat af 22. februar 2013 med RLTN Da ingen ønskede forliget under afstemning, konstaterede dirigenten, at forliget på det regionale område var godkendt. Dirigenten sagde, at afstemningsproceduren i de enkelte organisationer kan gå i gang, idet der gælder samme frister for tilbagemelding til KTO som for KTO-forliget med KL. Det vil sige, at resultatet af stillingtagen skal være KTO i hænde senest 2. maj 2013 kl På bestyrelsesmødet senere samme dag tager bestyrelsen også stilling til, om der foreligger et KTO-forlig på RLTN s område. 5. Eventuelt Formanden takkede Mariann Skovgaard for ledelsen af repræsentantskabsmødet.

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014 Stiftende repræsentantskabsmøde onsdag den 8. oktober 2014 - 2 - Referat af stiftende repræsentantskabsmøde den 8. oktober 2014 1. Velkomst v. formand for KTO Anders Bondo Christensen og formand for Sundhedskartellet

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område KTO Sekretariatet 16. februar 2013 3211.2 Hovedelementerne i KTO-forliget 2013 på KL s område Den 16. februar 2013 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 2-årigt forlig. Desuden er der opnået enighed

Læs mere

REFERAT AF KTO'S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 4. MARTS Formanden bød velkommen til KTO's ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

REFERAT AF KTO'S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 4. MARTS Formanden bød velkommen til KTO's ekstraordinære repræsentantskabsmøde. 2341.15 REFERAT AF KTO'S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 4. MARTS 2011 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO's ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog valg af Mariann

Læs mere

Formandens fremlæggelse af. forligene 2015

Formandens fremlæggelse af. forligene 2015 FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. marts 2015 ABC Sagsnr.: 4001.32 Formandens fremlæggelse af forligene 2015 Det har været et meget langt og usædvanligt forløb. Langt fordi navnlig KL havde en

Læs mere

Hermed fremsendes generelle krav til OK18 på det kommunale og regionale område fra Sundhedskartellet.

Hermed fremsendes generelle krav til OK18 på det kommunale og regionale område fra Sundhedskartellet. Forhandlingsfællesskabet Løngangsstræde 25, 1. 1468 København K. Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk Den 03-11-2017 J.nr.: 17/12453 Til

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

OK15. Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på KL-området den 16. februar 2015 DS har indgået forlig med KL den 1.

OK15. Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på KL-området den 16. februar 2015 DS har indgået forlig med KL den 1. OK15 Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på KL-området den 16. februar 2015 DS har indgået forlig med KL den 1. marts 2015 De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør

Læs mere

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015 Forlig med KL Den 16. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5, 42 % incl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i overenskomstperioden

Læs mere

REFERAT AF KTO S 24. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 16. DECEMBER 2009

REFERAT AF KTO S 24. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 16. DECEMBER 2009 - 1-1453.49 REFERAT AF KTO S 24. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 16. DECEMBER 2009 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne 2013 - det kommunale område DET SAMLEDE RESULTAT 2-årig aftale Generelle lønstigninger på 1,91 procent (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Delforliget svarer til delforliget fra den 25. januar 2008 på KL s område for så vidt angår kompetenceudvikling og fravær af familiemæssige årsager.

Delforliget svarer til delforliget fra den 25. januar 2008 på KL s område for så vidt angår kompetenceudvikling og fravær af familiemæssige årsager. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1215.1 JH/jb

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde Dato 20. maj 2015 Dagsordenspunkt 6.1. Emne Baggrund: Forløbsbeskrivelse OK 2015 m.v. OK 2015 forhandlingerne i stat og kommuner Hovedbestyrelsens arbejde Januar 2014: På hovedbestyrelsens

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Center for Arbejdsmarkedsforskning, (CARMA) Aalborg Universitet IDA Offentlig delegeretforsamling København den 7. Maj 2015 Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Oplæg v/professor emeritus Flemming Ibsen

Læs mere

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, Danske Regioner De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,39%, incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,58%). Prisudviklingen

Læs mere

2-årig overenskomst Samlet ramme 2,22 % (efter reguleringsordningen 2,16 %) Reguleringsordningen bevares Pensionsforbedringer Fysioterapeutiske

2-årig overenskomst Samlet ramme 2,22 % (efter reguleringsordningen 2,16 %) Reguleringsordningen bevares Pensionsforbedringer Fysioterapeutiske Kommunerne - OK 13 Hovedpunkter 2-årig overenskomst Samlet ramme 2,22 % (efter reguleringsordningen 2,16 %) Reguleringsordningen bevares Pensionsforbedringer Fysioterapeutiske kandidater omfattes nu af

Læs mere

KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de Dok. ID: fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at:

KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de Dok. ID: fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at: 1(1 Til Forhandlingsfællesskabet KL's kravsbrev til 0.18 med kommentarer KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at: sikre et

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning.

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. KTO 9. november 2010 Sekretariatet ABC 1965.59 Formandens mundtlige beretning Det talte ord gælder Indledning En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. OK-11 er usædvanlig

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 2538.58 REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2011

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2011 Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2011 FAKTA Jesper Due, Jørgen Steen Madsen & Nana Wesley Hansen Optakten til overenskomstforhandlingerne startede i foråret 2010, hvor kravene til de nye

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal

Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal 2 Indholdsfortegnelse Opgaveflytning fra det statslige område til det kommunale område og omvendt... 5 I hvilken udstrækning flyttes der opgaver fra det offentlige

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) 1 Formål m.v. Stk. 1 LC og CO10 samarbejder i Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) med det formål i fællesskab

Læs mere

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003.

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Som bekendt blev mæglingsforslaget i 2002 kun vedtaget med nogle få tusinde ja-stemmers overvægt. Jeg har forstået,

Læs mere

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Til: Indenrigsministeriet og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K J.nr.:9.02.01-01 17. februar 2004 UDKAST Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Med henvisning

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALERNE MED KL OG RLTN

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALERNE MED KL OG RLTN KTO sagsnr.: 2604.35 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALERNE MED KL OG RLTN Formål med vejledningen Formålet med vejledningen er at: beskrive proceduren for behandling

Læs mere

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA OK18 Fagbevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Mandag den 11. december 2017 Der skal oprettes en pulje til at løfte

Læs mere

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2013

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2013 Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2013 FAKTA Jesper Due, Jørgen Steen Madsen, Nana Wesley Hansen & Mikkel Mailand Optakten til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område starter

Læs mere

KTO s 28. ordinære repræsentantskabsmøde 19. december 2013

KTO s 28. ordinære repræsentantskabsmøde 19. december 2013 KTO s 28. ordinære repræsentantskabsmøde 19. december 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Referat af KTO s 28. ordinære repræsentantskabsmøde 19. december 2013... 5 Bestyrelsens skriftlige beregning... 19 1.

Læs mere

Reguleringsordningen i det offentlige

Reguleringsordningen i det offentlige Reguleringsordningen i det offentlige aftalesystem Fakta Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Nana Wesley Hansen Formålet med reguleringsordningen er at sikre en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling i den

Læs mere

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region)

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) Økonomisk oversigt over FFforliget med KL Økonomi i forligets ramme 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordning og Privatlønsværn 1,31% 1,50%

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015 Forlig med RLTN Den 20. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 4,81 %. Hertil kommer en skønnet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,58 %.

Læs mere

De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør 5,39 % inkl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i

De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør 5,39 % inkl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i RLTN OK15 Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på RLTNområdet den 20. februar 2015 Der er indgået aftale om Den regionale kompetencefond den 24. februar 2015 DS har indgået forlig med

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Vedr.: OK-08 køreplansaftale med KL samt frist for indsendelse af KTO-krav

Vedr.: OK-08 køreplansaftale med KL samt frist for indsendelse af KTO-krav Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 236.49 HKB Direkte tlf.nr.: 3347 0621 3. maj 2007 Vedr.: OK-08 køreplansaftale med KL samt frist for indsendelse af KTO-krav I dette brev omtales tre forhold i

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Urafstemning 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1 Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk

Læs mere

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger Minihåndbog om overenskomstforhandlinger 1. Indledning Formålet med denne minihåndbog er at give kredsene et materiale om overenskomstforhandlingssystemet. Minihåndbogen er tænkt til at give baggrund for,

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2018 på KL s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2018 på KL s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 11. december 2017 HKB/jb Sagsnr.: 17-0221.76 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2018 på KL s område Den økonomiske krise er ovre. Det

Læs mere

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 RLTN Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat et engangsbeløb

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

REFERAT AF KTO S 27. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 5. DECEMBER 2012

REFERAT AF KTO S 27. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 5. DECEMBER 2012 2869.66 REFERAT AF KTO S 27. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 5. DECEMBER 2012 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Hans velkomst ville

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det regionale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det regionale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det regionale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig

Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig OK-15 Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig KL OK-15 Sikring af reallønnen RLTN De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,42 % incl. udmøntning fra regulerings-ordningen De

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Forligsinstitution og den offentlige sektor

Forligsinstitution og den offentlige sektor Forligsinstitution og den offentlige sektor FAKTA Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Mikkel Mailand Reglerne for Forligsinstitutionen har siden 1910 været fastsat ved lov. Denne lov er revideret mange

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område KTO Sekretariatet 1. marts 2008 1195.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på KL s område Den 1. marts 2008 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget indebærer bl.a. at

Læs mere

05.45 O.15 XX/2015 Side 1. Aftale om Tryghedspuljen

05.45 O.15 XX/2015 Side 1. Aftale om Tryghedspuljen Side 1 Aftale om Tryghedspuljen KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og baggrund... 3 2. Puljemidler... 3 3. Finansiering... 3 4. Midlernes anvendelsesområde... 4 5. Ansøgning

Læs mere

KTO s 27. ordinære repræsentantskabsmøde 5. december 2012

KTO s 27. ordinære repræsentantskabsmøde 5. december 2012 KTO s 27. ordinære repræsentantskabsmøde 5. december 2012 - 2 - Indholdsfortegnelse REFERAT AF KTO S 27. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 5. DECEMBER 2012... 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING... 24

Læs mere

OK15 (KL) Tryghed med perspektiv

OK15 (KL) Tryghed med perspektiv OK15 (KL) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, KL De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,42% incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,61%) Prisudviklingen skønnes

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Til KTO's medlemsorganisationer J.nr.: 7.01.03-02 JH/jb Direkte tlf.nr.: 3347 0621 17. november 2011 Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Ved den første forhandling

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Kommuner

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Kommuner Stiller dig stærkere Teknisk gennemgang Overenskomst 2013-2015 Kommuner OK 13 Teknisk gennemgang kommuner OK13 Indhold Indledning... 2 Rammen... 2 Generelle lønstigninger... 2 Reguleringsordningen... 2

Læs mere

OK15: HOVEDRESULTATER

OK15: HOVEDRESULTATER OK15: HOVEDRESULTATER Parterne er enige om en 3-årig overenskomstperiode med en ansvarlig økonomisk ramme med generelle lønstigninger på 0,50 pct. i 2015, 0,80 pct. i 2016 og 3,20 pct. i 2017 inklusiv

Læs mere

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT Indholdsfortegnelse: Om gennemgangen af forhandlingsresultatet: Side 1 Indledning: Side 2 Staten: Side 3 Kommuner: Side 7 Regioner: Side 10 Om gennemgangen af forhandlingsresultatet

Læs mere

KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område

KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område KTO Sekretariatet 1. november 2010 HKB/jb Sagsnr.: 2157.61 KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-11 er at skabe

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer URAFSTEMNING 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Vi har haft en god proces, og jeg vil gerne takke jer alle for jeres bidrag hele vejen igennem.

Vi har haft en god proces, og jeg vil gerne takke jer alle for jeres bidrag hele vejen igennem. 01-11-2012 12/132/21 OAO-Stats repræsentantskabsmøde 2. november 2012 Vedtagelse af krav til OK13 Formand Flemming Vinthers tale (det talte ord gælder) Så er vi ved at nå til vejs ende i denne fase af

Læs mere

KL's kravsbrev til O.15 med kommentarer

KL's kravsbrev til O.15 med kommentarer Til Forhandlingsfællesskabet KL's kravsbrev til O.15 med kommentarer KL s overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2015 er, at de fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at understøtte kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Forretningsorden for KAB's repræsentantskab. Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj /5

Forretningsorden for KAB's repræsentantskab. Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj /5 Forretningsorden for KAB's repræsentantskab Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj 2007 1/5 1 Indledning Denne forretningsorden supplerer bestemmelserne om repræsentantskabets arbejde

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr KTO Løngangsstræde 25, 1. 1468 København K Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler m.v. Den 18. november 2010 inden for KTO's forhandlingsområde Jnr 08.08.00 P26 Vedlagt fremsendes krav

Læs mere

OK18. Det forhandler vi om

OK18. Det forhandler vi om OK18 Det forhandler vi om Forord Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet Den offentlige social- og sundhedssektor har oplevet markante produktivitetsstigninger, og kompleksiteten i opgaverne

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav www.gl.org Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav Repræsentantskabet skal på repræsentantskabsmødet 26. april 2017 vedtage GL s krav til OK18. Hovedbestyrelsen indstiller, at nedenstående 15 krav

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på RLTN s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på RLTN s område KTO Sekretariatet 2. marts 2008 1196.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på RLTN s område Den 2. marts 2008 er der opnået enighed mellem RLTN (Danske Regioner) og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM KOMPETENCEUDVIKLING = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale med virkning fra dato

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

REFERAT AF KTO S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 22. MARTS 2002

REFERAT AF KTO S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 22. MARTS 2002 REFERAT AF KTO S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 22. MARTS 2002 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog på bestyrelsens vegne

Læs mere

Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 2. FORMÅL...

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Ramme, reguleringsordning og periodelængde

Ramme, reguleringsordning og periodelængde Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme, reguleringsordning og periodelængde En tre årig OK periode En samlet udmøntning gp på 4,50 pct. Reguleringsordningen videreføres: Ved negativ regulering reguleres

Læs mere

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Tina Feldt Jessing, Moderniseringsstyrelsen Møder om arbejdstid Danmarks Privatskoleforening, december 2013 1 Dagsorden OK13 baggrund og proces Hvad siger

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Regioner

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Regioner Stiller dig stærkere Teknisk gennemgang Overenskomst 2013-2015 Regioner OK 13 Teknisk gennemgang regioner OK13 Indhold Indledning... 2 Rammen... 2 Generelle lønstigninger... 2 Reguleringsordningen... 2

Læs mere