Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64"

Transkript

1 Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr Information om selskabet og lån VIVUS.DK (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst 20 år, er dansk statsborger med dansk CPR-nummer og folkeregisteradresse, har et gyldigt Nem ID og som af VIVUS.DK vurderes kreditværdig. Kreditværdighed hos VIVUS.DK betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre: 1. RKI (Experian) 2. Debitor Registret For at kunne få bevilliget lån, er der ydermere krav om, at kunden oplyser: En aktiv adresse, som benyttes af kunden Et dansk telefonnummer, som benyttes af kunden En dansk bankkonto, som tilhører kunden 2. Lånebeløb og omkostninger Kunden kan bevilges lån på mellem 100,00 og 7.000,00 kr. Løbetiden for lånet er 1-30 dage. De gældende priser kan ses på VIVUS.DK startside. Første gang der optages et lån hos VIVUS.DK, kan kunden låne op til 4.000,00 kr. Når dette lån er tilbagebetalt rettidigt, stiger kundens maksimale lånebeløb hos VIVUS.DK med 1.000,00 kr. Det maksimale lånebeløb hos VIVUS.DK er 7.000,00 kr. Kunden kan ikke bevilges et nyt lån, før et allerede bevilget lån er tilbagebetalt. Eksempel på ovenstående: Kunde A låner 3.000,00 kr. ved VIVUS.DK i 30 dage. Renteudgiften på dette lån udgør fx 570,00 kr. (= 3.000,00 kr. * 19,00 %). Kunde A vælger efter 30 dage at forlænge lånet yderligere 30 dage. For at oprettelsen af forlængelsen kan gennemføres, indbetaler kunden 570,00 kr. til VIVUS.DK (= (19,00 % / 30 dage * 30 dages forlængelse) * 3.000,00 kr.). Ved lånets forfaldsdato (efter i alt 60 dage) indbetales 3.570,00 kr. (lånebeløb plus oprindelige renter) til VIVUS.DK. Yderligere omkostninger Kunden skal selv afholde alle eventuelle omkostninger til sin egen bank i forbindelse med modtagelsen af lånet. Roaming-omkostninger forbundet med indgående SMS er eller opkald fra VIVUS.DK afholdes ligeledes af kunden. Al kontakt mellem VIVUS.DK og kunden, sker fra Danmark. Inddrivning og inkasso Rykkergebyret pr. rykker ved for sen betaling er 100,00 kr. Såfremt kunden fortsat ikke betaler eller indgår aftale om forlig herom efter tre rykkere, overgives inddrivelse til ekstern inkasso, hvor yderligere inkasseringsomkostninger pålægges kunden. Såfremt lånet ikke tilbagebetales rettidigt forbeholder VIVUS.DK sig ret til at opkræve renter svarende til en årlig nominel rente på 37,00 %. Dette svarer til en nominel daglig rente på 0,10 %.

2 3. Udbetaling og låneperiode Godkender VIVUS.DK kundens låneansøgning, udbetales lånebeløbet til den bankkonto, kunden har angivet i låneansøgningen. VIVUS.DK informerer kunden om hvor hurtigt pengene er på dennes konto dette varierer afhængigt af kundens bank og tidspunktet på dagen hvor kunden har ansøgt om et lån. VIVUS.DK informerer i en hvortil og hvornår lånet skal tilbagebetales. Lånet skal tilbagebetales i sin helhed inklusive renter senest på den aftalte forfaldsdag. Tilbagebetalingen skal ske ved en bankoverførsel til VIVUS.DK. Tilbagebetalingsinfo: Angiv lånenummer i beskedfeltet ved overførsel via netbank, og overfør lånet plus renter til: o VIVUS.DK konto hos Nordea: Registreringsnummer Kontonummer Indbetaling før tid og fortrydelsesret Kunden har ret til, helt eller delvist, at indfri sit lån når som helst inden forfaldsdagen. Dette skal ske jf. den fremsendte betalingsanmodning, og kan ske uden pådragelse af yderligere omkostninger. Hvis kunden fortryder låneaftalen hos VIVUS.DK, kan den fortrydes indenfor 14 dage fra den dag, kunden har modtaget den aftalte ydelse. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, den 24. eller 31. december, udløber fristen først den følgende hverdag. Hvis kunden udøver sin fortrydelsesret, skal denne betale lånets beløb plus påløbende renter fra den dato, hvor låneaftalen blev underskrevet med PID-koden, til den dato, hvor lånebeløbet betales tilbage, uden unødig forsinkelse. Dette skal ske senest 14 kalenderdage efter at kunden har sendt selskabet en skriftlig meddelelse om udøvelsen af fortrydelsesretten. Fortrydelsesretten bortfalder, hvis låneaftalen på baggrund af kundens udtrykkelige samtykke er blevet opfyldt af begge parter inden udløbet af fortrydelsesfristen. Efter udløbet af fortrydelsesfristen kan aftaler opsiges i overensstemmelse med regler i låneaftalen og disse vilkår. Hvis kunden vil sikre sig bevis for, at denne har fortrudt rettidigt, kan denne fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Ønske om at udnytte fortrydelsesretten skal sendes til: 4finance ApS, Vesterbrogade 124B, 2. tv., 1620 København V. 5. Overdragelse af gæld VIVUS.DK forbeholder sig ret til, helt eller delvist, at overdrage eller pantsætte sine rettigheder og forpligtelser i henhold til låneaftalen til tredjemand. Kunden er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til låneaftalen til tredjemand.

3 6. Behandling af personoplysninger Kunden oprettes i VIVUS.DK kundekartotek. Det oplyses i denne forbindelse, at VIVUS.DK er dataansvarlig iht. Persondataloven. VIVUS.DK registrerer kundens navn, PID-nummer, adresse, postadresse, CPRnummer, telefonnummer samt låneoplysninger. Behandlingen af kundeoplysningerne er nødvendige for opfyldelse af kreditaftalen. VIVUS.DK opbevarer de, af kunden, afgivne oplysninger til brug af kreditvurdering, samt til brug af markedsføring af lignende produkter, medmindre kunden har frabedt sig dette i forbindelse med indgåelsen af låneaftalen. Opbevaring af kundens data sker i henhold til reglerne i Lov om behandling af personoplysninger. Vi forbeholder os ret til at optage samtaler, eller på anden vis, dokumentere kommunikation med kunden. KreditStatus: Når der ansøges om et lån hos VIVUS.DK, gives der automatisk samtykke til at der foretages en kreditvurdering via KreditStatus. KreditStatus giver elektronisk adgang til oplysninger om en kundes eksisterende kreditengagementer hos andre finansieringsselskaber, og bidrager dermed til ansvarlig långivning og forbrugerbeskyttelse. VIVUS.DK er berettiget til at indhente følgende oplysninger om kundens eksisterende lån og kreditter via KreditStatus: Identifikationsoplysninger Lånetype Stiftelsestidspunkt Oprindelig hovedstol pålån/kreditramme Aktuel saldo (opdateres dagligt) Oplysningerne anvendes udelukkende til vurdering af kundens kreditværdighed i forbindelse med optagelse af lån hos VIVUS.DK. Oplysning om hvilke banker og finansieringsselskaber der har adgang til at indhente oplysninger om eventuelle kreditengagementer fra KreditStatus kan til enhver tid rekvireres via kreditstatus.dk. 7. Vigtige oplysninger og kommunikation Kunden har pligt til straks at underrette VIVUS.DK ved til om ændringer i adresse, telefonnummer adresse, idet elektroniske beskeder sendt via SMS eller , vil blive anset for at være kommet frem til kunden. Kunden er indforstået med, at der gyldigt og med bindende virkning, vil blive sendt meddelelser fra VIVUS.DK til kunden vedrørende låneforholdet, herunder betalingspåmindelser via SMS, eller telefonopkald.

4 8. Misligholdelse I tilfælde af misligholdelse forfalder lånet inkl. renter, omkostninger herunder gebyrer til øjeblikkelig betaling. Låneaftalen anses for misligholdt i tilfælde af at kunden: udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest standser sine betalinger, kommer under konkurs, indleder forhandling om gældssanering eller indleder forhandlinger om akkord afgår ved døden tager fast bopæl udenfor landets grænser flytter bopæl og ikke inden 14 dage skriftligt underretter VIVUS.DK herom, eller har givet urigtige oplysninger af betydning for lånets oprettelse Såfremt lånet, i tilfælde af misligholdelse, ikke tilbagebetales øjeblikkeligt, vil VIVUS.DK fremsende rykkerskrivelser, hvorved et gebyr på 100,00 pr. rykkerskrivelse vil blive opkrævet jf. Rentelovens regler. Hvis lånet fortsat ikke tilbagebetales, vil gælden blive overgivet til inkassobehandling, hvorved yderligere omkostninger vil blive opkrævet. Alle indbetalinger på lånet afskrives først på renter og omkostninger. Dette lånedokument er gyldigt som retsfundament, og kan danne grundlag for umiddelbar tvangsfuldbyrdelse, jf. RPL Afbetaling Afbetaling er som udgangspunkt ikke en betalingsmulighed hos VIVUS.DK, da produktet skal ses som en kortfristet mulighed med 1 30 dages løbetid. Løbetiden på afdragsordningen er som hovedregel maksimalt 3 måneder. Har kunden ønske om en afdragsordning der løber længere end 3 måneder, påkræver VIVUS.DK følgende dokumentation: 3 seneste lønsedler seneste årsopgørelse månedsbudget over indtægter og udgifter, samt rådighedsbeløb pr. måned og hvad kunden mener at kunne afdrage med hver måned Kunden skal være opmærksom på, at der er tale om en subjektiv vurdering af den konkrete sag. VIVUS.DK vil derfor ikke garantere, at der i alle kunders tilfælde kan oprettes en afdragsordning, da det tydeligt fremgår af vores produktbeskrivelse, at lånets løbetid maksimalt er op til 30 dage. 10. Ansvar VIVUS.DK frasiger sig ansvaret for indirekte skader. VIVUS.DK er heller ikke ansvarlig for tab, som skyldes nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er 4finance Group (ultimativ ejer af VIVUS.DK) eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne: svigt i vores strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb, eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror, hærværk (herunder computervirus og hacking), strejke, arbejdsnedlæggelse, sympatistrejke, lockout, blokade eller lign., uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af os selv eller vores organisation, og uanset konfliktens årsag. Dette gælder også, når konflikten rammer dele af VIVUS.DK eller vores leverandører, eller andre omstændigheder, som er udenfor vores kontrol.

5 11. Misbrug I tilfælde af misligholdelse af låneaftalen, vil VIVUS.DK i henhold til gældende lovgivning, indberette kunden til Experian (RKI) og Debitor Registret. Vi politianmelder herudover svindel og groft misbrug. 12. Klager Klager og kritik bedes fremsendt til Låneforholdet er ikke omfattet af en garantifond eller garantiordning. Såfremt kunden ikke er tilfreds med et svar på eventuel klage, har kunden efterfølgende mulighed for at anlægge en civil retssag ved domstolene i Danmark efter de almindelige regler herom. I den forbindelse finder dansk ret anvendelse. Kunden har også mulighed for at klage til: Ankenævnet for Finansieringsselskaber Carl Jacobsens Vej Valby Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej Valby Finanstilsynet Århusgade København Ø Datatilsynet Borgergade 28, København K Version 3.0 af 12/1 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN Version 2.0 Indledning Disse Vilkår og Betingelser beskriver Långivers rettigheder og forpligtelser ved etablering og administration

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder Særlige bestemmelser 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. Særlige bestemmelser 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere