BankNordik Markets Update

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankNordik Markets Update"

Transkript

1 BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning på situationen i Grækenland. Det er ikke sket. Udviklingen i den Græske Tragedie har været altoverskyggende på de finansielle markeder i juni, og har specielt på rentemarkedet givet nogle meget markante udsving (læs mere under Obligationsmarkedet). Der har været afholdt et tocifret antal møder, ekstraordinære møder og krisemøder i løbet af måneden, og alt sammen har været i forsøget på at finde en model for genopretning af den græske økonomi. Den hektiske aktivitet skyldes den absolutte tidsfrist tirsdag den 3. juni for Grækenland i forhold til at tilbagebetale en andel på EUR 1,6 mia. af deres lån. Det er den ene af de tre långivere i Trojkaen (IMF, ECB og Eurogruppen), nemlig IMF, som betalingen skal tilfalde, og der er meget stort fokus på konsekvenserne ved udeblivelse af betalingen. Der er konstant skiftende forlydender om forskellige løsningsmodeller, men hidtil er det ikke lykkedes at få nogen af de fremlagte forslag bragt til godkendelse hos det græske parlament. Den seneste udvikling er at der er udskrevet valg i Grækenland til afholdelse søndag den 5. juli. Her skal den græske befolkning give deres mening til kende i forhold til skrappe økonomiske opstramninger, for fortsat at kunne få hjælp fra IMF (Verdensbanken), ECB (den Europæiske Centralbank) og Eurogruppen. Betalingsfristen 3. juni er blevet overskrevet og Grækenland er således officielt i restance overfor IMF. Der synes at være en meget stærk vilje fra långivernes side til at finde en løsning, og der er uden tvivl et meget stort politisk pres på forhandlerne for at undgå, at et EU-medlemsland defaulter på sine gældforpligtelser. De græske forretningsbanker har i den sidste del af måneden oplevet et massivt udtræk af penge fra både private og erhvervskunder. Bankerne lever fra dag til dag på ECB s nåde, og aktuelt er bankerne lukkede, mens der er indført kapitalrestriktioner som betyder at der maksimalt kan hæves EUR 6 pr. person pr. dag. Bankerne har hidtil fået tildelt likviditet via en nødlånsfacilitet hos den Europæiske Centralbank. Denne lånefacilitet er nu oppe i nærheden af EUR 9 mia., men faciliteten er i den aktuelle situation sat ud af kraft. Det er BankNordiks vurdering, at usikkerheden som selvstændigt element er den største risikofaktor på den kortere horisont. Vurderet i det lidt længere perspektiv er det fortsat bankens vurdering, at det grundlæggende finansielle miljø er i en vækstfase, om end der er tale om en afdæmpet økonomisk vækst. Anbefaling i forhold til den overordnede langsigtede porteføljesammensætning Aktier Obligationer Kontanter Overvægt Undervægt Neutral På den baggrund fastholder banken sin anbefaling om overvægt af aktier i den længere-løbende strategiske investeringshorisont, mens usikkerhedselementerne på den kortere horisont primært i forhold til situationen i Grækenland og et omsætningstyndt sommerferie-marked betyder en fortsat anbefaling om neutral aktieandel i porteføljerne. I Europa er den tyske vækstmotor fortsat i en ganske god gænge og har stabiliseret sig, mens både Frankrig og Italien viser stigende økonomisk aktivitet. Billedet i USA er mindre entydigt, og specielt erhvervstilliden (Business Confidence) er på det seneste faldet tilbage. Det er ikke befordrende for de store amerikanske selskabers lyst til at investere i produktionsapparat og virker derfor lidt bekymrende i forhold til fremdriften i USA. I den modsatte retning trækker det, at der tilsyneladende nu er begyndt at komme gang i de amerikanske forbrugere. Der har i en længere periode været en forholdsvis stor forskel på, hvad forbrugerne gav udtryk for (høj forbrugertillid), og hvad de så rent faktisk gjorde (lavt privatforbrug). Men dette billede synes nu at være ved at ændre sig, og ved den seneste opgørelse viste privatforbruget en pæn stigning samtidig med, at opsparingskvoten faldt tilbage. Den amerikanske økonomi er fortsat verdens største, og privatforbruget tegner sig for ca. 2/3. Ligeledes er der positive signaler fra boligmarkedet, hvor både opførelsen af nye énfamilies huse og omsætningen af de eksisterende boliger igen er på et højt niveau og fortsat stigende. 1

2 1. juli 215 Kina er en noget anderledes historie. Her er der nu tydelige tegn på, at den økonomiske transformation, som styret har ønsket, ikke går så let og hurtigt som oprindeligt forventet. Der er fortsat tale om et højere vækstniveau end i den vestlige del af verden, men aktiviteten er klart faldende. Som beskrevet i tidligere udgaver af Markets Update er styreformen i Kina dog således indrettet, at der forholdsvist hurtigt kan gennemføres indgreb, som er understøttende for den samlede økonomiske vækst eksempelvis via lempelse af reservekrav for forretningsbankerne, igangsætning af infrastruktur-tiltag m.m. Det samlede billede er således efter BankNordiks vurdering, at der ikke er tale om et egentligt synkront globalt opsving, men der er forholdsvis gode takter ikke mindst i den vestlige del af verden. Aktiemarkedet Juni måned har stået i grækernes tegn, og det er ikke just for den gode stemning. Landet, der kaldes demokratiets vugge, udviste meget lidt samarbejdsvillighed, da der blev forhandlet på livet løs for at finde en holdbar løsning for det plagede land. Forhandlingerne trak ud selv om både institutionerne, som repræsenterer långiverne, og Grækenland egentlig var enige om de overordnende mål. Målet er et overskud på statsbudgettet som før betaling af renter på lån, skal være på mindst én pct. af BNP i 215 og stige til 3,5 pct. frem til 218. Der skal ligeledes ske en modernisering af lønsystemet i den offent lige sektor. EU-kommissionen kræver ikke nødvendigvis lavere lønninger, men blot en garanti for, at lønningerne kun stiger i takt med produktiviteten. Der er også enighed om en momsreform, men satserne er ikke på plads. Der, hvor der er størst uenighed, er indenfor pensionssystemet. Her mener grækerne, at der allerede er skåret så hårdt i pensionerne, at grænsen er nået. Långiverne er uenige og påpeger, at Grækenland har et af Europas dyreste pensionssystemer, og at tilbagetrækningsalderen skal op. EU-kommissionen har mæglet i striden og er åben for alternative forslag til at nå målet. Grækenlands store forsvarsbudget kan for eksempel komme i spil for at finde besparelser, men indtil videre har grækerne langt fra været imødekommende. Men løsningen kom ikke og Grækenlands regeringschef Tsipras annoncerede en folkeafstemning der skal finde sted søndag den 5. juni. På det tidspunkt er den eksisterende aftale udløbet og landet skal betale IMF EUR 1,6 mia. ved juni måneds udgang. Præcis hvad et ja eller nej til kreditorernes forslag ved afstemningen vil betyde er endnu meget usikkert, men der er vist ingen tvivl om at grækerne har skabt sig en meget dårlig situation ved ikke at betale IMF som aftalt. Den græske premierminister Alexis Tsipras mener, at forhandlerne har stirret sig blinde på de græske pensioner og påstår, at långiverne fylder den europæiske befolkning med løgne. Fakta er dog, at Grækenland skulle afdrage EUR 1,6 mia. til IMF senest den 3. juni, og denne betaling er udeblevet. Med udskrivning af folkeafstemning om det forslag, der fremlægger, er det stadig uvist, om der kan etableres en aftale. Hvis det kan lade sig gøre, selv efter deadline er overskredet, ligger der EUR 7,2 mia. klar til udbetaling fra den internationale låneprogram. Som nævnt i indledningen er der et enormt politisk pres for at finde en løsningsmodel, så det europæiske projekt kan holde sammen. Derfor er afstemningen søndag af yderst vigtig karakter for hele Europa. Det amerikanske aktiemarked ser ud til at have nået toppen. De amerikanske aktier var sidste år de helt store vindere, men det skyldes primært en stigning i den amerikanske dollar. Aktierne i USA, målt på S&P5 indekset, steg med 11,3 pct. i 214 men den stigende dollar gav en ekstra gevinst, og set fra en dansk investors pengepung var der mere end 26 pct. stigning på det amerikanske S&P 5 indeks i 214. I år har historien været den samme: aktierne i USA er faldet med ca. 1 pct. over hele året, men da dollaren er fortsat op overfor euroen og dermed den danske krone, er det reale afkast for en dansker på ca. 7,5 pct. Det er således udelukkende en valutaeffekt der giver afkastet i år. Figuren viser afkastet for S&P 5 målt i både dollar og omregnet til DKK. Det viser med al tydelighed hvor stor en effekt valutaen kan have på det endelige afkast. 12,7 S&P5 S&P5 i DKK OMXC2 Cap 21,1 35,91 -,2 21,1-15,86 13,4 11,7 22,33 29,6 24, 31, Kilde: Bloomberg målt pr. 3/6-215 De amerikanske aktier har således ikke givet noget afkast i 215 når man ser bort fra valutaeffekten. Denne valutastyrkelse kan fortsætte, men som aktieinvestor er det uklogt at basere sine afkastforventinger på en valutastyrkelse. (Læs evt. mere i valutaafsnittet). På kort sigt er det den amerikanske centralbank FED, der er den vigtigste taktstok for de amerikanske aktier. FED er fortsat indstilet på at hæve renten, men i et afmålt tempo der vil understøtte et fortsat afdæmpet økonomisk opsving. 11,3 26,7 17,61-1,1 7,44 21,

3 1. juli , Forventningen er at FED vil hæve renten i enten september eller december selv om den nuværende tilstand for økonomien formentlig er så god at renten burde være hævet for længst. På den baggrund kan der godt være grund til ikke 2at 2121,24 forvente 2 de helt store stigninger fra det nuværende niveau for amerikanske aktier på kortere horisont FED renten har nu været nærmest nul siden kalenderen 1 skiftede til 29 og finanskrisen satte ind. FED kørte renten helt 5 i bund, og det havde blandt andet den effekt at aktierne 5 gik i gang med en klatretur som blot er blevet ved og ved. Den lave,125 rente har haft den ønskede effekt, spørgsmålet er så blot om det er muligt at rulle baglæns uden for store påvirkninger til økonomien og aktierne. Sikkert er det i hvert fald at renterne kommer til at stige på et tidspunkt, og det kan meget vel få den effekt at aktierne vil begynde at falde. 15 Siden 29 er aktierne spurtet fra den økonomiske vækst i USA Den mørkeblå graf er aktierne målt ved S&P 5 og den blå er BNP i USA begge er indekseret så en sammenligning er mulig. Kilde: Bloomberg, juni , ,81 1 Renten og Aktiemarkedet i USA , Der er tegn på at den amerikanske økonomi nu kører så godt at der ikke længere er ledig kapacitet. Det er bestemt ikke tilfældet for Europa hvor der stadig er meget at hente. Det er specielt på jobmarkedet at der nu er begyndende lønpres i USA. Det kan på sigt give et inflationsproblem for amerikanerne, specielt hvis FED beholder en lempelig pengepolitik.,125 Den mørkeblå graf viser aktieindekset S&P 5, mens den blå er FED renten. Kilde: Bloomberg, juni 215 FED ved at det ikke bliver nemt at stramme op for renten, og de vil derfor gøre hvad de kan for at afbøde effekten. Det er sikkert at de ikke vil stramme for meget og for hurtigt, og retorikken vil være særdeles afmålt for ikke at skabe unødigt uro. Men selv om FED går på listefødder er det usandsynligt at markedet kan undgå at reagere. Når der samtidig er stigende lønninger på grund af jobskabelsen, og dollaren er steget ganske meget, vil virksomhederne være under yderligere pres. Det vil i et vist omfang gå ud over konkurrenceevnen, og der er risiko for at skuffelser på indtjeningen vil stige. Sammenligner vi udviklingen i aktiekurserne med den økonomiske vækst, målt ved BNP, fremkommer at BNP udviklingen på ingen måde står mål med aktiekursstigningerne (se figur nedenfor). Når aktierne stiger så meget hurtigere end den reale økonomi kan det føre til problemer på den længere horisont, med mindre samfundsøkonomien kommer væsentligt op i gear Det er derfor vigtigt at væksten fastholdes og at der fortsat er fremgang på jobskabelsen. Vi har længe argumenteret for at den jævne amerikaner har flere penge til forbrug og at det vil være underbyggende for økonomien og aktierne. Det er stadig det primære scenarium, men det er alligevel meget sandsynligt at den kommende rentestigning vil give et mindre chok til aktierne og med argumenterne omkring renteeffekten og aktiernes stigning i forhold til BNP bør man være varsom på helt kort sigt. Når først rentestigningen er fordøjet og opsvinget fortsat (forhåbenligt) er i gang, vil aktierne i USA stige igen. Selv om valutaeffekten er usikker, så vil der formentlig også fortsat være noget at hente her set med europæiske øjne, da den amerikanske dollar med al sandsynlighed fortsat vil styrkes i forhold til euroen De europæiske aktier er de sidste par år slet ikke kørt op i et tempo der matcher de amerikanske når valutaeffekten medregnes, og så snart problematikken omkring Grækenland igen kommer i baggrunden vil der være stigninger i sigte på de hjemlige aktiemarkeder. Vi ser derfor god grund til fortsat at bevare en god potion aktier i en velbalanceret portefølje. Obligationsmarkedet I seneste udgave af Markets Update blev udviklingen på obligationsmarkedet beskrevet som fortryllelsen, der blev brudt. 3

4 1. juli 215 Juni måned startede med en 1-årig dansk statsrente på,65 pct., og renten blev næste fordoblet i løbet af de første 1 dage til 1,2 pct. Derefter faldt renterne tilbage til,9 pct. (den 18. juni), hvilket viste sig at være et lavpunkt i måneden. Rentefaldet skyldes dels en modreaktion på de hurtige rentestigninger, men også en traditionel safe haven bevægelse, efter at de græske gældsforhandlinger på daværende tidspunkt var gået i hårdknude endnu engang. I den resterende del af måneden har usikkerheden floreret, og de daglige udsving specielt i de lange danske statsrenter har været markante. Ikke mindst i indeværende uge, hvor renten mandag (29/6) faldt fra ca. 1,15 pct. til en bund på,93 pct. I skrivende stund er de lange danske statsrenter på niveau 1, pct. Holdes udviklingen i Grækenland ude af betragtning, er det bankens vurdering, at de nuværende renteniveauer (dansk 1-årig statsrente omkring 1 1,25 pct.) er rimelig givet udviklingen i vækst og inflation i Europa. Baggrunden for, at der er så stor fokus på statsrenterne, når ændringer og udsving vurderes er, at realkreditobligationer per definition indeholder en kreditrisiko. Det betyder, at de ovennævnte kapitalflow ikke i udgangspunktet placeres i realkreditobligationer. Omvendt har der i den seneste periode været en tendens til, at når renterne stiger, altså når kapitalen søger væk fra Danmark, så er renterne på realkreditmarkedet fulgt med opad. Mønsteret har ikke været helt det samme, når renterne har været for nedadgående. Det har især betydning i relation til låntagningen i det danske boligmarked. Udviklingen i den tiårige danske statsrente de seneste 3 måneder 1.2, Obligationsmarkedet set gennem låntager-briller. På det hjemlige realkreditmarked har juni således også budt på markante udsving. Som låntager har det været vanskeligt at navigere i et så uroligt marked, og kreditforeningerne er tvunget til skiftevis at åbne for låntagning i 3,5 pct. 247 og lukke for serien igen. Så snart kursen stiger til over 1, lukkes der for yderligere låneoptagelse. De låntagere, der nåede at optage lån med fast rente på 2 pct. og 2,5 pct., kan således nu begynde at regne på en opkonvertering. Apr 7 Apr 15 Apr 22 Apr 3 May 8 May 13 May 22 May 29 Jun 8 Jun 15 Jun 22 Jun Kilde: Bloomberg, juni 215 Udviklingen i de lange danske renter er meget ens med udviklingen i lange tyske statsrenter, og det skyldes, at investorerne herunder de meget store internationale fonde og pensionskasser ønsker størst mulig beskyttelse af deres placerede investeringer. Med de stærke økonomier, der aktuelt er i både Tyskland og Danmark, anses investeringer i statsobligationer i begge lande som ganske sikre. Når der så opstår en forventning i markedet om, at der er ved at blive fundet en løsning på Grækenlands aktuelle likviditetskrise, så søger pengene meget hurtigt sydpå i jagten på væsentligt højere afkast. Investeringerne i danske og tyske statsobligationer giver meget begrænsede afkast og er derfor udpræget kortvarige placeringer. Det betyder, at der kan optræde ganske store udsving som følge af disse kapitalbevægelser. Det er BankNordiks vurdering, at det vi oplever pt. er et større tovtrækkeri i det europæiske rentemarked. Den spirende europæiske vækst og afslutningen på perioden med deflation, har presset renten opad, mens usikkerheden omkring Grækenland får investorerne til at søge så sikre havne som muligt, og det presser danske og tyske renter nedad, som beskrevet ovenfor. BankNordiks syn på denne øvelse i det nuværende rentemarked er, at hvis man vil beholde sin ejendom og lånet i mange år så undlad konvertering opad. Det er efter bankens opfattelse mere end tvivlsomt om låntager igen får muligheden for at optage et 3-åriget 2 pct. lån så hvis man som låntager lykkedes med at få optaget et sådant lån, kan man lige så godt nyde det så længe som muligt. Som altid gælder, at det ikke er muligt at finde lige præcist det lån, der passer til alle låntagere, så kontakt din rådgiver for at få gennemgået dine muligheder. BankNordik anbefaler som udgangspunkt altid kurssikring det gælder både ved hjemtagelser og indfrielser. Valutamarkedet Det har indiskutabelt været Grækenlands gældsforhandlinger med dets kreditorer Trojkaen, der har været det altoverskyggende emne den seneste måned. Efterhånden som deadline nærmede sig, blev valutamarkederne mere og mere fastlåste, og ugen op til den valgudskrivelse vi nu står over for, skulle man kigge langt ned i decimalrækken for at finde bevægelser fra dag til dag. Investorerne anede simpelt hen ikke, hvad de skulle regne med, og udtalelser fra de involverede parter og diverse kommentatorer har stukket i alle retninger. 4

5 1. juli 215 Ordet deadline skal dog tages med et gran salt, da der har været mange af dem, og betalingen til IMF 3. juni, der IKKE faldt, blev da heller ikke knald eller fald. Den græske regeringsleder Alexis Tsipras har sendt kreditorernes udspil til folkeafstemning med afholdelse søndag 5. juli, og dermed skal markedet igen afvente. Det gør i øvrigt ikke situationen mindre speget, at dette udspil teoretisk set udløb d. 3. juni. Endvidere er det meldt ud, at den manglende betaling til IMF IKKE vil blive betragtes som en default, og ikke nødvendigvis vil være ensbetydende med en statsbankerot. Summa summarum er, at de finansielle markeder fortsat agerer under stor usikkerhed, og det er fortsat langt fra entydigt, hvor det hele ender. Den øvrige verden fokuserer fortsat på de to gamle velkendte temaer; hvornår kommer den første renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank? Og kan de kinesiske ledere styre den aftagende vækst som det store rige i midten oplever, og dermed undgå en hård landing? Sidstnævnte er jo et løbende tema, som verden vil holde øje med lang tid fremover. FEDspørgsmålet kan også godt blive påvirket og forpurret af den græske tragedie. Kommer der ikke en hurtig afklaring, vil usikkerheden formentlig betyde, at det forventede lift off til september meget vel kan blive udskudt til december. Alt i alt er der en række temmelig store ubesvarede spørgsmål, der hænger over hovedet på valutamarkedet, og sigtbarheden er usædvanlig lav. Det, der gør det hele ekstra uforudsigeligt, er det meget binære udfaldsrum; enten findes der en løsning på grækenlandsproblemet, og verden kører videre, eller også skal de finansielle markeder til at forholde sig til et land, der forlader den fælleseuropæiske mønt for første gang i historien! EUR USD Ifølge ovenstående er der en overhængende fare for, at Euroen kommer i uprøvet farvand i den nærmeste fremtid. Hvis man skal tro markedsreaktionen mandag 29. juni (som var den første handelsdag efter annonceringen af folkeafstemningen), så var den umiddelbare reaktion forholdsvis voldsom, men allerede inden for få timer var EUR-faldet halveret, og reaktionen i EUR/USD var under én figur! Dette skal dog ikke være nogen sovepude, for der er næppe tvivl om, at hvis det ender med Gr xit vil det ramme Euroen i første omgang. På lidt længere sigt kan man sagtens argumentere for, at Grækenland kun fylder 2 pct. af Eurozonens økonomi, og at en Euro uden Grækenland er stærkere end en med. Yderligere kan et grimt scenarium i Grækenland være det skræmmebillede, der vil holde andre udfordrede landes næser i reformsporet, og måske mindske befolkningernes fristelse af, at stemme på rabiate politiske indslag. BankNordiks syn på Euroen er derfor, at der godt kan opleves voldsomme fald på den korte bane, men at det sandsynligvis vil lykkedes de europæiske ledere og institutioner, at understrege det unikke ved Grækenland, så panikken ikke spreder sig til øvrige sydeuropæiske lande via et; hvem er nu de næste? I et valutakryds er der som bekendt to valutaer, og kigger vi på USD er der også spørgsmålstegn. Her er al fokus fortsat på timingen for lift off og den hastighed, rentestigninger derefter vil komme med. Også her kan Grækenland spøge lidt, for FED har også udtalt, at de er bekymrede for de indirekte konsekvenser græsk statsbankerot og udtræden fra Euroen vil have. Finansmarkedernes reaktion vil, rationelt eller ej, kunne betyde, at FED udskyder første renteforhøjelse fra september til december for en sikkerheds skyld. Mest sandsynligt er det dog, at roen igen vil have sænket sig, når september nærmer sig, og markedet indpriser fortsat denne måned, som det bedste gæt. Det er til gengæld bankens vurdering, at FED meget tydeligt vil signalere, at stigningerne kommer i afmålt tempo og i overensstemmelse med de løbende nøgletal. Ikke desto mindre vil det uvægerligt drive renterne op i USA, og med fortsat hidsigt QE fra modparten ECB i Europa, vil rentespændet udvides til dollarens fordel trods økonomisk forår i Europa. Dermed ser BankNordik også på længere sigt, en stærkere USD overfor EUR. GBP I kølvandet på det veloverståede valg i England har det engelske pund fortsat med at imponere, og de økonomiske nøgletal er da også til den pæne side. Der er dog fortsat et hængeparti i form af manglende inflation, og derfor ser pundet ud til at være rendt imod loftet. Det gælder i udpræget grad i forhold til de øvrige verdensvalutaer undtaget Euroen. På den helt lange bane vil et nyt emne også så småt begynde at presse sig på. Grækenland kan være på vej ud af EU, men England står også foran en afstemning om fortsat medlemskab, og dette vil ligeledes være en potentiel trussel for den engelske økonomi og dermed også for pundet. Allerede nu begynder de store banker at snakke om at flytte hovedkontorerne væk fra det finansielle epicenter London (hvilket dog også skyldes andre faktorer), og på et tidspunkt bliver et eventuelt britisk exit fra EU et tema for valutamarkedet. NOK Den norske centralbank leverede den ventede rentenedsættelse, og rentebanen er sænket noget. Trods forventninger om netop dette ses en noget svagere NOK for øjeblikket end for en måned siden. Nøgletallene er absolut ikke pæn læsning, og især arbejdsløsheden er sprunget i øjnene med det højeste niveau i knap 1 år! Den ellers bomstærke økonomi slår lidt revner, om end BankNordik fortsat ikke ser det som et stort problem. Nordmændene har midlerne og råderummet til at tage udfordringerne op, også selv om den så afgørende olie fortsat viser svaghedstegn. Netop olieprisen har den seneste måned vist usædvanlig høj korrelation med NOK, og det er også her årsagen til de lavere niveauer skal ses. Det er dog vanskeligt at se NOK meget lavere end de nuværende niveauer alt taget i betragtning. SEK Hvor NOK har været i problemer den seneste tid, så har SEK til gengæld klaret sig udmærket til trods for at Riksbanken ud- 5

6 1. juli 215 talte bekymring om netop dette. Svenskerne ser også moderat fremgang i de økonomiske nøgletal, men endnu en gang er det den udeblivende inflation, der giver rynker i panden. Fundamentalerne taler for stærkere svensk krone, men centralbanken er foreløbig garant for, at den ikke stikker af på den korte bane. BankNordiks syn på SEK er fortsat lidt op på længere sigt CHF Vi kunne kopiere teksten fra de seneste måneder ind igen i dette afsnit. Schweizerfrancen ligger i perioder og siver, som man kunne forvente, men så snart uroen blusser op igen, så er den gamle velkendte sikre havn fortsat attraktiv. Dermed er niveauet i forhold til EUR (og dermed danske kroner) på samme niveau som i sidste måned om end BankNordik fortsat hælder til, at det ikke er langtidsholdbart. Når uroen og den dertilhørende volatilitet aftager, forventes der en svækket CHF på længere sigt. JPY Den anden gamle klassiske safe-haven valuta JPY oplever noget af det samme som CHF. Den japanske Yen er dog svækket lidt den seneste måneds tid, men så længe den græske tragedie udspiller nye kapitler, vil svækkelsen være begrænset. Bank of Japan er i en wait and see periode, hvor de af - venter, at den meget lempelige pengepolitik vil slå igennem i økonomien, og på inflationen. JPY kan fortsat udvise svaghed, når de mørke græske skyer så småt opløses, imens der afventes japanske forbedringer. På længere sigt er det nok svært at se JPY markant lavere. 6

7 BankNordik Markets Update forventningsskema 1. juli juli 215 Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Korte renter: Volatilitet: DK Nat. bank udlånsrente,5 I-traxx (Y5) 329, ECB refinansieringsrente,5 VIX 18,23 US Fed Funds,25 Lange renter: Valuta: Tysk 1-årig rente,76 USD/DKK 6,6984 Amerikansk 1-årig rente 2,35 EUR/DKK 7,46 Dansk 1-årig rente,97 GBP/DKK 1,5183 Dansk realkredit, 2 % 247 3,12 CHF/DKK 7,1595 Aktier: SEK/DKK,876 OMXC2 (CAP) 978,63 NOK/DKK,8523 EuroStoxx ,3 JPY/DKK 5,4616 DAX 1.944,97 EUR/CHF 1,441 S&P5 2.63,11 EUR/USD 1,1137 Nasdaq 4.986,87 Dow Jones ,51 Symbolforklaring Ved ændring Stærkt stigende Lettere stigende Uforandret Lettere faldende Stærkt faldende Aktier Obligationer Kontanter Overvægt Undervægt Neutral Aktiv-allokering Bankens langsigtede og overordnede anbefalinger til allokering af frie midler. Kunder bør vurdere den anbefalede vurdering i forhold til egen individuel risikoprofil. Over- / undervægt: +/- 5 %. Stærk over- / undervægt: +/- 1 %. * Kontanter inkluderer obligationer med en løbetid på op til 2 år. 7

8 1. juli 215 Disclaimer Denne publikation er ikke en investeringsanalyse i henhold til 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler og der er således ikke noget forbud mod at handle inden udbredelsen af publikationen. Publikationen er udarbejdet af BankNordik på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som BankNordik har modtaget fra kilder, som BankNordik finder pålidelige, men BankNordik garanterer ikke for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. Publikationens vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfodring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Publikationens vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i publikationen anførte vurderinger og skøn. BankNordik indestår ikke for, at de i denne publikation angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs- og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. BankNordik hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af denne publikations informationer, vurderinger eller skøn. Publikationen er til personligt brug for BankNordiks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres. Redaktionsansvarlig: Kapitalforvaltningschef Peter Egholm Jensen. Redaktionen afsluttet den 1. juli 215. Kontaktpersoner, BankNordik, Markets Investeringsdirektør: Henrik Jensen Handel & Investeringsrådgivning: Klaus Waidtløw (DK) Anita R. Rasmussen (DK) Kim K. Eskildsen (DK) Arnfinnur Gudjónsson (FO) Portefølje Management: Peter Egholm Jensen (DK) Michael Baagøe (DK) Anders Storm (DK) Søren Berthelsen (DK) Branch Support: Jette Christiansen (DK) Hjalti Mohr Jacobsen (FO) Valutarådgivning: Klaus Bach Jensen (DK) Óli Hans Poulsen (FO)

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Januar 2006 0A 3. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Kloden drejer stille rundt Verden på vej ned i gear Sundhed globale muligheder i et politisk minefelt

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord 3 Tilbage til normale tilstande

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere