PAR's vejledende honorarregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAR's vejledende honorarregler"

Transkript

1 PAR's vejledende honorarregler Journal nr 3: /MVJ/Service Rådsmøde d. 26. september 2001 Resumé 1. Praktiserende Arkitekters Råd (PAR) har den 26. september 2000 foretaget anmeldelse af deres vejledende honorarregler for Byggeri og Planlægning og for Byfornyelse og Boligrenovering. 2. PAR har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9, subsidiært fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk De vejledende honorarregler har karakter af en horisontal aftale. Honorarreglerne indeholder detaljerede vejledninger for beregning af honorarer for arkitektydelser af enhver art. Honorarreglerne indeholder dels en beskrivelse af forskellige honorarformer, dels en vejledning til valg af honorarform i forhold til de ydelsesbeskrivelser, der ligger til grund for det konkrete arbejde. Derudover indeholder reglerne et tabelbilag med anbefalede timesatser og honorarprocenter, angivet i intervaller med minimum- og maksimumsatser. 4. Konkurrencestyrelsen finder, at PAR s vejledning med beskrivelse af honorarformer, herunder de generelle retningslinier for forhold og faktorer, som medlemmerne bør tage højde for ved deres prisfastsættelse, ikke i sig selv udgør en konkurrencebegrænsning, som omhandlet i konkurrencelovens Derimod betyder de elementer i de vejledende honorarregler, der angiver specifikke timesatser og honorarprocenter, og som udgør en integreret del af vejledningerne, at vejledningerne ud fra en samlet betragtning er i strid med konkurrencelovens 6 stk. 1, jf. stk. 3. Der kan derfor ikke meddeles PAR en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens De integrerede bestemmelser med angivelse af specifikke timesatser og honorarprocenter betyder, at vejledningerne hæmmer effektivitetsforbedringer og dermed heller ikke skaber gevinster, som kan komme brugerne til gode. Prisanbefalingerne er unødvendige for at opnå den administrative lettelse for virksomhederne, der er målet med vejledningerne, og giver virksomhederne en mulighed for at udelukke konkurrencen på markedet. Vejledningerne opfylder derfor heller ikke betingelserne for en individuel fritagelse i konkurrencelovens 8, stk. 1. Afgørelse 7. Det meddeles PAR, at de elementer i de vejledende honorarregler, der angiver specifikke timesatser og honorarprocenter, og som udgør en integreret del af vejledningerne, betyder, at vejledningerne ud fra en samlet betragtning er i strid med konkurrencelovens 6 stk. 1, jf. stk. 2, nr.

2 1, jf. stk. 3. PAR s primære anmodning om en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9 kan derfor ikke imødekommes. 8. Endvidere meddeles det, at vejledningerne på grund af de integrerede bestemmelser med angivelse af specifikke timesatser og honorarprocenter, ikke opfylder betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1, hvorfor den subsidiære anmodning om en individuel fritagelse ikke kan imødekommes. 9. På denne baggrund påbydes PAR i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1, at ophæve de vejledende timesatser og honorarprocenter og at underrette sine medlemmer om, at de vejledende timesatser og honorarprocenter er ophævet. 10. Underretningen skal ske senest den 17. oktober Sagsfremstilling 11. PAR ansøgte ved anmeldelse af 26. september 2000 om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9 subsidiært om en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1 for to sæt vejledende arkitekthonorarer. 12. De to sæt vejledninger er følgende: Vejledende arkitekthonorarer Byggeri og planlægning Vejledende arkitekthonorarer Byfornyelse og boligrenovering Markedsbeskrivelse 13. De anmeldte vejledninger vedrører arkitektydelser af enhver art inden for byggeri, planlægning, byfornyelse og boligrenovering i Danmark. 14. Markedet for arkitektvirksomhed er ikke underkastet offentlig regulering. Arkitekttitlen er ikke beskyttet, og alle kan i princippet åbne og drive arkitektvirksomhed. 15. Markedet er kendetegnet ved mange små og en del mellemstore virksomheder med en høj grad af faglig og ydelsesmæssig specialisering. 16. PAR anslår den samlede honoraromsætning i egentlig arkitektvirksomheder til at være mellem 2,3 og 2,6 mia. kr.. 1 Virksomheden 17. PAR er en del af Danske Arkitekters Landsforbund/Akademisk Arkitektforening, som er standsforening for akademisk uddannede arkitekter. 18. PAR optager private rådgivende arkitektvirksomheder, der udfører arkitektarbejde og i hvis daglige ansvarlige ledelse indgår mindst én person, der er medlem af Danske arkitekters

3 Landsforbund (DAL/AA) og som har været heltidsbeskæftiget ved arkitektarbejde i mindst 5 år, heraf mindst 2 år som selvstændig eller ansvarlig leder. 19. PAR s formål er at varetage de rådgivende arkitektvirksomheders erhvervsmæssige forhold og styrke virksomhedernes position, kvalitative niveau og professionalisme som bygherrernes uvildige rådgivere. 20. PAR har medlemmer, som i 1999 tegnede sig for en omsætning på ca. 1,8 mia. kr. eksklusiv moms 3. PAR havde i 1999 en omsætning på kr. Ifølge PAR s egen opgørelse har PAR s medlemmer en markedsandel på mellem 70 og 80\%. 21. Endvidere er der Associerede Danske Arkitekter 4, som har omkring 100 medlemmer samt Foreningen af Praktiserende Arkitekter med omkring medlemmer. På grund af PAR s optagelseskrav, kan medlemmer af disse organisationer ikke være medlem af PAR. Ud over disse findes der mindre foreninger for landskabsarkitekter og designere. De vejledende honorarregler 22. De to vejledninger indeholder først en beskrivelse af forskellige honorarformer, dernæst en vejledning til valg af honorarform i forhold til de ydelsesbeskrivelser, der ligger til grund for arbejderne. Ligeledes indeholder de et tabelbilag med anførelse af intervaller for timesatser og procentsatser i forbindelse med alle former for arkitektydelser inden for alt og alle faser af byggeri og planlægning, byfornyelse og boligrenovering, som indgår i kalkulationen af den konkrete opgave. Endelig indeholder de to vejledninger tabelbilag for størrelsesfaktorer. 23. De vejledende honorarregler anvendes som et udgangspunkt for forhandling med bygherre/klienten om kontrakter eller som udgangspunkt for virksomhedernes vurdering i forbindelse med tilbudsgivning. 24. I anmeldelsen er de vejledende honorarregler angivet som værende af vertikal karakter. 25. Der er ingen pligt for PAR s medlemmer til at følge de vejledende honorarregler. 26. PAR sælger sine vejledende honorarregler til både medlemmer og ikke-medlemmer. De enkelte vejledende honorarregler koster 10 kr. pr. eksemplar. 27. PAR s vejledende honorarregler for Byggeri- og Planlægning og Byfornyelse og boligrenovering blev oprindeligt udfærdiget i 1989 som en erstatning for Specialnormerne 5 for byggeri og planlægning mv. De ophævede Specialnormer var egentlige taksttabeller til beregning af honorarer for alle mulige typer af arkitekt- og ingeniøropgaver. De vejledende honorarregler for Byggeri- og Planlægning 28. De vejledende honorarregler for Byggeri- og Planlægning omfatter alle former for nybyggeri, om- og tilbygning, offentlige såvel som private. 29. Vejledningen indeholder først en beskrivelse af tre forskellige honorarformer med generelle retningslinier for forhold og faktorer der bør indkalkuleres og tages højde for:

4 Honorar efter regning herved forstås et honorar udregnet på grundlag af den tid, der i alt er anvendt på opgavens løsning, idet der anvendes faste timesatser. Timesatserne fremgår af tabel. Honorar efter byggeudgift herved forstås et honorar beregnet som en \%-del af bygge- og anlægsudgiften og som beregnes udfra følgende faktorer: byggeudgiften, størrelsesfaktor og honorarprocent. 6 Fast honorar 30. Næste afsnit i vejledningen omhandler valg af honorarform i forhold til de ydelsesbeskrivelser, der ligger til grund for arbejdet. Disse ydelsesbeskrivelser omfatter følgende faser: rådgivning før projektering, rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse, i forbindelse med projektering, i forbindelse med udførelse, rådgivning i driftsfasen, rådgivning i forbindelse med inventar og udstyr, rådgivning i forbindelse med planlægning og honorar for andre ydelser. 31. Under hvert punkt er det udspecificeret, hvorledes prisen udregnes, idet der enten henvises til timesatstabellen, angives en honorarprocentsats eller der angives en bestemt bygningskategori med tilhørende intervaller for honorarprocentsatser. 32. Timesatserne 7 er udspecificeret, og omfatter specialisttimer ( kr.), timer i program- og forslagsfasen ( kr.), timer i for- og/eller hovedprojekt ( kr.) og timer til byggeledelse og fagtilsyn ( kr.). 33. Procentsatserne omfatter alle former for byggeri offentlige som private. Inden for hver byggekategori er honorarprocenten angivet med tre trin for henholdsvis opgaver af enkel, middel og kompliceret karakter. De vejledende honorarregler for Byfornyelse og boligrenovering 34. De vejledende honorarregler for Byfornyelse og boligrenovering er opbygget på nøjagtig samme måde som de vejledende honorarregler for Byggeri og Planlægning. Heri angives således også timesatser, honorarprocenter og størrelsesfaktorer. Høring 35. PAR har i sit høringssvar af 28. august 2001 haft nogle faktuelle rettelser, som er indarbejdet i notatet. Herudover har PAR især peget på, at PAR s honorarregler ikke kan anses for decideret prisvejledning, fordi de angiver intervaller og dermed samtidig indeholder en maksimalpris jfr. argumentationen i vurderingsafsnittet. Vurdering Det relevante marked 36. Det relevante marked er markedet for arkitekternes salg af arkitektydelser af enhver art inden for henholdsvis byggeri og planlægning samt byfornyelse og boligrenovering i Danmark. Produktmarkedet

5 37. PAR har anført det relevante produktmarked til at være markedet for arkitektydelser af enhver art inden for bygge- og anlægssektoren. Styrelsen er enig heri. 38. Styrelsen finder derfor, at det relevante produktmarked består af markedet for arkitektydelser af enhver art inden for bygge- og anlægssektoren herunder projekterings- og rådgivningsydelser. Det geografiske marked 39. PAR har anført, at vejledningerne omfatter arkitektydelser i Danmark. 40. Konkurrencestyrelsen er enig heri, idet vejledningerne og pristabellerne tager udgangspunkt i de danske ydelsesbeskrivelser, herunder det danske pris- og lønniveau, og det er på dette marked aftalerne om vejledende priser har virkning. 41. Vejledningerne anvendes kun af danske arkitekter og arkitektvirksomheder i Danmark, idet ydelsesbeskrivelserne knytter sig til nationale standarder og ydelsesniveauer og derfor ikke finder anvendelse udenfor Danmarks grænser. F.eks. er det lovpligtigt at anvende de tyske ydelsesbeskrivelser og standarder ved afgivelse af tilbud i Tyskland. 42. Det geografiske marked fastlægges derfor til at være Danmark. Konkurrencelovens 2, stk PAR er en brancheforening, hvis medlemsvirksomheder driver erhvervsvirksomhed. PAR s vedtagelser har betydning for konkurrenceforholdene mellem PAR s medlemmer og mellem medlemmer og ikke-medlemmer. De vejledende honorarreglers anvendelse i Danmark er dermed omfattet af konkurrencelovens 2, stk. 1. Konkurrencelovens 6, stk Begrebet sammenslutninger af virksomheder omfatter brancheforeninger af enhver slags og anden form for organiseret samarbejde mellem virksomheder. 8 Vedtagelser 9 kan omfatte vedtægter og beslutninger. Som anført i lovbemærkningerne er det imidlertid ikke noget krav, at vedtagelserne er juridisk bindende for medlemmerne. Afgørende er blot, at sammenslutningen har ønsket under den ene eller anden form at koordinere medlemmernes optræden PAR har angivet De vejledende honorarregler som værende af vertikal karakter. Styrelsen finder, at der er tale om en horisontal vedtagelse, eftersom den er indgået af en brancheforening, hvis medlemmer alle opererer på samme omsætningstrin. 46. I bemærkningerne til konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 1 fremhæves det også, at prissamarbejder af vejledende karakter, herunder horisontale listepriser udsendt af brancheorganisationer, er omfattet af forbudet. 47. Der er således tale om en vedtagelse og de vejledende honorarregler er dermed omfattet af aftalebegrebet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3. Anmelders synspunkt 48. De vejledende honorarregler anses, ifølge PAR, som udgangspunkt for at være i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1. Dog anfører PAR, at vejledningerne er vejledende, og ikke er udtryk for en pristabel, ligesom der ikke er nogen pligt for medlemmer af PAR til at følge disse regler.

6 49. Endvidere anfører PAR, at reglerne er opbygget i intervaller og egnet til en diskussion mellem arkitekt og bygherre, ikke mindst mellem den ikke- professionelle bygherre og arkitekten om vederlæggelse. 50. Endelig fremhæves det, at der på markedet findes vejledende retningslinier mv. for ydelser og honorarer til rådgivere udarbejdet af køberside. Blandt andet udgiver Kommunernes Revisionsafdeling og forskellige almennyttige boligselskabers forretningsførerselskaber taksttabeller. Ligeledes har By- og Boligministeriet på ministeriets egen hjemmeside offentliggjort opdaterede nøgletal, hvoraf man kan se, hvad arkitekter, ingeniører og andre får i honorar. PAR s vejledninger om timesatser og honorarprocenter skal ses som et modstykke til købersidens taksttabeller Styrelsens vurdering 51. Vurderingen af hvorvidt en vedtagelse har konkurrencebegrænsning til sit formål, foretages på grundlag af en objektiv vurdering af aftalens indhold i lyset af den økonomiske og retlige sammenhæng, hvori den indgår. 11 Aftaler, der typisk har som deres formål at begrænse konkurrencen er horisontale aftaler om territorial opdeling, kartelaftaler og lign. I bemærkningerne til 6, stk. 2, nr. 1 fremhæves, at også prissamarbejder af vejledende karakter, herunder bl.a. horisontale listepriser udsendt af en brancheorganisation, er omfattet af forbudet Når en aftale har til formål at begrænse konkurrencen, udgør den i sig selv en overtrædelse af forbudet i Konkurrencelovens 6, stk. 1, og det er dermed unødvendigt at tage hensyn til de faktiske virkninger af bestemmelsen Af Kommissionens beslutning i FENEX-sagen 14 fremgår det, at udsendelse af oplysninger fra en branchesammenslutning, der kan hjælpe virksomheder med at beregne deres egne kostprisstrukturer, således at de selv kan fastsætte deres salgspriser, ikke kan anses for at skabe en konkurrencebegrænsning i form af uniformering af priserne. 54. I FENEX-sagens præmis 60 har Kommissionen udtalt, at: Det er helt normalt, at en faglig organisation yder sine medlemmer administrativ bistand, men denne må ikke hverken direkte eller indirekte påvirke den frie konkurrence, bl.a. i form af udarbejdelse af tariffer, der finder anvendelse for alle virksomheder uanset deres kostprisstruktur. 55. Af præmis 61 fremgår det, at: En faglig organisations udsendelse af vejledende tariffer er en opfordring til virksomhederne til at justere deres takster derefter, uden hensyntagen til deres kostpriser. En sådan metode indebærer, at de virksomheder, der har de laveste kostpriser, undlader at sænke deres priser, og den giver således en kunstig fordel til de virksomheder, der har den dårligste styring af deres produktionsomkostninger. 56. I præmis 62 har Kommissionen udtalt, at: En sådan risiko er derimod ikke nødvendigvis forbundet med udsendelse af oplysninger, der kan hjælpe virksomhederne med at beregne deres egne kostprisstruktur, således at de selv kan fastsætte deres salgspriser. 57. Yderligere fremhæves det i FENEX-sagen, at vejledende tariffer, som udsendes af fagorganisationer, ikke kan undgå at udøve en stærk indflydelse på to niveauer: 1) for medlemmer af organisationen, der, selv om de ikke anvender de vejledende tariffer fuldt ud, nødvendigvis har

7 ladet sig påvirke af disse tariffer i forbindelse med udøvelse af deres aktiviteter. 2) for ikkemedlemmer, som har fået kendskab til de tarifforhøjelser, som organisationen anbefaler 58. PAR s udgivelse af vejledende timesatser og honorarprocentsatser (alle medlemmer såvel som ikke-medlemmer kan købe vejledningerne for 10 kr. pr. stk.) gør det muligt for alle arkitektvirksomheder med stor sikkerhed at forudsige, hvilken prispolitik deres konkurrenter vil følge PAR har efterfølgende i deres høringssvar kommenteret på ovennævnte rationale. PAR argumenterer, at faktisk afgivne tilbud varierer med mellem 26 og 93,6 \%. Endvidere argumenteres det, at der i PAR s vejledende honorarregler er en difference mellem laveste og højeste honorarprocent ved ren projektering på \% og 55-60\%, hvis der f.eks. er tale om ombygning og varetagelse af byggeledelse og fagtilsyn. 60. Det forhold, at satserne angives i intervaller, og at der dermed vil være en variation i de afgivne tilbud inden for disse intervaller, ændrer imidlertid ikke ved, at den horisontale prisvejledning har en prisstyrende effekt. Styrelsen finder således, at de angivne priser har til formål at begrænse konkurrence ved at fastsætte et minimumsniveau for de omhandlede ydelser, og at en sådan horisontal prisvejledning er i strid med forbudet i konkurrencelovens Der kan i den forbindelse også henvises til Rådets afgørelse i sagen Dansk Skovforening og Danske Træindustrier af 25. november 1998 som er opretholdt ved Konkurrenceankenævnets kendelse af 3. august 1999, hvor ankenævnet tilkendegav, at klagernes udsendelse af vejledende prislister i fællesskab eller hver for sig må antages at have en sådan betydning for prisdannelsen, at dette indebærer en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. 6, stk. 2, nr Endvidere kan henvises til Konkurrencerådets behandling den 29. marts 2000 af sagen BYG s vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde hvor rådet fandt, at bruttoavancetillæg medfører en tendens til uniformering af medlemmernes kalkulationsadfærd 17. Herved hæmmes en effektivitetsbetinget strukturudvikling, hvor markedsprisen bestemmes af de mest effektive virksomheder, idet de virksomheder, der har de laveste omkostninger, har mindre incitament til at sænke deres priser (regningsbeløb). 18 Vedrørende PAR s argumentation om købersidens udgivelser af taktstabeller 63. Konkurrencestyrelsen må afvise PAR s argumentation om, at købersidens prisvejledning ved køb af arkitektydelser i sig selv betyder, at foreningens prisanbefalinger falder uden for forbudet i konkurrencelovens Konkurrencerådet har ganske vist i 1996/97 (under den tidligere konkurrencelov) vurderet PAR s vejledende honorarregler 19, og i den forbindelse afstået fra at udstede påbud efter den dagældende konkurrencelovs 12. Dette skete, efter at PAR under de førte 11-forhandlinger havde argumenteret for, at PAR s honoraregler skulle ses som et modsvar til, at Kommunernes Revisionsafdeling udsendte en tilsvarende vejledning til kommunale og amtskommunale medarbejdere med ansvar for bygge og anlægsopgaver. I stedet meddelte rådet, at man indtil videre ville tage de vejledende takster til efterretning.

8 65. Rådets grundlæggende holdning ved behandlingen af sagen i 1996/97 var dog også dengang, at de anmeldte takster og regler medførte eller ville kunne medføre en normering af prisdannelsen og en ensartet prisadfærd med deraf følgende skadelige virkninger for konkurrencen. 66. Med ikrafttrædelsen af Konkurrenceloven den 1. januar 1998 overgik man fra et kontrol- til forbudsprincip. Under den nuværende konkurrencelov er prissamarbejder mellem konkurrenter - også af vejledende karakter - som udgangspunkt forbudt, og bliver ikke lovliggjort af, at der findes andre prisvejledninger på markedet. 67. Styrelsen må dermed også afvise argumentet, som PAR har fremført i sit høringssvar om, at et påbud om ophævelse af PAR s vejledende honorarregler skulle forudsætte et samtidigt påbud til Kommunernes Revisionsafdeling og By- og Boligministeriet om at fjerne henholdsvis taksttabeller og nøgletal. 68. I den forbindelse skal i øvrigt bemærkes, at Kommunernes Revisionsafdelings vejledende retningslinier for ydelser og honorarer til køberrådgivere primært gælder for nybyggeri. For så vidt angår Vejledende arkitekthonorarer Byfornyelse og boligrenovering falder argumentet om, at købersiden udsteder modsatrettede vejledninger således bort. 69. Desuden har Kommunernes Revisionsafdeling v/ Ib Lønborg 20 oplyst, at brugen af Kommunernes Revisionsafdelings vejledende retningslinier er begrænset. De anvendes alene ved små og mellemstore byggeopgaver og hovedsageligt kun i forbindelse med Kommunernes Revisionsafdelings egen rådgivende virksomhed. 70. Prisvejledninger på køberside har grundlæggende et andet objektivt formål end at begrænse konkurrencen, og da styrelsen ikke finder, at selve eksistensen af Kommunernes Revisionsafdelings vejledende retningslinier har betydning for vurderingen af, om PAR s prisvejledning er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, har styrelsen ikke foretaget en nærmere undersøgelse af købervejledningens evt. prisnormerende virkninger. 71. Hvad angår de af By- og Boligministeriet angivne nøgletal på ministeriets egen hjemmeside er disse opdaterede historiske indekstal og ikke prognoser for fremtidige prisniveauer. Udveksling af sådanne statistiske oplysninger er ikke omfattet af konkurrencelovens forbudsbestemmelser. Konklusion 72. Konkurrencestyrelsen finder på denne baggrund, at PAR s udarbejdelse og udsendelse af vejledende honorarer direkte eller indirekte har til formål at begrænse konkurrencen i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1, nr. 3. Konkurrencelovens På baggrund af ovenstående kan der ikke meddeles PAR en ikke indgrebserklæring for honorarvejledningerne i henhold til lovens 9. Konkurrencelovens PAR og PAR s medlemmer har en samlet omsætning over 150 mio. kr. (jfr. at alene PAR s medlemmers samlede omsætning er over 1 mia. kr.) og en markedsandel langt over 10 \% (jf. deres samlede markedsandel på mellem 70 og 80 \% 21, jfr. punkt 18, 41 og 42), således finder hverken

9 den nedre bagatelgrænse i lovens 7, stk. 1, nr. 2, eller øvre bagatelgrænse i 7, stk. 1, nr. 1, anvendelse. Konkurrencelovens For at kunne opnå en individuel fritagelse fra forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, skal det være godtgjort, at samtlige betingelser i lovens 8, stk. 1, nr. 1-4, er opfyldt. 8, stk. 1, nr Det er en betingelse for en individuel fritagelse, at de vejledende honorarregler bidrager til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer eller tjenesteydelser mv. eller fremmer den tekniske eller økonomiske udvikling. 77. Til støtte for at honorarreglerne fører til en effektivitetsgevinst anfører PAR, at de vejledende honorarregler sammen med ydelsesbeskrivelserne medvirker til at tilrettelægge et entydigt kontraktgrundlag for udførelse af arkitektarbejder sammen med standardformularerne og ABR 89. Dette vil ifølge PAR betyde, at man kan nå til et hurtigt og effektivt forhandlingsforløb om fastsættelse af honorarer af en sådan entydighed, at antallet af efterfølgende tvister bliver lav. 78. I sit høringssvar har PAR endvidere bemærket, at det er vanskeligt at effektivisere en arkitektydelse, da det er en intellektuel kreativ ydelse. 79. Styrelsen finder, at der som udgangspunkt kan argumenteres for, at enhver fastsættelse af vejledende priser isoleret set vil indebære en administrativ lettelse, men at der ved bedømmelsen af, om vejledningerne kan siges at medføre en effektivitetsgevinst, må lægges vægt på, om vejledningerne og de heri tilkendegivne prisniveauer, inkl. minimumssatser, indebærer en begrænsning i de enkelte virksomheders incitament til at konkurrere på prisen. 80. Det er styrelsens opfattelse, at PAR s honorarvejledninger på grund af de udspecificerede timeog honorarsatser modvirker en udvikling, hvor den enkelte arkitektvirksomhed selv fastsætter sine salærer ud fra egne omkostningsforhold mv., og at honorarvejledningerne dermed hæmmer en forbedring af effektiviteten. 81. På denne baggrund finder Konkurrencestyrelsen, at aftalen ikke medfører en effektivitetsgevinst, som kan opveje den konkurrencebegrænsende virkning af vejledningernes uniformering af prisdannelsen. 82. Betingelserne i 8, stk. 1, nr. 1 er derfor ikke opfyldt. 8, stk. 1, nr Det er en betingelse, at en rimelig del af en påvist effektivitetsfordel kommer forbrugerne tilgode. 84. PAR anfører hertil, at den endelige forbruger af arkitektydelser ved hjælp af de vejledende honorarregler og det øvrige kompleks af materialer opnår en fuld gennemsigtighed og dermed omfattende tryghed i vurderingerne af, hvilke ydelser og hvilke priser der ligger til grund for en aftale om indgåelse af et bygge- eller anlægsarbejde. Hertil kommer, at de vejledende honorarer, som følge af deres opbygning med intervaller og deres maksimumssatser har en beskyttende effekt ikke mindst for den uprofessionelle køber af arkitektydelser.

10 85. I sit høringssvar har PAR endvidere påpeget, at de vejledende honorarregler på grund af deres opbygning med intervaller samtidig indeholder en maksimal pris. 86. Da styrelsen ikke finder, at de vejledende honorarregler i deres nuværende form indebærer en effektivitetsgevinst, som brugerne kan få andel i, kan 8, stk. 1, nr. 2, alene af den grund ikke anses for at være opfyldt. 87. Dertil kommer, at PAR s argument om maksimumsatsers beskyttende virkning skal ses i lyset af de minimumsatser, der samtidig er indeholdt i de anbefalede priser, og som alt andet lige ikke kan anses for at indebære nogen fordel for hverken professionelle eller uprofessionelle købere. 88. Betingelsen i 8, stk. 1, nr. 2 er derfor ikke opfyldt. 8, stk. 1, nr Honorarreglerne må ikke pålægge virksomhederne begrænsninger, som ikke er nødvendige for at nå disse mål. 90. PAR har hertil fremført, at der ingen pligt er til at følge de vejledende honorarregler, og der er derfor ingen begrænsninger for virksomhederne i fastsættelsen af deres priser på arkitektydelser. 91. I henhold til bemærkningerne til konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 1 er prissamarbejder af vejledende karakter, herunder horisontale listepriser, ofte udsendt af brancheorganisationer, omfattet af forbudet. 92. At PAR vejleder sine medlemmer om, hvilke faktorer og forhold medlemmerne bør huske at indregne i deres priser er som sådant uproblematisk. 93. Styrelsen finder, at sådanne oplysninger kan indebære en administrativ lettelse, som også kan give den tilsigtede effektivitetsgevinst i form af en nemmere tilrettelæggelse af et entydigt kontraktgrundlag og et hurtigere og mere effektivt forhandlingsforløb. 94. Problemet opstår ved, at PAR anbefaler anvendelse af bestemte timesatser og honorarprocenter, som uanset deres vejledende karakter begrænser medlemmernes incitament til at fastsætte honorarer udfra egne omkostningsforhold og til at konkurrere på priser under de angivne minimumsatser. 95. Sådanne begrænsninger kan ikke anses for nødvendige for at sikre de effektivitetsfremmende elementer i vejledningerne. 96. Betingelsen i 8, stk. 1, nr. 3 er derfor ikke opfyldt. 8, stk. 1, nr Endelig må honorarreglerne ikke give virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af markedet. 98. Hertil har PAR anført, at opbygningen af de vejledende honorarregler med intervaller såvel for timesatser som for procenter af byggesum, og kombinationen af dels projekteringsdelen og dels fagtilsyn, byggeledelse samt procenter for om- eller tilbygning, giver en difference mellem højeste og laveste vejledende satser.

11 99. PAR anfører endvidere, at de er vidende om, at ca. halvdelen af omsætningen i PAR s medlemsvirksomheder direkte er underlagt konkurrence, dels som følge af påbud fra EUdirektiverne, dels som følge af den almindelige adfærd ved prisindhentning hos offentlige myndigheder. Alene heraf, finder PAR, at det fremgår, at de vejledende honorarregler ikke giver virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen Styrelsen finder ikke, at det forhold, at de anbefalede honorarer er vejledende og angives som intervaller, og at opgaverne udbydes i konkurrence, er tilstrækkeligt til at godtgøre, at betingelsen er opfyldt De angivne intervaller indeholder en minimumspris, som virksomhederne ikke vil have noget incitament til at gå under, og der er intet, der tilsiger, at de anbefalede priser ikke også lægges til grund ved virksomhedernes udregning af tilbud på udbudte opgaver, hvormed de også i sådanne situationer vil indebære en begrænsning af konkurrencen I sin nuværende udformning, hvor vejledningerne indeholder udspecificerede time- og honorarsatser, og i lyset af, at vejledningerne anvendes af såvel medlemmer af PAR (der tegner sig for ca. 70\% af markedet) som ikke-medlemmer, må de efter styrelsens opfattelse alt andet lige anses for at give virksomhederne en mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de omhandlede arkitektydelser Betingelsen i 8, stk. 1, nr. 4, er således ikke opfyldt. Sammenfattende konklusion 104. Konkurrencestyrelsen finder, at PAR s vejledning med beskrivelse af honorarformer, herunder generelle retningslinier for forhold og faktorer, der bør indregnes ved medlemmernes prisfastsættelse, ikke i sig selv udgør en konkurrencebegrænsning, som omhandlet i konkurrencelovens Derimod betyder de elementer i de vejledende honorarregler, der angiver specifikke timesatser og honorarprocenter, og som udgør en integreret del af vejledningerne, at vejledningerne ud fra en samlet betragtning er i strid med konkurrencelovens 6 stk. 1, jf. stk. 3. Der kan derfor ikke meddeles PAR en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens På grund af de integrerede bestemmelser med angivelse af specifikke timesatser og honorarprocenter, opfylder vejledningerne heller ikke betingelserne for en individuel fritagelse i konkurrencelovens 8, stk Det påbydes PAR at ophæve de vejledende timesatser og honorarprocenter. 1 Omsætningstallene er beregnet under den forudsætning, at der er en direkte sammenhæng mellem entreprisesummer og honorarer. 2 Oplysning hentet på PAR s hjemmeside 3 Jfr. PAR s egne oplysninger 4 Associerede Danske Arkitekter er en interesse organisation for ikke akademisk uddannede

12 arkitekter. 5 Udsendt af Boligministeriet. 6 Tabellerne dækker over honorarprocenter for projektering, tillæg til honorarprocenter for projektering af om- og tilbygning samt tillæg til honorarprocent ved byggeledelse og fagtilsyn. 7 Timesatserne er sammenvejede og er derfor gældende, uanset hvilken medarbejder, der har præsteret de pågældende timer. 8 Lovbemærkningerne, FT 1996/97, tillæg A, s. 3658, h. sp. 9 I henhold til Konkurrencelovens aftalebegreb. 10 Konkurrenceloven 1998 med kommentarer af Kirsten Levinsen, s Kim Lundgaard Hansen m.fl.: EU Konkurrenceretten, side 67 og dom af , forenede sager 29/93 og 30/83, CRAM og Rheinzink, saml s Johan Schlüter og Peter Stig Jakobsen: Konkurrenceretten i Danmark og EU 2000, s Kim Lundgaard Hansen, Lars Kjølbye og Henrik Saugmandsgaard Øe: EU konkurrenceretten, s /4388/EF, FENEX, afsnit /4388/EF, FENEX, afsnit Se Konkurrenceankenævnets kendelse, punkt 5 Ankenævnets bemærkninger, 2. afsnit 17 punkt 11, Rådsmøde den 29. marts 2000, BYG s vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde. 18 d.o., punkt Rådsmøde onsdag d. 19. marts 1997, Resultat af 11-forhandling om arkitekters og landsskabsarkitekters takster m.m. 20 Chefrevisor for bygge- og anlæg i Kommunernes Revisionsafdeling. 21 Jfr. PAR s egne oplysninger. Beregnes oplysningerne udfra oplysningerne fra Danmarks statistik er markedsandelen ca. 39\%. Dette tal skal som tidligere nævnt tages med forbehold, da tallene omfatter flere markeder end det afgrænsede relevante produktmarked.

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde 1 af 8 08-08-2012 14:08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2:8032-840/industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Udregningsvederlag for licitationsbud

Udregningsvederlag for licitationsbud 1 af 8 18-06-2012 10:37 Udregningsvederlag for licitationsbud Rådsmødet den 24. marts 1999 J.nr. 2:8032-852/856/el 1. Resumé Den 30. juni 1998 har de gennem Fælleslicitationskontoret samarbejdende mesterforeninger

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1.

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER 18. august 2008 1 Rådgiverens

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Interflora-Danmarks kædesamarbejde

Interflora-Danmarks kædesamarbejde 1 af 12 21-06-2012 12:33 Interflora-Danmarks kædesamarbejde Journal nr 2:8032-643, bhh/service. Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Interflora-Danmark (herefter IF) har den 30. juni 1998 ansøgt

Læs mere

Danske Fysioterapeuters prisregulering

Danske Fysioterapeuters prisregulering 1 af 7 21-06-2012 12:33 Danske Fysioterapeuters prisregulering Journal nr.2:802-416, kb/service Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen fik i februar 2000 henledt opmærksomheden

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Prissamarbejde blandt kørelærere i Århus

Prissamarbejde blandt kørelærere i Århus Prissamarbejde blandt kørelærere i Århus Journal nr. 2:802 431/kb/service Rådsmødet den 30. august 2000 Resumé 1. I forbindelse med DR s udsendelse Rapporten den 21. marts 2000 blev Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_ S10ll009- SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling aandsdommeme-_g_ 10. afd. a.s. nr. S-1011-09: Anklagemyndigheden mod 1) Dansk Juletræsdyrkerforening

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale-Håndbog - Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand, side 1 af 8 Januar 2013 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige

Læs mere

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber J.nr. 2:8032-195, 290, 489 og 586/bl Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé En række energiandelsselskaber har til Konkurrencestyrelsen anmeldt vedtægter,

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

11-06-2014. BoligOne sagen. Mærkbarhed i til-formålssager

11-06-2014. BoligOne sagen. Mærkbarhed i til-formålssager 11-06-2014 BoligOne sagen Mærkbarhed i til-formålssager Eksempel fra småtingsafdelingen» Samlet årsomsætning under 15 mio. kr.» Markedsandel under ½ pct. Hvad gik BoligOne aftalen ud på?» Et fast og ufravigeligt

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker

Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE Rådsmødet den 27. august 2003 Resumé 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Autolakerernes kalkulationssystem

Autolakerernes kalkulationssystem Autolakerernes kalkulationssystem Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-32/jec 1. Resumé Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) har den 22. april 1998 anmeldt et kalkulationssystem for autolakeringsarbejde,

Læs mere

ELFOs anmeldelse af nye tilbudsregler

ELFOs anmeldelse af nye tilbudsregler 1 af 11 18-06-2012 10:40 ELFOs anmeldelse af nye tilbudsregler Jnr.: 2:8032-969/ca Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Elinstallatørernes Landsorganisation ELFO har den 15. marts 1999 anmeldt nye tilbudsregler.

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Vedtagelser om markedsføring og garantiaftale for medlemmer af Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri

Vedtagelser om markedsføring og garantiaftale for medlemmer af Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri Vedtagelser om markedsføring og garantiaftale for medlemmer af Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri J.nr. 2:8032-179/cf Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Foreningen for Danmarks Lak- og

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforenings vedtægter

Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforenings vedtægter Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforenings vedtægter Rådsmødet den 26. oktober 2005 Journal nr. 3/1120-0301-0374/SEK/LOB Resumé 1. Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening, der er en forening under

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

BYG's kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser

BYG's kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser 1 af 8 08-08-2012 14:02 BYG's kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser Journal nr.2:8032-838/industri, lsp Rådsmøde den 29 marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved

Læs mere

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh Konsortier - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Agenda 1. Brug af konsortier 2. Konsortier og konkurrenceloven 3. Opsummering og anbefalinger Brug af konsortier

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005462 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 K E N D E L S E Hedeselskabet Miljø og Energi A/S (advokat Lone Møller, Århus mod Sønderjyllands

Læs mere

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen danmarks retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling. Sygeforsikringen Rådsmødet den 25. november 1998 J.nr. 2:800-16/ld 1. Resumé Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Bygge-/anlægserhvervenes tilbudsregler/meldeordninger

Bygge-/anlægserhvervenes tilbudsregler/meldeordninger 1 af 17 18-06-2012 10:25 Bygge-/anlægserhvervenes tilbudsregler/meldeordninger Rådsmødet den 24. februar 1999 1. Resumé 12 sammenslutninger af entreprenør- og håndværksvirksomheder har anmeldt deres meldeordning

Læs mere

: Glarmesterlauget i Danmark og Dansk glasforsikring A/S mod Konkurrencerådet

: Glarmesterlauget i Danmark og Dansk glasforsikring A/S mod Konkurrencerådet 2002-07-17: Glarmesterlauget i Danmark og Dansk glasforsikring A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juli 2002 i sag 01-135.163 Glarmesterlauget i Danmark og

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere