Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser"

Transkript

1 Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til forløbet brug checklisten! s Beskrivelse af temaerne i spørgeskemaet s Opbygning af regneark med eksempler s Overheads til præsentation af resultatet s Checkliste Hvad skal der ske? Hvor? Hvem? Planlægning af forløb angiv hvem, der gør hvad i dette skema Præsentation af undersøgelse og besvarelse af spørgeskema Behandling af svar Præsentation og diskussion af Fx sikkerhedsudvalgsmøde Personalemøde e.l. Personalemøde e.l. Tid? (vejledende) 1 time 25 min 2 timer 2 timer svar Handlingsplaner Fx sikkerhedsudvalgsmøde 1 time Opfølgning Fx sikkerhedsudvalgsmøde Løbende 1

2 Præsentation af spørgeskemaet Det grønne spørgeskema Arbejdsforhold og trivsel kan bruges til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø blandt timelønnede på byggepladser i bygge- og anlægsbranchen. Det er byggeledelsen eller sikkerhedsorganisationen på byggepladsen, som kan igangsætte spørgeskemaundersøgelsen. Kortlægningen kan bruges, når I gennemfører arbejdspladsvurdering APV. Spørgeskemaet er delt op i forskellige temaer om de forhold på byggepladsen, som har betydning for det psykiske arbejdsmiljø blandt timelønnede, og der stilles 1-3 spørgsmål til hvert tema. Det er byggepladsen, som bliver undersøgt ikke den enkelte timelønnede. Spørgeskemaet er udviklet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med BAR Bygge og Anlæg. Forløbet Planlægning af forløbet Behandling af svar Præsentation og fortolkning af svar Spørgeskemaundersøgelse Handlingsplan Opfølgning Planlægning af forløbet Først skal I planlægge kortlægningsforløbet. Vær opmærksom på at spørgeskemaet er specielt godt at bruge på større byggepladser, da det giver mulighed for at indsamle svar fra mange medarbejdere på en relativt billig og hurtig måde. Det kræver dog nogle ressourcer til uddeling, indsamling og behandling af svarene, samt tid til at diskutere svarene med medarbejderne efterfølgende se nedenfor. I kan overveje at supplere med spørgsmål fra det blå spørgeskema, som retter sig mod virksomheder. Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse Når I gennemfører spørgeskemaundersøgelsen, er det vigtigt at sikre medarbejderne anonymitet. Det gøres ved, at der ikke skrives navn på spørgeskemaet, og det indsamles i fortrolighed. I bør kun offentliggøre resultater for grupper over personer, medmindre de implicerede giver deres samtykke til det. Det er vigtigt at sikre en høj svarprocent, så kortlægningen kommer til at afspejle det rigtige billede af byggepladsen. Det gøres ved, at både de, som står for undersøgelsen, og ledelsen bakker op om undersøgelsen. Det kan være en god idé at uddeling, besvarelse og indsamling af spørgeskemaet sker på et personalemøde. 2

3 Behandling af svar Efter indsamling af de udfyldte spørgeskemaer tælles besvarelserne sammen fx i et regneark - se eksemplet i bilag 2. Der udregnes gennemsnit for hvert tema, evt. fordelt på afdelinger/områder. Bemærk at besvarelserne i spørgsmål 19, 20 og 21 skal behandles på en anden måde se eksemplet i bilag 2. Gennemsnittet kan skrives ind i bilag 3. Sæt en ring om det interval i kolonne 3, som jeres gennemsnit ligger indenfor. Nu kan I se, hvordan I ligger i forhold til landsgennemsnittet. Landsgennemsnittet er angivet i parentes i kolonne 4. Bilaget kan bruges som overhead til præsentation af resultaterne. Bilag 1 om, hvad temaerne betyder, kan bruges som hjælp, når I gennemgår svarene. Præsentation og fortolkning af svar Præsentation af svarene kan ske på et personalemøde eller lignende. Der skal helst ikke gå for lang tid mellem besvarelsen og præsentationen, da medarbejderne ellers kan have glemt deres svar. Efter præsentationen skal der være tid til, at medarbejderne kan bidrage med fortolkning af svarene og komme med eksempler fra hverdagen på, hvorfor de har besvaret de enkelte spørgsmål, som de har. I skal tage stilling til, om der er problemer inden for bestemte temaer. Husk at sammenligning med landsgennemsnittet kun er til orientering. Det er ikke altid godt nok at ligge bedre end landsgennemsnittet, og omvendt er det ikke sikkert, at man har et problem, fordi man ligger dårligere end landsgennemsnittet. Det er kun de ansatte, der kan beslutte, om et givent resultat er udtryk for, at der på byggepladsen er et problem, der bør gøres noget ved. Aftal i starten af mødet, at debatten skal foregå i en god og konstruktiv tone, og at der skal være fokus på arbejdsforholdene og ikke enkeltpersoner hverken medarbejdere eller ledelsen. Husk ikke at lægge for meget vægt på enkeltstående episoder, men mere på det generelle billede. På mødet kan I stille følgende spørgsmål: - Kan vi genkende billedet? - Hvad betyder disse resultater for os? Hvordan kommer de til udtryk på byggepladsen og i det daglige arbejde? - Er det et problem? - Er det noget, vi kan gøre noget ved? Er det noget, vi ønsker at ændre? - Hvad vil I prioritere at gøre noget ved? Hvad kan der gøres? 3

4 Handlingsplan Der laves en handlingsplan for hvert af de indsatsområder, der er prioriteret. Handlingsplaner skal være så konkrete som muligt. Brug bilag 4 til at lave handlingsplanen. Husk at skrive ind i Jeres arbejdspladsvurdering (APV), at I har arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, og hvad I er kommet frem til. Opfølgning Der skal løbende ske opfølgning på handlingsplanerne i sikkerhedsorganisationen og/eller i ledelsen. Brug skemaet i bilag 4 til opfølgning. På den måde sikrer I, at I overfører erfaringerne fra handlingsplanen til andre områder af det psykiske arbejdsmiljø og til arbejdsmiljøarbejdet generelt. Opfølgning kan ske ved at gennemføre en ny spørgeskemaundersøgelse om et års tid, hvis B/Aprojektet stadig er i gang. Hvad betyder temaerne? (bilag 1) Nr Tema Hvad betyder det? Når det er godt Når det er dårligt Tidspres handler om, hvor meget man skal nå på sit arbejde, og hvor lang tid man har til det. Man kan udføre sit arbejde tilfredsstillende, fordi man har tilpas med arbejdsopgaver og tid nok til at gøre opgaverne Tidspres giver en dårligere faglig kvalitet. Det giver frustration og er en sikker grobund for kon- 1 Tidspres færdig. flikter. Årsagerne kan bl.a. være, at planlægningen er for dårlig, eller at der ikke er nok 2 Indflydelse Indflydelse handler om, hvorvidt den enkelte har indflydelse på sin egen arbejdssituation, fx hvem man arbejder sammen med, tilrettelæggelsen af arbejdet og valget af arbejdsredskaber. Udviklingsmuligheder handler om, hvorvidt man har mulighed for at lære nyt gennem sit arbejde, og hvorvidt man selv skal tage initiativ for at løse sine opgaver. Normalt har man i byggeriet indflydelse på eget arbejde. Man bliver ikke så påvirket af de andre temaer ved det psykiske arbejdsmiljø, hvis man har indflydelse på eget arbejde. Et udviklende arbejde indeholder udfordringer og medfører personlig vækst og udvikling af kompetencer hos de ansatte. tid/arbejdskraft. Manglende indflydelse kan give frustration og medføre konflikter. I byggeriet er man tit afhængig af andres arbejde. Manglende udviklingsmuligheder skaber hjælpeløshed 3 og passivitet. Udviklingsmuligheder Årsagen kan være, at man altid skal løse den samme type af opgaver. 4 Mening i arbej- Mening i arbejdet handler Hvis man synes, at arbejdet Manglende mening kan 4

5 det 5 Information 6 Anerkendelse 7 8 Ledelseskvalitet Støtte fra overordnede 9 Variation om, at man kan se et formål med sit arbejde og se, at ens eget arbejde bidrager til den samlede byggeproces. Information handler om, at medarbejderne får besked om væsentlige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid. At give relevante informationer er en central ledelsesopgave. Anerkendelse handler om den daglige faglige og sociale opbakning, når man har udført et godt stykke arbejde. Det kan være i form af løn, karrieremuligheder og ligeså vigtigt et klap på skulderen. Ledelseskvalitet handler om den nærmeste leders kvaliteter som leder, og om denne leder er god til at planlægge arbejdet og løse konflikter Det handler om hjælp, feedback og villighed til at lytte hos den nærmeste overordnede, når der er brug for det og på den rigtige form. Variation handler om, hvorvidt medarbejderne har varierende opgaver, og om op- er meningsfuldt, vil man næsten altid være engageret i sit arbejde. Årsagen kan være, at man er med til at skabe spændende og nyttige byggerier. Når medarbejderne får relevante informationer på det rette tidspunkt, har de det bedste udgangspunkt for at klare deres arbejde godt. Anerkendelse giver engagerede medarbejdere, som vil yde en ekstra indsats, fordi de føler sig værdsat og retfærdigt behandlet. Den nærmeste leder er gennem sin væremåde og handlinger med til at skabe et godt klima på byggepladsen. Den nærmeste overordnede skaber et godt klima på byggepladsen ved at støtte medarbejderne, når de har brug for det. Variation er med til at gøre arbejdet mere udfordrende. Det kan også mindske ned- være med til at mindske trivslen. Årsagen kan være, at man ikke føler sig som en vigtig del af byggeprojektet. Manglende information kan give uvished og usikkerhed. Årsagen kan være, at planlægningen er dårlig, eller at denne opgave ikke prioriteres. Manglende anerkendelse får ofte de ansatte til at sætte indsatsen ned. Årsagen kan være, at denne opgave ikke prioriteres, eller at det ikke er en del af omgangsformen at rose hinanden. Der bliver en dårligt stemning på byggepladsen. Årsagen kan være, at den nærmeste leder ikke formår at løfte ledelsesopgaven eller ikke prioriterer denne, men også at der ikke er tradition for at inddrage lederen i problemer med arbejdet. Manglende støtte kan gøre det svært for medarbejderne at løse deres opgaver tilfredsstillende. Årsagen kan være, at den nærmeste leder ikke formår at løfte ledelsesopgaven eller ikke prioriterer denne, men også at der ikke er tradition for at give udtryk for sine problemer med arbejdet. Det kan gøre arbejdet ensformigt og mindske udviklingsmulighederne. 5

6 Tilfredshed med kvalitet Tilfredshed med arbejdet Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere Tillid og troværdighed mellem medarbejdere Retfærdighed og respekt 15 Samarbejde gaverne indeholder mange gentagelser. Det handler om, hvorvidt medarbejderne er tilfredse med den kvalitet, som de bygger i. Tilfredshed med arbejdet handler om den overordnede vurdering af arbejdet på byggepladsen, hvor man tager alt i betragtning. Det handler om, hvorvidt ledelse og medarbejdere tror på hinanden i det daglige, og de aftaler man laver. Det handler om, hvorvidt medarbejderne tror på hinanden i det daglige, og de aftaler man laver. Retfærdighed handler om, hvordan konflikter bliver løst, og arbejdet fordeles. Det handler både om processen og resultatet. Samarbejde handler om, hvorvidt medarbejderne har et godt samarbejde med andre på byggepladsen, fx håndværksgrupper, byggeledelsen og leverandører slidning. Årsagen kan være, at man varierer mellem forskellige opgaver. Tilfredshed med kvalitet kan være med til at give tilfredshed med arbejdet som helhed. Tilfredshed med kvaliteten hænger også sammen med de andre temaer ved det psykiske arbejdsmiljø. Stor tilfredshed betyder, at medarbejderne er glade for at være på pågældende byggeplads, men der kan stadig være problemer. Ledelse og medarbejdere har tillid til hinanden og de aftaler, man laver. Man kan frit give udtryk for holdninger og følelser uden at være bange for negative reaktioner. Medarbejderne har tillid til hinanden og de aftaler, man laver. Man kan frit give udtryk for holdninger og følelser uden at være bange for negative reaktioner. Medarbejderne kan ofte acceptere et resultat, som de er uenige i, hvis de føler, at beslutningsprocessen har været retfærdig. Et godt samarbejde er med til at få arbejdet til at fungere og give en god stemning på byggepladsen. Årsagen kan være, at byggeledelsen og andre prioriterer dette samarbejde. Årsagen kan være, at medarbejderne ikke får tildelt varierende opgaver, men også at den enkelte kun ønsker at løse bestemte opgaver. Utilfredshed med kvaliteten kan have noget med de andre temaer ved det psykiske arbejdsmiljø at gøre, fx tidspres og indflydelse. Lille tilfredshed betyder, at medarbejderne oplever byggepladsen, som et mindre godt sted at være baseret på de andre temaer ved det psykiske arbejdsmiljø. Manglende tillid er et stort problem, fordi det vil være svært indgå aftaler, fordi medarbejdere og ledelse ikke tror på hinanden. Manglende tillid er et stort problem, fordi det vil være svært indgå aftaler, fordi medarbejderne ikke tror på hinanden. Medarbejdernes engagement og arbejdsindsats nedsættes. Årsagen kan være, at de ikke føler sig retfærdigt behandlet og respekteret. Et dårligt samarbejde gør det svært at få arbejdet til at fungere og kan give anledning til konflikter. Årsagerne kan være, at byggeledelsen og de, som er på byggepladsen, ikke formår at skabe dette samarbejde eller 6

7 16 Selvvurderet helbred 17 Stress 18 Omgangstone 19 Ubehagelige drillerier 20 Arbejdsulykker 21 Transport Medarbejdernes vurdering af deres egen samlede helbredstilstand. Helbredsproblemer kan være forårsaget af andet end arbejdet, men der skelnes ikke i dette spørgsmål. Stress defineres ofte som en kombination af anspændthed og ulyst. Tonen i branchen kan være hård, men det er ikke alle, der har det godt med drillerier og den barske tone. Det handler om drillerier, som har en ubehagelig karakter og måske tenderer mobning. Arbejdsulykker kan være udtryk for, at sikkerheden ikke er i orden eller ikke prioriteres pga. tidspres. Samlet transporttid til og fra hjem og byggeplads. Et godt selvvurderet helbred vidner om, at det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er godt. Et lavt stressniveau vidner om, at arbejdsforholdene på byggepladsen er gode. En god omgangstone vidner om, at der er et godt klima på arbejdspladsen, hvor man respekterer hinanden. Hvis der er et godt psykisk arbejdsmiljø, er der basis for at løse eventuelle problemer og konflikter, inden det bliver til ubehagelige drillerier. Når der ikke sker arbejdsulykker, kan de ansatte gå på arbejde uden at være utrygge. Kort transporttid betyder kort tid i trafikken og mulighed for at slappe af/hvile sig mellem arbejdsdagene. ikke prioriterer det. Et lavt selvvurderet helbred kan betyde, at der er et dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som forringer helbredet. Et højt stressniveau kan hænge sammen med arbejdsforholdene og kan over længere tid skade livskvaliteten, arbejdsindsatsen og helbredet. En hård omgangstone kan give en dårlig stemning på byggepladsen. Årsagen kan være, at de andre temaer ved det psykiske arbejdsmiljø er dårlige, men også at man tillader at tale hårdt til hinanden. Årsagen til ubehagelige drillerier kan være, at det psykiske arbejdsmiljø er dårligt, og medarbejderne derfor er pressede. Det kan også være af mere personlig karakter. Når der ofte sker arbejdsulykker, kan de ansatte blive mere utrygge ved at gå på arbejde. Pendling med mange timer bag rattet kan medføre uopmærksomhed i trafikken og mindske den tid, der er til at slappe af/hvile sig mellem arbejdsdagene. 7

8 Opbygning af regneark til behandling af svar med eksempler (bilag 2) Tema 1. person 2. person 3. person 4. person 5. person etc. SUM Antal personer Gennemsnit 1 Tidspres /5 = 3,2 2 Indflydelse 3 Udviklingsmuligheder 4 Mening i arbejdet 5 Information 6 Anerkendelse 7 Ledelseskvalitet 8 Støtte fra overordnede 9 Variation 10 Tilfredshed med kvalitet 11 Tilfredshed med arbejdet 12 Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere 13 Tillid og troværdighed mellem medarbejdere 14 Retfærdighed og respekt 15 Samarbejde 16 Selvvurderet helbred 17 Stress 18 Omgangstone 21 Transport (omregn til timer) 0,2 1 0,6 1,5 2 5,3 5 1,06 8

9 Opbygning af regneark til behandling af svar med eksempler (bilag 2) Bemærk at i spørgsmål 19 skal du tælle sammen hvor mange, der samlet har svaret svarkategorierne indeholdende ja og svarkategorien nej se eksemplet. Herefter udregner du procenten for ja er og nej ved at dividere antallet i hver svarkategori med det samlede antal deltagere og gange med 100. Til sidst tæller du sammen hvor mange, der har krydset af i hver af kategorier for hvem, der udfører ubehagelige drillerier. Husk at hver person kan have sat kryds i flere af svarkategorierne. Tema Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej Antal personer SUM (Ja) SUM (Nej) 19 Ubehagelige drillerier (antal) = 4 1 Ubehagelige drillerier (procent) 0 % 1/5 100 = 20 % 60 % 0 % 20 % 100 % 80 % 20 % Andre håndværkere Formand Byggeledelse Underordnede Kunder Antal svar 19 Hvis ja, fra hvem? (antal) = 6 For spørgsmål 20 skal du også tælle sammen hvor mange, der har svaret henholdsvis ja og nej og udregne procentfordelingen som ved spørgsmål 19. Tema Ja Nej Antal personer 20 Arbejdsulykker (antal) Arbejdsulykker (procent) 4/5 100 = 80 % 20 % 100 % 9

10 Overheads til præsentation af resultatet 10

11 Overhead til sammenligning af byggepladsens gennemsnit og landsgennemsnittet (bilag 3) Nr. Temaer 1 Tidspres 2 Indflydelse 3 Udviklingsmuligheder 4 Mening i arbejdet 5 Information 6 Anerkendelse 7 Ledelseskvalitet 8 Støtte fra overordnede 9 Variation Byggepladsens/afdelingens gennemsnit Svarfordeling Forklaring 0-2,7 point Tidspresset er mindre end gennemsnittet 2,8-3,8 point Omkring gennemsnit for lønmodtagere i Danmark (3,3) 3,9-8 point Tidspresset er større end gennemsnittet 0-3,5 point Indflydelsen er lavere end gennemsnittet 3,6-4,6 point Omkring gennemsnit for lønmodtagere i Danmark (4,1) 4,7-8 point Indflydelsen er højere end gennemsnittet 0-4,6 point Udviklingsmulighederne er ringere end gennemsnittet 4,7-5,7 point Omkring gennemsnit for lønmodtagere i Danmark (5,2) 5,8-8 point Udviklingsmulighederne er bedre end gennemsnittet 0-5,4 point Meningen i arbejdet er ringere end gennemsnittet 5,5-6,5 point Omkring gennemsnit for lønmodtagere i Danmark (6,0) 6,6-8 point Meningen i arbejdet er bedre end gennemsnittet 0-4,0 point Informationen er dårligere end gennemsnittet 4,1-5,1point Omkring gennemsnit for lønmodtagere i Danmark (4,6) 5,2-8 point Informationen er bedre end gennemsnittet 0-4,6 point Anerkendelsen er ringere end gennemsnittet 4,7-5,7 point Omkring gennemsnit for lønmodtagere i Danmark (5,2) 5,8-8 point Anerkendelsen er bedre end gennemsnittet 0-3,9 point Ledelseskvaliteten er lavere end gennemsnittet 4,0-5,0 point Omkring gennemsnit for lønmodtagere i Danmark (4,5) 5,1-8 point Ledelseskvaliteten er højere end gennemsnittet 0-5,0 point Støtten fra overordnede er dårligere end gennemsnittet 5,1-6,1 point Omkring gennemsnit for lønmodtagere i Danmark (5,6) 6,2-8 point Støtten fra overordnede er bedre end gennemsnittet 0-4,2 point Variationen er dårligere end gennemsnittet 4,3-5,3 point Omkring gennemsnit for lønmodtagere i Danmark (4,8) 5,4-8 point Variationen er bedre end gennemsnittet 11

12 Overhead til sammenligning af byggepladsens gennemsnit og landsgennemsnittet (bilag 3) Nr. Temaer 10 Tilfredshed med kvalitet 11 Tilfredshed med arbejdet Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere Tillid og troværdighed mellem medarbejdere 14 Retfærdighed og respekt 15 Samarbejde 16 Selvvurderet helbred 17 Stress 18 Omgangstone Byggepladsens/afdelingens gennemsnit Svarfordeling Forklaring 0-2,2 point Tilfredsheden med kvaliteten er dårligere end gennemsnittet 2,3 2,7 point Omkring gennemsnit for lønmodtagere i Danmark (2,5) 2,8 4 point Tilfredsheden med kvaliteten er bedre end gennemsnittet 0 1,8 point Tilfredsheden med arbejdet er dårligere end gennemsnittet 1,9 2,3 point Omkring gennemsnit for lønmodtagere i Danmark (2,1) 2,4 3 point Tilfredsheden med arbejdet er bedre end gennemsnittet 0 4,8 point Tilliden er lavere end gennemsnittet 4,9-5,9 point Omkring gennemsnit for lønmodtagere i Danmark (5,4) 6,0-8 point Tilliden er højere end gennemsnittet 0-4,7 point Tilliden er lavere end gennemsnittet 4,8-6,2 point Omkring gennemsnit for lønmodtagere i Danmark (5,5) 6,3-12 point Tilliden er højere end gennemsnittet 0-4,2 point Der er mindre retfærdighed end gennemsnitligt 4,3-5,3 point Omkring gennemsnit for lønmodtagere i Danmark (4,8) 5,4-8 point Der er større retfærdighed end gennemsnitligt 0 7,2 point Samarbejdet er dårligere end gennemsnittet 7,3 8,7 point Omkring gennemsnit for lønmodtagere i Danmark (8,0) 8,8 12 point Samarbejdet er bedre end gennemsnittet 0 2,3 point Det selvvurderede helbred er dårligere end gennemsnittet 2,4 2,8 point Omkring gennemsnit for lønmodtagere i Danmark (2,6) 2,9-4 point Det selvvurderede helbred er bedre end gennemsnittet 0 1,5 point De ansatte er mindre stressede end gennemsnittet 1,6 2,6 point Omkring gennemsnit for lønmodtagere i Danmark (2,1) 2,7-8 point De ansatte er mere stressede end gennemsnittet 0 2,2 point Omgangstonen er dårligere end gennemsnittet 2,3 2,7 point Omkring gennemsnit for lønmodtagere i Danmark (2,5) 2,8-4 point Omgangstonen er bedre end gennemsnittet 12

13 Overhead til sammenligning af byggepladsens gennemsnit og landsgennemsnittet (bilag 3) Nr. Temaer 19 Ubehagelige drillerier (procent) 19 Hvis ja, fra hvem? (skriv) Byggepladsens/afdelingens gennemsnit Svarfordeling Forklaring 8,3 % Gennemsnit for lønmodtagere i Danmark Nr. Temaer Byggepladsens/afdelingens gennemsnit 20 Arbejdsulykker (procent ja) 21 Transport (omregn til timer) 13

14 Handlingsplan og opfølgning (bilag 4) Handlingsplan for: Aktiviteter (Hvad skal der gøres?) Opgaver, ansvar og beføjelser (Hvem gør hvad?) Tidsplan (Hvornår gennemføres aktiviteterne?) Opfølgning (Hvornår følges der op, hvordan og af hvem?) Opfølgning på handlingsplan for: Hvad kom der ud af aktiviteterne? Hvad gik godt? Hvad gik mindre godt? Hvad kan vi bruge i andre handlingsplaner og i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø? 14

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede på byggepladser i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold på den byggeplads, du i øjeblikket

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Dette spørgeskema består af 60 spørgsmål og er udarbejdet ud fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFAs spørgeskema

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 13. april Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 Gurli Mortensen Erhvervspsykologi gurlimortensen@mail.dk AMI s korte skema

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 13. april Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille

Læs mere

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 2. maj Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Systematisk arbejdsmiljøarbejde. Trivselsundersøgelse - vejledning og handlingsplan Trivselsundersøgelse Vejledning til opgørelse af spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø med tillægsspørgsmål. Skema

Læs mere

12. april Kriminalforsorgen '11

12. april Kriminalforsorgen '11 12. april 2011 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

Affald Plus Samlet

Affald Plus Samlet Side 1 Læsevejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved arbejdsmiljøet,

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse KONSULENTRAPPORT Demofirma Data baseret på virkelig undersøgelse benytter AMIs såkaldte "korte skema", som anbefales af Arbejdstilsynet til Arbejdspladsvurdering (APV) af det psykiske arbejdsmiljø. Skemaet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen 26. juni 2009 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Ovenpå Medarbejderrapport Ovenpå 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Sct. Anna november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk STØRRE INDSATS / SPØRGESKEMA- METODEN OG GODE RÅD UNDERVEJS

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Bus november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Terapi Medarbejderrapport Terapi 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i

Læs mere

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med Rundspørge til medlemmer af om psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med Kortlægning af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø gennemført af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Rundspørge

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner?

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner? Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Hvad betyder de forskellige dimensioner? Formålet med dette papir er at give en kort beskrivelse af dimensionerne

Læs mere

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø - Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS 09-04-2010 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Metode... 3 Overordnet sammenligning... 4 Dimensionen kvantitative krav... 5

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015 Kriminalforsorgen Trivselsrapport 19. november Kriminalforsorgen Samlet Antal besvarelser 3695 Svarprocent 81 Indholdsfortegnelse Side Læsevejledning 3 Opsummering og udvikling 4 01. Kvantitative krav

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

De tre nye skemaer Opbygning og indhold

De tre nye skemaer Opbygning og indhold De tre nye skemaer Opbygning og indhold Jan Pejtersen AMI s nye spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø,. maj 006, kl. 6 Tredækker konceptet Forskere Arbejdsmiljøprofessionelle Virksomheder De vigtigste

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen 18. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Nørre Snede Gymnasium

Nørre Snede Gymnasium 5. maj 2015 Nørre Snede Gymnasium Afdækning af Professionel Kapital 2015 EKSEMPELRAPPORT (TILFÆLDIGE DATA) Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner.

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Arbejdsopgaver

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Åkanden. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Åkanden. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Åkanden Medarbejderrapport Vuggestuen Åkanden 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen, 2. version 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 16. april 2013 Sammenfatning

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1 DETALJER Tabellerne viser svarfordeling for hvert underspørgsmål (spredning) samt den gennemsnitlige score for hvert underspørgsmål for egen og øvrige afdelingsledere Susanne Nielsen 5 4 3 2 1 Antal besvarelser

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Dagplejen i Skovvangen Medarbejderrapport Dagplejen i Skovvangen 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

31. oktober Virum Gymnasium. Afdækning af Professionel Kapital efteråret Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse

31. oktober Virum Gymnasium. Afdækning af Professionel Kapital efteråret Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse 31. oktober 2016 Virum Gymnasium Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2016 Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Nørre Snede Erhvervsskole

Nørre Snede Erhvervsskole 11. april 2016 Nørre Snede Erhvervsskole Afdækning af Professionel Kapital foråret 2016 Bestående af: - Lærere Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer

Læs mere

Bornholms Regionskommune Totalrapport

Bornholms Regionskommune Totalrapport Trivsel BRK 2018 Bornholms Regionskommune rapport Antal besvarelser: 2933 Denne rapport indeholder besvarelser for 2933 respondenter. BRK's samlede svarprocent er 85,2%. Spørgeskeamet blev gennemført i

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer for

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

1. november 2017 TAP. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Nakskov Gymnasium og HF

1. november 2017 TAP. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Nakskov Gymnasium og HF 1. november 2017 TAP Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Nakskov Gymnasium og HF Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner.

Læs mere

TAP. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC

TAP. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC TAP Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Miljø og Teknik Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

27. oktober HF-lærere Thisted. Afdækning af Professionel Kapital Thy-Mors HF og VUC

27. oktober HF-lærere Thisted. Afdækning af Professionel Kapital Thy-Mors HF og VUC 27. oktober 2015 HF-lærere Thisted Afdækning af Professionel Kapital 2015 Thy-Mors HF og VUC Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

VUF. Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) Professionel kapital 2018 efteråret. Bestående af: ADM_TAP AVU GYM Ledelse

VUF. Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) Professionel kapital 2018 efteråret. Bestående af: ADM_TAP AVU GYM Ledelse VUF Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) Professionel kapital 2018 efteråret Bestående af: ADM_TAP AVU GYM Ledelse aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet

Læs mere

1. november Herning HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - AVU - HF-AM - HF-DW - HF-SR - TAP

1. november Herning HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - AVU - HF-AM - HF-DW - HF-SR - TAP 1. november 2017 Herning HF & VUC Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - AVU - HF-AM - HF-DW - HF-SR - TAP Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet

Læs mere

Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ. på din arbejdsplads

Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ. på din arbejdsplads Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ på din arbejdsplads www.detdumærker.dk OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads. Klik ind på www.detdumærker.dk

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF

Nakskov Gymnasium og HF 1. november 2017 Nakskov Gymnasium og HF Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - Gymnasiale lærere - TAP Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet

Læs mere

Viborg Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010

Viborg Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010 Antal besvarelser: 3.747 Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010 FORORD 01 ønsker at skabe attraktive arbejdspladser, hvor de ansatte trives, herunder at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Læs mere

Administration. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC

Administration. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC Administration Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere