Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer"

Transkript

1 SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering af bygninger og anlæg, når arbejdet vedrører et areal større end 10 m 2 eller frembringer mere end 1 ton affald - eller vedrører udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden eller frembringer farligt affald - også selvom arbejdet vedrører et areal mindre end 10 m 2 eller frembringer under 1 ton affald. Ved nybyggeri skal der kun ske anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald, se anmeldeskemaet herfor på SKEMAET INDEHOLDER: Skemaet indeholder 5 underskemaer: Skema 1 Grundoplysninger Udfyldes af professionelle og private bygherrer Skema 2 Screeningsskema for PCB-holdige byggematerialer Udfyldes af professionelle og private bygherrer Skema 3 Kortlægnings- og anmeldeskema for PCB-holdigt affald Udfyldes af professionelle og private bygherrer Skema 4 Anmeldeskema for ikke-farligt bygge- og anlægsaffald Udfyldes af professionelle og private bygherrer Skema 5 Anmeldeskema for farligt bygge- og anlægsaffald Udfyldes af professionelle og private*) bygherrer En vejledning til udfyldning af skemaet findes på sidste side *) se bemærkningen i Skema 5, øverst vedr. private bygherrer. ANMELD SENEST 2 UGER FØR ARBEJDET PÅBEGYNDES: Anmeldelse skal af bygherren indgives skriftligt til kommunen senest 2 uger, før byggearbejdet påbegyndes. Reglerne er fastsat i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13 (Bek. nr af den 18. december 2012 med eventuelle senere ændringer). Virksomheden skal opbevare en kopi af anmeldelsen. DET UDFYLDTE SKEMA SKAL SENDES TIL: Roskilde Kommune Tlf. nr.: Affald og genbrug Rådhusbuen Roskilde ANMELDEREN SKAL BEKRÆFTE RIGTIGHEDEN AF DE AFGIVNE OPLYSNINGER: Bygherren bekræfter hermed rigtigheden af de i denne anmeldelse angivne oplysninger, herunder afgivne oplysninger i Skema 1 til og med Skema 5. Dato: Underskrift: Se vejledningen på sidste side. ROSKILDE KOMMUNE, AFFALD OG GENBRUG, RÅDHUSBUEN 1, 4000 ROSKILDE - Tlf.:

2 Skema 1 - Grundoplysninger SKEMA 1 - GRUNDOPLYSNINGER Udfyldes af professionelle og private bygherrer Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse: Ejendommens adresse: Postnr.: By: Ejendommens matrikelbetegnelse Dato for indgivelse af anmeldelsen Bygherren: CVR nr.: Adresse: Tlf. nr.: Postnr.: By: Eventuel kontaktperson Tlf. nr.: Byggeledelse (Skal udfyldes, hvis det ikke er bygherren, der står for byggeledelsen): CVR nr.: Adresse: Tlf. nr.: Postnr.: By: Eventuel kontaktperson Tlf. nr.: Entreprenører: 1 CVR nr.: Adresse: Tlf. nr.: Postnr.: By: Eventuel kontaktperson Tlf. nr.: 2 CVR nr.: Adresse: Tlf. nr.: Postnr.: By: Eventuel kontaktperson Tlf. nr.: ROSKILDE KOMMUNE, AFFALD OG GENBRUG, RÅDHUSBUEN 1, 4000 ROSKILDE - Tlf.:

3 Skema 1 - Grundoplysninger 3 CVR nr.: Adresse: Tlf. nr.: Postnr.: By: Eventuel kontaktperson Tlf. nr.: Særlige oplysninger Byggeår for ejendommen og eventuelle renoveringssår: Byggeperiode Byggeriet påbegyndt / år måned Byggeriet afsluttet / år måned Hvis nedrivning eller renovering vedrører en bygning eller et anlæg, der er renoveret i perioden 1. januar december 1977, skal oplysninger om renoveringsperioden oplyses nedenfor. Er der foretaget renoveringer på bygninger eller anlæg i perioden 1. januar december 1977? Ja Nej Sæt kryds. Hvis ja, udfyldes nedenstående skema. Renoveringsår Renoveringen påbegyndt / år måned Renoveringen afsluttet / år måned Renovering 1 Renovering 2 Renovering 3 Renovering 4 Renovering 5 Renovering 6 Renovering 7 Renovering 8 Renovering 9 Renovering 10 Tilføj om nødvendigt flere renoveringer ROSKILDE KOMMUNE, AFFALD OG GENBRUG, RÅDHUSBUEN 1, 4000 ROSKILDE - Tlf.:

4 Skema 2 - Screeningsskema SKEMA 2 SCREENINGSSKEMA Udfyldes af professionelle og private bygherrer Skal udfyldes når bygningen eller anlægget: er opført eller renoveret i perioden , og arbejdet vedrører mere end 10 m 2 af bygningen eller anlægget, eller affaldsmængden er større end 1 ton. Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko for, at der kan være anvendt PCBholdigt materiale. Der skal derfor, jf. affaldsbekendtgørelsen, foretages en screening af bygningen eller anlægget eller dele heraf ved renovering, inden byggearbejdet påbegyndes. Dette gøres ved at besvare følgende spørgsmål: Findes der i bygninger: Elastiske fuger omkring døre og vinduer, der kan være fra perioden ? Ja Nej Elastiske fuger ved samling af facade- eller vægelementer, der kan være fra perioden ? Elastiske fuger som dilatationsfuger mellem bygningselementer, der kan være fra perioden ? Termoruder (vinduer med forseglede dobbelte ruder), der kan være fra perioden ? Maling, der kan være fra perioden ? Gulvmasse, der kan være fra perioden ? Andre materialer, der mistænkes for at indeholde PCB? (Hvis JA angiv hvilke materialer, der er tale om) Hvis der er svaret JA til et af de ovenstående spørgsmål, skal der jf. 79 i affaldsbekendtgørelsen foretages en kortlægning af de bygningsdele, som kan indeholde PCB. Bygherren skal i øvrigt være opmærksom på, at elektrisk udstyr med kondensatorer f.eks. belysningsarmaturer med lysstofrør, ventilatorer, motorer, pumper, samt højspændingsinstallationer herunder transformatorer, kondensatorer eller strømgennemføringer, der vurderes at være fra perioden kan indeholde PCB, og skal håndteres som PCB-holdigt affald. Findes det nævnte udstyr m.m. i bygningerne m.v.? Ja Nej Hvis der er svaret JA til det ovenstående spørgsmål, skal der jf. 79 i affaldsbekendtgørelsen foretages en kortlægning af det udstyr/de bygningsdele, som kan indeholde PCB. Findes der i anlæg (f.eks. broer og vejanlæg, men ikke tekniske anlæg): Elastiske fuger, der kan være fra perioden ? Ja Nej Maling, der kan være fra perioden ? Andre materialer, der mistænkes for at indeholde PCB? (Hvis JA angiv hvilke materialer, der er tale om) Hvis der er svaret JA til et af de ovenstående spørgsmål, skal der jf. 79 i affaldsbekendtgørelsen foretages en kortlægning af de bygningsdele, som kan indeholde PCB. Kilde: Efter screeningsskema fra Bekendtgørelse om affald nr af den 18. december 2012 (affaldsbekendtgørelsen). Hvis der kan svares ja til et eller flere af spørgsmålene i skemaet, fortsættes med Skema 3 Kortlægning- PCB-holdigt affald. ROSKILDE KOMMUNE, AFFALD OG GENBRUG, RÅDHUSBUEN 1, 4000 ROSKILDE - Tlf.:

5 SKEMA 3 KORTLÆGNING PCB-HOLDIGT AFFALD Skema 3 Kortlægning PCB-holdigt affald Udfyldes af professionelle og private bygherrer Kortlægningen skal gennemføres, når der kan svares ja til et eller flere spørgsmål ved screeningen, jf. Skema 2. Skemaet er opdelt i to dele. Skema 3, Del 1 vedrører selve kortlægningen Skema 3, Del 2 vedrører oplysninger om identificeret PCB-holdigt affald Skema 3, Del 1 - Kortlægning Ved kortlægningen skal nedenstående udfyldes. Om nødvendigt skal der anmeldes yderligere oplysninger. Oplysninger om den, der udfører/har udført kortlægningen af bygningen Firmanavn: Adresse: Tlf. nr.: Postnr.: By: Hvornår er kortlægningen foretaget? Kortlægningens påbegyndelse Kortlægningens afslutning Dato måned år Dato måned år Prøvetagning Beskriv, hvilken vurdering, der har ligget til grund for udtagning af repræsentative materialeprøver til analyse for indhold af PCB i de forskellige materialetyper og vedlæg analyserapporter. Vedlæg eventuelt skitser og/eller fotos. ROSKILDE KOMMUNE, AFFALD OG GENBRUG, RÅDHUSBUEN 1, 4000 ROSKILDE - Tlf.:

6 Skema 3 Kortlægning PCB-holdigt affald Placering og identifikation af PCB-holdigt materiale i bygningen eller anlægget Placering af PCB-holdigt materiale angives ved beskrivelse og/eller med billede eller tegning, hvor der kan opstå tvivl. Illustrationer kan indsættes her sammen med beskrivelsen eller vedlægges som bilag til anmeldelsen. Angiv, hvordan de identificerede PCB-holdige byggematerialer er afmærkede. Håndtering af PCB-holdigt materiale Beskriv, hvordan hver enkelt af de forskellige PCB-holdige materialetyper er planlagt fjernet og håndteret (metode til fjernelse, emballering, foranstaltninger mod spredning af PCB ved arbejdet, etc.): ROSKILDE KOMMUNE, AFFALD OG GENBRUG, RÅDHUSBUEN 1, 4000 ROSKILDE - Tlf.:

7 Skema 3 Kortlægning PCB-holdigt affald På baggrund af bl.a. kortlægningen og kemiske analyser af de PCB-holdige materialer, udfyldes nedenstående skema Skema 3, Del 2: PCB-holdigt affald PCB-holdigt affald EAKkode Forventet mængde Mængdeenhed (Mængden skal angives i kg, liter, ton eller kubikmeter) Resultat af analyser af repræsentative materialeprøver - mg PCB pr. kg Den forventede behandling eller modtager Sammensætning. Her oplyses om affaldet er flydende eller fast Emballering Anvendt transportør PCB-holdige fugemasser f.eks.: Elastiske fuger omkring døre og vinduer Elastiske fuger ved samling af facade- eller vægelementer Elastiske fuger som dilatationsfuger mellem bygningselementer PCB-holdig beton eller murværk PCB-holdig maling PCB-holdige termoruder PCB-holdige gulvbelægninger PCB-holdige kondensatorer Andet bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB ROSKILDE KOMMUNE, AFFALD OG GENBRUG, RÅDHUSBUEN 1, 4000 ROSKILDE - Tlf.:

8 Skema 3 Kortlægning PCB-holdigt affald PCB-holdigt affald EAKkode Transformatorer og kondensatorer, som indeholder PCB Forventet mængde Mængdeenhed (Mængden skal angives i kg, liter, ton eller kubikmeter) Resultat af analyser af repræsentative materialeprøver - mg PCB pr. kg Den forventede behandling eller modtager Sammensætning. Her oplyses om affaldet er flydende eller fast Emballering Anvendt transportør Kasseret udstyr, som indeholder eller er forurenet med PCB, bortset fra affald henhørende under Andet, beskriv: ROSKILDE KOMMUNE, AFFALD OG GENBRUG, RÅDHUSBUEN 1, 4000 ROSKILDE - Tlf.:

9 Skema 4 Ikke-farligt bygge- og anlægsaffald SKEMA 4 IKKE-FARLIGT BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Udfyldes af professionelle og private bygherrer Udfyldes ved alle nedrivninger og renoveringer af bygninger og anlæg, når arbejdet vedrører et areal større end 10 m 2 eller frembringer mere end 1 ton affald uanset byggeår og renoveringsår. Affaldstyper, der forventes at fremkomme ved arbejdet EAK Forventet mængde i ton Beton Forventet behandling eller anvendelse eller den forventede modtager Transportør Mursten Tegl og keramik Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende under ( , se Skema 4 - Farligt bygge- og anlægsaffald) Træ Glas Plast Bitumenholdige blandinger, bortset fra affald henhørende under ( , se Skema 4 - Farligt bygge- og anlægsaffald) Kobber, bronze, messing Aluminium Bly Zink Jern og stål Tin Blandet metal ROSKILDE KOMMUNE, AFFALD OG GENBRUG, RÅDHUSBUEN 1, 4000 ROSKILDE - Tlf.:

10 Skema 4 Ikke-farligt bygge- og anlægsaffald Affaldstyper, der forventes at fremkomme ved arbejdet EAK Forventet mængde i ton Kabler, bortset fra affald henhørende under ( , se Skema 4 - Farligt bygge- og anlægsaffald) Forbrændingsegnet affald Ikke-forbrændingsegnet affald til deponi Asbestholdige byggematerialer ikke støvende, f.eks. hele og ubeskadigede eternitplader. (Støvende eternitplader med asbest er farligt affald, se skema 5 under ). Andet, beskriv: Forventet behandling eller anvendelse eller den forventede modtager Roskilde Kraftvarmeanlæg, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde Miljøcenter Audebo, Hagesholmvej 7, 4532 Gislinge Miljøcenter Audebo, Hagesholmvej 7, 4532 Gislinge Transportør ROSKILDE KOMMUNE, AFFALD OG GENBRUG, RÅDHUSBUEN 1, 4000 ROSKILDE - Tlf.:

11 Skema 5 Farligt bygge- og anlægsaffald SKEMA 5 - FARLIGT BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Udfyldes af professionelle og private*) bygherrer Udfyldes ved alle nedrivninger og renoveringer af bygninger og anlæg uanset det areal arbejdet vedrører og den affaldsmængde, der fremkommer - og uanset byggeår og renoveringsår. Private behøver ikke at udfylde dette skema.*)private bygherrer skal kun udfylde dette skema, hvis arbejdet vedrører mere end 10 m 2 eller samlet frembringer mere end 1 ton affald, farligt som ikke farligt. EAKkode Mængde Affaldstyper, der forventes at fremkomme ved arbejdet Enhed (Mængden skal angives i kg, liter, ton eller kubikmeter) Emballering ( f.eks. tromle, dunk, tank, container m.v.) Sammensætning. Her oplyses indholdsstoffer, evt. koncentration og om affaldet er flydende eller fast Egenskaber, der gør affaldet farligt (f.eks. Giftig, Ætsende m.m. Se eventuelt også sikkerhedsdatablade) Den forventede behandling eller anvendelse Den forventede modtager Isolationsmateriale indeholdende asbest Miljøcenter Audebo, Hagesholmvej 7, 4532 Gislinge Asbestholdige byggematerialer, støvende f.eks.: Beskadigede eternitplader, herunder tagplader Rørisoleringsmateriale indeholdende asbest Gulvbelægninger indeholdende asbest (f.eks. visse typer asfaltgulve, vinylgulve m.m.) Fliseklæbematerialer Ventilationskanaler indeholdende asbest (eternitkanaler) Rør indeholdende asbest Anvendt transportør Isolationsmateriale bestående af eller indeholdende farlige stoffer (bortset fra asbest, se ovenfor) Eksempler: Opskumningsmidler (Chlorfluorcarboner) Flammehæmmere Chlorfluorcarboner, HCFC og HFC (køleanlæg) Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer ROSKILDE KOMMUNE, AFFALD OG GENBRUG, RÅDHUSBUEN 1, 4000 ROSKILDE - Tlf.:

12 Skema 5 Farligt bygge- og anlægsaffald Affaldstyper, der forventes at fremkomme ved arbejdet EAKkode Mængde Enhed (Mængden skal angives i kg, liter, ton eller kubikmeter) Emballering ( f.eks. tromle, dunk, tank, container m.v.) Sammensætning. Her oplyses indholdsstoffer, evt. koncentration og om affaldet er flydende eller fast Egenskaber, der gør affaldet farligt (f.eks. Giftig, Ætsende m.m. Se eventuelt også sikkerhedsdatablade) Den forventede behandling eller anvendelse Den forventede modtager Anvendt transportør Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer Eksempler: Imprægneret træ Emner malet med tungmetalholdig maling Bitumenholdige blandinger indeholdende kultjære Eksempler: Asfalt fra ældre vejbelægninger Asfaltgulve Tagbelægninger Kultjære og tjærede produkter Eksempler: Tjæret træ Tagbelægninger Metalaffald forurenet med farlige stoffer Eksempler: Emballager, der indeholder eller har indeholdt farlige stoffer Malede emner, f.eks. emner malet med blyholdig maling Beskriv affaldet og de farlige stoffer: Kabler indeholdende olie, kultjære eller andre farlige stoffer Beskriv affaldet og de farlige stoffer: ROSKILDE KOMMUNE, AFFALD OG GENBRUG, RÅDHUSBUEN 1, 4000 ROSKILDE - Tlf.:

13 Skema 5 Farligt bygge- og anlægsaffald Affaldstyper, der forventes at fremkomme ved arbejdet EAKkode Mængde Enhed (Mængden skal angives i kg, liter, ton eller kubikmeter) Emballering ( f.eks. tromle, dunk, tank, container m.v.) Sammensætning. Her oplyses indholdsstoffer, evt. koncentration og om affaldet er flydende eller fast Egenskaber, der gør affaldet farligt (f.eks. Giftig, Ætsende m.m. Se eventuelt også sikkerhedsdatablade) Den forventede behandling eller anvendelse Den forventede modtager Anvendt transportør Jord og sten indeholdende farlige stoffer Beskriv de farlige stoffer: Gipsbaserede byggematerialer forurenet med farlige stoffer Eksempler: Materialer malet med tungmetalholdig maling Beskriv de farlige stoffer: Kviksølvholdigt bygnings- og nedrivningsaffald Eksempler: Plasticmaling fra før 1980 Frølagre, der har indeholdt kviksølvbejdset såsæd Spild fra ældre varmeanlæg Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige stoffer Beskriv affaldet og de farlige stoffer: ROSKILDE KOMMUNE, AFFALD OG GENBRUG, RÅDHUSBUEN 1, 4000 ROSKILDE - Tlf.:

14 Hvis oplysninger om PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald ikke er anført i Skema 3, 2. del (fordi det berørte areal er under 10 m 2 eller der fremkommer under 1 ton affald eller der ikke udskiftes termoruder fra perioden ), skal oplysningerne anføres i det nedenstående skema. Skema 5 Farligt bygge- og anlægsaffald PCB-holdigt affald EAKkode Forventet mængde Mængdeenhed (Mængden skal angives i kg, liter, ton eller kubikmeter) Resultat af analyser af repræsentative materialeprøver - mg PCB pr. kg Angivelse af, hvordan de identificerede PCB-holdige materialer er afmærkede i bygningen Den forventede behandling eller modtager Sammensætning. Her oplyses om affaldet er flydende eller fast Emballering Anvendt transportør Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB (f.eks. PCB-holdige fugemasser, PCBholdige, harpiksbaserede gulvbelægninger, PCB-holdige termoruder og PCB-holdige kondensatorer) Transformatorer og kondensatorer, som indeholder PCB Kasseret udstyr, som indeholder eller er forurenet med PCB, bortset fra affald henhørende under ROSKILDE KOMMUNE, AFFALD OG GENBRUG, RÅDHUSBUEN 1, 4000 ROSKILDE - Tlf.:

15 ANVENDELSE AF SKEMAET Vejledning Når renoveringen eller nedrivningen vedrører: et areal større end 10 m 2 - eller der ved arbejdet fremkommer mere end 1 ton affald - eller der ved arbejdet skal udskiftes termoruder, der kan være fremstillet i perioden eller der ved arbejdet fremkommer farligt affald gælder det, at: - alle bygherrer - professionelle som private - der foretager nedrivning eller renovering af bygninger eller anlæg, skal anvende dette skema til screening, kortlægning og anmeldelse. Anmeldelse skal ske skriftligt til kommunen senest 2 uger inden arbejdet går i gang. Omfanget af anmeldelsen afhænger af bygge- og renoveringsperioden Anmeldelsens indhold afhænger af, hvornår bygningen eller anlægget er blevet opført eller eventuelt renoveret, samt af, om en screening for PCB i bygningen eller anlægget viser, om det er sandsynligt, at der er PCB i bygningen eller anlægget. I perioden blev der i byggeriet anvendt en række materialer, der indeholdt PCB. PCB er både sundhedsskadeligt og miljøskadeligt, og ved renoveringsarbejde eller nedrivning af bygninger og anlæg fra denne periode, skal der undersøges for indhold af PCB. Bygninger og anlæg opført eller renoverede uden for denne periode, skal - som det er beskrevet i det følgende - ikke undersøges på samme måde som bygninger og anlæg fra perioden Bygninger og anlæg opført eller renoverede i perioden Undersøgelse af bygninger og anlæg fra denne periode indledes ved en screening. Ved screeningen anvendes Skema 2. Positivt screeningsresultat bygninger og anlæg fra Hvis resultatet af screeningen er positivt, hvilket betyder, at der er en eller flere bygningsdele, der kan indeholde PCB, skal bygherren foretage en kortlægning af de dele af en bygning eller et anlæg, som kan indeholde PCB. Resultatet af kortlægningen samt de identificerede affaldstyper, der indeholder PCB m.m. skal registreres. Hertil anvendes Skema 3. Der kan anvendes bilag, hvis der ikke er plads i skemaerne. Ikke farligt bygge- og anlægsaffald skal registreres i Skema 4, og farligt bygge- og anlægsaffald i Skema 5. Bemærk oplysningerne om PCB-holdigt affald til sidst i Skema 5. Negativt screeningsresultat - bygninger og anlæg fra Hvis resultatet af screeningen er negativt, hvilket betyder, at der ikke ved screeningen er fundet bygningsdele, der med væsentlig sandsynlighed indeholder PCB, skal der ikke foretages kortlægning, men der skal anmeldes en række oplysninger om affaldet til kommunen ved brug af Skema 4 og Skema 5. Bygninger og anlæg opført eller renoverede før 1950 og efter 1977 Bygninger og anlæg opført eller renoverede før 1950 og efter 1977 formodes ikke at indeholde PCB-holdige byggematerialer. De skal derfor ikke screenes ved nedrivning eller renovering. Der skal dog ske anmeldelse af en række oplysninger om affaldet til kommunen ved brug af Skema 4 og Skema 5. Bekræftelse af de afgivne oplysninger samt Grundoplysninger og Særlige oplysninger i Skema 1 De afgivne oplysninger skal bekræftes med bygherrens underskrift på side 1. Alle skal udfylde Skema 1, Grundoplysninger på side 2. Hvis der foretages screening - dvs. at bygninger eller anlæg er opført eller renoverede i perioden 1. januar december skal Særlige oplysninger på side 3 også udfyldes. Når renoveringen eller nedrivningen vedrører: gælder det at: et areal mindre end 10 m 2 eller, der ved arbejdet fremkommer mindre end 1 ton affald, og der ikke skal udskiftes termoruder, der kan være fremstillet i perioden , det kun er det farlige affald, der skal anmeldes til kommunen ved brug af Skema 5. Det gælder også i sådanne tilfældeved disse forhold PCB-holdigt affald, der skal anmeldes ved brug af den sidste del af Skema 5. Private bygherrer skal kun udfylde dette skema, hvis arbejdet vedrører mere end 10 m 2 eller samlet frembringer mere end 1 ton affald, farligt som ikke farligt. Ikke farligt bygge- og anlægsaffald skal i disse tilfælde ikke anmeldes til kommunen. Yderligere oplysninger kan fås hos Affald og genbrug, ROSKILDE KOMMUNE, AFFALD OG GENBRUG, RÅDHUSBUEN 1, 4000 ROSKILDE - Tlf.:

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Anmeldelse af farligt affald ved alt nybyggeri

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD 1.0 STAMOPLYSNINGER PÅ EJENDOMMEN/ANLÆGGET Matrikel nr.: Opførelsesår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelse af Forventet afslutning: Etageareal

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af bygge- og anlægsarbejder og affald herfra nedrivning og renovering

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af bygge- og anlægsarbejder og affald herfra nedrivning og renovering [Type text] Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af bygge- og anlægsarbejder og affald herfra nedrivning og renovering SKEMAET SKAL ANVENDES VED: - Nedrivning og renovering af bygninger og anlæg, når

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

Anmeldeskema for byggeaffald

Anmeldeskema for byggeaffald Anmeldeskema for byggeaffald Asbest, screeningsskema for PCB, genanvendelse Anmeldelse af farligt affald, forbrændingsegnet affald og deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Byggeår:

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald 1.0 stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelsessår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelses af arbejde: Forventet afslutning: Etageareal m

Læs mere

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald Anmeldelsesskema, byggeaffald, Screeningsskema for, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse Matrikel nr. Opførelsesår Renoveringsår Dato

Læs mere

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Byggeaffald skal anmeldes til Frederikssund Kommune senest 2 uger før byggearbejdet starter, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2,

Læs mere

Skema til anmeldelse af byggeaffald

Skema til anmeldelse af byggeaffald Skema til anmeldelse af byggeaffald ANMELDELSE Affaldsbekendtgørelsens 64-65 og 78-83, se uddrag på siden efter skemaet. Bygherrens navn Bygherrens adresse Ejendommens adresse Matrikelnr. Byggeår Evt.

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Byggeaffald. Sted(er) Ansøgere. Samlet oversigt over bilag i indsendelsen. Oversigt over dokumentation pr.

Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Byggeaffald. Sted(er) Ansøgere. Samlet oversigt over bilag i indsendelsen. Oversigt over dokumentation pr. Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af E-mail: kgo@p-olesen.dk CVR / RID CVR:14345140-RID:17678863 Indsendt: 27-01-2016 14:25 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-5803 Indsendelse nr.: 1 Fase: Ansøgning

Læs mere

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Theis Muncholm Thillemann Elmehøjvej 35 8270 Højbjerg E-mail: theithil@rm.dk Telefon 28933818 Indsendt: 19-10-2016 13:48 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-12920

Læs mere

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Mikkel Cerniusek Christensen Nyhåbsvej 1 8560 Kolind E-mail: mikkel@mctag.dk Telefon 86392950 CVR / RID CVR:20229888-RID:9208-2002- 2-651133383572

Læs mere

Side 1 ud af 5. Syddjurs Kommune. Hanne Ross Jacobsen. Holmbjergvej 25A, 8420 Knebel. KLnr: G01 B

Side 1 ud af 5. Syddjurs Kommune. Hanne Ross Jacobsen. Holmbjergvej 25A, 8420 Knebel. KLnr: G01 B Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Hanne Ross Jacobsen E-mail: hrj@p-olesen.dk CVR / RID CVR:14345140-RID:68638922 Indsendt: 10-05-2016 08:26 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-8505 Indsendelse nr.:

Læs mere

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Lis Hansen Jegstrupvej 80 8361 Hasselager E-mail: lih@aarsleffrail.com Telefon 29478049 CVR / RID CVR:32282296-RID:38477646 Indsendt: 02-09-2016

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Byggeaffald-Regelgrundlaget Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition Ved (forventet) frembringelse MBL om pligten til affaldsforebyggelse og pligt til at undgå forurening ABK

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT NEDRIVNING

GODKENDELSE AF ANMELDT NEDRIVNING Susanne Holm - sendt til: S.Holm@hillebrandgroup.com Dato: 19-06-2013 Ref: PAL J.nr.: 20130530019 GODKENDELSE AF ANMELDT NEDRIVNING Ejendom: Malmmosevej 113 Idet Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget ansøgning

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Håndtering af bygge- og anlægsaffald ORIENTERING FRA ROSKILDE KOMMUNE Håndtering af bygge- og anlægsaffald 4 trin i processen 1 2 3 4 Bygningsgennemgang og affaldsklassificering Anmeldelse af byggeog anlægsaffald Sortering af byggeog anlægsaffald

Læs mere

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Det skal anmeldes til Frederikssund Kommune, hvis der genanvendes bygge- og anlægsaffald som erstatning for

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Videncenter Forhåbentlig også erfaringsdeling Håndtering Udvikling af nye og bedre

Læs mere

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer Notat SAG: St. Magleby Skole SAG NR.: 12161 VEDR.: Bygningsscreening Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer DATO: 2013-03-13

Læs mere

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode 12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode Affald fra husholdninger og lignede affald fra andre kilder 1 Dagrenovation (Blandet

Læs mere

Plastaffald (undtagen emballager) Affald fra organisk-kemiske processer EAK-kode

Plastaffald (undtagen emballager) Affald fra organisk-kemiske processer EAK-kode Positivliste På deponeringsenheder godkendt til at modtage blandet affald må der modtages affald, som er omfattet af nedenstående beskrivelser eller er blandinger heraf og kan henføres til de nævnte EAK-koder.

Læs mere

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald O R I E N T E R I N G F R A S O L R Ø D K O M M U N E 4 trin når du håndterer byggeog anlægsaffald 1 2 3 4 Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Esbjerg Affaldshåndtering,

Esbjerg Affaldshåndtering, Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato marts 2017 Esbjerg Affaldshåndtering, Farligt. Affaldsfraktioner der modtages Telefon 76 16 18 91 Telefax 76 16 18 99 eah93@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk Esbjerg

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc.

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 19. januar 2017 Fokus på miljøfremmede stoffer Nationale handlingsplaner

Læs mere

Screening for og kortlægning af PCB og evt. andre farlige stoffer i byggeaffald

Screening for og kortlægning af PCB og evt. andre farlige stoffer i byggeaffald Screening for og kortlægning af PCB og evt. andre farlige stoffer i byggeaffald Natur & Miljø 2013, Nyborg den 29. maj 2013 v. Bo Alslev, NIRAS Program Procedurer og dokumentationsbehov Hvornår er nok,

Læs mere

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Håndteringsplan Juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972 Om-/tilbygning:

Læs mere

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i over 75% af danske bygninger Samlet antal

Læs mere

Anmeldelse af byggeaffald og kortlægning af farlige stoffer og materialer ved nedrivning eller renovering

Anmeldelse af byggeaffald og kortlægning af farlige stoffer og materialer ved nedrivning eller renovering Anmeldelse af byggeaffald og kortlægning af farlige stoffer og materialer ved nedrivning eller renovering Hvornår skal du anmelde dit byggeaffald Alt bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis din renovering

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 16. april 2015 Rune Østergaard Haven, Markedschef Mail: RUH@Grontmij.dk, Tlf: 2723

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 7. maj 2015 Rasmus Krag, Projektleder Mail: RKR@Grontmij.dk, Tlf: 4348 4427 Indledning

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse Bygge- og anlægsaffald -anvendelse og bortskaffelse Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars, Version 1, 2014, dok. nr. - JEAA 2 Bygge- og anlægsaffald. Der findes særlige regler for bygge-

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 November 2013 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen.

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 02-09-2015 Sagsnr. 2015-0143145 Dokumentnr. 2015-0143145-6 Endelig vilkårsændring for NORRECCO -

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

DANSK AFFALDSFORENING MIDDELFART 21. OKTOBER 2014

DANSK AFFALDSFORENING MIDDELFART 21. OKTOBER 2014 DANSK AFFALDSFORENING MIDDELFART 21. OKTOBER 2014 TEMADAG OM BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANSVAR OG JURA Advokat (H) Henriette Soja DE JURIDISKE PROBLEMSTILLINGER OG ANSVAR side 2 Reglerne Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Screeningsrapport juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972

Læs mere

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger Miljøfarlige stoffer i bygninger MINI-GUIDE Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som gennem tiderne er blandet i andre materialer (f.eks malinger og

Læs mere

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ.

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. 11. september 2014 Notat: Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen og specialadvokat Jacob Brandt fra Bech Bruun kan vi nu

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014 Håndtering af PCBholdige termoruder 1 Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi Majbrith Langeland, Teknisk chef Contamination Management 10. Oktober 2014 PCB Anvendelse i byggeriet i Danmark

Læs mere

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Rev. 10-12-2015 Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Indhold Fuger... 3 Døre Porte Vinduer... 4 Isolering... 5 Termoruder... 6 Elinstallationer og belysning... 7 Installationer... 8 Ventilation...

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD - Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse - Anmeldelse af farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Dansk Affaldsforening, Affaldsdage 11.11.2016 Funktionsleder Niels Bukholt Stort fokus på bygge- og anlægssektoren Ellen McArthur fundation 0,8-1,1 mia. kr.

Læs mere

Affaldsreguleringen. Fokus på ansvarsfordeling samt kortlægning og anmeldelse. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt

Affaldsreguleringen. Fokus på ansvarsfordeling samt kortlægning og anmeldelse. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt Affaldsreguleringen Fokus på ansvarsfordeling samt kortlægning og anmeldelse Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition 1. Hvem har ansvaret for affaldshåndteringen 1. Hvad har kommunerne ansvaret

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Indhold 1. Indledning 2. Miljøministeriets rammer og sigtelinjer 3. Regulering og andet nært forestående

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER

B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER Relevant for Nej Ja 1.0 Opmåling 2.0 Undersøgelser af el, vand og afløb 3.0 Funktion af tekniske anlæg 4.0

Læs mere

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015 Billede Affald fra landbrug Sorteret affald er nemt - og billigt - at komme af med. Brug sorteringsvejledningen på side 3. Når affaldet er sorteret, kan det

Læs mere

Vejledende udtalelse om 10 m 2 grænsen i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13

Vejledende udtalelse om 10 m 2 grænsen i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13 Jord & Affald J.nr. MST-7547-00102 Ref. kalie/asn Den 16. februar 2016 Vejledende udtalelse om 10 m 2 grænsen i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13 Miljøstyrelsen skal vejledende udtale, at det er Miljøstyrelsens

Læs mere

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle 46 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 4-3-2016 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-16 CVR-nr. 86476819

Læs mere

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald bortset fra. affald henhørende under 17 09 01 og 17 09 03

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald bortset fra. affald henhørende under 17 09 01 og 17 09 03 Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard 64 8960 Randers SØ (sendt digitalt til CVR nr. 29189668) Att.: Søren Kristiansen (sk@randers.dk) og Tom Østergaard (toe@randers.dk) Virksomheder J.nr. MST-1272-01213

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD Udarbejdet for: Boligkontoret

Læs mere

Farvekoder anvendt i bygningsatlas Til rubricering af de materialer i den miljøtekniske bygningsatlas er der anvendt følgende farvekode:

Farvekoder anvendt i bygningsatlas Til rubricering af de materialer i den miljøtekniske bygningsatlas er der anvendt følgende farvekode: 5.5 Bygningsatlas I nedenstående bliver sammenhængen mellem de enkelte miljøproblematiske stoffer og bygningsdele angivet i skematisk form (Bygningsatlas). Data i skemaerne er baseret på viden indsamlet

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen & Peter Vogelius, Marie Frederiksen, Barbara Kolarik, Nadja Lyng, Lars Gunnarsen, Lise Lotte Beck Raunkær Anvisning 1 Undersøgelse

Læs mere

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest i ejendommen Vestergade 22, 8444 Balle Matr. nr. 2q, Balle By, Rosmus Besigtigelse af ejendommen er foretaget torsdag d. 25. august 2016 for Syddjurs

Læs mere

Miljøscreening og - kortlægning

Miljøscreening og - kortlægning Miljø og - kortlægning Netværk for Bygge- og anlægsaffald 27. august 2013 13.00-13.05 Velkomst v/jette Bjerre Hansen, DAKOFA 13.05-13.20 Kommentarer til opsummering nr. 1- krav til kortlægning v/jette

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer Notat BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- arbejdsmiljøfarlige stoffer 06. aug. 2013 Projekt nr. 214301 Dokument nr. 128111832 Version 2 Udarbejdet

Læs mere

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning?

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning? Selektiv Nedrivning Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate 30 min DAKOFA 03.04.2013 Rådgiver fordomme Hvad er selektiv nedrivning? En brancheaftale for nedrivere som ikke

Læs mere

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald Til KL og Kommunerne Jord & Affald J.nr. MST-7543-00007 Ref. Lejni Den 5. juli 2011 Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald 1. Indledning Den 25. maj 2011 kom Regeringen med en

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

Bygge og anlægsaffald og miljøfremmede stoffer

Bygge og anlægsaffald og miljøfremmede stoffer Bygge og anlægsaffald og miljøfremmede stoffer D. 11. november 2016 Dansk Affaldsforening v. Katrine Hauge Smith, Indeklima og Bygningsundersøgelser, Teknologisk Institut Bygge og anlægsaffald Vi arbejder

Læs mere

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Baggrund - Farlige stoffer i byggeaffald - Affaldsstrategi 10 (afløses

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Håndtering af bygge- og anlægsaffald ORIENTERING FRA H V I D O V R E KOMMUNE Håndtering af bygge- og anlægsaffald 4 trin i processen 1 2 3 4 Bygningsgennemgang og affaldsklassificering Anmeldelse af byggeog anlægsaffald Sortering af byggeog

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 325 Offentligt J.nr. 001-09320 Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål Z alm. Del Ministrene

Læs mere

Screenings rapport Asbest Bly PCB

Screenings rapport Asbest Bly PCB Screenings rapport Asbest Bly PCB Af Rådhuset beliggende Toften 2 6818 Årre Rapport udfærdiget d. 5/07 2016 Sagsnr. 16052 Rådhuset Toften 2 Årre side 1 Indledning: EM Screening & Sanering Aps har foretaget

Læs mere

Netværk for byggeog anlægsaffald

Netværk for byggeog anlægsaffald Netværk for byggeog anlægsaffald 19. marts 2014 Ressourcekredsløbet Byggeri/anlæg Byggematerialer Screening/kortl ægning Afsætning og transport Miljøsanering Behandling og forarbejdning Transport Sortering

Læs mere

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg natur & miljø 2016 Affaldshierarkiet Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden materialenyttiggørelse eller energiudnyttelse

Læs mere

Screeningsrapport Januar 2016

Screeningsrapport Januar 2016 Screeningsrapport Januar 2016 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sysseltinget, Banegårdspladsen 2, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 306 Hjørring Bygrunde Opførelsesår: 1963 Om-/tilbygning:1996

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Modtagelse og mellemdeponering af op til 300 tons farligt affald årligt

Jammerbugt Kommune. Modtagelse og mellemdeponering af op til 300 tons farligt affald årligt Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (træder

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Holstebro Kommune Birkelundskolen Undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer April 2016 BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

Læs mere

DAKOFA - KURSUS OM HÅNDTERING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

DAKOFA - KURSUS OM HÅNDTERING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD side 1 DAKOFA - KURSUS OM HÅNDTERING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD HVAD KAN KOMMUNEN EGENTLIG BEDE OM AT FÅ KORTLAGT OG OPLYST? Henriette Soja, advokat (H) 4. september 2017 side 2 HVAD KAN KOMMUNEN EGENTLIG

Læs mere