Til vores aktionærer s. 2. Regnskabsåret kort s. 4. Koncernens hoved- og nøgletal s. 5. Idégrundlag og strategi s. 6. Markedsforhold s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til vores aktionærer s. 2. Regnskabsåret kort s. 4. Koncernens hoved- og nøgletal s. 5. Idégrundlag og strategi s. 6. Markedsforhold s."

Transkript

1

2 Victoria Properties Årsrapport 2008 indhold Ledelsesberetning Til vores aktionærer s. 2 Regnskabsåret kort s. 4 Koncernens hoved- og nøgletal s. 5 Idégrundlag og strategi s. 6 Markedsforhold s. 9 Årets aktiviteter s. 14 Koncern- og ledelsesforhold s. 18 Risikoforhold og -styring s. 20 Corporate Governance s. 24 Aktionærforhold s. 28 Bestyrelse og direktion s. 32 Påtegninger Ledelsespåtegning s. 34 Den uafhængige revisors påtegning s. 35 regnskabsberetning Regnskabsberetning s. 36 Resultatopgørelse s. 38 Balance s. 39 Egenkapitalopgørelse s. 41 Pengestrømsopgørelse s. 43 Noter s. 44 OVERSIGTER Oversigt over koncernens ejendomsportefølje s. 76 Koncernoversigt s. 78 1

3 ledelsesberetning TIL VORES AKTIONÆRER 2008 blev et år præget af turbulens på de internationale finansmarkeder. Victoria Properties styrkede både drift og likviditetsberedskab via følgende aktiviteter i løbet af året: I december bekræftede kerneaktionærerne deres engagement og opbakning til selskabets investeringsstrategi og forretningsmodel i form af en kapitaludvidelse på EUR 5 mio. (DKK 37 mio.) ved en rettet markedskursemission, gennemført til kurs DKK 185 pr. ny aktie. I tredje kvartal 2008 blev organisationen samt omkostningerne i administrationen tilpasset, med fuld positiv effekt fra starten af 2009, og yderligere besparelser planlægges for at underbygge en positiv drift i selskabet i Selskabet har opnået en lavere tomgang, længere og mere profitable lejekontrakter samt en højere leje pr. kvadratmeter. Den gennemsnitlige leje pr. kvm. er steget fra EUR 8,23 i 2007 til EUR 8,63 i Resultatet er et forbedret løbende afkast, som alt andet lige øger muligheden for en væsentlig værdistigning ved senere frasalg. Et eksempel på det aktive ejerskab er selskabets boligkompleks i Hamborg-forstaden Kaltenkirchen, hvor tomgangen blev reduceret fra ca. 15% ved tidspunktet for overtagelsen ultimo 2007 til ca. 5% ved udgangen af Den gennemsnitlige udlejningsprocent er steget fra 95% i 2007 til 97% i I marts måned blev der indgået aftale med FIH Erhvervsbank A/S om en ny låneramme og bridge-finansiering på i alt EUR 107 mio. (DKK 800 mio.). Dermed var finansieringen af selskabets nuværende ejendomsinvesteringer sikret og grundlaget lagt for yderligere ekspansion. I overensstemmelse med vores strategi om fokusering på færre, men større investeringer i gode og velbeliggende ejendomme, erhvervede Victoria Properties i 2008 ejendomme i Tyskland til en samlet værdi af ca. EUR 71,3 mio. (DKK 531,9 mio.). I oktober blev låneaftalen for det samlede engagement hos FIH, herunder udnyttelsen af lånerammen og bridge-finansieringen på 30% af lånerammen, forlænget til 1. oktober I samme forbindelse stillede kerneaktionærerne en forlænget og uigenkaldelig garanti for tegning af nye aktier for ca. EUR 20 mio. (DKK 150 mio.) i en fortegningsemission, der planlægges gennemført til kurs DKK 100 inden 1. oktober Årets største investering var i det nye bycentrum i Kelkheim, en velhavende forstad til Frankfurt. Det såkaldte Neue Stadtmitte forventes at opnå en central funktion i nærområdet, idet de tre bygninger med plejehjem, bibliotek, bank, kontorer, restauranter og butikker, sammen afgrænser byens nye centrale markedsplads. Ejendommen fremstår fuldt udlejet på lange lejekontrakter med bonitetsstærke lejere. Købet af Neue Stadtmitte Kelkheim udgjorde en investering på ca. EUR 48,5 mio. (DKK 361,8 mio.). Det forhold, at handlen kunne gennemføres på fordelagtige vilkår og uden mæglersalær, kan henføres til den synlighed og status selskabet har opnået blandt centrale tyske ejendomsaktører gennem en systematisk og målrettet bearbejdning af markedet. Det er vores mål at blive opfattet som et åbent og troværdigt ejendomsselskab med en klar forretningsmodel og som er i løbende dialog med vores interessenter. Derfor arbejder vi kontinuerligt på at give vores aktionærer og øvrige samarbejdspartnere det bedste informationsgrundlag for at kunne vurdere selskabets aktiviteter. Victoria Properties kerneforretning er fortsat tyske ejendomsinvesteringer. Den globale økonomiske krise har lagt en midlertidig dæmper på opsvinget i den tyske økonomi, men vi ser fortsat gode muligheder for fordelagtige langsigtede investeringer. 2

4 Victoria Properties Årsrapport 2008 Vi har valgt en overordnet konservativ langsigtet strategi, hvor vi baserer vores investeringsbeslutninger på grundige analyser af den økonomiske og markedsmæssige udvikling i Tyskland. I overensstemmelse med selskabets forventninger som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2008, blev årets resultat før skat samt før værdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter EUR -2,5 mio. Resultatet for 2008 udgjorde EUR -5,1 mio. før skat og EUR -3,3 mio. efter skat. Vi vil omhyggeligt vurdere mulighederne for konsolidering og opkøb for så vidt angår både ejendomsselskaber og -porteføljer med tyske ejendomme. Det er vores klare opfattelse, at vi trods finanskrise og økonomisk krise har etableret en solid position, med ejendomme på attraktive beliggenheder i Europas stærkeste ejendomsmarked, som med lav rente og stigende lejeindtægter muliggør et langsigtet attraktivt afkast til vores aktionærer. På vegne af Victoria Properties byder jeg selskabets nye aktionærer velkommen og takker samtidig alle vore aktionærer, lejere og samarbejdspartnere for den tillid, de har vist selskabet i det forgangne år. Vi vil fortsætte med at forvalte denne tillid med ydmyghed og omhyggelighed. Endelig retter jeg en varm tak til selskabets medarbejdere for en stor indsats gennem et spændende og krævende Med venlig hilsen Michael Sehested Administrerende direktør 3

5 regnskabsåret kort Årets resultat i overensstemmelse med selskabets forventninger som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2008 blev årets resultat før skat samt før værdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter EUR -2,5 mio. (DKK 18,7 mio.). Resultatet for 2008 udgjorde EUR -5,1 mio. (DKK -37,3 mio.) før skat og EUR -3,3 mio. (DKK -24,6 mio.) efter skat. Resultatet er påvirket af positive værdireguleringer på investeringsejendomme på EUR 10,5 mio. (DKK 78,3 mio.), der sammensætter sig af samlede opskrivninger på EUR 13,8 mio. (DKK 102,9 mio.) og samlede nedskrivninger på EUR 3,3 mio. (DKK 24,6 mio.). Opskrivningerne kan særligt henføres til, at ejendomme erhvervet på projektstadiet nu fremstår færdigopførte og fuldt udlejede, reduktion af tomgang i selskabets ejendomme samt indgåelse af lejekontrakter på forbedrede vilkår som følge af selskabets aktive ejerskab. Urealiserede værdireguleringer af rentesikringsaftaler (finansielle instrumenter) på i alt netto EUR 13,1 mio. (DKK 97,7 mio.) har en negativ påvirkning på resultatet. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsåret. Likviditet - Finansiering For 2009 er grundlaget sikret for neutrale pengestrømme fra driftsaktiviteter. lånerammen hos FIH Erhvervsbank A/S på EUR 107 mio. (DKK 800 mio.) og bridgefinansieringen på EUR 32,2 mio. (DKK 240 mio.) er forlænget fra 1. april 2009 til 1. ok-tober Afdragsprofilen og udnyttelsesperioden er forlænget tilsvarende. Den uudnyttede låneramme udgør ca. EUR 35 mio. (ca. DKK 261 mio.). Kerneinvestorerne har stillet uigenkaldelig garanti for tegning af aktier for DKK 150 mio. (EUR 20,1 mio.) ved en fortegningsemission, der gennemføres til kurs DKK 100 inden 1. oktober Kapitaludvidelse på EUR 5 mio. (DKK 37 mio.) er gennemført i form af rettet markedskursemission, tegnet af kerneinvestorerne til kurs DKK 185 i december langt lånetilsagn er opnået. Indgåelse af fire nye rentesikringsaftaler pr. 31. december 2008 medfører et gennemsnitligt renteniveau på 3,9% eksklusiv rentetillæg. Koncernens ejendomme Købte og overtagne ejendomme i 2008 udgør EUR 71,3 mio. (DKK 531,9 mio.) den samlede portefølje er på 43 ejendomme til en samlet værdi af EUR 246,3 mio. (DKK 1.837,4 mio.). det gennemsnitlige afkast pr. 31. december 2008 på koncernens ejendomsportefølje er 5,0% mod 4,9% året før. Pr. 31. december 2008 er koncernen via lejekontrakternes opsigelsesvarsler garanteret lejeindtægter på minimum EUR 30,5 mio. (DKK 227,5 mio.) over de kommende fem år. Derudover sikrer lejekontrakterne EUR 37,9 mio. (DKK 282,7 mio.) i lejeindtægter på lejekontrakter der løber over fem år. Gennemsnitslejen pr. kvadratmeter er steget fra EUR 8,23 i 2007 til EUR 8,63 i 2008, svarende til en stigning på 4,9%. Tomgangsprocenten er faldet fra 5% i 2007 til 3% i 2008, svarende til et fald i tomgangsprocenten på 40%. Forventninger til 2009 i 2009 forventer Victoria Properties et forbedret resultat som følge af øgede lejeindtægter, reduceret gennemsnitlig lånerente, samt reducerede administrationsomkostninger i kraft af organisatoriske tilpasninger og generelle omkostningsbesparelser. For 2009 forventes et neutralt resultat før skat og værdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter. 4

6 Victoria Properties Årsrapport 2008 koncernens hoved- og nøgletal Hovedtal Beløb i EUR Resultatopgørelsen Fortsættende aktiviteter Omsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Heraf dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter Resultat før skat, og før dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat efter skat Ophørende aktiviteter Årets resultat af ophørende aktiviteter Årets resultat i alt Balancen Aktiver Langfristede materielle og immaterielle aktiver Andre langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Pengestrømme Pengestrømme fra driften Pengestrømme til investering, netto Pengestrømme fra finansiering Pengestrømme i alt Nøgletal Selskabskapital (EUR 1.000) Forrentning af egenkapital efter skat (%) -6,2 25,4 10,4-20,1-22,5 Soliditet (%) 20,5 29,7 76,0 66,6 68,9 Børskurs, ultimo (EUR) 22,1 39,3 63,7 15,7 20,1 Børskurs, ultimo (DKK) 165,0 293,1 475,2 117,0 150,0 Resultat pr. aktie efter skat (EUR) -1,6 5,7 2,0-2,9-3,6 Indre værdi pr. aktie, ultimo (DKK) 179,1 190,4 145,9 103,7 111,5 Kurs/indre værdi, ultimo 0,9 1,5 3,3 1,1 1,3 Price Earning (EUR) -13,7 6,9 31,8-5,4-5,6 Udbytte pr. aktie (EUR) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5

7 idégrundlag og strategi Hovedaktiviteter Victoria Properties hovedaktivitet er investeringer i tyske udlejningsejendomme. Selskabets primære strategi er at investere i velbeliggende udlejningsejendomme i de 10 største byområder i det vestlige Tyskland samt Berlin. Selskabets nuværende portefølje indeholder ejendomme i og omkring Hamborg, Frankfurt og Berlin. En sekundær aktivitet har været etableringen af forretningsområdet Fund og Asset Management. Tidsplanen herfor er imidlertid påvirket af den fortsatte internationale finanskrise. Etableringen af fonde er således sat i bero. Som en afledt effekt af finanskrisen ser Victoria Properties i øjeblikket gode muligheder for konsolidering i markedet. Det indgår derfor i selskabets strategi at overvåge og afdække mulighederne for ekspansion via opkøb af, eller fusion med, andre aktører på markedet, såfremt en sammenlægning måtte være kommerciel attraktiv i alle henseender og skabe værdi for vores aktionærer. Victoria Properties nuværende strategi kan blive påvirket, hvis der foretages opkøb og/eller fusioner i fremtiden. Det vil derfor være afgørende, at en eventuel sammenlægning med et andet selskab, er forretningsmæssig bæredygtig og leder til positive synergieffekter samt en øget risikospredning. Den overordnede vision er fortsat, at Victoria Properties skal være second to none når det kommer til strategier og processer for professionel ejendomsinvestering i Tyskland. Det indbefatter eksempelvis et fortsat fokus på: Et højt vidensniveau om det tyske ejendomsmarked. Et veletableret netværk blandt de stærkeste lokale aktører på markedet, herunder ejere, udviklere, mæglere og rådgivere. Målrettet udvælgelse af lokale samarbejdspartnere inden for ejendomsadministration samt et nært samarbejde mellem disse og selskabets interne Asset Management og controlling funktioner. Sikring af en fleksibel og velkvalificeret tilgang til optimering af ejendommene via et nært samarbejde mellem selskabets interne Asset Management funktion, lokale ejendomsadministratorer og en fast tilknyttet teknisk rådgiver. Ejendomme med udviklingspotentiale Det er Victoria Properties målsætning at købe gode ejendomme som selskabet kan udvikle yderligere og modne, således at de fremstår istandsatte og optimalt udlejede når de skal sælges. Gennem aktivt ejerskab opnås lavere tomgang, længere og mere attraktive lejekontrakter samt en højere leje pr. kvadratmeter. Det derved forbedrede løbende afkast skaber, alt andet lige, mulighed for en væsentlig værdistigning ved senere frasalg. Victoria Properties investerer hovedsageligt i ejendomme til en værdi mellem EUR 8 mio. og EUR 25 mio., da selskabet forsøger at minimere priskonkurrence fra større, primært internationale, investorer, som har en anden investeringsprofil og ofte accepterer et lavere afkast på deres investeringer. Samtidig undgår Victoria Properties konkurrence fra størstedelen af private og ikke-professionelle investorer, hvis investeringer oftest ligger i underkanten af ovennævnte prisniveau. 6

8 Victoria Properties Årsrapport 2008 Beliggenhed i højsædet Victoria Properties primære strategi er at investere i byområder med god og/eller stigende købekraft og befolkningstilvækst samt en positiv forventning til udviklingen i ejendomsmarkedet. Selskabet lægger stor vægt på at besigtige og vurdere såvel potentielle ejendomme som deres nærområde den såkaldte mikro-lokation. Det betyder, at Victoria Properties altid prioriterer kvalitetsejendomme på gode beliggenheder. Det er selskabets vurdering, at velbeliggende ejendomme i højere grad profiterer af leje- og prisstigninger i et opadgående marked end gennemsnittet af ejendomme. Samtidig vurderes det, at disse ejendomme vil være mindre sårbare end markedsgennemsnittet over for svigtende udlejning (tomgang) samt leje- og prisfald i tilfælde af lavkonjunktur. Aktivt ejerskab Victoria Properties team inden for investering og forvaltning har stor erfaring med aktivt Asset Management af ejendomme. Teamets individuelle medlemmers erfaring er kendetegnet ved: Viden og erfaring som ejendomsinvestor gennem mere end 10 år. 20 års erfaring som ejendomsmægler. Tæt kontakt til erhvervslejere ud fra en tankegang om, at lejere er kunder. Speciale i genudlejning og udvikling af eksisterende lejekontrakter. Den værdi som Victoria Properties tilfører ejendommene i modningsfasen, tager sit afsæt i aktivt Asset Management. I tæt samarbejde med selskabets tyske ejendomsadministratorer udarbejdes en forretningsplan for hver ejendom. Forretningsplanen bygger blandt andet på følgende parametre: Transparens: Samtlige nøgletal for ejendommen skal være kendte og pålidelige, og der skal foreligge detaljeret budget og likviditetsplan for ejendommen. Lejerstruktur: I markedsføringsplanen gøres det klart, hvem ejendommen og området appellerer til, og der udvikles et koncept for, hvilke lejere man fremover ønsker at tiltrække. Optimering af lejen: Der planlægges tiltag for at optimere lejen i forhold til markedslejen såvel som det officielle tyske lejeniveau Mietspiegel, og der fokuseres på nedbringelse af tomgang og istandsættelse af lejemål. Optimering af ejendoms-miks: Det vurderes løbende, hvorledes de enkelte ejendomme passer ind i selskabets strategi. Denne optimering medfører, at alle kontraktlige og rapporteringsmæssige forhold vedrørende en ejendom er gennemgået i samarbejde med ejendomsadministrator. På den måde har både selskabet og administrator et overblik over, på hvilke områder der kan arbejdes med ejendommen. Værditilvækst via aktivt ejerskab Det aktive ejerskab har siden Victoria Properties etablering i 2006 været et centralt element i selskabets strategi til sikring af værditilvækst på både kort og lang sigt uafhængigt at konjunkturudsving. 7

9 idégrundlag og strategi, fortsat Det er således et hovedelement i Victoria Properties investeringsstrategi at indkøbe ejendomme til høje afkast og lavt risikoniveau. Som en konsekvens af det aktive ejerskab reduceres risikomarginen og dermed afkastkravet, hvorved ejendommene som hovedregel senere kan sælges til højere pris. Victoria Properties nuværende primære aktivitet er investering i gode og velbeliggende tyske investeringsejendomme, der er 100% ejede af selskabet. Selskabets vækststrategi tager derimod udgangspunkt i tre former for ejendomsinvestering: 1. Ejendomme som fuldt ud ejes af Victoria Properties (anskaffelsespris på mellem EUR 8 mio. og EUR 25 mio.). 2. Club-deals med institutionelle og formuende private investorer, hvor Victoria Properties dels ejer mindst 25% af hver Club-deal dels administrerer investeringen som Fund og Asset Manager og modtager honorar for dette (anskaffelsespris er afhængig af konsortiets sammensætning). 3. Strukturerede deals, der oprettes som kommanditselskaber (K/S), åbne eller lukkede aktieselskaber eller andre selskabsformer, hvor Victoria Properties administrerer investeringen som Fund og Asset Manager og således modtager honorar herfor. Victoria Properties ejerandel vil oftest andrage 10-25% (anskaffelsespris er afhængig af konsortiets sammensætning). 8

10 Victoria Properties Årsrapport 2008 markedsforhold Victoria Properties investeringsstrategi er baseret på en grundig analyse og vurdering af de faktorer, der påvirker ejendomsmarkedet. Selskabet vurderer såvel generelle økonomiske og demografiske som finansielle forhold, og analyserer specifikke forhold for den enkelte ejendom, jf. figuren nedenfor. Tysk økonomi under opbremsning Efter tre år med økonomisk fremgang, hvor den positive udvikling fortsatte i første halvår 2008, fandt der foranlediget af den globale finanskrise en kraftig opbremsning sted i den tyske økonomi i anden halvdel af året. Mens Tysklands BNP samlet set steg 1,5% i 2008 (godt 0,5 procentpoint mere end gennemsnittet for de øvrige europæiske lande), er prognoserne for den makroøkonomiske udvikling i 2009 præget af mindre positive tendenser. Det tyske analyseinstitut, Ifo (Institut für Wirtschaftsforschung), udgiver kvartalsvise prognoser for udviklingen i nøgletallene for den tyske økonomi. Efter et kraftigt fald i både BNP og beskæftigelsen i tredje kvartal 2008, foretog Ifo i december 2008 en betydelig nedjustering af forventningerne til Hvor Ifo i oktober forudså en vækst i BNP på 0,2% i 2009 (i Tyskland såvel som i Europa generelt), lød prognosen i december på en forventet udvikling i tysk BNP på -2,2% i 2009 mod -1,3% for Europa generelt. Samtidig ændrede Ifo prognosen for udviklingen i ledigheden fra stagnation til en svag stigning. Med hensyn til stigningstakten i forbrugerpriserne forudså Ifo i oktober en reduktion i stigningstakten fra 2,8% i 2008 til 2,3% i 2009, hvilket i december blev korrigeret til en langt mere beskeden forventet prisudvikling på 0,9% i 2009, mod 2,6% i Faktorer der påvirker ejendomsmarkedet Makro-økonomiske faktorer Finansielle indikatorer Økonomiske indikatorer Demografiske indikatorer Generelle forhold for ejendomsmarkedet Markedsniveau for værdi af ejendomme Markedsniveau afkast Demografiske indikatorer Lokal/mikro-markedsudvikling Markedsniveau tomgang Lejeniveau ejendom Værdiudvikling enkelte ejendom Specifikke forhold for den enkelte ejendom Udvikling Kategoriskift Afkast ejendom Tomgang ejendom 9

11 markedsforhold, fortsat Ifo understreger samtidig, at prognoserne er præget af en vis usikkerhed, og at de kan ændres i takt med eventuelle politiske og/eller økonomiske tiltag til løsning af finanskrisen. Sådanne tiltag kan eksempelvis have karakter af etablering af yderligere finansielle hjælpepakker, en hurtigere løsning af bankkrisen eller en opblødning af de restriktive lånepolitikker på inter-bankmarkedet. Ejendomsmarkedet i Tyskland Uagtet den afdæmpede vækst på såvel det tyske som de øvrige europæiske markeder, udtaler en række autoriteter fortsat tillid til udviklingen på det tyske ejendomsmarked: Germany is the best port in a storm right now - fremgår det af rapporten Emerging Trends in Real Estate Europe 2009, offentligjort af Urban Land Institute and PricewaterhouseCoopers i januar Forholdsvis mange investorer ser Tyskland som et relativt stærkere marked sammenlignet med de øvrige europæiske markeder fremgår det af en rapport udarbejdet af Ernst & Young i januar 2009, hvor 90% af 100 interviewede professionelle ejendomsinvestorer fortsat ser Tyskland som et interessant investeringsmarked. Stemningen i den tyske ejendomsbranche er forsigtig optimistisk i starten af 2009, konkluderer Frankfurter Allgemeine Zeitung den 6. februar På det tyske marked for erhvervsejendomme forventes lejeniveau og priser i 2009 at blive reduceret med 1,0% til 1,5% på grund af den afmattende konjunktur for kontorejendomme lidt mere end for detail og logistik. Dette forventer det tyske ejendomsanalyseinstitut BulwienGesa i deres Property Market Index (offentliggjort i februar 2009). Markedet for boligudlejningsejendomme forventes at være mere stabilt, alene med prisfald på 0,5%, men med stabil eller svagt stigende leje. I 2008 er priserne på det tyske ejendomsmarked steget for fjerde år i træk. Stigningsgraden med 1,7% lå kun lidt under stigningen i 2007, skriver BulwienGesa i Property Market Index (offentliggjort i februar 2009). Ser man på erhvervsejendomme i forhold til boligejendomme ser man, at erhvervsejendommene har en mere positiv trend med en stigning på 2,5% mens leje og priser for boligudlejningsejendomme er steget med 1,1% i gennemsnit. Ifølge det internationale ejendomsrådgiverfirma Jones Lang LaSalle faldt værdien af det samlede antal handler (transaktionsvolumen) på det tyske marked for erhvervsejendomme med 64% i 2008 i forhold til rekordåret Årets transaktionsvolumen på EUR ca. 19,7 mia. er imidlertid det fjerde højeste siden Der er således snarere tale om en tilbagevenden til normale tilstande end et egentligt fald. Analyser fra BulwienGesa bekræfter endvidere en ny markedstendens i 2008, idet omkring 65% af den totale omsætning stammer fra enkelthandler, hvilket skyldes en kraftig reduktion af antallet af større porteføljehandler. Både Jones Lang LaSalle og BulwienGesa fremhæver, at investorerne som følge af finanskrisen, har haft vanskeligere ved at tilvejebringe finansiering end hidtil. Tendensen går således i retning af færre og større investorer med en høj andel af fremmedkapital. Ifølge BulwienGesa har den lokale prisdannelse imidlertid været relativ stabil på trods af finanskrisen, idet Tyskland ikke hidtil i samme grad som markederne i eksempelvis USA, England og Spanien har været præget af en spekulativt baseret efterspørgsel. For core ejendomme, dvs. ejendomme med god beliggenhed, god stand og gode lejekontrakter, er der således ikke registreret faldende priser. Det kan tværtimod konstateres, at værdien af disse ejendomme ved årets udgang i al væsentlighed var uændret i forhold til primo Dette gælder dog ikke for nødlidende ejendomme samt ejendomme til salg på vegne af nødlidende investorer. 10

12 Victoria Properties Årsrapport 2008 Ifølge BulwienGesa har boligudlejningsejendomme udgjort det mest stabile segment under finanskrisen og ejendomsanalyseinstituttet konkluderer Specielt vedrørende premium ejendomme, kan der ikke konstateres nogen forøget sensibilitet, hvad angår priser eller lejeniveauer (Bulwien- Gesa AG: Key Trends on the German Property Market, Q4 2008). Efterspørgsel Det er BulwienGesas konklusion, at det lave antal handler ikke skyldes manglende interesse for det tyske ejendomsmarked, men derimod knaphed på kapital og en generel tøvende holdning hos investorerne, der afventer klarere indikationer for prisudviklingen i BulwienGesa fremhæver endvidere, at investorer med høj andel af egenkapitalfinansiering og kendskab til markedet er i en god position for succesfuldt at træde ind på eller udvide deres position på markedet. Ifølge Jones Lang LaSalle søger investorerne at mindske risikoen ved primært at fokusere på ejendomme af høj kvalitet, på gode beliggenheder, med lange lejekontrakter og solide lejere. Den langsigtede værditilvækst sikres via aktiv udvikling af ejendommene gennem istandsættelser og ved at fremme genudlejning. Det forhold, at tyske investorer i højere grad er begyndt at investere i tyske ejendomme i de senere år, ses som et yderligere udtryk for en øget tillid til udviklingen i markedet, hvilket på længere sigt vil øge mobiliteten i markedet og derved mulighederne for salg. Efterspørgslen på de såkaldte core ejendomme i prisintervallet EUR mio. ser således ikke ud til at være påvirket nævneværdigt af den økonomiske afmatning. Tværtimod rapporteres om betydelig efterspørgsel efter disse ejendomme fra institutionelle investorer, herunder pensionskasser og forsikringsselskaber. Regionale vækstområder Tyskland er med sine omkring 82 mio. indbyggere og ca km 2 et land med store regionale forskelle i købekraft, BNP-bidrag, ejendomsmasse samt befolknings- og erhvervssammensætning. Berlin, Hamborg og Frankfurt For de tre byområder, hvor Victoria Properties ejendomme er beliggende, vurderes markedet at udvikle sig positivt fremover med hensyn til leje- og værdistigninger. Victoria Properties portefølje i Berlin består fortrinsvis af boligejendomme med butikslejemål i stueplan. Ifølge Jones Lang LaSalle forventes en årlig stigning i efterspørgslen på boliger i Berlin på op til lejligheder frem til Denne efterspørgsel, som ikke modsvares fuldt ud af nybyggeri, skyldes en kombination af øget tilflytning, positiv befolkningsudvikling, vækst i antallet af mindre husstande, samt ikke mindst nedlæggelse af ældre utidssvarende lejemål. Ifølge BulwienGesa har finanskrisen desuden ført til en afventende holdning hos potentielle lejlighedskøbere, hvilket bidrager til at forøge efterspørgsel på lejeboliger generelt. Gennemsnitslejen for lejeboliger i Berlin steg i 2008 med 5,3% i forhold til 2007 (fra 7,50 /m 2 til 7,90 /m 2 ), ikke mindst for moderne lejemål i velbeliggende ejendomme. Der er dog markante forskelle mellem de enkelte bydele, hvilket understreger vigtigheden af at analysere mikrobeliggenheden nøje. Arbejdsløsheden i Berlin har siden genforeningen i 1990 været højere end gennemsnittet for resten af Tyskland, men er faldet betydeligt de seneste år fra 19,0% i 2005 til 13,9% i Hamborg oplevede ligeledes en fortsat vækst i økonomien og et fald i arbejdsløsheden fra 10,2% i 2002 til 8,1% i På grund af Hamborgs varierede erhvervsstruktur er efterspørgslen på kontormarkedet relativ stabil, hvilket mindsker investeringsrisikoen i perioder med lavkonjunktur. At kontormarkedet i Hamborg fortsat er et sundt marked understreges af Jones Lang LaSalles forventning om en stigning i den gennemsnitlige kontorleje over de kommende år. 11

13 markedsforhold, fortsat Markedet for boligudlejning i Hamborg er tilsvarende karakteriseret ved den laveste tomgang af de syv store byer samt et højt og gennemsnitligt stigende lejeniveau. Det skyldes blandt andet byens gode socio-økonomiske udgangspunkt, med både høj gennemsnitlig disponibel indkomst, købekraft og bidrag til BNP målt pr. indbygger. Frankfurt am Main er Tysklands absolutte finanscentrum, men byen og regionen udgør endvidere et naturligt geografisk centrum for transport. Alene lufthavnen, der er en af verdens travleste, beskæftiger ca mennesker. Byer som Wiesbaden og Kelkheim i Frankfurts opland tiltrækker velstillede indbyggere, der pendler til centrum. I kraft af sin status som Land Hessens hovedstad, er Wiesbaden i sig selv en by i vækst og positiv økonomisk udvikling. I Frankfurt steg lejeniveauet på boligmarkedet i 2008 i forhold til året før, mens der for kontorlejemål sporedes en stabilisering i fjerde kvartal for den månedlige leje på EUR 35/m 2. BulwienGesa forudsiger et fald på 10-15% i top-lejen for kontorlejemål over de kommende år. Det afspejles i rangeringen af Europas top investeringsmarkeder, at investorer har en betydelig tillid til det tyske marked, idet Hamborg, München, Frankfurt og Berlin alle rangerer på top 10 af samtlige europæiske byer. Hamborg har endda forbedret sin position fra nummer tre til nummer to i løbet af Til sammenligning er København placeret som nummer 22. ( Emerging Trends in Real Estate Europe 2009, Urban Land Institute and PricewaterhouseCoopers, januar 2009). Sammenfatning Victoria Properties vurderer, på linje med majoriteten af de institutionelle investorer i Europa, det tyske ejendomsmarked til at være blandt Europas mest attraktive, og selskabet ønsker fortsat at forøge sin portefølje i Tyskland. De tyske ejendomme, som i dag lider store værditab er oftest karakteriseret ved: dårlig beliggenhed i såvel selve Tyskland som i de respektive byer (dårlig makro- og/eller mikrobeliggenhed). Dårlig eller mangelfuld stand og/eller udlejning til lejere med dårlig bonitet. S alg fordi ejendommene og/eller ejeren er nødlidende. Til sammenligning gælder overordnet følgende for Victoria Properties ejendomsportefølje: God vedligeholdelsesmæssig stand med en passende spredning i attraktive storbyer i Tyskland. Gode beliggenheder i ovennævnte storbyer. Alle større erhvervslejemål er udlejet til solide private eller offentlige lejere. Attraktiv finansiering med en lav gennemsnitlig lang rente. Reformer Med virkning fra 1. januar 2009 blev afgiften for køb af fast ejendom (Grunderwerbsteuer) ændret fra 3,5% til 4,5% i Hamborg. Dermed er afgiften på niveau med Berlin, mens det øvrige Tyskland fortsat har en ejendomskøbsafgift på 3,5%. 12

14 Victoria Properties Årsrapport 2008 Udvikling i købekraft hamborg Berlin düsseldorf köln frankfurt Købekraft 2008, i EUR pr. capita til til til til til stuttgart münchen Kilde: BulwienGesa/RIWIS Købekraften er størst omkring de syv største byer i Tyskland. 13

15 årets aktiviteter Trods finanskrisen forbedrede Victoria Properties koncernens likviditetsberedskab i Samtidig er grundlaget sikret for en neutral drift før værdireguleringer i Victoria Properties er derved godt positioneret til at fortsætte selskabets strategi og udnytte de muligheder for attraktive ejendomskøb, som forventes at vise sig de kommende år. seret på et højt vidensniveau om det tyske ejendomsmarked samt på at øge værdien af investeringer gennem aktiv forvaltning af ejendommene. i 2008 blev likviditetsberedskabet yderligere udvidet med EUR 2,7 mio. ved etablering af en driftskredit. Denne driftskredit var uudnyttet ultimo De væsentligste aktiviteter i 2008 til sikring heraf omfattede: Gennemførsel af en kapitaludvidelse på EUR 5 mio. (DKK 37 mio.) i form af en rettet markedskursemission tegnet af selskabets kerneinvestorer. Udstedelsen af de i alt nye aktier gennemførtes i december 2008 til kurs DKK 185 pr. aktie. De enkelte kerneinvestorers tegning af nye aktier er beskrevet nærmere under Aktionærforhold. Koncernens låneramme hos FIH Erhvervsbank A/S på EUR 107 mio. (DKK 800 mio.) til ejendomsinvesteringer i 2008 blev genforhandlet, således at afdragsprofilen på det samlede engagement, samt udnyttelsen af bridgefinansieringen på 30% af lånerammen, svarende til EUR 32,2 mio. (DKK 240 mio.), blev forlænget til den 1. oktober I tilknytning hertil har koncernens kerneinvestorer forlænget deres tilsagn om, og stillet uigenkaldelig garanti for, en senere tegning af nye aktier i en fortegningsemission, svarende til nominelt EUR 20,1 mio. (DKK 150 mio.). Fortegningsemissionen vil blive gennemført til kurs DKK 100 senest den 1. oktober Sikring af en lavere finansieringsrente via indgåelse af fire rentesikringsaftaler pr. 31. december 2008 til erstatning for to rentesikringsaftaler fra De fire nye rentesikringsaftaler har en samlet hovedstol på EUR 184 mio. (DKK mio.) og sikrer renten på et gennemsnitligt niveau på 3,9% eksklusiv rentetillæg. En tilpasning af organisationen med fuld positiv økonomisk effekt fra primo Organisationen er nu foku- Markedsudvikling Victoria Properties kunne i 2008 ikke konstatere nogen markant reduktion af ejendomspriserne inden for segmentet velbeliggende kvalitetsejendomme i centrale byer i Tyskland. Det er dog karakteristisk for markedet, at spændet mellem købers og sælgers forventninger til markedspriserne fortsat har en dæmpende effekt på antallet af transaktioner. Victoria Properties valgte derfor en afventende strategi i anden halvdel af 2008, og fokuserede i stedet på bearbejdning af selskabets pipeline, dvs. den udviklingsportefølje, som i dag indeholder en række attraktive investeringsmuligheder i de større tyske byområder. Købte og overtagne ejendomme i 2008 Victoria Properties videreførte i 2008 sin strategi om at fokusere på færre men større investeringer i gode og velbeliggende ejendomme. Ud over køb og overtagelse af tre ejendomme til en samlet værdi af i alt EUR 71,3 mio. (DKK 531,9 mio.) bestod selskabets væsentligste aktiviteter af en fortsat optimering af den eksisterende ejendomsportefølje, samt sikring af værditilvækst via istandsættelser og reduktion af tomgang. De tilkøbte ejendomme omfatter i alt kvadratmeter fordelt på 565 enheder (inklusiv parkering), og forøger de årlige lejeindtægter med ca. EUR 4,5 mio. (ca. DKK 33,5 mio.). Som et eksempel på den investeringspolitik Victoria Properties realiserer, kan nævnes den største enkeltejendom selskabet købte og overtog i Ejendommen udgør det nye 14

16 Victoria Properties Årsrapport 2008 bycentrum i Kelkheim, en forstad til Frankfurt. Området efterspørges i høj grad af velstillede indbyggere på grund af beliggenheden i de naturskønne Taunus bjerge og den korte afstand til Frankfurts centrum. Kelkheim har en købekraft på indeks 147, hvor Frankfurt til sammenligning ligger på indeks 114 (GfK, Gesellschaft für Konsumforschung, februar 2009). Ejendommen, som bærer navnet Neue Stadtmitte, blev indviet i november 2008 og overtaget af Victoria Properties 23. december Det nye bycentrum er fuldt udlejet på lange lejekontrakter til lejere med høj bonitet. Lejemålene omfatter blandt andet et plejehjem med tilknyttede beskyttede boliger, forpagtet til K&S (Dr. Krantz Sozialbau und Betreuung GmbH & Co. KG, en anerkendt tysk plejehjemsoperatør); et kvalitetssupermarked udlejet til REWE; den nye hovedfilial af den regionale bank Taunus Sparkasse; materialistkæden Drogerie Müller; et apotek samt adskillige andre klinik-, butiks-, gastronomi- og kontorlejemål. Med et nyetableret hovedbibliotek er byen Kelkheim en anden primær lejer. Markedspladsen, som er en del af bycenteret, vil desuden blive brugt til ugentlige markeder samt andre offentlige begivenheder på kommunens foranstaltning. Det nye bycentrum ligger i umiddelbar tilknytning til Kelkheims eksisterende sundhedscenter, hvilket skaber en god synergieffekt for de sundheds- og serviceorienterede lejere. En toetagers parkeringskælder med 318 parkeringspladser bidrager til den fornødne infrastruktur og skaber samtidig en høj frekvens af handlende. På Victoria Properties hjemmeside dk findes en oversigt over selskabets samlede ejendomsportefølje, som blandt andet indeholder billeder og links til bykort. Yderligere information om Neue Stadtmitte Kelkheim, samt et udvalg af de væsentligste lejere, kan findes på følgende tyske hjemmesider: Den samlede portefølje Fra og med årsrapporten 2008 opgøres antallet af ejendomme i selskabets portefølje ud fra en markedsmæssig og administrativ inddeling i naturlige enheder. Victoria Properties samlede ejendomsportefølje udgjorde således ved udgangen af 2008 i alt 43 ejendomme i og omkring Berlin, Frankfurt og Hamborg. Samlet udgjorde porteføljen kvadratmeter fordelt på i alt enheder. Fordelingen af kvadratmeter på de tre byer fremgår af figuren nedenfor. Fordeling af m² på byer - samlet portefølje 34% 45% De øvrige ejendomme erhvervet i 2008 omfatter en velbeliggende kontor- og boligejendom i hjertet af Berlin, i umiddelbar nærhed af Kurfürstendamm, samt en kontor- og butiksejendom i delstaten Hessens hovedstad, Wiesbaden, beliggende ca. 40 km fra Frankfurt. 90% af denne ejendom 20% er udlejet til delstaten Hessens kulturadministration. Frankfurt Hamborg Berlin Fordeling af m² på typer af lejemål - samlet portefølje 15 3%

17 Fordeling af m² på byer - samlet portefølje Fordeling af m² på byer - samlet portefølje 34% 34% 45% 45% årets aktiviteter, fortsat 20% 20% Frankfurt Hamborg Berlin Frankfurt Hamborg Fordelingen af kvadratmeter og lejeindtægter for den samlede tyske ejendomsportefølje fremgår af figurerne nedenfor. Fordeling af m² på typer af lejemål - samlet portefølje Fordeling af m² på typer af lejemål - samlet portefølje 3% 3% 46% 46% 51% 51% Berlin Erhverv Øvrige Boliger Erhverv Øvrige Boliger Fordeling af lejeindtægter på lejemål - samlet portefølje Fordeling af lejeindtægter på lejemål - samlet portefølje 6% 6% 33% 33% 62% 62% Erhverv Øvrige Boliger Erhverv Øvrige Boliger Fastsættelse af ejendommene til markedsværdi sker i en omfattende 5-trinsproces som beskrevet nedenfor: 1. Selskabets asset manager og en ekstern arkitekt gennemgår alle væsentlige forhold og vurderer udgifter til vedligeholdelse og eventuelle forbedringer. 2. der udarbejdes et 1. års normalbudget på ejendommene som lægges til grund for værdiansættelsen. 3. Selskabet udarbejder grundige markedsrapporter for de byer selskabet har ejendomme i. I den forbindelse køber selskabet markedsdata fra Jones Lang Lasalle og Bulwin- Gesa. 4. der gennemføres to gange årligt personlige interviews om markedsforholdene med ledende aktører i de tre byer. 5. Alle disse data og analyser kommer afslutningsvis til udtryk i en afkastprocent og dermed en værdiansættelse af de enkelte ejendomme. Victoria Properties foretog i 2008 værdireguleringer på ejendomme på EUR 10,5 mio. der sammensætter sig af samlede opskrivninger på EUR 13,8 mio. og samlede nedskrivninger på EUR 3,3 mio. Opskrivningerne kan særligt henføres til, at ejendomme erhvervet på projektstadiet nu fremstår færdigopførte og fuldt udlejede, reduktion af tomgang i selskabets ejendomme samt indgåelse af lejekontrakter på forbedrede vilkår som følge af selskabets aktive ejerskab. For Victoria Properties samlede portefølje af ejendomme ser nøgletallene således ud pr. 31. december 2008: Samlet værdi af investeringsejendomme: EUR 246,3 mio. Samlet årlig nettolejeindtægt: EUR 13,5 mio. Gns. leje pr. m 2 : EUR 8,63. Gns. afkastkrav pr. 31. december 2008: 5,0 %. Udlejningsprocent pr. 31. december 2008: 97% Markedsanalyse For så vidt angår generel markedsanalyse er samarbejdet med det internationalt anerkendte ejendomsmægler- og rådgiverfirma, Jones Lang LaSalle, samt det uafhængige analyseinstitut BulwienGesa, fortsat et vigtigt supplement til selskabets interne analysearbejde. Disse to firmaer leverer detaljerede og præcise data, og udgør selskabets primære eksterne kilder til information om udviklingen på det tyske marked og den tyske økonomi. 16

18 Victoria Properties Årsrapport 2008 Begivenheder efter 31. december 2008 Der har i perioden efter 31. december 2008 været et urealiseret tab på rentesikringsaftaler på ca. EUR 2,8 mio. opgjort medio februar Forventninger til 2009 For 2009 forventer Victoria Properties en nettoomsætning fra udlejning af koncernens ejendomme i størrelsesordenen EUR 13,5 mio. i forhold til EUR 9,5 mio. i 2008, og et neutralt resultat før skat og værdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter. I resultatforventningerne indgår øgede lejeindtægter som følge af overtagelse af ejendomme i Koncernens administrationsomkostninger er reduceret i forhold til 2008 via organisatoriske tilpasninger og generelle aktivitets- og omkostningsbesparelser, og yderligere besparelser planlægges. Usikkerheder og risici Ud over den nuværende usikkerhed på de finansielle markeder kan flere faktorer medføre, at den faktiske udvikling i 2009 afviger væsentligt fra selskabets nuværende forventninger. Blandt andet kan fremhæves usikkerheder og risici relateret til: Udviklingen på det tyske ejendomsmarked samt i selskabets ejendomsportefølje. Udviklingen i renteomkostningerne. Selskabets gennemsnitlige rente forventes i 2009 at falde som følge af to rentesikringsaftaler indgået i oktober 2008, som har reduceret den gennemsnitlige rente på koncernens gældforpligtelser, hvilket får fuld effekt i For 2009 forventer Victoria Properties neutrale pengestrømme fra selskabets driftsaktiviteter. 17

19 koncern- og ledelsesforhold Organisation Victoria Properties sigter mod til enhver tid at have en kompetent organisation, som kan honorere de høje krav, koncernen kontinuerligt stiller til blandt andet investeringsarbejdet og den finansielle rapportering. Centralt i selskabets strategi er, at organisationen koncentrerer sig om sine kernekompetencer, investering i og udvikling af ejendomme, mens opgaver vedrørende f.eks. jura, skat og administration af tyske ejendomme, varetages af samarbejdspartnere med spidskompetencer inden for disse områder. Som del af et ønske om at reducere selskabets administrationsomkostninger, foretog Victoria Properties i tredje kvartal 2008 en reduktion af organisationen, som har fuld økonomisk positiv effekt fra årsskiftet. Ved regnskabsårets afslutning havde selskabet medarbejdere inden for områderne research og analyse, investering, økonomi og administration. Væsentlige aftaler med ledelsen Der er indgået bonusaftaler med direktionen, såfremt nærmere definerede mål i forhold til segmentet fonde bliver opfyldt. Viden og kompetencer Det er Victoria Properties målsætning, at selskabets medarbejdere skal være i besiddelse af en høj faglighed inden for deres felt samt have et indgående kendskab til det tyske ejendomsmarked. Selskabet lægger vægt på at ansætte medarbejdere med disse kompetencer og tilstræber løbende videreuddannelse af alle medarbejdere. Victoria Properties anser medarbejderne og deres viden for at være et væsentligt aktiv. Sideløbende med opbygningen af organisationen, har medarbejderne i Victoria Properties sammen med ledelsen defineret og udviklet den enkeltes opgaver og ansvarsområder. Dette er en proces, som foregår løbende. På denne måde ønsker selskabet at sikre, at der er klarhed omkring ansvars- og opgavefordelingen samtidig med, at den enkelte medarbejders kompetencer og viden udnyttes bedst muligt. Victoria Properties er bevidst om, at en væsentlig forudsætning for, at koncernen og dens medarbejdere kan bibeholde det høje faglige niveau inden for alle fagområder, er en høj grad af videndeling. Dette sikres blandt andet gennem vedligeholdelse af effektive databaser med alle relevante informationer om koncernens ejendomme samt interne og eksterne møder inden for samt på tværs af hver faggruppe. 18

20 Victoria Properties Årsrapport 2008 Bestyrelse Adm. direktør Ejendomme Økonomi/ Administration Research & Analyse Investeringer Asset Management Administration Økonomi Værktøjer og processer Som led i opbygningen af organisationen har Victoria Properties etableret interne rutiner og værktøjer, som understøtter selskabets forretningsgange og processer. Dette gælder for såvel investeringer, Asset Management, økonomi, som den daglige administration. Disse processer og værktøjer udvikles og forbedres løbende, således at alle interne og eksterne forretningsgange til stadighed sikrer kvalitet og omkostningsbevidsthed. Skabelse af en attraktiv arbejdsplads Det er Victoria Properties hensigt at skabe og vedligeholde en organisation præget af professionalitet, fleksibilitet og forandringsvillighed, og koncernen tager i den forbindelse en række initiativer til at sikre medarbejdernes trivsel. Derudover lægger koncernen vægt på at skabe et godt arbejdsklima gennem regelmæssige sociale arrangementer. Victoria Properties har udarbejdet en personalehåndbog, som beskriver væsentlige politikker og forhold i selskabet, som ikke fremgår af de enkelte medarbejderes ansættelseskontrakter. Håndbogen sikrer en fælles forståelse af selskabets værdigrundlag og politikker inden for human ressource området. 19

21 risikoforhold og -styring Victoria Properties aktiviteter er forbundet med såvel markedsmæssige som finansielle risici. I dette afsnit beskrives de væsentligste risici, som kan påvirke mulighederne for at opfylde koncernens strategiske mål og budget, samt de forholdsregler, der tages for at minimere risici. Det er en fast del af selskabets årsplan at gennemgå og vurdere alle væsentlige risikoområder på grundlag af redegørelser fra direktionen. Dette sikrer, at hvert enkelt risikoforhold behandles mindst én gang om året. Direktionen kommenterer ligeledes i sin løbende rapportering til bestyrelsen udviklingen inden for koncernens væsentligste risikoområder. Markeds- og konkurrenceforhold Det er Victoria Properties vurdering, at selskabet ikke har væsentlige markedsmæssige risici, ud over hvad der er almindeligt for ejendomsinvesteringer i Tyskland. Inden for markeds- og konkurrenceforhold udgør følgende faktorer de væsentligste risici i relation til Victoria Properties forretningsområde: Udviklingen på det tyske ejendomsmarked og i den tyske økonomi Det er væsentligt for Victoria Properties forretning at finde de rigtige ejendomme til den rigtige pris. Rentestigninger kan medføre faldende afkast på disse ejendomme, ligesom en negativ udvikling i den tyske økonomi og på det tyske arbejdsmarked kan betyde reducerede muligheder for at udleje tomme lejemål. Victoria Properties rentepolitik er beskrevet nærmere i afsnittet Renterisiko i det følgende. Set i lyset af de seneste års omsætning på ejendomsmarkedet samt prisudviklingen på det tyske marked for udlejningsejendomme, er det selskabets vurdering, at der i de kommende år fortsat vil være en tilfredsstillende balance mellem afkast og risiko ved investering i ejendomme i Tyskland. Denne vurdering bygger på, at den tyske økonomi har et solidt udgangspunkt efter tre år med stigende vækstrater og faldende arbejdsløshed. På trods af finanskrisen, der prægede ejendomsmarkedet i 2008, tegner værdien af årets samlede antal handler (transaktionsvolumen) for tyske erhvervsejendomme til at nå gennemsnitsniveauet for årene før rekordårene Samtidig er de tyske institutionelle investorer, herunder banker, forsikringsselskaber og open-ended funds, foruden formuende privatinvestorer, i stigende grad begyndt at investere på hjemmemarkedet, hvilket på længere sigt forventes at øge efterspørgslen og dermed priserne. På den baggrund vurderer Victoria Properties, at mulighederne for langsigtede værdistigninger på tyske ejendomme fortsat er gode. Køb af passende ejendomme Victoria Properties har et omfattende netværk af ejendomsudbydere i Tyskland, og bliver præsenteret for et stigende antal tyske ejendomme. Samtlige ejendomsprospekter gennemgås, men kun ejendomme, som lever op til selskabets kvalitets- og afkastkrav, udvælges til yderligere sagsbehandling. Ved køb af en ejendom er der risiko for, at den er behæftet med fysiske eller juridiske fejl og mangler, som kan medføre betydelige omkostninger. For at sikre sig mod uforudsete negative hændelser iværksættes før købet en due diligence proces bestående af en række omfattende økonomiske, tekniske og juridiske undersøgelser udført af rådgivere med specialviden inden for de pågældende fagområder. Samtidig foretager Victoria Properties investeringsteam grundige 20

22 Victoria Properties Årsrapport 2008 analyser af datamaterialet for hver enkelt ejendom, ligesom selskabets investeringsteam og/eller selskabets tekniske rådgivere flere gange besigtiger ejendommene før et eventuelt køb. Derudover sikrer Victoria Properties sig, at der i købsaftalerne i videst muligt omfang udstedes en række sælgergarantier, hvorved sælger efterfølgende kan drages til ansvar for eventuelle fejl og mangler. Sælgers bonitet undersøges endvidere i denne proces som en yderligere sikring af garantiernes værdi. Selskabet vurderer på den baggrund, at der kun er begrænset risiko for, at en ejendom indeholder alvorlige fejl og mangler, der ikke er påvist og kompenseret for i forbindelse med handlen. Efterspørgsel, omkostninger og lejeindtægter De enkelte ejendommes løbende driftsøkonomi kan blive påvirket af svigtende udlejning (tomgang), omkostninger til ombygning og vedligeholdelse samt regulering af lejeindtægter. Derfor er reduktion af tomgang samt optimering af vedligehold og lejeindtægter et hovedmål i driften af ejendommene. Derfor udarbejder selskabet i samarbejde med de tyske ejendomsadministratorer en detaljeret forretningsplan for hver enkelt ejendom der beskriver, hvorledes ledige lejemål bedst markedsføres over for de rigtige målgrupper, hvilke forbedringer der skal udføres på ejendommen, og hvordan dette kan forventes at påvirke lejeniveauet. med planen for den pågældende ejendom. Da Victoria Properties primært investerer i gode ejendomme beliggende på attraktive adresser, er det selskabets vurdering, at disse ejendomme også fremover vil blive betragtet som attraktive af potentielle lejere. En væsentlig driftsmæssig risiko er lejers opsigelse eller svigtende betalingsevne. Risici forbundet hermed søges reduceret via lejerspredning, lejeforskud, deposita og eventuelt lejegarantier. I forbindelse med indgåelse af nye lejemål vurderes lejers bonitet, og der stilles i visse tilfælde krav om moderselskabsgaranti for lejen. Victoria Properties erhvervslejemål er hovedsageligt udlejet til offentlige institutioner og større virksomheder, der har indgået lejekontrakter for en flerårig periode. Pr. 31. december 2008 er koncernen via lejekontrakternes opsigelsesvarsler garanteret lejeindtægter på minimum EUR 30,5 mio. (DKK 227,5 mio.) over de kommende 5 år. Derudover sikrer lejekontrakterne EUR 37,9 mio. (DKK 282,7 mio.) i lejeindtægter på lejekontrakter der løber over 5 år. Finansielle forhold Finansielle risici udgør en væsentlig faktor i Victoria Properties risikostyring. Det er Victoria Properties direktion, der i samarbejde med bestyrelsen, forestår styringen af de finansielle risici i henhold til selskabets politik på området. Politikken fastsætter retningslinjer og rammer for koncernens finansielle dispositioner. Disse planer vurderes løbende og korrigeres ved eventuelle afvigelser. Nøjagtige instrukser for udstedelse af fuldmagter til at iværksætte ombygnings- og vedligeholdelsesarbejder sikrer, sammen med et effektivt internt kontrolsystem, at der kun igangsættes arbejder, som er i overensstemmelse Bestyrelsen orienteres på hvert bestyrelsesmøde, hvor også den langsigtede finansielle udvikling i koncernen gennemgås. En uddybende gennemgang af finansielle risici er omtalt i årsregnskabets note

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 93 1 af 22 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Resume I overensstemmelse med selskabets forventninger som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2008 blev årets resultat før skat samt

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 1 af 19 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Godt rustet til yderligere vækst i 2008 Resultat før skat og dagsværdiregulering af finansielle instrumenter udgør for perioden 1. januar til 31. marts 2008 EUR

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2008

Delårsrapport for 3. kvartal 2008 1 af 21 Delårsrapport for 3. kvartal (Perioden 1. januar til 30. september ) Victoria Properties styrker sit likviditetsberedskab og bekræfter langsigtet strategi Resultat før skat og dagsværdiregulering

Læs mere

Til vores aktionærer s. 2. Regnskabsåret kort s. 4. Koncernenes hoved- og nøgletal s. 5. Idégrundlag og strategi s. 6. Markedsforhold s.

Til vores aktionærer s. 2. Regnskabsåret kort s. 4. Koncernenes hoved- og nøgletal s. 5. Idégrundlag og strategi s. 6. Markedsforhold s. Årsrapport 2007 Victoria Properties Årsrapport 2007 indhold Ledelsesberetning Til vores aktionærer s. 2 Regnskabsåret kort s. 4 Koncernenes hoved- og nøgletal s. 5 Idégrundlag og strategi s. 6 Markedsforhold

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2009

Årsregnskabsmeddelelse 2009 1 af 21 Resume Resultatet for 2009 udgjorde EUR -3,5 (DKK -26,1 mio.) før skat og EUR -3,0 (DKK -22,7 mio.) efter skat. Resultatet er påvirket af engangsudgifter til tilpasning af organisationen og projektomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 1 af 18 Delårsrapport for 1. kvartal (Perioden 1. januar til 31. marts ) Victoria Properties godt rustet til Resultat før skat og dagsværdiregulering af finansielle instrumenter udgjorde EUR -0,3 mio.

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2009 Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested Samlet portefølje Frankfurt Hamburg Berlin Hvorfor Tyskland hvorfor nu? Tyskland har stor økonomisk

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Berlin

Ejendomsmarkedet i Berlin Ejendomsmarkedet i Berlin Introduktion Victoria Properties A/S Børsnoteret ejendomsselskab etableret medio 2006 Forretningsområdet er investeringer i velbeliggende erhvervs- og boligejendomme i større

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Victoria Properties Investorpræsentation

Victoria Properties Investorpræsentation Victoria Properties Investorpræsentation 21. November 2011 Kontakt: Peter Westphal Administrerende direktør Telefon: +45 4547 7500 E-mail: pw@victoriaproperties.dk Yderligere information: www.victoriaproperties.dk

Læs mere

INDHOLD. Victoria Properties Årsrapport 2011

INDHOLD. Victoria Properties Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2011 INDHOLD LEDELSESBERETNING Regnskabsåret kort Kapitalforhold Koncernens hoved-

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Victoria Properties 20. juli 2009

Victoria Properties 20. juli 2009 Sejlene rebes fokus på overskud Med et relativt stabilt tysk ejendomsmarked og en uændret ejendomsportefølje fortsætter Vicotria Properties med at skære organisationen til et lavere aktivitetsniveau. Herved

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2009

Delårsrapport for 1. halvår 2009 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties fastholder forventningerne til Resultat før skat og dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter for 1. halvår udgjorde

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed Ejer og driver 200 kontor-, bolig- og detailejendomme Samlet værdi DKK 16,6 mia. og

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR marts Årsregnskabsmeddelelse 2007

FONDSBØRSMEDDELELSE NR marts Årsregnskabsmeddelelse 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 72 10. marts 2008 Årsregnskabsmeddelelse 2007 - Resultatet for året er tilfredsstillende og på niveau med det forventede - Budgetteret investeringsramme i 2008 på ca. DKK 775,0

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012, Nasdaq&OMX&Copenhagen&A/S& & & & Selskabsmeddelelse& nr.02&/&2013& Aarhus,&19.&februar&2013& CVR.&nr.&29&14&98&60&&&& www.berlin4.dk& & & Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 1 af 28 Delårsrapport for 1. halvår Resumé Fortsat stigning i omsætning og primært resultat baseret på god underliggende drift Victoria Properties forøgede omsætningen til EUR 8,7 mio. i 1. halvår fra

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 37 Den uafhængige revisors erklæringer 38

Påtegninger Ledelsespåtegning 37 Den uafhængige revisors erklæringer 38 INDHOLD Ledelsesberetning Regnskabsåret kort 2 Kapitalforhold 5 Koncernens hoved- og nøgletal 7 Idégrundlag og strategi 10 Markedsbeskrivelse 12 Ejendomsportefølje 17 Fund & Asset Management 19 Årets aktiviteter

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015

Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015 Meddelelse nr. 273 19. august 2015 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgjorde DKK 299 mio. for første halvår 2015 mod DKK 218 mio. for samme periode sidste

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016

Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Meddelelse nr. 281 26. maj 2016 Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Omsætning på DKK 298 mio. i første kvartal 2016svarende til niveauet for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT) på DKK 182 mio.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 5/2014 26. august 2014 Delårsrapport, 2. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Velkommen til. Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S

Velkommen til. Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S Velkommen til Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Flemming Lindeløv. 3. Fremlæggelse af årsregnskab

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9

Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 Core German Residential II 1 CORE GERMAN RESIDENTIAL INDHOLD: II Nyhedsbrev 20. december 2011 Nummer 9 INDHOLD: 1. Carl-Fried-Haus købt i Köln Læs om en stor dejlig ejendom i Köln, som vi har købt for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2012 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Omsætning på DKK 577 mio. mod DKK 583 mio. samme periode

Læs mere

Nordicom A/S. Q2 rapport 2005

Nordicom A/S. Q2 rapport 2005 17. august Q2 rapport Nordicom A/S Q2 rapport Nordicoms halvårsresultat udgør 113,6 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 78 mio. kr. fra 2004 ( 2004 35,6 mio. kr.), svarende til en forbedring på

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2010

Delårsrapport for 1. halvår 2010 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 113 1 af 21 Delårsrapport for Victoria Properties udskyder emission og forlænger bridgefinansiering. Driften af ejendommene udvikler sig tilfredsstillende og understøtter den forventede

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Selskabets profil EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S er et selskab, der investerer i ejendomme beliggende i Tyskland. Investeringsstrategien

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014

Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014 Nyhedsbrev nr. 13 25. marts 2014 1. Det går godt 2013 blev et godt år for ejendomsselskabet, bl.a. som følge af en værdiregulering af selskabets ejendomme på 9%. Afkastet målt som ændring i indre værdi

Læs mere