Generalforsamling 9. april år efter tyskernes besættelse af Danmark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 9. april 2013. 73 år efter tyskernes besættelse af Danmark."

Transkript

1 Generalforsamling 9. april år efter tyskernes besættelse af Danmark. På dagsordenen til generalforsamlingen indgår en ledelsesberetning fra Højskolens forstander, og skolens revisor fremlægger skolens regnskab for Og så er skolekredsens medlemmer godt orienteret om Bornholms Højskoles forhold. Jeg synes derfor, at det er helt spildt ulejlighed at gentage forstanderens meget grundige skriveri om året 2012 på Bornholms Højskole, så derfor vil bestyrelsens beretning nøjes med at forholde sig til enkelte områder, som har beskæftiget os i årets løb. Bestyrelsen arbejder i henhold til vedtægternes 6 og har den overordnede ledelse af højskolen og er ansvarlig for højskolens økonomi. I det daglige er det selvfølgelig forstanderen, der leder Højskolen, og bestyrelsen følger i bestyrelsesmøderne nøje med i den daglige drift og er gennem hele året underrettet om alt det, der foregår på Højskolen. Samarbejdet mellem skolens leder og bestyrelsen bygger på en høj grad af tillid og fungerer efter bestyrelsens mening perfekt. Netop på en Højskole er forstanderens/forstanderparrets rolle ikke kun varetagelse af et job, men en livsstil, der nok så meget er betingelsen for, at Højskolen lever op til sit værdigrundlag at skabe et trygt og inspirerede skolemiljø, hvor den enkelte kan uddybe sin modtagelighed, frigøre fantasien og kreativiteten, skærpe den kritiske sans og opleve ansvar for fællesskabet, som det bl.a. fremgår af værdigrundlaget for Bornholms Højskole, og som det virkelig gennemsyrer arbejdet på Bornholms Højskole. Indtil nu har Bornholms Højskole, der har været hjemmehørende her på stedet i 120 år siden 1893, formået at følge med tiden og indrette sig efter de forhold, der til enhver tid har været udmøntet gennem lovgivningen. Det er gået lidt op og lidt ned, men Højskolen har bestået, som en del af det bornholmske samfund, og ingen har sat spørgsmålstegn ved, om en højskole, kan eksistere eller skal eksistere på Bornholm. Hvis man følger med i, hvordan HøjskoleDanmark har det i dag, kan man konstatere, at der er blevet væsentlig færre højskoler de seneste år, og at højskolerne har måttet dreje nøglen om på grund af et svigtnede elebgrundlag. Årsagerne er flere. Staten har sænket tilskud til korte kurser og til bygninger. Der sker hele tiden ændringer i lovgivningen og i

2 administrationen af højskolerne, der måske ikke er tænkt som barrierer for tilgang af elever til højskolen, men som virker sådan. Det kan handle om udenlandske elever, der ikke længere er plads til, fordi der ikke må være flere udlændinge end danskere på et kursus, og om unge uden ungdomsuddannelse, der kunne have haft stor gavn af et højskoleophold, så de fik det skub, der bragte dem videre, men som ikke fik muligheden, fordi der ikke i det offentlige kan findes udvej for at yde de få lommepenge, der er nødvendige, for at en ung kan forlade kontanthjælpssystemet for at få et ophold på en højskole. Det er ikke en let opgave at drive en højskole, men her på Bornholms Højskole går det faktisk godt, selv om 2012 ikke har været det letteste år i denne bestyrelses tid. Regnskabsresultatet ligger små kr. under det budgetterede, men må i betragtning af det store fald i sommerkursisternes antal i 2012, anses for yderst acceptabelt. Godt kr. er realiseret, og det er vi tilfredse med. Bornholms Højskole hører ikke til blandt de lukningstruede højskoler, men kan let komme det, hvis vi ikke formår at indrette os og tilpasse os de nye virkeligheder, der hele tiden bliver omsat til barske realiteter. Her kan jeg nævne i flæng: den statslige uforudsigelighed i tildeling af midler de sidste år, ændringer i kursisters krav til komfort, oprettelse af nye fag, der netop nu er moderne, mulighederne for tilførsel af kapital, så bygningsmassen kan vedligeholdes og måske udvides, om højskolernes plads i uddannelseshierarkiet er et højskoleophold en gevinst i et videre uddannelsesforløb eller er opholdet mere at regne som en del af et fjumreår? Det er spørgsmål, der hænger i luften, og som alle med tilknytning til højskolemiljøet gerne ville have svar på, så vi så meget frem til kulturminister Marianne Jelveds besøg Højskolen den 4. marts. Vi havde faktisk indbudt ministeren til at tale efter generalforsamlingen, men det kunne ikke passes ind i hendes travle kalender. Man skal jo være glad over overhovedet at få Højskolernes minister på besøg, så det er vi. Hun gjorde sig umage for at virke positiv, men der var ingen løfter til højskolerne om nemmere vilkår i fremtiden. For en sikkerheds skyld havde Forstanderen udarbejdet et enkelt stykke papir, som ministeren fik med sig hjem, så hun nu er velorienteret om Bornholms Højskoles udfordringer og ønsker til fremtiden.

3 I går var der så en landsdækkende konference, hvor ministeren ønskede at drøfte nye muligheder og barrierer for højskolerne, Jeg var ikke med, men det var Nicolai Malling og Højskolens forstander, og jeg er sikker på, at de senere gerne vil redegøre for ministerens opsummerende betragtninger. For at være helt ærlig, så er jeg alligevel ret sikker på, at Folketinget ikke har meget andet end ord at gøre godt med, når det handler om Højskolernes fremtid i højskolernes hjemland, og det er en af grundene til, at højskolerne har vanskelige vilkår i dagens Danmark. Som jeg sagde for lidt siden handler ledelse af en højskole i høj grad om at rette ind efter forholdene. Og det var netop det, der skete, da bestyrelsen besluttede at interkurserne fra efteråret 2012, så de nu har 30 ugers varighed. Det betyder, at disse kurser, der fortrinsvis er beregnet til unge mennesker er forlænget med 5 uger. Det har helt øjensynligt også haft betydning for valget af Bornholms Højskole, at man på Bornholm nu starter samtidig med andre Højskoler, og ikke flere uger senere. Fagene er udvidet med musik og kultur og kreativitet. Men det uddyber Forstanderen i øvrigt senere i sin beretning. Med denne ændring blev der et overlap mellem sommerkurser og vinterkurser, og flere elever, end der faktisk er plads til på Højskolen, men med sædvanlig kreativitet løste Højskolen indkvarteringsproblemet til alles tilfredshed. Lige nu har vi 42 vinterelever. Det er i underkanten af, hvad vi selv mener, er nødvendigt for at opretholde en god økonomi, men ikke altafgørende, hvilket jeg vender tilbage til om et øjeblik. Jeg har i stille stunder spurgt mig selv om, hvordan man i dag opretholder og fornyer kulturen i Danmark? Museer højskoler oplevelsescentre osv. Når de først er der museerne og højskolerne er der lovgivning, der sikrer driftstilskud til den daglige drift, men det kniber vældigt med i driftsbudgetterne at få råd til nødvendig vedligeholdelse af bygninger og inventar, for slet ikke at tale om fornyelse af gamle bygninger for at imødekomme tidens ændrede krav. Hen ad vejen er det jo nødvendigt med fornyelse, hvilket vor højskole virkelig bærer præg af også er sket. Af højskolens regnskab fremgår da også, hvordan man tidligere kunne finansiere nye byggerier. F. eks. med 30 årige realkreditlån, lån med kommunal garanti og endelig rente og afdragsfrie lån fra amt og kommune.

4 I dag kan man næsten udelukkende skaffe nye penge ved at søge fonde, som forsøger at løfte den opgave, som for nogle få år siden tilkom det offentlige Danmark, stat, amt og kommuner. Amterne eksisterer jo ikke længere, men her på Bornholm har amtet, inden for de sidste 20 år, alligevel i finansieret kunstmuseet med over 40 mill. kr., og deltaget i byggeriet af NaturBornholm med 7,5 mill. + uvurderlige tjenesteydelser til et ikke nærmere specificeret beløb + deltaget i adskillige andre projekter. Staten har vel delvis fraskrevet sig den opgave, det er at forny den danske kulturarv i provinsen. Højskolen har godt nok i 2012 fået kr. fra en kulturministeriel finanslovsbevilling på 10 mill. kr. til miljørenovering. De penge blev efter ansøgning brugt til en meget tiltrængt omlægning af varmerør til elevhusene og til isolering af et par loftsrum i 2 af husene. Hvis det var tanken, at de større kommuner efter kommunalreformen skulle have ansvaret for bevarelsen ig udvikling af kulturen, kan det nu konstateres, at den opgave kan kommunerne ikke løfte i hvert fald ikke i krisetider og ikke i de økonomisk svage kommuner. Det her skal ikke overhovedet betragtes som en kritik af Bornholms Regionskommune tværtimod, men derimod en understregning af, at ikke nok med, at udviklingen i udkantsdanmark sættes i stå og bliver til afvikling i stedet, bl.a. på grund af den øgede centralisering, statslige arbejdspladsers forsvinden og befolkningsafvandringen så forsvinder de gængse lånemuligheder også i de berørte områder. De rente og afdragsfrie lån må betragtes som uladesiggørlige i Lån hvor kommunene giver en garanti, støder på kommunernes egne investeringsmuligheder, og bankerne, ja, dem vender jeg tilbage til! Det bliver i fremtiden de mange forskellige fonde med mange penge, der skal holde for og betale hovedparten, når nye projekter af allehånde art skal realiseres. Når der berettes glædesstrålende om nyskabelser på tegnebrættet, så lyder det, når der spørges til hvordan de skal finansieres: Vi søger fondsmidler. Selv Staten søger fondsmidler se bare på Hammershus, Bornholms største turistattraktion, der fik en donation fra Mærsk over 90 mill. kr. Bornholms Højskole ved det bedre end de fleste, for vi er jo flere gange blevet reddet af fondsmidler og tilskud fra organisationer, der så

5 beredvilligt støtter den indsats Højskolen gør for at være med til at løse f. eks. den store arbejdsløshed bland unge mennesker.. Uden Sparekassens Fond, der gav en bevilling til driften af højskolen i 2007 ingen højskole. Uden Sparekassens Fond ingen startkapital til det nye byggeri Uden Brdr. Larsens Fond ingen moderne foredragssal Uden Mærsk Mc Kinney og Hustrus Fond intet nybyggeri Uden Bornholms Brand intet inventar i den nye værelsesfløj Rotary på Bornholm har med en gave på kr. i år sikret, at nogle bornholmske unge, der kan profitere af et højskoleophold, så de kan komme videre med en ungdomsuddannelse, får muligheden for et ophold på Bornhoms Højskole, og Odd Fellow har givet kr. til lommepenge til unge, der via Kommunens UTA projekt får tilbudt et højskoleophold uden lommepenge. På Højskolen er vi dels dybt taknemmelige over fondenes og organisationernes generøsitet og deres forståelse for de udfordringer, det er at drive højskole på en ø i Østersøen, men også for deres vilje til i praksis at manifestere, at Bornholms Højskole er uundværlig. Allerede på sidste generalforsamling kunne vi jo bekendtgøre, at nu var drømmen om et nybyggeri med værelser med bad og toilet en realitet. 4,5 mill. kr. fra Mærsk var kronen på værket, eller måske var det lånetilsagnet fra Nordea på 3 mill. kr., der var det. Den 3. sept. underskrev vi så kontrakten på byggeriet efter en indbudt licitation med bygmester Bjarne Nielsen i Aakirkeby, som fik byggeriet i hovedentreprise. Stor ros til bygmesteren og hans folk. Tidsplanen holder, økonomien holder på kr. og øre, og vi er næsten i mål. Uden budgetoverskridelser. Veltilrettelagt byggeri, dygtig daglig byggestyring af bygmesteren og hans søn, af højskolens byggesagkyndige, Torben Rømer Jørgensen og af Højskolens dygtige pedel Jørgen Kofoed er i høj grad årsagen + selvfølgelig dygtige og motiverede håndværkere af alle slags.

6 Nu står huset der, og vi er meget glade for resultatet. Det er et smukt hus, det er anderledes, det er funktionelt, og det koster ikke 10 mill. kr. men kun ca. 9 inkl. moms, fordi licitationen gav et lidt fordelagtigere udkomme, end vi havde forudset, og fordi vi i sidste øjeblik pillede nogle forskønnelseprojekter af nybyggeriets nærmeste omgivelser ud af projektet. Så langt så godt men midt i det hele meddelte banken så, at vi ikke længere kunne låne 3 mill. kr., men kun 2 og ikke som et 30 årigt lån, kun som et 20 årigt. Årsag: Nordea havde tilsyneladende besluttet, at man ikke ønskede at give os et lån med længere løbetid end 20 år uvist af hvilken grund, og man havde vurderet Højskolen for 2. gang og fundet ud af, at fra vi fik lånetilsagnet, til vi var i gang med byggeriet var Højskolens værdi faldet med 4 5 mill. kr. p.g.a. boligprisernes fald i samme periode. Ændringen i lånetilsagnet klagede vi naturligvis over, så Højskolen er siden blevet vurderet en ekstra gang men alle 3 gange uden en eneste person tilknyttet højskolen fysisk har mødt den person, der vurderede højskolen på højskolen eller på de tilgrænsende arealer. Højskolen har i forvejen et 30 årigt lån i Nordea Kredit. Det er lidt over 8 år gammelt, og hidtil er renter og afdrag faldet prompte, så der er ingen belæg for at betragte os som en potentiel farlig, ustabil, dårligt betalende kunde. Højskolen er ikke overbelånt, og beviseligt har vi jo anbragt en pæn stor positiv egenkapital i Nordea. Men ret skal alligevel være ret! Bornholms Højskole hører nok i Nordeas øjne ikke til de bedste bankkunder. Vi har haft en pæn positiv egenkapital til forrentning i banken siden 2008, og vi har ikke trukket på den kassekredit, vi i nødstilfælde kunne bruge, og som vi har en aftale om, at vi må bruge. Det koster 7,8 % i rente. Af årets regnskab fremgår, at vi den 31. marts 2012 har fået 574 kr. i renter. Det er rentetilskrivningen for perioden 1. april af 2011 til 31. marts 2012, der udløser det formidable beløb. I periode stod der mindste kr. på kontoen, og det største beløb, der var indestående var på ca. 7,3 mill. kr. Det er helt efter reglerne, men i betragtning af, at Nordea netop har afleveret sit bedste regnskab nogensinde, er det en tankevækkende problematik. Men ikke et ondt ord om Nordea Danmarks bedste bank! Vi er meget glade for, at vi har en meget velvillig bank, og at vi overhovedet har kunnet få et realkreditlån, det er en næsten ukendt foreteelse i højskolekredse.

7 Personalet er venligt og imødekommende og må være alt for få, for det tog fra den 4. jan. til den 19. marts før vi modtog en meddelelse om, at den 3. vurdering af Højskolen viste, at vi kunne optage et 20 årigt 2½% s lån på 2,9 mill. kr. Det har vi nu ikke råd til, så vi nøjes med et lån på 2,5 mill. kr. Den årlige udgift er af gode grunde mindre for et 30 årigt lån end et 20 årigt, og det betyder jo, at vi kan låne færre kroner for de samme penge. Derfor må højskolens egenkapital holde for med de sidste penge, der kommer til at mangle for at færdiggøre værelsesfløjen, og hvad dertil hører, hvis det ikke lykkes os at skaffe fondsmidler til forskønnelsesopgaverne omkring nybyggeriet. Vi kan desværre ikke undgå at optage lånet. Vi har lige nu brugt alle tilskudsmidlerne undtagen ganske få af pengene fra Mærsk, som først overføres, når der foreligger en ibrugtagningstilladelse. Huset er næsten færdigt, men der kommer alligevel stadig regninger, som vi er i stand til at betale, fordi der lige nu indbetales kursuspenge fra sommerkursister. Men det er første gang siden 2008, at egenkapitalen er under 2 mill. kr. At sætte et nybyggeri til 9 10 mill. kr. i gang kræver megen overvejelse, men vi er begunstiget af, at vi inden genopretningspakken havde vist sine bivirkninger, havde haft 3 år med millionstore overskud på regnskabet. Da statstilskuddet til de korte kurser blev sat ned, forhøjede vi omgående prisen for et sommerkursus væsentligt, men det betød også, at kravet til komfort steg. Mange ældre kursister ønskede mere når de skulle betale mere. Vi mistede kursister p.g.a. den forhøjede pris, men også fordi vi ikke kunne tilbyde eget bad og toilet til værelserne. Sommeren 2012 var på den måde en dårlig sommer, for vi havde kun 840 kursister. Bornholms Højskole er i pensionistkredse meget populær, som Højskolen med den gode mad og den fantastiske stemning på øen med den fantastiske natur og Lillian. Så da råbet om bedre faciliteter begyndte og fortsatte, kunne vi enten se i øjnene, at vi fremover ville få færre kursister, og så kunne vi enten tære på kapitalen eller mere offensivt forsøge at forbedre muligheden for at skaffe flere kursister om sommeren og dermed flere penge fra staten i driftstilskud. Det sidste lød sjovest, men i realiteten vidste vi jo ikke om det var den rigtige strategi.

8 Og så tog vi skridtet til byggeriet af den nye værelsesfløj. Til stor begejstring kan vi nu konstatere, at allerede før bygningen er taget i brug, ser det ud til, at den er pengene værd. Første spadestik blev taget den 5. sept og indvielsen er berammet til den 17. maj. Med det første hold sommerkursister, der starter dagen før, den 16. maj tages huset i brug, og der er helt udsolgt i huset hele sæsonen. Fra der åbnes for salg af kursus efter jul, holdes der naturligvis øje med antallet af tilmeldinger fra år til år. I år, i 2013, har tilmeldingerne hele tiden ligget langt over, hvad de plejer. I dag har vi???? tilmeldinger. 2 gange før i denne bestyrelses regeringsperiode har vi afsluttet sommeren med over 1000 kursister, men aldrig nogensinde opnået så mange tilmeldinger som i år 2 måneder før sæsonen begynder. Vi har svært ved at skjule vores glæde og begejstring. Værelserne med bad og toilet er, som jeg lige har sagt, udsolgt, og vi kunne med lethed have solgt endnu flere af den slags. Så derfor spekulerer bestyrelsen på, om vi ikke skulle forsøge at skaffe fondsmidler til nok et værelsesbyggeri, denne gang med enkeltværelser med bad og toilet. Jeg sagde tidligere i min beretning, at 42 vinterkursister var i underkanten, og det er det, men det er ikke noget problem, når vi kan realisere over 1000 kursister om sommeren. Ser vi ud i fremtiden, ved vi i øvrigt, at antallet unge på de enkelte årgangene falder drastisk, så det er vel ikke helt ud i hampen at forudse, at der bliver brug for færre pladser på højskolerne også til unge danskere. Derfor synes jeg, at det er vigtigt, at Bornholms Højskole forbliver et hit i bevidstheden hos de ældre, der har tid og lyst at blive klogere og underholdt i et kreativt socialt miljø med moderne faciliteter, for de ældre bliver der nemlig flere mange flere af i fremtiden. Og noget spændende skal de jo foretage sig. De skal på Højskole på Bornholm. En god hjælp til at tiltrække pensionister til den kommende sæson har været den række udsendelser på flere TV kanaler, der viste livet på Bornholms Højskole i sommeren Glade, tilfredse pensionister, der spillede bridge eller krolf, og begejstret berettede om deres ferie på Bornholms Højskole. At blive interviewet i Familie Journalen, som forstanderparret blev, er også markedsføring af højeste kaliber. Det er svært at vide, hvad der motiverer

9 folk til at melde sig til et højskoleophold, men her er beviset for, at TV er en mulighed. Men det er dyrt, hvis det skal betales, så vi håber, at TV kanalerne følger succesen op i De gratis glæder er nu engang ikke at kimse af. For så vidt angår de unge, er det sværere at overbevise dem om Højskolens fortræffeligheder. Bornholm er langt væk, og vi er i skarp konkurrence med andre mere centralt beliggende højskoler. Vi har i årenes løb været godt hjulpet af de mange udenlandske unge, der har øje på Bornholms Højskole, og det er da lidt af et paradoks, at 10 unge japanere på vort vinterkursus i år kan spotte Bornholms Højskole, mens unge fra Sjælland mener, at Bornholm er alt for langt væk og i den grad udkanten af udkanterne. Det bliver sværere i fremtiden, som forstanderen også vil sige om lidt, at fylde højskolen med det samme antal udlændinge som nu, med mindre vi kan få tilladelse til en forsøgsordning på det område. Den skulle kunne realiseres, for det er kulturministeren selv, der har foreslået den. Men den løser ikke endeligt problemet udskyder det bare et par år eller tre. Men med færre unge danskere og udsigt til færre udlændinge står vi med en udfordring! Bestyrelsen mener, at Bornholms Højskole fortsat skal være en kunsthøjskole. Glas og keramikskolen er aftager til flere af vore elever hvert år. Den uddannelse blev jo alene placeret her på Bornholm på grund af vor tradition for at være keramikernes ø, og siden er fremragende glaskunstnere og smykkedesignere kommet til. Derfor er der stadig brug for Højskolen, så unge kan prøve sig lidt frem og snuse lidt til de forskellige kunstretninger, som vi kan tilbyde, før de træffer deres endelige valg. Derfor er det også nødvendigt at vore faglokaler for får en gennemgribende renovering. Der er netop blandt de ansatte på Højskolen lagt sidste hånd på en plan for, hvorledes lokaler til smykker, glas, keramik og maleri kan fornyes og indpasses i de eksisterende bygninger. Finansiering må selvfølgelig nødvendigvis udgøres af fondsmidler plus måske et nyt realkreditlån. Men som jeg tidligere har givet udtryk for måske med lidt andre ord: Stilstand er død! Som alle her ved, er den nye bygning beklædt med egespån fra Østerlars Savværk helt nøjagtigt. I kan selv gå ud og tælle efter. Det er i hvert fald det antal, Bjarne Nielsens folk har givet den sidste finish med en eller

10 anden slags olie, der skulle befri Højskolen for i de næste mange år at skulle vedligeholde dem. Jeg ved, at alle, der er her i dag og mange bornholmere i det hele taget, har et hjerte, der banker for Bornholms Højskole. Derfor får man nu en enestående chance for om 25 år at kunne vise sine børn, børnebørn, oldebørn eller venner og bekendte: Jeg har støttet højskolen, så den fik en nødvendig kapital til medfinansiering til renovering af bygninger og nybyggeri på Bornholms Højskole i 2013, 2014, Det er helt nødvendigt, at Højskolen selv kan lægge nogle penge på bordet, for at få andel i fondsmidler. Og byggeriet af den nye værelsesfløj har gjort et indhug i vor egenkapital. Derfor har vi fostret den utraditionelle ide, at sælge ud af husets egespån. Så køb en af de egespån, der beklæder Højskolens nybyggeri for 500 kr. og få sat dit navn på spånen i form af en lille messingplade med dit navn indgraveret. KL Guld og Sølv i Aakirkeby har doneret et antal messingplader + indgravering. Så for 500 kr. får man andel i den nye bygning. Bestyrelsen tror/håber, at der findes 1000 bornholmere, der hver vil give 500 kr., så vi kan lægge ½ mill. kr. i en pulje, der skal bevise, at vi på Bornholm vil vores højskole, at vi kan og vil bevare Højskolen som en moderne udadvendt højskole, der tager del i samfundsudviklingen uden at glemme sine rødder. ½mill. kr. vil være det ultimative bevis på, at der er stor folkelig opbakning til Bornholms Højskole og en stålsat vilje til at være med til at sikre Højskolens fremtid. TAK TAK TAK

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske,

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, religiøse eller organisatoriske bindinger At faglighed, fællesskab

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

IK Frem Motionscenter Suldrup. Arena Rebild / Stensbohallen. udlejer til IK Frem

IK Frem Motionscenter Suldrup. Arena Rebild / Stensbohallen. udlejer til IK Frem IK Frem Motionscenter Suldrup Arena Rebild / Stensbohallen udlejer til IK Frem Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. udvidelse af Stensbohallen... 4 3. Lejekontrakt med IK Frem, Sønderup Suldrup Idrætsforening...

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Referat generalforsamling

Referat generalforsamling Referat generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdtes den 20. marts 2014 i Nicolai Biograf, Skolegade 2A, 6000 Kolding. Dagsordnen var følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde Det var jo bare en drømmeagtig idé til at starte med. Men så snakkede vi lidt mere om det og pludselig havde vi en plan om en grillhytte, lavet i fællesskab. Klask! For hvem? For borgere, lokalråd, foreninger

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole

Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760 www.andebolle.dk auh@andebolle.dk Målgruppe Kurset er åbent for alle mellem 16

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Tine Christiansen. 4. Fastsættelse af kontingent.

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Uddannelsesforberedende Kursus

Uddannelsesforberedende Kursus Uddannelsesforberedende Kursus Andebølle Ungdomshøjskole - kom videre i dit liv! Matematik - Dansk - Kultur - Højskole - Venner for livet Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse...

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse... novonordisk.com Det er noget helt særligt at arbejde i en virksomhed som Novo Nordisk, der fremstiller medicin. For vores arbejde er med til at forbedre livskvaliteten for dem, der bruger vores produkter.

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

Dansk Farm Management

Dansk Farm Management Dansk Farm Management Udvælgelse af gårde som egner sig til investering Vurdering af potentiale i ejendommen Vurdering af afkastevne på ejendommen hænge sammen? Vurdering af potentielle forpagtere Trackrecord

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere