Generalforsamling 9. april år efter tyskernes besættelse af Danmark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 9. april 2013. 73 år efter tyskernes besættelse af Danmark."

Transkript

1 Generalforsamling 9. april år efter tyskernes besættelse af Danmark. På dagsordenen til generalforsamlingen indgår en ledelsesberetning fra Højskolens forstander, og skolens revisor fremlægger skolens regnskab for Og så er skolekredsens medlemmer godt orienteret om Bornholms Højskoles forhold. Jeg synes derfor, at det er helt spildt ulejlighed at gentage forstanderens meget grundige skriveri om året 2012 på Bornholms Højskole, så derfor vil bestyrelsens beretning nøjes med at forholde sig til enkelte områder, som har beskæftiget os i årets løb. Bestyrelsen arbejder i henhold til vedtægternes 6 og har den overordnede ledelse af højskolen og er ansvarlig for højskolens økonomi. I det daglige er det selvfølgelig forstanderen, der leder Højskolen, og bestyrelsen følger i bestyrelsesmøderne nøje med i den daglige drift og er gennem hele året underrettet om alt det, der foregår på Højskolen. Samarbejdet mellem skolens leder og bestyrelsen bygger på en høj grad af tillid og fungerer efter bestyrelsens mening perfekt. Netop på en Højskole er forstanderens/forstanderparrets rolle ikke kun varetagelse af et job, men en livsstil, der nok så meget er betingelsen for, at Højskolen lever op til sit værdigrundlag at skabe et trygt og inspirerede skolemiljø, hvor den enkelte kan uddybe sin modtagelighed, frigøre fantasien og kreativiteten, skærpe den kritiske sans og opleve ansvar for fællesskabet, som det bl.a. fremgår af værdigrundlaget for Bornholms Højskole, og som det virkelig gennemsyrer arbejdet på Bornholms Højskole. Indtil nu har Bornholms Højskole, der har været hjemmehørende her på stedet i 120 år siden 1893, formået at følge med tiden og indrette sig efter de forhold, der til enhver tid har været udmøntet gennem lovgivningen. Det er gået lidt op og lidt ned, men Højskolen har bestået, som en del af det bornholmske samfund, og ingen har sat spørgsmålstegn ved, om en højskole, kan eksistere eller skal eksistere på Bornholm. Hvis man følger med i, hvordan HøjskoleDanmark har det i dag, kan man konstatere, at der er blevet væsentlig færre højskoler de seneste år, og at højskolerne har måttet dreje nøglen om på grund af et svigtnede elebgrundlag. Årsagerne er flere. Staten har sænket tilskud til korte kurser og til bygninger. Der sker hele tiden ændringer i lovgivningen og i

2 administrationen af højskolerne, der måske ikke er tænkt som barrierer for tilgang af elever til højskolen, men som virker sådan. Det kan handle om udenlandske elever, der ikke længere er plads til, fordi der ikke må være flere udlændinge end danskere på et kursus, og om unge uden ungdomsuddannelse, der kunne have haft stor gavn af et højskoleophold, så de fik det skub, der bragte dem videre, men som ikke fik muligheden, fordi der ikke i det offentlige kan findes udvej for at yde de få lommepenge, der er nødvendige, for at en ung kan forlade kontanthjælpssystemet for at få et ophold på en højskole. Det er ikke en let opgave at drive en højskole, men her på Bornholms Højskole går det faktisk godt, selv om 2012 ikke har været det letteste år i denne bestyrelses tid. Regnskabsresultatet ligger små kr. under det budgetterede, men må i betragtning af det store fald i sommerkursisternes antal i 2012, anses for yderst acceptabelt. Godt kr. er realiseret, og det er vi tilfredse med. Bornholms Højskole hører ikke til blandt de lukningstruede højskoler, men kan let komme det, hvis vi ikke formår at indrette os og tilpasse os de nye virkeligheder, der hele tiden bliver omsat til barske realiteter. Her kan jeg nævne i flæng: den statslige uforudsigelighed i tildeling af midler de sidste år, ændringer i kursisters krav til komfort, oprettelse af nye fag, der netop nu er moderne, mulighederne for tilførsel af kapital, så bygningsmassen kan vedligeholdes og måske udvides, om højskolernes plads i uddannelseshierarkiet er et højskoleophold en gevinst i et videre uddannelsesforløb eller er opholdet mere at regne som en del af et fjumreår? Det er spørgsmål, der hænger i luften, og som alle med tilknytning til højskolemiljøet gerne ville have svar på, så vi så meget frem til kulturminister Marianne Jelveds besøg Højskolen den 4. marts. Vi havde faktisk indbudt ministeren til at tale efter generalforsamlingen, men det kunne ikke passes ind i hendes travle kalender. Man skal jo være glad over overhovedet at få Højskolernes minister på besøg, så det er vi. Hun gjorde sig umage for at virke positiv, men der var ingen løfter til højskolerne om nemmere vilkår i fremtiden. For en sikkerheds skyld havde Forstanderen udarbejdet et enkelt stykke papir, som ministeren fik med sig hjem, så hun nu er velorienteret om Bornholms Højskoles udfordringer og ønsker til fremtiden.

3 I går var der så en landsdækkende konference, hvor ministeren ønskede at drøfte nye muligheder og barrierer for højskolerne, Jeg var ikke med, men det var Nicolai Malling og Højskolens forstander, og jeg er sikker på, at de senere gerne vil redegøre for ministerens opsummerende betragtninger. For at være helt ærlig, så er jeg alligevel ret sikker på, at Folketinget ikke har meget andet end ord at gøre godt med, når det handler om Højskolernes fremtid i højskolernes hjemland, og det er en af grundene til, at højskolerne har vanskelige vilkår i dagens Danmark. Som jeg sagde for lidt siden handler ledelse af en højskole i høj grad om at rette ind efter forholdene. Og det var netop det, der skete, da bestyrelsen besluttede at interkurserne fra efteråret 2012, så de nu har 30 ugers varighed. Det betyder, at disse kurser, der fortrinsvis er beregnet til unge mennesker er forlænget med 5 uger. Det har helt øjensynligt også haft betydning for valget af Bornholms Højskole, at man på Bornholm nu starter samtidig med andre Højskoler, og ikke flere uger senere. Fagene er udvidet med musik og kultur og kreativitet. Men det uddyber Forstanderen i øvrigt senere i sin beretning. Med denne ændring blev der et overlap mellem sommerkurser og vinterkurser, og flere elever, end der faktisk er plads til på Højskolen, men med sædvanlig kreativitet løste Højskolen indkvarteringsproblemet til alles tilfredshed. Lige nu har vi 42 vinterelever. Det er i underkanten af, hvad vi selv mener, er nødvendigt for at opretholde en god økonomi, men ikke altafgørende, hvilket jeg vender tilbage til om et øjeblik. Jeg har i stille stunder spurgt mig selv om, hvordan man i dag opretholder og fornyer kulturen i Danmark? Museer højskoler oplevelsescentre osv. Når de først er der museerne og højskolerne er der lovgivning, der sikrer driftstilskud til den daglige drift, men det kniber vældigt med i driftsbudgetterne at få råd til nødvendig vedligeholdelse af bygninger og inventar, for slet ikke at tale om fornyelse af gamle bygninger for at imødekomme tidens ændrede krav. Hen ad vejen er det jo nødvendigt med fornyelse, hvilket vor højskole virkelig bærer præg af også er sket. Af højskolens regnskab fremgår da også, hvordan man tidligere kunne finansiere nye byggerier. F. eks. med 30 årige realkreditlån, lån med kommunal garanti og endelig rente og afdragsfrie lån fra amt og kommune.

4 I dag kan man næsten udelukkende skaffe nye penge ved at søge fonde, som forsøger at løfte den opgave, som for nogle få år siden tilkom det offentlige Danmark, stat, amt og kommuner. Amterne eksisterer jo ikke længere, men her på Bornholm har amtet, inden for de sidste 20 år, alligevel i finansieret kunstmuseet med over 40 mill. kr., og deltaget i byggeriet af NaturBornholm med 7,5 mill. + uvurderlige tjenesteydelser til et ikke nærmere specificeret beløb + deltaget i adskillige andre projekter. Staten har vel delvis fraskrevet sig den opgave, det er at forny den danske kulturarv i provinsen. Højskolen har godt nok i 2012 fået kr. fra en kulturministeriel finanslovsbevilling på 10 mill. kr. til miljørenovering. De penge blev efter ansøgning brugt til en meget tiltrængt omlægning af varmerør til elevhusene og til isolering af et par loftsrum i 2 af husene. Hvis det var tanken, at de større kommuner efter kommunalreformen skulle have ansvaret for bevarelsen ig udvikling af kulturen, kan det nu konstateres, at den opgave kan kommunerne ikke løfte i hvert fald ikke i krisetider og ikke i de økonomisk svage kommuner. Det her skal ikke overhovedet betragtes som en kritik af Bornholms Regionskommune tværtimod, men derimod en understregning af, at ikke nok med, at udviklingen i udkantsdanmark sættes i stå og bliver til afvikling i stedet, bl.a. på grund af den øgede centralisering, statslige arbejdspladsers forsvinden og befolkningsafvandringen så forsvinder de gængse lånemuligheder også i de berørte områder. De rente og afdragsfrie lån må betragtes som uladesiggørlige i Lån hvor kommunene giver en garanti, støder på kommunernes egne investeringsmuligheder, og bankerne, ja, dem vender jeg tilbage til! Det bliver i fremtiden de mange forskellige fonde med mange penge, der skal holde for og betale hovedparten, når nye projekter af allehånde art skal realiseres. Når der berettes glædesstrålende om nyskabelser på tegnebrættet, så lyder det, når der spørges til hvordan de skal finansieres: Vi søger fondsmidler. Selv Staten søger fondsmidler se bare på Hammershus, Bornholms største turistattraktion, der fik en donation fra Mærsk over 90 mill. kr. Bornholms Højskole ved det bedre end de fleste, for vi er jo flere gange blevet reddet af fondsmidler og tilskud fra organisationer, der så

5 beredvilligt støtter den indsats Højskolen gør for at være med til at løse f. eks. den store arbejdsløshed bland unge mennesker.. Uden Sparekassens Fond, der gav en bevilling til driften af højskolen i 2007 ingen højskole. Uden Sparekassens Fond ingen startkapital til det nye byggeri Uden Brdr. Larsens Fond ingen moderne foredragssal Uden Mærsk Mc Kinney og Hustrus Fond intet nybyggeri Uden Bornholms Brand intet inventar i den nye værelsesfløj Rotary på Bornholm har med en gave på kr. i år sikret, at nogle bornholmske unge, der kan profitere af et højskoleophold, så de kan komme videre med en ungdomsuddannelse, får muligheden for et ophold på Bornhoms Højskole, og Odd Fellow har givet kr. til lommepenge til unge, der via Kommunens UTA projekt får tilbudt et højskoleophold uden lommepenge. På Højskolen er vi dels dybt taknemmelige over fondenes og organisationernes generøsitet og deres forståelse for de udfordringer, det er at drive højskole på en ø i Østersøen, men også for deres vilje til i praksis at manifestere, at Bornholms Højskole er uundværlig. Allerede på sidste generalforsamling kunne vi jo bekendtgøre, at nu var drømmen om et nybyggeri med værelser med bad og toilet en realitet. 4,5 mill. kr. fra Mærsk var kronen på værket, eller måske var det lånetilsagnet fra Nordea på 3 mill. kr., der var det. Den 3. sept. underskrev vi så kontrakten på byggeriet efter en indbudt licitation med bygmester Bjarne Nielsen i Aakirkeby, som fik byggeriet i hovedentreprise. Stor ros til bygmesteren og hans folk. Tidsplanen holder, økonomien holder på kr. og øre, og vi er næsten i mål. Uden budgetoverskridelser. Veltilrettelagt byggeri, dygtig daglig byggestyring af bygmesteren og hans søn, af højskolens byggesagkyndige, Torben Rømer Jørgensen og af Højskolens dygtige pedel Jørgen Kofoed er i høj grad årsagen + selvfølgelig dygtige og motiverede håndværkere af alle slags.

6 Nu står huset der, og vi er meget glade for resultatet. Det er et smukt hus, det er anderledes, det er funktionelt, og det koster ikke 10 mill. kr. men kun ca. 9 inkl. moms, fordi licitationen gav et lidt fordelagtigere udkomme, end vi havde forudset, og fordi vi i sidste øjeblik pillede nogle forskønnelseprojekter af nybyggeriets nærmeste omgivelser ud af projektet. Så langt så godt men midt i det hele meddelte banken så, at vi ikke længere kunne låne 3 mill. kr., men kun 2 og ikke som et 30 årigt lån, kun som et 20 årigt. Årsag: Nordea havde tilsyneladende besluttet, at man ikke ønskede at give os et lån med længere løbetid end 20 år uvist af hvilken grund, og man havde vurderet Højskolen for 2. gang og fundet ud af, at fra vi fik lånetilsagnet, til vi var i gang med byggeriet var Højskolens værdi faldet med 4 5 mill. kr. p.g.a. boligprisernes fald i samme periode. Ændringen i lånetilsagnet klagede vi naturligvis over, så Højskolen er siden blevet vurderet en ekstra gang men alle 3 gange uden en eneste person tilknyttet højskolen fysisk har mødt den person, der vurderede højskolen på højskolen eller på de tilgrænsende arealer. Højskolen har i forvejen et 30 årigt lån i Nordea Kredit. Det er lidt over 8 år gammelt, og hidtil er renter og afdrag faldet prompte, så der er ingen belæg for at betragte os som en potentiel farlig, ustabil, dårligt betalende kunde. Højskolen er ikke overbelånt, og beviseligt har vi jo anbragt en pæn stor positiv egenkapital i Nordea. Men ret skal alligevel være ret! Bornholms Højskole hører nok i Nordeas øjne ikke til de bedste bankkunder. Vi har haft en pæn positiv egenkapital til forrentning i banken siden 2008, og vi har ikke trukket på den kassekredit, vi i nødstilfælde kunne bruge, og som vi har en aftale om, at vi må bruge. Det koster 7,8 % i rente. Af årets regnskab fremgår, at vi den 31. marts 2012 har fået 574 kr. i renter. Det er rentetilskrivningen for perioden 1. april af 2011 til 31. marts 2012, der udløser det formidable beløb. I periode stod der mindste kr. på kontoen, og det største beløb, der var indestående var på ca. 7,3 mill. kr. Det er helt efter reglerne, men i betragtning af, at Nordea netop har afleveret sit bedste regnskab nogensinde, er det en tankevækkende problematik. Men ikke et ondt ord om Nordea Danmarks bedste bank! Vi er meget glade for, at vi har en meget velvillig bank, og at vi overhovedet har kunnet få et realkreditlån, det er en næsten ukendt foreteelse i højskolekredse.

7 Personalet er venligt og imødekommende og må være alt for få, for det tog fra den 4. jan. til den 19. marts før vi modtog en meddelelse om, at den 3. vurdering af Højskolen viste, at vi kunne optage et 20 årigt 2½% s lån på 2,9 mill. kr. Det har vi nu ikke råd til, så vi nøjes med et lån på 2,5 mill. kr. Den årlige udgift er af gode grunde mindre for et 30 årigt lån end et 20 årigt, og det betyder jo, at vi kan låne færre kroner for de samme penge. Derfor må højskolens egenkapital holde for med de sidste penge, der kommer til at mangle for at færdiggøre værelsesfløjen, og hvad dertil hører, hvis det ikke lykkes os at skaffe fondsmidler til forskønnelsesopgaverne omkring nybyggeriet. Vi kan desværre ikke undgå at optage lånet. Vi har lige nu brugt alle tilskudsmidlerne undtagen ganske få af pengene fra Mærsk, som først overføres, når der foreligger en ibrugtagningstilladelse. Huset er næsten færdigt, men der kommer alligevel stadig regninger, som vi er i stand til at betale, fordi der lige nu indbetales kursuspenge fra sommerkursister. Men det er første gang siden 2008, at egenkapitalen er under 2 mill. kr. At sætte et nybyggeri til 9 10 mill. kr. i gang kræver megen overvejelse, men vi er begunstiget af, at vi inden genopretningspakken havde vist sine bivirkninger, havde haft 3 år med millionstore overskud på regnskabet. Da statstilskuddet til de korte kurser blev sat ned, forhøjede vi omgående prisen for et sommerkursus væsentligt, men det betød også, at kravet til komfort steg. Mange ældre kursister ønskede mere når de skulle betale mere. Vi mistede kursister p.g.a. den forhøjede pris, men også fordi vi ikke kunne tilbyde eget bad og toilet til værelserne. Sommeren 2012 var på den måde en dårlig sommer, for vi havde kun 840 kursister. Bornholms Højskole er i pensionistkredse meget populær, som Højskolen med den gode mad og den fantastiske stemning på øen med den fantastiske natur og Lillian. Så da råbet om bedre faciliteter begyndte og fortsatte, kunne vi enten se i øjnene, at vi fremover ville få færre kursister, og så kunne vi enten tære på kapitalen eller mere offensivt forsøge at forbedre muligheden for at skaffe flere kursister om sommeren og dermed flere penge fra staten i driftstilskud. Det sidste lød sjovest, men i realiteten vidste vi jo ikke om det var den rigtige strategi.

8 Og så tog vi skridtet til byggeriet af den nye værelsesfløj. Til stor begejstring kan vi nu konstatere, at allerede før bygningen er taget i brug, ser det ud til, at den er pengene værd. Første spadestik blev taget den 5. sept og indvielsen er berammet til den 17. maj. Med det første hold sommerkursister, der starter dagen før, den 16. maj tages huset i brug, og der er helt udsolgt i huset hele sæsonen. Fra der åbnes for salg af kursus efter jul, holdes der naturligvis øje med antallet af tilmeldinger fra år til år. I år, i 2013, har tilmeldingerne hele tiden ligget langt over, hvad de plejer. I dag har vi???? tilmeldinger. 2 gange før i denne bestyrelses regeringsperiode har vi afsluttet sommeren med over 1000 kursister, men aldrig nogensinde opnået så mange tilmeldinger som i år 2 måneder før sæsonen begynder. Vi har svært ved at skjule vores glæde og begejstring. Værelserne med bad og toilet er, som jeg lige har sagt, udsolgt, og vi kunne med lethed have solgt endnu flere af den slags. Så derfor spekulerer bestyrelsen på, om vi ikke skulle forsøge at skaffe fondsmidler til nok et værelsesbyggeri, denne gang med enkeltværelser med bad og toilet. Jeg sagde tidligere i min beretning, at 42 vinterkursister var i underkanten, og det er det, men det er ikke noget problem, når vi kan realisere over 1000 kursister om sommeren. Ser vi ud i fremtiden, ved vi i øvrigt, at antallet unge på de enkelte årgangene falder drastisk, så det er vel ikke helt ud i hampen at forudse, at der bliver brug for færre pladser på højskolerne også til unge danskere. Derfor synes jeg, at det er vigtigt, at Bornholms Højskole forbliver et hit i bevidstheden hos de ældre, der har tid og lyst at blive klogere og underholdt i et kreativt socialt miljø med moderne faciliteter, for de ældre bliver der nemlig flere mange flere af i fremtiden. Og noget spændende skal de jo foretage sig. De skal på Højskole på Bornholm. En god hjælp til at tiltrække pensionister til den kommende sæson har været den række udsendelser på flere TV kanaler, der viste livet på Bornholms Højskole i sommeren Glade, tilfredse pensionister, der spillede bridge eller krolf, og begejstret berettede om deres ferie på Bornholms Højskole. At blive interviewet i Familie Journalen, som forstanderparret blev, er også markedsføring af højeste kaliber. Det er svært at vide, hvad der motiverer

9 folk til at melde sig til et højskoleophold, men her er beviset for, at TV er en mulighed. Men det er dyrt, hvis det skal betales, så vi håber, at TV kanalerne følger succesen op i De gratis glæder er nu engang ikke at kimse af. For så vidt angår de unge, er det sværere at overbevise dem om Højskolens fortræffeligheder. Bornholm er langt væk, og vi er i skarp konkurrence med andre mere centralt beliggende højskoler. Vi har i årenes løb været godt hjulpet af de mange udenlandske unge, der har øje på Bornholms Højskole, og det er da lidt af et paradoks, at 10 unge japanere på vort vinterkursus i år kan spotte Bornholms Højskole, mens unge fra Sjælland mener, at Bornholm er alt for langt væk og i den grad udkanten af udkanterne. Det bliver sværere i fremtiden, som forstanderen også vil sige om lidt, at fylde højskolen med det samme antal udlændinge som nu, med mindre vi kan få tilladelse til en forsøgsordning på det område. Den skulle kunne realiseres, for det er kulturministeren selv, der har foreslået den. Men den løser ikke endeligt problemet udskyder det bare et par år eller tre. Men med færre unge danskere og udsigt til færre udlændinge står vi med en udfordring! Bestyrelsen mener, at Bornholms Højskole fortsat skal være en kunsthøjskole. Glas og keramikskolen er aftager til flere af vore elever hvert år. Den uddannelse blev jo alene placeret her på Bornholm på grund af vor tradition for at være keramikernes ø, og siden er fremragende glaskunstnere og smykkedesignere kommet til. Derfor er der stadig brug for Højskolen, så unge kan prøve sig lidt frem og snuse lidt til de forskellige kunstretninger, som vi kan tilbyde, før de træffer deres endelige valg. Derfor er det også nødvendigt at vore faglokaler for får en gennemgribende renovering. Der er netop blandt de ansatte på Højskolen lagt sidste hånd på en plan for, hvorledes lokaler til smykker, glas, keramik og maleri kan fornyes og indpasses i de eksisterende bygninger. Finansiering må selvfølgelig nødvendigvis udgøres af fondsmidler plus måske et nyt realkreditlån. Men som jeg tidligere har givet udtryk for måske med lidt andre ord: Stilstand er død! Som alle her ved, er den nye bygning beklædt med egespån fra Østerlars Savværk helt nøjagtigt. I kan selv gå ud og tælle efter. Det er i hvert fald det antal, Bjarne Nielsens folk har givet den sidste finish med en eller

10 anden slags olie, der skulle befri Højskolen for i de næste mange år at skulle vedligeholde dem. Jeg ved, at alle, der er her i dag og mange bornholmere i det hele taget, har et hjerte, der banker for Bornholms Højskole. Derfor får man nu en enestående chance for om 25 år at kunne vise sine børn, børnebørn, oldebørn eller venner og bekendte: Jeg har støttet højskolen, så den fik en nødvendig kapital til medfinansiering til renovering af bygninger og nybyggeri på Bornholms Højskole i 2013, 2014, Det er helt nødvendigt, at Højskolen selv kan lægge nogle penge på bordet, for at få andel i fondsmidler. Og byggeriet af den nye værelsesfløj har gjort et indhug i vor egenkapital. Derfor har vi fostret den utraditionelle ide, at sælge ud af husets egespån. Så køb en af de egespån, der beklæder Højskolens nybyggeri for 500 kr. og få sat dit navn på spånen i form af en lille messingplade med dit navn indgraveret. KL Guld og Sølv i Aakirkeby har doneret et antal messingplader + indgravering. Så for 500 kr. får man andel i den nye bygning. Bestyrelsen tror/håber, at der findes 1000 bornholmere, der hver vil give 500 kr., så vi kan lægge ½ mill. kr. i en pulje, der skal bevise, at vi på Bornholm vil vores højskole, at vi kan og vil bevare Højskolen som en moderne udadvendt højskole, der tager del i samfundsudviklingen uden at glemme sine rødder. ½mill. kr. vil være det ultimative bevis på, at der er stor folkelig opbakning til Bornholms Højskole og en stålsat vilje til at være med til at sikre Højskolens fremtid. TAK TAK TAK

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere