Generalforsamling 9. april år efter tyskernes besættelse af Danmark.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 9. april 2013. 73 år efter tyskernes besættelse af Danmark."

Transkript

1 Generalforsamling 9. april år efter tyskernes besættelse af Danmark. På dagsordenen til generalforsamlingen indgår en ledelsesberetning fra Højskolens forstander, og skolens revisor fremlægger skolens regnskab for Og så er skolekredsens medlemmer godt orienteret om Bornholms Højskoles forhold. Jeg synes derfor, at det er helt spildt ulejlighed at gentage forstanderens meget grundige skriveri om året 2012 på Bornholms Højskole, så derfor vil bestyrelsens beretning nøjes med at forholde sig til enkelte områder, som har beskæftiget os i årets løb. Bestyrelsen arbejder i henhold til vedtægternes 6 og har den overordnede ledelse af højskolen og er ansvarlig for højskolens økonomi. I det daglige er det selvfølgelig forstanderen, der leder Højskolen, og bestyrelsen følger i bestyrelsesmøderne nøje med i den daglige drift og er gennem hele året underrettet om alt det, der foregår på Højskolen. Samarbejdet mellem skolens leder og bestyrelsen bygger på en høj grad af tillid og fungerer efter bestyrelsens mening perfekt. Netop på en Højskole er forstanderens/forstanderparrets rolle ikke kun varetagelse af et job, men en livsstil, der nok så meget er betingelsen for, at Højskolen lever op til sit værdigrundlag at skabe et trygt og inspirerede skolemiljø, hvor den enkelte kan uddybe sin modtagelighed, frigøre fantasien og kreativiteten, skærpe den kritiske sans og opleve ansvar for fællesskabet, som det bl.a. fremgår af værdigrundlaget for Bornholms Højskole, og som det virkelig gennemsyrer arbejdet på Bornholms Højskole. Indtil nu har Bornholms Højskole, der har været hjemmehørende her på stedet i 120 år siden 1893, formået at følge med tiden og indrette sig efter de forhold, der til enhver tid har været udmøntet gennem lovgivningen. Det er gået lidt op og lidt ned, men Højskolen har bestået, som en del af det bornholmske samfund, og ingen har sat spørgsmålstegn ved, om en højskole, kan eksistere eller skal eksistere på Bornholm. Hvis man følger med i, hvordan HøjskoleDanmark har det i dag, kan man konstatere, at der er blevet væsentlig færre højskoler de seneste år, og at højskolerne har måttet dreje nøglen om på grund af et svigtnede elebgrundlag. Årsagerne er flere. Staten har sænket tilskud til korte kurser og til bygninger. Der sker hele tiden ændringer i lovgivningen og i

2 administrationen af højskolerne, der måske ikke er tænkt som barrierer for tilgang af elever til højskolen, men som virker sådan. Det kan handle om udenlandske elever, der ikke længere er plads til, fordi der ikke må være flere udlændinge end danskere på et kursus, og om unge uden ungdomsuddannelse, der kunne have haft stor gavn af et højskoleophold, så de fik det skub, der bragte dem videre, men som ikke fik muligheden, fordi der ikke i det offentlige kan findes udvej for at yde de få lommepenge, der er nødvendige, for at en ung kan forlade kontanthjælpssystemet for at få et ophold på en højskole. Det er ikke en let opgave at drive en højskole, men her på Bornholms Højskole går det faktisk godt, selv om 2012 ikke har været det letteste år i denne bestyrelses tid. Regnskabsresultatet ligger små kr. under det budgetterede, men må i betragtning af det store fald i sommerkursisternes antal i 2012, anses for yderst acceptabelt. Godt kr. er realiseret, og det er vi tilfredse med. Bornholms Højskole hører ikke til blandt de lukningstruede højskoler, men kan let komme det, hvis vi ikke formår at indrette os og tilpasse os de nye virkeligheder, der hele tiden bliver omsat til barske realiteter. Her kan jeg nævne i flæng: den statslige uforudsigelighed i tildeling af midler de sidste år, ændringer i kursisters krav til komfort, oprettelse af nye fag, der netop nu er moderne, mulighederne for tilførsel af kapital, så bygningsmassen kan vedligeholdes og måske udvides, om højskolernes plads i uddannelseshierarkiet er et højskoleophold en gevinst i et videre uddannelsesforløb eller er opholdet mere at regne som en del af et fjumreår? Det er spørgsmål, der hænger i luften, og som alle med tilknytning til højskolemiljøet gerne ville have svar på, så vi så meget frem til kulturminister Marianne Jelveds besøg Højskolen den 4. marts. Vi havde faktisk indbudt ministeren til at tale efter generalforsamlingen, men det kunne ikke passes ind i hendes travle kalender. Man skal jo være glad over overhovedet at få Højskolernes minister på besøg, så det er vi. Hun gjorde sig umage for at virke positiv, men der var ingen løfter til højskolerne om nemmere vilkår i fremtiden. For en sikkerheds skyld havde Forstanderen udarbejdet et enkelt stykke papir, som ministeren fik med sig hjem, så hun nu er velorienteret om Bornholms Højskoles udfordringer og ønsker til fremtiden.

3 I går var der så en landsdækkende konference, hvor ministeren ønskede at drøfte nye muligheder og barrierer for højskolerne, Jeg var ikke med, men det var Nicolai Malling og Højskolens forstander, og jeg er sikker på, at de senere gerne vil redegøre for ministerens opsummerende betragtninger. For at være helt ærlig, så er jeg alligevel ret sikker på, at Folketinget ikke har meget andet end ord at gøre godt med, når det handler om Højskolernes fremtid i højskolernes hjemland, og det er en af grundene til, at højskolerne har vanskelige vilkår i dagens Danmark. Som jeg sagde for lidt siden handler ledelse af en højskole i høj grad om at rette ind efter forholdene. Og det var netop det, der skete, da bestyrelsen besluttede at interkurserne fra efteråret 2012, så de nu har 30 ugers varighed. Det betyder, at disse kurser, der fortrinsvis er beregnet til unge mennesker er forlænget med 5 uger. Det har helt øjensynligt også haft betydning for valget af Bornholms Højskole, at man på Bornholm nu starter samtidig med andre Højskoler, og ikke flere uger senere. Fagene er udvidet med musik og kultur og kreativitet. Men det uddyber Forstanderen i øvrigt senere i sin beretning. Med denne ændring blev der et overlap mellem sommerkurser og vinterkurser, og flere elever, end der faktisk er plads til på Højskolen, men med sædvanlig kreativitet løste Højskolen indkvarteringsproblemet til alles tilfredshed. Lige nu har vi 42 vinterelever. Det er i underkanten af, hvad vi selv mener, er nødvendigt for at opretholde en god økonomi, men ikke altafgørende, hvilket jeg vender tilbage til om et øjeblik. Jeg har i stille stunder spurgt mig selv om, hvordan man i dag opretholder og fornyer kulturen i Danmark? Museer højskoler oplevelsescentre osv. Når de først er der museerne og højskolerne er der lovgivning, der sikrer driftstilskud til den daglige drift, men det kniber vældigt med i driftsbudgetterne at få råd til nødvendig vedligeholdelse af bygninger og inventar, for slet ikke at tale om fornyelse af gamle bygninger for at imødekomme tidens ændrede krav. Hen ad vejen er det jo nødvendigt med fornyelse, hvilket vor højskole virkelig bærer præg af også er sket. Af højskolens regnskab fremgår da også, hvordan man tidligere kunne finansiere nye byggerier. F. eks. med 30 årige realkreditlån, lån med kommunal garanti og endelig rente og afdragsfrie lån fra amt og kommune.

4 I dag kan man næsten udelukkende skaffe nye penge ved at søge fonde, som forsøger at løfte den opgave, som for nogle få år siden tilkom det offentlige Danmark, stat, amt og kommuner. Amterne eksisterer jo ikke længere, men her på Bornholm har amtet, inden for de sidste 20 år, alligevel i finansieret kunstmuseet med over 40 mill. kr., og deltaget i byggeriet af NaturBornholm med 7,5 mill. + uvurderlige tjenesteydelser til et ikke nærmere specificeret beløb + deltaget i adskillige andre projekter. Staten har vel delvis fraskrevet sig den opgave, det er at forny den danske kulturarv i provinsen. Højskolen har godt nok i 2012 fået kr. fra en kulturministeriel finanslovsbevilling på 10 mill. kr. til miljørenovering. De penge blev efter ansøgning brugt til en meget tiltrængt omlægning af varmerør til elevhusene og til isolering af et par loftsrum i 2 af husene. Hvis det var tanken, at de større kommuner efter kommunalreformen skulle have ansvaret for bevarelsen ig udvikling af kulturen, kan det nu konstateres, at den opgave kan kommunerne ikke løfte i hvert fald ikke i krisetider og ikke i de økonomisk svage kommuner. Det her skal ikke overhovedet betragtes som en kritik af Bornholms Regionskommune tværtimod, men derimod en understregning af, at ikke nok med, at udviklingen i udkantsdanmark sættes i stå og bliver til afvikling i stedet, bl.a. på grund af den øgede centralisering, statslige arbejdspladsers forsvinden og befolkningsafvandringen så forsvinder de gængse lånemuligheder også i de berørte områder. De rente og afdragsfrie lån må betragtes som uladesiggørlige i Lån hvor kommunene giver en garanti, støder på kommunernes egne investeringsmuligheder, og bankerne, ja, dem vender jeg tilbage til! Det bliver i fremtiden de mange forskellige fonde med mange penge, der skal holde for og betale hovedparten, når nye projekter af allehånde art skal realiseres. Når der berettes glædesstrålende om nyskabelser på tegnebrættet, så lyder det, når der spørges til hvordan de skal finansieres: Vi søger fondsmidler. Selv Staten søger fondsmidler se bare på Hammershus, Bornholms største turistattraktion, der fik en donation fra Mærsk over 90 mill. kr. Bornholms Højskole ved det bedre end de fleste, for vi er jo flere gange blevet reddet af fondsmidler og tilskud fra organisationer, der så

5 beredvilligt støtter den indsats Højskolen gør for at være med til at løse f. eks. den store arbejdsløshed bland unge mennesker.. Uden Sparekassens Fond, der gav en bevilling til driften af højskolen i 2007 ingen højskole. Uden Sparekassens Fond ingen startkapital til det nye byggeri Uden Brdr. Larsens Fond ingen moderne foredragssal Uden Mærsk Mc Kinney og Hustrus Fond intet nybyggeri Uden Bornholms Brand intet inventar i den nye værelsesfløj Rotary på Bornholm har med en gave på kr. i år sikret, at nogle bornholmske unge, der kan profitere af et højskoleophold, så de kan komme videre med en ungdomsuddannelse, får muligheden for et ophold på Bornhoms Højskole, og Odd Fellow har givet kr. til lommepenge til unge, der via Kommunens UTA projekt får tilbudt et højskoleophold uden lommepenge. På Højskolen er vi dels dybt taknemmelige over fondenes og organisationernes generøsitet og deres forståelse for de udfordringer, det er at drive højskole på en ø i Østersøen, men også for deres vilje til i praksis at manifestere, at Bornholms Højskole er uundværlig. Allerede på sidste generalforsamling kunne vi jo bekendtgøre, at nu var drømmen om et nybyggeri med værelser med bad og toilet en realitet. 4,5 mill. kr. fra Mærsk var kronen på værket, eller måske var det lånetilsagnet fra Nordea på 3 mill. kr., der var det. Den 3. sept. underskrev vi så kontrakten på byggeriet efter en indbudt licitation med bygmester Bjarne Nielsen i Aakirkeby, som fik byggeriet i hovedentreprise. Stor ros til bygmesteren og hans folk. Tidsplanen holder, økonomien holder på kr. og øre, og vi er næsten i mål. Uden budgetoverskridelser. Veltilrettelagt byggeri, dygtig daglig byggestyring af bygmesteren og hans søn, af højskolens byggesagkyndige, Torben Rømer Jørgensen og af Højskolens dygtige pedel Jørgen Kofoed er i høj grad årsagen + selvfølgelig dygtige og motiverede håndværkere af alle slags.

6 Nu står huset der, og vi er meget glade for resultatet. Det er et smukt hus, det er anderledes, det er funktionelt, og det koster ikke 10 mill. kr. men kun ca. 9 inkl. moms, fordi licitationen gav et lidt fordelagtigere udkomme, end vi havde forudset, og fordi vi i sidste øjeblik pillede nogle forskønnelseprojekter af nybyggeriets nærmeste omgivelser ud af projektet. Så langt så godt men midt i det hele meddelte banken så, at vi ikke længere kunne låne 3 mill. kr., men kun 2 og ikke som et 30 årigt lån, kun som et 20 årigt. Årsag: Nordea havde tilsyneladende besluttet, at man ikke ønskede at give os et lån med længere løbetid end 20 år uvist af hvilken grund, og man havde vurderet Højskolen for 2. gang og fundet ud af, at fra vi fik lånetilsagnet, til vi var i gang med byggeriet var Højskolens værdi faldet med 4 5 mill. kr. p.g.a. boligprisernes fald i samme periode. Ændringen i lånetilsagnet klagede vi naturligvis over, så Højskolen er siden blevet vurderet en ekstra gang men alle 3 gange uden en eneste person tilknyttet højskolen fysisk har mødt den person, der vurderede højskolen på højskolen eller på de tilgrænsende arealer. Højskolen har i forvejen et 30 årigt lån i Nordea Kredit. Det er lidt over 8 år gammelt, og hidtil er renter og afdrag faldet prompte, så der er ingen belæg for at betragte os som en potentiel farlig, ustabil, dårligt betalende kunde. Højskolen er ikke overbelånt, og beviseligt har vi jo anbragt en pæn stor positiv egenkapital i Nordea. Men ret skal alligevel være ret! Bornholms Højskole hører nok i Nordeas øjne ikke til de bedste bankkunder. Vi har haft en pæn positiv egenkapital til forrentning i banken siden 2008, og vi har ikke trukket på den kassekredit, vi i nødstilfælde kunne bruge, og som vi har en aftale om, at vi må bruge. Det koster 7,8 % i rente. Af årets regnskab fremgår, at vi den 31. marts 2012 har fået 574 kr. i renter. Det er rentetilskrivningen for perioden 1. april af 2011 til 31. marts 2012, der udløser det formidable beløb. I periode stod der mindste kr. på kontoen, og det største beløb, der var indestående var på ca. 7,3 mill. kr. Det er helt efter reglerne, men i betragtning af, at Nordea netop har afleveret sit bedste regnskab nogensinde, er det en tankevækkende problematik. Men ikke et ondt ord om Nordea Danmarks bedste bank! Vi er meget glade for, at vi har en meget velvillig bank, og at vi overhovedet har kunnet få et realkreditlån, det er en næsten ukendt foreteelse i højskolekredse.

7 Personalet er venligt og imødekommende og må være alt for få, for det tog fra den 4. jan. til den 19. marts før vi modtog en meddelelse om, at den 3. vurdering af Højskolen viste, at vi kunne optage et 20 årigt 2½% s lån på 2,9 mill. kr. Det har vi nu ikke råd til, så vi nøjes med et lån på 2,5 mill. kr. Den årlige udgift er af gode grunde mindre for et 30 årigt lån end et 20 årigt, og det betyder jo, at vi kan låne færre kroner for de samme penge. Derfor må højskolens egenkapital holde for med de sidste penge, der kommer til at mangle for at færdiggøre værelsesfløjen, og hvad dertil hører, hvis det ikke lykkes os at skaffe fondsmidler til forskønnelsesopgaverne omkring nybyggeriet. Vi kan desværre ikke undgå at optage lånet. Vi har lige nu brugt alle tilskudsmidlerne undtagen ganske få af pengene fra Mærsk, som først overføres, når der foreligger en ibrugtagningstilladelse. Huset er næsten færdigt, men der kommer alligevel stadig regninger, som vi er i stand til at betale, fordi der lige nu indbetales kursuspenge fra sommerkursister. Men det er første gang siden 2008, at egenkapitalen er under 2 mill. kr. At sætte et nybyggeri til 9 10 mill. kr. i gang kræver megen overvejelse, men vi er begunstiget af, at vi inden genopretningspakken havde vist sine bivirkninger, havde haft 3 år med millionstore overskud på regnskabet. Da statstilskuddet til de korte kurser blev sat ned, forhøjede vi omgående prisen for et sommerkursus væsentligt, men det betød også, at kravet til komfort steg. Mange ældre kursister ønskede mere når de skulle betale mere. Vi mistede kursister p.g.a. den forhøjede pris, men også fordi vi ikke kunne tilbyde eget bad og toilet til værelserne. Sommeren 2012 var på den måde en dårlig sommer, for vi havde kun 840 kursister. Bornholms Højskole er i pensionistkredse meget populær, som Højskolen med den gode mad og den fantastiske stemning på øen med den fantastiske natur og Lillian. Så da råbet om bedre faciliteter begyndte og fortsatte, kunne vi enten se i øjnene, at vi fremover ville få færre kursister, og så kunne vi enten tære på kapitalen eller mere offensivt forsøge at forbedre muligheden for at skaffe flere kursister om sommeren og dermed flere penge fra staten i driftstilskud. Det sidste lød sjovest, men i realiteten vidste vi jo ikke om det var den rigtige strategi.

8 Og så tog vi skridtet til byggeriet af den nye værelsesfløj. Til stor begejstring kan vi nu konstatere, at allerede før bygningen er taget i brug, ser det ud til, at den er pengene værd. Første spadestik blev taget den 5. sept og indvielsen er berammet til den 17. maj. Med det første hold sommerkursister, der starter dagen før, den 16. maj tages huset i brug, og der er helt udsolgt i huset hele sæsonen. Fra der åbnes for salg af kursus efter jul, holdes der naturligvis øje med antallet af tilmeldinger fra år til år. I år, i 2013, har tilmeldingerne hele tiden ligget langt over, hvad de plejer. I dag har vi???? tilmeldinger. 2 gange før i denne bestyrelses regeringsperiode har vi afsluttet sommeren med over 1000 kursister, men aldrig nogensinde opnået så mange tilmeldinger som i år 2 måneder før sæsonen begynder. Vi har svært ved at skjule vores glæde og begejstring. Værelserne med bad og toilet er, som jeg lige har sagt, udsolgt, og vi kunne med lethed have solgt endnu flere af den slags. Så derfor spekulerer bestyrelsen på, om vi ikke skulle forsøge at skaffe fondsmidler til nok et værelsesbyggeri, denne gang med enkeltværelser med bad og toilet. Jeg sagde tidligere i min beretning, at 42 vinterkursister var i underkanten, og det er det, men det er ikke noget problem, når vi kan realisere over 1000 kursister om sommeren. Ser vi ud i fremtiden, ved vi i øvrigt, at antallet unge på de enkelte årgangene falder drastisk, så det er vel ikke helt ud i hampen at forudse, at der bliver brug for færre pladser på højskolerne også til unge danskere. Derfor synes jeg, at det er vigtigt, at Bornholms Højskole forbliver et hit i bevidstheden hos de ældre, der har tid og lyst at blive klogere og underholdt i et kreativt socialt miljø med moderne faciliteter, for de ældre bliver der nemlig flere mange flere af i fremtiden. Og noget spændende skal de jo foretage sig. De skal på Højskole på Bornholm. En god hjælp til at tiltrække pensionister til den kommende sæson har været den række udsendelser på flere TV kanaler, der viste livet på Bornholms Højskole i sommeren Glade, tilfredse pensionister, der spillede bridge eller krolf, og begejstret berettede om deres ferie på Bornholms Højskole. At blive interviewet i Familie Journalen, som forstanderparret blev, er også markedsføring af højeste kaliber. Det er svært at vide, hvad der motiverer

9 folk til at melde sig til et højskoleophold, men her er beviset for, at TV er en mulighed. Men det er dyrt, hvis det skal betales, så vi håber, at TV kanalerne følger succesen op i De gratis glæder er nu engang ikke at kimse af. For så vidt angår de unge, er det sværere at overbevise dem om Højskolens fortræffeligheder. Bornholm er langt væk, og vi er i skarp konkurrence med andre mere centralt beliggende højskoler. Vi har i årenes løb været godt hjulpet af de mange udenlandske unge, der har øje på Bornholms Højskole, og det er da lidt af et paradoks, at 10 unge japanere på vort vinterkursus i år kan spotte Bornholms Højskole, mens unge fra Sjælland mener, at Bornholm er alt for langt væk og i den grad udkanten af udkanterne. Det bliver sværere i fremtiden, som forstanderen også vil sige om lidt, at fylde højskolen med det samme antal udlændinge som nu, med mindre vi kan få tilladelse til en forsøgsordning på det område. Den skulle kunne realiseres, for det er kulturministeren selv, der har foreslået den. Men den løser ikke endeligt problemet udskyder det bare et par år eller tre. Men med færre unge danskere og udsigt til færre udlændinge står vi med en udfordring! Bestyrelsen mener, at Bornholms Højskole fortsat skal være en kunsthøjskole. Glas og keramikskolen er aftager til flere af vore elever hvert år. Den uddannelse blev jo alene placeret her på Bornholm på grund af vor tradition for at være keramikernes ø, og siden er fremragende glaskunstnere og smykkedesignere kommet til. Derfor er der stadig brug for Højskolen, så unge kan prøve sig lidt frem og snuse lidt til de forskellige kunstretninger, som vi kan tilbyde, før de træffer deres endelige valg. Derfor er det også nødvendigt at vore faglokaler for får en gennemgribende renovering. Der er netop blandt de ansatte på Højskolen lagt sidste hånd på en plan for, hvorledes lokaler til smykker, glas, keramik og maleri kan fornyes og indpasses i de eksisterende bygninger. Finansiering må selvfølgelig nødvendigvis udgøres af fondsmidler plus måske et nyt realkreditlån. Men som jeg tidligere har givet udtryk for måske med lidt andre ord: Stilstand er død! Som alle her ved, er den nye bygning beklædt med egespån fra Østerlars Savværk helt nøjagtigt. I kan selv gå ud og tælle efter. Det er i hvert fald det antal, Bjarne Nielsens folk har givet den sidste finish med en eller

10 anden slags olie, der skulle befri Højskolen for i de næste mange år at skulle vedligeholde dem. Jeg ved, at alle, der er her i dag og mange bornholmere i det hele taget, har et hjerte, der banker for Bornholms Højskole. Derfor får man nu en enestående chance for om 25 år at kunne vise sine børn, børnebørn, oldebørn eller venner og bekendte: Jeg har støttet højskolen, så den fik en nødvendig kapital til medfinansiering til renovering af bygninger og nybyggeri på Bornholms Højskole i 2013, 2014, Det er helt nødvendigt, at Højskolen selv kan lægge nogle penge på bordet, for at få andel i fondsmidler. Og byggeriet af den nye værelsesfløj har gjort et indhug i vor egenkapital. Derfor har vi fostret den utraditionelle ide, at sælge ud af husets egespån. Så køb en af de egespån, der beklæder Højskolens nybyggeri for 500 kr. og få sat dit navn på spånen i form af en lille messingplade med dit navn indgraveret. KL Guld og Sølv i Aakirkeby har doneret et antal messingplader + indgravering. Så for 500 kr. får man andel i den nye bygning. Bestyrelsen tror/håber, at der findes 1000 bornholmere, der hver vil give 500 kr., så vi kan lægge ½ mill. kr. i en pulje, der skal bevise, at vi på Bornholm vil vores højskole, at vi kan og vil bevare Højskolen som en moderne udadvendt højskole, der tager del i samfundsudviklingen uden at glemme sine rødder. ½mill. kr. vil være det ultimative bevis på, at der er stor folkelig opbakning til Bornholms Højskole og en stålsat vilje til at være med til at sikre Højskolens fremtid. TAK TAK TAK

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

3. maj 2012 Almindingsvej 35, 3720 Åkirkeby Telefon 56 97 40 77 alm@bhhs.dk Bornholms Regionskommune Det lokale Beskæftigelsesudvalg

3. maj 2012 Almindingsvej 35, 3720 Åkirkeby Telefon 56 97 40 77 alm@bhhs.dk Bornholms Regionskommune Det lokale Beskæftigelsesudvalg 3. maj 2012 Almindingsvej 35, 3720 Åkirkeby Telefon 56 97 40 77 alm@bhhs.dk Bornholms Regionskommune Det lokale Beskæftigelsesudvalg www.bhhs.dk Projekt højskoleophold for unge med uddannelsesperspektiv.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

I 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag.

I 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 8. april 2016 Anlægstilskud til Sejlsportscenteret Anlægsbevilling og kommunegaranti til etablering af Aarhus Internationale

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. Før du køber hund 1 Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske,

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, religiøse eller organisatoriske bindinger At faglighed, fællesskab

Læs mere

afholder dette samråd i en situation, hvor det nu faktisk er lyk-

afholder dette samråd i en situation, hvor det nu faktisk er lyk- Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 40 Offentligt TALE Arrangement: Samråd i Folketingets Kulturudvalg om statslige støttemidler til kulturinstitutioner og Fregatten Jylland Åbent eller lukket: Åbent

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Generalforsamling den 5. april 2016

Generalforsamling den 5. april 2016 Generalforsamling den 5. april 2016 1. Valg af dirigent Jan Kempf Bertelsen (JKB) er foreslået af bestyrelsen og vælges af forsamlingen. Han meddeler, at indkaldelsen er rettidigt indkaldt. 2. Formandens

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013

Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013 Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013 11.april 2013 Kai Adelhorst bød velkommen til årets generalforsamling og håbede på et godt og dialogrigt

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 25. marts 2015. Bestyrelsens beretning Indledning 2014 har generelt været et stille år for Hadsten Varmeværk. En kold kort vinter der ikke

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn Referat 336-1/2007 Møde nr. : Dato: Tilstede: Fraværende m. afbud: Referent: 336-1/2007 Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Steen Hansen, formand, Ulrik Klausen,

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016.

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016. Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016. Af Hans Jørgen Ravnborg, formand for bestyrelsen Så er vi igen nået til årets vigtigste begivenhed i

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

tryg i boligen med sparbank byg og byg om

tryg i boligen med sparbank byg og byg om tryg i boligen med sparbank byg og byg om Boligrådgivning Sådan gør vi i SPARBANK Hos SPARBANK bliver du mødt af en kompetent og fleksibel rådgiver, der gør sit bedste for at sætte sig ind i din situation

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning www.blivhoert.kk.dk 15. januar 2014 HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning Det er en fastslået kendsgerning, at forudsætningen for en reforms succes er medinddragelse af det berørte personale. Det bliver

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Tilbage til www.sdrfelding.dk. Bestyrelsens beretning v. Leif Jørgensen

Tilbage til www.sdrfelding.dk. Bestyrelsens beretning v. Leif Jørgensen Tilbage til www.sdrfelding.dk Bestyrelsens beretning v. Leif Jørgensen Jeg vil starte min beretning med et lille tilbageblik For 10 år siden helt nøjagtig den 28. juli 2004 var der stiftende generalforsamling

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

En professionel Networkers historie

En professionel Networkers historie En professionel Networkers historie Hele mit liv har jeg set, hvordan mine forældre har Networket som en naturlig del af deres hverdag - både privat og erhvervsmæssigt. For mig er det derfor kommet meget

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere