Justitsministeriet. til og Sagsnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justitsministeriet. til og Sagsnr"

Transkript

1 Justitsministeriet til og Sagsnr Forsikringsbranchens erfaringer med huseftersynsordningen Justitsministeriets supplerende høring er blevet anmodet om at komme med yderligere bemærkninger til Justitsministeriet om forsikringsselskabernes erfaringer med huseftersynsordningen. Vi har valgt at besvare de supplerende spørgsmål i bilag 3 til dette brev. Vores oprindelige høringssvar med bilag (bilag 1-2), dateret 2. februar 2017, er således gengivet nedenfor: er blevet anmodet om at komme med bemærkninger til Justitsministeriet om forsikringsselskabernes erfaringer med huseftersynsordningen. Vi takker for denne mulighed og skal indledningsvis bemærke følgende: Philip Heymans Allé Hellerup Tlf.: Fax: Vibeke Henriques Johansson Advokat Dir s finder det meget positivt, at der blev indført en række forbedringer af huseftersynsordningen i 2011 til stor gavn for forbrugerne, og at der i langt højere grad end tidligere blev skabt en bedre balance mellem hensynene til køber og hensynene til sælger. På baggrund af de seneste års erfaringer med huseftersynsordningen har vi konkrete forslag til yderligere forbedringer. Samtidigt skal vi opfordre til, at der i forbindelse med evaluering af ordningen er stort fokus på at videreføre de helt grundlæggende elementer i ordningen, som er afgørende for dens succes. Grundtanken med huseftersynsordningen bør bevares Det er vigtigt at bevare og tage udgangspunkt i ovennævnte balance mellem hensynenes til køber og hensynene til sælger, som baserer sig på sælgers mangelshæftelse. Begge dele udgør hele grundtanken bag huseftersynsordningen, der er udtrykt i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse ved fast ejendom, og de har været en meget væsentlig forudsætning for at indføre de forbedringer i 2011, som er udtrykt af Udvalget om huseftersynsordningen i Bet. 1520/2010. Ændringer i de administrative regler bør videreføre balancen Huseftersynsordningen er en ordning, der i meget høj grad baserer sig på administrative regler, der kan ændres uden om Folketinget (10 bekendtgørelser og 2 håndbøger). Derfor er det vigtigt, at eventuelle ændringer i de administrative Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 regler hele tiden afspejler ovennævnte grundtanke og balance. Det er dog vores vurdering, at der er rykket ved denne balance. Ny betalingsmodel for ejerskifteforsikringen Det er vigtigt at undgå en ny Husejernes Forsikring/Gable-sag i fremtiden, og derfor bør der bl.a. udformes en ny betalingsmodel for ejerskifteforsikringen. Den gældende betalingsmodel indeholder en uhensigtsmæssig incitamentsstruktur. Det skyldes, at sælger kun har interesse i at fremlægge det billigst mulige forsikringstilbud for køber, mens køber der skal være dækket af forsikringen har interesse i et godt forsikringsprodukt, en god skadesbehandling og en god rådgivning hos et velkonsolideret forsikringsselskab. Sælgers uhensigtsmæssige indflydelse på, hvilket tilbud der fremlægges for køber, forstærkes ved, at ejendomsmægleren kan blive erstatningsansvarlig over for sælgeren, hvis mægleren anviser sælger et forsikringstilbud, der er dyrere end andre (se konkrete forslag i bilaget). Vi gør opmærksom på, at der i aftalen mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om håndtering af danske kunder i Gable Insurance AG fremgår, at Der vil blive gennemført et serviceeftersyn af reglerne om købers og sælgers rolle ved tegning af ejerskifteforsikringer. De gældende bestillerregler bør opretholdes Det er vigtigt for kvaliteten i tilstandsrapporterne og el-installationsrapporterne, og dermed forbrugerbeskyttelsen, at sælger kan bede forsikringsselskaberne om at udpege de sagkyndige, der skal udarbejde rapporterne. Derfor bør de gældende bestillerregler opretholdes. Ovennævnte skal ses i lyset af, at rapporterne skal kunne danne grundlag for købers og sælgers forhandling af salgsprisen, og at køber skal kunne indgå handlen på et tilstrækkeligt oplyst grundlag og med åbne øjne. Forsikringsselskaberne har den samme interesse som køber i, at kvaliteten i rapporterne er høj, og at skader og mangler på huset er beskrevet tilstrækkeligt. I den forbindelse skal det bemærkes, at de enkelte forsikringsselskaber gennemgår et meget stort antal rapporter hvert år. Dermed er forsikringsselskaberne de aktører, som har det største erfaringsgrundlag med hensyn til, hvilke sagkyndige der udarbejder rapporter af høj kvalitet. Kvaliteten i rapporterne bør højnes, huseftersynsordningen bør udbredes, og der bør skabes større tillid til ordningen Udbredelsen af huseftersynsordningen er faldet gennem de seneste år i forhold til antal solgte boliger. Hvis der er politisk ønske om, at flere sælgere og købere skal anvende ordningen, skal forbrugerbeskyttelsen højnes, og kvaliteten i rapporterne skal forbedres. Udover at bevare de eksisterende bestillerregler bør det navnlig ske ved: At sikre bedre uddannelse af de sagkyndige, at forbedre håndbogen for de sagkyndige, og at sikre flere og mere ensrettede kontroller med de sagkyndige (se konkrete forslag i bilaget, side 4). I relation til tilstandsrapporterne er det forsikringsselskabernes erfaring, at mange huskøbere ligesom tidligere vælger en second opinion ved at købe supplerende rådgivning, der skal gennemgå ejendommen. Det er ikke hensigtsmæssigt, og det lægger en ekstra økonomisk byrde på huskøberne og rykker ved balancen i huseftersynsordningen. Desuden er det forsikringsbranchens erfaring, at der ikke har været den fornødne gevinst ved at indføre et særskilt el-eftersyn, fordi kvaliteten i elinstallationsrapporterne simpelthen er for ringe. Side 2

3 Der sikres en bedre forventningsafstemning Det er fortsat svært for forbrugerne at forstå, hvad huseftersynsordningen omfatter. Det gælder navnlig i forhold til skavanker på et gammelt hus, der ikke skal anføres som skader i tilstandsrapporten, og som ikke er omfattet at ejerskifteforsikringen. Derfor er der behov for øget information til forbrugerne om, hvad der skal beskrives i rapporterne, og hvad forsikringen dækker hhv. ikke dækker. Derudover er der behov for at foretage nogle administrative ændringer vedrørende afskrivningstabellerne. Vi har anført konkrete forbedringsforslag i bilaget (se bilag 1). Forsikring & Pension uddyber naturligvis gerne forslagene og indgår i en dialog om forbedringer af huseftersynsordningen. Med venlig hilsen Vibeke Henriques Johansson Side 3

4 Bilag 1 s konkrete forslag til forbedringer af huseftersynsordningen s konkrete forslag til forbedringer af huseftersynsordningen er beskrevet nedenfor og skal ses i lyset af de erfaringer, som forsikringsselskaberne har indhentet som direkte interessenter i huseftersynsordningen og i forbindelse med deres tætte kontakt med kunderne. Det gælder både som ejerskifteforsikringsselskaber, der behandler skader, som køber anmelder på sin ejerskifteforsikring, og behandler regreskrav, som selskaberne rejser over for de ansvarlige sagkyndige, disses forsikringsselskaber samt i visse tilfælde over for sælger. Det gælder også som ansvarsforsikringsselskaber, der tegner pligtmæssige ansvarsforsikringer for de bygningssagkyndige og de el-sagkyndige, der udarbejder rapporterne. Ny betalingsmodel for ejerskifteforsikringen Det fremgår af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, 5, stk. 2, at sælger skal fremlægge et tilbud på en ejerskifteforsikring og betale et beløb, der som minimum svarer til halvdelen af den tilbudte forsikringspræmie, hvis køber vælger at tegne en ejerskifteforsikring. Med de gældende regler har sælger således alene en interesse i at fremlægge et tilbud på den billigste ejerskifteforsikring, mens køber som sikrede har interesse i et godt produkt, god skadesbehandling og god rådgivning hos et velkonsolideret selskab. Ovennævnte uhensigtsmæssighed illustreres også ved, at ejendomsmæglerne kan blive gjort erstatningsansvarlige over for sælgerne, hvis mæglerne anvender et ejerskifteforsikringstilbud med en dyr præmie, når en tilsvarende forsikring kan tegnes væsentligt billigere og på samme vilkår i et andet forsikringsselskab. Dette fremgår af en kendelse fra Klagenævnet for Ejendomsformidling af 23. juli skal pege på mulige løsninger, der kan indgå i overvejelserne om en ny betalingsmodel, hvor sælger ikke har indflydelse på købers valg af forsikringsselskab: 1. Sælger betaler til køber et fast beløb Beløbet kan fx fastsættes af Justitsministeriet (der også fastsætter størrelse af selvrisiko og maksimal erstatningssum) som halvdelen af det beløb, en ejerskifteforsikring typisk koster og kan justeres hvert 3. år ligesom selvrisiko og erstatningssum. 2. Sælger betaler til køber en fastlagt %-del af husets salgspris Procentsatsen kan fastsættes med udgangspunkt i, hvor stor en andel af salgsprisen ejerskiftepræmien typisk udgør. Kvaliteten i rapporterne bør højnes, huseftersynsordningen bør udbredes, og der bør skabes større tillid til ordningen El-installationsrapporterne og tilstandsrapporterne er to væsentlige elementer i huseftersynsordningen. En høj kvalitet i rapporterne er med til at skabe bedre forbrugerbeskyttelse og øget tilliden til ordningen. For at skabe høj kvalitet i rapporterne, er det nødvendigt, at de sagkyndige er tilstrækkeligt veluddannede, at de får de nødvendige værktøjer til at løfte opgaven, og at der er tilstrækkelig kvalificeret kontrol med rapporterne. Vi foreslår i den forbindelse følgende tiltag: Side 4

5 1. Bedre uddannelse af de sagkyndige I relation til uddannelse af de sagkyndige skal vi generelt bemærke, at der i dag er stor forskel på de krav, der stilles til de bygningssagkyndige, som udarbejder tilstandsrapporter, og til de el-sagkyndige, der udarbejder elinstallationsrapporter. For at illustrere de meget store forskelle på uddannelseskravene har vi udarbejdet en oversigt, som fremgår nederst i dokumentet. Det er s opfattelse, at det er vigtigt at højne uddannelseskravene for begge grupper af sagkyndige, og derfor foreslår vi, at de el-sagkyndige i langt højere grad end i dag bliver underlagt de samme beskikkelses- og uddannelseskrav, som gælder for de bygningssagkyndige. Der bør eksempelvis som et helt grundlæggende forhold indføres specifikke uddannelsesmæssige krav til de personer, som udfører et el-eftersyn og udarbejder en el-installationsrapport. Der er ingen sådanne krav i dag, heller ikke krav om, at den pågældende person selv skal være autoriseret elinstallatør. Vi skal i den forbindelse bemærke, at Sikkerhedsstyrelsen oprindeligt forudsatte følgende i forbindelse med ændringerne i 2011, der også dannede udgangspunkt for de revisionsforslag, som Udvalget for Huseftersynsordningen fremsatte, jf. Betænkning 1520/2010, og som skulle udgøre en del af balancen mellem hensynet til køber og sælger samt økonomien i ordningen: At ca pct. af fejl og mangler ved bygningens el-installationer ville blive opdaget ved et el-tjek At et el-tjek skulle udføres af en autoriseret elinstallatør. skal desuden bemærke følgende: De bygningssagkyndige De 4 dages-kurser, der udbydes til de bygningssagkyndige, er for kortvarige og bør generelt udbygges. Derudover bør der under uddannelsen sættes øget fokus på VVSinstallationer, eftersom det er forsikringsselskabernes erfaring, at de bygningssagkyndige ikke har tilstrækkelig viden om dette område, og at VVSforholdene derfor ikke undersøges i tilstrækkeligt omfang i forbindelse med husgennemgangen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at et enkelt selskab har oplyst, at VVS-skader omfatter næsten 20 pct. af alle skadesudgifterne hos det pågældende selskab. De el-sagkyndige De el-sagkyndige bør få adgang til tidligere el-installationsrapporter på den pågældende ejendom på samme måde, som de bygningssagkyndige kan få adgang til tidligere tilstandsrapporter på ejendommen. Der bør etableres obligatoriske informations- og dialogmøder (ERFAmøder) for de udførende virksomheder. Side 5

6 2. Bedre håndbog til de sagkyndige Håndbøgerne udgør et væsentligt grundlag og værktøj for de sagkyndige, når de skal udarbejde rapporterne. For at sikre bedre kvalitet i rapporterne, og for at gøre regreskravene mindre administrativt tunge at behandle til fordel for forbrugerne i sidste ende, bør håndbøgerne forbedres. De er for upræcise, ligesom de bør opdateres langt oftere med udgangspunkt i erfaringer, ny viden osv. Håndbogen for de bygningssagkyndige skal bl.a. pege på, at håndbogen for de bygningssagkyndige udbygges på følgende områder: Der bør medtages flere eksempler, det bør beskrives nærmere, hvornår karakteren UN bør anvendes, og det bør beskrives nærmere, hvornår der kan opstå følgeskader. Desuden bør VVS-området udbygges, eftersom de bygningssagkyndige ofte ikke har tilstrækkelig viden om VVS-installationernes mangler og nedsat funktion. Håndbogen for de el-sagkyndige Håndbogen bør gøres mere operationel med bl.a. eksempler på typiske K1-, K2- og K3-skader. 3. Flere og mere ensrettede kontroller med de sagkyndige Sikkerhedsstyrelsen bør øge kontrollen og tilsynet på området med særlig fokus på kvaliteten i rapporterne. Kontrollerne bør være uvildige fra en selvstændig instans, de bør ske i større omfang og være mere ensrettede end i dag. Desuden bør der i langt højere grad etableres markkontroller, idet man ved skrivebordskontroller fx ikke finder de fejl i rapporterne, der vedrører oversete ulovligheder og skader. 4. Bedre kommunikation til forbrugerne Det bør kommunikeres mere klart for brugerne, hvad der er omfattet af ordningen, herunder hvad der dækkes på forsikringen. Desuden bør det være mere klart, hvordan afskrivningstabellerne skal fortolkes. Der bør endvidere foretages nogle indholdsmæssige ændringer i afskrivningstabellerne. Udover ovenstående skal pege på følgende forbedringsforslag i relation til el-installationsrapporterne: K-værdierne bør evalueres. Med det nuværende karaktersystem gradbøjes ulovlighed, og det giver ingen mening. Fotodokumentation bør accepteres som bevis ved Ankenævn for Tekniske Installationer. Side 6

7 Bilag 2 - Oversigt over de væsentlige forskelle i de gældende uddannelsesmæssige krav til de bygningssagkyndige hhv. de el-sagkyndige 1 Bygningssagkyndige El-sagkyndige Krav til virksomheden Autoriseret elinstallatørvirksomhed, hvor den personligt autoriserede elinstallatør har autorisation som hovedbeskæftiget (behøver ikke at være den samme person, som udfører el-eftersynet). Krav til den udførende person Personlig beskikkelse Uddannelseskrav til den udførende person Byggeteknisk grunduddannelse (fra bestemte uddannelsesinstitutioner eller tilsvarende) Min. 5 års dokumenteret erhvervserfaring efter uddannelsen og inden for de sidste 10 år (bygningsundersøgelser eller tilsyn med byggeri) Deltaget i optagelseskursus og bestået optagelsesprøve Mentorordning (skal ledsages af en mentor i 3 år) Efteruddannelse Løbende deltage i kurser og møder om ordningen Genbeskikkelse Krav om erhvervserfaring eller udarbejdet min. 60 tilstandsrapporter Tidsperiode for beskikkelse hhv. virksomhedsautorisation 3 år 1 Se Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen (BEK nr. 19 af 16/01/2012) og Bekendtgørelse om beskikkelse af bygningssagkyndige og udarbejdelse af tilstandsrapporter som led i huseftersynsordningen (BEK nr af 30/11/2016) Side 7

8 Bilag 3 Besvarelse af Justitsministeriets supplerende høring af 15. februar 2017 Sagsnr. GES Spørgsmål a) Har indførelsen af elinstallationsrapport skabt et bedre grundlag for købers vurdering af ejendommen forud for indgåelse af købsaftale? Svar Det er s opfattelse, at elinstallationsrapporterne som udgangspunkt har skabt et bedre grundlag for købers vurdering af ejendommen. Køber får i rapporten yderst relevante oplysninger om det konkrete hus i relation til nedsat funktion, funktionssvigt samt ulovlige indretninger og installationer, som køber kan lade indgå i forhandlingen med sælger om ejendommens pris. Vi har dog flere gange peget på, at kvaliteten af rapporterne desværre ikke er tilstrækkelig høj og dermed ikke giver et retvisende billede af ovennævnte forhold. Det skyldes navnlig: Manglende uddannelse til dem, som udarbejder el-installationsrapporterne (el-sagkyndige). Det er ikke i sig selv tilstrækkeligt, at de pågældende personer fungerer som elinstallatører og kan udføre sædvanligt el-arbejde. De bør også have kundskab om og forståelse for huseftersynsordningen hhv. den risikovurdering, som er helt central i et el-eftersyn. Desuden er det forsikringsselskabernes vurdering, at mange af de sagkyndige, der udarbejder elinstallationsrapporter, ikke har tilstrækkelig viden om, hvilke krav og regler der var gældende på opførelses- hhv. udførelsestidspunktet, og som er udgangspunktet for el-eftersynet og karaktergivningen i rapporterne. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det var en væsentlig forudsætning for indførelsen af elinstallationsrapporterne, at de skulle udføres af en person, der skulle godkendes dertil af Sikkerhedsstyrelsen (se Betænkningen, side 106, øverst) Ikke tilstrækkelige kundskaber hos de el-sagkyndige om, at undersøgelsespligten skærpes, hvis der ved stikprøvekontrollen konstateres forhold, som skal beskrives nærmere i rapporten (se bl.a. Betænkningen, side 105) Utilstrækkelig myndighedskontrol af elinstallationsrapporterne Derudover er det s vurdering, at karaktersystemet er misvisende, bl.a. fordi både karakterne K1, K2 og K3 2 angiver, om et forhold er ulovligt. Der sker således en gradbøjning af begrebet ulovlighed ud fra en risikovurdering, der relaterer sig til både en tidsmæssig periode, et væsentlighedskriterium (om der er tale om en væsentlig eller omfattende del af installationen), en risiko for person- eller brandskade hhv. farligheden. Dette har aldrig været tiltænkt med huseftersynsordningen og kan være svært at forstå for køber. 2 K3: Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen K2: Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen K1: Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden Side 8

9 Det er endvidere vores vurdering, at det ikke er tilstrækkeligt klart for køber, at elinstallationsrapporten alene er udtryk for stikprøver i de besigtigede bygninger og ikke en fuldstændig undersøgelse af alle elinstallationer. Vi henviser i øvrigt til de konkrete forslag i Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende udarbejdelsen af eleftersynsrapporter som led i huseftersynsordningen, som blev færdiggjort i 2015, og som indeholder de fleste af ovennævnte forslag. Derudover foreslår, at de elinstallationer, som erfaringsmæssigt er dyre og/eller særligt farlige (fx spot lights), altid bør undersøges. Det skal endvidere bemærkes, at arbejdsgruppen ikke har fået en opfølgning på, i hvilket omfang de mange konkrete forslag vil blive indarbejdet. Spørgsmål b) Har ændringerne i forhold til tilstandsrapporten, herunder bl.a. udbyggelse med oplysninger om henholdsvis forventet restlevetid for bygningens tag og generel hustypebeskrivelse, skabt bedre grundlag for købers vurdering af ejendommen forud for indgåelse af købsaftale? Svar I relation til restlevetid for bygningens tag skal vi bemærke følgende: Det er s opfattelse, at de pågældende oplysninger er relevante for køber og bør bevares i huseftersynsordningen. Oplysningerne blev medtaget i huseftersynsordningen i forbindelse med revisionen i 2010/2011 i lyset af, at køber meget ofte efterspurgte de pågældende oplysninger hos den bygningssagkyndige. Vi henviser i øvrigt til Betænkningen, side , herunder følgende afsnit på side 256: Det er udvalgets opfattelse, at købers interesse i restlevetiden primært angår spørgsmålet om, hvorvidt bygningsdelen må anses for udtjent inden for en kortere horisont. Således er det mindre afgørende, om et tag holder i endnu 20 eller 30 år. I relation til de generelle hustypebeskrivelser skal bemærke følgende: Formålet med de generelle hustypebeskrivelser er at gøre det mere klart for forbrugerne, hvad der er omfattet af skadesbegrebet, og hvad der falder uden for ordningen som almindelige skavanker på huset, og som man bør være særlig opmærksom på. Dette skal navnlig ses i lyset af, at det er vanskeligt for købere uden særlig byggeteknisk viden at forstå de konkrete konsekvenser af sammenligningsgrundlaget, og at en ejendom opført i 1920 erne fx blev bygget uden omfangsdræn, og at fugt i kælderen i en sådan bygning ikke er usædvanligt. s medlemmer har dog erfaring med, at flere huskøbere fejlagtigt tror, at den bygningssagkyndige har anvendt en forkert hustypebeskrivelse, eftersom billedet på hustypebeskrivelsen ikke ligner det konkrete hus. Derfor foreslår vi, at de anvendte fotos erstattes af håndtegnede illustrationer (tegninger) eller uddrag af billeder/tegninger, der tydeligt signalerer, at der er tale om et fiktivt hus. Side 9

10 Spørgsmål c) Har ændringerne i forhold til ejerskifteforsikringen sikret bedre standarddækning og mere klarhed om forsikringens begyndelsestidspunkt? Svar Vi henviser til indledningen i brevet og skal desuden bemærke, at de indførte ændringer indebærer en betydeligt bedre standarddækning på ejerskifteforsikringen - ikke mindst på grund af følgende dækninger, som ikke tidligere var omfattet af minimumreglerne: El-dækningen (ulovligheder samt nedsat og manglende funktion) VVS-dækingen (ulovligheder samt nedsat og manglende funktion) Forøgede byggeudgifter (ved udbedringer af dækningsberettigende skader, der er nødvendige for at opfylde krav i bl.a. byggeloven på udbedringstidspunktet). Der er ofte tale om dyre merudgifter til fx udskiftning af enkeltlagsvinduer til termoruder, øget isolering, etablering af kraftigere spær, lægter m.v. samt udskiftning af alle skotrender og sternkanter. Erstatningsopgørelsen (erstatning til nyværdi for alle bygningsdele, der ikke er angivet specifikt i de konkrete afskrivningstabeller). Genhusning og teknisk bistand (rimelige og relevante meromkostninger ved en dækningsberettigende skade). Derudover er det vores opfattelse, at der er skabt mere klarhed om ejerskifteforsikringens begyndelsestidspunkt. Spørgsmål d) Eventuelt kendskab til forsikringsselskabernes praksis med skyggerapporter eller anden interessekonflikt i formidlingen af tilstandsrapporter. Svar er fortsat ikke bekendt med, at forsikringsselskaber benytter sig af at få udarbejdet supplerende rapporter til tilstandsrapporterne. Vi henviser i den forbindelse til vores besvarelser i forbindelse med de tidligere høringer vedrørende mulige interessekonflikter, jf. vores høringssvar dateret 24. august 2012, 8. januar 2014, 12. august 2015 og 24. august Med venlig hilsen Vibeke Henriques Johansson Side 10

Justitsministeriet. Sendt pr. til og Sagsnr Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen

Justitsministeriet. Sendt pr.  til og Sagsnr Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen Justitsministeriet Sendt pr. e-mail til jm@jm.dk og plj@jm.dk Sagsnr. 2012-7005-0020 Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen 02.02.2017 er blevet anmodet om at komme med bemærkninger

Læs mere

Forsikring & Pension. L 35 - Delautorisationer. Huseftersynsordningen

Forsikring & Pension. L 35 - Delautorisationer. Huseftersynsordningen Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Forsikring & Pension L 35 - Delautorisationer Huseftersynsordningen Konsekvenser for forbrugere og forsikringsselskaber Høring i Folketinget

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder,

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, Sikkerhedsstyrelsen Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk s svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter Hermed følger s bemærkninger til "Håndbog

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 92 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: ET Formueretskontoret

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel Danmark har fået en ny og forbedret huseftersynsordning. Ordningen anvendes af forbrugerne ved hushandler. Forsikringsbranchen (Forsikring & Pension) har været

Læs mere

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen AIDA den 23. februar 2012 Direktør Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring, Advokat, Forsikring & Pension Disposition Nye regler

Læs mere

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Sådan er loven om forbrugerbeskyttelse ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Svensson og Sten Svensson. Grøndalsvej 66, Fællesdel

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Svensson og Sten Svensson. Grøndalsvej 66, Fællesdel for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Per Svensson og Sten Svensson Grøndalsvej 66, Fællesdel 2000 Frederiksberg Dato 08.10.2015 Udløbsdato 08.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed EL:CON Sjælland

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Helene Hansen Adresse Vorgodvej 12 Postnr. og by 2770 Kastrup Dato 16.04.2013 Udløbsdato 16.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Svend Aage Nielsen. Autoriseret el-installatør A/S Skælskørvej 21 4200 Slagelse Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Svend Aage Nielsen. Autoriseret el-installatør A/S Skælskørvej 21 4200 Slagelse Tlf. for ejendommen Sælger Martin olsen Adresse Strandbjerggårdsvej 23 Postnr. og by 4400 Kalundborg Dato 04.03.2013 Udløbsdato 04.03.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Svend Aage Nielsen. Autoriseret

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22 for ejendommen Sælger Rita Vinding Adresse Østerbro 8 Postnr. og by 8570 Trustrup Dato 30.07.2015 Udløbsdato 30.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Fyns Elteknik A/S Lucernemarken 6 5260 Odense S Tlf.: 63 11 20 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Fyns Elteknik A/S Lucernemarken 6 5260 Odense S Tlf.: 63 11 20 00 for ejendommen Sælger Gisela Larsen Adresse Øster Alle 62 Postnr. og by 5500 Middelfart Dato 11.04.2013 Udløbsdato 11.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Fyns Elteknik A/S Lucernemarken 6 5260

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Anders & Pia Bruun Trouvillevej 1a 3100 Hornbæk Dato 14.07.2014 Udløbsdato 14.07.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Dan Cederhoft-Bohnhardt Adresse Rigtrupvej 18 Postnr. og by 8370 Hadsten Dato 09.01.2015 Udløbsdato 09.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Boveskovgård Adresse Folehavevej 6 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 18.03.2015 Udløbsdato 18.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Hareskov Elektric A/S Kirke

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499 for ejendommen Sælger Jens Christian Anker Adresse Hyldekær 87 Postnr. og by 2765 Smørum Dato 19.12.2012 Udløbsdato 19.12.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55

Læs mere

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE AKTUELLE EMNER Ændringer af bekendtgørelse om HE Orientering om SBi s Projekt om måling af fugt i danske boliger Opfølgning på nye regler

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 64410491

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 64410491 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Søren Guldfeldt Madsen, Zahnsgade 2, st 6000 Kolding Dato 27.01.2015 Udløbsdato 27.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Middelfart A/S Ryhavevej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Sven Erik Jensen Dickens Alle 21b 2860 Søborg Dato 27.01.2014 Udløbsdato 27.01.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00 for ejendommen Sælger Lene Rønnow Trankjær Adresse Kalørvej 19 Postnr. og by 5491 Blommenslyst Dato 14.05.2014 Udløbsdato 14.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej

Læs mere

2010/1 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Fremsat den 2. december 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Fremsat den 2. december 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., 2010-7005-0036 Fremsat den 2. december 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Erik Christensen Adresse Frederiksberg Bakke 5 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 07.08.2014 Udløbsdato 07.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Jean-Paul Peronard Adresse Kirke Søbyvej 63 Postnr. og by 5610 Assens Dato 17.09.2015 Udløbsdato 17.09.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Installationsfirmaet Harald Nielsen, Søndersø A/S Dallundvej Søndersø Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Installationsfirmaet Harald Nielsen, Søndersø A/S Dallundvej Søndersø Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Fyn Adresse Houvej 22 Postnr. og by 5953 Tranekær Dato 05.03.2014 Udløbsdato 05.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Installationsfirmaet Harald Nielsen, Søndersø

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Nordea Ejendomsinvestering A/S. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Nordea Ejendomsinvestering A/S. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf. for ejendommen Sælger Nordea Ejendomsinvestering A/S Adresse Lyngbakken 13 Postnr. og by 6720 Fanø Dato 19.03.2014 Udløbsdato 19.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten

Læs mere

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Sådan er loven om erstatning ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller mangler ved boligen, kan køber rejse

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Liselotte og Christen Trap Christensen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Liselotte og Christen Trap Christensen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf. for ejendommen Sælger Liselotte og Christen Trap Christensen Adresse Bergthorasvej 59 Postnr. og by 5210 Odense NV Dato 27.11.2015 Udløbsdato 27.11.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Himmerland Alarm - El & VVS ApS Trykkerivej Hadsund Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Himmerland Alarm - El & VVS ApS Trykkerivej Hadsund Tlf.: for ejendommen Sælger Ingrid Bach Adresse Østerbygade 27 Postnr. og by 9520 Skørping Dato 09.06.2016 Udløbsdato 09.06.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Himmerland Alarm - El & VVS ApS Trykkerivej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. elinstallatør Henrik Larsen ApS Barfoedsvej Hjørring Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. elinstallatør Henrik Larsen ApS Barfoedsvej Hjørring Tlf.: for ejendommen Sælger Hjørring Kommune Adresse Højersgade 2 Postnr. og by 9850 Hirtshals Dato 14.11.2016 Udløbsdato 14.11.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. elinstallatør Henrik Larsen ApS Barfoedsvej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria og Jonas Lindhardsen. EL:CON Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria og Jonas Lindhardsen. EL:CON Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V for ejendommen Sælger Maria og Jonas Lindhardsen Adresse Rosenkildevej 29 Postnr. og by 4200 Slagelse Dato 26.01.2015 Udløbsdato 26.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed EL:CON Sjælland A/S Ryhavevej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Kaj og Maja Hede Adresse Boråsvej 14 Postnr. og by 7100 Vejle Dato 14.07.2015 Udløbsdato 14.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59 for ejendommen Sælger Niels Johan Thorvald Frey Adresse Høgebovej 12 Postnr. og by 8500 Grenaa Dato 07.08.2013 Udløbsdato 07.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ulla Birgitte Bitsch-Larsen. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ulla Birgitte Bitsch-Larsen. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf. for ejendommen Sælger Ulla Birgitte Bitsch-Larsen Adresse Kortevej 8 Postnr. og by 3210 Vejby Dato 14.10.2014 Udløbsdato 14.10.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut Elinstallatør v/lars Nielsen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Anders Fischer ApS Sønder Boulevard København V Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Anders Fischer ApS Sønder Boulevard København V Tlf.: for ejendommen Sælger Søren Rom Adresse Virum Overdrevsvej 20 Postnr. og by 2830 Virum Dato 25.08.2015 Udløbsdato 25.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Anders Fischer ApS Sønder Boulevard 67 1720

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken Hadsund Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken Hadsund Tlf.: for ejendommen Sælger Bente Pedersen Adresse Veggerslevvej 17 Postnr. og by 8500 Grenaa Dato 06.07.2015 Udløbsdato 06.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej Viborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej Viborg Tlf.: for ejendommen Sælger Jesper Bruun-Olsen Adresse Fjordbakken 48 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 19.09.2016 Udløbsdato 19.09.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Sendt pr. mail til bil@dma.dk. Søfartsstyrelsen Att.: Birger F. N. Lind

Sendt pr. mail til bil@dma.dk. Søfartsstyrelsen Att.: Birger F. N. Lind Sendt pr. mail til bil@dma.dk Søfartsstyrelsen Att.: Birger F. N. Lind 12.12.2012 Søloven - Udkast til bekendtgørelse om udmøntning af ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs - høringssvar takker

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Schrøder Consult Blomsterhaven Fredericia Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Schrøder Consult Blomsterhaven Fredericia Tlf.: for ejendommen Sælger Jytte Lindenskov Adresse Søndergade 75 Postnr. og by 5620 Glamsbjerg Dato 29.06.2016 Udløbsdato 29.06.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Schrøder Consult Blomsterhaven 19 7000

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Svend Aage Sundenæs Adresse Hyldeholm 8 Postnr. og by 4000 Roskilde Dato 09.06.2015 Udløbsdato 09.06.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899 for ejendommen Sælger Aslani Adresse Østergårds Alle 3 Postnr. og by 2500 Valby Dato 11.12.2014 Udløbsdato 11.12.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226. 5260 Odense S. Tlf.: 65 68 33 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226. 5260 Odense S. Tlf.: 65 68 33 00 for ejendommen Sælger Karsten Brandt Clausen Adresse Grønvej 99 Postnr. og by 5260 Odense S Dato 25.06.2012 Udløbsdato 25.06.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Christian Olsson Adresse Drosselvej 4 Postnr. og by 4200 Slagelse Dato 03.04.2014 Udløbsdato 03.04.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Allan Christensen & Danila Bohn. Alpha Electric A/S Niels Olsens Vej Ølstykke Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Allan Christensen & Danila Bohn. Alpha Electric A/S Niels Olsens Vej Ølstykke Tlf. for ejendommen Sælger Allan Christensen & Danila Bohn Adresse Maglevadvej 2 Postnr. og by 3660 Stenløse Dato 14.08.2014 Udløbsdato 14.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Alpha Electric A/S Niels

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Peer Carl Løber Jepsen Adresse Lyngbakken 6 Postnr. og by 7500 Holstebro Dato 26.02.2014 Udløbsdato 26.02.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Peter Faber Electric ApS Brønsholmvej 24 2980 Kokkedal Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Peter Faber Electric ApS Brønsholmvej 24 2980 Kokkedal Tlf.: for ejendommen Sælger Poul Pedersen Adresse Sjælsø Alle 6 Postnr. og by 3450 Allerød Dato 29.08.2012 Udløbsdato 29.08.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Peter Faber Electric ApS Brønsholmvej 24 2980

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Tech.dk ApS Porschevej 14 7100 Vejle Tlf.: 70232133

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Tech.dk ApS Porschevej 14 7100 Vejle Tlf.: 70232133 for ejendommen Sælger Andreas Falk Adresse Skovkrogen 46 Postnr. og by 7000 Fredericia Dato 23.04.2015 Udløbsdato 23.04.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El-Tech.dk ApS Porschevej 14 7100 Vejle

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10 Øster Lindet 6630 Rødding Tlf.: 74 84 63 37

Elinstallationsrapport for ejendommen. Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10 Øster Lindet 6630 Rødding Tlf.: 74 84 63 37 for ejendommen Sælger Miljøministeriet Adresse Povlskrovej 53 Postnr. og by 6780 Skærbæk Dato 30.04.2015 Udløbsdato 30.04.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Hovedstaden Adresse Ermelundsvej 129 Postnr. og by 2820 Gentofte Dato 21.08.2015 Udløbsdato 21.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut Elinstallatør v/lars

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen for ejendommen Sælger Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen Adresse Ringebæk Søvej 17 Postnr. og by 2660 Brøndby Strand Dato 20.02.2015 Udløbsdato 20.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Lars og Thilde Henrichsen Daltoftevej 10A 2860 Søborg Dato 30.08.2015 Udløbsdato 30.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46 for ejendommen Sælger Jette Tornbjerg Adresse Væbnerhatten 204 Postnr. og by 5220 Odense SØ Dato 30.08.2013 Udløbsdato 30.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen. El:Con Middelfart A/S Finlandsgade 20 8200 Aarhus N Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen. El:Con Middelfart A/S Finlandsgade 20 8200 Aarhus N Tlf. for ejendommen Sælger Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen Adresse Horseballevej 34 Postnr. og by 5672 Broby Dato 02.05.2013 Udløbsdato 02.05.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Middelfart A/S

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Gorrissen El ApS Stutmestervej 32 3400 Hillerød Tlf.: 48 24 22 40. HG Rune

Elinstallationsrapport for ejendommen. Gorrissen El ApS Stutmestervej 32 3400 Hillerød Tlf.: 48 24 22 40. HG Rune for ejendommen Sælger Kurt larsen Adresse Eng-Ager 4 Postnr. og by 3250 Gilleleje Dato 06.03.2014 Udløbsdato 06.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Gorrissen El ApS Stutmestervej 32 3400 Hillerød

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Strøh A/S Værkstedsvej 10 A 6000 Kolding Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Strøh A/S Værkstedsvej 10 A 6000 Kolding Tlf.: for ejendommen Sælger n Christensen Adresse Staushedevejen 34 Postnr. og by 6622 Bække Dato 05.11.2012 Udløbsdato 05.11.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Strøh A/S Værkstedsvej 10 A 6000 Kolding

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj Kastrup Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj Kastrup Tlf.: for ejendommen Sælger Maya & Bjørn Bisserup Adresse Bondager 62 Postnr. og by 2670 Greve Dato 21.02.2014 Udløbsdato 21.02.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Tina Ørving & Morten Bredning. LV-Connect Axel Heides Vej 29 2970 Hørsholm Tlf.: 41788541

Elinstallationsrapport for ejendommen. Tina Ørving & Morten Bredning. LV-Connect Axel Heides Vej 29 2970 Hørsholm Tlf.: 41788541 for ejendommen Sælger Tina Ørving & Morten Bredning Adresse Slugten 12 Postnr. og by 3300 Frederiksværk Dato 07.08.2013 Udløbsdato 07.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed LV-Connect Axel Heides

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban for ejendommen Sælger Poul Erik Knudsen Adresse Marienborg Alle 123 Postnr. og by 2860 Søborg Dato 16.07.2015 Udløbsdato 16.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Forsvarets Bygningstjeneste. Botjek Eltjek ApS Søndergade 43, 1. sal 8700 Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Forsvarets Bygningstjeneste. Botjek Eltjek ApS Søndergade 43, 1. sal 8700 Horsens Tlf. for ejendommen Sælger Forsvarets Bygningstjeneste Adresse Nordre koppelvej 112 Postnr. og by 7000 Fredericia Dato 10.05.2012 Udløbsdato 10.05.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Eftersyn udført af

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Hjørnet ApS Godthåbsvej Frederiksberg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Hjørnet ApS Godthåbsvej Frederiksberg Tlf.: for ejendommen Sælger alessandro garavano Adresse Rydtoften 30 Postnr. og by 2750 Ballerup Dato 13.06.2012 Udløbsdato 13.06.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El-Hjørnet ApS Godthåbsvej 57 2000 Frederiksberg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Hans Peter Andersen. LV-connect Axel Heides Vej 29 2970 Hørsholm Tlf.: 41788541

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Hans Peter Andersen. LV-connect Axel Heides Vej 29 2970 Hørsholm Tlf.: 41788541 for ejendommen Sælger Boet efter Hans Peter Andersen Adresse Skovbakken 68 Postnr. og by 3520 Farum Dato 20.08.2014 Udløbsdato 20.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed LV-connect Axel Heides Vej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264 for ejendommen Sælger Ole Hiort Adresse Østkæret 2 Postnr. og by 3230 Græsted Dato 10.10.2013 Udløbsdato 10.10.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Lars Hyldgaard Sallinggade 2 7800 Skive Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udleveret en ikke gyldig tilstandsrapport

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. MÅRTENSSON EL ApS Vangen Nykøbing Sj

Elinstallationsrapport for ejendommen. MÅRTENSSON EL ApS Vangen Nykøbing Sj for ejendommen Sælger Linda Johansen Adresse Kløvermarksvej 39 Postnr. og by 4300 Holbæk Dato 24.11.2016 Udløbsdato 24.11.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed MÅRTENSSON EL ApS Vangen 10 4500 Nykøbing

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Team Fyn A/S Stenhuggervej Odense M Tlf.: /SJ - UH

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Team Fyn A/S Stenhuggervej Odense M Tlf.: /SJ - UH for ejendommen Sælger Forsvaret Adresse Middelfartvej 291, 1 Postnr. og by 5200 Odense V Dato 09.05.2012 Udløbsdato 09.05.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El-Team Fyn A/S Stenhuggervej 21 5230

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej Viborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej Viborg Tlf.: for ejendommen Sælger Københavns Kommune Adresse Genuavej 52 Postnr. og by 2300 København S Dato 01.11.2016 Udløbsdato 01.11.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19 for ejendommen Sælger Maria Louise Kolath Petersen Adresse Ejbyvej 24 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 18.03.2014 Udløbsdato 18.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Murervænget 3 4700 Næstved

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Leif Søkilde Adresse Hvidovre Enghavevej 59 Postnr. og by 2650 Hvidovre Dato 31.05.2015 Udløbsdato 31.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf. for ejendommen Sælger Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater Adresse Vibevej 17 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 23.07.2015 Udløbsdato 23.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL

Læs mere

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007.

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Søren Villadsen Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Conni Steensgaard Nielsen. Ryslinge El Tvekildevej Ryslinge Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Conni Steensgaard Nielsen. Ryslinge El Tvekildevej Ryslinge Tlf.: for ejendommen Sælger Conni Steensgaard Nielsen Adresse Lillegårdsvej 4 Postnr. og by 3450 Allerød Dato 15.10.2015 Udløbsdato 15.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø erhreg@erst.dk + nipaka@erst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dorte Myrhøj Stengel Hansen. Insta A/S Smedevænget 16 A 4700 Næstved Tlf.: 21846605

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dorte Myrhøj Stengel Hansen. Insta A/S Smedevænget 16 A 4700 Næstved Tlf.: 21846605 for ejendommen Sælger Dorte Myrhøj Stengel Hansen Adresse Strandvej 97 Postnr. og by 4736 Karrebæksminde Dato 13.10.2015 Udløbsdato 13.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget

Læs mere

Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen

Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen BEK nr 19 af 16/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 334-11-00017 Senere ændringer

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680 Solrød Strand Tlf.: 60 60 60 44

Elinstallationsrapport for ejendommen. Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680 Solrød Strand Tlf.: 60 60 60 44 for ejendommen Sælger Dannie Truberg Adresse Bredagervej 74 Postnr. og by 4100 Ringsted Dato 27.06.2013 Udløbsdato 27.06.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej Ryslinge Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej Ryslinge Tlf.: for ejendommen Sælger Vilanka Silva Andersen Adresse Jespervej 61 Postnr. og by 3400 Hillerød Dato 09.04.2013 Udløbsdato 09.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge

Læs mere

Ele$ersyn på lejligheden 171 A + rapport fællesejet

Ele$ersyn på lejligheden 171 A + rapport fællesejet Ele$ersyn på lejligheden 171 A + rapport fællesejet Eleftersyn for ejendommen Sælger Ejerforeningen Stærmosevej 171 Adresse Stærmosevej 171 Postnr. og by 5690 Tommerup Dato 06.11.2014 Udløbsdato 06.11.2015

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik as Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70 25 57 57. Steffan Jessen

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik as Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70 25 57 57. Steffan Jessen for ejendommen Sælger Inge marie wortmann Adresse vestergade 33 Postnr. og by 6330 padborg Dato 14.05.2012 Udløbsdato 14.05.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Eftersyn udført af factum2 el & teknik

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Torsted El & Automatik ApS Norgesvej 8. 8700 Horsens. Tlf.: 75 64 74 66

Elinstallationsrapport for ejendommen. Torsted El & Automatik ApS Norgesvej 8. 8700 Horsens. Tlf.: 75 64 74 66 for ejendommen Sælger Mona Juul Adresse Kraghsvej 10 Postnr. og by 8700 Horsens Dato 11.02.2014 Udløbsdato 11.02.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Torsted El & Automatik ApS Norgesvej 8 8700 Horsens

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Anita andersen (Boet efter Jacob Nyboe Pedersen) CODEX ADVOKATER

Elinstallationsrapport for ejendommen. Anita andersen (Boet efter Jacob Nyboe Pedersen) CODEX ADVOKATER for ejendommen Sælger Anita andersen (Boet efter cob Nyboe Pedersen) CODEX ADVOKATER Adresse Sallvej 180 Postnr. og by 8450 Hammel Dato 27.05.2015 Udløbsdato 27.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Henning Mortensen Silkeborg A/S Stagehøjvej Silkeborg. Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Henning Mortensen Silkeborg A/S Stagehøjvej Silkeborg. Tlf.: for ejendommen Sælger Ernst Nørgaard Stück Adresse Toldbodgade 6 Postnr. og by 8600 Silkeborg Dato 30.11.2016 Udløbsdato 30.11.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Henning Mortensen Silkeborg A/S Stagehøjvej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. elinstallatør Henrik Larsen ApS Barfoedsvej Hjørring Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. elinstallatør Henrik Larsen ApS Barfoedsvej Hjørring Tlf.: for ejendommen Sælger Hjørring Kommune Adresse Nørregade 91 Postnr. og by 9870 Sindal Dato 10.02.2017 Udløbsdato 10.02.2018 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. elinstallatør Henrik Larsen ApS Barfoedsvej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Anders Armand Jørgensen. Niels Lodal El-Service ApS Kildebakken Næstved. Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Anders Armand Jørgensen. Niels Lodal El-Service ApS Kildebakken Næstved. Tlf. for ejendommen Sælger Anders Armand Jørgensen Adresse Gartnervej 9 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 20.10.2017 Udløbsdato 20.10.2018 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Niels Lodal El-Service ApS Kildebakken

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Gert Gammelgaard Adresse Åskrænten 10 Postnr. og by 7540 Haderup Dato 26.09.2014 Udløbsdato 26.09.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Søndergade 43, 1. sal 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Søndergade 43, 1. sal 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Peter Bank Nielsen Adresse Smalle Jerlevvej 2 Postnr. og by 7100 Vejle Dato 07.10.2013 Udløbsdato 07.10.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Søndergade 43, 1.

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Annika Liversager Adresse Kajerødvej 170 Postnr. og by 3460 Birkerød Dato 02.03.2015 Udløbsdato 02.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf.: for ejendommen Sælger Solveig Jensen Adresse Stølsgårdsvej 29 Postnr. og by 4736 Karrebæksminde Dato 27.01.2016 Udløbsdato 27.01.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Finn L. & Davidsen A/S Finlandsgade Haslev Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Finn L. & Davidsen A/S Finlandsgade Haslev Tlf.: for ejendommen Sælger Elsebeth Risager Adresse Ludvig Holsteins Alle 47 Postnr. og by 2750 Ballerup Dato 15.07.2016 Udløbsdato 15.07.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Finn L. & Davidsen A/S Finlandsgade

Læs mere