Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE"

Transkript

1 Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE

2 Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Rekvirent Rådgiver Region Sjælland Orbicon A/S Ringstedvej Roskilde Projektnummer Projektleder Udarbejdet af Mads Møller Mads Møller Kvalitetssikring Pernille Palstrøm Revisionsnr. 1 Godkendt af Ole Frimodt Pedersen Udgivet

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG BAGGRUND UNDERSØGELSESAKTIVITTER Etablering af boringer og udtagning af overfladejordprøver Indeklimamålinger Kemiske analyser UNDERSØGELSESRESULTATER Overfladejordprøver og boringer Overfladeprøver Boringer Indeklimaundersøgelse Poreluftmålinger under gulv Indeklimamålinger i boligen Vejrdata fra måleperioden RISIKOVURDERING Arealanvendelse Jordkontakt Indeklima KONKLUSION REFERENCELISTE... 20

4 BILAGSFORTEGNELSE 1. Boreprofiler 2. Analyserapporter 3. Vejrdata fra DMI (

5 Region Sjælland Tujavej 11 i Køge 1. INDLEDNING OG BAGGRUND Region Sjælland har udført en række forureningsundersøgelser i området ved Tujavej 15 i Køge. Der er ved disse undersøgelser påvist en kraftig forurening med chlorerede opløsningsmidler i jord, jordluft og øvre grundvand på ejendommen Tujavej 15. Der har i perioden været metalstøberi på ejendommen Tujavej 15, hvor der har været anvendt det chlorerede opløsningsmiddel trichlorethylen til affedtning af metalemner. Nedenstående foto fra 1954 viser, at aktiviteterne på daværende tidspunkt dækkede ind over adressen Tujavej 11. Som det kan ses af fotoet fra 1954 var en del af lagerbygningen placeret på Tujavej 11. N Tujavej 11 N Tujavej 11 Tujavej 15 Tujavej Figur 1: Foto fra 1954 og 2012 med placering af bygninger på Tujavej 11 og Tujavej 15 i Køge Forureningen er ved undersøgelser i 2012 konstateret også at inddrage flere af naboejendommene her i blandt Tujavej 11. For at undersøge om forureningen udgør et problem i forhold til arealanvendelsen i form af jordkontakt og en uacceptabel påvirkning af indeluften i boligen Tujavej 11, er der i perioden fra januar til maj måned i 2013 udtaget overfladeprøver og etableret filtersatte boringer med udtagning af jord- og vandprøver samt udført en indeklimaundersøgelse i ejendommen Tujavej 11. Der er i nærværende rapport foretaget en beskrivelse af de udførte undersøgelser på lokaliteten med fokus på en vurdering af forureningen i forhold til den aktuelle arealanvendelse. Der udarbejdes parallelt med nærværende rapport en omfattende rapport, hvor der foretages en opsamling på den samlede forureningssituation i området, og hvori der foretages en risikovurdering i forhold til forureningspåvirkningen af grundvandsressourcen i området. 5 / 20

6 Region Sjælland Tujavej 11 i Køge 2. UNDERSØGELSESAKTIVITTER Der er i det følgende foretaget en beskrivelse af de undersøgelsesaktiviteter, der er foretaget på Tujavej 11 i form af etablering af boringer, udtagning af overfaldejordprøver samt gennemførelse af en indeklimaundersøgelse Etablering af boringer og udtagning af overfladejordprøver Som det fremgår af Figur 2 er der etableret 8 filtersatte boringer og udtaget 10 overfaldejordprøver på Tujavej 11. Boringerne er udført i perioden af to omgange hhv. 11. marts 2013 og 13. maj 2013 og overfladejordprøverne er udtaget den 26. marts Der er optegnet boreprofiler for alle boringerne, som er vedlagt i bilag 1. Figur 2: Placering af filtersatte boringer og områder med udtagning af overfladeprøver 1-10 på Tujavej 11 i Køge Boringerne (B130-B135 samt B140, B141 og B145) er etableret med filtersætning i et øvre terrænært grundvandsmagasin. Boringerne er boret til 5 meters dybde med undtagelse af boring 130 og 131 som er boret til hhv. 6 og 8 meters dybde. Boringerne er filtersat i dybdeintervallet omkring 1,75-5 m u.t, idet det eksakte filterinterval fra de enkelte boringer er angivet på boreprofiler og i Tabel 5. Med baggrund i resultaterne fra PID målingerne fra boringerne, som er vist på boreprofilerne, er der udtaget jordprøver til analyse for chlorerede opløsningsmidler og deres nedbrydningsprodukter samt total kulbrinter inkl. BTEXer (Benzen, Toluen, Ethylbenzen og Xylener). Der er endvidere udtaget vandprøver fra samtlige boringer, som ligeledes er analyseret for indhold af chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter samt total kulbrinter inkl. BTEX. Der er udtaget overfladejordprøver fra 6 / 20

7 Region Sjælland Tujavej 11 i Køge 10 områder (OVF1- OVF10). Overfladeprøverne er udtaget i to dybdeintervaller (0,1-0,2 m u.t. og 0,4-0,5 m u.t.) som sammenstik af 5 nedstik, som er placeret så de dækker arealet bedst muligt. Overfladejordprøverne er analyseret for total kulbrinter inkl. BTEX samt udvalgte PAHer (Poly Aromatiske Hydrocarboner) og tungmetaller Indeklimamålinger Der er i ejendommen Tujavej 11 udført målinger af poreluften under gulv den 22. marts 2013 samt udført indeklimamålinger ved passiv opsamling af forureningskomponenter på ORSA-rør i en periode på 15 dage (fra 7. januar til 22. januar 2013). Der er endvidere ved begge målerunder foretaget referencemålinger af udeluften for at vurdere baggrundsniveauet i området. Ejendommen anvendes til bolig. Placeringen af de 3 poreluftmålinger under gulv samt 6 indeluftmålinger og 2 referencemålinger af udeluften fremgår af Figur 3. Figur 3: Placering af indeklimamålinger, poreluftmålinger under gulv og udeluftreference (ORSA rør og kulrør) på Tujavej 11 i Køge 7 / 20

8 Region Sjælland Tujavej 11 i Køge 2.3. Kemiske analyser I nedenstående Tabel 1 er vist det samlede analyseprogram for undersøgelsen. Samtlige analyser er udført som akkrediterede analyser af Højvang Miljølaboratorium. Komplette analyserapporter er vedlagt i bilag 1. Tabel 1: Analyseprogram Prøvetype, antal Metode Analyseparametre 30 Jordprøver, Boringer GC-ECD HS-GC-MSD GC-FID Chlorerede opløsningsmidler og Nedbrydningsprodukter Total kulbrinter og BTEXer 10x2 Jordprøver, Overfladeprøver GC-FID GC-MSD ICP Total kulbrinter inkl BTEXer PAHer Tungmetaller 8 Vandprøver ISO 15680:2004 GC-FID HS-GC-MS Chlorerede opløsningsmidler og Nedbrydningsprodukter Total kulbrinter og BTEXer 3 Poreluftprøver under gulv + 1 udeluftreference 6 indeklimaprøver + 1 udeluftreference Kulrør GC-ECD-CS2 GC-MSD-CS2 ORSA-rør GC-ECD-CS2 GC-MSD-CS2 Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter 8 / 20

9 Region Sjælland Tujavej 11 i Køge 3. UNDERSØGELSESRESULTATER I det følgende er resultaterne af de udførte undersøgelser på Tujavej 11 beskrevet, idet resultaterne er opdelt i hhv. resultaterne fra overfladejordprøver og boringer samt resultaterne af indeklimaundersøgelsen Overfladejordprøver og boringer Overfladeprøver I nedenstående Tabel 2 og Tabel 3 er vist udvalgte resultater fra de 10 udtagne overfladeprøver på lokaliteten. Komplet analyserapport er vedlagt i bilag 2. Tabel 2: Jordkoncentrationer af total kulbrinter, BTEXer, naphtalen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen, og sum af PAHer (7 stk.). Målingerne er foretaget i marts I tabellen er værdier der overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterier markeret med fed skrift. Prøve M u.t. Total kulbrinter mg/kg TS BTEXer mg/kg TS Naphthalen mg/kg TS Benz(a)pyren mg/kg TS Dibenz(a,h)a nthracen mg/kg TS Sum PAH (7 stk.) mg/kg TS OVF 1 0,1-0,2 < < < 0,087 0,011 0,50 OVF 1 0,4-0,5 < < < 0,061 0,0080 0,35 OVF 2 0,1-0,2 < < < 0,075 0,011 0,43 OVF 2 0,4-0,5 < < < 0,098 0,013 0,54 OVF 3 0,1-0,2 < < < 0,10 0,016 0,58 OVF 3 0,4-0,5 < < < 0,042 0,0055 0,25 OVF 4 0,1-0,2 < < < 0,12 0,016 0,65 OVF 4 0,4-0,5 < < < 0,14 0,017 0,77 OVF 5 0,1-0,2 < < < 0,086 0,011 0,49 OVF 5 0,4-0,5 < < < 0,067 0,0085 0,35 OVF 6 0,1-0,2 < < < 0,067 0,013 0,42 OVF 6 0,4-0,5 < < < 0,066 0,0097 0,35 OVF 7 0,1-0,2 < < < 0,091 0,014 0,53 OVF 7 0,4-0,5 < < < 0,023 < 0,14 OVF 8 0,1-0,2 26 < < 0,051 0,018 0,39 OVF 8 0,4-0,5 23 < < 0,018 0,0058 0,14 OVF 9 0,1-0,2 < < < 0,100 0,013 0,56 OVF 9 0,4-0,5 < < < 0,057 0,0080 0,33 OVF 10 0,1-0,2 < < 0,0076 0,027 0,010 0,19 OVF 10 0,4-0,5 < < 0,011 0,022 0,010 0,17 Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier 1) 1) Miljøstyrelsens kvalitetskriterier /1/, angivet i mg/kg TS < Mindre end detektionsgrænse, - intet kvalitetskriterium ,3 0,3 4 9 / 20

10 Region Sjælland Tujavej 11 i Køge Tabel 3: Jordkoncentrationer af tungmetallerne bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink. Målingerne er foretaget i marts I tabellen er værdier der overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterier markeret med fed skrift. Prøve M u.t. Bly mg/kg TS Cadmium mg/kg TS Chrom, total mg/kg TS Kobber mg/kg TS Nikkel mg/kg TS Zink mg/kg TS OVF 1 0,1-0,2 17 0,32 9,7 16 7,6 42 OVF 1 0,4-0,5 16 0, ,5 37 OVF 2 0,1-0,2 17 0, ,6 49 OVF 2 0,4-0,5 16 0,27 9,8 16 7,6 36 OVF 3 0,1-0,2 18 0, ,2 51 OVF 3 0,4-0,5 12 0,20 8,5 6,9 5,6 21 OVF 4 0,1-0,2 19 0, ,2 51 OVF 4 0,4-0,5 15 0,25 9,0 12 6,7 32 OVF 5 0,1-0,2 15 0,27 9,9 21 8,5 44 OVF 5 0,4-0,5 14 0,23 9,3 11 7,2 30 OVF 6 0,1-0,2 17 0, ,1 57 OVF 6 0,4-0,5 16 0, ,4 39 OVF 7 0,1-0,2 17 0, ,1 58 OVF 7 0,4-0,5 12 0, OVF 8 0,1-0,2 15 0,29 9, OVF 8 0,4-0,5 20 0,40 9, OVF 9 0,1-0,2 18 0, ,7 64 OVF 9 0,4-0,5 17 0, OVF 10 0,1-0,2 23 0,35 9,8 59 9,0 81 OVF 10 0,4-0,5 16 0, Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier 1) 1) Miljøstyrelsens kvalitetskriterier /1/, angivet i mg/kg TS < Mindre end detektionsgrænse, - intet kvalitetskriterium 40 0, Som det fremgår af Tabel 2 og Tabel 3 er der ved de udtagne overfladeprøver ikke påvist indhold af total kulbrinter, BTEXer, naphtalen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen, PAHer (7 stk.) og tungmetallerne bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink i koncentrationer der overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterier for de pågældende stoffer Boringer Der er ved borearbejdet truffet et ler fyldlag fra terræn og ned til max 1,25 m u.t. Herunder træffes til bund af boringerne et morænelerslag med indslag af sandslirer i dybdeintervallet fra ca. 2 til 5 m u.t. Sandslirerne udgør et terrænnært grundvandsmagasin under hele lokaliteten, med et vandspejl som træffes omkring 1,25 m u.t. I nedenstående Tabel 4 og Tabel 5 er vist udvalgte resultater fra de udtagne jordprøver og vandprøver fra de 8 boringer, der er etableret på lokaliteten. I bilag 1 er vedlagt boreprofiler, og komplette analyserapporter er vedlagt i bilag / 20

11 Region Sjælland Tujavej 11 i Køge Tabel 4: Jordkoncentrationer af total kulbrinter, BTEXer, PCE, TCE og DCE. Målingerne er foretaget i marts og maj måned I tabellen er værdier der overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterier markeret med fed skrift. Boring m u.t. Total kulbrinter BTEXer PCE TCE 1,2-DCE mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 130 1,5 11 < 0,054 0,5 0,059 2,5 29 < 0,21 4,0 0,1 5 < < 0,0064 1,2 0, < < 0,0066 0,1 < 2 < < 0,017 2,7 < 3, ,43 0, , < 0, ,093 5,5 < < 0,05 33 < 7,5 < < 0, < 132 2,5 < < < 0,7 < 5 < < < 0,078 < 133 0,5 < < < < < 2,5 < < < 0,02 < 5 < < < < < < < < 0,0086 < 3,0 < < < 0,37 < 5 < < < 0,015 < < < < 0,19 < 3,5 < < < 9,7 0,022 4,5 < < < 0,035 < < < 0,019 1,3 < 3 2,7 < < 9,9 < 4 < < < 0,045 < 5 < < < 0,072 < < < 1 < 3 3,9 < 0, , ,8 < < 1,7 0, ,5 < < < 0,22 < Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier 1) 3 < < < 1,3 < 4 < < < < < 2) Miljøstyrelsens kvalitetskriterier /1/, angivet i mg/kg TS < Mindre end detektionsgrænse, - intet kvalitetskriterium Som det fremgår af Tabel 4 er der i boring 130, 131 og 141 påvist indhold af total kulbrinter. I boring 130 svarer indholdet af kulbrinter til diesel/fyringsolie, mens det i boring 131 svarer til en blanding mellem petroleum og et tungere olieprodukt. I boring 141 kan indholdet ikke identificeres i forhold til et kendt olieprodukt. I boring 131 overstiger det påviste indhold af totalkulbrinter Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier, mens jordkvalitetskriteriet ikke er overskredet i de øvrige boringer. 11 / 20

12 Region Sjælland Tujavej 11 i Køge Der er påvist indhold af chlorerede opløsningsmidler i samtlige boringer. I boring 131, 135 og 141 overstiger det påviste indhold af TCE Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier, mens jordkvalitetskriteriet ikke er overskredet i de øvrige boringer. De højeste jordkoncentrationer er påvist i boring 131 i dybderne 3,5 og 4 m u.t., hvor der er påvist et indhold af TCE på hhv og 420 mg TCE/kg TS. Der er påvist indhold af nedbrydningsprodukter til de chlorerede opløsningsmidler i boring 130, 131, 135, 141 og 145. der er kun påvist lave koncentrationer nedbrydningsprodukterne i koncentrationer under Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. De højeste jordkoncentrationer er påvist i boring 131 i 3,5 m u.t., hvor der er påvist et indhold af 1,2 DCE på 1.1 mg/kg TS. De høje jordkoncentrationer i boring 131 vidner om, at der har været et spild med olie og chlorerede opløsningsmidler i dette område, og at denne forurening ikke skyldes en spredning fra de identificerede kildeområder på Tujavej 15. Som det fremgår af resultaterne, aftager den kraftige jordforurening i boring 131 i retning ind mod ejendommen, idet der i boringerne 140, 141 og 145 er påvist en maks. TCE koncentration på 16 mg TCE/kg TS i boring 141 i jordprøven fra 3 m u.t Tabel 5: Vandkoncentrationer af total kulbrinter, BTEXer, tetrachlorethylen (PCE), trichlorethylen (TCE) og cis og trans1,2- dichlorethylen (1,2 DCE). Målingerne er foretaget i marts I tabellen er værdier der overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterier markeret med fed skrift. Boring Filterinterval m u.t. Total kulbrinter µg/l BTEXer µg/l PCE µg/l TCE µg/l 1,2 DCE µg/l , , , ,28 < 80 0, ,16 < 1,3 0, , , ,75-3, ,86 0, , ,11 0, ,96 4, ,22 < 120 1,33 Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier 1) 3) Miljøstyrelsens kvalitetskriterier /1/, angivet i µg/l < Mindre end detektionsgrænse, - intet kvalitetskriterium Som det fremgår af Tabel 5 er der påvist indhold af total kulbrinter og chlorerede opløsningsmidler i samtlige boringer i koncentrationer, der overskrider Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier. De højeste jordkoncentrationer er påvist i boring 131, hvor der er påvist et indhold af totalkulbrinter på µg/l og PCE og TCE på hhv. 40 og µg/l. Der er påvist indhold af nedbrydningsprodukter til de chlorerede opløsningsmidler i samtlige boringer, men i noget lavere koncentrationer end moderprodukterne PCE og TCE. I boringerne 130, 131, 140, 141 og 145 overstiger det påvi- 12 / 20

13 Region Sjælland Tujavej 11 i Køge ste indhold af nedbrydningsprodukter Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskvalitetskriterier, mens kvalitetskriteriet ikke er overskredet i boring 132 og 133. Den påviste forurening på Tujavej 11 vurderes med baggrund i det samlede forureningsbillede at spredes via sandslirerne, idet forureningen transporteres rundt med det terrænnære grundvand Indeklimaundersøgelse I det følgende er beskrevet resultaterne fra de udførte poreluftmålinger under gulv og indeklimamålinger i ejendommen Tujavej 11. Placering af målepunkter resultater fremgår af Figur 4. På figuren er endvidere angivet koncentrationen af Trichlorethylen (TCE) i de enkelte målepunkter, da det er den dominerende forureningskomponent. Figur 4: Placering af indeklimamålinger, poreluftmålinger under gulv og udeluftreference (ORSA rør og kulrør) på Tujavej 11 i Køge Poreluftmålinger under gulv I Tabel 6 er vist udvalgte analyseresultater for de tre poreluftmålinger under gulv den 22. marts 2013 mht. forureningskomponenterne tetrachlorethylen (PCE), trichlorethylen (TCE), 1,1,1 Trichlorethan (1,1,1- TCA), chloroform (TCM) og tertrachlormethan 13 / 20

14 Region Sjælland Tujavej 11 i Køge (TeCM). Der er endvidere analyseret for indhold af nedbrydningskomponenter til de chlorerede opløsningsmidler i form af stofferne vinylchlorid, 1,1- dichlorethylen, trans- 1,2- dichlorethylen, cis-1,2- dichlorethylen og 1,1-dichlorethan. Eftersom der kun er påvist indhold af nedbrydningsprodukter i måling 204 med koncentrationer af cis DCE og trans DCE på 25 og 2,8 µg/m 3 er resultaterne ikke medtaget i tabellen. Komplette analyserapporter er vedlagt i bilag 1. Resultaterne fra poreluftmålingerne er vurderet i forhold til Miljøstyrelsens afdampningskriterier for de målte forureningskomponenter. Det skal dog nævnes at Miljøstyrelsens vejledende afdampningskriterium er grænseværdien for, hvor meget en forurening må bidrage til den samlede koncentration målt i indeklimaet (indeluften) ved følsom arealanvendelse såsom bolig. Poreluftkoncentrationen under gulv og afdampningskriteriet kan ikke sammenlignes direkte, men hvis poreluftkoncentrationen under gulv er væsentlig højere end afdampningskriteriet, kan poreluftforureningen under gulv potentielt udgøre en risiko for en uacceptabel spredning til indeklimaet. Tabel 6: Luftkoncentrationer af PCE, TCE, 1,1,1-TCA, TCM og TeCM. Målingerne er foretaget i marts I tabellen er værdier der overskrider Miljøstyrelsens afdampningskriterium markeret med fed skrift. Placering af luftmålinger PCE µg/m 3 TCE µg/m 3 1,1,1-TCA µg/m 3 TeCM µg/m 3 TCM µg/m 3 Tujavej 11, Bolig Pkt ,24 26 < 0,4 0,12 Pkt. 203 < 20 < < < Pkt , < 0,37 0,16 Tujavej 11, Udereference Ref. Ude < 1,1 < 0,42 < Miljøstyrelsens Afdampningskriterier 1) ) Miljøstyrelsens vejledende afdampningskriterier /1/, angivet i µg/m 3 < Mindre end detektionsgrænse Som det fremgår af Tabel 6, er der ved poreluftmålingerne under gulv påvist højst koncentrationer af TCE. Der er ikke påvist indhold af 1,1,1- TCA og mht. PCE, TeCM og TCM er disse stoffer påvist i koncentrationer langt under Miljøstyrelsen afdampningskriterium, hvorfor disse stoffer ikke vurderes at kunne udgøre en risiko for en uacceptabel påvirkning af indeluften i boligen. Mht. TCE er dette stof påvist i koncentrationer over Miljøstyrelsens afdampningskriterier med koncentrationer på hhv. 26, 20 og µg/m 3. Den højeste koncentration på µg/m 3 er påvist i den nordlige ende af huset mellem stue og soveværelse. Der er i udeluften påvist et indhold af TCE og TeCM på hhv. 1,1 og 0,42 µg/m 3, hvilket vidner om, at der i perioden for målingen har været en forureningsbelastning af udeluften. 14 / 20

15 Region Sjælland Tujavej 11 i Køge Indeklimamålinger i boligen I Tabel 7 er vist udvalgte analyseresultater for de udførte indeklimamålinger i boligen i perioden fra den 1. januar til 22. januar 2013 mht. forureningskomponenterne tetrachlorethylen (PCE), trichlorethylen (TCE), tertrachlormethan (TeCM), chloroform (TCM) og cis 1,2-dichlorethylen (cis 1,2 DCE). Eftersom der i målingerne ikke er påvist indhold af 1,1,1 Trichlorethan og nedbrydningsprodukterne vinylchlorid, 1,1- dichlorethylen, trans-1,2- dichlorethylen og 1,1-dichlorethan er resultaterne fra disse stoffer ikke medtaget i tabellen. Komplette analyserapporter er vedlagt i bilag 2. Resultaterne fra indeklimamålingerne er vurderet i forhold til Miljøstyrelsens afdampningskriterier for de målte forureningskomponenter, idet Miljøstyrelsens vejledende afdampningskriterium er grænseværdien for, hvor meget en forurening må bidrage til den samlede koncentration målt i indeklimaet (indeluften) ved følsom arealanvendelse såsom bolig. Tabel 7: Luftkoncentrationer af PCE, TCE, TCM, TeCM og cis 1,2- DCE. Målingerne er foretaget i januar I tabellen er værdier der overskrider Miljøstyrelsens afdampningskriterium markeret med fed skrift. Placering af luftmålinger Tujavej 11, Bolig PCE µg/m 3 TCE µg/m 3 TeCM µg/m 3 TCM Cis 1,2 - µg/m 3 DCE µg/m 3 Pkt. 1 Stuen 0,1 29 0,35 0,34 0,54 Pkt. 2 Køkken 0, ,36 0,35 0,58 Pkt. 3 Værelse 0, ,38 0,36 0,52 Pkt. 4 Soveværelse 0, ,36 0,36 0,74 Pkt. 5 Værelse 0, ,32 0,68 0,80 Pkt. 6 Værelse 0, ,36 0,25 0,59 Tujavej 11, Udereference Udereference < 0,089 0,33 < < Miljøstyrelsens Afdampningskriterier 1) 1) Miljøstyrelsens vejledende afdampningskriterier /2/, angivet i µg/m 3 < Mindre end detektionsgrænse Som det fremgår af Tabel 7, er der ved samtlige indeklimamålingerne påvist koncentrationer af TCE, der overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterium på 1 µg/m 3. Koncentrationsindholdet er meget ens i de 6 målinger, da der er målt et indhold af TCE i indeluften i intervallet fra 27 til 39 µg/m 3. Der er ikke påvist indhold af 1,1,1- TCA og indholdet af PCE, TeCM, TCM og cis 1,2-DCE er påvist i koncentrationer langt under Miljøstyrelsen afdampningskriterium, hvorfor disse stoffer ikke vurderes at kunne udgøre en risiko for en uacceptabel påvirkning af indeluften i boligen. Koncentrationerne af de målte stoffer i udeluftreferencen er med undtagelse af TeCM markant lavere end indeklimamålingerne, hvorfor forureningspåvirkningen i indeluften mht. stofferne PCE, TCE, TCM og cis 1,2-DCE primært vurderes at stamme fra af- 15 / 20

16 Region Sjælland Tujavej 11 i Køge dampning fra jordforureningen under bygningen. Med hensyn til det påviste forurening med TeCM i indeluften i bygningen kan dette ikke udelukkes, at denne forurening skyldes en forureningspåvirkning fra udeluften, da der er påvist TeCM i samme koncentrationsniveau i udeluften Vejrdata fra måleperioden I bilag 3 er vist vejrdata for perioden. Disse data er indhentet fra DMI ( og gælder som regionstal for vest- og Sydsjælland. Data viser, at der i perioden for indeklimamålingerne har været en middel temperatur på omkring 0 grader. Målingerne er startet op i en lavtryksperiode, hvorefter der har været flere høj og lavtryksperioder i måleperioden. Målingerne af indeluften i boligen kan være afhængige af vejrforholdene, da der normalt transporteres mere luft op gennem bygningen i lavtryksperioder. For at målingerne kan være repræsentative, er det derfor vigtigt, at der i løbet af måleperioden er en lavtryksperiode, hvilket er opfyldt i denne måleperiode. I nedenstående Figur 5 er vist vejrdata i form af atmosfærisk tryk i november måned. I bilag 3 er vedlagt samtlige vejrdata for den samlede måleperiode. Figur 5: Vejrdata i form af atmosfærisk tryk i januar måned / 20

17 Region Sjælland Tujavej 11 i Køge 4. RISIKOVURDERING Der er i det følgende foretaget en risikovurdering i forhold til arealanvendelsen på Tujavej 11 mht. den påviste forurening. Der er i nærværende rapport ikke foretaget en risikovurdering i forhold til grundvandsressourcen i området. Denne risikovurdering foretages i den rapport, der udarbejdes i forhold til den samlede forureningssituation i hele området ved Tujavej Arealanvendelse Jordkontakt Der ved de udtagne overfladeprøver ikke påvist indhold af total kulbrinter, BTEXer, naphtalen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen, PAHer (7 stk.) og tungmetallerne bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink i koncentrationer der overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterier for de pågældende stoffer. Der er i jordprøver fra 3,5 og 4 m u.t. er der i boring 131 påvist indhold af totalkulbrinter i en koncentration der overskrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Der er endvidere i boring 131, 135 og 141 påvist indhold af TCE i koncentrationer der overskrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. De højeste jordkoncentrationer er påvist i boring 131 i dybderne 3,5 og 4 m u.t., hvor der er påvist et indhold af TCE på hhv og 420 mg TCE/kg TS. Eftersom der kun er påvist jordforurening i koncentrationer over Miljøstyrelsens kvalitetskriterier i dybder på 3 meter under terræn og dybere vurderes den påviste jordforurening ikke at udgøre en risiko i forhold til jordkontakt ved dagligt brug af ejendommen. Både forureningen med oliekomponenter og chlorerede opløsningsmidler vurderes dog at udgøre en risiko for kontakt med forurenet jord ved gravearbejde på lokaliteten Indeklima Ejendommen Tujavej 11 anvendes til bolig. Der er ved de udførte indeklimamålinger i ejendommen Tujavej 11 i januar måned 2013 påvist indhold af chlorerede opløsningsmidler i form af TCE i indeluften, der overskrider Miljøstyrelsens afdampningskriterier for følsom arealanvendelse (som gælder for bolig). Den påviste jordforurening med chlorerede opløsningsmidler i området vurderes med baggrund heri, at udgøre risiko for en uacceptabel påvirkning af indeklimaet i ejendommen Tujavej 11 i Køge. 17 / 20

18 Region Sjælland Tujavej 11 i Køge 5. KONKLUSION Der ved de udtagne overfladeprøver ikke påvist indhold af total kulbrinter, BTEXer, naphtalen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen, PAHer (7 stk.) og tungmetallerne bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink i koncentrationer der overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterier for de pågældende stoffer. I jordprøver fra 3,5 og 4 m u.t. er der i boring 131 påvist indhold af totalkulbrinter i en koncentration der overskrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier, mens der ikke er påvist overskridelser af jordkvalitetskriteriet i de øvrige boringer mht. indhold af total kulbrinter. Der er i jordprøverne påvist indhold af chlorerede opløsningsmidler i samtlige boringer. I boring 131, 135 og 141 overstiger det påviste indhold af TCE Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. De højeste jordkoncentrationer er påvist i boring 131 i dybderne 3,5 og 4 m u.t., hvor der er påvist et indhold af TCE på hhv og 420 mg TCE/kg TS. Der er påvist indhold af nedbrydningsprodukter til de chlorerede opløsningsmidler i boring 130, 131, 135, 141 og 145. Der er kun påvist lave koncentrationer nedbrydningsprodukterne i koncentrationer under Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. De højeste jordkoncentrationer er påvist i boring 131 i 3,5 m u.t., hvor der er påvist et indhold af 1,2 DCE på 1.1 mg/kg TS. De høje jordkoncentrationer i boring 131 vidner om, at der har været et spild med olie og chlorerede opløsningsmidler i dette område, og at denne forurening ikke skyldes en spredning fra de identificerede kildeområder på Tujavej 15. Som det fremgår af resultaterne, aftager den kraftige jordforurening i boring 131 i retning ind mod ejendommen, idet der i boringerne 140, 141 og 145 er påvist en maks. TCE koncentration på 16 mg TCE/kg TS i boring 141 i jordprøven fra 3 m u.t Eftersom der kun er påvist jordforurening i koncentrationer over Miljøstyrelsens kvalitetskriterier i dybder på 3 meter under terræn og dybere vurderes den påviste jordforurening ikke at udgøre en risiko i forhold til jordkontakt ved dagligt brug af ejendommen. Både forureningen med oliekomponenter og chlorerede opløsningsmidler vurderes dog at udgøre en risiko for kontakt med forurenet jord ved gravearbejde i kildeområderne. I vandprøverne fra de 8 boringer er der påvist indhold af total kulbrinter og chlorerede opløsningsmidler i samtlige boringer i koncentrationer, der overskrider Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier. De højeste jordkoncentrationer er påvist i boring 131, hvor der er påvist et indhold af totalkulbrinter på µg/l og PCE og TCE på hhv. 40 og µg/l. Der er påvist indhold af nedbrydningsprodukter til de chlorerede opløsningsmidler i samtlige boringer, men i noget lavere koncentrationer end moderprodukterne PCE og TCE. I boringerne 130, 131, 140, 141 og 145 overstiger det påvi- 18 / 20

19 Region Sjælland Tujavej 11 i Køge ste indhold af nedbrydningsprodukter Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskvalitetskriterier. Den påviste forurening på Tujavej 11 vurderes med baggrund i det samlede forureningsbillede at spredes via sandslirerne, idet forureningen transporteres rundt med det terrænnære grundvand. Der er ved de udførte indeklimamålinger og poreluftmålinger under gulv i ejendommen Tujavej 11 i januar og marts måned 2013 påvist indhold af chlorerede opløsningsmidler i form af TCE, der overskrider Miljøstyrelsens afdampningskriterier for følsom arealanvendelse (som gælder for bolig). Det vurderes med baggrund i de udførte undersøgelser, at den påviste forurening i jorden med chlorerede opløsningsmidler udgør en risiko i forhold til indeklimaet i ejendommen Tujavej 11 i Køge. 19 / 20

20 Region Sjælland Tujavej 11 i Køge 6. REFERENCELISTE /1/ Miljøstyrelsens liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord, luft og grundvand. /2/ DMI hjemmeside 20 / 20

21 Bilag 1 Boreprofiler

22 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 +1,51 m PID=2 Ø 63 mm PEH-filter FYLD: LER, sandet, stenet FYLD: LER - - O O Re Re 1: PID=6 0 3 MORÆNELER, sv. okkerholdigt, lysebrunt, fugtigt 2 PID=24 4 MORÆNELER, fast, sandet, lysebrunt PID= PID=38 6 PID= MORÆNELER, fast, gråt 4 PID=12 8 PID= MORÆNELER, fast, m. våde sandslirer, gråt 5 PID=6 10 PID= PID= PID (ppm) Slamboks fra 5-6 m u.t. Pejlerør: 1: Ø 63 mm PEH-filter Boremetode : 6 boring med foring X: (m) Y: (m) Plan : Sag : Tujavej Strækning : Boret af : Jysk GeotekninkDato : DGU-nr.: Boring : B130 Udarb. af : sjoe Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 2 S. 1/1 Miljøprofil GeoGIS DDH PSTMDK :52:14

23 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 +1,54 m 0 1 FYLD, stabil grus, leret, sandet O Re 1 Ø 63 mm PEH-filter 1: MORÆNELER, lysebrunt, sv. khl., sv. fugtigt 0 3 MORÆNELER, fast, sandet, sv. okkerholdigt 2 PID=17 4 PID= MORÆNELER, fast, sandet, gråt 3 PID=140 6 PID= MORÆNELER, fast, sandet, m. sv. fugtige sandslirer, gråt 4 PID= MORÆNELER, gråt, sv. khl. PID= PID= PID= PID= PID= PID=63 14 PID= SAND, vådt Sm PID (ppm) Slamboks fra 5-6 m u.t. Pejlerør: 1: Ø 63 mm PEH-filter Boremetode : 6 boring med foring X: (m) Y: (m) Plan : Sag : Tujavej Strækning : Boret af : Jysk GeotekninkDato : DGU-nr.: Boring : B131 Udarb. af : sjoe Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 2 S. 1/1 Miljøprofil GeoGIS DDH PSTMDK :50:50

24 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 +1,54 m 0 1 FYLD, stabil grus, sandet, muldet O Re 1 Ø 63 mm PEH-filter 1: MORÆNELER, sandet 0 3 MORÆNELER, fast, sv. sandet, lysebrunt, sv. khl MORÆNELER, fast, sv. sandet, gråt MORÆNELER, fast, sv. sandet, m. våde sandslirer, gråt PID (ppm) Pejlerør: 1: Ø 63 mm PEH-filter Boremetode : 6 boring med foring X: (m) Y: (m) Plan : Sag : Tujavej Strækning : Boret af : Jysk GeotekninkDato : DGU-nr.: Boring : B132 Udarb. af : sjoe Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 2 S. 1/1 Miljøprofil GeoGIS DDH PSTMDK :02:40

25 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 +1,58 m PID=5.1 Ø 63 mm PEH-filter 1: FYLD: MULD MORÆNELER, stenet, gulbrunt O Re MORÆNELER, stenet, m. sandslirer, gulbrunt, vådt 3 6 MORÆNELER, stenet, m. sandslirer, gråt, vådt MORÆNELER, stenet, gråt, khl., tørt PID (ppm) Pejlerør: 1: Ø 63 mm PEH-filter Boremetode : 4 boring uden foring X: (m) Y: (m) Plan : Sag : Tujavej Strækning : Boret af : Jysk GeotekninkDato : DGU-nr.: Boring : B133 Udarb. af : sjoe Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 2 S. 1/1 Miljøprofil GeoGIS DDH PSTMDK :43:47

26 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 +1,56 m Ø 63 mm PEH-filter 1: FYLD: MULD MORÆNELER, stenet, gulbrunt O Re MORÆNELER, m. sandslirer, gulbrunt, vådt 3 6 MORÆNELER, m. sandslirer, gråt, vådt PID (ppm) Slamboks fra 4-5 m u.t. Pejlerør: 1: Ø 63 mm PEH-filter Boremetode : 4 boring uden foring X: (m) Y: (m) Plan : Sag : Tujavej Strækning : Boret af : Jysk GeotekninkDato : DGU-nr.: Boring : B134 Udarb. af : sjoe Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 2 S. 1/1 Miljøprofil GeoGIS DDH PSTMDK :38:14

27 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 +1,53 m 0 1 belægningssten 1 Ø 63 mm PEH-filter FYLD: SAND, muldet, betonrester MORÆNELER, stenet, gulbrunt O Re 1: PID=1 4 MORÆNELER, stenet, m. sandslirer, gulbrunt, vådt PID=2-1 5 MORÆNELER, stenet, gulbrunt, khl. 3 PID=60 6 MORÆNELER, stenet, m. sandslirer, gråt, khl., vådt PID= PID=12 8 PID=3-3 9 MORÆNELER, stenet, gråt, khl., tørt 5 PID= PID (ppm) Slamboks fra 3,8-4,8 m u.t. Pejlerør: 1: Ø 63 mm PEH-filter Boremetode : 6 boring uden foring X: (m) Y: (m) Plan : Sag : Tujavej Strækning : Boret af : Jysk GeotekninkDato : DGU-nr.: Boring : B135 Udarb. af : sjoe Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 2 S. 1/1 Miljøprofil GeoGIS DDH PSTMDK :53:13

28 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 +1,49 m 0 1 FYLD: MULD, leret, stenet, tegl O Re 1 PID=1.5 Ø 63 mm PEH-filter FYLD: MULD, leret, stenet, tegl, sv. misfarvet MORÆNELER, enk. sten, brunt, khl. O Re x 1: PID=5.8 4 PID= PID=126 6 MORÆNELER, fast, enk. sten, gråt, khl. PID= PID (ppm) Pejlerør: 1: Ø 63 mm PEH-filter Boremetode : 6 boring med foring X: (m) Y: (m) Plan : Sag : Tujavej Strækning : Boret af : Jysk Geoteknik Dato : DGU-nr.: Boring : B140 Udarb. af : sjoe Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 2 S. 1/1 Miljøprofil GeoGIS DDH PSTMDK :51:33

29 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 +1,51 m Ø 63 mm PEH-filter 1: FYLD: MULD, leret, stenet, tegl MORÆNELER, enk. sten, m. okker, brunt, khl. O Re PID=5.5 4 PID= PID=193 6 MORÆNELER, enk. sten, gråt, khl., fugtigt PID= PID= MORÆNELER, enk. sten, m. små brune sandslirer, gråt, khl., vådt PID (ppm) Pejlerør: 1: Ø 63 mm PEH-filter Boremetode : 6 boring med foring X: (m) Y: (m) Plan : Sag : Tujavej Strækning : Boret af : Jysk Geoteknik Dato : DGU-nr.: Boring : B141 Udarb. af : sjoe Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 2 S. 1/1 Miljøprofil GeoGIS DDH PSTMDK :51:40

30 Dybde (m) Forsøgsresultater Kote (m) Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Lugt Misfarv. DVR90 +1,54 m Ø 63 mm PEH-filter 1: FYLD: MULD, sv. leret, stenet MORÆNELER, enk. sten, m. okker, brunt, khl. O Re 0 3 MORÆNELER, enk. stenenk. brun våd sandslire, m. okker, brunt, khl. 2 4 MORÆNELER, enk. sten, m. okker, brunt, khl. PID= PID= MORÆNELER, sv. sandet, enk. sten, gråt, khl MORÆNELER, fast, enk. sten, gråt, khl PID (ppm) Pejlerør: 1: Ø 63 mm PEH-filter Boremetode : 6 boring med foring X: (m) Y: (m) Plan : Sag : Tujavej Strækning : Boret af : Jysk Geoteknik Dato : DGU-nr.: Boring : B145 Udarb. af : sjoe Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : 2 S. 1/1 Miljøprofil GeoGIS DDH PSTMDK :52:10

31 Bilag 2 Analyserapporter

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Analyserapport Rekvirent Orbicon A/S Identifikation Sags navn: Tujavej 15 Ringstedvej 20 Sags nr.: Roskilde Sagsbeh.: - Udt.dato: Prøvetager: msgm Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 7 Bilag: 0 stk. Lab. nr Prøvetype Emission Emission Emission Emission Emission Emballage Passiv opsamling Passiv opsamling Passiv opsamling Passiv opsamling Passiv opsamling Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID Tujavej 11 Tujavej 11 Tujavej 11 Tujavej 11 Tujavej 11 Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 (stuen) (køkken) (værelse (11)) (soveværelse (værelse (13)) Parameter (10)) Chloroform 0,049 0,050 0,051 0,051 0,098 µg/rør GC-ECD-CS2 0,010 +/- 20 % 1,1,1-Trichlorethan <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 µg/rør GC-ECD-CS2 0,010 +/- 20 % Tetrachlormethan 0,046 0,049 0,051 0,048 0,042 µg/rør GC-ECD-CS2 0,010 +/- 20 % Trichlorethylen 4,1 4,4 4,0 5,4 3,8 µg/rør GC-ECD-CS2 0,010 +/- 20 % Tetrachlorethylen 0,013 0,017 0,018 0,026 0,017 µg/rør GC-ECD-CS2 0,010 +/- 20 % Vinylchlorid <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 µg/rør GC-MSD-CS2 0,010 +/- 20 % 1,1-Dichlorethylen <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 µg/rør GC-MSD-CS2 0,020 +/- 20 % trans-1,2-dichlorethylen <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 µg/rør GC-MSD-CS2 0,020 +/- 20 % cis-1,2-dichlorethylen 0,080 0,085 0,076 0,11 0,12 µg/rør GC-MSD-CS2 0,020 +/- 20 % 1,1-Dichlorethan <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 µg/rør GC-MSD-CS2 0,020 +/- 20 % Nedenstående omregninger og udtalelser vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering. Opsamlingstid Minutter Chloroform 0,34 0,35 0,36 0,36 0,68 µg/m3 1,1,1-Trichlorethan <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 <0,080 µg/m3 Tetrachlormethan 0,35 0,36 0,38 0,36 0,32 µg/m3 Trichlorethylen µg/m3 Tetrachlorethylen 0,10 0,13 0,14 0,20 0,13 µg/m3 Vinylchlorid <0,060 <0,060 <0,060 <0,060 <0,060 µg/m3 1,1-Dichlorethylen <0,13 <0,13 <0,13 <0,13 <0,13 µg/m3 trans-1,2-dichlorethylen <0,14 <0,14 <0,14 <0,14 <0,14 µg/m3 cis-1,2-dichlorethylen 0,54 0,58 0,52 0,74 0,80 µg/m3 1,1-Dichlorethan <0,13 <0,13 <0,13 <0,13 <0,13 µg/m3 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50%. Emballage betegnelse: d (Dräger-kulrør), s (SKC-kulrør), Passiv opsamling (orsa-rør). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Madsen Laboratorieleder Jonas Nielsen Laborant Højvang Miljølaboratorium A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 1 af 2

48 Analyserapport Rekvirent Orbicon A/S Identifikation Sags navn: Tujavej 15 Ringstedvej 20 Sags nr.: Roskilde Sagsbeh.: - Udt.dato: Prøvetager: msgm Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 7 Bilag: Lab. nr Prøvetype Emission Emission Emballage Passiv opsamling Passiv opsamling Prøvetager Rekvirent Rekvirent Prøve ID Tujavej 11 Tujavej 11 Parameter Prøve 6 Prøve 7 (værelse (12))(udereference) stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Chloroform 0,036 <0,010 µg/rør GC-ECD-CS2 0,010 +/- 20 % 1,1,1-Trichlorethan <0,010 <0,010 µg/rør GC-ECD-CS2 0,010 +/- 20 % Tetrachlormethan 0,048 0,044 µg/rør GC-ECD-CS2 0,010 +/- 20 % Trichlorethylen 4,2 0,013 µg/rør GC-ECD-CS2 0,010 +/- 20 % Tetrachlorethylen 0,018 <0,010 µg/rør GC-ECD-CS2 0,010 +/- 20 % Vinylchlorid <0,010 <0,010 µg/rør GC-MSD-CS2 0,010 +/- 20 % 1,1-Dichlorethylen <0,020 <0,020 µg/rør GC-MSD-CS2 0,020 +/- 20 % trans-1,2-dichlorethylen <0,020 <0,020 µg/rør GC-MSD-CS2 0,020 +/- 20 % cis-1,2-dichlorethylen 0,086 <0,020 µg/rør GC-MSD-CS2 0,020 +/- 20 % 1,1-Dichlorethan <0,020 <0,020 µg/rør GC-MSD-CS2 0,020 +/- 20 % Nedenstående omregninger og udtalelser vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering. Opsamlingstid Minutter Chloroform 0,25 <0,070 µg/m3 1,1,1-Trichlorethan <0,080 <0,080 µg/m3 Tetrachlormethan 0,36 0,33 µg/m3 Trichlorethylen 30 0,089 µg/m3 Tetrachlorethylen 0,14 <0,080 µg/m3 Vinylchlorid <0,060 <0,060 µg/m3 1,1-Dichlorethylen <0,13 <0,13 µg/m3 trans-1,2-dichlorethylen <0,14 <0,14 µg/m3 cis-1,2-dichlorethylen 0,59 <0,14 µg/m3 1,1-Dichlorethan <0,13 <0,13 µg/m3 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50%. Emballage betegnelse: d (Dräger-kulrør), s (SKC-kulrør), Passiv opsamling (orsa-rør). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Madsen Laboratorieleder Jonas Nielsen Laborant Højvang Miljølaboratorium A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 2 af 2

49 Analyserapport Rekvirent Orbicon Identifikation Sags navn: Tujavej 15 mfl. Ringstedvej 20 Sags nr.: Roskilde Sagsbeh.: Mads Møller Att.: Mads Møller Udt.dato: Prøvetager: KIFL Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse Stuetemp. Antal prøver: 8 Bilag: Lab. nr Prøvetype Emission Emission Emission Emission Emission Enhed Metode Emballage s s s s s Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID P201 P203 P204 Ref. Ude P201 Parameter Tujavej 11 Tujavej 11 Tujavej 11 Tujavej 11 Tujavej stk. Detektionsgrænse Usikkerhed Chloroform 0,012 <0,010 0,016 <0,010 ia µg/rør GC-ECD-CS2 0,010 +/- 20 % 1,1,1-Trichlorethan <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 ia µg/rør GC-ECD-CS2 0,010 +/- 20 % Tetrachlormethan 0,040 <0,010 0,037 0,042 ia µg/rør GC-ECD-CS2 0,010 +/- 20 % Trichlorethylen 2,6 2, ,11 ia µg/rør GC-ECD-CS2 0,010 +/- 20 % Tetrachlorethylen 0,024 <0,010 0,12 <0,010 ia µg/rør GC-ECD-CS2 0,010 +/- 20 % Vinylchlorid ia ia ia ia <0,010 µg/rør GC-MSD-CS2 0,010 +/- 20 % 1,1-Dichlorethylen ia ia ia ia <0,020 µg/rør GC-MSD-CS2 0,020 +/- 20 % trans-1,2-dichlorethylen ia ia ia ia <0,020 µg/rør GC-MSD-CS2 0,020 +/- 20 % cis-1,2-dichlorethylen ia ia ia ia <0,020 µg/rør GC-MSD-CS2 0,020 +/- 20 % 1,1-Dichlorethan ia ia ia ia <0,020 µg/rør GC-MSD-CS2 0,020 +/- 20 % Nedenstående omregninger og udtalelser vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering. Luftmængde opsamlet på røret liter Chloroform 0,12 <0,10 0,16 <0,10 ia µg/m3 1,1,1-Trichlorethan <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 ia µg/m3 Tetrachlormethan 0,40 <0,10 0,37 0,42 ia µg/m3 Trichlorethylen ,1 ia µg/m3 Tetrachlorethylen 0,24 <0,10 1,2 <0,10 ia µg/m3 Vinylchlorid ia ia ia ia <1,0 µg/m3 1,1-Dichlorethylen ia ia ia ia <2,0 µg/m3 trans-1,2-dichlorethylen ia ia ia ia <2,0 µg/m3 cis-1,2-dichlorethylen ia ia ia ia <2,0 µg/m3 1,1-Dichlorethan ia ia ia ia <2,0 µg/m3 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50%. ia: Der er ikke analyseret for den pågældende parameter. Emballage betegnelse: d (Dräger-kulrør), s (SKC-kulrør), Sp (Supelco-kulrør). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Madsen Laboratorieleder Jonas Nielsen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 1 af 2

50 Analyserapport Rekvirent Orbicon Identifikation Sags navn: Tujavej 15 mfl. Ringstedvej 20 Sags nr.: Roskilde Sagsbeh.: Mads Møller Att.: Mads Møller Udt.dato: Prøvetager: KIFL Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse Stuetemp. Antal prøver: 8 Bilag: Lab. nr Prøvetype Emission Emission Emission Emballage s s s Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID P203 P204 Ref. Ude Parameter Tujavej 11 Tujavej 11 Tujavej stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Vinylchlorid <0,010 <0,010 <0,010 µg/rør GC-MSD-CS2 0,010 +/- 20 % 1,1-Dichlorethylen <0,020 <0,020 <0,020 µg/rør GC-MSD-CS2 0,020 +/- 20 % trans-1,2-dichlorethylen <0,020 0,028 <0,020 µg/rør GC-MSD-CS2 0,020 +/- 20 % cis-1,2-dichlorethylen <0,020 0,25 <0,020 µg/rør GC-MSD-CS2 0,020 +/- 20 % 1,1-Dichlorethan <0,020 <0,020 <0,020 µg/rør GC-MSD-CS2 0,020 +/- 20 % Nedenstående omregninger og udtalelser vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering. Luftmængde opsamlet på røret liter Vinylchlorid <1,0 <1,0 <1,0 µg/m3 1,1-Dichlorethylen <2,0 <2,0 <2,0 µg/m3 trans-1,2-dichlorethylen <2,0 2,8 <2,0 µg/m3 cis-1,2-dichlorethylen <2,0 25 <2,0 µg/m3 1,1-Dichlorethan <2,0 <2,0 <2,0 µg/m3 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50%. ia: Der er ikke analyseret for den pågældende parameter. Emballage betegnelse: d (Dräger-kulrør), s (SKC-kulrør), Sp (Supelco-kulrør). Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Madsen Laboratorieleder Jonas Nielsen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 2 af 2

51 Bilag 3 Vejrdata 2013

52 Vejrdata fra DMI: Vejrdata fra januar 2013:

53

54

55

56 Vejrdata fra DMI: Vejrdata fra februar og marts 2013:

57

58

59

60

61

62

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge VENTILATIONSTEST

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge VENTILATIONSTEST Region Sjælland Tujavej 11 i Køge VENTILATIONSTEST Region Sjælland Tujavej 11 i Køge VENTILATIONSTEST Rekvirent Rådgiver Region Sjælland Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer 3641200075

Læs mere

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008 Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I 15.

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Badevej og 4, 3 Helsingør Rekvirent: Domea Dato: 9. december 14 DMRsagsnr.: 14571 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej 1A, 868 Ry Tlf. 86 95 6 55 Email:

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Grønningen, Skovvejen 63-79/Færøvej 8-30, 4200 Slagelse Rekvirent: Slagelse Boligselskab Dato: 28. februar 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0057 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19 Datanotat Allerød Kommune ALLERØD PSTHUS 8. oktober Projekt nr. 86 Dokument nr. 69698 Version Udarbejdet af KABA Kontrolleret af JKH INDLEDNING Allerød Kommune og PostNord A/S udbyder et areal ved Allerød

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE Paradisvejen 2, Virklund, 8600 Silkeborg Rekvirent: Silkeborg Kommune Dato: 29. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0269 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Beboelsesbygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation

Beboelsesbygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet SUPPLERENDE PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Beboelsesbygninger

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE BELIGGENHED: REKVIRENT: RÅDGIVER: BORGERGADE 17A17F/DRONNINGENS TVÆR GADE 3244, 13 KØBENHAVN K MILJØKONTROLLEN DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S SAGSNR: 254424551 DATO: 5. februar 24 Borgergade

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009 Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København

Læs mere

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Koncern Miljø gion Hovedstaden gion Hovedstaden Koncern Miljø Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Privat bolig Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Matr. nr.: 14f Rødovre

Læs mere

LOSSEPLADS PÅ KRABBELØKKEN

LOSSEPLADS PÅ KRABBELØKKEN Assens Kommune Marts 2014 TIDLIGERE LOSSEPLADS PÅ KRABBELØKKEN Miljøundersøgelse PROJEKT Losseplads på Krabbeløkken Miljøundersøgelse Assens Kommune Projekt nr. 216190 Dokument nr. 1210905896 Version 1

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel.

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr.: 655 Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI Til Bygningsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato August 03 Adresse: OPP Kalvebod Brygge INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI 0- Revision V Dato -08-03 Udarbejdet af LKK Kontrolleret

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 69 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projekt

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 PROJEKTNR. A031981 DOKUMENTNR. VERSION 0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING

MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING Ny daginstitution Tranehavevej 15 2450 Kbh. SV MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1,5 1602 København K Møllegade 56 6400 Sønderborg Tlf. 73 42 31 31 Fax

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

NOTAT VEDR. SUPPLERENDE BORINGER INDHOLD. 1 Baggrund 3

NOTAT VEDR. SUPPLERENDE BORINGER INDHOLD. 1 Baggrund 3 OLIEBRACHES MILJØPULJE OM SAGSR. 36-8-1374 SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 36 FREDERIKSSUD OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 564 FAX +45 5649999 WWW cowi.dk

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 63 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 63 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 63 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 63 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse A. F. Heidemannsvej 14, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821-1055 April 2007 Registerblad Lokalitetsnummer: 821-1055. DMR-sagsnr.: 2006-932. Rekvirent: Titel: Region

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Bilag 1 Situationsplan

Bilag 1 Situationsplan Bilag 1 Situationsplan Bilag 2 Borehulslogging Hvalsø, Stengårds Losseplads Borehulslogging GEO projekt nr. 36216 Rapport 1, 2012-10-22 1 4330 Hvalsø, Stengårdens Losseplads, boring DGU nr. 206.1817 2

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse Johs. E. Rasmussens Vej 1, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821 Marts 2 Registerblad Lokalitetsnummer: 821. DMRsagsnr.: 2479. Rekvirent: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 45 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 45 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 45 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 45 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr.

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr. Sidenr.: 1 af 3 Chlorid 100 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 5 Sulfat 57 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 2 NVOC 42 mg/l 0.1 SM 17 5310C 10 Methan 43 mg/l 0.005 GC/FID 19 Cyanid, total

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

By & Havn Data om kvælstofindhold på Redmolen Bilag EKJ-sag Bilag 1 Analyserapport fra Redmolekanalen

By & Havn Data om kvælstofindhold på Redmolen Bilag EKJ-sag Bilag 1 Analyserapport fra Redmolekanalen By & Havn Data om kvælstofindhold på dmolen Bilag EKJ-sag 15-0261 Bilag 1 Analyserapport fra dmolekanalen TEST g. nr. 361 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Kjartan Butzbach AALYSERAPPORT

Læs mere

Naturstyrelsen FLYVESTATION VÆRLØSE - NATURSTYRELSEN. Halvårligt statusnotat for monitering og udledningsregnskab for 1. og 2.

Naturstyrelsen FLYVESTATION VÆRLØSE - NATURSTYRELSEN. Halvårligt statusnotat for monitering og udledningsregnskab for 1. og 2. Notat Naturstyrelsen FLYVESTATION VÆRLØSE - NATURSTYRELSEN Halvårligt statusnotat for monitering og udledningsregnskab for 1. og 2. kvartal af 2015 7. juli 2015 Projekt nr. 220925 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret

Læs mere

Lok.nr. 565-78002: Storegade 86, Holsted. Supplerende undersøgelser og vurdering af indeklimapåvirkning på Storegade 86 og omkringliggende ejendomme

Lok.nr. 565-78002: Storegade 86, Holsted. Supplerende undersøgelser og vurdering af indeklimapåvirkning på Storegade 86 og omkringliggende ejendomme Lok.nr. 56578002: Storegade 86, Holsted Supplerende undersøgelser og vurdering af indeklimapåvirkning på Storegade 86 og omkringliggende ejendomme Journalnr. 08/19121 Juli 2012 PROJEKT Supplerende undersøgelser

Læs mere

Planlægning og udførelse af forureningsundersøgelser

Planlægning og udførelse af forureningsundersøgelser Region Hovedstaden Koncern Miljø Planlægning og udførelse af forureningsundersøgelser Koncern Miljø, maj 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse: 1 INDLEDNING... 5 2 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND

SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND MAJ 2013 OLIEBRANCHENS MILJØPULJE OM-SAGSNR. 3600-80-1374 TOPDANMARK NR. I 3347 042 195 058 SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND VILLAOLIETANK SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE FREDERIKSSUND KOMMUNE

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Region Syddanmark. Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse. 29. december 2013

Region Syddanmark. Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse. 29. december 2013 Region Syddanmark Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse 29. december 2013 Region Syddanmark Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse 29. december

Læs mere

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse ved:

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse ved: Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse ved: - Bygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation - Tidligere konstaterede jordforureninger Januar 2008 Christianiaområdet Orienterende

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Min grund skal undersøges

Min grund skal undersøges Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelse

Indledende forureningsundersøgelse Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Region Hovedstaden Koncern Miljø Indledende forureningsundersøgelse Petroleumsanlæg og fyldområde Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Matr. nr.: 35 Sundby Overdrev

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Udarbejdet af Dansk Miljørådgivning A/S for Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Dias nr. 1 Disposition Baggrund og formål

Læs mere

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for:

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ 2 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at den ønskede oppumpede mængde afværgevand vil andrage 0,5 1,0 m 3 /time, svarende til 15 m 3 /døgn.

Det fremgår af ansøgningen, at den ønskede oppumpede mængde afværgevand vil andrage 0,5 1,0 m 3 /time, svarende til 15 m 3 /døgn. COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Att.: Torsten Holmboe Sendt på mail til tohm@cowi.com Teknik, Erhverv og Kultur 5. juli 2016 Sagsnummer 480-2016-24774 Dokument nr. 480-2016-218820 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.

Læs mere

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Modelberegninger og indeklimamålinger Teknik og Administration Nr. 1 2002 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...5 3. Sammenfatning...7 4. Udførelse

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

Kloakering Kongevej, Tønder GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT. Rekvirent: Tønder Kommune Kongevej Tønder

Kloakering Kongevej, Tønder GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT. Rekvirent: Tønder Kommune Kongevej Tønder Kloakering Kongevej, Tønder GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT kvirent: Tønder Kommune Kongevej 57 67 Tønder Møllegade 56 6 Sønderborg Tlf. 7 Fax 7 g. nr. 95 5 www.sloth-moller.dk sm.sdb@sloth-moller.dk \\smfile\fællesdrev\sloth\6\658\9_brg\9-7_jord\9-7-_geo\658_brg-

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Teglholmsgade 39, Karré K, til Frederiksholmsløbet, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Teglholmsgade 39, Karré K, til Frederiksholmsløbet, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse SJÆLSØ MANAGEMENT ApS Masnedøgade 20 2100 København Ø Att.: Anders Beier, ab@v8c.dk Midlertidig tilladelse til udledning af

Læs mere

Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34

Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34 Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 1 Geoteknisk undersøgelse for Høghus 34 Juli 2011 Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34 UNDERSØGELSENS

Læs mere

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S.

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S. Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby UNDERSØGELSE AF PCB I INDEKLIMA OG MATERIALEPRØVER ØSTERVANGSKLUBBEN ASTERSVEJ 15 4000 ROSKILDE Udarbejdet for: Roskilde Kommune Rådhusebuen 1 4000 Roskilde Udarbejdet

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Undersøgelse af afdampning fra forureningsfanen fra Grindstedværket

Undersøgelse af afdampning fra forureningsfanen fra Grindstedværket Undersøgelse af afdampning fra forureningsfanen fra Grindstedværket Marts 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Region Syddanmark Undersøgelse

Læs mere

Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38

Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38 Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 1 Geoteknisk undersøgelse for Overskov 38 Juli 2011 Odder Vestby, Etape 3 Overskov

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld.

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld. Elsted. Asmusgårdsvej Grundsalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 0--0 Sammenfatning Forud for et grundsalg af Asmusgårdsvej i Elsted, beliggende på matrikel bt og gk Elsted

Læs mere

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Dato: 22. april 2014 Brevid 2280173 Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Baggrund På ejendommen Tujavej 15 i Køge, har der i en periode fra før 1960 til midt 80érne ligget

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr. 151-00015

Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr. 151-00015 Region Hovedstaden Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr. 5-0005 Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger November 0 COWI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 Telefax 45 97 www.cowi.dk

Læs mere

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV Til Haderslev Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2013 PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV PCB - UNDERSØGELSE HADERSLEV Revision 1 Dato 13. september 2013 Udarbejdet

Læs mere

Bilag 7: Skabelon til afrapportering V2 undersøgelse

Bilag 7: Skabelon til afrapportering V2 undersøgelse Kontraktbilag 3 Opgavebeskrivelse Bilag 7 Skabelon til afrapportering V2 undersøgelse Bilag 7: Skabelon til afrapportering V2 undersøgelse Læsevejledning Skabelonens omfang indikerer hvad regionen forventer

Læs mere