Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune"

Transkript

1 Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune Formålet med rapporten er at give Social- og Sundhedsudvalget et overblik over Faxe Kommunes samlede kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet samt den kommunale fuldfinansiering. Rapporten vil beskæftige sig med de forebyggelige indlæggelser. De forebyggelige indlæggelser indgår i rapporten, fordi det er et område, hvor det antages, at kommunen i begrænset omfang har mulighed for at arbejde med forebyggelse og dermed borgernes livskvalitet. Den kommunale medfinansiering dækker over somatik, psykiatri, genoptræning under indlæggelser og sygesikringen. Data for den kommunale medfinansiering er trukket ultimo oktober 216. Data for 216 dækker takstafregningen for januar til august 216. Sygesikringsdata er grundet mellemregional afregning og datavalidering en måned forsinket. Tal for sygesikringen i 216 dækker derfor januar til juli. Det bemærkes, at den kommunale medfinansieringsmodel forventes ændret. Sundheds- og Ældreministeriet har i brev af september 216 sendt lovforslag om ændring af regionernes finansiering, herunder også den kommunale medfinansiering, i høring. Ændringsforslaget indebærer bl.a. en aldersdifferentieret medfinansiering, så aldersgrupperne -4 og 65+ bliver dyrere, mens borgere i alderen 4-64 år bliver billigere. Social- og Sundhedsudvalget orienteres nærmere om ændringerne i medfinansieringsmodellen, når forslaget er endeligt vedtaget af Folketinget. 1

2 Somatik: Diagram 1 viser udviklingen i Faxe Kommunes medfinansiering af det somatiske område i perioden 212 til 216. Diagram 1: Faxe Kommunes medfinansiering af somatik, Faxe Kommunes medfinansiering af det somatiske område Total Diagram 1 giver et overblik over udviklingen i den kommunale medfinansiering af de somatiske sygehuse. Data dækker over alle hændelser, både de forebyggelige og ikke-forebyggelige. Data dækker både medfinansiering (aktivitet) og fuldfinansiering, dvs. færdigbehandlingstakst for de borgere, der venter på, at kommunen hjemtager dem. Det bemærkes, at data for 213 og 214 varierer fra sidste trækning. Dette skyldes, at sygehusene kan regulere aktiviteten med tilbagevirkende kraft. Variationen dækker over forskellig praksis på sygehusene omkring registrering. Derudover kan der være tale om fejlregistreringer, og sygehusene retter disse løbende. Det er dog en så minimal efterregulering, at det ikke påvirker det overordnede mønster eller forrige års konklusioner. Diagram 2 giver et overblik over, hvordan antallet af besøg og ydelser har ændret sig fra 27 til 216. Data er opgjort pr. 1. borgere. Antallet af borgere i kommunen er forholdsvist stabilt mellem 27 og 216. Til gengæld er det samlede antal besøg og ydelser steget fra i 27 til 85.9 i 215. I diagram 2 er disse tal omregnet til antal besøg og ydelser pr. 1. borgere. Ser man nærmere på borgerne, der er i kontakt med de somatiske sygehuse, er der sket en stigning, således at flere borgere i kommunen er i kontakt med de somatiske sygehuse. Hvor borgere var i kontakt med sygehusene i 27, var tallet i 215 steget til

3 Diagram 2: Udvikling i antal besøg/ydelser i somatikken pr. 1. borgere, Faxe Kommune, Udvikling i antal besøg/ydelser i somatikken pr. 1. borgere Total I 27 udgjorde de ældre borgere i alderen ,1 % af de borgere, der var i kontakt med sygehusene. Småbørn i alderen -4 år udgjorde 7,4 %. I 216 viser de foreløbige tal, at de ældre borgere udgør 33 % af gruppen, der har været i kontakt med sygehusene, mens småbørn nu kun udgør 4,1 %. Sundhedsstyrelsen har i 215 opgjort, at mænd kan forvente at leve 4,2 år kortere end kvinder. Landspolitisk og i Faxe Kommune - er der derfor stort fokus på at sikre, at mænd benytter sig af de offentlige sundhedstilbud, således at forskellen i mænd og kvinders dødelighed mindskes. De nyeste tal for ydelsesforbruget blandt mænd og kvinder i Faxe Kommune viser, at der er grund til at fastholde dette fokus. Kvinder udgør i ,8 % af borgerne i kommunen, men de står for 54,4 % af kommunens ydelsesforbrug på de somatiske sygehuse. Mænd udgør derimod 5,8 % af borgerne i 216, mens de kun står for 45,6 % af de forbrugte ydelser og besøg på somatiske sygehuse i 216. Diagram 3 viser udviklingen i antal sengedage for færdigbehandlede borgere fra Faxe Kommune på de somatiske sygehuse pr. 1. borgere. Faxe Kommunes borgere ligger i 216 væsentligt kortere tid på sygehusene, når de er færdigbehandlet, end de gjorde i 27. 3

4 Diagram 3: Udviklingen i antal sengedage for færdigbehandlede borgere fra Faxe Kommune på somatiske sygehuse pr. 1. borgere Udviklingen i antal sengedage for færdigbehandlede på somatiske sygehuse pr. 1. borgere Total Indeksering af udviklingen indenfor udgifter og ydelser: Indeksering giver mulighed for at se, hvordan udgifter og ydelser for borgerne i Faxe Kommune har udviklet sig i forhold til kommunerne i regionen og på landsplan. Når man indekserer, tager man udgangspunkt i et basisår. Ved at sætte et udvalgt år til at være basisår bliver det muligt at se, hvordan udgifter og ydelser har udviklet sig i de efterfølgende år. I denne analyse er året 212 valgt som udgangspunkt, og dette er valgt, fordi den kommunale medfinansieringsmodel blev ændret i 212. Når et år sættes som basisår, sættes det til at være 1 %. Ved at sætte basisåret til at være 1 % bliver det muligt at beregne, hvor meget udgifter og ydelser har ændret sig i procent siden det valgte basisår. Sammenligning skal altid foregå i forhold til basisåret. Der kan således ikke sammenlignes mellem 213 og 214. Hvert af disse år skal sammenlignes med 212, da det er vores basisår. Tabel 1 viser en indeksering af udviklingen indenfor udgifter til somatiske sygehuse samt en indeksering af udviklingen indenfor ydelsesforbruget målt på besøg/ydelser. Tabellen giver et overblik over, hvordan udgifter og ydelsesforbrug har udviklet sig i henholdsvis Faxe Kommune, kommunerne i Region Sjælland og kommunerne på landsplan. 4

5 Tabel 1: Indeksering af udgifts- og ydelsesforbrug i årene Faxe Kommune Region Sjælland Landsplan År udgifter ydelser udgifter ydelser udgifter ydelser , ,5 11,8 14,4 17, ,1 118,8 18,1 116,7 16,7 115, ,7 129,1 18,4 125,1 14,9 12, ,7 82,4 69,5 82,6 66,4 78,6 Ser man nærmere på medfinansieringen af de somatiske sygehuse, viser indekstallene, at Faxe Kommunes udgifter i 216 er en anelse lavere end udgifterne i de andre kommuner i Region Sjælland. Både Faxe Kommune og kommunerne i regionen oplever større stigninger i medfinansieringen af somatikken, end man ser på landsplan, men udgifterne er til gengæld stabile efter ændringen i den kommunale medfinansieringsmodel. Tabel 1 viser, at kommunerne i Region Sjælland, herunder også Faxe Kommune, generelt er blevet ramt hårdere af ændringen i medfinansieringsmodellen i 212 end kommunerne set på landsplan. Ved ændringen af medfinansieringsmodellen i 212 omlagde man grundbidraget, således at det indgik som en del af det aktivitetsafhængige bidrag. Ligeledes blev den generelle medfinansieringsprocent og det maksimale loft pr. indlæggelse hævet. Psykiatri: Stationære patienter indenfor psykiatrien afregnes med en sengedagstakst, mens ambulante patienter afregnes med en besøgstakst. Både stationære og ambulante patienter indgår i diagram 4. Diagram 4: Faxe Kommunes medfinansiering af psykiatrien, Faxe Kommunes medfinansiering af det psykiatriske område Total

6 Den kommunale medfinansiering af psykiatrien har siden 212 været stigende. Region Sjælland forudsiger i deres prognose for andet kvartal, at den kommunale medfinansiering af sygehussektoren samlet set, dvs. både somatik og psykiatri, vil være faldende i 216. Adskiller man somatik og psykiatri, forventes det, at medfinansieringen til psykiatrien vil stige med 4,1 %, mens medfinansieringen af somatiske sygehuse forventes at falde 2 %. Indeksering af medfinansiering af psykiatrien: Tabel 2 viser udviklingen af den kommunale medfinansiering i årene 212 til 216. År 212 er sat til indeks 1. Tabel 2: Indeksering af udgifter til medfinansiering af psykiatrien i årene År Faxe Kommune Region Sjælland Landsplan ,3 11,9 15, ,6 11,2 116, ,5 117,1 127, ,7 76,3 85,7 Det kan konstateres, at Faxe Kommunes udgifter til medfinansiering af psykiatrien i årene 212 til 215 er steget væsentligt mere end de tilsvarende udgifter i regionen og på landsplan. Det er svært at pege på, hvad der præcist er årsag til ændringen, men mulige forklaringer kan være, at lægerne i kommunen er blevet bedre til at opspore patienterne og sende dem videre i systemet, eller at patienter og pårørende grundet landsdækkende kampagner er blevet mere opmærksomme på behandlingsmulighederne. Herudover kan ændringen af medfinansieringsmodellen også influere på udgiftsniveauet. Diagram 5 viser udviklingen i antallet af ambulante besøg pr. 1. borgere. Der kan konstateres en stigning i antallet af besøg pr. 1. borgere, hvilket kan være med til at forklare de stigende udgifter. 6

7 Diagram 5: Udvikling i antal ambulante besøg pr. 1. borgere, Faxe Kommune, Udvikling i antal besøg pr. 1. borgere Total Diagram 6 viser udviklingen indenfor antal sengedage for færdigbehandlede i psykiatrien. Denne gruppe fuldfinansieres af kommunen. Der er ingen klar tendens indenfor antallet af færdigbehandlede sengedage pr. 1. borgere. 7

8 Diagram 6: Udviklingen i antal sengedage for færdigbehandlede i psykiatrien pr. 1. borgere, Faxe Kommune, Udviklingen i antal sengedage for færdigbehandlede i psykiatrien pr. 1. borgere Total Ser man nærmere på, hvordan udgifter fordeler sig på køn, er det særligt kvinderne i Faxe, der opsøger psykiatrisk hjælp. I 27 udgjorde udgifterne til psykiatrisk behandling af kvinder 53,5 % af kommunens udgifter til psykiatrisk behandling, mens kvinderne i 216 står for 58,6 % af udgifterne til psykiatrisk behandling. Kvinderne har desuden væsentligt flere ambulante besøg end mændene. Ca. 6 % af de ambulante besøg kan henføres til kvinder. Dette mønster har ikke ændret sig nævneværdigt siden 27. Opdeles borgerne i aldersgrupper, kan det konstateres, at der er sket ændringer i forhold til, hvor stor en andel af de ambulante psykiatriske besøg de forskellige aldersgrupper udgør. Hvor de unge i alderen 5 til 19 år i 27 stod for 12,2 % af de ambulante besøg, havde tallet i august 216 ændret sig til 2 %. Den omvendte udvikling kan konstateres for ældre i gruppen 65+. I 27 stod denne gruppe for 13,8 % af besøgene, mens tallet i august 216 var 8 %. Generelt kan det konstatereres, at Faxe Kommunes borgere har stigende kontakt med psykiatrien, jf. diagram 5 om ambulante besøg. 8

9 Indeksering af udviklingen indenfor ydelsesforbrug og færdigbehandlede sengedage i psykiatrien: Tabel 3 viser indeksering af udviklingen i antal besøg samt udviklingen i antal sengedage for færdigbehandlede patienter. Tabel 3: Indeksering af antal besøg og antal sengedage for færdigbehandlede i psykiatrien, i årene Faxe Kommune Region Sjælland Landsplan År besøg sengedage besøg sengedage besøg sengedage ,1 195,1 111,6 111, , , ,7 79,2 118,3 111, ,3 49, ,4 131,8 17, ,6 135,5 79,5 118,6 88,6 71,7 Det kan konstateres, at Faxe Kommune oplever en forholdsvis stor stigning i antallet af besøg mellem årene 212 og 215. Der opleves ligeledes stigninger på landsplan og i kommunerne i Region Sjælland, men disse stigninger er lavere end Faxe Kommunes. Ser man nærmere på sengedagene, kan der i 213 og 214 konstateres en fordobling i sengedagene for Faxe Kommunes færdigbehandlede borgere, mens tallet for 215 er halveret i forhold til 212. Der er ikke et klart mønster eller en tendens i data. Genoptræning under indlæggelse: Diagram 7 viser kommunens medfinansiering af genoptræning under indlæggelse. Denne ydelse fuldfinansieres af kommunen. Fra 212 til 215 har omkostningerne til genoptræning under indlæggelse været stigende. Faxe Kommunes muligheder for at påvirke disse udgifter er begrænsede og handler i højere grad om at undgå, at folk indlægges. Når de først er indlagt, vil genoptræning i mange tilfælde være nødvendigt. I disse tilfælde er der derfor ingen umiddelbar mulighed for at påvirke udgifterne. 9

10 Diagram 7: Faxe Kommunes udgifter til genoptræning under indlæggelse, Udviklingen i udgifter til genoptræning under indlæggelse Total Når man ser nærmere på registrerede antal genoptræningsbesøg, kan det konstateres, at det særligt er mænd, der gennemgår genoptræning. Ca. 54 % af besøgene kan i 216 henføres til mænd. Det samme mønster ses i data for 27. Aldersgruppen -64 år stod i 27 for 7 % af genoptræningshændelserne, mens borgerne på 65+ stod for 3 %. I 216 er de ældre borgeres andel af genoptræningshændelserne steget til ca. 4 %. Dette er de foreløbige tal for 216. Indeksering af genoptræning under indlæggelse: Tabel 4 viser udviklingen for medfinansiering af genoptræning under indlæggelse. Indekseringen dækker over udviklingen af udgifter til medfinansiering samt udviklingen indenfor antal besøg i årene 212 til 216. År 212 er sat til indeks 1. 1

11 Tabel 4: Indeksering af udgifter til medfinansiering af genoptræning samt udviklingen i antal besøg i årene Faxe Kommune Region Sjælland Landsplan År udgifter besøg udgifter besøg udgifter besøg ,9 97,7 114,1 18,8 19,2 1, ,5 13,8 124,8 12,7 115,7 13, ,6 116,6 143,8 125,3 122,1 13, , ,9 71,9 81,7 64,9 Udgifterne til medfinansiering af genoptræning under indlæggelse er mellem 212 og 215 steget i såvel Faxe Kommune som i kommunerne i Region Sjælland og på landsplan. De foreløbige tal for 216 indikerer, at udgifterne i 216 er lavere end i 212, men da året endnu ikke er gået, bør disse data foreløbig læses varsomt. Ser man på data for 215, er Faxe Kommunes udgifter til dette område generelt steget mindre end i kommunerne som helhed i Region Sjælland, hvilket må siges at være positivt. Kommunerne i Region Sjælland oplever generelt, at udgifterne samt antallet af besøg stiger mere end på landsplan. Sygesikring: Diagram 8 viser udviklingen i medfinansieringen af sygesikringen. Fra 211 til 215 kan der konstateres en let stigning i Faxe Kommunes udgifter til medfinansiering af sygesikringen. Sygesikringen dækker over overenskomsterne for almen praksis, speciallægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik og psykologhjælp. Diagram 8: Udviklingen i medfinansieringsudgifterne til sygesikringen, Faxe Kommunes medfinansiering af sygesikringen Total

12 Region Sjælland vurderer, at den kommunale medfinansiering af sygesikringen vil stige med samlet set 3 % i 216. Der forventes stigende udgifter indenfor samtlige overenskomstområder. I prognosen fremgår det, at det særligt er fodterapi, fysioterapi og Øfeldt-centrene samt tandlægehjælp, der procentmæssigt forventes den største stigning indenfor. Fysioterapi: Prognosen giver desværre ikke mulighed for at skelne mellem fysioterapi og Øfeldt-centrene, men det forventes overordnet, at kommunernes udgifter stiger med 4,2 % indenfor dette område. Øfeldt-centrene beskæftiger sig bl.a. med vederlagsfri fysioterapi, rygbehandlinger og patienter med sclerose til borgere bosat i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Centrene er beliggende i Rødovre og Karlslunde. Øfeldtcentrene uddanner selv deres træningsterapeuter. Det er desværre ikke muligt at se, hvorvidt stigningen forventes indenfor alle tre fysioterapeutiske overenskomstområder, eller om der vil være forskel på stigningerne indenfor henholdsvis almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi eller ridefysioterapi. Fodterapi: Medfinansieringen af fodterapi forventes at stige med 5,5 %. Fodterapi er et forholdsvist nyt overenskomstområde, og det er forventeligt, at udgifterne stiger i takt med, at fodterapeuterne etablerer sig og får flere kunder, og flere borgere fremadrettet får konstateret diabetes. Tandlægehjælp: Udgifterne til tandlægehjælp vurderes at stige med 3,9 %. En forsigtig vurdering kan være, at dette tal kan ændre sig i de fremadrettede år. I den nyeste overenskomst har Danske Regioner og tandlægernes forening aftalt, at patienterne skal risikovurderes i henholdsvis rød, gul eller grøn gruppe, og denne vurdering påvirker herefter, hvad patienten har ret til at få tilskud til. I den forbindelse har man konstateret, at tandlægerne har vurderet flere patienter til at være i gul gruppe, end det oprindeligt er tiltænkt. Vejledningen til tandlægerne er under revision, og det forventes, at mønstret ændrer sig fremadrettet. Ydelsesforbruget i praksissektoren: Diagram 9 viser udviklingen i antal ydelser pr. 1. borgere i Faxe Kommune. Borgernes ydelsesforbrug er overordnet set stabilt. Fra 27 til 215 er der sket en lille stigning på 3,5 % i antallet af forbrugte ydelser. Størstedelen af ydelserne er forbrugt indenfor almen praksis. I 216 er der foreløbigt forbrugt flere ydelser i speciallægepraksis end i almen praksis. 12

13 Diagram 9: Udviklingen i antal ydelser indenfor sygesikringen pr. 1. borgere, Faxe Kommune, Udviklingen i antal ydelser pr. 1. borgere Total Kønsmæssigt er der en overvægt af kvinder, der anvender sundhedstilbuddene i praksissektoren. Både i 27 og i 216 er der en overvægt af ydelser og udgifter, der kan henføres til kvinder. Dog er der sket en ændring i positiv retning, således at mændene i stigende grad benytter sig af praksissektorens tilbud. Hvor mændene i Faxe Kommune i 27 stod for 41,7 % af de forbrugte ydelser, var det i 216 steget til 43 % af ydelserne. Overordnet set er ydelsesforbruget i Faxe Kommune steget 3,5 % fra 27 til 215, og ser man på mændenes forbrug, kan man konstatere en stigning i forbruget på 5,4 %. Mange kommuner arbejder på landsplan målrettet med at få flere mænd til at gå til lægen. Faxe Kommune arbejder ligeledes aktivt med at sikre, at mænd bliver mere opmærksomme på eget helbred og derfor i stigende grad opsøger forskellige sundhedstilbud. Tallene peger på, at det går i den rigtige retning. Tidlig opsporing og flere lægebesøg vil også medføre stigende udgifter. Stigninger i ydelsesforbrug og dermed også udgifter er ikke entydigt negativt for Faxe Kommune. Overordnet set er det bedre for samfundet, at sundhedssektoren får fat i borgerne så tidligt som muligt, inden sygdommen udvikler sig. Samtidig er der flere problematikker, der effektivt kan løses på et lavere omkostningsniveau i praksissektoren fremfor sygehusvæsenet. Når først patienten er inde i sygehussektoren, koster patienten typisk mere end i praksissektoren, og patientens problemstilling vil typisk også være forværret. 13

14 Indeksering af udviklingen indenfor sygesikringen: Tabel 5 viser udviklingen for udgifter til medfinansiering af sygesikringen samt udviklingen indenfor ydelsesforbruget. Indekseringen dækker over udviklingen af udgifter til medfinansiering samt udviklingen indenfor antal besøg i årene 212 til 216. År 212 er sat til indeks 1. Tabel 5: Indeksering af udgifter til medfinansiering samt udviklingen i antal ydelser i årene Faxe Kommune Region Sjælland Landsplan År udgifter ydelser udgifter ydelser udgifter ydelser ,5 97,9 98,9 96,2 99,4 99, ,6 98,5 12,6 97,6 11,9 11, ,2 13,8 14,6 11,6 15,1 15, ,5 6,9 61,9 59,5 61,2 61,2 Faxe Kommunes udgifter til medfinansiering udvikler sig på samme vis som for kommunerne i regionen samt kommunerne på landsplan. Der er heller ikke markante forskelle, når man ser på ydelsesudviklingen. Den kommunale finansiering: Kommunal finansiering dækker over færdigbehandlede patienter og hospicepatienter samt ambulant genoptræning. I disse tilfælde er det kommunen, der finansierer det hele, når borgeren modtager ambulant genoptræning på sygehuset, er færdigbehandlet og ikke kan komme hjem, eller hvis vedkommende er på hospice. Sidstnævnte har kommunen ingen indflydelse på. Diagram 1 viser de kommunale udgifter til den ambulante genoptræning, som foregår i kommunalt regi. Udgifterne til ambulant genoptræning er forholdsvis svingende. Kommunen har ingen indflydelse på, hvem der henvises til dette. 14

15 Diagram 1: Udviklingen i Faxe Kommunes udgifter til den ambulante genoptræning, Udviklingen i Faxe Kommunes udgifter til ambulant genoptræning Total Diagram 11 viser udviklingen i udgifterne til de to hovedaldersgrupper -64-årige og borgere på Hvor ca. 71 % af udgifterne i 27 kunne henføres til aldersgruppen -64 år, var tallet i 216 faldet til 6 %. Den omvendte udvikling kan konstateres for borgere i alderen 65 +, hvor ca. 4 % af de foreløbige udgifter i 216 kan henføres til ældre over

16 Diagram 11: Udviklingen i Faxe Kommunes udgifter til ambulant genoptræning, fordelt på alder, Udviklingen i udgifter fordelt på aldersgrupper 8, 7, 6, 5, 4, 3, 73,1 7,9 68,7 65,8 67,2 61,6 59,3 6,5 56,4 5,9 49,1 43,6 38,4 4,7 39,5 34,2 31,3 29,1 26,9 32,8 Procentandel af udgifter for aldersgruppen -64 år Procentandel af udgifter for aldersgruppen , 1,, Indeksering af udgifter til ambulant genoptræning: Tabel 6 viser udviklingen for udgifter til ambulant genoptræning. Indekseringen dækker over udviklingen af udgifter i årene 212 til 216. År 212 er sat til indeks 1. Tabel 6: Indeksering af udgifter til medfinansiering af ambulant genoptræning i årene År Faxe Kommune Region Sjælland Landsplan ,6 11,3 12, ,4 124,4 16, ,7 132,7 18, ,6 77,2 68,9 Generelt kan det konstateres, at kommunerne i Region Sjælland, herunder også Faxe Kommune, oplever større stigninger i udgifterne til finansiering af ambulant genoptræning, end man gør på landsplan. De foreløbige tal for 216 tyder på, at Faxe Kommune nærmer sig tallet for landsplan. Data for 216 dækker månederne januar til august 216. Udviklingen følges. Kommunen kan ikke påvirke udgifterne til dette område. 16

17 Færdigbehandlede i somatikken og hospicepatienter: Diagram 12 viser udviklingen i færdigbehandlede dage samt hospicedage. Faxe Kommunes borgere ligger generelt væsentligt færre dage på sygehuset efter endt behandling i 216, end de gjorde i 27. Mht. hospiceophold varierer afregningen meget, og dette kan også tænkes at spille ind på registreringen. Data for dage og udgifter skal derfor læses med varsomhed. Diagram 12: Udviklingen i antal færdigbehandlede dage og hospicedage, Udviklingen i antal færdigbehandlede dage og hospicedage Sum af Antal færdigbeh.dage Sum af Hospice Forebyggelige indlæggelser I det følgende ses der nærmere på de forebyggelige indlæggelser. Forebyggelige indlæggelser er af Statens Serum Institut defineret som indlæggelser blandt borgere på 65 år eller derover, hvor aktionsdiagnosen hører til en af følgende diagnosegrupper: dehydrering, forstoppelse, nedre luftvejssygdom (lungebetændelse), blærebetændelse, gastroenteritis (mave/tarm), brud, ernæringsbetinget anæmi (blodmangel), sociale og plejemæssige forhold samt tryksår. En aktionsdiagnose er den tilstand, som sygehuset har handlet på. Aktionsdiagnoser er ikke nødvendigvis det samme som indlæggelsesdiagnoser. En borger kan indlægges med én aktionsdiagnose, og når sygehuspersonalet modtager patienten og påbegynder undersøgelser, kan det vise sig, at borgeren fejler noget helt andet. Det andet vil i så fald være den reelle indlæggelsesdiagnose. 17

18 Nedre luftvejssygdomme dækker over lungebetændelse af forskellig art. Diagnosekoder for KOL medtages ikke i denne gruppe, men i en anden, se venligst forklaringen til diagram 13 nedenfor. Det bemærkes, at hvor forrige års rapport medtog diagnosekoder om diabetes, indgår disse koder ikke i årets udtræk. Diabetes indgår ikke i den landsdækkende definition af forebyggelige indlæggelser. Administrationen forventer til gengæld at præsentere en kronikerrapport i 217, og i den forbindelse er diabetes et yderst relevant emne at belyse. Data er udtrukket primo november 216 for stationære, akutte patienter. Data for 216 dækker perioden januar til august. Tabel 7 viser Faxe Kommunes udgifter til forebyggelige indlæggelser i årene 213 til 216. Tal er opgjort i 1. kr. og på CPR-nummer-niveau. Tabel 7: Udgifter til forebyggelige indlæggelser, Udgifter i 1. kr Antal personer Tallene afviger fra sidste års dataudtræk, da diagnosekoderne i årets udtrækning ikke inkluderer diabetes, og samtidig ser vi kun på tallene for borgere på 65+ år, jf. forklaringen om den landsdækkende definition af forebyggelige indlæggelser. Diagram 13 giver et overblik over forebyggelige indlæggelser i Faxe Kommune i 216. De røde søjler viser det totale antal personer, der har været i kontakt med sygehusene vedrørende de enkelte diagnosegrupper, mens de blå søjler viser antallet af sengedage. Særligt lungebetændelse og brud på lårbenshalsen er udbredte aktionsdiagnoser. 18

19 Diagram 13: Forebyggelige indlæggelser i Faxe Kommune, 216 Forebyggelige indlæggelser i Faxe Kommune i aldersgruppen 65+ Tryksår Sociale og plejemæssige forhold Nedre luftvejssygdom Gastroenteritis Ernæringsmæssig anæmi (blodmangel) Dehydrering Brud Antal unikke personer Antal sengedage Blærebetændelse Andet (bl.a. KOL) For at afdække, om der er tendens til, at nogle diagnosegrupper hyppigere ender i indlæggelser end andre, har administrationen set nærmere på hændelser i årene 213 til 216. Data er trukket i Rehfeld, der bygger på KØS/eSundhed. Data for 216 dækker over perioden januar til april. Data dækker fortsat aldersgruppen 65+. Der er særligt fire hovedgrupper, der dominerer billedet. Det drejer sig om nedre luftvejssygdom (lungebetændelse), brudepisoder, dehydrering og KOL. Diagram 14 giver et overblik over, hvordan udviklingen indenfor disse fire har været i årene mellem 213 og 216. Når borgerne oplever brudepisoder, er det særligt lårben og lårbenshalsen, der er udsat. Mellem 213 og 215 kan vi heldigvis konstatere, at der er sket et fald i antallet af brudepisoder. Faxe Kommune har arbejdet systematisk med faldforebyggelse, og de indsatser, der er iværksat, følges med henblik på at sikre, at de stadig er relevante, og om kommunen opnår den ønskede effekt. Til gengæld har der i 215 været flere indlæggelser med lungebetændelse som aktionsdiagnose. Kommunen har iværksat tiltag vedrørende fejlsynkning, og det forventes, at disse indsatser fører til færre indlæggelser grundet lungebetændelse i fremtiden. Udviklingen følges tæt. Antallet af hændelser relateret til KOL, astma og bronkitis er forholdsvist stabilt. Der er kun en mindre nedgang mellem 214 og 215. Kommunen arbejder aktivt med indsatser i forhold til KOL-patienterne, og det kan bl.a. fremhæves, at en del af værdighedsmidlerne anvendes til dette formål. 19

20 Ser man nærmere på kategorien KOL, astma og bronkitis, udgør KOL hvert år ca. 9 % af hændelserne, der vedrører kroniske lungeproblemer, jf. diagram 14. Diagram 14: Udvikling i antal hændelser indenfor de fire hyppigst forekommende diagnosegrupper, årene Udvikling i antal hændelser indenfor de hyppigst forekommende diagnosegrupper til /Nedre luftvejssygdom /Brud /KOL, astma, bronkitis /Dehydrering

21 Hovedkonklusioner: På baggrund af rapporten kan følgende hovedkonklusioner fremhæves: Borgerne i Faxe Kommune opsøger i stigende grad hjælp på de somatiske sygehuse. Både ydelser og det totale antal borgere, der besøger sygehusene, er steget mellem 27 og 215. Udgifterne til medfinansiering af de somatiske sygehuse har efter implementeringen af en ny medfinansieringsmodel i 212 stabiliseret sig. Når borgerne i Faxe Kommune opsøger hjælp på de somatiske sygehuse, er kvinderne flittigere gæster på sygehusene end mændene. Mændene i Faxe Kommune er siden 27 blevet væsentligt bedre til at opsøge den praktiserende læge og andre tilbud i praksissektoren. Mændene forbrugte i 215 5,4 % flere ydelser, end de gjorde i 27. Dette er en positiv udvikling, da det generelt er et problem at få mænd til at gå til lægen tidligt. Samtidig er det ud fra en økonomisk betragtning bedre at få patienten ind i praksissektoren, da behandlingen her foregår på laveste effektive omkostningsniveau. Når patientens tilstand først er så fremskreden, at patienten kommer på sygehuset, bliver det dyrere for kommuner og regioner at behandle patienten. Faxe Kommune oplever større stigninger i udgifterne til medfinansiering af psykiatrien end kommunerne i Region Sjælland og kommunerne på landsplan. Der er ikke en entydig årsag til dette. Én mulig forklaring kan være, at der i Faxe Kommune kan konstateres en stigning i antallet af ambulante besøg. Det kan ligeledes tænkes, at læger er bedre til at opspore patienterne, eller at konkrete kampagner og indsatser har båret frugt. Udgifterne indenfor sygesikringen er forholdsvis stabile gennem årene, men Region Sjælland forventer, at den kommunale medfinansiering til området samlet set vil stige med 3 % i 216. Tal for de forebyggelige indlæggelser viser, at det særligt er knoglebrud og lungebetændelse, der angives som aktionsdiagnose, når ældre over 65 år indlægges på sygehusene. Faxe Kommune har i årene 212 til 215 formået at nedbringe antallet af brudepisoder gennem målrettede indsatser. Ligeledes arbejder kommunen aktivt med at nedbringe dysfagi (fejlsynkning). 21

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 1. Generel økonomi 1 Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 2012 2015 1 Tabel 1.2 Kommunal finansiering 2012 2015 2 2. Aktivitet på det somatiske område Tabel 2.1 Udviklingen i udskrivninger, sengedage og

Læs mere

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Formål med orienteringen: Denne orientering har til formål at give Social- og Sundhedsudvalget et indblik i de vedtagne ændringer

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Rapporten giver, gennem nøgletal, et overblik over den samlede kommunale medfinansiering og finansiering i Faxe

Læs mere

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat «Skriv afdeling» Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 «Skriv din e-mail» www.herning.dk Aktivitetsbestemt medfinansiering hvordan og hvorfor Kontaktperson:

Læs mere

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013 NOTAT Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 213 Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Metode... 3 1.2 Udvælgelse af kommuner... 3 2. Kommunal medfinansiering - udgiftsudviklingen... 4 2.1 Udgifter forbundet

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 1. Udvikling i medfinansieringsudgifterne 2010-2013 Middelfart kommune havde i 2013 en medfinansieringsudgift på 3.596 kr. per. Det er en stigning på 173 kr. siden

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Analyse, HR & Udvikling 2016 Indhold Kort introduktion til området Aktivitetsbestemt medfinansiering...2 1. Overordnet udvikling i aktivitet og medfinansiering

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Social- og Sundhedsudvalget Januar 2015 Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Politikområde sundhedsudgifter Budget 2015 1.000 kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering 185.863 Kommunal genoptræning 29.536

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. Side 1 af 5 I dette notat beskrives, hvorledes der skal følges op på beslutningen om investeringer

Læs mere

Forebyggelige indlæggelser blandt dem med størst behandlingsbehov

Forebyggelige indlæggelser blandt dem med størst behandlingsbehov N O T A T Forebyggelige indlæggelser blandt dem med størst behandlingsbehov Denne analyse undersøger, hvor stor en del af indlæggelserne af patienter med det største behandlingsbehov i sundhedsvæsenet,

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013

Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Vejen Kommune Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Marianne L. Hansen - Camilla T. Deela - Lene S. Petersen Indholdsfortegnelse: Analyse af medfinansiering på

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Med udgangspunkt i resultatindikatorrapporten fra Region Sjælland, for aktivitetsbestemt medfinansiering, er denne rapport

Læs mere

Notat - Kommunal medfinansiering

Notat - Kommunal medfinansiering Notat - Kommunal medfinansiering Den kommunale medfinansiering (KMF) af regionale sundhedsydelser har i de seneste år været stigende. Dette notat vil give en status for Frederikssund Kommune og der vil

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune 15 Borgere i plejeboliger Indholdsfortegnelse Om rapporten 3 Demografisk overblik over borgere i plejeboliger 4 Borgere i plejebolig 5 Mænd og kvinder 5 Alder 5 Borgernes civilstand 7 Oprindelsesland 7

Læs mere

NOTAT. Rapporten indeholder nøgletal fra finansierings- og medfinansierings områderne.

NOTAT. Rapporten indeholder nøgletal fra finansierings- og medfinansierings områderne. SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN NOTAT Emne: Til: Orientering om nøgletal på sundhedsområdet Social- og Kulturudvalget Dato: 24. september 2009 Sagsbeh.: jje Journalnr.: De 17 kommuner

Læs mere

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)FINANSIERING Aktivitets-uafhængige bidrag (t.o.m. 2011): Kommunalt grundbidrag

Læs mere

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23 Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet Varde Kommune 2015 Maj 2016, Social og Sundhed 1/23 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 INDHOLD...4 RESUME...5 AKTIVITETSBESTEMT KOMMUNAL MEDFINANSIERING...6

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 SUN Årsopg ørels e 2 013 «edocadd resscivilc ode» Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 Indhold Sundhed...3 Aktivitetsbestemt medfinansiering...3 Udviklingen i aktivitetsbestemt medfinansiering

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune 16 Borgere i plejeboliger Indholdsfortegnelse Om rapporten 3 Demografisk overblik over borgere i plejeboliger 4 Borgere i plejebolig 5 Mænd og kvinder 5 Alder 5 Borgernes civilstand 7 Oprindelsesland 7

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2012

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2012 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal 21 2. kvartal 212 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Center for Sundhed & Pleje Færdigbehandlede dage Når en borger er færdigbehandlet på sygehus, men ikke kan udskrives til eget hjem, er det kommunens opgave

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres 3. budgetopfølgning samt ledelsesinformation,

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 3 Indhold

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867 Ref. Maix Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG FINANSIERING

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER

SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER 21 SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER, 21 1 Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater, 21 Udarbejdet

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

Tidlig indsats og forebyggelige indlæggelser. Social- og Sundhedsudvalget d. 6. maj 2015

Tidlig indsats og forebyggelige indlæggelser. Social- og Sundhedsudvalget d. 6. maj 2015 Tidlig indsats og forebyggelige indlæggelser Social- og Sundhedsudvalget d. 6. maj 2015 Berlingske Tidende 30. -31. marts 2015: Dårlig pleje sender ældre på sygehus Tusinder af ældre bliver indlagt uden

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres regnskab 2014 samt ledelsesinformation,

Læs mere

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater 214 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (det somatiske område)

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (det somatiske område) Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (det somatiske Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2017 1 0. Indledning Datagrundlag Datagrundlaget for den nærværende rapport er baseret på udtræk fra

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering Nøgletal Social og Sundhedsudvalget Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær/ambulant somatik og psykiatri samt sygesikring (1) Antal sygehusudskrivninger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Med økonomiaftalen for 2014 blev yderligere tildelt 0,65 mio. som varigt beløb til udvidet Akutteam og udmøntning af sundhedsplanen 2013.

Med økonomiaftalen for 2014 blev yderligere tildelt 0,65 mio. som varigt beløb til udvidet Akutteam og udmøntning af sundhedsplanen 2013. Notat Notat vedr.: Besparelse ved etablering af akutteam Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Beskæftigelse og Sundhed Bakkedraget 1 8362 Hørning Dato: 06-02-2015 Sagsbeh.: Mads Iversen Rasztar

Læs mere

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Disposition To forskellige ordninger Kommunal medfinansiering Baggrund og formål Lovgrundlag Månedens gang, datagrundlag,

Læs mere

FORMIDLING AF SUNDHEDSDATA TIL KOMMUNERNE

FORMIDLING AF SUNDHEDSDATA TIL KOMMUNERNE FORMIDLING AF SUNDHEDSDATA TIL KOMMUNERNE Stine Holm, SSI Niels Berdiin Flarup, SSI DRG-konference 2015 - Kursusdag OVERBLIK: DRG-SYSTEMET Spor 2 DRG-systemet Grupperingslogik Inddata Takstberegning Uddata

Læs mere

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI KØS grunddata Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI Anne Svanholm ansv03@frederiksberg.dk 20. januar 2015 Indhold Hvordan og hvem kan få

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Forebyggelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Ældre og Sundhed Medfinansiering af regionale sundhedsydelser 2012

Ældre og Sundhed Medfinansiering af regionale sundhedsydelser 2012 RAPPORT Ældre og Sundhed Medfinansiering af regionale sundhedsydelser 2012 1. Resume... 2 2. Indledning... 3 2.1 Metode... 3 2.2 Udvælgelse af kommuner... 4 3. Den kommunale medfinansiering... 5 4. Frederikssund

Læs mere

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Ældre- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2015 Konsulent Niels E. Kristensen Innovationscenter for Sundhed og Omsorg Overskrifter

Læs mere

Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet

Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet BEK nr 1781 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1610915 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - juli

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - januar

Læs mere

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 KKR HOVEDSTADEN Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 Sygdomsområders andel af kommunal medfinansiering 2010 OG andel af væksten fra 2009 til 2010 (i prisniveau

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal 29 3. kvartal 211 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest?

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Sundhedsvæsenet er i hele den vestlige verden præget af stor. Ny teknologi muliggør nye og flere behandlinger og efterspørgselen efter

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Nøgletal for hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering:

Nøgletal for hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering: Nøgletal for hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering: Formål: Denne nøgletalsrapport har til formål at give et indblik i udviklingen indenfor hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering. Rapporten

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige?

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? 76 Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? De forebyggelige indlæggelser er interessante, fordi de potentielt kan forebygges. Ved alene at se på de 65+ årige, fokuseres på en befolkningsgruppe,

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2015 for Vejen kommune 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2014

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2014 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal 2012 2. kvartal 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Forkortelser... 5 Udgifter til

Læs mere