Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder"

Transkript

1 Maj 2011 Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og udvikling i landsdelen. God og sammenhængende infrastruktur hænger stærkt sammen med økonomisk vækst også i Sønderjylland. Danmarks trafik og infrastruktur 2030 Transportarbejdet vokser i disse år betydeligt, det er en naturlig konsekvens af globaliseringen, øget international samhandel, øget velstand samt ikke mindst centralisering og koncentration, som begge betyder øget afstand til arbejde og til indkøb og service. I 2030 må det forventes, at disse udviklingstendenser vil have forandret Danmark. Det er vigtigt, at den langsigtede transportpolitik udvikles i dette perspektiv. Den fortsatte vækst og velfærd skal først og fremmest sikres gennem fastholdelse af Danmark som et konkurrencedygtigt samfund i en stadig mere global økonomi. Sønderjylland er i dag Danmarks mest betydende port til Europa, væsentlige dele af lastbiltrafikken og gods med tog passerer gennem regionen. Også når det gælder persontrafik har regionen en vigtig rolle som port til Europa. Både gods- og persontrafik over grænsen i Sønderjylland er i vækst. Samspillet med Nordtyskland og Hamborg som en vigtig global drejeskive har allerede i dag stor betydning for Danmarks adgang til det globale marked. Et samspil som er i udvikling. I et tidsperspektiv 2030, må forventningen være, at samspillet med Nordtyskland og Hamborg vil få stadig større betydning for udvikling af Danmarks transport og infrastruktur. Jyllandskorridoren porten til Europa I dette notat, er udviklingen af Danmarks transport og infrastruktur belyst med udgangspunkt i Jyllands korridoren. Udgangspunkt er at Jyllands korridoren er et stadigt vigtigere brohoved i et Europa og en Verden, som bliver mere international og global. Udviklingen af transportsektoren og infrastrukturen skal ses i dette perspektiv. I 5 factsbaserede opslag, er udviklingen af transport og infrastruktur belyst i et internationalt perspektiv. Fokus er Danmarks porte. Temaerne for de 5 opslag er: 1. Godstransport med lastbil, tog og ro-ro / containerskibe til og fra Danmark. 2. Persontrafik grænseoverskridende trafik, befolkning, turisme og erhvervspendling 3. Persontrafik med tog fokus på forbindelser til og fra udlandet (højhastighedstog i Europa) 4. Havnene i regionen havnene i Nordtyskland er medtaget, fordi der er et aktivt samspil mellem de danske og de nordtyske havne i dag, 5. Logistikregioner samspillet med de globale containerhavne

2 Kort 1. Godstransport med Lastbil (incl. færge), tog, ro-ro (løstrailerne med skib) og containere til og fra Danmark. Tabellen indeholder således alene de godsformer med skib, som er containeriseret, den samlede skibstransport til og fra Danmark er med på kort 4 Hovedtal mio. tons 2006 (sort) og 2009 (rød i parentes) (se tabel 1) (3,5) (4,1) (13,2) (1,7) (26,4) (6,6) 2

3 Tema 1: Godstransport med lastbil, tog og ro-ro / containerskibe til og fra Danmark. Der er væsentlig sammenhæng mellem transport af gods med lastbil, med tog, løstrailere og containere. F.eks. vil en transport af en løstrailer med skib fra Danmark til England erstatte en tilsvarende transport ad landevejen og færge eller tunnel over Den Engelske Kanal. Derfor har vi valg at sammenstille den samlede transport til og fra Danmark med disse transportmidler under et i kort 1. I tabel 1 er mængderne fordelt på de enkelte havne, grænseovergange mm. og på transportmidler. I 2009 var den samlede godsmængde til og fra Danmark med disse transportmidler 55,4 mio. tons. 35,6 mio. tons blev transporteret ind og ud via Jylland-Fyn, medens ca. 20 mio. tons blev transporteret via Sjælland. Landgrænsen i Sønderjylland tegnede sig for 26,4 mio. tons, eller ca. halvdelen af de samlede mængder. Bemærk, at kort og tabellen også omfatter gods i transit via Danmark, enten med tog eller med lastbil. Lastbil på landevej eller via færge udgjorde i alt ca. 39 mio. tons af den samlede mængde. Tabellen indeholder ikke de øvrige godsmængder via havnene og med fly (dette udgør ca. 45 mio. tons. i 2009). Danmarks Transport Forskning har i 2005 udarbejdet en fremskrivning af godstrafikken frem til Forventningen er, at Danmarks im- og eksport vil blive fordoblet, godstransport med lastbil eller i form af containere og løstrailere forventes at stige mest. Den største stigning vil ske i trafikken via landgrænsen i Sønderjylland. Tabel 1. Godstransport med lastbil, færge, tog, og containere og løstrailere med skib til og fra Danmark Mio. tons (se også kort 1) Mio. tons Lastbil Færge Tog Skib: cont. Skib: ro-ro I alt udv Hanstholm 0,02 0,0 Hirtshals 1,1 1,1 Frederikshavn 2,1 2,1 Aalborg 0,3 0,3 Nordjylland i alt - 3,2-0,3-3,5-24% 4,6 Grenå 0,6 0,6 Århus 2,6 0,3 3,0 Fredericia 0,4 0,2 0,6 Aabenraa - Østjylland i alt - 0,6-3,0 0,5 4,1-17% 5,0 Landgrænsen + Rømø 20,9 0,1 5, ,4-9% 28,9 Esbjerg (Vestjylland) ,2 1,4 1,7-13% 1,9 Helsingør 3,7 3,7 Københavns havn 0,2 1,1 0,04 1,4 Øresundsbroen 3,6 4,5 8,1 Øresundsregionen i alt 3,6 3,9 4,5 1,1 0,0 13,2 4% 12,7 Rødby 5,2 5,2 Gedser 1,3 1,3 Femern Bælt i alt - 6, ,6-13% 7,5 Vestdanmark i alt 20,9 3,9 5,4 3,5 2,0 35,6-12% 40,4 Østdanmark i alt 3,6 10,5 4,5 1,1 0,0 19,8-2% 20,2 Danmark i alt 24,5 14,4 9,9 4,6 2,0 55,4-9% 60,6 3

4 Kort 2. Persontrafik til og fra Danmark med færger, tog og bil 2006 (sort) og 2009 (røde tal i parentes). Tus. personer pr. døgn 4

5 Tema 2: Persontrafik grænseoverskridende trafik, befolkning, turisme og erhvervspendling Den internationale persontrafik er i vækst, det er både den globale trafik med fly og øget trafik hen over grænsen i nærområderne, f. eks. Inden for Øresundsregionen og mellem Sønderjylland og Nordtyskland. Region Syddanmark har sammen med Slesvig-Holsten og Hamborg 5,8 mio. indb. Til sammenligning er der 3,5 mio. indb. i Øresundsregionen Kort 2 viser den samlede persontrafik til og fra Danmark pr. døgn med bil, tog og færge i 2006 og Grænserne til og fra Danmark passeres dagligt af ca personer svarende til ca. 70 mio. passager pr. år. Trafikken er i vækst. Fra 2002 til 2009 persontrafikken over grænserne vokset med 25 % eller knap 14 mio. passager. Væksten har været størst i Sønderjylland (21 %) og over Øresund (63%). Hvor væksten i Sønderjylland er sket i form af øget biltrafik, er over halvdelen af væksten over Øresund sket med tog via Øresundsbroen. Kortet omfatter ikke international persontrafik med fly til og fra Danmark (se figur 2). Der var i 2009 i alt ca. 15,4 mio. passagerer til og fra Danmark med fly. I figur 2 er lufthavnene i Nordtyskland medtaget, dette skal ses i lyset af, at disse i stigende grad sammen med Billund Lufthavn anvendes af indbyggere i Region Syddanmark. Hamborg, Billund, Lübeck og Århus Lufthavne har 15,7 mio. passagerer pr år mod 19,7 mio. passagerer i Københavns Lufthavn Der er også sket en vækst i grænsependlingen. Der er i dag ca personer bosiddende i Tyskland, som arbejder i Danmark. De fleste arbejder i Region Syddanmark. Pendlingen over Øresund er af samme størrelsesorden. Turismeindustrien udgør et stadigt vigtigere indtægtsgrundlag for Danmark. Effektive transportforbindelser og god infrastruktur er vigtige rammebetingelser for udvikling af Danmark som turistland. Figur 1 nedenfor viser det samlede antal overnatninger i 2009 af udenlandske gæster fordelt på hoteller, lystbåde, feriehuse, feriecentre og campingpladser. Desuden er antal af overnatningerne i Vestdanmark vist. I 2009 var der i alt 20 mio. overnatninger af udenlandske gæster i Danmark. 84 % heraf var i Vestdanmark. Feriehusene stod for ca. halvdelen af alle overnatninger. Figur 1. Mio. overnatninger i Danmark 2009 af udenlandske gæster, andel heraf i Vestdanmark Figur 2. Antal (mio.) passagerer i lufthavne i Danmark og Nordtyskland 5

6 Kort 3. Togtrafikken mellem landsdelene og til og fra Danmark. Kortet viser antal persontog pr. døgn på de viste strækninger. Desuden angiver tykkelsen af linien, hvor intensivt strækningen betjenes. Som det fremgår, er der en tæt togbetjening mellem Sjælland og Skåne og mellem København og Jylland/Fyn. Togbetjeningen mellem Danmark og Tyskland er mere sporadisk. 6

7 Tema 3: Persontrafik med tog fokus på forbindelser til og fra udlandet (højhastighedstog i Europa) Vækst i international persontrafik kan ske med bil, fly eller tog. Nye broer, nye tog og udbygning af jernbanenettet, som muliggør hørere rejsehastigheder, har samlet betydet, at togtransport over mellemlange distancer er vokset. I Danmark har indførelsen af IC3 togsæt og åbningen af den faste forbindelse over Store Bælt betydet, at togtrafikken mellem landsdelene er steget. I 2009 var der 8,2 mio. passagerer med tog over Store Bælt. Fra 2002 til 2009 er denne trafik vokset med 13 %. Over Øresundsbroen var der 10,9 mio. togpassagerer i 2009, her er antal togpassagerer vokset med 131 % siden Udviklingen af togtrafikken er i Danmark især sket mellem Øst- og Vestdanmark og over Øresund. Dette illustreres af kort 3, som viser antal passagertog pr. døgn på udvalgte strækninger. Der var i passagertog pr. døgn mellem København og Malmø, og 118 passagertog pr. døgn over Storebælt. Togtrafikken fra Kolding til Tinglev var mere beskeden, her var der 45 tog pr. døgn, og mellem Tinglev og Padborg, dvs. i retning mod Tyskland var der 26 tog pr. døgn. I Sønderjylland er dele af hovedstrækningen mellem Kolding og grænsen enkeltsporet. Det er strækningerne: Vamdrup Vojens og Tinglev Padborg. Siden åbningen af den faste togforbindelse over Store Bælt i 1997 er alle godstog til og fra Tyskland kørt via Sønderjylland. Væksten i godstogene har været medvirkende til, at der i dag er kapacitetsproblemer på strækningen. Figur 3 viser rejsetid og afstand mellem en række byer i Danmark og Tyskland. Som det fremgår: Er rejsetiden med tog fra Kolding til København er en time kortere end fra Kolding til Hamborg (samme afstand). Er man først er i Hamborg, så er der korte rejsetider til andre europæiske storbyer dvs. Hamborg er et vigtigt knudepunkt, men forbindelserne hertil fra Vestdanmark er ikke prioriterede. Figur 3. Togrejser mellem byer. Rejsetid og afstand (hurtigste forbindelse) Kolding - København Kolding - Hamborg Hamborg - Berlin afstand, km rejsetid, minutter Århus - København København - Hamborg Hamborg - Frankfurt Hamborg - Bruxelles Hamborg - Paris

8 Kort 4. Godsomsætningen via regionens havne. Kortet viser den samlede godstransport via havnene i Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Slesvig Holstein, Hamborg, Bremen og Østdanmark. Cirklerne angiver omsætning i mio. tons 2005,desuden er der for hver cirkel i % angivet væksten i godsomsætning fra 2002 til

9 Tema 4: Havnene i regionen vi har medtaget havnene i Nordtyskland, fordi der er et aktivt samspil mellem de danske og de nordtyske havne i dag, Godstransport via havnene er i vækst. Region Syddanmark er en væsentlig region, når det gælder godsomsætning via havne: Ca. 30 % af den samlede godsomsætning over danske havne sker via havne i Region Syddanmark. Der er et betydeligt samspil mellem havnene i Region Syddanmark og havnene nord og syd for regionen. Kort 4 viser den samlede godsomsætning via havnene i de tre vestdanske regioner samt i Slesvig Holsten, Hamborg, Bremen og Østdanmark. Tabel 2 indeholder talgrundlaget for kortet. Som det fremgår, er godsomsætningen i Hamborg og Bremen vokset med næsten 50 mio. tons fra 2002 til Tabel 2. Godsomsætningen over regionens havne (national og internationalt gods) 2009, samt udviklingen fra 2002 til 2009 Omsætning 09 Udvikling Mio. ton 09 Pct. Mio. ton Region Nordjylland 10,2-12% (1,4) Region Midtjylland 14,8 21% 2,6 Region Syddanmark 26,2-10% (3,1) Vestdanmark i alt 51,2-4% (1,9) Østdanmark 35,8 0% (0,0) Slesvig-Holsten 33,9-10% (3,6) Hamborg 110,6 36% 29,4 Bremen 63,1 39% 17,6 9

10 Kort 5. Logistikregioner og samspil med de globale containerhavne. Kortet viser konturerne af nogle sammenhængende logistikregioner (lysegrøn) samt omsætningen i 2005 i regionens containerhavne (mørkegrøn) 10

11 Tema 5: Logistikregioner samspillet med de globale containerhavne Logistik og transport af gods får stadig stigende betydning for regionernes konkurrenceevne. Der er således stigende fokus på udvikling af logistik og transport som en samlet rammebetingelse for vækst og udvikling i regionerne. Det er samtidig en stigende erkendelse, at logistikregionerne skal ses i et globalt perspektiv. De globale containerhavne får stadig større betydning for effektiv adgang til verdensmarkedet. Også lufthavnene og organisering af de globale air-cargo systemer er af betydning for global konkurrenceevne. Dette understreges f.eks. af, at målt i værdi tegner luftfragt sig i dag for 25 % af EU's samhandel med resten af Verden. Vestdanmark udgør en samlet logistikregion med en række knudepunkter inden for regionen. Knudepunkterne er kendetegnet ved en specialisering, f.eks. er sker der en stigende koncentration af national distribution og konsolidering af internationalt stykgods i regionen fra Århus til Kolding. Padborgs rolle for Danmarks im- og eksport af køl- og frysevarer er et andet eksempel på specialisering inden for regionen. Udviklingspotentialet inden for transport og logistik illustreres bl.a. af de mange nye distributionscentre, der etableres af regionens transport og logistikvirksomheder, og af regionens industri- og handelsvirksomheder. De globale containerhavne spiller en stadig vigtigere rolle for international samhandel. Hamborg og Bremen havne er de vigtigste knudepunkter set fra Danmark og Skandinavien. Containeromsætningen over Hamborg havn var i 2005 godt 8 mio. TEU (TEU er en omregningsfaktor, 1 TEU svarer til en 20 fods container) og over Bremerhaven 4,4 mio. TEU. Forventningen er, at containeromsætningen i Hamborg Havn vil være fordoblet inden I Bremerhaven forventes en vækst på 50% i samme periode. Dette vil presse baglandet og skabe behov for nye trafikløsninger: vækst i de øvrige containerhavne, f.eks. Århus, samt øget anvendelse af banetransport. Allerede i dag tegner tog og skib sig for hver 1/3 af containertransporterne til og fra Hamborg Havn. Figur 4 viser godsomsætningen med bane i Danmark, Sverige, Slesvig Holsten og Hamborg i 2002 og Godstransport med bane er i vækst i Sverige og i Hamborg, ikke i Danmark. Utilstrækkelige rammebetingelser er i dag en væsentlig barriere for udvikling af godstransport med bane i Danmark. I Region Syddanmark er de væsentligste problemer: manglende dobbeltspor i Sønderjylland, og kombiterminalerne i regionen (særligt Taulov) er forældede, urentable og sidst men ikke mindst for små allerede i forhold til den nuværende trafik Figur 4. Godstransport med bane i Danmark sammenholdt med Sverige, Slesvig-Holsten og Hamborg. Mio. tons 2002 og

12 Bilag 1: Data grundlaget for kort 2 Persontrafikken til og fra Danmark med bil, færge og tog Antal personer pr. døgn. Trafik 2009 ÅDT x 1000 A. Passagerer med færge B. Passagerer i tog på bro eller landgrænse C. Biler på bro eller over landgrænse D. Personer i bil (beregnet af C. 1,54 personer/bil) Personer i alt (A+B+D) Udv Hanstholm 0,6 0,6 0% Hirtshals 5,7 5,7 14% Frederikshavn 5,0 5,0 62% Grenå 0,4 0,4 73% Jylland Norge / Sverige i alt 11,7 11,7 6% 42% Frøslev 16,2 24,9 24,9 35% Kruså 15,2 23,4 23,4 27% Sæd 5,4 8,3 8,3 26% Færger Havneby 0,9 0,9 53% Tog via landgrænsen 1,3 1,3 2% Øvrige overgange 1) 8,0 12,3 12,3 0% Jylland Tyskland i alt 0,9 1,3 69,0 71,1 37% 21% Færger Sydfyn / Langeland Tyskland 100% Fyn Tyskland 0,0% 100% Esbjerg 0,4 0,4 20% Jylland England/Færøerne 0,4 0,4 0,2% 20% Helsingør 25,8 25,8 50% Øresundsbroen bil 19,5 30,0 30,0 Øresundsbroen tog 29,8 29,8 København Polen 0,2 0,2 0% København Norge 1,9 1,9 6% Øresundsregionen i alt 27,9 29,8 30,0 87,7 46% 63% Gedser 4,2 4,2 2% Rødby 17,3 17,3 8% Femern Bælt i alt 21,5 21,5 11% 7% Danmark i alt 62,4 31,1 99,0 192,4 100% 25% Kilder: Notatet er udarbejdet af Lars Dagnæs, FORCE technology Kort: Mio Schrøder, World Lab Architecture (WLA) Data er hentet fra: Danmarks Statistiks databank, ITD konjunkturindeks, Nordisk Transportpolitisk Netværk, NTN, Transportstatistik 2006 NTN korridoren, DSBs og Deutche Bahns hjemmesider: og Hjemmesider for havnene: Lübeck, Hamborg og Bremerhaven 12

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Er fremtidens. infrastruktur

Er fremtidens. infrastruktur Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 407 Offentligt Er fremtidens infrastruktur grænseoverskridende i Jylland? UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) foretræde for Folketingets Trafikudvalg 26. Marts 2009 1

Læs mere

Jyllandskorridoren - med et internationalt perspektiv Hirtshals, 6. september 2018

Jyllandskorridoren - med et internationalt perspektiv Hirtshals, 6. september 2018 Jyllandskorridoren - med et internationalt perspektiv Hirtshals, 6. september 2018 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD PADBORG FDE Center Padborg Lyren 1 6330 Padborg ITD KØBENHAVN

Læs mere

Er fremtidens infrastruktur grænseoverskridende?

Er fremtidens infrastruktur grænseoverskridende? Er fremtidens infrastruktur grænseoverskridende? September 2008 1 UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) Erhverv Kommuner Hans Kirk, Danfoss A/S, Formand Jørgen Popp Petersen, Det sønderjyske Landbrugsråd Hans

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs Mønstre og tendenser i transportkorridoren Lars Dagnæs Transportstatisk Vestskandinavien Fokusområder Infrastruktur Persontransport International transport Veje, Bane, Havne, Lufthavne Færgekorridorer

Læs mere

PORTEN. Infrastrukturudvikling i Jyllandskorridoren

PORTEN. Infrastrukturudvikling i Jyllandskorridoren PORTEN T I L E U R O P A Infrastrukturudvikling i Jyllandskorridoren Mål og ønsker ud fra et sønderjysk perspektiv 2 Indhold Forord... 3 Vision for UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)... 4 Mål og ønsker

Læs mere

Notat om trafikudvikling til URS.

Notat om trafikudvikling til URS. 6. oktober 2008 /Lad Notat om trafikudvikling til URS. Baggrund Udviklingsråd Sønderjylland, URS, har anmodet Lars Dagnæs, FORCE Technology, om belysning af følgende to spørgsmål: 1. Den regionale fordeling

Læs mere

Data om international lastbiltrafik i Danmark

Data om international lastbiltrafik i Danmark Data om international lastbiltrafik i Danmark August 06 Lars Dagnæs Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Statistisk analyse: Udviklingen i den internationale lastbiltrafik Lars Dagnæs, TransECO2

Statistisk analyse: Udviklingen i den internationale lastbiltrafik Lars Dagnæs, TransECO2 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 16039696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Effektive korridorer transportpolitik og regional udvikling

Effektive korridorer transportpolitik og regional udvikling Effektive korridorer transportpolitik og regional udvikling Forfattere: Tommy Tvedergaard Madsen, Nordjyllands Amt. Projektleder for NTN projektet Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Baggrund Effektive

Læs mere

Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT Side 1/14 Dato J. nr. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus tjener som formål at beskrive den seneste udvikling i transportsektoren. Indledningsvis sammenfattes seneste

Læs mere

Trafikdage i Aalborg, 27. august Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland

Trafikdage i Aalborg, 27. august Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Trafikdage i Aalborg, 27. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland TEN-T Det trans europæiske transportnetværk i EU Kommissionen fremlagde i oktober 2011 forslag til nye retningslinjer for et Trans

Læs mere

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Sjælland på sporet 26. oktober 2017 Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Hovedopgaver Sundhed Regional udvikling Det sociale område Vores

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Copyright, Grontmij A/S 2011. Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden

Copyright, Grontmij A/S 2011. Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden Agenda - Indledning 2 - Infrastrukturen - Godsstrømmene - Samlet billede Indledning 3 Denne præsentation er baseret på Grontmijs rapport Godsstrømmene

Læs mere

Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund

Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund - Transportformernes samarbejde v/cheføkonom Ove Holm Dansk Transport og Logistik Medlemmer 2.900 Lastbiler 17.000 Godslokomotiver 50 Ansatte 20.000 11-05-2010

Læs mere

Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT Side 1/14 Dato J. nr. 29. oktober 212 21-3373 Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus tjener som formål at beskrive den seneste udvikling i transportsektoren. Indledningsvis

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

En tysk-dansk aftale om trafik og infrastruktur et politisk perspektiv

En tysk-dansk aftale om trafik og infrastruktur et politisk perspektiv 1 En tysk-dansk aftale om trafik og infrastruktur et politisk perspektiv Af Flemming Damgaard Larsen (V), Formand for Folketingets Trafikudvalg Tak, fordi jeg måtte komme her i dag og bidrage med et politisk

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Handlemuligheder for at fremme intermodale transporter til - og fra Danmark. Trafikdage 28/

Handlemuligheder for at fremme intermodale transporter til - og fra Danmark. Trafikdage 28/ Handlemuligheder for at fremme intermodale transporter til - og fra Danmark Bedre samspil mellem vej og søtransport: Havne med intermodalitet Trafikdage 28/29.08.06 Nr. 1/MH/26-2-98 Fokusområder Fokus

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Efterslæbet på jernbanen er svært at komme fri af selvom der er iværksat genopretningsplaner i milliardklassen. Er jernbanen tilbage

Læs mere

Øresund-Femern som grøn logistik korridor

Øresund-Femern som grøn logistik korridor Øresund-Femern som grøn logistik korridor Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland/IBU-Øresund Trafikdage på Aalborg Universitet 23.-24. august 2010, Aalborg 1 IBU Øresund Infrastruktur og Byudvikling i Øresundsregionen

Læs mere

Trafikcharter. Greater Copenhagen

Trafikcharter. Greater Copenhagen 12. oktober 2016 Trafikcharter Greater Copenhagen Dette charter tegner en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget

Læs mere

Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20.

Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20. Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20 Maj 2014 Hærvejskomite vision: Ny parallel motorvej, der skal aflaste Østjyske

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

Institut for Transportstudier

Institut for Transportstudier Fysisk tælling af den internationale transittrafik gennem Danmark Forfatter Direktør Palle Egebjerg, Institut for Transportstudier Indhold 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Alle registreringer 4. Den

Læs mere

Udvikling og resultater af nyt tællekoncept til måling af international vejgodstransport

Udvikling og resultater af nyt tællekoncept til måling af international vejgodstransport Udvikling og resultater af nyt tællekoncept til måling af international vejgodstransport Forfattere: Richard Kristensen, International Transport Danmark (ITD) Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier

Læs mere

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA SAMT NORDFRIESLAND, SCHLESWIG-FLENSBURG OG FLENSBURG

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA SAMT NORDFRIESLAND, SCHLESWIG-FLENSBURG OG FLENSBURG Regional Udviklingsplan I SØNDERJYLLAND, MARTS 2013 Trafikken over grænsen set på biltyper Nationalitet af biler, der krydser grænsen OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland Nationalitet af person- og varebiltrafikken 2012/2013 Hovedresultaterne fra tællingerne maj, august, oktober 2012 og marts 2013 Områdeinitiativ Sønderjylland:

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, oktober 2012 Mange biler, der krydser grænsen, er danske De tyske biler kommer fra det nordlige Tyskland og Hamborg Områdeinitiativ Sønderjylland:

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, august 2012 Trafikken præges af tysk feriekørsel Turfrekvens indikerer en sammenhæng mellem Jyllandskorridoren, Hamborg og det nordlige Tyskland Områdeinitiativ

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Vækst i jernbanetrafikken. Alex Landex, DTU Transport

Vækst i jernbanetrafikken. Alex Landex, DTU Transport Alex Landex, DTU Transport Jernbanenettets udnyttelse Det danske jernbanenet har en høj kapacitetsudnyttelse Mange følgeforsinkelser Hurtige tog er en udfordring 2 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Administrerende direktør Leo Larsen April 2010 Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Totalt ansvar og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green Cargo (S)

Læs mere

Transittrafik med lastbil 2007 Resultater fra tælling af lastbiltrafikken ved grænserne maj 2007

Transittrafik med lastbil 2007 Resultater fra tælling af lastbiltrafikken ved grænserne maj 2007 Transittrafik med lastbil 2007 Resultater fra tælling af lastbiltrafikken ved grænserne maj 2007 Institut for Transportstudier September 2007 Transittrafik med lastbil 2007 Resultater fra tælling af lastbiltrafikken

Læs mere

Porten. Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren. Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv

Porten. Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren. Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv Porten t i l E u r o p a Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv Kolofon: UdviklingsRåd Sønderjylland, oktober 2014 Opsætning og kort: Danske Transport Medier

Læs mere

Hvad er Nordic Link?

Hvad er Nordic Link? Nordic Link 2 Hvad er Nordic Link? Kernen i Nordic Link er en transportkorridor gennem Jylland til og fra Sverige og Norge. Men Nordic Link er mere end bare det fysiske transportnetværk. Det er også et

Læs mere

Porten. Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren. Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv

Porten. Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren. Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv Porten t i l E u r o p a Infrastrukturudvikling i Jyllands Korridoren Mål og ønsker i et sønderjysk perspektiv Kolofon: UdviklingsRåd Sønderjylland, juni 2013 Opsætning og kort: Danmarks Transport-Tidende

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Eksporten bor i Jylland

Eksporten bor i Jylland TEMA Eksporten bor i Jylland Jyllandskorridoren: De små og mellemstore virksomheders eksport JYLLANDSKORRIDORENS EKSPORT Eksporten bor i Jylland TEMA Jyllandskorridoren: De små og mellemstore virksomheders

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

Formålet er at belyse de mulige erhvervsmæssige konsekvenser af en fast forbindelse over Femer Bælt for Fyns, Ribe, Sønderjyllands og Vejle amter.

Formålet er at belyse de mulige erhvervsmæssige konsekvenser af en fast forbindelse over Femer Bælt for Fyns, Ribe, Sønderjyllands og Vejle amter. Konsekvenserne af en fast Femer Bælt forbindelse for erhvervslivet på Fyn og i Syd- og Sønderjylland v/lars Dagnæs og Carsten Vædele Madsen, Institut for Transportstudier Formålet er at belyse de mulige

Læs mere

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør De tre forbindelser Sverige Danmark SGA035 Tyskland Sund & Bælt Holding A/S Den danske stat Den svenske stat Sund

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Dagsorden 24. juni 2013

Dagsorden 24. juni 2013 Dagsorden 24. juni 2013 Velkomst Præsentation af URS infrastrukturvision Pause Effektelektronik og regionale muligheder Eventuelt Frokost Velkomst Velkomst -Gæster og nye medlemmer af URS -Siden sidst

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Muligheder for dobbelt op Gods. Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk

Muligheder for dobbelt op Gods. Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk Muligheder for dobbelt op Gods Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk Jernbanenettets udnyttelse 2 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet Kapacitetsudnyttelsen er stigende 3 DTU Transport,

Læs mere

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Godstransport og logistik Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Institut for Transportstudier Juni 2007 1 Indhold: 1. Forord... 5 2. Megatrends... 7 Globalisering

Læs mere

Dry Port på Sjælland? TØF København, 21. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland

Dry Port på Sjælland? TØF København, 21. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Dry Port på Sjælland? TØF København, 21. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Studiets baggrund Mulighederne for en dry port terminal i Høje Tåstrup for containertransport til europæiske containerhavne

Læs mere

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen.

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. Udarbejdet af en arbejdsgruppe med: Lars Bach, Esbjerg Kommune, Jørgen Lindberg, Vejle

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

Region Hovedstaden og kommunerne i Hovedstaden er blevet enige om et nyt samlet trafikoplæg, der viser vejen til fremtidens vækst for hele Danmark

Region Hovedstaden og kommunerne i Hovedstaden er blevet enige om et nyt samlet trafikoplæg, der viser vejen til fremtidens vækst for hele Danmark Opgang Afsnit Linda Bang Jessen Telefon 2678 2858 Direkte Fax Mail Web EAN-nr: Giro: Bank: CVR/SE-nr: Journal nr.: Ref.: Dato: 12. september 2011 Hovedstadsregionen skal være Danmarks vækstlokomotiv Fornyet

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Store anlægsprojekter skaber vækst

Store anlægsprojekter skaber vækst Markedsdirektør Søren Vikkelsø BaneBranchen 17. maj 2010. Store anlægsprojekter skaber vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER

KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER REGION NORDJYLLAND KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund og metode Region Nordjylland har

Læs mere

Danmark som transitland rasteplads eller logistikcenter? Trafikdage i Aalborg den 25. august 2009

Danmark som transitland rasteplads eller logistikcenter? Trafikdage i Aalborg den 25. august 2009 Danmark som transitland rasteplads eller logistikcenter? Trafikdage i Aalborg den 25. august 2009 Danmark som transitland eller rasteplads? Indledning ved Niels Selsmark, Transportministeriet Oplæg ved

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

Tale til Transportens dag 2010. Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg.

Tale til Transportens dag 2010. Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg. Tale til Transportens dag 2010 Indledning Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg. Vognen var ofte lastet med svin til slagteriet

Læs mere

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Lars Dagnæs 1 Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen virksomhed:.dk

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, juli 2012 Ferien tiltrækker tyskere Trafikken over grænsen er høj i juli måned Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa

Læs mere

Grænsetælling. Datamateriale fra ITDs tælling af international lastbiltrafik til og fra Danmark

Grænsetælling. Datamateriale fra ITDs tælling af international lastbiltrafik til og fra Danmark Grænsetælling Datamateriale fra ITDs tælling af international lastbiltrafik til og fra Danmark Data er til fri afbenyttelse med angivelse af ITD som kilde Data til og med tællingen 2. kvartal 2013, uge

Læs mere

Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv

Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv Korsbæk Kommune 1 Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv Præsentation på Trafikdage i Aalborg august 2006 www.tetraplan.dk 2 Korsbæk Godsomsætning Kommune i danske havne set i et udviklingsperspektiv

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Oversigt Indledning TEN-T-projekter Erfaringerne fra Storebælt og Øresund Transportaftalerne

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere