Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017"

Transkript

1 Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. På Optagelse.dk tilmelder elever sig digitalt til en ungdomsuddannelse. FTU står for Den Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelserne. Ansøgere direkte fra grundskolen Det er obligatorisk for alle grundskoleelever, der søger om optagelse på en ungdomsuddannelse, at søge via Optagelse.dk. Elever, der søger fra grundskolen, kan søge med UNI-login. Den unge skal udfylde én ansøgning, og ansøgningen skal indeholde alle elevens uddannelsesønsker i prioriteret rækkefølge. For elever i grundskolen, indberettes karaktererne i dansk og matematik af skolen. Ansøgere der ikke søger direkte fra grundskolen Unge, der har forladt grundskolen, kan også søge om optagelse på ungdomsuddannelser via Optagelse.dk. Ansøgere med dansk CPR-nummer, bruger NemID til at logge på Optagelse.dk, mens ansøgere uden dansk CPRnummer, skal bruge sin til at logge på. Når en ansøger uden for grundskolen søger via Optagelse.dk, oprettes alle den pågældendes ansøgninger som prioritet 1. Afhentning af ansøgninger EASY-A henter automatisk ansøgninger fra Optagelse.dk til den uddannelsesinstitution, som ansøgeren har markeret som 1. prioritet. Når ansøgningerne er indlæst i EASY-A, skal de behandles med henblik på at optage ansøgere. Hvis en ansøgers 1. prioritet ikke kan opfyldes, skal uddannelsesinstitutionen sende ansøgningen til ansøgers 2. prioritet. Denne sagsbehandling er ikke undertstøttet i hverken EASY-A eller Optagelse.dk. 1

2 Arbejdsgange I de følgende afsnit beskrives følgende emner: Afhentning af FTU-ansøgere Overblik Modtagelse af FTU-ansøgere Behandlede FTU-ansøgere Udskrifter Adgang til at afhente FTU-ansøgere Afhentning af FTU-ansøgere FTU-ansøgere afhentes fra Optagelse.dk med jobbet R109 Afhentning af FTUansøgere (2). Jobbet bestilles automatisk flere gange hver dag. Det anbefales, at skolen tjekker A103 Jobovervågning jævnligt, da jobbet skal stå med status færdig. Overblik Et overblik over modtagne, ikke-behandlede ansøgere findes på vinduet B625 Modtagne FTU-ansøgere - Indbakke, hvor også første behandling af ansøgere skal foregå. Af hensyn til statistik og for at skolen kan dokumentere, at ansøger opfylder optagelseskravet må elever ikke oprettes på A580 Elev på fuldtidsuddannel- se. Ansøgere, der ikke kommer fra Optagelse.dk skal oprettes fra vinduet B625. Vælg knappen 5. Opret ansøgning og vinduet R108 Opret FTU- ansøgning åbnes. Et overblik over behandlede ansøgere findes på vindue B855 Behandlede FTU-ansøgere. Da ansøgninger ikke slettes, tjener dette vindue som et arkiv over de FTU-ansøgninger, skolen har modtaget gennem tiden.på såvel B625 Modtagne FTU-ansøgere - Indbakke som på B855 Behandle- de FTU-ansøgere kan detailoplysninger om den enkelte ansøger ses ved at åbne ansøgerens filarkiv, hvor også eventuelle bilag til ansøgningen kan fin- des. Jobbet R111 CSV-udtræk af venteliste for modtagne FTU-ansøgere danner en CSV-fil med de ansøgere skolen har modtaget. R111 kan afgrænses til kun at indeholde ikke behandlede elever. Disse elever ses på B625 Modtagne FTU-ansøgere Indbakke. R111 kan også afgrænses til at medtage både behandlede ansøgere og ikke behandlede ansøgere. Derved får skolen et samlet overblik over alle ansøgere og skolen kan få et samlet overblik over alle ansøgere. Filen skal behandles i regneark. 2

3 Modtagelse af FTU-ansøgere De modtagne FTU-ansøgere kan ses på vinduet B625 Modtagne FTUansøgere - Indbakke (menu: System Dataudveksling med Optagelse.dk). Bemærk, at skolen modtager de ansøgere, der har et prioritet 1- uddannelsesønske med skolens DS-nr. Bemærk desuden, at skolen modtager samtlige uddannelsesønsker for den pågældende ansøger (hvis ansøgeren søger fra grundskolen). Det betyder, at skolen også kan modtage uddannelses- ønsker til uddannelser, som ikke findes på en erhvervsskole (f.eks. HF eller STX). Hvis skolen ikke kan optage en ansøger på prioritet 1-ønsket, skal skolen selv sørge for at videreformidle ansøgerens uddannelsesønsker til den skole, som er angivet som ønsket institution for ansøgerens prioritet 2-ønske. På vinduet ser man se de enkelte ansøgere og deres uddannelsesønsker. Da skolen, som nævnt tidligere, modtager samtlige uddannelsesønsker for en ansøger fra grundskolen, kan samme ansøger optræde flere gange i vinduet en gang pr. uddannelsesønske. Det er muligt at se både ansøgningen og eventuelle bilag i R075 Ansøgerens filarkiv ved at gå via pop-up menuen (F2). Oprettelse af ansøgere i R108 Opret FTU-ansøgning Fra B625 er det muligt at oprette en ansøger, som ikke er indlæst fra optagelse.dk. Klik på 5. Opret ansøgning, så åbner vinduet R108 Opret FTU- ansøgning. Udfyld som minimum alle krævede felter. Vælg 2. Ansøgerens filarkiv for at åbne R075 Ansøgerens filarkiv hvor bilag til ansøgningen kan uploades. Gem med F10 eller klik på 3. Opret ny ansøgning for at oprette flere ansøgere. På B625 vil der står J i feltet "Lokalt oprettet" for ansøgere der er oprettet på R108 Opret FTU-ansøgning. Lokalt oprettede ansøgninger kan redigeres ved at man stiller markøren på ansøger på B625 og klikker på 6. Rediger ansøgning. 3

4 R121 Elevens tidligere uddannelser Du skal være opmærksom på reglerne om antal påbegyndte uddannelser: En ansøger kan ikke optages på grundforløbets 1. del, hvis ansøgeren tidligere har: - været optaget på grundforløbets 1. del, - modtaget undervisning på en produktionsskole af mindst 1 års varighed rettet mod optagelse til en erhvervsuddannelse eller - gennemført 1 år af en gymnasial uddannelse En ansøger uden en uddannelsesaftale, der omfatter grundforløbets 2. del, kan kun optages på grundforløbets 2. del tre gange. Ansøgere, der på B625 har J i kolonnen Tidl.udd. har tidligere været optaget på en ungdomsuddannelse. For disse elever vil du i vinduet R121 Elevens tidligere uddannelser kunne se de uddannelser, som EASY-A har kendskab til, at ansøger tidligere har været optaget på. Bemærk, at denne funktion ikke er aktiv. Sådan søger du i vinduet B625 Modtagne FTU-ansøgere - Indbakke Det anbefales, kun at fremsøge de ansøgere, man ønsker at arbejde med. Sæt vinduet i søge-mode med F7. Udfyld fx Studiestart %0816 ansøgere med start august 2016 eller Studiestart %16 ansøgere med start 2016 Udd. 329 ansøgere til uddannelse 329 DS-afd angiv her betegnelse for DS-afd. Dansk karakt % ansøgere hvor karakter er modtaget Mat karakt Klik på F8. % ansøgere hvor karakter er modtaget TIP: hvis du fx vil finde ansøgere, der mangler karakter i matematik sætter du vinduet i søgetilstand og udfylder: Mat karakt #IS NULL så finde du ansøgere,hvor karakter mangler. Behandling af ansøgere For hver ansøger skal du beslutte, om ansøgeren skal: 1. Optages som elev på skolen og evt. samtidig skoleforløbsplaceres - eller 2. Afvises 4

5 Nedenfor beskrives disse situationer. 1. Optag ansøger som elev på skolen og placer evt. på skoleforløb En del oplysninger følger med fra Optagelse.dk, men du skal selv sørge for at udfylde nedenstående oplysninger, før du optager ansøgeren som elev. Alle felter er beskrevet i on-linehjælpen til B625! Opt (Optages): J Feltet skal først udfyldes med J, når ansøger er klar til optagelse. Feltet Opt. kan kun sættes til J, når mindst én af nedenstående betingelser for optagelse er opfyldt: Seks mulige betingelser for optagelse af ansøger: 1 Opfylder karakterkrav fra grundskolen Dansk karakter >= 2 Matematik karakter >=2 2 Opfylder karakterkravet i Dansk fra grundskolen og har bestået optagelsesprøve i Matematik 3 Opfylder karakterkravet i Matematik fra grundskolen og har bestået optagelsesprøve i Dansk Dansk karakter >= 2 Matematik resultat = Bestået Matematik karakter >= 2 Dansk resultat = Bestået 4 Har bestået optagelsesprøve i både Matematik og Dansk Dansk resultat = Bestået Matematik resultat = Bestået 5 Er blevet vurderet egnet til optagelse på baggrund af samtale* Optaget via samtale = J 6 Er blevet vurderet egnet til optagelse på andet grundlag* Optaget på andet grundlag = J * Se kriterier for at optage ansøger enten via samtale eller på andet grundlag på side 7. Den tidligere anvendte fremgangsmåde for SOSU-skoler, hvor Opt. = A overfører ansøgeren til vinduet C581 skal ikke anvendes. Ansøgere til SOSU-uddannelserne optages på samme måde som andre ansøgere. Sommerskoleforløb for ansøgere, der ikke bestod første optagelsesprøve, var en toårig forsøgsordning som betød, at ansøgere kunne blive betinget optaget. Forsøgsordningen er nu afsluttet og feltet betinget optag må derfor ikke længere anvendes. 5

6 Elevafd.: Udd: Her angives elevafdelingen som ansøgeren optages på. Skal angives hvis ansøger skal optages på skoleforløb. Angiv hvilken uddannelse (cøsa-formål) ansøger skal optages på. Systemet forsøger at udfylde feltet ud fra værdien i Indgang udd., men det er vigtigt at du kontrollerer at Udd. er udfyldt korrekt. Studieretning fagretning: Her angives studieretningen som eleven optages på (bruges på HTX og HHX). Feltet kan være udfyldt for ansøgere til Grundforløb 1 med den fagretning skolen har angivet på optagelse.dk. Ved behandling/indlæsning af disse ansøgere vil der stå en advarsel i loggen B626 Optag FTU-elever fra optagelse.dk. Advarsel kan ignoreres og ansøger bliver optaget alligevel. Elevtype: Skoleforløb: Shj: Shj-årselev: Rate: Særl forhold: Dansk karakt: Dansk opt.pr.: Angiv hvilken elevtype ansøgeren skal have vælges fra værdilisten. Systemet forsøger at udfylde elevtype, men det er skolens ansvar, at elevtypen er udfyldt korrekt. Her kan angives det skoleforløb, ansøger skal placeres på. Kræver at der er oprettet et skoleforløb, der passer til ansøgeren; altså samme uddannelse og startdato. Her kan du angive med J/N om ansøger ønsker skolehjem. Oplysningen følger med over på skoleforløbet, hvis ansøger bliver optaget. Har du angivet en værdi i Shj-årselev skal Shj også udfyldes. Her angiver du med J/N om ansøger er berettiget til at udløse skolehjemsårselevbidrag. Du kan ikke angive J i dette felt, hvis der er N til Shj. Sæt rate til 1 for at angive, at ansøgeren (hvis han/hun optages) på uddannelsen, skal arve eventuelle gebyrer. Viser med J/N om ansøgeren har behov for hjælpemidler eller har andre særlige behov. Karakteren i dansk. Hentes fra optagelse.dk eller kan udfyldes af skolen. Karakter kan angives med én decimal. Angiv med J/N om ansøger skal indkaldes til optagelsesprøve i dansk. Ansøger skal indkaldes til optagelsesprøve, hvis adgangskravet til dansk ikke er opfyldt. Feltet skal udfyldes. Hvis feltet først er blevet udfyldt med J, men det efterfølgende viser sig, at det ikke er relevant, at ansøger gennemfører prøven (fx hvis ansøgeren fremskaffer anden dokumentation) skal dette rettes til N og indholdet fra dokumentationen registreres i de relevante felter. 6

7 Dansk resul: Mat karakt: Mat opt.pr.: Mat resul: Her angiver du resultat af optagelsesprøve i dansk. BE = bestået IB = ikke bestået EJ = ej mødt Dette felt skal udfyldes hvis Dansk opt pr. er udfyldt med J. Bemærk, hvis ansøger ikke møder op til optagelsesprøven i Dansk eller at det har vist sig, at det ikke er relevant, at ansøgeren går op til optagelsesprøven (fx hvis ansøgeren trækker sin ansøgning) skal feltet udfyldes EJ. Karakteren i matematik. Hentes fra optagelse.dk eller kan udfyldes af skolen. Karakter kan angives med én decimal. Angiv med J/N om ansøger skal indkaldes til optagelsesprøve i matematik. Ansøger skal indkaldes til optagelsesprøve, hvis adgangskravet til matematik ikke er opfyldt. Feltet skal udfyldes. Hvis feltet først er blevet udfyldt med J, men det efterfølgende viser sig, at det ikke er relevant, at ansøger gennemfører prøven (fx hvis ansøgeren fremskaffer anden dokumentation) skal dette rettes til N og indholdet fra dokumentationen registreres i de relevante felter. Her angiver du resultat af optagelsesprøve i matematik. BE = bestået IB = ikke bestået EJ = ej mødt Dette felt skal udfyldes hvis Matematik opt pr. er udfyldt med J. Bemærk, hvis ansøger ikke møder op til optagelsesprøven i Matematik eller at det har vist sig, at det ikke er relevant, at ansøgeren går op til optagelsesprøven (fx hvis ansøgeren trækker sin ansøgning) skal feltet udfyldes EJ. Optaget via samtale: Her angiver du med J/N om skolen efter en samtale med ansøgeren og en helhedsvurdering vælger at optage ansøgeren. Dette felt skal anvendes, hvis ansøgeren f.eks. ikke består optagelsesprøverne eller ikke kan fremvise relevant adgangsgivende dokumentation (se nedenfor), men at det alligevel vurderes, at ansøgeren er egnet til optagelse. Optaget på andet grundlag: Her angiver du med J/N om ansøger er optaget på et andet adgangsgivende grundlag. F.eks. hvis ansøger kan fremvise anden form for dokumentation for, at de lever op til adgangskravene som eksempelvis tidligere bestået adgangsprøver. J i dette felt kræver, at feltet begrundelse udfyldes. Beting. Optag: Ansøgere kan ikke længere blive betinget optaget, da det ikke længere er muligt for ansøgere at deltage i et sommerskoleforløb. Sommerskoleforløbene var en 2-årig forsøgsordning. Feltet Beting. Optag må derfor heller 7

8 ikke længere anvendes. Bemærk, at det dog stadig er muligt for en skole at lade en ansøger gå op til flere optagelsesprøver, selvom eleven ikke kan blive betinget optaget. Ansøgere, der ikke kommer direkte fra grundskolen og som søger via Optagelse.dk, får alle ansøgninger oprettet som prioritet 1. Ved behandling i EASY-A af disse ansøgninger gælder: Når man angiver Ja til én ansøgning, skal der samtidig angives Nej til alle åbne ansøgninger på skolen fra samme ansøger. Systemet giver derfor en advarsel, hvis du forsøger at sige J til en ansøgning, mens der stadig er ansøgninger med i Opt. For ansøgere, der kommer direkte fra grundskolen, skal alle ansøgninger fra samme ansøger behandles samtidig, da der i dette tilfælde er tale om én samlet ansøgning med flere prioriteter. Det er muligt at indsætte skoleforløb, elevafdeling og uddannelse på mange ansøgere på én gang ved at udfylde felterne nederst i vinduet og derefter trykke på knappen 4. Opdater. Dette vil udfylde felterne for alle de ansøgere, hvor Medtag er sat til J. Masseopdatering skal bruges med omtanke og kan let føre til uønskede opdateringer. Hvis ansøger udelukkende har et Optag.dk CPR-nummer, skal skolen selv tilføje et gyldigt cpr. nr. inden behandling af ansøger. Når du har udfyldt felterne på B625 og trykker på knappen 1. Behandl ansøgere, bestiller systemet batchjobbet B626 Optag FTU-elever fra Optagelse.dk. De ansøgere, som har J til Optages, og som ikke allerede findes i EASY-A, vil blive oprettet som elever på de ønskede uddannelser og vil herefter også fremgå af vinduet A580 Elever på Fuldtid (menu: Elever Elever på fuldtidsuddannelser). B626 kan også bestilles fra jobbestillingsvinduet. Når der trykkes 1. Behandl ansøgere, kommer der et pop-up vindue, der viser hvor mange ansøgere, der er behandlet. De behandlede ansøgere er derefter fjernet fra vindue B625 Modtagne FTUansøgere - Indbakke og kan nu ses i B855 Behandlede FTU-ansøgere. Det er muligt at bestille en lang skærmkopi fra vinduet (svarende til udskriften B630 Modtagne FTU-ansøgere). 8

9 2. Afvis ansøger Hvis en ansøger skal afvises, vælges der en afslagsårsag med F9 i feltet Opt. (Optages). Årsagen udfyldes derefter automatisk i feltet Begrundelse. Alle ansøgere, der afvises, overføres til B855 Behandlede FTU-ansøgere. Behandlede FTU-ansøgere Når ansøgerne er behandlet på vindue B625 findes ansøgerne på vindue B855 Behandlede FTU-ansøgere (menu: System Dataudveksling med Optagelse.dk). Bemærk, at da ansøgninger ikke slettes, fungerer vindue B855 Behandlede FTU-ansøgere som et arkiv over alle de FTU-ansøgninger, skolen har modtaget gennem tiden, hvorved man her har en form for revisionsspor. Det er muligt at åbne ansøgerens filarkiv fra pop-up menuen (højreklik). Udskrifter Til at understøtte processen med at modtage og behandle FTU-ansøgere findes et CSV-udtræk og en udskrift: R111 CSV-udtræk af venteliste for modtagne FTU-ansøgere Jobbet danner en CSV-fil med de ansøgere der findes på B625 Venteliste for modtagne FTU-ansøgere. Filen indeholder de oplysninger om ansøgerne, der kan ses på vinduet B625 samt kontaktoplysninger på ansøger og eventuel værge/værger. Det er muligt at afgrænse udtrækket til også at vise ansøgninger der allerede er behandlet i B625. 9

10 B630 Modtagne FTU-ansøgere Udskriften bestilles fra jobbestillingsvinduet A104 Jobbestilling med specifikke afgrænsninger. F.eks. kan man vælge kun at få udskrevet ansøgninger til skolen selv og de til skolen knyttede DS-afdelinger, eller man kan vælge at få udskrevet ansøgere til en specifik uddannelse etc. Bestilles udskriften med afgrænsningen Vis behandlede = N svarer udskriften til lang skærmkopi af vinduet B625 Modtagne FTU-ansøgere venteliste. Bestilles udskriften med afgrænsningen Vis behandlede = J svarer udskriften til lang skærmkopi af vinduet B855 Behandlede FTUansøgere. Adgang til at afhente FTU-ansøgere Afhentningen af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk kræver, at skolen har angivet et brugernavn og password for udvekslingstypen FTU på vinduet A527 Login for udvekslingstyper. Oplysninger om afhentningsjobbene kan overvåges ved hjælp af vinduet B627 Datamodtagelse (FTU-ansøgere) fra Optagelse.dk (menu: System Dataudveksling med Optagelse.dk). På vinduet ser man de afhentninger af ansøgere, der er foretaget. Det er muligt at se, hvornår oplysningerne er hentet fra Optagelse.dk, afhentningstids- punkt skole, hvilken DS-afdeling afhentningen er sket til, selve jobnummeret, antal ansøgere som jobbet har hentet, og endelig om der er fejl i forbindelse med afhentningen (vil fremgå af feltet Fejlkode). Dette vindue er således et udtryk for, hvilke overførsler der er sket og hvad status er på dem. 10

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1.

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i

Læs mere

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0.

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. FTU står for

Læs mere

KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard

KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard Indhold Indledning... 2 Centrale begreber... 2 KOT-grupper og optagelsesområder... 3 Afhentning af KOT-ansøgere... 3 KOT-ansøgningerne... 5 Ventelisten...

Læs mere

Reformkonference 2015

Reformkonference 2015 Reformkonference 2015 Optagelse af elever i EASY-A Reformkonference 2015: Optagelse af Elever i EASY-A Side 1 Fra programmet Vi skal snakke om: Hvordan håndteres karakterkravet Ansøger der kommer fra optagelse.dk

Læs mere

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og

Læs mere

KOT-ansøgere i EASY Revideret , STIL

KOT-ansøgere i EASY Revideret , STIL KOT-ansøgere i EASY Revideret 23-06-2015, STIL Indhold Indledning... 2 KOT-grupper og optagelsesområder... 2 Afhentning af KOT-ansøgere... 3 KOT-ansøgningerne... 4 Ventelisten... 7 Indberetning til KOT...

Læs mere

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Læs mere

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever.

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever. Varighedsuafhængige årselevbidrag - fuldtidselever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning omhandler oprettelse af varighedsuafhængige årselevbidrag.

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 13-10-2011/version 3.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 25-09-2015/version 4.1/STIL Indhold Ændringer Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Ændringer Afsnittene Kontrol af manglende/ugyldige elevafdelinger

Læs mere

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret / STIL

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret / STIL UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 06-06-2016/ STIL Indhold Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Der findes flere forskellige afdelingsbegreber

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Deling af ÅU-elever Sidst revideret /version 1.0/UNI C/Steen Eske

Deling af ÅU-elever Sidst revideret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Deling af ÅU-elever Sidst revideret 17-12-2008/version 1.0/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 12.12.2016 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 08.12.2015 Indhold

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C Indberetning af ÅU elever til DS 07-11-2007/version 2.0/UNI-C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Du får adgang til din uddannelsesplan og ansøgning i Optagelse.dk ved at logge ind med dit UNI-login fra forsiden af Optagelse.dk. Se figur 1.

Du får adgang til din uddannelsesplan og ansøgning i Optagelse.dk ved at logge ind med dit UNI-login fra forsiden af Optagelse.dk. Se figur 1. Søg ungdomsuddannelse Som elev i 9. eller 10. klasse Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse (for 9. klasses elever) og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform en i de studieadministrative systemer

Erhvervsuddannelsesreform en i de studieadministrative systemer Erhvervsuddannelsesreform en i de studieadministrative systemer Spørgsmål til EUD-understøttelsen i EASY-A Frank Rise Egon Nør Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Punkter Optagelse.dk

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Workshop om Optagelse 2013. November 2012

Workshop om Optagelse 2013. November 2012 Workshop om Optagelse 2013 November 2012 Program Nyt på FTU-området i 2013 NemId for medarbejdere Gennemgang af processerne (herunder tips og tricks) Svar på spørgsmål Statistik Eventuelt 09-11-2012 2

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Kurt Nikolajsen

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for

Læs mere

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder.

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. Indhold EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev... 1 AMU: Advarsel ved opdatering af tilstededage udenfor

Læs mere

Indlæsning af hold i EASY-A

Indlæsning af hold i EASY-A 1 Indlæsning af hold i EASY-A Når aktiviteten er overført fra Elevplan skal den indlæses i EASY-A. Det sker på vindue B327 På B327 kan de overførte lærings aktiviteter søges frem. Der kan søges på alle

Læs mere

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

En vejledning til elever og forældre

En vejledning til elever og forældre En vejledning til elever og forældre Stamhold A: Margrethe Brunsbjerg, mb@fus.dk Stamhold B: Ann Christensen, ac@fus.dk Stamhold C: Olav Nielsen, on@fus.dk + elever med hørenedsættelse fra februar Tilmeldingen

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2016

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2016 Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2016 I perioden juli-august 2016 er cirka 29.300 elever startet på et grundforløb på erhvervsuddannelserne. Cirka 2.200 af ansøgerne har over sommeren været indkaldt

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Holdplacering - fuldtidselever

Holdplacering - fuldtidselever Holdplacering - fuldtidselever Sidst opdateret 18-10-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset Dato 24-02-2017 Version Status 1.1 Gældende fra og med den 1. marts 2017 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 22 Indhold 1 Indledning... 3 2 Hvem

Læs mere

Holdflytning og vipning m.v.

Holdflytning og vipning m.v. Holdflytning og vipning m.v. Version 1.0, 19-04-2013/UNI-C, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold 1 Generelt 1 Flytning og vipning 1 Holdflytning 2 Vipning 3 Holdvipning 3 Vipning af skoleforløb 4 Vipning

Læs mere

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED 1 DIGITALE UDDANNELSESAFTALER Digitale uddannelsesaftaler giver flere fordele og muligheder: Skolen kan let hjælpe virksomheder med at udfylde dele

Læs mere

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske Elevdeling Sidst opdateret 24-04-2009/version 2.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser

Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser Formål og målgruppe Denne vejledning henvender sig til personer på ungdomsuddannelser, som har fået adgang til Uno Brobygning med det formål at deltage i arbejdet

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS Vejledning Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS 1 Log på ansøgningsportalen via dette link: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen 7. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR ELEVER... 5 2.1 LOGIN...

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS, udtrækning af elever Sidst opdateret /version 1.5/UNI C/Sonja Petersen og Gitte Schmidt

Eksamensadministration under XPRS, udtrækning af elever Sidst opdateret /version 1.5/UNI C/Sonja Petersen og Gitte Schmidt Eksamensadministration under XPRS, udtrækning af elever Sidst opdateret 16.01.2013/version 1.5/UNI C/Sonja Petersen og Gitte Schmidt Udmelding af prøvefagsudtræk På grundlag af 2. indberetning af elever

Læs mere

Filarkiv i EASY-A 14.08.2013, version 3.0

Filarkiv i EASY-A 14.08.2013, version 3.0 Filarkiv i EASY-A 14.08.2013, version 3.0 Af Gitte Schmidt, BCSyd og Jenny Møller, EUC-Syd Indhold Ændringer Centrale begreber Arbejdsgang Ændringer FTU- og KOT-ansøgninger gemmes automatisk i filarkiv

Læs mere

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Holdplacering - ÅU Version 2.0/ 03-05-2013/ Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange o Holdplacering af ÅU-elever o Flettebreve til holdplacerede elever o

Læs mere

Skolemedarbejder 9. og 10.klasse. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder 9. og 10.klasse. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. og 10.klasse Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. og 10.klasse Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

En række elevoplysninger, som sendes elektronisk til det UU-center, som dækker elevens hjemkommune.

En række elevoplysninger, som sendes elektronisk til det UU-center, som dækker elevens hjemkommune. Kommunebreve 28.06.2012/version 4/jbv Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Kontrol af kommunbrevs afsendelse Kode oversættelses skema Hvad sender vi til UU-Centrene? Fejlkoder fra Tilbagemelding.dk

Læs mere

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 20.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Udlån til skolehjem /version 1.0/Steen Eske Christensen

Udlån til skolehjem /version 1.0/Steen Eske Christensen Udlån til skolehjem 18-10-2007/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af

Læs mere

UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk

UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Forudsætninger for integration med UNI-login Opsætning af

Læs mere

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser.

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser. Vejledning: Til ansøgere, der ønsker optagelse på skolens grundforløb eller hovedforløb inden for indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Ansøgningen foregår digitalt via: www.optagelse.dk Efter ansøgningsfrist,

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

Brobygning. For alle 10. klasser. Uge 46. den 10 15. november 2014. Brobygningsugen Uge 46. 10 klasse Morgenprocedure: INGEN MORGENLØB

Brobygning. For alle 10. klasser. Uge 46. den 10 15. november 2014. Brobygningsugen Uge 46. 10 klasse Morgenprocedure: INGEN MORGENLØB Derefter morgennad I skal også smøre madpakker, da det varme mad serveres til aften Køkkenhold omkring spisesal mm. Kl. 08.00-17.20 Skema i naturvidenskabelige discipliner 10 klasse Morgenprocedure: Brobygningsugen

Læs mere

Forlagt undervisning /version 1/mgl

Forlagt undervisning /version 1/mgl Forlagt undervisning 15-03-2006/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Opret Elevafdeling (arrangerende skole) Indmeld og skoleforløbsplacer eleverne (arrangerende skole)

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

Notat MGL / mgl

Notat MGL / mgl Notat 16.06.08 MGL / mgl Vedrørende: Fordeling: Skrevet af: Version nr.: Beskrivelse af sammenhænge mellem EASY-A og Elevplan Admsys MGL 1 omlagt til nyt format og opdateret efter ny EASY- A/Elevplan version

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It

Læs mere

QUICKGUIDE, version 2.2 oktober 2013

QUICKGUIDE, version 2.2 oktober 2013 EASY- A QUICKGUIDE QUICKGUIDE, version 2.2 oktober 2013 Indhold 1. Hvad er EASY-A... 2 2. Sådan kommer du i gang... 2 Åbn EASY-A... 2 Password og brugerprofil... 2 3. Opbygning af EASY-A... 3 Startvinduet...

Læs mere

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse

Læs mere

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen HD optag Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen 1 Login til ansøgningsportalen (STADS-DANS): http://www.cbs.dk/efteruddannelse/hduddannelse/hd-tilmelding Se desuden Vejledning til login på ansøgningsportalen

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning. Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning 18. marts 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVILKE RETTIGHEDER SKAL JEG HAVE I OPTAGELSE.DK?... 4 1.3 VIGTIGE

Læs mere

for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse

for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse 1.0 Modtagerrollen i Administrationsmodulet Forudsætningen for at du kan se og hente ansøgninger i Institutionsmodulet

Læs mere

IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ

IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ Portalen har til formål at sikre en hurtig og sikker tilbagemelding på elever, som er udmeldt eller startet på en af følgende inst.: Efterskole, Privatskole, Friskole,

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Januar 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering Formålet med denne

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 26-09-2013/version 1.1/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2017/2018 Udarbejdet i et samarbejde mellem Efterskoleforeningen og undervisningsministeriet

Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2017/2018 Udarbejdet i et samarbejde mellem Efterskoleforeningen og undervisningsministeriet Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2017/2018 Udarbejdet i et samarbejde mellem Efterskoleforeningen og undervisningsministeriet Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2017/2018

Læs mere