Charlotte Christiansen, forlod mødet kl og deltog ikke i behandlingen af punkt 4-6 samt tillægsdagsordenen pkt. 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Charlotte Christiansen, forlod mødet kl. 17.50 og deltog ikke i behandlingen af punkt 4-6 samt tillægsdagsordenen pkt. 7"

Transkript

1 Referat Byrådet Tid Onsdag den 16. september kl. 17:00 Sted Bemærkning Byrådssalen Charlotte Christiansen, forlod mødet kl og deltog ikke i behandlingen af punkt 4-6 samt tillægsdagsordenen pkt. 7 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Den kirkelige ligning / behandling af budget /22304 Henvendelse fra byrådsmedlem Charlotte Vincent Petersen, A Orientering Spørgetid fra tilhørerne /9955 Udmøntning af pulje til udendørs anlæg til sport og fritid Godkendelse af dagsordenen Beslutning Byrådet den 16. september 2015 Dagsorden samt tillægsdagsorden godkendt /32720 Den kirkelige ligning 2016 Indstilling: Økonomiudvalget anbefaler budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95 %. Møde i Byrådet den 16. september Kl. 17:00 Assens Kommune, 1 af 11

2 Den kirkelige ligning 2016 oversendes til Byrådets 1. behandling. Beslutningstema: Der træffes beslutning om udskrivningsprocenten for kirkeskat 2016 Sagsfremstilling: Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten og tilskud fra fællesfonden for Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt provstiudvalgets foreløbige budget for 2016 budgetteres med følgende hovedtal for indtægter og udgifter. Hele kr. Budget statsgaranti 53 Kirkelige skatter og afgifter 5 Balanceforskydninger 001 Forskudsbeløb af kirkeskat Afregning af forskelsbeløb 006 Udligningstilskud Indtægter i alt Landskirkeskat Lokale kirkelige kasser Indtægt fra Fåborg-Midtfyn Provstiudvalget Provstiudvalget uforudsete udgifter Udgifter i alt Balance Kirkeskatteprocent 0,95% Mellemregningskonto Estimeret mellemregning ultimo Budgetteret forbrug Mellemregning ultimo Ovenstående medfører, at provstiudvalget nedbringer den mellemregning der er med Assens Kommune. Lovgrundlag: Lov om folkekirkens økonomi. Økonomi: Med det lagte budget vil kirkekassernes beholdning udgøre 2,5 mio. kr. ved udgangen af Beslutningskompetence: Byrådet. Beslutning Økonomiudvalget den 7. september 2015 Indstillingen anbefales. Den kirkelige ligning 2016 oversendes til Byrådets 1. behandling. Møde i Byrådet den 16. september Kl. 17:00 Assens Kommune, 2 af 11

3 Beslutning Byrådet den 16. september 2015 Økonomiudvalget anbefaler budgettet for den Kirkelige Ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95 %. Den kirkelige ligning 2016 oversendes til Byrådets 2. behandling / behandling af budget Indstilling: Økonomiudvalget anbefaler: at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1 at der vælges statsgaranti af udskrivningsgrundlag (6.084,2 mio. kr.) og generelle tilskud at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 22,12 at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til 21. september 2015 kl at det ekstraordinære tilskud på 14,6 mio. kr. årligt, som er ydet til skoleområdet tages ud af tildelingsmodellen fra 2017, hvor der ikke længere er kompensation fra staten. Budgettet tilrettes teknisk med 6,1 mio. kr. i 2017 og 14,6 mio. kr. i 2018 og frem. Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 21. september 2015, kl samt at ændringsforslag fremsendes til Økonomichefen. Forslag til budget oversendes til Byrådets 1. behandling. Beslutningstema: Forslag til Byrådets 1. behandling af budget forelægges. Sagsfremstilling: Budgetlægningen for går nu ind i den afsluttende fase, hvor budgetforslaget til Byrådets 1. behandling skal fastlægges. Der er i driftsbudgettet indarbejdet foreløbige budgetrammer for de enkelte fagudvalg fordelt på 16 områder. I budgetforslaget er medtaget de omprioriteringsblokke der var enighed om efter 2. budgetseminar. På indtægtssiden er der vurderet på selvbudgettering kontra statsgaranti. Beregninger viser, at statsgarantien giver et provenu på 1,2 mio. kr. mere end ved selvbudgettering. Det anbefales derfor at anvende statsgaranti. Ifølge budget- og bevillingsoversigten udgør skatter og generelle tilskud m.v ,2 mio. kr. i Resultat af den ordinære driftsvirksomhed viser i 2016 et overskud på 118,1 mio. kr. Møde i Byrådet den 16. september Kl. 17:00 Assens Kommune, 3 af 11

4 Den udmeldte serviceramme fra KL er på mio. kr. Kommunens serviceudgifter kan i materialet opgøres til mio. kr. i 2016, og er dermed 32 mio. kr. mindre end den udmeldte serviceramme. Øvrige driftsudgifter udgør 740 mio. kr. De samlede driftsudgifter udgør i alt mio. kr. i På anlægssiden er medtaget et anlægsprogram på i alt 280 mio. kr., fordelt med 70 mio. kr. pr. år i budgetperioden I budgetforslaget er indarbejdet anlæg som allerede er igangsat eller indgået kontrakt omkring, samt anlæg med politisk enighed. Af de 280 mio. kr. er 118 mio. kr. afsat som en pulje til udmøntning i forbindelse med 2. behandling af budget Der er som bilag vedlagt supplerende materiale, som er en bruttoliste over anlægsprojekter, der ikke er indarbejdet i tallene. Der er ikke indregnet låneoptagelse i Afdrag på lån udgør 34,4 mio. kr. i Gælden, ekskl. ældreboliger, udgør herefter 427 mio. kr. ved udgangen af Samlet set balancerer budgetforslaget for 2016 med et overskud på 9,3 mio. kr. Budgettet er sendt til høring hos berørte parter. Resultatet af høringen vil indgå i de videre politiske forhandlinger. På 2. budgetseminar blev det ekstraordinære tilskud til skoleområdet drøftet, idet der tidligere var enighed om, at tilskuddet til skolerne skulle ophøre samtidig med tilskuddet fra staten. Statstilskuddet ophører medio Det ekstraordinære tilskud på 14,6 mio. kr. årligt er indarbejdet i skolernes tildelingsmodel, og er ikke tilrettet i det tekniske budget. Der er således indregnet et ekstraordinært tilskud til skolerne, på 6,1 mio. kr. i 2017 og 14,6 mio. kr. i 2018 og fremover, på udgiftssiden, men der er ikke indtægtsmæssig dækning herfor. Administrativt er frist for afgivelse af høringssvar rettet fra 2014 til 2015 efter Økonomiudvalgets behandling af sagen. Lovgrundlag: Styrelsesloven. Økonomi: BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT I kr. Oprindelig t fremskrev et budget 2016 Ændring er Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Indtægter Skatter Generelle tilskud m.v I ALT INDTÆGTER Møde i Byrådet den 16. september Kl. 17:00 Assens Kommune, 4 af 11

5 Driftsudgifter Økonomiudvalg Innovations- og medborgerskabsudvalg Miljø og teknik udvalg Børne- og undervisningsudvalg Kultur- og fritidsudvalg Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg Social- og sundhedsudvalg Beredskabskommission I ALT DRIFTSUDGIFTER Renter Pris- og lønskøn RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (excl. jordforsyning) Køb af jord incl. Byggemodning Salg af jord JORDFORSYNING ANLÆG RESULTAT AF DET SKATTEFINANS.OMRÅDE Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt jf. resultatopgørelsen Optagne lån I ALT Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige finansforskydninger I ALT ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER De økonomiske måltal: Møde i Byrådet den 16. september Kl. 17:00 Assens Kommune, 5 af 11

6 Budgetoversigt og økonomiske måltal Måltal (mio. kr. netto) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Kassebeholdning Gennemsnitlig kassebeholdning i ht. kassekreditreglen Det kan bemærkes at Resultat af den ordinære driftsvirksomhed og Resultat af det skattefinansierede område kun opfylder måltallet i 2016, men ikke i overslagsårene. Beslutningskompetence: Byrådet Bilag: Budget Drift - 1. behandling Budget Anlæg - 1. behandling Høringssvar - budget pdf Beslutning Økonomiudvalget den 7. september 2015 Indstillingen anbefales med bemærkning om, at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 21. september 2015, kl samt at ændringsforslag fremsendes til Økonomichefen. Forslag til budget oversendes til Byrådets 1. behandling. Beslutning Byrådet den 16. september 2015 Byrådet godkender Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling af budget , og oversender dermed budgetforslag til Byrådets 2. behandling /22304 Henvendelse fra byrådsmedlem Charlotte Vincent Petersen, A Sagsfremstilling: Byrådsmedlem CVP har anmodet om at følgende sættes på dagsordenen: A, B, F og Ø s forslag til Byrådet om en samlet henvendelse til KL s bestyrelse om omprioriteringsbidraget i.f.m. budget : Til KL s bestyrelse om omprioriteringsbidraget i.f.m. budget : Byrådet i Assens vil i lighed med en række andre kommuner gerne rette henvendelse til KL"s bestyrelse om uhensigtsmæssighederne i omprioriteringsbidraget. Samtidig fremsætte ønsket om, at bestyrelsen som led i de jævnlige drøftelser mellem Finansministeren og KL s formand og næstformand, får principperne bag og teknikken i omprioriteringsbidraget ændret. Møde i Byrådet den 16. september Kl. 17:00 Assens Kommune, 6 af 11

7 Som det er beregnet for Assens Kommune giver den samlede sum af omprioriteringsbidraget en reduktion på 56,5 mio. i den fireårige budgetperiode, som alt andet lige vil betyde væsentlige besparelser i den kommunale velfærd. Usikkerheden i budgetplanlægningssammenhæng bliver ikke mindre af, at der fra Folketinget er uklare meldinger i retning af, at det ikke kommer til at ske. Årsagen til forslaget er at vi finder denne budgetteringsform, meget uhensigtsmæssig. Som det er nævnt både i tekst og tale, er det budgetlægning i blinde. Det er ikke rimelige vilkår, og giver stor usikkerhed, ikke mindst fordi omprioriteringsbidraget, sammen med det ekstraordinære finansieringstilskud og refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet er som tænk på et tal i overslagsårene. Hvis ønsket, med omprioriteringsbidraget, er at der skal spares på velfærden er det mere regulært at sige det, og sætte tal på, så kan vi forholde os til det. Beslutning Byrådet den 16. september 2015 Et flertal af Byrådet på 16 medlemmer (A, B, F, O og Ø) vedtog at sende brev til KL s bestyrelse om omprioriteringsbidraget i forbindelse med budget , som foreslået. Et mindretal af Byrådet på 12 medlemmer (V og C) stemmer imod afsendelse af brev til KL s bestyrelse som foreslået. Charlotte Christiansen var fraværende. 5. Orientering Beslutning Byrådet den 16. september 2015 Intet. Charlotte Christiansen var fraværende. 6. Spørgetid fra tilhørerne Beslutning Byrådet den 16. september 2015 Intet. Charlotte Christiansen var fraværende /9955 Udmøntning af pulje til udendørs anlæg til sport og fritid Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller, At, fremrykket anlægsarbejde under pulje til udendørs sports og fritidsfaciliteter på kr fra budget 2016 til budget 2015 tilbageføres til budgetforhandlinger for budget samt Møde i Byrådet den 16. september Kl. 17:00 Assens Kommune, 7 af 11

8 At stillingtagen til merforbrug på pulje til udendørs sports og fritidsfaciliteter i indeværende år samt bevilling til nyt kunstgræstæppe til kunststofbanen i Tommerup oversendes til budgetforhandlingerne for budget Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge på mødet: Økonomiudvalget konstaterer indledningsvist, at Assens Kommune er forpligtet til fastholde bevillinger tidligere meddelt af Kultur og Fritidsudvalget - til projekter i Brylle (multibane) og Haarby (multibane). Bevillingerne finansieres af pulje til sports- og fritidsfaciliteter i Yderligere fastholdes de af Kultur- og Fritidsudvalget den 8. september 2015 meddelte bevillinger til følgende projekter; overdækning af skaterbane i Assens, boldhegn i Tommerup samt strandhåndboldbaner i Aarup. Bevillingerne finansieres af pulje til sports- og fritidsfaciliteter i Økonomiudvalget bemærker endvidere, at projekt vedrørende renovering af kunstgræsbane i Tommerup gennemføres senest i 2016, jf. Assens Byråds beslutning af 26. august Finansiering af bevilling til renovering af kunstgræsbane i Tommerup på ca 1,7 mio. kr. oversendes til budgetforhandlingerne for budget Beslutningstema: Politisk stillingtagen til om tidligere fremrykket budgetbeløb på kr kr. til nyt kunstgræstæppe til kunstbanen i Tommerup skal tilbageføres til budget 2016, forventet merforbrug på puljen til sports og fritidsfaciliteter under Kultur og Fritidsudvalget samt finansiering af bevilling til renovering af kunstgræsbanen i Tommerup. Sagsfremstilling: Assens Byråd besluttede den 26. august 2015 at fremrykke kr. vedrørende pulje til udendørs sports og fritidsfaciliteter fra 2016 til 2015 med henblik på udskiftning af kunstgræstæppet på kunstbanen i Tommerup. Udskiftningen af kunstgræstæppet koster 1,7 mio. kr. Forudsætningen for beslutningen var, at der i indeværende år resterede kr. på puljen til sports og fritidsfaciliteter. Kultur- og Fritidsudvalget behandler den 8. september 2015 en sag vedrørende udmøntning af puljen til sports- og fritidsfaciliteter i Kultur og Fritidsudvalget konstaterede i den forbindelse, at var sket et forbrug i 2015, som betyder, at der ikke er mulighed for at gennemføre projektet vedrørende renovering af kunstgræstæppet i Tommerup. Udvalget annullerede på samme møde to tidligere meddelte bevillinger til multibane i Brylle og kunstgræsbane i Haarby på baggrund af, at forventning om ekstern medfinansiering, ikke kunne opnås i indeværende år. Kultur- og Fritidsudvalget udmøntede herefter restbeløbet på puljen til tre andre projekter. De to beslutninger strider indbyrdes mod hinanden. Kompetenceforholdene mellem fagudvalg og Byråd tilsiger, at eventuelle ændringer i en byrådsbeslutning skal forelægges Byrådet til beslutning. Møde i Byrådet den 16. september Kl. 17:00 Assens Kommune, 8 af 11

9 På baggrund heraf anbefales ved nærværende sag, at de af Byrådet den 26. august 2015 fremrykkede midler tilbageføres til budgetforhandlingerne for budget For så vidt angår Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning af 8. september 2015 vedrørende 3 nye projekter samt annullation af tidligere meddelte bevillinger til to konkrete projekter bemærkes, at projektinteressenterne er orienteret om udvalgets bevilling af midler til projekterne samt, at der for så vidt angår de to annullerede bevillinger ikke har været forudsat, at bevillingen skulle udnyttes i indeværende år, hvorfor projektejerne har en berettiget forventning om at bevilling fastholdes, såfremt ekstern finansiering opnås. Vedrørende bevilling på 1,7 mio kr. til renovering af kunstgræsbanen i Tommerup er dette offentliggjort via referatet fra Byrådets møde den 26. august 2015 og der kan være opstået en forventning om at projektet vil blive gennemført. Assens Kommune vurderes at være bundet af bevillingerne til projekterne. Med denne forudsætning vil der være et forventet merforbrug på puljen til sports og fritidsfaciliteter på kr. i indeværende år. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten Økonomi: Fremrykket beløb på kr vedr. pulje til sports og fritidsfaciliteter fra budget 2016 til budget 2015 tilbageføres til budgetforhandlingerne for budget Der forventes et merforbrug på pulje til sports og fritidsfaciliteter i 2015 på kr. Beslutningskompetence: Byrådet Beslutning Økonomiudvalget den 16. september 2015 Økonomiudvalget konstaterer indledningsvist, at Assens Kommune er forpligtet til fastholde bevillinger tidligere meddelt af Kultur- og Fritidsudvalget - til projekter i Brylle (multibane) og Haarby (multibane). Bevillingerne finansieres af pulje til sports- og fritidsfaciliteter i Yderligere fastholdes de af Kultur- og Fritidsudvalget den 8. september 2015 meddelte bevillinger til følgende projekter; overdækning af skaterbane i Assens, boldhegn i Tommerup samt strandhåndboldbaner i Aarup. Bevillingerne finansieres af pulje til sports- og fritidsfaciliteter i Økonomiudvalget bemærker endvidere, at projekt vedrørende renovering af kunstgræsbane i Tommerup gennemføres senest i 2016, jf. Assens Byråds beslutning af 26. august Finansiering af bevilling til renovering af kunstgræsbane i Tommerup på ca 1,7 mio. kr. oversendes til budgetforhandlingerne for budget Beslutning Byrådet den 16. september 2015 Indstilling godkendt. Assens Kommune er forpligtet til fastholde bevillinger tidligere meddelt af Kultur og Fritidsudvalget - til projekter i Brylle (multibane) og Haarby (multibane). Bevillingerne finansieres af pulje til sports- og fritidsfaciliteter i Møde i Byrådet den 16. september Kl. 17:00 Assens Kommune, 9 af 11

10 Yderligere fastholdes de af Kultur- og Fritidsudvalget den 8. september 2015 meddelte bevillinger til følgende projekter; overdækning af skaterbane i Assens, boldhegn i Tommerup samt strandhåndboldbaner i Aarup. Bevillingerne finansieres af pulje til sports- og fritidsfaciliteter i Endvidere bemærkes det, at projekt vedrørende renovering af kunstgræsbane i Tommerup gennemføres senest i 2016, jf. Assens Byråds beslutning af 26. august Finansiering af bevilling til renovering af kunstgræsbane i Tommerup på ca 1,7 mio. kr. oversendes til budgetforhandlingerne for budget Charlotte Christiansen var fraværende. Møde i Byrådet den 16. september Kl. 17:00 Assens Kommune, 10 af 11

11 Underskriftsside Søren Steen Andersen Dan Gørtz Lars Kristian Pedersen Tanja Møllegaard Løvgren Rie Nielsen Henrik Mott Frandsen Ole Knudsen Erik Klindt Andersen Henning Jensen Bodil Boesgaard Jens Henrik W. Thulesen Dahl Hans Bjergegaard Betina Signe Stick Tage Kiltang Bartholin Finn Viberg Brunse Charlotte Christiansen Leif Rothe Rasmussen Henrik Hansen Charlotte Vincent Petersen Elmer Philipsen Lars Søgaard Bo G. Jørgensen Sara Emil Baaring Arno Termansen Mogens Mulle Johansen Malene Rye Andersen Poul Poulsen Ena Nørgaard Sarah Lundsberg Møde i Byrådet den 16. september Kl. 17:00 Assens Kommune, 11 af 11

12 Bilag: 3.1. Budget Drift - 1. behandling Udvalg: Byrådet Mødedato: 16. september Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

13 Drift BUDGET Indledende bemærkninger - til budget Klik her for at gå til oversigt over politikområder Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Materialet indeholder forslag til drifts- samt anlægsbudgettet for Det tekniske driftsbudget viser et økonomisk råderum i 2016, hvorimod overslagsårene er udfordret for at opnå balance i totalbudgettet. Økonomiudvalget besluttede i marts måned, at fagudvalgene til brug for det videre arbejde med budget beskrev et omprioriteringskatalog på 30 mio. kr. Endvidere var der enighed om at fastlægge en anlægsramme på 280 mio. kr. for budgetperioden. Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 For at få et budget i balance samt opfyldelse af den økonomiske politiks måltal skal der gennemføres besparelser i driften eller reduceres i anlægsinvesteringerne i overslagsårene Det budget der fremsendes til 1. behandling indeholder konsekvenserne af økonomiaftalen mellem KL og regeringen samt Social- og indenrigsministeriets udmeldinger om skatteindtægter og generelle tilskud. Derudover er de tekniske ændringer som er foretaget til 1. behandlingen indarbejdet samt de omprioriteringsblokke der er fuld politisk enighed om i Byrådet. Der var ansøgt om tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner via Social- og indenrigsministeriet, men Assens Kommunen var ikke blandt de kommuner, som opnåede tilskud ved offentliggørelsen den 28. august.

14 Drift BUDGET Budget- og bevillingsoversigt Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT I kr. Oprindeligt fremskrevet budget 2016 Ændringer Indtægter Skatter Generelle tilskud m.v I ALT INDTÆGTER Driftsudgifter Økonomiudvalg Innovations- og medborgerskabsudvalg Miljø og teknik udvalg Børne- og undervisningsudvalg Kultur- og fritidsudvalg Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg Social- og sundhedsudvalg Beredskabskommission I ALT DRIFTSUDGIFTER Renter Pris- og lønskøn RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (excl. jordforsyning) Køb af jord incl. Byggemodning Salg af jord JORDFORSYNING ANLÆG RESULTAT AF DET SKATTEFINANS. OMRÅDE Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt jf. resultatopgørelsen Optagne lån I ALT Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige finansforskydninger I ALT ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019

15 Drift BUDGET Den økonomiske politik Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Nedenstående tabel viser budgetoversigten set i forhold til måltallene i den økonomiske politik. De røde felter viser, at måltallet ikke er opfyldt, de grønne felter viser at måltallene er opfyldt. Budgetoversigt og økonomiske måltal (mio. kr. netto) Måltal Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Disponibel kassebeholdning primo Gennemsnitlig kassebeholdning i ht. kassekreditreglen Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

16 Drift BUDGET Likvide aktiver Likvide aktiver Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Forventet kassebeholdning primo 2016 i mio. kr. Kassebeholdning 1. januar 2015 (årsberetning) 311,2 Kortfristede tilgodehavender 112,0 Kortfristet gæld -186,8 Budgetlagt kassetræk af de likvide aktiver (budget 2015) -11,7 Korrektion for deponering og risikofond -78,9 Kirkekasser -3,5 Sum før overførsler 142,3 Overførsler fra 2014 til drift -29,8 Overførsler fra 2014 til anlæg -24,3 Disponibel kassebeholdning primo 2016 ( købekraft) 88,2 Forventede overførsler fra 2015 til drift (skøn) 25,0 Forventede overførsler fra 2015 til anlæg (skøn) 20,0 Beregnet kassebeholdning - budget 2016 (måltal) 133,2 Ovenstående opgørelse angiver en primo beholdning på 133,2 mio. kr. Dette tal er under forudsætning af, at der sker overførsler fra drift og anlæg på samlet 45,0 mio. kr. mellem årene 2015 og Den disponible kassebeholdning reel købekraft, udgør den likviditet der er til rådighed, når der er renset for kortfristet gæld, overførsler og lignende.

17 Drift BUDGET Oversigt over politikområder og blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Politikområder I kr. Total Budget 2016 Total Budget 2017 Total Budget 2018 Total Budget Politisk organisation Administrativ organisation Økonomiudvalget Innovation og medborgerskab Innovations- og medborgerskabsudvalg Miljø og natur Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vedligeholdelse af kommunale bygninger Miljø og teknik udvalg Familie, unge og uddannelse Dagtilbud og skole Børne- og undervisningsudvalg Kultur og fritid Kultur- og fritidsudvalg Arbejdsmarked Erhvervsfremme og Sundhedsfaglig bistand Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg Sundhed Plejecentre, bosteder og aktivitet Myndighed SSU Sikringsydelser Social- og sundhedsudvalg Beredskab Beredskabskommission I ALT Drift

18 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik 01. Politisk organisation ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar T01 Korrektion af budget vedrørende pension til borgmestre B01 Omprioritering vedr. uddannelse Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

19 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B01 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 1. Politisk organisation Blok: Omprioritering vedr. uddannelse Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Omprioritering vedr. uddannelse I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Beskrivelse af blokken: Der er hvert år afsat kr. til uddannelse af byrådspolitikere. Beløbet dækker udgifter til Kattegatkurser. Forslaget får den betydning, at det kun er i de år efter nyvalg til byrådet, at der afsættes midler til uddannelse. Det vil derudover også betyde, at der skal ske reduktion i antallet af deltagere til KL s delegeret møde. Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen

20 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Oversigt politikområder 02. Administrativ organisation Klik på pilene for at gå til blokke ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Midlertidig ansættelse integrationsmedarb. jfr. Byrådet 25/ Oprettelse af en fast stilling i Børn og familie jfr. Byrådet 17/ Afledt drift af anlægsinvest. modernisering af telefonløsning til IMU Afledt drift nedrivning/salg af bygninger overføres fra MTU Drift vedr. Sale og lease back omplaceres til renter Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften T01 Fejl i teknisk blok fra 2015 vedr. kompetenceuddannelse T02 Drift af unge-enhed i Glamsbjerg B01 Bedre udnyttelse af leasede biler B02 Risikostyring - omprioritering vedr. udb. af arb.skadeerstatninger B04 Reduktion vedr. annoncering B05 Omprioritering indkøb B06 Omprioritering inventarkontoen B07 Reduktion vedr. fratrædelsesgodtgørelse Andel af B06-7. Fam. - Investering i udsatte børn og unge (30 sager) Administrativ organisation Andel af B07-7. Fam. - Investering i udsatte børn og unge (25 sager) ( i Budgetseminar kr ) i alt Blokke til 2. Budgetseminar Andel af DUT vedr. Lov om Kontantydelse Andel af DUT vedr. Lov om org. og understøttelse af besk. indsatsen Andel af DUT vedr. Reform af beskæftigelsesindsatsen, Andel af DUT vedr. L 81 Ophævelse af gensidig forsørgerpligt mv T03: Tilpasning af andel af udkonteret takstoverhead - hovedkonto Budgetseminar i alt Blokke til 1. Behandling T04 Salg af KMD-ejendomme Andel af 3.B02 - IMU Monopolbrud ny beregning Andel af 7.B08 - Unge i uddannelse - Blik for uddannelse Andel af 7.B09 - Unge som starter i uddannelse -Støtte og fastholdelse Andel af 7.B10 - Unge i uddannelse - Unge med lang varighed Andel af 10.B01 - Flere ledige i job og uddannelse Andel af 10.B02 - Jobparate ledige - Investering i to medarbejdere T05 Ophævelse af regel om fast kontaktperson, hjemmeplejen Behandling i alt

21 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B01 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 2. Administrativ organisation Blok: Bedre udnyttelse af leasede biler Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Møder og rejser I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Beskrivelse af blokken: Der er afsat kr. til dækning af møder, rejser og kørselsgodtgørelse. Der lægges op til en mere effektiv udnyttelse af de leasede biler. (2 ved rådhuset og 6 ved Jobcenteret). Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen Mål i 2016

22 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B02 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 2. Administrativ organisation Blok: Risikostyring omprioritering vedr. udbetaling af arbejdsskadeerstatninger(arbejdsskadeforsikring) Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Omprioritering vedr. udbetaling af arbejdsskadeforsikring I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Beskrivelse af blokken: Assens Kommune er selvforsikrende på arbejdsskadeområdet. Området budgetteres årligt med 4,5 mio. kr. Heraf dækkes løbende skadesudbetalinger samt administration af arbejdsskadeområdet. Herudover hensættes årligt 1,225 mio. kr. til en fond til at dække eventuelle større skader. Fonden er på pt. 16,4 mio. kr. Skadeshistorikken viser et svingende antal arbejdsskader. I 2014 har stifinder-projektet været medvirkende til et fald i udbetalingerne på arbejdsskader. Projektet er dog pt. på standby som følge af SKATs vurdering af, at deltagelse i projektet er skattepligtigt for den enkelte. Der søges i øjeblikket en løsning herpå. Mål i 2016 Uanset dette forhold vurderes budgettet at kunne reduceres med 1,3 mio. kr. årligt, forudsat at Byrådet er opmærksom på, at ved 1-2 meget store arbejdsskader eller hvis de budgetmæssige forudsætninger ændres, f.eks. flere anerkendelser af skader eller lign., kan det blive nødvendigt at tilbageføre midler til området. Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen

23 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B04 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 2. Administrativ organisation Blok: Reduktion vedr. annoncering Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Annoncering I alt netto Den økonomiske politik Beskrivelse af blokken: Der er i 2016 afsat kr. til annoncering. Annoncekontoen dækker den lovpligtige kommunale annoncering i en ugentlig husstandsomdelt ugeavis. Der er i 2014 brugt godt kr. på denne annoncering. Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Derudover dækker kontoen over udgifter til kommuneinfo i telefonbøger og turistbrochurer samt selvstændige annoncer i aviser, magasiner og elektronisk annoncering. Denne type annoncering har primært det formål at markedsføre kommunen målrettet erhvervsliv, nuværende og potentielle tilflyttere samt turister. En reduktion af kontoen har den konsekvens, at der fremover vil være færre midler til rådighed til markedsføringsannoncer. Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen

24 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B05 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 2. Administrativ organisation Blok: Omprioritering Indkøb Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Indkøb I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Beskrivelse af blokken: Ved en tilpasning af indkøbsorganisationen kan der reduceres i den samlede pulje som er på kr., der blev afsat i forbindelse med oprettelse af egen indkøbsorganisation. Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen Mål i 2016

25 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B06 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 2. Administrativ organisation Blok: Omprioritering Inventarkonto Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Inventar I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Beskrivelse af blokken: Budgettet til inventar er på kr. Det afsatte beløb dækker nyanskaffelser og vedligeholdelse af inventar til administrationsbygninger herunder løsning af APV problemer. Ændringen vil betyde en nedsættelse af inventarbudgettet med 22,5 %. Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen Mål i 2016

26 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B07 Udvalg: Økonomiudvalget Område: 2. Administrativ organisation Blok: Reduktion vedr. fratrædelsesgodtgørelse Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Reduktion fratrædelsesgodtgørelse I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Beskrivelse af blokken: Der er i budgettet afsat til betaling af fratrædelsesgodtgørelse. Beløbet kan nedsættes til den udbetaling vi kender ved allerede indgåede kontrakter. Såfremt der måtte komme et krav om udbetaling af godtgørelse vil det udløse en tillægsbevilling. Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen Mål i 2016

27 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver 03. Innovation og medborgerskab ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Afledt drift af anlægsinvesteringer vedr. modernisering telefonanlæg Ønskeblok fra budget 2015 Kulturindsats ASC flyttes til IMU B01 Omprioritering it drift Blokke til 1. Behandling B02 Monopolbrud - ny beregning Behandling i alt Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

28 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B01 Udvalg: Område: Blok: Innovations- og medborgerskabsudvalget 3. Innovation og medborgerskab Omprioritering It drift Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Omprioritering It drift I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Beskrivelse af blokken: I 2014 og 2015 har der været en analyse af IT-udgifter på udvalgte områder. Analysen har skabt muligheder for at optimere udgifter i forhold til leverandører. Bl.a. i form af opsigelse af systemer, reduktion i antal af licenser og mindreforbrug på forbrugsafhængige systemer. Det samlede it-budget for er på kr. i 2016 og kr. i overslagsårene. Ovenstående betyder, at omprioriteringsblokken ikke vil få servicemæssige konsekvenser for budget 2016 samt overslagsårene. Mængdeforudsætninger: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen

29 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B02 Udvalg: Innovations- og medborgerskabsudvalget Område: 3. Innovation og medborgerskab Blok: Monopolbrud Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Udgifter til driftsbidrag, snitflader og leverandøromkostninger 0 O Ekstra personaleressourcer ifm. Implementering (ØK) Mindre system-udgifter til leverandører I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Beskrivelse af blokken: Projekterne i monopolbruddet skal frigøre kommunerne fra KMD s monopol på it-løsningerne på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik. Desuden vil de tværgående støttesystemer også skabe konkurrence via en bedre fremtidig sammenhæng mellem kommunernes it-systemer. Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Monopolbruddet vil kræve investeringer i form af engangsudgifter ved udbud, projektledelse og personaleressourcer ved implementering. De fremtidige gevinster vil primært være mindre systemafgifter til leverandører samt færre personaleressourcer (er indarbejdet i det vedtagne budget for ) i forbindelse med øget automatisering og brugervenlighed i systemerne. De samlede økonomiske nettobesparelser af monopolbrudsprojektet er ca. 1,5 mio. kr. i perioden Af de 1,5 mio.kr. er ca. 1 mio. kr. tidligere indarbejdet i budgettet jfr. nedenstående bemærkninger. Det skal understreges, at monopolbruddet er en skal opgave. Det betyder, at omkostninger til driftsbidrag, snitflader og leverandøromkostninger skal afholdes i budgetperioden fra Disse udgifter er nødvendige for, at de mindre systemudgifter til leverandører kan realiseres. Bemærkninger: Det økonomiske overblik og netto-besparelser over monopolbruddet er samlet i et ROI-skema. Af overblikket fremgår også, at udgifter til projektleder i 2016 og 1. halvår af 2017 kan finansieres indenfor de eksisterende budgetter. Det fremgår endvidere, at de personalemæssige gevinster er indarbejdet i budgettet via 17 stillingers planen (fra budget ) som er den planlagte personalereduktion på det administrative område. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Ekstra personaleressourcer ifm. Implementering

30 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik 04. Miljø og natur ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

31 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver 05. Veje, grønne områder og kollektiv trafik ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften B02 Omprioriteringskatalog - Vintertjeneste Blokke til 2. Budgetseminar T01 - DUT - Modernisering af lovgivningen på vejområdet Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

32 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Omprioriteringsblok - B02 Udvalg: Område: Blok: Miljø og teknikudvalget 5. Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vintertjeneste - reduktion Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Vintertjeneste - reduktion I alt netto Beskrivelse af blokken: Det samlede budget til vintertjeneste udgør ca. 12,0 mio. kr. Besparelse ved saltindkøb i perioden 1. juni til 30. august Grundet den store lagerkapacitet vi har på Assens Havn, vil der i forbindelse med det nye saltudbud være en årlig besparelse på kr ved levering i sommerperioden. Den resterende besparelse kan medføre en mindre tilpasning af serviceniveauet, som vil blive indarbejdet i regulativet for vintertjeneste. Mængdeforudsætninger: Ingen Mål i 2016 Personalemæssige konsekvenser: Ingen

33 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver 06. Vedligeholdelse af kommunale bygninger ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Afledt drift nedrivning/salg af bygninger overføres til ØKU Børnehave Solbakken (lukket) - driftsudgifter overført fra BUU T01 Energibesparende foranstaltninger Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

34 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i Familie, unge og uddannelse ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Finansiering af 1 fast stilling i Børn og familie jfr. Byrådet 17/ Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften T01 - Demografiregulering sundhedsplejen T02 - Demografiregulering PPR B01 - Færre børn hos private tandlæger B06 - Investering i udsatte børn og unge (30 sager) B07 - Investering i udsatte børn og unge (25 sager) Blokke til 2. Budgetseminar T03 - Styrkelse af plejefamilieområdet - DUT T04 - Uddannelseshjælp. Mængdeændringer og refusionsreform Blokke til 1. Behandling B08 - Unge i uddannelse - Blik for uddannelse B09 - Unge som starter i uddannelse - Støtte og fastholdelse B10 - Unge i uddannelse - Unge med lang varighed Behandling i alt

35 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B01 Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Område: 7. Familie, unge og uddannelse Blok: Færre børn hos private tandlæger Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Afregning til private tandlæger I alt netto Beskrivelse af blokken: Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Det samlede budget til tandplejen udgør 19,5 mio. kr. i Budgettet til tandpleje hos private tandlæger justeres i forhold til antallet af børn og unge, der vælger private tandlæger. Pr var der børn, mens der pr var børn. Det svarer til et fald på 164 børn med en gennemsnitspris på kr. årligt pr. barn mellem 3 og 17 år. Dette giver en forventet besparelse på kr. årligt. Til sammenligning har antallet af børn og unge i de kommunale klinikker i samme periode været meget stabilt; hhv og Mål i 2016

36 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B06 Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Område: 7. Familie, unge og uddannelse Blok: Investering i udsatte børn og unge - fokus på forebyggende og netværksbaserede indsatser, familierådslagning og investering i sagsbehandlingen gennemsnitlig 30 sager pr. sagsbehandler Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Flere sagsbehandlere (ØKU) Færre anbringelser I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Beskrivelse af blokken: KL udspil Udsatte børn fremtidens indsatser angiver en række muligheder for mere effektfuld indsats på området. Dvs. bedre brug af kommunens ressourcer til gavn for borgeren. Der igangsættes en omstillingsproces ved implementering af familierådslagning, indsatstrapper og investering i myndighedsarbejdet, som skal udvikle Assens Kommunes indsatser til mere evidensbaserede metoder, på området for udsatte børn og unge. Tilltagene, der bl.a. er inspireret af Borås og Herning, flytter over tid ressourcer i retning af tidligere forbyggende foranstaltninger og netværksbaserede indsatser. Der indarbejdes eksterne audits i implementeringen og opfølgningsprocesserne m.h.p. kvalitetssikring. Der vil desuden blive arbejdet med kortere fokuserede anbringelsesforløb, der hvor barnets og familiens situation gør det muligt. Denne ændrede indsatsprofil, kræver andre og bedre muligheder for medarbejdernes interaktion med børn, unge og familier. Det kræver et væsentligt udvidet samspil med de øvrige aktører på børn og familieområderne. Det stiller øgede krav til hyppigere opfølgninger af foranstaltninger og indsatser, herunder vurdering af resultat og effektmål. Det stiller øgede krav til ledelsesmæssig support, opfølgning og sparring til medarbejderne. For at imødekomme disse behov, er der indregnet en investering i form af flere sagsbehandlere således, at sagsantal i områderne Børn & Familie samt Ungeenheden reduceres til gennemsnitlig 30 sager (børn) pr. medarbejder. Samlet forventes disse tiltag at resultere i et nedadgående ressourceforbrug på anbringelsesområderne. Mængdeforudsætninger: I sammenhæng med den nødvendige investering i medarbejderstaben på myndighedsområdet, beregnes der 16 færre helårsanbringelser i 2016, 18 færre i 2017, 20 færre i 2018 og 22 færre i Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Medarbejdere, herunder ledelse (ØKU)

37 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B07 Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Område: 7. Familie, unge og uddannelse Blok: Investering i udsatte børn og unge - fokus på forebyggende og netværksbaserede indsatser, familierådslagning og investering i sagsbehandlingen gennemsnitlig 25 sager på sagsbehandler Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Flere sagsbehandlere (ØKU) Færre anbringelser I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Beskrivelse af blokken: Denne blok skal ses som en overbygning på B06 - Investering i udsatte børn og unge (30 sager). Hvis der investeres yderligere, således, at sagsantal i områderne Børn & Familie samt Ungeenheden reduceres til gennemsnitlig 25 sager (børn) pr. medarbejder, forventes et yderligere nedadgående forbrug på anbringelsesområdet. Denne blok forudsætter at B06 også vælges. Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Mængdeforudsætninger: I sammenhæng med den nødvendige investering i medarbejderstaben på myndighedsområdet, beregnes der 5 færre helårsanbringelser. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Medarbejdere, herunder ledelse (ØKU) 0 4,25 4,25 4,25

38 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke 08. Dagtilbud og skole ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften T01 Demografiregulering dagtilbud T02 Demografiregulering Skole og SFO T03 Leje af pavilloner Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Mål i 2016

39 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver 09. Kultur og fritid ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften Ønskeblok fra budget 2015 Kulturindsats ASC flyttes til IMU Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

40 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver 10. Arbejdsmarked ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 2. Budgetseminar T01 - Mændgeændringer og refusionsreform Blokke til 1. Behandling B01 - Flere ledige i job og uddannelse - investering i fire medarbejdere B02 - Jobparate ledige - investering i to medarbejdere Behandling i alt Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

41 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B01 Udvalg: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Område: 10. Arbejdsmarked Blok: Flere ledige i job og uddannelse - investering i fire medarbejdere - netto gevinst Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Investering i 4 medarbejdere (ØKU) Reducerede udgifter til ydelser I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Beskrivelse af blokken: Der er relativt mange ledige i Assens kommune, som kan betegnes som udsatte, dvs. ledige som har udfordringer udover ledighed. Bl.a. var der i 2014 næsten dobbelt så mange aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere som jobparate foruden en del langtidsledige fleksjobvisiterede borgere, udsatte sygemeldte borgere og borgere på ressourceforløb. Disse ledige har behov for en skærpet, tværfaglig og mere håndholdt indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Indsatsen i denne blok tager udgangspunkt i, at ledige på kanten af arbejdsmarkedet får en virksomhedsrettet indsats på en ordinær virksomhed og samtidig får en tættere opfølgning ved sagsbehandler og får den støtte de har behov for, for at kunne gennemføre praktikken. Dette kan fx være i form af en mentor på virksomheden. Målet med den særlige indsats er, at reducere antallet af udsatte ledige på offentlig forsørgelse. For at indfri disse mål foreslås det, at der investeres i administrative ressourcer i Jobcentret i perioden 1. januar december 2018 til at supplere de nuværende personaleressourcer. De nye medarbejdere skal indgå i opprioriteringen af virksomhedsrettede aktiviteter for udsatte ledige. Mængdeforudsætninger: En investering i 4 medarbejderressourcer forventes at medføre, at 96 helårspersoner kommer i job. Forventningen om en aftagende effekt af investeringen skyldes, at efterhånden som målgruppen snævres ind i takt med at flere opnår selvforsørgelse, så vil det være de borgere, som er længst fra arbejdsmarkedet, der er tilbage. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Medarbejdere

42 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Omprioriteringsblok - B02 Udvalg: Område: Blok: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 10. Arbejdsmarked Jobparate ledige investering i to medarbejdere - netto gevinst Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Investering i 2 medarbejdere (ØKU) Færre udgifter til arbejdsløshedsdagpenge Færre udgifter til kontanthjælp til jobparate I alt netto Beskrivelse af blokken: Blokken indeholde en investering i ekstra medarbejderressourcer i form af en ekstra erhvervs- og uddannelsesvejleder og en virksomhedskonsulent i en 3-årig periode, som kan bidrage til at højne afgangen fra offentlig forsørgelse blandt de jobparate ledige. Pr. juni 2015 var der lidt over dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i Assens kommune. En stor udfordring for mange af disse borgere er, at uddannelses- og kompetenceniveauet ikke svarer til det, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Målgruppen har behov for et betydeligt uddannelsesløft for at komme i job. Målgruppen er dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der ikke har de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Det kan enten være fordi de er ufaglærte, har et for lavt uddannelsesniveau eller har forældede uddannelser. Målgruppen skal vejledes om og modtage tilbud om uddannelsesløft i form af målrettede uddannelser, der har et klart beskæftigelsessigte. Mængdeforudsætninger: En investering forventes, at kunne medføre at 80 helårspersoner kommer i job indenfor en 4-årig periode. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Medarbejdere

43 Drift BUDGET Omprioriteringsblok - B08 Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Område: Blok: 7. Familie, unge og uddannelse Unge i uddannelse Blik for uddannelse Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Investering i medarbejdere (ØKU) Drift af projekt Færre udgifter til uddannelseshjælp I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Beskrivelse af blokken: Blokken indeholder en investering i medarbejderressourcer og driftsmidler til at videreføre projektet Blik for uddannelse. Målgruppen er alle unge, som henvender sig og søger om uddannelseshjælp, hvor det ved en umiddelbar screening vurderes, at den unge er enten åbenlys uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Målet med Blik for uddannelse er, at øge antallet af unge som hurtigt efter henvendelse om uddannelseshjælp starter i uddannelse eller beskæftigelse og samtidig reducere den periode de modtager uddannelseshjælp. Mængdeforudsætninger: Denne investering forventes at medføre, at 45 helårspersoner flyttes fra uddannelseshjælp til uddannelse og/eller beskæftigelse indtil uddannelsesstart. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Projekmedarbejder 1,0 1,0 1,0

44 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B09 Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Område: 7. Familie, unge og uddannelse Blok: Unge som starter i uddannelse Støtte og fastholdelse Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Overgangsmentorer (ØKU) Deltagelse i Projekt Fokuseret indsats Odense Kommune og UUO I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Beskrivelse af blokken: Erfaringer viser, at en væsentlig andel af de unge der starter en uddannelse, de hurtigt dropper ud igen, og herefter på ny søger uddannelseshjælp. For at modgå dette, investeres i en udvidet indsats med mere individuel støtte til den enkelte unge i overgangen til og i opstarten på uddannelsesinstitutionen. Formålet er, at de unge får godt fodfæste på uddannelsen, og at sandsynligheden for at de unge gennemfører uddannelsen øges. Opgaven skal dels løftes i Ungeenheden, og dels gennem en ekstern aktør i form af et samarbejde med Odense Kommune og Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense (UUO). Sidstnævnt særligt med fokus på at støtte de unge, der starter på uddannelsesinstitutioner i Odense-området. Mål i 2016 Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Overgangsmentor 0,5 0,5 0,5 0

45 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B10 Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Område: 7. Familie, unge og uddannelse Blok: Unge i uddannelse Unge med lang varighed Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Investering i medarbejderressourcer (ØKU) Drift af projekt Færre udgifter til uddannelseshjælp I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Beskrivelse af blokken: Blokken indeholder investering i medarbejderressourcer som hjælp til udsatte unge, som har svært ved at etablere en permanent tilknytning til uddannelsessystemet men med en faglig vurdering af, at de med netop denne indsats vil være i stand til at starte uddannelse/beskæftigelse indenfor 2 år. Pr. 1. april 2015 betyder disse kriterier, at knap 133 borgere vil indgå i bruttomålgruppen. Målet med den særlige indsats er, at øge antallet af unge - som har modtaget forsørgelsesydelse i mere end 52 uger som starter på uddannelse fra uddannelseshjælp, gennemfører sin uddannelse og som minimum forbliver uden for offentlig forsørgelse i 1 år inden de bliver 30 år. Mål i 2016 Mængdeforudsætninger: Det forventes, at denne investering medfører, at 22 helårspersoner flyttes fra uddannelseshjælp til uddannelse/ beskæftigelse. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Medarbejder 1,0 1,0 1,0 0

46 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik 11. Erhvervsfremme, boligpolitik og bosætning ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

47 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i Sundhed ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften B02: Koordineret indsats udsatte og sårbare Andel af B02 på 13 Plejecentre. Flere plejeboliger Budgetseminar i alt Blokke til 2. Budgetseminar T01: Justering af den aktivitetsbaserede medfinansiering til KL-skøn Omplacering fra Sundhed til myndighed SSU Budgetseminar i alt Blokke til 1. Behandling T03: Justering af den aktivitetsbaserede medfinansiering til nyt KL-skøn Behandling i alt

48 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Omprioriteringsblok - B02 Udvalg: Område: Blok: Social og sundhedsudvalget 12. Sundhed Koordineret indsats udsatte og sårbare Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Koordineret indsats I alt netto Beskrivelsen af blokken: Formålet med et tværfagligt koordineret indsats til udsatte og sårbare er, at gøre op med enkeltstående løsninger udtænkt af få kommunale medarbejdere, som risikerer at trække borgeren i forskellige retninger. Potentialet søges i intentionerne i prof på tværs. Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Nogle borgere kan på nuværende tidspunkt modtage indsatser fra hjemmepleje, psykiatri, misbrug og jobcenter. Disse indsatser målrettes ikke konsekvent borgerens samlede behov. En mere tværfaglig koordination og helhedsperspektiv på borgerens behov, forventes at kunne levere mere sammenhængende indsatser for færre ressourcer. For at kunne effektuere denne blok vil der være behov for en nærmere analyse, hvorfor effekten først vil være opnåelig fra Det vil være blandt de nævnte aktører, at den økonomiske gevinst hentes ved en koordineret tværfaglig indsats. Mål i 2016 Mængdeforudsætninger: Personalemæssige konsekvenser: Ingen

49 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver 13. Plejecentre, bosteder og aktivitet ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Budgetseminar Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften B02: Flere plejeboliger B10: Reduktion af 7 boliger i længerevarende botilbud, Korsvang Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

50 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Omprioriteringsblok - B02 Udvalg: Social og sundhedsudvalget Område: 13. Plejecentre, bosteder og aktivitet Blok: Flere plejeboliger Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Besparelse på hjemmepleje Ophør af huslejetab Korsvang Udgifter til servicearealer og midlertidige boliger I alt netto Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Beskrivelse af blokken: Med denne blok øges antallet af plejeboliger i Assens Kommune med ca. 16 boliger. Øgningen vil ske ved ombygning af eksisterende rammer. 1. Eksisterende servicearealer på Flemløse Plejehjem, som tidligere rummede køkken og daghjem sælges til Domea, som ombygger arealerne til 9 nye boliger. Samtidig nedlægges en bolig i Liljen. Samlet set vil der på Flemløse Plejehjem blive 8 nye boliger til demensramte. Flemløse Plejehjem vil dermed have 40 boliger inkl. midlertidige boliger. 2. Korsvang 80 rummer i alt 14 utidssvarende plejeboliger i to plan. Stueetagen står pt. tom, mens førstesalen pt. er udlejet til syv udviklingshæmmede. Det skønnes, at disse 14 boliger kan ombygges til 8-10 plejeboliger og blive en del af Bofællesskabet Korsvang. Bofællesskabet Korsvang vil dermed have plejeboliger. Ombygningsudgiften afholdes over afdelingsregnskabet for de almennyttige boliger. Ved etablering af flere plejeboliger understøtter Vilje til vækst Flere vil bo her og Sundhed og livskvalitet idet flere plejeboliger vil imødekomme det behov for pleje og tryghed, som borgere på venteliste og deres pårørende ønsker. For borgerne på ventelisten vil det kunne betyde, at de hurtigere vil få tilbudt en plejebolig. Samtidig vil det kunne skabe et større flow af borgere på de midlertidige boliger med den fordel, at borgere på sygehus hurtigere kan modtages i en midlertidig bolig. Assens Kommune råder over 311 plejeboliger og 35 midlertidige boliger. Af de 311 plejeboliger er 97 målrettet demensramte og 217 er almene plejeboliger. De 311 plejeboliger er fordelt på 9 kommunale plejehjem og 1 privat plejehjem Borgere visiteres til en plejebolig ud fra gældende kvalitetsstand og individuel vurdering. Antallet af borgere på venteliste har over tid været stigende. Borgere på nuværende venteliste har stået på listen til en almen plejebolig mellem 2 uger og 14 måneder, mens borgere på venteliste til en demensbolig har stået mellem 4 uger og 14 måneder.

51 Drift BUDGET Omprioriteringsblok - B02 Udviklingen i antal borgere på venteliste til en plejebolig ses nedenfor: Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Venteliste December 2014 Februar 2015 Marts 2015 April 2015 Somatisk plejebolig Demens plejebolig Venteliste i alt Borgerne venter på en plejebolig enten i eget hjem med hjælp fra hjemmeplejen eller i en midlertidig bolig. Borgere, der venter i eget hjem modtager hjælp fra hjemmeplejen af varierende omfang. Nogle borgere er visiteret til flere timer i hjemmeplejen end tildelingen vil være i en plejebolig, mens andre borgere får færre timer grundet ægtefælles indsats. Borgere, der venter i en midlertidig bolig, og som ikke kan være hjemme til der kan tilbydes en plejebolig, kan bevirke, at der er borgere fra sygehuset, som ikke kan hjemtages. Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Mængdeforudsætninger: Antallet af plejeboliger i Assens Kommune vil øges med pladser. Otte af de nye pladser vil blive målrettet demensramte, mens de andre vil blive almene plejeboliger. Hermed vil det samlede antal plejeboliger i Assens Kommune stige fra 311 til Det øgede antal plejeboliger vil betyde en budgetomplacering imellem hjemmeplejen og plejeboligerne. Personalemæssige konsekvenser: Årsværk netto Plejepersonale 0-2,4-2,4-2,4 Sammenhæng til andre områder Blokken er direkte afhængig af anlægsblokken Salg af servicearealer på Flemløse Plejehjem og af blokken B Plejecentre, bosteder og aktivitet - Reduktion af 7 længerevarende botilbud, Korsvang.

52 Drift BUDGET Omprioriteringsblok - B10 Udvalg: Social og sundhedsudvalget Område: 13. Plejecentre, bosteder og aktivitet Blok: Reduktion af 7 lejligheder i længerevarende botilbud, Korsvang Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Forventede budgetmæssige ændringer: Netto i hele kr Besparelse handicap Mindreindtægt ved salg af pladser I alt netto Beskrivelse af blokken: Med denne blok nedjusteres det samlede antal boliger i længerevarende botilbud i Assens Kommune med syv. I forbindelse med ombygningen af Lindebjerg i 2012, blev syv beboere midlertidigt genhuset på Korsvang. Dette blev til et permanent botilbud for disse beboere, idet de efter ombygningen blev boende på Korsvang, som en afdeling af Pilebakken. De syv borgere på Korsvang tilbydes ny bolig i takt med at der er ledige boliger i egnede botilbud i Assens Kommune. Boligerne påtænkes ombygget til plejeboliger, idet behovet for plejeboliger i Assens Kommune er stigende. På det sociale område ses der en mindre søgning til længerevarende botilbud fra andre kommuner, hvilket betyder, at der på sigt vil være et mindre behov for længerevarende pladser (kapacitetstilpasning). Udviklingen i salg af pladser til længerevarende botilbud til andre kommuner har i perioden udviklet sig således: Mål i 2016 Pct. solgt ,5 26,6 54,3 25,2 52,5 23,8 46,8 45,9 45, ,7 22, , ,1 20,5 19, År Lindebjerg Pilebakken Set over perioden er andelen af borgere fra andre kommune faldet med ca. 25 %.

53 Drift BUDGET Indledning til budget Omprioriteringsblok - B10 De syv borgere på Korsvang flytter til et andet botilbud i forbindelse med ombygningen af Korsvang 80 til nye plejeboliger. Mængdeforudsætninger: Det samlede antal boliger til udviklingshæmmede i Assens Kommune nedjusteres fra 107 til 100. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

54 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver 14. Myndighed SSU ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 2. Budgetseminar T01: Tilpasning af andelen af udkonteret takstoverhead - hovedkonto T02: Korrektion af anonym stofmisbrugsbehandling Omplacering til myndighed SSU fra Sundhed Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

55 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik 15. Sikringsydelser ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 2. Budgetseminar T01 - Førtidspension - konsekvens af reform samt mængdeændringer Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

56 Drift BUDGET Oversigt politikområder Klik på pilene for at gå til blokke Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik 16. Beredskab ( i kr ) Overslagsår 2016 fremskrevet Ændring vedr. nyt PL-skøn juli I alt Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

57 Drift BUDGET Oversigt over foreløbige mål 2016 Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Økonomiudvalget 1. Bosætning 2. Økonomiske mål Miljø- og Teknikudvalget: 1. Natur- og fritidsliv 2. Infrastruktur, ejendomme og energi Kultur- og Fritidsudvalget: 1. Kultur som drivkraft 2. Flere aktive kultur- og fritidsbrugere Børne- og Uddannelsesudvalget: 1. Understøttelse af børn og unges interesser og motivation for læring og uddannelse Social- og Sundhedsudvalget: 1. Effekt af trænende hjemmepleje 2. Politiske visioner for demensindsatsen Mål i 2016 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: 1. Vækst med nye perspektiver 2. Uddannelsesløft 3. Styrket samarbejde med virksomhederne Innovations- og Medborgerskabsudvalget: 1. Styrkelse af det aktive medborgerskab 2. Innovation og helhed i den kommunale opgaveløsning BBU/SSU/EBU tværfagligt mål: 1. Tværfaglig indsats for unge med misbrug

58 Drift BUDGET Mål 2016 Udvalg: Økonomiudvalget Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Måloverskrift: Bosætning Sammenhæng til vision 2018: Udgangspunktet er parametrene i Vision 2018 omkring flere vil bo her og vækst og udvikling. Assens Kommune skal synliggøres som en attraktiv tilflytningskommune med et varierende boligudbud og vil være en erhvervsvenlig kommune. Effektmål: Lang sigt: Skabe vækst i antal indbyggere i kommunen svarende til gennemsnitlig 100 årligt. Mellemlangt sigt: Sikrer at der er tilstrækkelig antal byggegrunde til salg til almindelig beboelse samt at der altid er tilstrækkelig kapacitet på erhvervsjord, samt sikre forskellige typer af bolig- og ejerformer. Målet på det mellemlange sigt er, at der sælges gennemsnitlig 40 byggegrunde årligt til almindelig beboelse set over en 5- årig periode. Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Kort sigt: Kortlægge hvor i kommunen at der er størst potentiale for salg af byggegrund og konstatere om der et tilstrækkeligt antal byggemodnede grund og i modsat fald erhverve jord med henblik på byggemodning hurtigst muligt. Skabe gunstige betingelser for køb af erhvervsjord og tilhørende opførelse af virksomhed. Fokusområder: Sikre grunde i de områder hvor der er potentiale og efterspørgsel både for beboelse og erhverv. Indsatser: Kortlægning, målrettede salgskampagner og samspil med fagudvalgene ved en prioriteret indsats Metode til effektvurdering: Udregne og følge omsætningshastigheden for salg af såvel byggegrund til beboelse som erhvervsjord. Måling af befolkningsudvikling med basis i primo 2016 tallet.

59 Drift BUDGET Mål 2016 Udvalg: Økonomiudvalget Indledning til budget Måloverskrift: Økonomiske mål Sammenhæng til vision 2018: For at kunne opfylde intentionerne i Vision 2018 og skabe udvikling og vækst skal det sikres, at kommunen har en stabil og robust økonomi. Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Effektmål: Langt sigt: Assens Kommunes overordnede økonomiske mål er, at have en solid økonomi, som giver mulighed for at finansiere nye anlæg, samt langsigtet udvikling af kommunen. Økonomien vil altid være af afgørende betydning for kommunens virksomhed på kort og lang sigt. Kort sigt: En gennemsnitlig kassebeholdning på 100 mio. kr. En disponibel ultimo beholdning på 50 mio. kr. At overskud på den ordinære drift som minimum kan finansiere afdrag på langfristet gæld samt de ønskede anlægsinvesteringer. Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger. Langfristet gæld skal være faldende. Fokusområder: Ved stram styring at sikre en stabil økonomi. Indsatser: Løbende budgetopfølgning og iværksættelse af eventuelle genopretningsplaner. Metode til effektvurdering: Opfølgning på måltallene ved budgetopfølgningerne og regnskabsafslutning.

60 Drift BUDGET Mål 2016 Udvalg: Miljø og teknikudvalget Måloverskrift: Natur- og fritidsliv - en driver for vækst Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Sammenhæng til vision 2018: Vi skal have fokus på vores varierede dejlige natur med masser af muligheder for friluftsliv, motion, fælleskab, fordybelse og livskvalitet. Naturen spiller nemlig en central plads i visionen om Vilje til Vækst og flere vil bo her. Som opfølgning på Visionen arbejdes der nu på at omsætte pejlemærkerne fra Byrådets Natur- og Friluftsstrategi, som vi fortsat arbejder på at føre ud i livet. Effektmål: Langt sigt: Bidrage til at Assens kommune med sine flotte landskaber og attraktiv natur er en tilflytningskommune Bidrage til at flere turister og dagsgæster besøger vores naturområder. Sikre en rig og varieret natur også af hensyn til biodiversitet og et godt miljø Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Mellemlangt sigt: Naturen i Assens er udviklet, så der er flere sammenhængende naturområder af høj kvalitet og mulighederne for friluftsliv er øget væsentligt. Det betyder bl.a. at der er: o Mindst 50 ha ny skov i 2018 o Mindst 100 ha nye vådområder i 2018 o Mindst 10 ha rigkær inden 2018 o Kommer mindst 2 nye stier om året (mountainbikeruter, vandrestier, ridestier, dykkerstier osv.) o Gennemføres mindst 5 vandløbsprojekter om året o Skiltes og informeres om mindst et naturområde hvert andet år o Kommer flere turister i naturen dvs. flere lystfiskerturister, flere campinggæster, flere vandrere, flere cykelturister, flere overnattende turister Kort sigt: I igangsættes mindst et skovrejsningsprojekt, et vådområdeprojekt, mindst 5 vandløbsprojekter og mindst 10 km sti, og arbejdet for bedre forhold for lystfiskere og havørred fortsættes. I 2016 samarbejder vi med og understøtter borgere, virksomheder og foreninger som bidrager til målene. Fokusområder: Natur og Friluftsliv Indsatser: Der vil løbende blive igangsat projekter i overensstemmelse med Natur og Friluftsstrategien og målene. Særlige indsatsområder i 2016 vil være området (oplande) omkring Haarby Å og Brende Å. Derudover vil understøttelse af initiativer fra borgerne og samskabelse have særlig prioritet. Metode til effektvurdering: Befolkningstal og besøgstal målt som overnattende turister Konstatering af om de planlagte projekter igangsættes og afsluttes

61 Drift BUDGET Mål 2016 Udvalg: Miljø og teknikudvalget Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Måloverskrift: Infrastruktur og ejendomme, energi Sammenhæng til vision 2018: Vi vil arbejde for fremkommelighed, bæredygtige energiløsninger og investeringer i kommunens ejendoms- og vejkapital med henblik på at gavne såvel vækst som bosætning. Effektmål: Langt sigt: At nedbringe transporttiden og samtidig øge trafiksikkerheden. At alle kommunale bygninger er optimeret energimæssigt. At kommunens kapital i veje og bygninger ikke forringes, men fremstår med god vedligeholdelse. Mellemlangt sigt: Nye bygninger er enten energineutrale eller energiproducerende. At der sker stadige forbedringer i infrastruktur og fremkommelighed Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Kort sigt: Vi vil arbejde for at mindske påvirkningen af klimaet ved aktivt at minimere vores bygningers energiforbrug samt indtænke energirigtige løsninger i nybygninger. Vi vil plukke lavthængende gevinster, når det drejer sig om at forbedre fremkommeligheden, især på de gennemgående strækninger Fokusområder: De udvalgte fokusområder er: Nedbringe den samlede udledning af CO2-udledning fra kommunale bygninger og transport. Fokus på fremkommelighed og trafiksikkerhed kombineret med energirigtige trafikløsninger, fx ved intelligent trafikinformation og belægninger med lav rullemodstand. Indsatser: Energirenovering af kommunale bygninger Etablering af cykelstier Forbedring af fremkommeligheden mellem Assens og Odense og den fynske motorvej. Nærværende mål for 2016 er i store træk videreført fra tidligere år. Status på indsatserne er følgende: Energirenovering: CO2-regnskabet for egne bygninger følges løbende og indberettes 1 gang årligt. Assens Kommune har med betydelig succes beskåret udledningen, idet der i perioden blev reduceret med 34%. Forbedringer sker fremadrettet alene ved nybyggeri og større renoveringsopgaver, men der er ikke nogen selvstændig energiinvesteringspulje.

62 Drift BUDGET Mål 2016 Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Cykelstier: Der blev i 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens borgere for at afdække borgernes transportvaner og deres tilfredshed med forholdene for cyklister. Der er en tydelig interesse for udbygning af stinettet og der er derfor også på lang sigt en betydelig opgave, som Byrådet kan vælge at prioritere. Der anlægges i 2015 sti mellem Brylle og Tommerup, ligesom arbejdet med stien fra Glamsbjerg til Køng på begyndes. Forbedring af fremkommelighed: Assens Kommune har på baggrund af en tidligere strækningsanalyse for udvalgte overordnede strækninger i Assens Kommune. Strækningsanalysen beskriver mulige tiltag, der kan forbedre fremkommeligheden på vejnettet. Analysen peger på flere tiltag, bl.a. omlægning/forbedring af Odense Assensvejen vest for Glamsbjerg. Der blev fra budget 2015 indført en pulje til fremkommelighedsinitiativer, og denne pulje muliggør investeringer i mindre forbedringer så som intelligent trafikstyring, vigepladser mv. Assens Kommune har også indgået aftale med et rådgivningsfirma, som opsætter 6 målestationer på strækningen Assens-Odense. På den del af strækningen, som er beliggende i Odense Kommune, Har Oddense Kommune allerede opsat målestationer. Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Med målestationerne kan registreres rejsetider for alle målte delstrækninger mellem Assens by og Odense centrum for alle tider over døgnet. Aftalen vil blive over en 3 årig periode. Metode til effektvurdering: Udarbejdelse af CO2-regnskab Måling af trafikuheld og transporttid

63 Drift BUDGET Mål 2016 Udvalg: Kultur og fritidsudvalget Måloverskrift: Kultur som drivkraft Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Sammenhæng til vision 2018: Udvikling af kulturtilbud og kulturinstitutioner bidrager aktivt til at skabe gode rammer for bosætning, attraktive byer og at flere vil bor her. Effektmål: Langt sigt: For at sikre attraktive og dynamiske lokalsamfund skal flere børn og unge, samt voksne borgere og gæster opleve og engageres i de mange kulturtilbud, der kendetegnes ved både kvalitet og nytænkning. Flere skal flytte til og besøge Assens Kommune, som følge af såvel kvalitet som udbuddet af kulturtilbud. Kulturen skal sætte Assens Kommune på landkortet Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Mellemlangt sigt: Museum Vestfyn udvikles som et statsanerkendt selvejende museum, der muliggør realiseringen af museets vision om at Museum Vestfyn i 2020 spiller en central rolle i kommunen som videncenter, attraktion og læringsmiljø, og at museet får flere besøgende. Etablering af et ungdomskulturhus i Glamsbjerg, der giver adgang, plads og rammer til unges samvær, udviklende fællesskaber og udfoldelsesmuligheder, og unges initiativer. Kulturhuse: Tobaksgaarden skal videreudvikles som et regionalt betydende spillested, og såvel Tobaksgaarden som Industrien skal understøttes som kulturhus og ramme for en bred palet af kulturel virksomhed. AssensBibliotekernes fysiske rammer især i Assens by skal på sigt forandres. Ambitionen er at biblioteket på samme måde som det er sket i Aarup, Tommerup og Vissenbjerg - også i Assens by får nutidige og attraktive rammer for sit tilbud på en mere centralt beliggende plads i Assens by. Flere børn og unge skal lære, opleve, producere og involveres i flere kulturtilbud i folkeskolen og via musikskolen. Vi kalder tilbuddet Kultur i Børnehøjde Kort sigt: I 2015 afslutter Museum Vestfyns forandringsbestyrelse den godkendte handlingsplan og arbejdsgrundlag, og udstikker linjerne for udviklingen af museet i de kommende år. Assens Kommune vil indgå i dialog med Museum Vestfyn om fortsat at understøtte udviklingen af museet. Der etableres i 2016 et ungdomskulturhus i Glamsbjerg på de unges præmisser i tæt sammenhæng med et nedsat Ungdomsråd. Målet er at de unge selv tager initiativer til ungeaktiviteter, og at stedet lægger godt fra land og bliver et samlingspunkt for ungeaktiviteter for så mange unge som muligt. (OBS: IMU og BUU er inde over her)

64 Drift BUDGET Mål 2016 Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Tobaksgaarden bliver regionalt spillested fra 2017, og Assens Kommune medfinansierer den øgede aktivitet. Tobaksgaarden udarbejder et fornyet forslag til omdannelse af de fysiske rammer som spillested og med aktive kulturværksteder for børn og unge. Industrien udbygges over de kommende år som aktivt kultur- og medborgerhus, der både kan danne rammen om bibliotek, musik-, teater, biograf mv. og samtidig ombygges til også at rumme faciliteter som medborgerhus og mødested for borgere og foreninger. Der udarbejdes en samlet strategiplan for udviklingen af de fysiske rammer for AssensBibliotekerne i 2016 Konceptet Kultur i Børnehøjde videreudvikles med flere tilbud til børn og unge i Assens Kommune. Det gælder dels udvikling af kulturtilbud i folkeskoleregi og dels et forsøgsprojekt i musikskolen med reduktion af deltagerbetaling til musikundervisning. Fokusområder: Museum Vestfyn i udvikling Ungdomskultur i Glamsbjerg Udviklingen af kulturhusene Tobaksgaarden og Industrien Plan for de fysiske rammer for AssensBibliotekerne Kultur i Børnehøjde Indsatser: Museum Vestfyn I 2015 afslutter Museum Vestfyns forandringsbestyrelse den godkendte handlingsplan og arbejdsgrundlag, og udstikker linjerne for udviklingen af museet i de kommende år. Mål i 2016 Assens Kommune indgår i dialog med Museum Vestfyn om fortsat at understøtte udviklingen af museet. Ungdomskulturhus Der etableres i 2016 et ungdomskulturhus i Glamsbjerg på de unges præmisser i tæt sammenhæng med et nedsat Ungdomsråd. Driften af ungdomskulturhuset ligger i regi af Ungdomsskolen. Kulturhusene Tobaksgaarden og Industrien Tobaksgaarden ansøger i 2016 om at blive regionalt spillested fra 2017, og Assens Kommune medfinansierer ansøgningen. Tobaksgaarden udarbejder desuden et fornyet forslag til omdannelse af de fysiske rammer som spillested og med aktive kulturværksteder for børn og unge i samarbejde med Kunstrådet eller andre lokale foreninger. Industrien udbygges om aktivt kultur- og medborgerhus, der danner rammen om bibliotek, musik-, teater, biograf mv. og faciliteter som medborgerhus og mødested for borgere og foreninger. Det sker gennem et konkret anlægsprojekt der bl.a. udnytter 2. sal, der i dag ikke kan anvendes. I forbindelse med udvidelsen skal driftsressourcerne vurderes, således at det sikres, at der er tilstrækkelige ressourcer til at sikre den daglige ledelse og koordinering af et øget antal aktiviteter og frivillige medarbejdere i kulturhuset.

65 Drift BUDGET Mål 2016 Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke AssensBibliotekerne Der afsættes midler til en samlet strategiplan for udviklingen af de fysiske rammer for AssensBibliotekerne i Strategiplanen skal især have fokus på mulighederne for en ny placering af AssensBibliotekerne i centrum af Assens by, som fortætter byen og skaber rum for synergier, øget liv og aktivitet også til gavn for byens øvrige kultur- og handelsliv. Planens skal desuden indeholde en gennemgang af AssensBibliotekernes øvrige faciliteter i lyset af at bibliotekerne er mere end bare noget med bøger, men rent faktisk også er mødesteder for kulturaktiviteter, -oplevelser og læring. Kultur i Børnehøjde Det nuværende tilbud under overskriften Kultur i Børnehøjde udvides væsentligt for at give plads til yderligere tilbud i folkeskoleregi og i musikskolen, som sikrer geografisk spredte kvalitetstilbud indenfor kulturen til børn og unge. I folkeskoleregi er formålet, at alle børn i Assens Kommune i løbet af deres skoletid møder kunst og kultur på højt niveau inden for forskellige genrer. Tilbuddet bygger videre på projekt ASK (Assens Sangkraftcenter) og introduktion af tilskud til teater og billedkunstprojekter i folkeskolerne. Formålet er at give børnene indblik i kunst og kulturarv, samt grundlæggende forståelse for og erfaring med kunstneriske udtryksformer og kunstneriske processer. Helt overordnet er målet at give børnene en kulturel ballast, som de kan tage med ud i deres videre liv, og som vil give dem bedre forudsætninger for at manøvrere på alle planer af tilværelsen og dermed for et godt liv. Tilbuddene skal i første omgang gælde alle børn i skolealderen i Assens Kommune, fra 0. til 10. klasse. Senere kan det overvejes at udvide tilbuddet til børn i førskolealderen. Tilbuddene udvikles i samarbejde med folkeskolerne, kulturinstitutioner i og udenfor Assens Kommune, foreninger, kunstnere mv. Merudgifterne er: 2016: , 2017: og fra 2018 og frem: kr. pr. år. Hertil kommer et ønske om at der etableres en pulje til dækning af transportudgifter på ca pr. år. Mål i 2016 I Musikskoleregi er formålet at give flere børn og unge mulighed for at deltage i musikskolens instrumentalundervisning og samspil. Fakta er, at Musikskolen de seneste år oplever et fald i elevtallet på ca. 50. Midlet er en reduktion i deltagerbetalingen på ca. 25 %, svarende til en merudgift for Assens Kommune på De kr. dækker de ressourcer, som Musikskolen i dag anvender som Musikskolens bidrag til at udføre musikundervisning i folkeskolen, hvortil der ikke er deltagerbetaling. Dækkes denne udgift, frigøres som nævnt kr. som kan anvendes til at nedsætte deltagerbetalingen for elever i musiskolen. Metode til effektvurdering: Primært via konstatering af, at vi har retning og at igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres. Der skal udarbejdes en mere præcis ramme for vurdering af, hvordan vi måler resultaterne af indsatserne i form af f.eks. a) antal besøgende/brugere og b)evnen til at sætte Assens kommune på landkortet via opgørelse af presseomtale

66 Drift BUDGET Mål 2016 Udvalg: Kultur og fritidsudvalget Måloverskrift: Flere aktive kultur- og fritidsbrugere Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her fordi vi har fokus på et rigt og dynamisk kultur- og fritidsliv Effektmål: Langt sigt: Flere borgere og gæster skal opleve, deltage og engageres i fritids- og kulturlivet, herunder i motions- og sundhedsfremmende aktiviteter med kvalitet. Kultur- og fritid er et væsentligt element for attraktive og dynamiske lokalsamfund. Flere skal flytte til og besøge Assens Kommune som følge af bedre kvalitet og større udbud af aktiviteter og faciliteter i haller, svømmehaller og udendørs sports og fritidsanlæg, der evner at sætte Assens Kommune på landkortet Målet er i 2025 at: o 50 procent af borgerne i Assens Kommune er aktive i en forening o 75 procent af borgerne i Assens Kommune er fysisk aktive Mellemlangt sigt: Flere aktive kultur- og fritidsbrugere opnås gennem etablering af bedre indendørsfaciliteter i hallerne og svømmehallerne og gennem forbedring i eksisterende og etablering af nye, spændende udendørs fritids- og sportsfaciliteter som også åbner flere muligheder for selvorganiseret aktivitet Mål i 2016 Kort sigt: Den udarbejdede helhedsplan for udvikling af svømmehallerne i Assens Kommune, og strategien for udviklingen af idrætshallerne omsættes i ombygningsprojekter i Haarbyhallen og Haarby svømmehal, Glamsbjerg Fritidscenter og Aarup Fritidscenter i perioden De eksisterende udendørs sports og fritidsanlæg opdateres løbende og nye projekter udvikles og implementeres Fokusområder: Implementering af udviklingsstrategi for haller og svømmehaller, samt opdatering og udvikling af udendørs sports- og fritidsanlæg. Indsatser: Haller og svømmehaller Som følge af Strategi for udvikling af svømmefaciliteter i Assens Kommune realiseres dele af Bastionerne, herunder især renovering af Haarby Svømmehal. Som følge af Strategi for udvikling af de selvejende haller i Assens Kommune 2013 prioriteres investeringer i nye faciliteter i Haarby og Glamsbjerg, samt i Aarup.

67 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Mål 2016 Udendørs sports- og fritidsanlæg Der investeres i løbende forbedringer i eksisterende sports- og fritidsanlæg, og udvikles løbende nye anlæg der ansporer til aktiv deltagelse i sports og fritidsaktiviteter. Det sker gennem Pulje til udendørsfaciliteter samt gennem udvikling og understøttelse af større projekter i samarbejde med borgere og foreninger. Metode til effektvurdering: Først og fremmest via konstatering af, at vi har retning og at igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres. Der opgøres løbende om effekten nås: Målet er i 2025 at: o 50 procent af borgerne i Assens Kommune er aktive i en forening o 75 procent af borgerne i Assens Kommune er fysisk aktive Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Tallene hentes fra DIF, DGI, Assens Kommunes egne opgørelser og Danmarks statistik Aktivitetsniveauet i de selvejende haller opgøres ved hjælp af hallernes indrapporterede bookede timetal fra foreninger og selvorganiserede aktiviteter. Mål i 2016

68 Drift BUDGET Mål 2016 Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Måloverskrift: Understøttelse af børn og unges interesser og motivation for læring og uddannelse. Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Sammenhæng til vision 2018: Alle får en uddannelse Effektmål: Langt sigt: I det tværgående og overordnede tema I Assens Kommune lykkes alle børn arbejdes med, at styrke alle børns motivation til læring og udvikling, således, at alle børn bliver så dygtige som de kan. De sammenhængende læringsprocesser udvikler børnenes valgkompetencer i forhold til senere uddannelsesvalg, således, at målsætningerne for alle unge i uddannelse kan opnås. Inddragelse og medvirken fra familierne, er en vigtig hjørnesten for at børnene kan have de nødvendige forudsætninger for at tilegne sig kundskaber og færdigheder. Minimum 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse i overensstemmelse med landsmålsætningen. Mellemlangt sigt: Tilmeldingen til gymnasiale uddannelser fastholdes Andelen af unge som gennemfører en uddannelse stiger med x % pr år(fastsættes) Andelen af unge, der motiveres til at vælge en erhvervsuddannelse, skal yderligere styrkes, således, at unge der vælger en erhvervsuddannelse, som minimum rammer landsmålsætningen på 25 % i 2020 og 30 % af alle unge i Mål i 2016 Kort sigt: Understøtte inklusionsprocesserne, således, at alle børn og unge er en del af et udviklende fællesskab. Reducerer antallet af unge, som modtager uddannelseshjælp så niveauet ligger under landsgennemsnittet og højest på niveau med vores sammenligningskommuner. Tabel, indsættes : tilmeldte til ungdomsuddannelser S: 32 tal + tabel for andel af unge der har gennemført en ungdomsuddannelse Tabel, indsættes: Unge, som modtager uddannelseshjælp Tabel, indsættes: Unge i forhold til uddannelsesvalg Fokusområder: Implementering af den nye folkeskolelov Implementering af IT-strategien skal beskrives yderligere Samarbejde mellem kommunale aktører, ungdomsuddannelser og erhvervslivet Implementering af en sammenhængende strategi for uddannelsesvejledning

69 Drift BUDGET Indledning til budget Mål 2016 Indsatser: Kompetenceudvikling af personale, herunder tværgående kompetenceudvikling i forhold til nødvendig indsatsudvikling. Fokus på tværfaglighed gennem f.eks.: - Organisering af uddannelsesindsatser i samarbejde med andre, ungdomsuddannelser, Ungeenheden og erhvervslivet Inklusionsprocesserne i dagtilbud og skoler understøttes i alle sammenhænge, både på de specifikke fagområder og i tværfaglige sammenhænge. Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Fastholdelse og videreudvikling af grupper og individuelle forløb for unge i vanskelige situationer i forhold til uddannelsesvalget og i forhold til gennemførelse af uddannelse. Målrettede indsatser i forhold til den del af ungegruppen, som søger uddannelseshjælp. Indsatserne og motivation tilrettelægges sammen med og i forhold til de unges individuelle udfordringer i forhold til uddannelsesvalg og gennemførelse af uddannelse. Metode til effektvurdering: Følge tal gennem LIS og FLIS Følge udviklingen på nøgletal for eksklusion. Følge nøgletal for udviklingen i forhold til andelen af unge, som tilmeldes ungdomsuddannelse og i forhold målsætningen for valgene gymnasieuddannelse eller erhvervsuddannelse. Følge nøgletal for udviklingen for unge, der gennemfører ungdomsuddannelser Følge bevægelserne på nøgletal i andelen af unge, der modtager uddannelseshjælp Mål i 2016

70 Drift BUDGET Mål 2016 Udvalg: Social og sundhedsudvalget Måloverskrift: Effekt af trænende hjemmepleje Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Sammenhæng til vision 2018: Hverdagsrehabiliterende indsatser, som Trænende Hjemmepleje er en del af, giver borgerne mulighed for at genvinde tabt formåen og derved højne deres livskvalitet. Trænende Hjemmepleje er med til at forebygge yderligere nedsat funktionsevne og de helbredsmæssige konsekvenser, det kan give. Effektmål: Langt sigt: At der trods den demografiske udvikling ikke vil ske stigning i visiterede indsatser efter servicelovens 83. Kort sigt: Nye borgere til hjemmeplejen eller første henvendelse til personlig pleje: At alle borgere vedrørende nyhenvendelse til hjemmepleje visiteres til Trænende Hjemmepleje. (Servicemål: 80 % visiteres til Trænende Hjemmepleje) At borgere visiteret til Trænende Hjemmepleje opnår størst mulig selvhjulpenhed uden eller med hjælpemidler. (Servicemål: 30 % af nye borgere, som visiteret til Trænende Hjemmepleje bliver selvhjulpne) Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Borgere, der allerede modtager hjælp fra hjemmeplejen: At borgere, der vurderes med et træningspotentiale modtager Trænende Hjemmepleje. (Servicemål: 10 % af kendte borgere modtager Trænende Hjemmepleje) At kendte borgere, der modtager Trænende Hjemmepleje bliver selvhjulpne eller modtager mindre hjælp end tidligere. (Servicemål: 70 % af de kendte borgere, som modtager Trænende Hjemmepleje, bliver selvhjulpne eller modtager mindre hjælp) Fokusområder: Der skal tværfagligt være en fælles tilgang til Trænende Hjemmepleje, så alle faggrupper har samme mål med indsatsen. Der skal fra visitation, sygepleje, træning, hjemmepleje, private leverandører og andre samarbejdspartnere være samme fokus. Indsatser: Trænende Hjemmepleje er allerede en indsats, borgerne visiteres til. Måling på effekt er en metode til at synliggøre indsatsen og virkningen af denne. Metode til effektvurdering: Alle nyhenvendelser vedrørende hjemmepleje registreres. Alle borgere, der visiteres til Trænende Hjemmepleje eller får tilbudt en særlig rehabiliterende indsats registreres. Alle borgere, der har været igennem et Trænende Hjemmeplejeforløb og bliver selvhjulpne uden eller med hjælpemidler registreres. Alle kendte borgere, der efter en særlig rehabiliterende indsats bliver slevhjulpen, får mindre, uændret eller mere hjælp registreres. Registreringen vil foregå i omsorgssystemet AvaleoOmsorg

71 Drift BUDGET Mål 2016 Udvalg: Social og sundhedsudvalget Måloverskrift: Politiske visioner for demensindsatsen Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Sammenhæng til vision 2018: Andelen af demensramte borgere i Assens Kommune forventes at stige med ca. 40 % i perioden Det skønnes der i dag er 767 demensramte borgere i Assens Kommune og 1068 i En politisk vision / masterplan for demensindsatsen vil understøtte intensionerne i vision 2018 flere vil bo her idet en målrettet indsats vil understøtte sundhed, livskvalitet og samhørighed for den demensramte og dennes pårørende Effektmål: Lang sigt: Assens Kommune er rustet til udviklingen i antallet af demensramte, og har indtænkt evidens, velfærdsteknologi og aktivt medborgerskab i indsatsen for den demensramte og dennes pårørende Kort sigt: I perioden udarbejdes politisk vision / masterplan for demensområdet Fokusområder: Mål i 2016 Det aktive medborgerskab Koordinretet, kvalitativ og sammenhængende kommunal indsats velfærdsteknologi Velfærdsteknologiske løsninger, der gør livet lettere for den demensramte og dennes pårørende og som kan minimere eller udskyde den tid, hvor der bliver behov for hjælp Det aktive medborgerskab udvikler tilbud til demensramte og deres pårørende som kan skabe samhørighed og livskvalitet Koordineret og sammenhængende kommunal indsats, hvor evidensbaseret viden og metoder er indarbejdet

72 Drift BUDGET Mål 2016 Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Indsatser: Rette mod den demensramte Rehabilitering og habilitering Daghjemstilbud Botilbud Demenskoordinator / demenskonsulent velfærdsteknologi Rettet mod den pårørende Aflastning Pårørenderådgiver Forebyggelse af ensomhed og forringet livskvalitet Rettet mod medarbejderne Evidensbaseret viden og metoder i arbejdet med demensramte Rette mod det aktive medborgerskab Demenscafe Besøgsvennetjenesten Motionstilbud Mål i 2016 Den politiske vision / masterplan for demensområdet medtager bl.a. inspiration fra Social og Sundhedsudvalgets studietur til Holland, nyeste viden inden for området og erfaringer fra nationale og internationale demensindsatser Metode til effektvurdering: Den politiske vision for demensområdet er udarbejdet og godkendt

73 Drift BUDGET Mål 2016 Udvalg: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Måloverskrift: Vækst med nye perspektiver Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Sammenhæng til vision 2018: Vækst og Udvikling understøttes via målrettede indsatser i den kommunale sagsbehandling, rammesætning i den fysiske planlægning og forbedring af rammevilkår for erhvervslivet. Et styrket og udvidet samarbejde med virksomhederne bidrager til, at forbedre virksomhedernes rekrutteringsgrundlag, idet Jobcentret er en aktiv medspiller i at opkvalificere de ledige efter virksomhedernes behov og matche ledig med virksomhed. Flere vil bo her forudsætter fokus på bosætningsinitiativer og planlægning, så Assens Kommune udnytter de forskellige områders styrker optimalt. Effektmål: Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Langt sigt: Virksomhederne i Assens Kommune tør investere og bygge ud Assens Kommune er anerkendt som en af de mest erhvervsvenlige kommuner Assens Kommune oplever som forstads- og kystkommune nettotilflytning. Mellemlangt sigt: Assens Kommune er anerkendt som en erhvervsvenlig kommune i såvel ranglister, omverdensforståelse som sektorspecifikke undersøgelser Samspillet med Udvikling Assens fortsætter i stærk udvikling og med klar opgavedeling Nødvendige organisatoriske tiltag er iværksat og i drift Assens Kommune planlægger og understøtter bosætning med afsæt de styrker kommunens forskellige områder har. Kort sigt: DI-målinger giver Assens Kommune en væsentligt forbedret placering år for år Virksomhedsstrategien er politisk forankret og igangsat Befolkningstallet holdes stabilt. Fokusområder: De 5 strategiske fokuspunkter i virksomhedsstrategien på arbejdsmarkedsområdet er: 1. Vi vil synliggøre Jobcentrets services overfor virksomhederne 2. Tilgængelighed til en hurtig og professionel service for virksomhederne skal øges 3. Jobcentrets services understøttes på kommunens hjemmeside mhp. større synlighed og kontaktmulighed via IT 4. Samarbejdet med private virksomheder skal øges 5. Indsatsen overfor virksomhederne differentieres; herunder både med fokus på virksomheder, der gerne vil samarbejde mere, samt opdyrke øvrige virksomheder, der er et stort potentiale i et samarbejde

74 Drift BUDGET Mål 2016 Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Kommunens erhvervsservice er tilrettelagt med det mål at sikre tilgængelighed til kommunen, hurtighed i sagsbehandlingen og medtænkende sagsbehandling. Fysisk planlægning anskues som et redskab til udvikling, herunder i forhold til erhvervsliv og detailhandel. Konkrete bosætningsinitiativer og udvikling af planlægning for nye udstykninger. Indsatser: Implementering af virksomhedsstrategien Et stærkt partnerskab skaber fordele for alle parter samt de identificerede indsatser i strategien. Assens Kommune er involveret i fællesfynske initiativer, herunder udviklingsrådet 2.0 og Fyns Fremtid. Der fremlægges en bosætningsstrategi til politisk godkendelse. Metode til effektvurdering: Antallet af langtidsledige skal med udgangen af 2015 være begrænset til 300. Befolkningsudviklingen Medlemsantallet i Udvikling Assens vokser Mål i 2016

75 Drift BUDGET Mål 2016 Udvalg: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Måloverskrift: Uddannelsesløft til jobparate ledige Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Sammenhæng til vision 2018: Et uddannelsesløft understøtter Vision 2018 ift. punktet Alle får en uddannelse: Vi vil i fællesskab arbejde for, at der er kvalificeret arbejdskraft til rådighed for vores erhvervsliv, idet Jobcentret igennem korte, jobrettede kurser, der gør ufaglærte til faglærte sikrer, at jobparate ledige besidder de kompetencer der efterspørges på arbejdsmarkedet. Effektmål: Langt sigt: Et generelt uddannelsesløft skal sikre, at der er velkvalificeret arbejdskraft til rådighed for virksomhederne i kommunen. Desuden skal et uddannelsesløft bidrage til at sænke antallet af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Mellemlangt sigt: Et generelt uddannelsesløft skal bidrage til at sænke antallet af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Kort sigt: Brugen af uddannelsesaktivering skal stige for begge målgrupper: I perioden 4. kvt kvt var 20 % af alle aktiveringsforløb for dagpengemodtagere af typen ordinær uddannelse. Dette skal i løbet af 2016 stige til 30 % I perioden 1. kvt 4. kvt var knap 10 % af alle aktiveringsforløb for jobparate kontanthjælpsmodtagere af typen ordinær uddannelse. Dette skal i løbet af 2016 stige til 25 % Fokusområder: Den største udfordring for gruppen af jobparate ledige (dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere) ift. at komme i job er overordnet set, at uddannelsesniveauet og kompetenceniveauet ikke svarer til det der efterspørges på arbejdsmarkedet. Målgruppen har behov for et uddannelsesløft for at komme i job. Reformen af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere, som løbende træder i kraft i 2015, har bl.a. fokus på, at ledige med behov skal have et reelt uddannelsesløft målrettet efterspørgslen på arbejdsmarkedet og hermed give den enkelte ledige bedre muligheder for at opnå varig beskæftigelse. I Assens kommune er der ligeledes stort behov for at have fokus på, at jobparate kontanthjælpsmodtagere, som enten ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse eller har en uddannelse der ikke efterspørges på arbejdsmarkedet kan få tilbud om uddannelsesindsats. Også for denne målgruppe gælder det, at tilbud om uddannelse altid skal gives ud fra en faglig vurdering af den enkelte lediges behov og ud fra hvilke områder der vil være gode jobmuligheder indenfor.

76 Drift BUDGET Indledning til budget Mål 2016 Indsatser: Borgere i målgruppen skal have en indsats med et uddannelsesrettet fokus, dvs. sagsbehandlere skal vejlede om uddannelsesmuligheder og efterfølgende jobmuligheder samt motivere borgerne til at se sig selv i en uddannelsessammenhæng. Viden om hvilke uddannelser og kompetencer der efterspørges af erhvervslivet tilvejebringes af Jobcentrets virksomhedskonsulenter via et tæt samarbejde med virksomhederne. Virksomhedskonsulenterne orienterer løbende sagsbehandlerne om udviklingen i efterspørgslen. Budget- og bevillings oversigt Dagpengemodtagere skal primært have uddannelsestilbud i form af de muligheder, der er indeholdt i Beskæftigelsesreformen - via en regional uddannelsespulje til korte erhvervsrettede uddannelsesforløb og en pulje til uddannelsesløft af arbejdsløse med færrest eller forældede kompetencer samt via 6 ugers jobrettet uddannelsesløft. Den økonomiske politik Likvide aktiver Metode til effektvurdering: Målinger på jobindsats.dk Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

77 Drift BUDGET Mål 2016 Udvalg: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Måloverskrift: Styrket samarbejde med virksomhederne Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Sammenhæng til vision 2018: Et styrket og udvidet samarbejde med virksomhederne er en videreførelse af et af målene for Målet understøtter intentionen i Vision 2018 ift. punktet Vækst og Udvikling: Vi har en aktiv og fleksibel beskæftigelsesindsats, hvor vi nedbringer ledigheden og medvirker til at skaffe kvalificeret arbejdskraft til det lokale erhvervsliv. Et styrket og udvidet samarbejde med virksomhederne bidrager til, at forbedre virksomhedernes rekrutteringsgrundlag, idet Jobcentret er en aktiv medspiller i at opkvalificere de ledige efter virksomhedernes behov og matche ledig med virksomhed. Et styrket og udvidet samarbejde er således også med til at nedbringe ledigheden. Effektmål: Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Langt sigt: Virksomhederne ser Jobcentret som en kompetent og brugbar samarbejdspartner ift. rekruttering af nye medarbejdere, fastholdelse af sygemeldte medarbejdere samt opkvalificering af medarbejdere og ledige. Det styrkede samarbejde bidrager til en forøgelse i antallet af arbejdspladser samt en varig højere beskæftigelsesgrad. Mellemlangt sigt: Den stigende kontakt og det øgede samarbejde med virksomhederne danner baggrund for, at der indgås formelle samarbejdsaftaler med en række virksomhederne om en virksomhedsrettet indsats for specifikke målgrupper. Kort sigt: Der etableres flere kontakter og samarbejder med virksomheder om bl.a. rekrutteringsbistand, fastholdelse af sygemeldte medarbejdere og virksomhedsrettede indsatser for sygemeldte og ledige borgere. Fokusområder: Strategien for Jobcentrets samarbejde med virksomhederne blev vedtaget og implementeret i efteråret Ultimo 2014 og primo 2015 har der været stor fokus på, at forankre den nye strategi og de ændringer strategien har medført internt (ny organisering, ny arbejdsfordeling etc.) samt at formidle den nye tilgang strategien har medført til samarbejdspartnere. I 2016 vil fokus være på, at knytte endnu tættere bånd til virksomhederne samt indgå formelle samarbejdsaftaler med en række virksomheder. Et tættere samarbejde og hyppigere kontakt med virksomhederne øger behovet for en struktureret tilgang til planlægning og afrapportering/opfølgning fra Jobcentrets side samt en platform til videndeling. Dette vil der således også være fokus på i I flere af de seneste reformer på beskæftigelsesområdet er der fokus på, at ledige og sygemeldte først og fremmest skal have en virksomhedsrettet indsats (fx sygedagpengereformen). Der vil derfor blive større efterspørgsel på praktikpladser på virksomhederne til de forskellige målgrupper. For at Jobcentret kan løfte opgaven med at etablere virksomhedspraktikker for endnu flere borgere end hidtil forudsætter det et fortsat tæt samarbejde med virksomhederne. I 2016 vil der endvidere være fokus på, at styrke det interne samarbejde mellem Jobcentrets Virksomhedsservice og Erhvervskontakten således, at virksomhederne reelt oplever 1 indgang når de ønsker, at udvide deres virksomhed både fysisk og medarbejdermæssigt.

78 Drift BUDGET Mål 2016 Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Indsatser: Formelle samarbejdsaftaler med virksomheder om en virksomhedsrettet indsats for forskellige målgrupper. Styrket samarbejde med Erhvervskontakten. Implementering af virksomhedsapp hos alle virksomhedskonsulenter og udvikling af arbejdsgange ifm. app en. Metode til effektvurdering: Assens Kommunes delplaceringer i Dansk Industris årlige rapport Dansk Erhvervsklima på områderne adgang til kvalificeret arbejdskraft og Jobcentrenes service overfor virksomhederne skal løbende forbedres. I 2014 blev Assens Kommune hhv. nr. 47 og 30 ud af 96 kommuner på disse parametre. Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

79 Drift BUDGET Mål 2016 Udvalg: Innovations- og medborgerskabsudvalget Måloverskrift: Styrkelse af det aktive medborgerskab Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Sammenhæng til vision 2018: Et grundlæggende princip i Vision 2018 Vilje til vækst er, at det er et fælles ansvar at skabe den vækst der skal komme borgere og virksomheder til gavn. Eller sagt på en anden måde - levende fællesskaber skaber vækst. Derfor skal der arbejdes aktivt med at understøtte det aktive medborgerskab i Assens Kommune Effektmål: Langt sigt: Borgerne i Assens Kommune deltager aktivt i lokaldemokratiet, og tager et medansvar for de kommunale velfærdsydelser samt for udvikling af lokalsamfund og hele Assens Kommune. Borgerne er stolte over at tage del i udviklingen af Assens kommune og er gode ambassadører for deres lokalsamfund. Mellemlangt sigt: En række initiativer styrker deltagelse og medansvar hos borgerne med udgangspunkt i deres forskellige ressourcer, interesser og behov. Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Kort sigt: Der udarbejdes politikker og strategier for de forskellige facetter af aktivt medborgerskab, gennemføres en analyse af potentialer i forhold til det aktive medborgerskab og i forlængelse heraf udformes en handleplan for de kommende års arbejde med udviklingen af det aktive medborgerskab. Fokusområder: Der vil være tre fokusområder: Skabelse af den kommunale velfærd sammen med borgerne for at få så meget velfærd som muligt for pengene og for at sikre at velfærden målrettes borgernes behov. Understøttelse af borgernes egen udvikling af lokalsamfundene for at skabe gode og attraktive lokalområder, der kan fastholde og tiltrække nye borgere i alle aldre. Styrkelse af den løbende demokratiske dialog med borgerne for at styrke borgernes deltagelse i de politiske beslutningsprocesser, sikre at beslutningerne løbende kvalificeres, og at borgerne engageres og tager ejerskab overfor kommunens udvikling.

80 Drift BUDGET Mål 2016 Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Indsatser: 1. Der skal formuleres en ny politik for aktivt medborgerskab, som dækker alle politikområder i kommunen. I forlængelse heraf skal der udvikles, afprøves, evalueres og iværksættes nye metoder til øget samskabelse mellem borgere, politikere og medarbejdere i Assens kommune. 2. Der skal formuleres en ny vision for udviklingen af lokalsamfund i Assens kommune. I forlængelse heraf skal der etableres lokalråd og en paraplyforening for alle lokalråd, som kan sikre borgernes inddragelse, medbestemmelse og dialog med politikerne i Assens kommune. 3. Der skal formuleres en strategi og en handleplan for brugen af digitale medier som et redskab til at understøtte inddragelse og dialog mellem Assens kommune og borgerne. 4. Der skal i forlængelse af Assens kommunes henvendelsesstrategi følges op med kontinuerlig støtte til borgerne i at blive selvhjulpne på de digitale platforme. Metode til effektvurdering: Der skal ske en kortlægning af borgernes deltagelsesniveau og holdning til deltagelse og medbestemmelse i Assens kommune og en senere opfølgning på udviklingen (Før-måling medio 2015 og forventet efter-måling ultimo 2017/primo 2018). Der skal endvidere gennemføres målinger af borgernes brug af digitale selvbetjeningsløsninger, herunder digital post. Mål i 2016

81 Drift BUDGET Mål 2016 Udvalg: Innovations- og medborgerskabsudvalget Måloverskrift: Innovation og helhed i den kommunale opgaveløsning Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Sammenhæng til vision 2018: Vision 2018 er kendetegnet ved vækst, udvikling og medborgerskab. Med begrænsede ressourcer kræver det dels større helhed og tværfaglighed i den kommunale administration og sagsbehandling dels nytænkning af den klassiske opgaveløsning i kommunen. Medarbejderne skal finde på nye og bedre indsatser med borgeren i centrum for opgaveløsningen og som led heri inddrage ressourcer fra borgere, virksomheder og foreninger samt ny teknologi/velfærdsteknologi. Effektmål: Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Langt sigt: Borgerens behov bliver imødekommet med bedre og evt. billigere velfærdsløsninger. Mellemlangt sigt: Organisationen arbejder tværfagligt fremfor i opdelte sektorer. Der arbejdes systematisk med tværfaglig udvikling og innovation, dels på udvalgte velfærdsområder, som udpeges af direktionen. Dels i de enkelte afdelinger og på de enkelte institutioner med afsæt i konkrete, lokale udfordringer. Nye løsninger implementeres i alle relevante dele af den kommunale organisation. Kort sigt: Der arbejdes bevidst med at ændre organisationskulturen, således at de centrale udfordringer i fht. vækst og udvikling, bosætning og uddannelse sætter dagsordenen for det tværfaglige og innovative arbejde. Det tværfaglige samarbejde samt innovationsmetoder og - kultur blandt ledere og medarbejdere udvikles og understøttes gennem handleplanen for Prof på Tværs. Fokusområder: Der sættes fokus på at tænke såvel velfærdsteknologiske og digitale løsninger som ressourcer fra borgere, virksomheder og foreninger med i alle tværfaglige og innovative løsninger. Indsatser: 1. Der udarbejdes en strategi for udbredelsen af det tværfaglige og innovative samarbejde, Prof på Tværs. Strategien skal afstikke den nødvendige retning og lægge op til et kulturskifte. I forlængelse af strategien udarbejdes en handleplan for Prof på Tværs. Handleplanen omfatter relevant kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere, procesbistand til udvalgte netværk, nye motivationssystemer samt målrettet videndeling og kommunikation. 2. Der udarbejdes en strategi for den velfærdsteknologiske udbredelse i Assens kommune. I forlængelse af strategien udarbejdes en handleplan, som omfatter dels principper for de velfærdsteknologiske investeringer, dels relevant kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere samt processtøtte til implementering og effektrealisering. Der udarbejdes en strategi for forbedring af den digitale infrastruktur i Assens kommune samt en handleplan for gennemførelsen af konkrete kommunale aktiviteter til forbedring at mobil- og bredbåndsforbindelser i kommunen.

82 Drift BUDGET Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Mål 2016 Metode til effektvurdering: På kort sigt er der fokus på den interne kulturforandring. Der gennemføres en baseline måling af barrierer for det tværfaglige samarbejde og en årlig måling af innovationskulturen i Assens Kommune. Derudover gennemføres systematiske halvårlige evalueringer af de nedsatte netværks resultater. Der gennemføres relevante benchmark målinger i fht. den velfærdsteknologiske udbredelse i Assens kommune. På langt sigt er der fokus på effekterne for borgerne og virksomhederne i forhold til vækst og udvikling, bosætning og uddannelse. Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

83 Drift BUDGET Mål 2016 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Indledning til budget Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Måloverskrift: Tværfaglig indsats for unge med misbrug Sammenhæng til vision 2018: Unge med misbrug har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. En tværfaglig indsats for at hjælpe de unge med at komme ud af deres misbrug understøtter således målet i Vision 2018 om, at flest mulig unge gennemfører en ungdomsuddannelse. En indsats for unge med misbrug understøtter desuden målet i sundhedspolitikken Sammen om Sundhed hvor fokus bl.a. er på, at iværksætte en tidlig indsats overfor børn og unge og give en hjælpende hånd til sårbare og udsatte grupper. Effektmål: Langt sigt: På lang sigt er målet, at målgruppen opstarter i og gennemfører en ungdomsuddannelse eller kommer i varig beskæftigelse. Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016 Mellemlangt sigt: 90 % af målgruppen kommer ud af misbruget, så dette ikke længere står i vejen for deres vej ud af offentlig forsørgelse. Kort sigt: Målet på kort sigt er, at afdække hvor mange unge uddannelseshjælpsmodtagere mellem 18 og 25 år, der har et misbrug, som forhindrer dem i, at have en velfungerende hverdag med uddannelse og/eller job samt at etablere individuelle, helhedsorienterede og tværfaglige indsatser for målgruppen. Fokusområder: De svageste grupper af ledige har ekstra svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet og er dermed i støre risiko for at blive fastholdt i længerevarende ledighed. Der er derfor skærpet fokus på de svageste grupper og på at tilbyde dem en tværfaglig indsats, der kan bringe dem tættere på selvforsørgelse. En sådan gruppe er de unge ledige med misbrug. En del unge uddannelseshjælpsmodtagere i alderen år vurderes at have et misbrug, som er en barriere for, at de kan fungere i hverdagen og komme godt i gang med et ungdomsliv med uddannelse, fritidsjob og fritidsaktiviteter. Målgruppen er heterogen misbruget kan variere i omfang og ligeledes kan årsagerne til misbruget. Misbruget kan være det primære problem eller det kan være symptom på underliggende problemer eksempelvis sociale eller psykiske problemer og det kan være selverkendt eller de unge kan benægte misbruget. Ens for størstedelen af målgruppen er, at de har brug for hjælp til at håndtere hele deres livssituation og ikke blot snæver hjælp til at håndtere misbruget. Det er derfor afgørende at have fokus på både at afhjælpe selve misbruget, men også evt. bagvedliggende årsager og skabe en livsparathed, der sætter den unge i stand til at have et aktivt og velfungerende ungdomsliv. Dette forudsætter en helhedsorienteret indsats, hvor fokus er på den unges samlede liv og velbefindende, og hvor der kan iværksættes tværfaglige indsatser, der supplerer hinanden.

84 Drift BUDGET Mål 2016 Indsatser: Indledning til budget Screeningsværktøj: Der skal tages et fælles screeningsværktøj i brug, der kan afdække misbrug. Helhedsorienteret og tværfaglig indsats: Der skal etableres en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, der kan håndtere både de unges misbrug samt evt. bagvedliggende sociale eller psykiske problematikker. Metode til effektvurdering: Budget- og bevillings oversigt Den økonomiske politik Likvide aktiver Oversigt over politikområder og blokke Mål i 2016

85 Bilag: 3.2. Budget Anlæg - 1. behandling Udvalg: Byrådet Mødedato: 16. september Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

86 Anlæg ANLÆGSBUDGET IDEOPLÆG FORORD Forord Hermed oplæg til anlægsbudget til 1. behandling. Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Forslag til investeringsoversigt indeholder anlægsinvesteringer for 280 mio. kr. fordelt over budgetperioden Af de 280 mio. kr. er 118 mio. afsat som en pulje til udmøntning i forbindelse med 2. behandling af budget Oversigt øvrige idé-oplæg Forslag til investeringsoversigt Oversigt over øvrige forslag

87 Anlæg IDEOPLÆG INVESTERINGSOVERSIGT 1. behandling i Byrådet Investeringsoversigt - 1. behandling i Byrådet 2015 Klik på pilene for at gå til ide-oplæg Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projekter markeret med orange er overført fra drift (generel overførsel - ikke de årlige overførsler) Projekter der er markeret med blåt er igangsat og fortsætter i overslagsår. Beløbet ændret. Ændring skyldes at projektet ikke bliver færdigt i 2015 og restbeløbet søges overført til 2016 og Ændringen forelægges Byrådet den 26/8 ved 2. budgetopfølgning. Nr. Anlæg (i 1000 kr.) 2016 (incl. 2. budgetopf. 2015) 2017 (incl. 2. budgetopf. 2015) Total (incl. 2. budgetopf. 2015) Økonomiudvalg Administrativ organisation Nedrivning af tomme kommunale bygninger Risikostyring Risikostyring Innovations- og Medborgerskabsudvalg IT og velfærdsteknologi IT fællesadministration Digitaliseringspulje Ny server- og storageinstallation Velfærdsteknologi - Velfærdsteknologipuljen Miljø- og Teknikudvalg Miljø og natur Vandløbsområdet Vand og Naturplaner Grundvandssikring og skovrejsning Klimatilpasning Veje, grønne områder og kollektiv trafik Pulje trafiksikkerhed m.v Udskiftning af gadelysarmatur Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet Havnenære arealer, CampOne Assens Strand & tidligere 23 entreprenørgård Asfalt, efterslæb og opgradering (kontrakt) Asfalt, efterslæb og opgradering (fra drift) Renovering og udskiftning af broer Cykelstier og kantbaner

88 Anlæg IDEOPLÆG Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Veje, grønne områder og kollektiv trafik Pulje trafiksikkerhed m.v Udskiftning af gadelysarmatur Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet Klik på pilene for at gå til ide-oplæg Havnenære arealer, CampOne Assens Strand & tidligere 23 entreprenørgård Asfalt, efterslæb og opgradering (kontrakt) Asfalt, efterslæb og opgradering (fra drift) Renovering og udskiftning af broer Cykelstier og kantbaner Forbedret fremkommelighed Ny adgangsvej til sommerhusområdet Asnæs Stianlæg vest om campingpladsen på Asnæs grader Havn og Bælt, Stedet Tæller - Realdania Vedligeholdelse kommunale bygninger Bygningsvedligeholdelse (fra drift) Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud Energimærkning af kommunale bygninger Fortsat områdefornyelse Kultur- og Fritidsudvalg Kultur og fritid Museum Vestfyn Ungdomskulturhus Glamsbjerg Haarby haludvidelse og svømmehal Pulje til udendørsarealer sport og fritid 0 69 Den grønne platform (Skole+) Børne- og Uddannelsesudvalg Skole Social- og Sundhedsudvalg Sundhed Træningsredskaber Træningsredskaber - hjælpemiddeldepotet Indretning af parterreetage på Birkely til daghjem Plejecentre, bosteder og aktivitet Omdannelse af servicearealer ved Flemløse Plejehjem til plejeboliger Aktivcenteret Glamsbjerg - udvidelse af køkken Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg Erhvervsfremme, Boligpolitik og Bosætning Jordforsyning Anlæg excl. jordforsyning i alt Heraf udgifter Heraf indtægter

89 Anlæg IDEOPLÆG Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg Erhvervsfremme, Boligpolitik og Bosætning Jordforsyning Klik på pilene for at gå til ide-oplæg Anlæg excl. jordforsyning i alt Heraf udgifter Heraf indtægter Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Anlæg og jordforsyning i alt Heraf udgifter Heraf indtægter Projekter markeret med orange er overført fra drift (generel overførsel - ikke de årlige overførsler) Total Projekter der er markeret med blåt er igangsat og fortsætter i overslagsår (incl budgetopf. 2015) getopf. 2015) (incl. 2. bud (incl budgetopf ) Projekter overført fra 2015 til 2016 og I Enighedsforslag alt Anlægsramme I alt Anlægsramme I Resterende forhold til oprindeligt projekter materiale er følgende rettet/ændret Nr. Anlæg (i 1000 kr.) Kommunal grundkapital - Alment byggeri - Brylle 3.250

90 Anlæg IDEOPLÆG ØVRIGE IDÉ-OPLÆG Øvrige forslag / Idé-oplæg Klik på pilene for at gå til ide-oplæg Nr. Anlæg (i 1000 kr.) Total Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Økonomiudvalg Administrativ organisation Arvesølvslisten Medtages under forudsætning af salg af Sundhedscenter 2 Opdatering kommunale udlejningsejendomme/tomme bygn Kommunal grundkapital - Alment byggeri - Plumgrunden, Assens Innovations- og Medborgerskabsudvalg IT og velfærdsteknologi Digital infrastruktur Miljø- og Teknikudvalg Miljø og natur Natur og Friluftsstrategi Kommunal Skov ved Brylle Projektering kanal ved Helnæs Bugt Blå Støttepunkter Veje, grønne områder og kollektiv trafik Asfalt, efterslæb og opgradering P-plads ved Aarupskolen m. fl Øvrige planlagte krydsombygninger på Landevej 501, Odense - 34 Middelfart Asymmetriske kryds Elektronisk forvarsling Søndergårdevej/Gelstedvej i Aarup Etablering af cykelsti og LAR-anlæg, Tommerup Vest, Tommerup Fodgængertryk (signal samt fodgængerfelt på Tallerupvej i 38 Tommerup) Regulering af kryds ved P-plads ved Haarby kirke Nødvendig udskiftning af gadebelysningsanlæg Strandpromenade Etablering af ekstra badebro på Assens Næs Strand Optimering af parkeringsareal på Næs Omlægning af Søndre Ringvej Koppenbjergsvinget (projektet er under bearbejdning) 0 0 Vedligeholdelse kommunale bygninger Pulje til bygningsbevaring Bygningsvedligehold - efterslæb indvendig Planlagt Bygningsvedligehold Landsbypulje

91 Anlæg IDEOPLÆG Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg 42 Etablering af ekstra badebro på Assens Næs Strand Optimering af parkeringsareal på Næs Omlægning af Søndre Ringvej Koppenbjergsvinget (projektet er under bearbejdning) 0 0 Vedligeholdelse kommunale bygninger Pulje til bygningsbevaring Bygningsvedligehold - efterslæb indvendig Planlagt Bygningsvedligehold Landsbypulje Elektronisk aflæsning af energiforbrug Energi 2.0 Energioptimering og Bygningsvedligehold af Kommunale Bygninger 56 Fjernvarme til kommunale bygninger i Brylle Fjernvarme til kommunale bygninger i Gummerup Kultur- og Fritidsudvalg Kultur og fritid Pulje til forsamlings- og klubhuse Kunstpulje Danskerens digitale bibliotek (DDB) Tilbygning til Glamsbjerghallen, i henhold til halstrategien Aaruphal - udvidelse Netball Skydelokaler Fyrtårn Tommerup Assens Bibliotekernes fysiske rammer Søbad i Assens Industrien i Aarup Omklædningsrum Skalbjerg Renovering af Willemoesgården Udendørsanlæg ved Arena Assens Børne- og Uddannelsesudvalg Skole Digitalisering i henhold til strategi for digitalisering Kloakseparering Aarup og Gummerup skoler PCB-renovering i Assens Kommune Ud- og ombygning Glamsbjergskolen Ud- og ombygning Tommerup Skole Beton- og facaderenovering Tommerup Skole Overmarksgården - maskinhus Ebberup skole - træpavillon Social- og Sundhedsudvalg Sundhed Plejecentre, bosteder og aktivitet Aktivitetscenter på specialområdet Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg Erhvervsfremme, Boligpolitik og Bosætning Ny Havneplads Områdefornyelse af Marinatorv Promenade langs marina Sammenhængende stiforløb imellem Bymidte og Marinaområde Byfornyelse ved Plums arealer i Assens bymidte

92 Anlæg IDEOPLÆG Forord Sundhed Plejecentre, bosteder og aktivitet Aktivitetscenter på specialområdet Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg Erhvervsfremme, Boligpolitik og Bosætning Ny Havneplads Områdefornyelse af Marinatorv Promenade langs marina Sammenhængende stiforløb imellem Bymidte og Marinaområde Byfornyelse ved Plums arealer i Assens bymidte Jordforsyning Køb af jord Salg af jord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Anlæg excl. jordforsyning i alt Heraf udgifter Heraf indtægter Oversigt øvrige idé-oplæg Anlæg og jordforsyning i alt Heraf udgifter Heraf indtægter Resterende projekter I alt Anlægsramme I forhold til oprindeligt materiale er følgende rettet/ændret : Arvesølv indtægt salg af Sundhedscenter PCB-renovering i Assens Kommune : reviderede beløb

93 Anlæg IDEOPLÆG Forord 1 Nedrivning af tomme kommunale bygninger Projektnavn: Adresse / lokation: Børnehaven Spiloppen, Tidl. spejderhytte i Haarby m.v. Politisk udvalg: Økonomiudvalget Kontaktperson: Christopher M. Rau Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Tilpasning af kommunal bygningsmasse Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet I takt med, at der sker organisatoriske ændringer og fysisk fraflytning af kommunale bygninger overdrages disse til kommunens Ejendomsadministration med henblik på fremtidig drift og håndtering af disse. Såfremt der ikke findes en kommunal anvendelse for bygningerne arbejdes der for et salg af disse, som godskrives kommunens arvesølvsliste ved salg. Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Enkelte bygninger egner sig ikke som salgsobjekt, grundet bygningens karakter, beliggenhed m.v., hvorfor disse med tiden kommer til at henligge ubenyttet og langsomt forfalder - dette er hverken i kommunens eller i særdeleshed i lokalområdets interesse. Med Ejendomsadministrationen som driftsansvarlig og tovholder, ønskes/vil der i samarbejde med relevante medarbejdere fra plan- og bygningsafdelingen blive foretaget en screening af konkrete tomme kommunale ejendomme med henblik på at få afdækket, om det ud fra en såvel økonomisk som planmæssig interesseafvejning måtte være hensigtsmæssigt, at nedrive den/de konkrete ejendomme. Det skal bemærkes, at midler fra nedrivningspuljen, som er forankret i planafdelingen ikke kan benyttes til nedrivning af kommunale bygninger. Definere behov og ønsker Der kan i skrivende stund ikke gives et præcist tal på behovet for og omfanget af mulige bygninger til nedrivning, da billedet konstant vil ændre sig, og ovenstående screening skal gennemføres inden der kan træffes beslutning om evt. nedrivning, hvorfor det anmodede beløb blot er udtryk for bedste bud på nuværende tidspunkt. Det er meget svært på forhånd at fastsætte en forventet udgift til nedrivning, idet bygningens karakter, herunder muligt indehold af skadelige bygningsdele kan fordyre nedrivningen væsentligt. Behovsanalyse Ejendomsadministrationen råder på nuværende tidspunkt over 2 tomme daginstitutioner i Haarby (Regnbuen, Spiloppen og Jordløse), Nybo i Tommerup samt en spejderhytte i Haarby. Der til kommer der daginstitutionen Solbakken i Tommerup samt Barløsevej 47, Assens. Der kan/vil løbende komme nye bygninger til. Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Ovenstående besparelse på den afledte drift tager sit udgangspunkt i, at der f.eks. for de p.t. tre tomme kommunale børnehaver i børnehaver i Haarby/Tommerup alene er afsat kr i årlige driftsmidler. Der vil som udgangspunkt altid kunne realiseres en besparelse på den afledte drift ved en nedrivning.

94 Anlæg IDEOPLÆG Opdatering kommunale udlejningsejendomme - tomme bygninger Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Kommunale bygge- og anlægsarbejder Økonomiudvalget Kontaktperson: Christopher M. Rau Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Det har i forbindelse med håndteringen af de kommunale udlejningsejendomme og de tomme kommunale bygninger vist sig nødvendigt løbende at foretage enkeltstående investeringer med henblik på optimering af bygningerne. Baggrunden for investeringerne kan for udlejningsejendommene bl.a. bestå i arbejder/renoveringer, som er nødvendige for opfyldelsen af de forpligtelser vi har som udlejer. For de tomme byninger kan det dreje sig om udgifter til omlægning af låsesystemer, manglende fjernelse af f.eks. it-løsninger eller sikring af brandmæssige forhold i forbindelse med en omlægning af den pågældende ejendom henblik på en ibrugtagning ("klargøring"). Ejendomsadministrationen råder ikke over et selvstændigt budget og søger midler til bygningsvedligeholdelse, men har samtidigt et behov for at kunne igangsætte konkrete arbejder med henblik på optimering af kommunens ejendomme som beskrevet. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Den beskrevne økonomi bygger på en forventning om løbende nødvendige arbejder. Det generelle indtryk er, at der i forbindelse med håndtering af de beskrevne ejendomme er et løbende behov for midler til "klargøring" og optimering af ejendommene for at sikre den fremtidige drift og ibrugtagning. Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Ingen afledt drift

95 Anlæg IDEOPLÆG /4 Risikostyring Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Økonomiudvalget Kontaktperson: Gitta Ravn Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet For perioden forventes flg. anvendelse af midler: *Forsat udbygning og udskiftning af tyverialarmanlæg *Forsat udbygning og udskiftning af mekanisk sikring - herunder adgangskontrol *Afholdelse af en årlige sikringsdage relateret til anlægsprojekter med forskellige temaer for både ledere og decentrale enheder *Mærkning af tyvetækkeligt udstyr *Forsat brandsikring på kommunale institutioner *Forsat etablering af lækagesikring *Gennemførelse og videreudvikling af køretekniske kurser. Afholdelse af ERFA-dage i relation til adgangskontrol og brandsikring. Gennemgang af skoler i relation til tætning af kabler(brandrisiko.) * Styring og udbygning af adgangskontrol til conventus-bookingsystem. I 2016 er ,- kr. kontraktligt bundet. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Det (Skriv er vigtigt hvilke, at fx standarden speciel ventilation for de tekniske eller øvrig installationer teknisk overholdes installation, ved speciel således gulvbelægning, at der kan gennemføres mørklægning udbud udstyr på den mv.) afledte drift, så driftsudgiften kan holdes nede. Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Driften skal tildeles bygningsvedligeholdelse.

96 Anlæg IDEOPLÆG Forord 6 Kommunal grundkapital - Alment byggeri - Plumgrunden Projektnavn: Adresse / lokation: Plumgrunden Assens Politisk udvalg: Økonomiudvalget Kontaktperson: Christopher M. Rau Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Øget bosætning Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Opførelse af alment byggeri beror på en kommunal vurdering af behovet og kræver en kommunal godkendelse, idet finansieringen forudsætter en kommunal medfinansiering (kommunal grundkapital), som p.t. er på 10 % af byggeriets samlede anlægssum. Ved en godkendelse giver kommunen på statens vegne tilsagn om ydelsesstøtte, og kommunen forpligter sig på indskud af kommunal grundkapital samt garantistillelse for dele af låneoptagelsen. Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Fyns almennyttige Boligselskab har fremsendt et ideoplæg om opførelse af ca. 60 boliger på Plumgrunden i Assens. Boligselskabet har mulighed for at erhverve byggeret til ca etageareal, hvilket vil give en samlet anskaffelsessum på ca. kr , hvilket udløser en kommunal grundkapital på kr Områdets anvendelse skal planlægges igennem en ny lokalplan, hvorfor boligerne forventes at kunne stå klar ca. 3 år efter en igangsættelse af planprocessen. Byggeriet kan evt. etableres i to etaper, men man skal være opmærksom på, at den kommunale grundkapital er midlertidigt nedsat til 10 % til udgangen af 2016, hvorefter den forventeligt vil stige til 14 %. Der skal ske delvis kommunal medfinansiering af infrastruktur og områdefornyelse for Plumgrunden, hvilket der udarbejdes en særskilt anlægsblok for. Definere behov og ønsker Etableringen af alment byggeri på Plumgrunden er en del af en større plan for udvikling af området med henblik på at forstærke byfortætningen i Assens by og forbedre de bymæssige centerfaciliteter. Behovsanalyse Behovet for nyt alment nybyggeri i kommunen er i skrivende stund ikke afdækket, men indgår som en del af revisionen af planstrategien for Assens Kommune. Etablering af nyt alment i kommunen kan i høj grad være med til at kommunens bosætningsstrategi, hvis overordnede formål er øget bosætning i kommunen. Nyt alment byggeri kan således være med til at understøtte en positiv udvikling for befolkningstilvæksten i kommunen samtidig med, at der etableres nogle attraktive og tidssvarende boliger, som efterspørges af lejemarkedet, der i dag spænder meget vidt. Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Som udgangspunkt er der ingen afledt drift af etableringen af nyt alment byggeri. Formålet er at understøtte befolkningstilvæksten, hvor om kan bemærkes, at den budgetmæssige tommelfingerregel er, at den samlede kommunale gevinst pr. ny indbygger er på kr pr. år.

97 Anlæg IDEOPLÆG IT fællesadministration Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Innovations- og medborgerskabsudvalget Kontaktperson: Torben Christiansen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Indkøb af IT-hardware til understøttelse af IT-udviklingen. Oplægget skal understøtte det politiske mål om innovation i den kommunale opgaveløsning, idet der skal findes på nye og bedre løsninger bl.a. ved brug af ny teknologi og/eller velfærdsteknologi. Definere behov og ønsker Anlægsblokken indeholder køb af teknologisk hard-ware, der understøtter medarbejdere og ledere. Det drejer sig om bl.a. PC-udskiftninger, mobile enheder, netværks-opgradering. Behovsanalyse Den generelle it-udvikling for mobile enheder, herunder øget fleksibilitet for ledere og medarbejdere, har betydet et øget pres på indkøb af tablets og smartphones. Der er i foråret 2014 foretaget en analyse, der belyser brugen og nytteværdien af de mobile enheder. Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Ingen afledt drift.

98 Anlæg IDEOPLÆG Digitaliseringspulje Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Innovations- og medborgerskabsudvalget Kontaktperson: Torben Christiansen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Oplægget skal understøtte det politiske mål om innovation i den kommunale opgaveløsning, idet der skal findes på nye og bedre løsninger bl.a. ved brug af ny teknologi og/eller velfærdsteknologi. Nogle af digitaliseringsopgaverne udspringer således af Assens Kommunes egne udviklingsinitiativer, mens andre er obligatoriske opgaver, som er afledt af de fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategier. Digitaliseringspuljen skal anvendes til at sikre implementeringen af nye tekniske løsninger, herunder ændringen af eksisterende arbejdsgange, kompetenceudvikling af medarbejdere samt adfærd blandt vores borgere. De præcise udgifter til mange af delprojekterne er endnu ukendte, idet handleplanerne for den kommende fælleskommunale digitaliseringsstrategi pt. er under udarbejdelse. Forventes klar i 2. eller 3. kvartal Definere behov og ønsker Forud for implementeringen af nye digitale løsninger, udarbejdes der for hvert projekt en business case, som beskriver hhv. behov, investering og effekt af projektet. Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) På baggrund af de konkrete business cases indregnes effekterne i driftsbudgetterne. Eksempelvis er der allerede på det administrative område indregnet effektiviseringseffekter svarende til en reduktion af 17 stillinger frem mod 2018.

99 Anlæg IDEOPLÆG Ny server- og storageinstallation Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Innovations- og medborgerskabsudvalget Kontaktperson: Torben Christiansen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Den nuværende serverløsning i Assens Kommune har en alder på ca. 6 år og kræver en udskiftning for at håndtere kravene til Skole IT og administrativ IT. Udskiftningen gør det også muligt at understøtte det politiske mål om innovation i den kommunale opgaveløsning, idet der skal findes på nye og bedre løsninger bl.a. ved brug af ny teknologi. Definere behov og ønsker Nuværende servere er ved at være forældet. Med den nye IT-mæssige samling af administrativ IT og Skole IT i samme løsning samt øget brug af dokumenthåndtering (ESDH) er presset på servere og datalagre stigende og kapacitetsgrænsen er nået. For at sikre fortsat IT-driftssikkerhed, skal serverløsningen moderniseres, så serverteknologi, datalagring m.m. baserer sig på de nyeste standarder og med en skalerbarhed, der kan holde de næste 5-6 år. Løsningen håndterer pt. ca PC-ere og ca brugere. Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Driftsomkostningerne undersøges men forventes på et neutralt niveau. Et evt. lille udsving kan være en mindre udgift baseret på, at serviceudgifter på nyt udstyr som oftest er billigere end på ældre udstyr.

100 Anlæg IDEOPLÆG Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Velfærdsteknologi - Velfærdsteknologipuljen Projektnavn: 10 Adresse / lokation: Assens Rådhus, Rådhus Allé 5, 5610 Assens Politisk udvalg: Innovations- og medborgerskabsudvalget Kontaktperson: Torben Christiansen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Oplægget skal understøtte det politiske mål om innovation i den kommunale opgaveløsning, idet der skal findes nye og bedre løsninger bl.a. ved brug af ny teknologi og/eller velfærdsteknologi. Midlerne i Velfærdsteknologipuljen skal endvidere sikre, at vi kan leve op til: - Nationale og regionale strategier - Vision Vi fornyer velfærden, Assens Kommunes strategi for velfærdsteknologi Definere behov og ønsker Midlerne skal gå til afprøvning og implementering af relevante teknologier med afsæt i Assens Kommunes strategi for velfærdsteknologi, Vi fornyer velfærden, og en prioriteringsplan (Acadre 13/1854), som IMU drøftede i februar Forud for afprøvning og implementering af nye velfærdsteknologier vil der blive udarbejdet projektbeskrivelser inklusiv beskrivelse af effektmål (business cases), som forholder sig til: 1. Effekter i forhold til borgernes livskvalitet 2. Effekter i forhold til medarbejdernes arbejdsmiljø (fx sygefravær og arbejdsskader) 3. Effekter i forhold til økonomi (arbejdskraftsbesparende teknologier) Konkret igang sættes projekter i følge prioriteringsplanen. Derudover kan der igangsættes projekter, som ikke allerede er planlagt, i fbm. ombygning af Kildebakken og modernisering af Duedalen. Behovsanalyse Assens Kommune har indgået samarbejde med Blue Ocean Robotics om at identificere tunge arbejdsgange og services, hvor vi kan forbedre forholdene for borgere og medarbejdere. På baggrund af det, der bliver identificeret, arbejdes der i videre med de projekter, hvor det giver mening i forhold til borger, medarbejder og økonomi. Derudover kunne det være relevant i de kommende år at undersøge mulighederne for brug af fx telemedicin. Samtidig vil det blive prioriteret, at udbrede velfærdsteknologi til nye områder af organisationen og nye borgergrupper. Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) På baggrund af prioriteringsplanen vil hvert enkelt projekt blive vurderet pba. en egentlig business case/effektmåling. Derfor er de indregnede afledte driftsindtægter et udtryk for generelle forventede mål i forbindelse med investeringer i velfærdsteknologipuljen. Ved budgetforliget i 2015 blev der vedtaget afledte driftsbesparelser påfølgende beløb: 2016: -1,5 mio. 2017: -1,5 mio. og ,0 mio. Ved en investering på 4 mio. kr. forslåes det, at der i 2018 yderligeres opnåes besparelse på 0,5 mio. kr. og på 3 mio. kr. i 2019.

101 Anlæg IDEOPLÆG Digital infrastruktur Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Innovations- og medborgerskabsudvalget Kontaktperson: Torben Christiansen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet En god digital infrastruktur er blevet et krav for både borgere og virksomheder, som er afhængige af at bruge internet og mobiltelefoni i deres hverdag. På mange måder kan det sammenlignes med kravet om el og vand, som i dag er en forudsætning for enhver dansker. Behovet for bedre netværksforbindelser stiller store krav til udbygning og forbedring af den eksisterende digitale infrastruktur i kommunen, og kræver, at der fokuseres på udnyttelsen af ny teknologi. Samtidig er en god digital infrastruktur en forudsætning for den fortsatte digitalisering af Danmark, hvor flere opgaver efterhånden digitaliseres. Både bredbåndsforsyning og mobildækning i høj kvalitet er vigtige faktorer for bosætningen og den lokale vækst, og her er det vigtigt, at det aktive medborgerskab udnyttes. Vi skal bruge borgerne aktivt og understøtte deres arbejde i lokalsamfundene. I Assens Kommune arbejdes der derfor tværorganisatorisk med projektet om bedre digital infrastruktur. Der er udarbejdet en strategi for digital infrastruktur i Assens Kommune , og her arbejdes med indsatser inden for tre spor, som er: mobildækning, hotspots og bredbånd. I budget 2016 er der afsat 2 mio. kr. fordelt på de 3 spor: Mobildækning 0,5 mio. kr. Hotspots 1,0 mio. kr. Bredbånd 0,5 mio. kr. Arbejdet om en forbedret digital infrastruktur lægger sig samtidig til Erhvervsstyrelsens og regeringens udmeldinger på området. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Ingen afledt drift.

102 Anlæg IDEOPLÆG Vandløbsområdet Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Annette Bæk Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet I Assens Kommune er der flere strækninger der ikke lever op til deres målsætning. For på sigt, at kunne skabe målopfyldelse skal der ske forskellige tiltag. Blandt andet er der rørlagte strækninger, som skal genåbnes. Af mulige vandløb hvor der skal ske en genåbning, kan blandt andet nævnes Kærum Å, Holevad Bæk, Langedilafløbet og Østerløbet. For at målopfylde, skal der flere steder skabes faunapassager, herunder kan blandt andet nævnes et projekt i Åsemosebækken ved Langsted. I forbindelse med at der er blevet lavet fysisk gennemgang i flere af de offentlige vandløb, er der kendskab til flere steder, hvor der med få midler, eks. udlægning af gydegrus og skjulesten, kan skabes bedre fysiske forhold og hermed hæve vandløbets tilstand. Det er en forudsætning for gennemførelse af flere af projekterne, at der kan hjemtages medfinansieringsmidler fra FERV og/eller Havørred Fyn. For at kunne komme i betragtning til eksterne midler, er det en forudsætning, at Assens Kommune selv har en med financieren til udførelse af projekterne. Der kan med fordel afsættes en pulje, så Assens Kommunen kan imødekomme mindre restaureringsprojektforslag fra lodsejere og lystfiskere. Der er flere strækninger, hvor der er problemer med sandvandring. For at kunne skabe målopfyldelse på disse strækninger, skal der etableres flere sandfang. Der er ligeledes flere strækninger med meget ringe fald, hvor der sker en uhensigtsmæssig aflejring af materialer på vandløbsbunden. Disse strækninger kan med fordel indsnævres så vandhastigheden øges og eventuelt materiale videreføres til et sandfang hvor det aflejres og opgraves. Endelig arbejdes der på at etablere flere beplantninger langs vandløbene og derved skabe variation i vandløbene til fordel for flora/fauna. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Ingen afledt drift

103 Anlæg IDEOPLÆG Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Anlægsudgifter i kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Vand og Naturplaner Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Annette Bæk I alt Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Naturen har en central plads i Vilje til Vækst : Vi skal have fokus på vores varierede dejlige natur med masser af muligheder for friluftsliv og livskvalitet. Vi vil bl.a. sikre en rig og varieret natur også af hensyn til biodiversitet og et godt miljø. Vi vil udvikle flere sammenhængende naturområder af høj kvalitet. Derudover er Assens Kommune er ansvarlig for opfyldelse af Natura 2000-målsætninger samt opfyldelse af vandområdeplaner, herunder etablering af vådområder mv.. Assens Kommune har samtidig en opgave med beskyttelse af den biologiske mangfoldighed i kommunen. I den forbindelse skal bl.a. anvendes midler til: 1) Naturprojekter i områder under tilgroning, som rummer væsentlige biologiske værdier (rydning, hegning etc.) 2) Etablering af ny natur i form af f.eks. vådområder, rigkær, naturprojekter (bl.a. medfinansiering) 3) Naturgenopretningsprojekter mv. i kommunale og privatejede områder 4) Indsatser for bilag IV-arter (strengt beskyttede arter jf. Habitatdirektivet) 5) Fredede områder, hvor kommunen har en pligt til at gøre en indsats 6) Hel eller delvis finansiering af rekreative faciliteter i form af stier, opholdssteder, information etc. vedrørende eksisterende og nye naturområder Assens Kommune er i gang med at gennemføre et naturprojekt (kaldet Life 70), som er del af kommunens Natura 2000-indsats ved Odense Å. Dette projekt indgår i et større EU-medfinansieret Life-projektet, som Assens Kommune deltager i sammen med 5 andre kommuner. I den forbindelse har vi forlods fået udbetalt en del af budgettet. Dertil skal lægges en årlig egenfinansiering på kr., som spares op til projektets gennemførelse. Projektperioden slutter med udgangen af Hvis ikke pengene anvendes til dette formål skal til tilbagebetales til EU. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Ingen afledt drift

104 Anlæg IDEOPLÆG Natur og Friluftsstrategi Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Annette Bæk Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet I forlængelse af Natur og Friluftsstrategien afsættes en årlig pulje til at understøtte vækststrategien samt at flere vil bo her. Borgerpanelundersøgelser samt regionale undersøgelser peger på at, den væsentligste årsag til at bo i Assens Kommune er den flotte natur. Bosætningsstrategien skal derfor understøttes ved udvikling og markedsføring af de fantastiske naturmæssige værdier samt den bynære natur. Puljen skal finansiere skiltning, kortmateriale, mærkning af stier, etablering af nye stier (til vandrere, løbere, ridende, dykkere m.fl.), friluftsportalen, mountainbikeruter, søer, hundeskove, rekreative områder, friluftsaktiviteter, arrangementer som skovens dag, naturens dag etc. I prioriteres etablering/færdiggørelse af en kystnær vandrerute fra Damsbo skov til Å strand (ca. 20 km), en indsats for ålen og løvfrøen, hundeskove, mountainbike ruter, ridestier etableres i samarbejde med lokale grupper, etablering af blå støttepunkter langs Lillebælt og formidling af kulturhistoriske spor i landskabet ligesom er, vil forsøgt etableres et samarbejde med relevante parter om et formidlingsprojekt vedrørende Saruppladsen. Formidlingsindsatsen i form af skilte, kortmateriale etc. prioriteres også med disse midler. Definere behov og ønsker Der er et stort behov for at fremme friluftsliv og dermed sundhed, fordybelse, fællesskab, motion, livsglæde. Mange borgere værdsætter naturoplevelser og nem adgang til naturen, herunder den nære natur. Behovsanalyse I borgerpanelundersøgelsen i sept i forbindelse med Vision 2018 og aktivt medborgerskab bliver panelet spurgt "Hvad betyder mest for, at du oplever Assens Kommune som et godt sted at bo?. Her svarer henholdsvis 63 % og 44 %, at flot natur og "tæt på hav og strand" betyder mest for, at de oplever Assens Kommune som et godt sted at bo. 45 % tilkendegiver at "tæt på indkøbsmuligheder" betyder mest. Hver borger har haft mulighed for at sætte 5 krydser. Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter i kr. ekskl. moms I alt 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

105 Anlæg IDEOPLÆG Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg 15 Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Anlægsudgifter i kr. ekskl. moms Grundvandssikring og skovrejsning Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Annette Bæk I alt Mål og visioner for budget Vision 2018: Assens vil fremme skovrejsning i nærheden af byer og bosætningsmuligheder, så borgerne kan benytte skoven i dagligdagen. (side 8, under Flere vil bo her). Derudover er skovrejsning en del af såvel Natur og Friluftsstrategien samt indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Assens området. Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet I vision 2018 peges på at vi vil fremme skovrejsning i nærheden af byer og bosætningsmuligheder, så borgerne kan benytte skoven i dagligdagen. Særligt området omkring Assens er skovfattigt. Skovrejsning i netop områderne umiddelbart nord for Assens begrundes i hensynet til grundvandsbeskyttelsen og den fremtidige drikkevandsforsyning. Flere boringer som forsyner Assens er truet af forurening, der er derfor brug for at sikre indvindenden fra Mariendalsvandværket nord for Assens. Skovrejsningen i området forventes yderligere at kunne bidrage positivt til borgernes rekreative muligheder samt som levested for en række dyre- og plantearter. Definere behov og ønsker Byrådet har i 2015 igangsat et skovrejsningsprojekt på ha. (Se lukket punkt byrådsmødet i feb.). Arbejdet med samarbejdsaftale med bl.a. Assens forsyning samt jordfordeling er igangsat i Hvis jordfordelingen går optimalt kan der i løbet af erhverves jord samt rejses skov. Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Evt. driftsudgifter afhænger af de langsigtede ejerforhold for skoven. Hvis AK ejer skønnes driften at være ca kr./per år de første år.

106 Anlæg IDEOPLÆG Klimatilpasning Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Annette Bæk Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Klimatilpasningsplanen udpeger 11 områder i kommunen, hvor der i planperioden fra skal gøres en indsats, for at mindske risikoen for oversvømmelser. Der er i første omgang behov for midler til forundersøgelser. Disse forundersøgelser har til formål at belyse mulige scenarier for at gennemførelse af klimatilpasningstiltag i indsatsområderne, der kan mindske risikoen for oversvømmelser. Her ud over vil økonomien i projekterne blive belyst i forundersøgelserne. Assens Forsyning står for gennemførelse og finansiering af indsatser i 6 områder. I 3 områder skal Assens Forsyning og Assens Kommune finansiere forundersøgelserne sammen. I de sidste 2 områder skal kommune finansiere hele forundersøgelsen. Forundersøgelse af indsatsområdet omkring Assens Havn, skal finansieres af kommune. En undersøgelse af havneområde skal klarlægge hvordan risikoen for oversvømmelser i område mindskes tænkt i forhold til hvordan den fremtidige arealanvendelse og udvikling af havneområdet skal være. Forundersøgelsen for Assens havn er igangsat i I 2016 vil der blive gennemført forundersøgelse i Tommerup og Tommerup St. I begge byer skal Assens Forsyning gennemføre forundersøgelser knyttet til kapacitetsproblemer i kloakken, mens kommunen bl.a. skal for undersøge klimatilpasningsmuligheder knyttet til vandløb, veje, stier og rekreative synergieffekter. Herefter kan der være behov for midler til realisering af udvalgte tiltag, mens andre tiltag blot vil indgå i f.eks. planlægningen af områderne. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Klimatilpasningsplan og Handleplan for klimatilpasning blev vedtaget i august Realisering af indsatserne i planen er betinget af, at der afsættes midler til indsatserne. Specifikke kvalitetskrav Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter i kr. ekskl. moms I alt 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Ingen afledt drift

107 Anlæg IDEOPLÆG Kommunal Skov ved Brylle Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Annette Bæk Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Vandcenter Syd og Hede Danmark arbejder på etablering af skov i området ved Borreby Vandværk, dvs. i området Nordøst for Brylle. Dele af skoven vil blive bynær skov. Assens Kommune kan erhverve en del af skovområdet (15-20 ha) med henblik på at sikre et område, som kommunen kan disponere over og hvor der kan etableres faciliteter som bålplads, madpakkehus, hundeskov, motionsredskaber osv. i den bynære del af skoven og dermed sikre Brylleområdet et meget attraktivt rekreativt område, som kan bidrage til både nuværende og kommende borgeres livskvalitet i områder samt gøre Brylle endnu mere attraktiv som bosætningsområde. Definere behov og ønsker Da Vandcenter Syd vil være "medfinansierende" i form af en tinglyst deklaration kan der erhverves meget skov for relativt få penge. Behovsanalyse Da Vandcenter Syd vil være "medfinansierende" i form af en tinglyst deklaration kan der erhverves meget skov for relativt få penge. Villaer til salg der ligger inden for 100 meter fra en skov sælges i gennemsnit til en pris der er 25 % højere end gennemsnittet for enfamilieshuse(boligsiden.dk). Selv huse tæt på ny rejst skov stiger med ca. 10 % (forskningscenteret for Skov og Landskab). En spørgeskemaundersøgelse op til vision 2018 viste, at det der betyder absolut mest for de nuværende borgeres oplevelse af at her er godt at bo er vores flotte natur. Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

108 Anlæg IDEOPLÆG Projektering kanal ved Helnæs Bugt Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Annette Bæk Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet I forlængelse af Natur og Friluftsstrategien samt lystfiskerprojektet ved Helnæs Bugt følges op med at igangsætte projektering og finansierings af en Kanal mellem Lillebælt og Helnæs Bugt ved Agernæs havn. Kanalen skal øge vandudskiftning i bugten til gavn for fisk og planter samt fremme rekreative muligheder for kajakker, småbåde, roere etc. i området. I dag sker vandudskiftningen alene gennem de to 1 km bredde åbninger mellem Helnæs og Illum Ø samt mellem Vigø og Falsled Kysten. Specielt i Helnæs Bugt nordlige del kan der i dag opstå iltmangel pga. den dårlige vandudskiftning. Projektet nyder stor opbakning såvel lokalt samt blandt natur, turisme og friluftsaktører, og er fremført fra mange sider i forbindelse med projektet om bedre lystfiskerforhold omkring Helnæs Bugt. Det samlede projektet ventes at beløbe sig til mio. kr., som der vil blive søgt ekstern finansiering til. Definere behov og ønsker Der er i 2015 afsat midler i natur og friluftsstrategien til udarbejdelse af prospekt til brug for ansøgninger om eksterne midler. Men skal der søges midler om realisering bør der foreligge en detailprojektering, som kan danne grundlag for et mere præcist budget og dermed for ansøgninger om eksterne midler til anlægsarbejdet. Behovsanalyse Der er gennemført en indledende undersøgelse, der viser at vandgennemstrømningen vil øges med 33 % ved etablering af en kanal, ligesom der kan skabes mulighed for at kanoer, kajakker og småbåde kan passere dæmningen, hvilket vil øge attraktiviteten for disse brugere væsentligt. Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter i kr. ekskl. moms I alt 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

109 Anlæg IDEOPLÆG Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg 19 Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Annette Bæk Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Projektets formål er at understøtte "Vilje" til vækst, Natur og Friluftsstrategien m.m. ved at skabe unikke forhold for et aktivt og varieret natur- og friluftsliv for lokale borgere og turister ved at opstille helårs-støttefaciliteter, som er nyskabende og attraktive kystnære shelters til ophold og overnatning, samt etablere vand- og toiletfaciliteter. Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Fyn rummer et stort potentiale for at skabe udvikling og vækst inden for natur- og friluftsliv. Fem kommuner Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg er alle kendetegnet ved en lang og varieret kyststrækning, der allerede i dag er et vigtigt aktiv for lokalområderne og i tiltrækningen af turister. Der er dog ingen tvivl om, at områdets potentiale langt fra er fuldt udnyttet, og at et større fokus på helårsaktiviteter vil styrke såvel turisme- som bosætningsprofilen. Der ønskes på tværs af de 5 kommuner etableret omkring 60 shelter- og opholdspladser samt 5 kajakhuse, langs kysten i de nævnte kommuner. Projektet har navnet Blå støttepunkter. Definere behov og ønsker Blå Støttepunkter Med etableringen af Blå støttepunkter vil mange forskellige brugergrupper sikres kvalitetsoplevelser gennem velfungerende støttefaciliteter, der understøtter et bredt udbud af aktivitetsmuligheder. Lige fra de erfarne friluftsudøvere til familien der skal på deres første havkajak- eller vandretur. Borgere, turister, grupper, enkeltpersoner, dags-gæster og overnattende vil alle drage nytte heraf. Fyn rummer et stort potentiale for at skabe udvikling og vækst inden for natur- og friluftsliv. Projektet gennemføres i et partnerskab mellem turistorganisationer, kommuner, de to fynske LAG er og i samarbejde med relevante lokalområder. Projektet har et samlet budget på 7,5 mio, hvoraf det forvetnes at LAGerne bidrager med ca 2,5 mio. Af de resterende 5 mio udgør Assens Kommunes andel fordelt over Projektet bygger på erfaringer fra et lignende projekt i det sydfynske øhav i 2014 og Et eksempel på shelters m.m. kan ses ved Milllinge i Faaborg-Midtfyn Kommune. Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Støttepunkterne (Skriv hvilke, fx kan speciel placeres ventilation både på eller privat øvrig og på teknisk offentlig installation, grund. Driftsudgifterne speciel gulvbelægning, finansieres ved mørklægning en betaling for udstyr overnatning mv.) på 30 kr per nat per person. Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

110 Anlæg IDEOPLÆG Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Anlægsudgifter i kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Pulje trafiksikkerhed m.v. Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Lars Evald Jensen I alt Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Trafiksikkerheden for Assens Kommune er endelig godkendt i På nuværende tidspunkt står planen til revidering. Planen indeholder en prioriteret liste af trafiksikkerhedsfremmende tiltag. Den prioriterede liste vil årligt udmøntes i en række konkrete anlægsprojekter. Den prioriterede liste vil årligt blive revideret på baggrund af uheldsstatistik, den såkaldte sortpletudpegning. Der er af store projekter planlagt dels at anlægge en kantstensbegrænset cykelsti i begge sider langs Faaborgvej mellem Glamsbjerg og Køng (st. 0 - st.1200) samt en 3 meter dobbeltrettet cykelsti i eget tracé mellem Tommerup og Brylle. Til begge projekter er givet 40 % s tilskud fra cykelpuljen. Puljen er øremærket igangsatte cykelstiprojekter i 2016 og Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Behovet for afledte driftsudgifter fastlægges efterhånden som de enkelte trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger besluttes udført. Større projekter forventes, at give afledede driftsudgifter.

111 Anlæg IDEOPLÆG Udskiftning af gadelysarmatur Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Lars Evald Jensen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Projektet omfatter udskiftning af master, armaturer og kabler samt etablering af ny anlæg, som ikke er en del af det store planlagte renoveringsprojekt, men en løbende renovering af resterende belysningsanlæg. Resterende anlæg består bl.a. af en del armaturer med lyskilder, som har stort elforbrug og som med fordel kan skiftes. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Sag på MTU vedr. ekstrabevilling til renovering (fra 1 mio. kr. - 5 mio. kr.). De fleste steder vil udskiftning af armaturer give besparelse på elforbrug og lidt på drift, derimod vil udskiftning af master mm ikke vil give nævneværdig besparelse på driftsudgiften. PT er det nærmest umuligt at give en vurdering.

112 Anlæg IDEOPLÆG Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet Projektnavn: Adresse / lokation: Grønnemose - Krydset Gl. Hovedvej/Bogensevej Politisk udvalg: Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Lars Evald Jensen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Den Fynske motorvej udbygges til 3 spor i perioden Strækningen i Assens Kommune forventes udført i perioden I forbindelse med ombygningen af motorvejen forventer Vejdirektoratet at ca. 15 % af motorvejstrafikken vil søge alternative ruter. På den baggrund forventes en væsentlig forøgelse af trafikken på landevej 501. Det må forventes at trafikken på tværs af 501 vanskeligt kan afvikles i spidsbelastningsperioder. Dette projekt er 1. del af en række ombygninger af vejkryds på Landevej 501. Definere behov og ønsker 1. prioriteten omfatter krydset Gl. Hovedvej/Bogensevej i Grønnemose. Ombygges til 2 sporet rundkørsel. Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Ingen afledt drift

113 Anlæg IDEOPLÆG Asfalt, efterslæb og opgradering (kontrakt) Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Lars Evald Jensen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Vej og Trafik udbød i 2013 en partneringaftale vedr. vedligeholdelse af asfaltbelægninger og kørebaneafmærkning. Udbuddet blev vundet af Munck Asfalt A/S. Aftalen løber over en fireårig periode fra 2013 til og med 2016 med option på to år mere. Aftalen er samlet på 60 mio. kr. Med et beløb på 10 mio. kr. i 2016 kan kontrakten lige nøjagtig opfyldes, da der også er kørt entrepriser for forsyningsselskaberne igennem aftalen. Investeringen over den fireårige periode vil ikke give et løft af standarden på kommunens vejnet. Beløbet er for lille og efterslæbet bliver større igennem perioden. Definere behov og ønsker Der blev i februar 2012 udarbejdet en strategirapport, i samarbejde med Vejdirektoratet for kommunens vejnet, som viste at hvis man ønsker at holde vejnettets tilstand på et konstant niveau, skal der hvert år investeres 20 mio. kr. i vedligeholdelse af asfaltbelægningerne. Der er på nuværende tidspunkt et efterslæb i omegnen af 75 mio. kr. så der er et behov på over 20 mio. kr. om året, hvis man ønsker at højne standarden på vejnettet. Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Ingen afledt drift

114 Anlæg IDEOPLÆG Asfalt, efterslæb og opgradering (fra drift) Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Lars Evald Jensen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Vedligeholdelse af asfaltbelægninger og kørebaneafmærkning på Assens Kommunes vejnet. Der er overført 6 mio. kr. pr. år fra drift, som ikke kan reduceres. Definere behov og ønsker Der blev i februar 2012 udarbejdet en strategirapport, i samarbejde med Vejdirektoratet for kommunens vejnet, som viste at hvis man ønsker at holde vejnettets tilstand på et konstant niveau, skal der hvert år investeres 20 mio. kr. i vedligeholdelse af asfaltbelægningerne. Der er på nuværende tidspunkt et efterslæb i omegnen af 75 mio. kr. så der er et behov på over 20 mio. kr. om året, hvis man ønsker at højne standarden på vejnettet. Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Ingen afledt drift

115 Anlæg IDEOPLÆG Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Anlægsudgifter i kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Renovering og udskiftning af broer Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Lars Evald Jensen I alt Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Projektet bygværker og broer omfatter vej- og stibroer samt rør ned til 500 mm i diameter. En del broer i Assens Kommune står foran en større renovering og enkelte skal helt udskiftes. I de kommende år skal der foretages bæreevneberegning, specielt af broerne på det overordnede vejnet (tungvogns rute) og efterfølgende skal der måske foretages forstærkning af broerne. For at forlænge levetiden af broerne skal en del af dem efterisoleres. Efterisolering forhindrer gennemsivning af vand/saltvand, som nedbryder betonen og armeringen. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Ingen afledt drift

116 Anlæg IDEOPLÆG Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Anlægsudgifter i kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Cykelstier og kantbaner Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Lars Evald Jensen I alt Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Cykelsti mellem Glamsbjerg og Køng og dels cykelsti mellem Tommerup og Brylle beskrives under "Cykelstier- og kantbaner". Begge projekter modtager puljemidler fra Staten og er i gang sat. Definere behov og ønsker Det ønskes at udføres dels kantstensbegrænsede cykelstier i begge vejsider langs Faaborgvej igennem Gummerup til bygrænse (st st. 1800) samt brede kantbaner på den resterende det af strækningen Faaborgvej-Linien til Haarby. Der skal søges om frigivelse af budgetmidler fra dels "Pulje til trafiksikkerhed" samt "Cykelsti og kantbaner". Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Der bliver afledede driftsudgifter til belysning, større asfaltarealer, vejudstyr samt ekstra vejafvanding.

117 Anlæg IDEOPLÆG Forbedret fremkommelighed Projektnavn: Adresse / lokation: Eksempel landevej 505 fra Assens til kommunegrænsen mod Odense Politisk udvalg: Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Lars Evald Jensen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet I september 2013 fik Miljø og Teknikudvalget forelagt en strækningsanalyse for de overordnede vejforbindelser mellem den sydlige del af kommunen og fynske Motorvej og Odense. Analysen pegede på en række tiltag og angav en prioritering af hvor det bedst kan betale sig at investere, i forhold til fremkommeligheden. Projektet omfatter en række mindre tiltag. Ændret skiltning. Sideanlæg som muliggør forbi kørsel af langsomme køretøjer. Krydsforbedringer med intelligente skilte. Brede kantbaner. Definere behov og ønsker Intelligente skilteløsninger ved 2 kryds ved Verninge (700), 4 vigepladser (300), brede kantbaner mellem Koppenbjerg og Glamsbjerg (2.500) Krydsreguleringer i Skydebjerg (500). Behovsanalyse Cowis strækningsanalyse af sept Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

118 Anlæg IDEOPLÆG P-plads ved Aarupskolen m. fl. Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Del af matr. 17dh Skydebjerg By, Aarup Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Lars Evald Jensen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Etablering af ny p-plads for at forbedre mulighed for parkering særligt ved aflevering og afhentning af skoleelever ved Aarup Skolen og andre skoler med lignende behov. Der udover øger projektet trafiksikkerheden i området omkring skolen. Ved sidste års budgetlægning blev der afsat et beløb til diverse ønsker til p-pladser ved skoler, hvor Aarupskolen nævnes. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

119 Anlæg IDEOPLÆG Projektnavn: 34 Øvrige planlagte krydsombygninger på Landevej 501, Odense - Middelfart Adresse / lokation: Politisk udvalg: Landevej 501, Assens Kommune Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Lars Evald Jensen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Krydset Søndersøvej/Middelfartvej/Odensevej i Vissenbjerg, hvor der forventes en udbygning/ombygning af eksisterende signalregulerede kryds, Middelfartvej/Nørregade i Vissenbjerg, hvor det er planlagt at etablere en svingbane. Krydset Gelstedvej/Skolevej/Gl. hovedvej i Grønnemose, hvor det påtænkes at lukke Skolevej, så der skal køres bagom ad Bogensevej, for at komme ud på Gl. Hovedvej. Definere behov og ønsker Landevej 501 mellem Odense og Middelfart er én af Assens Kommunes mest befærdede strækninger. Derudover er strækningen en aflastning af motorvejen E20, ved skiltet omkørsel, når der sker uheld på motorvejen. Tilslutninger/kryds til landevej 501 er således noget belastet, og ombygning af kryds på strækningen vil sikre bedre fremkommelighed og nedbringe antallet af uheld. Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Ingen afledt drift

120 Anlæg IDEOPLÆG Asymmetriske kryds Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Lars Evald Jensen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Assens Kommune har en del gamle kryds til større landeveje, som ikke opfylder gældende retningsliner (vejregler) for kryds. En ombygning/regulering vil højne sikkerheden i disse kryds. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter i kr. ekskl. moms I alt 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

121 Anlæg IDEOPLÆG Elektronisk forvarsling Søndergårdevej-Gelstedvej i Aarup Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Lars Evald Jensen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Elektronisk forvarsling ved tilslutning af Søndergårdevej til Gelstedvej vil forbedre den pt. meget dårlig oversigt ved krydset. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter i kr. ekskl. moms I alt 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

122 Anlæg IDEOPLÆG Etablering af cykelsti og LAR-anlæg, Tommerup Vest, Tommerup Projektnavn: Adresse / lokation: Matrikel 12bt m.fl. Tommerup By, Tommerup, Rammeområde 3.1B36 Boligområde ved Skovstrupvej Politisk udvalg: Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Planlægger Erik Bossen, Plan og Kultur Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Området forudsættes planlagt og på sigt udbygget til et stort nyt boligområde med op til 200 boliger vest for Tommerup. Området forudsættes udbygget med en overordnet stistruktur og anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR). Tidlig etablering af den overordnede stistruktur og LARanlæg er forudsætninger for en efterfølgende etapevis udbygning med private og kommunale boligudstykninger. Der overtages areal til og anlægges ca. 1 km gang- og cykelsti gennem området, som forbinder eksisterende boligområde i Tommerup med Gårdbørnehaven Overmarksgården. Etablering af områdets overordnede anlæg til lokal afledning af regnvand planlægges og påbegyndes. Der etableres ca. 800 m2 våde bassiner svarende til omkring afledning af regnvand fra boliger. Sti og LAR-anlæg planlægges, så anlæggene tilfører boligområdet og Tommerup rekreativ værdi. Drift af LAR-anlæg overtages med områdets udbygning af grundejerforeningen. Definere behov og ønsker 1 km gang- og cykelsti samt 800 m2 våde bassiner. Behovsanalyse Området forudsættes planlagt med væsentlige grønne og rekreative elementer, hvori stier og LAR-løsninger indgår. Stiforbindelsen til Overmarksgården blev ved et møde med naboer og borgere fra Tommerup fremført, som nødvendig for at kunne komme sikkert og nemt til børnehaven. Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

123 Anlæg IDEOPLÆG Fodgængertryk Projektnavn: Adresse / lokation: (signal samt fodgængerfelt på Tallerupvej i Tommerup) Politisk udvalg: Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Lars Evald Jensen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Elever har svært ved at krydse den meget befærdende Tallerupvej. Et fodgængertryk på Tallerupvej vil give betydelig bedre sikkerhed for krydsende skolebørn til Tallerupskolen. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter i kr. ekskl. moms I alt 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

124 Anlæg IDEOPLÆG Regulering af kryds ved P-plads ved Haarby kirke Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Lars Evald Jensen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet For at få en bedre trafikafvikling til og fra P-pladsen bør overkørslen til Algade flyttes og pladsen reguleres. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter i kr. ekskl. moms I alt 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

125 Anlæg IDEOPLÆG Nødvendig udskiftning af gadebelysningsanlæg Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Lars Evald Jensen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Projektet er den store planlagte renovering, som omfatter udskiftning af master, armaturer og kabler. En stor del af gadebelysningsanlæg er ved at være nedslidt og et direktiv (trådte i kraft i 1. september 2009) bevirker, at en del forskellige lyskilder udgår af markedet og bl.a. kviksølvslyskilder kan ikke købes fra Der er ca armaturer med kviksølvslyskilder, som skal skiftes. Udgiften for det samlede projekt anslås på nuværende tidspunkt at være mio. kr. Der er ca. 10 km luftledninger på træmaster og gittermaster. En del af træmasterne er rådne og skal skiftes. Ca gamle armaturer med bl.a. lysstofrør skal ligeledes skiftes, da der ikke kan skaffes reservedele til dem. Oversigt øvrige idé-oplæg (Fra er der behov for yderligere 24 mio. kr.) Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Med (Skriv en hvilke, bevilling fx på speciel 4 mio. ventilation kr. om året eller vil det øvrig ikke teknisk være muligt installation, at udskifte speciel alle armaturer gulvbelægning, med kviksølvslyskilder mørklægning inden udstyr for mv.) lyskildens levetid, som forventes af være 2-3 år. Lyskilden udgår af markedet i Ydermere er der en del meget dårlige træmaster med meget gamle lysstofarmaturer, som ikke vil blive skiftet. I tilfælde hvor masterne er i så dårlig stand, at de skal fjernes af sikkerhedsmæssige årsager, vil borgerne blive nødt til at undvære gadelys i en længere periode, måske op til et par år. Det samme gør sig gældende for gadelys med kviksølvslyskilder, hvis lyskilden springer før forventet levetid er udløbet. Det vil ikke være nogen god ide, at hamstre kviksølvslyskilder. Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Samlet gevinst over investeringsperioden på 8 år er 1,3 mio. kr.

126 Anlæg IDEOPLÆG Forord 41 Strandpromenade Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Assens Næs Strand Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Anders Dam Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Realisering af Visionsplan for Assens Havn Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Forlængelse af eksisterende stiforløb langs stranden, fra feriehusene til toiletbygningen. Projektet kan gennemføres in house, og drift vil kunne håndteres i den nuværende ramme. Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter i kr. ekskl. moms I alt 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

127 Anlæg IDEOPLÆG Forord 42 Etablering af ekstra badebro på Assens Næs Strand Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Assens Næs Strand Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen og Lars Evald Jensen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Realisering af Visionsplan for Assens Havn Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Rammen afsættes til etablering af en ekstra badebro på Assens Næs, imellem de 2 nuværende, samt handicapvenlig adgangssti fra Strandpromenade. Bro og sti udføres i samme kvalitet som den sydlige badebro. Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

128 Anlæg IDEOPLÆG Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Matr. 48d Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen og Lars Evald Jensen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Realisering af Visionsplan for Assens Havn Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Rammen afsættes til optimering af de tilbageværende parkeringsarealer på Assens Næs. Definere behov og ønsker Behovsanalyse 43 Optimering af parkeringsareal på Næs Arealer skal i vinterhalvåret kunne anvendes til bådoplag, hvorfor projektet inkluderer derfor kun bearbejdelse af fladen. Projektet indebærer armering af ca m2 parkeringsareal, inklusiv markering af parkeringsbåse i andet belægningsmateriale. Oversigt øvrige idé-oplæg Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter i kr. ekskl. moms I alt 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

129 Anlæg IDEOPLÆG Forord 44 Omlægning af Søndre Ringvej Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Søndre Ringvej/Søndre Havnevej Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen og Lars Evald Jensen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Realisering af Visionsplan for Assens Havn Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Omlægning af Søndre Ringvej, fra krydsning af Kærum Å, over matr. 630a og 629b til Søndre Havnevej. Rammen dækker kun anlæggelse af selve vejen. Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Vejomlægningen kan med overvejende sandsynlighed benyttes aktivt i forbindelse med klimasikringsplanen for havneområdet i Assens, når denne forelægger. I det tilfælde vil der blive ansøgt om en ekstrabevilling til klimasikringselementerne. Vejomlægningen vil skære et hjørne af Assens Skibsværfts matr. 628g, og dermed kræve nedrivning af den nordlige lagerbygning på denne matrikel. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

130 Anlæg IDEOPLÆG Koppenbjergsvinget Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Lars Evald Jensen Anlægsudgifter i kr. ekskl. moms I alt 0 Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Planlægningen for at forbedre vejudlægget skulle gerne munde ud i konkrete tiltag, som dels retter vejen ud og dels sikrer bløde trafikanter. Projektet er under bearbejdning. Der kan derfor ikke på nuværende tidspunkt disponeres endeligt budget. Projektet forventes samlet at andrage ca. 20 til 30 mio. kr. afhængig af den valgte løsning. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter i kr. ekskl. moms I alt 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

131 Anlæg IDEOPLÆG Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Anlægsudgifter i kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Bygningsvedligeholdelse (fra drift) Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Lars Evald Jensen I alt Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Der er årligt flyttet beløb til bygningsvedligeholdelse fra drift til anlæg. Det vurderes at dette beløb modsvarer det arbejde, som retmæssigt kan betragtes som anlæg. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Ingen afledt drift

132 Anlæg IDEOPLÆG Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Anlægsudgifter i kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Lars Evald Jensen I alt Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Som følge af tidligere års efterslæb på de kommunale bygningers vedligeholdelse, strammet lovgivning vedr. arbejdsmiljø m.m. oplever Byg, Beredskab og Ejendom et stadigt større behov for at afsætte et fast beløb til dækning af påbud fra beredskab, Arbejdstilsynet m.m. Beløbet dækker pålagte arbejder, som ikke er planlagt, i forbindelse med f.eks. skimmelsvamp forekomster, lyd problematikker osv. Som konkret eksempel kan nævnes Madservice, hvor AT har stillet krav om forbedringer i.f.m. trækgener i køle/arbejdsrum. Erfaringsmæssigt skal Byg, Beredskab og Ejendom afsætte 2 mio. kr. årligt for at opfylde de lovmæssige forpligtelser i forbindelse med påbud. Oversigt øvrige idé-oplæg Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Ingen afledt drift

133 Anlæg IDEOPLÆG Pulje til bygningsbevaring Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Thomas Barfoed Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Beløb/projekt opstået ved budget møde sep (Poul Poulsen). Midlerne tænkes administreret af et Bygningsbevaringsudvalg. Definere behov og ønsker Der arbejdes hen imod en definition af Bygningsbevaringsudvalgets konstruktion, formål og opgaver. Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter i kr. ekskl. moms I alt 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

134 Anlæg IDEOPLÆG Bygningsvedligehold - efterslæb indvendig Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Lars Evald Jensen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet I de første 7 år, i den nye kommune, har det primære fokus været, at sikre de kommunale bygningers klimaskærme. Maling og generel vedligeholdelse af indvendige overflader har været nedprioriteret. Specielt skoler og daginstitutioner oplever et voldsomt slid på indvendige overflader, og det er ikke ønskeligt at udsætte vedligeholdelsen længere. De kommunale bygninger består m² bygningsareal (iht. regulativ for bygningsvedligehold). Ved skønnet omkostning på 250 kr./m² for at male vægge/lofter, kan hele bygningsmassen vedligeholdes med indvendig maling inden for de næste 10 år, hvis der afsættes ,- kr. om året hertil. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Ingen afledt drift

135 Anlæg IDEOPLÆG Planlagt Bygningsvedligehold Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Kommunale Bygninger i Assens Kommune Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Lars Evald Jensen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Problemstilling Assens Kommune har et anslået oparbejdet efterslæb på bygningsvedligehold på 100 mio. kr. Manglende vedligehold skaber en lang række udfordringer: - Bygningerne har et unødvendigt højt energiforbrug pga. nedslidte/udtjente konstruktioner og vinduer og døre. - Trækgener og andre indeklimaproblemer - Mængden af påbud fra Arbejdstilsynet og Embedslægen vil stige - Vi mindsker omfang af akutmidler ved påbud - Vi forøger kommunens ejendomskapital Et efterslæb der vil stige for hvert år at nødvendig investering udskydes, ligesom det må forudsættes at de nødvendige investeringers omfang ligeledes bliver større år for år, se skematisk fremstilling. Eksist. bevilling til Bygningsvedligehold er på samlet ca. 10 mio. kr. årligt. Dette beløb skal dække alle vedligeholdsudgifter på ca m² bygningsmasse. Det giver omregnet ca. 46 kr./m². V&S prisdata, der er byggebranchens anerkendte prissætningsbureau, har beregnet at udgifterne til nødvendig planlagt vedligeholdelse af kommunale ejendomme i 2014 er ca. 110 kr./m² afhængig af institutionstype. Udgangspunktet for dette beløb er en normalt vedligeholdt bygning. Det betyder, omregnet i det antal kvadratmeter som kommunen ejer, at der samlede efterslæb akkumuleres med 14 mio. kr. årligt, hvis den eksist. bevilling til Bygningsvedligeholdelse ikke løftes med et tilsvarende beløb.

136 Anlæg Skemaet ovenfor viser udviklingen i investeringsbehovet til bygningsvedligeholdelse. Scenarie 0 viser efterslæb til vedligehold efter en 10-årig periode vil være steget fra 100 mio. kr. til 240 mio. kr., med nuværende bevilling. IDEOPLÆG Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Scenarie 1 viser udvikling i efterslæb, hvor der tilføres anlægsbevilling på 100 mio. kr., dog uden forhøjelse af den årligt løbende anlægsbevilling til bygningsvedligehold. Efterslæbet vil i dette scenarie vokse fra 100 mio. kr. til 140 mio. kr. over en 10-årig periode. Scenarie 2 og 3 viser hvordan efterslæbet kan nedbringes, såfremt der både foretages engangsinvestering på 100 mio. kr. at nedbringe efterslæbet, samtidig med at den årlige bevilling til bygningsvedligehold forøges med 14 mio. kr. Forskellen på de to scenarier er, at scenarie 2 er lånefinansieret, og scenarie 3 er kontant-finansieret over 4 år. Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Alle opnåede energibesparelser ved udførelse af ordinær bygningsvedligehold, vil kunne udmøntes til driftsbesparelser - dette er ikke kapitaliseret. Oversigt øvrige idé-oplæg

137 Anlæg IDEOPLÆG Forord 53 Landsbypulje Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Videreførelse af indsatsen for nedrivning af renovering af boliger i mindre byer og det åbne land (nedrivningspulje/landsbypulje) Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Assens Kommune har i perioden fra , og igen fra afsat midler til en bygnings- og byfornyelsesindsats i kommunens mindre byer, landsbyer og i det åbne land. Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Hvert af årene 2014 og 2015 har der været afsat 2 mio. kr. af Assens Kommune med mulighed for at opnå statstilskud på 3 mio. kr. pr. år. i Ordningen Landsbypuljen Regeringen har meddelt, at ordningen fortsættes i perioden Det forventes, at Assens Kommune vil have mulighed for at opnå et tilsvarende statsligt tilskud i den kommende periode, under forudsætning af, at Assens Kommune stiller en medfinansiering til rådighed på kr. 2 mio. kr. pr. år. Indsatsen giver mulighed for at fastholde den solide indsats, der har været gennemført de sidste 5 år, og for at imødekomme det behov, der er for nedrivning og renovering af boliger på landet, der samlet skaber mere attraktive landdistrikter og lokalsamfund. Definere behov og ønsker Til at gennemføre indsatsen, anvendes en lidt mere end en halvtidsstilling, som foreslås finansieret som eskrevet nedenfor - ved afledt Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

138 Anlæg IDEOPLÆG Elektronisk aflæsning af energiforbrug Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: 100 kommunale bygninger Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Lars Evald Jensen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Implementering af elektronisk dataindsamling vil give ny viden som kan omsættes til reduktion af energiforbrug og dermed besparelser. Herunder er et fokuspunkt at 45 bygninger af de 100 relevante bygninger som ønskes opkoblet på det fælles system, ikke har en faglig bygningsressource tilknyttet. Disse bygninger vil fremadrettet kunne følges tæt, hvis projektet gennemføres. Projektet gennemføres over en 3-årig periode, hvor der i perioden tilkobles en personaleressource. Der er udarbejdet incitaments-/samarbejdsmodel for projektet således at der kan udføres en målrettet indsats for energirigtig adfærd i samarbejde mellem centrale og decentrale enheder. Beregnet besparelse ved gennemførelse af projektet er kr. årligt fremadrettet efter 3-årig implementeringsperiode. Der er bevilget ,- kr. fra Digitaliseringspuljen til projektet, som vil dække omkostninger til anskaffelse af software. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

139 Anlæg IDEOPLÆG Projektnavn: 55 Energi 2.0 Energioptimering og Bygningsvedligehold af Kommunale Bygninger Adresse / lokation: Politisk udvalg: Kommunale Bygninger i Assens Kommune Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Lars Evald Jensen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Energi 2.0 er en ny generation af projekter i Assens Kommune, hvor planlagt bygningsvedligeholdelse og energiprojekter sammentænkes. I perioden er der investeret målrettet i projekter der har til hensigt at mindske energiudgifter i kommunens egne bygninger. Således er der ikke i 2015 udført energiprojekter i Assens Kommunes bygninger. En beslutning om at fortsætte dette arbejde vil imidlertid afføde en lang række fordele: - Vi forbedrer vores bygningers vedligeholdsstand samtidig med at disse energioptimeres - Vi nedbringer efterslæbet på bygningsvedligeholdelse - Vi nedbringer energiforbrug og sparer penge - Vi forbedrer indeklima i vores bygninger - Vi nedsættelser kommunens CO2-udledning - Vi fastholder jobs for kommunens håndværkere - Vi mindsker omfang af akutmidler ved påbud - Vi forøger kommunens ejendomskapital Behovsanalyse I perioden er der gennemført en længere række energiprojekter i Assens Kommune. Bevillingen til disse projekter var betinget af en kort tilbagebetalingstid for at kunne gennemføres. Hvis man ønsker at optimere Assens Kommunes bygningers klimaskærme, altså vinduer, facader og tagkonstruktioner, bliver der tale om investeringer med længere tilbagebetalingstider - dvs. at investeringerne er længere tid om at blive tjent hjem, men disse type investeringer har også en markant længere levetid. Målet er at sammenlægge de eksisterende bevillinger til Bygningsvedligehold med en ny bevilling til energioptimering, således at det sikres at der indarbejdes energioptimering i alle relevante vedligeholdelsesmæssige tiltag der udføres. F.eks. at en vinduesudskiftning af et gammelt utæt trævindue, ikke blot skiftes til et nyt trævindue, men at dette udskiftes til et vindue der dels har lavenergi-glas, men som også har aluminiumskarme, sådan at dette bliver vedligeholdes frit. Én fremadrettet bevilling skal sikre at Energioptimering og Bygningsvedligehold altid sammentænkes og indarbejdes i kommunens vedligeholdelsesmæssige procedurer. Ved at investere målrettet i energirenovering, ses ydermere den fordel at det aktuelle oparbejdede efterslæb på de kommunale bygninger, som pt. er anslået til 100 mio., kan reduceres.

140 Anlæg IDEOPLÆG Forord Energiprojekter foreslås delvist finansieret med Energilån. Energilån ligger uden for lånerammen. Det vil sige at det er muligt at låne optage og lade den energibesparelse der opnås, betale for en del af investeringen. Specifikke kvalitetskrav Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Der vil være en effektiviseringsgevinst da der vil være energibesparelser forbundet med projekterne. Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg

141 Anlæg IDEOPLÆG Fjernvarme til kommunale bygninger i Brylle Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Lars Evald Jensen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet I forbindelse med udvidelse af fjernvarmeforsyning til Brylle kan 3 kommunale bygninger tilsluttes. Det drejer sig om følgende institutioner; 1. Brylle Skole 2. Agerholm Gårdbørnehave og Vuggestue 3. Dagplejehuset/lokalhistorisk arkiv Ved at omlægge naturgas til fjernvarme på disse 3 kommunale bygninger i Brylle kan Assens Kommune spare 56,6 ton CO2 årligt. Dette svarer til ca. 1 % af kommunens samlede CO2-udledning fra bygninger, transport og vejbelysning. Investeringen vil medføre en årlig besparelse på ca kr. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Besparelse varmeudgifter

142 Anlæg IDEOPLÆG Fjernvarme til kommunale bygninger i Gummerup Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Miljø og teknikudvalget Kontaktperson: Lars Evald Jensen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet I forbindelse med udvidelse af fjernvarmeforsyning til Gummerup, kan Gummerup Skole og børnehave tilsluttes. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

143 Anlæg IDEOPLÆG Museum Vestfyn Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Kultur og fritidsudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Anlægstilskuddene er primært bevilget ud fra et ønske om at øge sikkerheden for samlingerne og der er hidtil brugt betydelige beløb på udbygning af alarmanlæg (både tyveri og brand) og en forbedret fysik sikkerhed (bedre låse, sikkerhedsglas, m.m.). Beløbet kan desuden anvendes af museet til at realisere den nuværende handlingsplan for Museum Vestfyn, især til ekstraordinære udgifter i forbindelse hermed. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Ingen afledt drift

144 Anlæg IDEOPLÆG Haarby haludvidelse og svømmehal Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Svinget 1, 5683 Haarby Kultur og fritidsudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Renovering og ombygning af svømme- og idrætshal. Definere behov og ønsker Totalrenovering af bassiner, vandbehandlingsanlæg og ventilationsanlæg, som følge af en analyse udarbejdet i 2011 vedr. renoveringsbehovet i Haarby Svømmehal, samt som beskrevet i "Helhedsplan for Svømmehaller i Assens Kommune". Herudover undersøges mulighederne for modernisering/udvidelse af svømmehallen i h.t. strategirapporten "Bastioner og Satellitter" fra Der er desuden bevilget et beløb til udvidelse af idrætshallerne. Disse muligheder undersøges og udvikles i h.t. strategirapporten "Præcisér, Aktivér, Etablér" fra Der skal udarbejdes en totaldisposition inden bygningsarbejderne igangsættes. Denne udarbejdes senest maj Derefter skal halbestyrelsen undersøge mulighederne for kreditforeningsfinansiering og fondstilskud i den resterende del af Svømmehalsprojekt etableres i 2015 og haludvidelse i Behovsanalyse Cowi rapport, dateret 15. januar Keinicke & Overgaard rapporter, dateret juni Byg, Beredskab og Ejendom tilstandsrapport, dateret marts Specifikke kvalitetskrav Behov (Skriv hvilke, for totalrenovering fx speciel ventilation af eksisterende eller svømmebassin øvrig teknisk installation, og -anlæg på speciel 15 mil. gulvbelægning, kr. (Kommunalt anlægstilskud). mørklægning udstyr mv.) Hertil kommer evt. tilbygning af nyt oplevelsesbassin, legezone, depot og vandrutsjebane samt ombygning/opgradering af omklædninger, forældrelounge, afskærmning af varmtvandsbassin, lysindtag og loftsrekvisitter, med en estimeret anlægspris ekskl. moms: kr. 8 mil. (Egenfinansieret). Ombygning og tilbygning til idrætshal 10 mil. kr. (kommunalt anlægstilskud) samt egenfinansiering mil. kr. Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter i kr. ekskl. moms I alt 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Haludvidelsen vil medføre øgede driftsudgifter, afhængig af den endeligt vedtagne udvidelsesmodel.

145 Anlæg IDEOPLÆG Pulje til udendørsarealer sport og fritid Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Kultur og fritidsudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Der er gennem en række år konstateret et behov for at Assens Kommune foretager en samlet vurdering af behovene for udendørs anlæg, idet der hvert år dukker konkrete projekter op. Indtil for få år siden har der ikke været afsat midler til området, andet end at enkeltstående og konkrete problemer er søgt løst hen ad vejen. De seneste tre år har der været afsat en pulje, som Kultur- og Fritidsudvalget har fordelt på baggrund af helt konkrete projekter. Der er konstateret et behov for puljen, idet der er indkommet en del anlægsønsker på området: - Opsætning af nye og renovering af eksisterende boldhegn - Nye lysanlæg og renovering af eksisterende lysanlæg. - Større renoveringsopgaver af belægning på kunstgræsbane og tennisbaner - Dræningsopgaver på fodboldbaner i kommunen - Faciliteter til selvorganiserede aktiviteter, f.eks. udendørs motionsmuligheder, skaterområder mv. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Ingen afledt drift

146 Anlæg IDEOPLÆG Pulje til forsamlings- og klubhuse Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Kultur og fritidsudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Puljen afsættes til at understøtte det aktive medborgerskab. Kan støtte projekter til aktivt medborgerskab, herunder støtte til større renoverings- og vedligeholdelse projekter i samlingssteder og klubhuse. Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Ingen afledt drift

147 Anlæg IDEOPLÆG Kunstpulje Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Kultur og fritidsudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet En af de overordnede målsætninger i Assens Kunstråds handlingsplaner er, at der skal iværksættes initiativer til fremme af kunsten i det offentlige rum. Baggrunden for denne målsætning er dels, at øget fokus på kunst i offentlige rum indgår som en af målsætningerne i Kultur/fritidspolitikken. Dels er der i øjeblikket kun i ringe grad fokus på at få mere kunst ind i offentlige bygninger og rum, hvad enten det drejer sig om ny anlæg eller eksisterende bygninger, pladser mv. For at give kommunens borgere og gæster flere kunstoplevelser foreslår Assens Kunstråd, at der oprettes en pulje til indkøb af kunst til offentlige bygninger. Der lægges op til en model, hvor Assens Kommune under Assens Kunstråds vejledning indkøber kunst til en slags kunstbibliotek, hvorfra værkerne kan udlånes, for eksempel for 3 år ad gangen, og på den måde kan rotere mellem forskellige indendørs og udendørs rum. Modellen anvendes andre steder, for eksempel i Middelfart Kommune. Definere behov og ønsker Bag initiativet ligger et ønske om at sætte fokus på billedkunsten i Assens Kommune generelt, til gavn og glæde for borgere og besøgende, ved at fremme såvel den lokale som den nationale og den internationale professionelle kunst. Behovsanalyse Der fastlægges kvalitetskriterier for, hvilken kunst der kan indkøbes. Der vil under alle omstændigheder være tale om værker af professionelle kunstnere. Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Ingen afledt drift

148 Anlæg IDEOPLÆG Danskernes digitale Bibliotek (DDB) Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Kultur og fritidsudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet DDB er en ny national formidlingsplatform og infrastruktur for bibliotekernes digitale materialer og medier, som etableres i samarbejde mellem KL og Kulturministeriet. DDB vil blive borgernes samlede adgang til bibliotekernes e-ressourcer og vil forbedre bibliotekernes formidling og præsentation af digitale materialer og medier over for borgerne i Assens Kommune. DDB vil medvirke til at markedsføre Assens Kommune som digital kommune. DDB er en del af Den fælleskommunale Digitaliseringsstrategi og benævnes i den sammenhæng "3.5. Det digitale Bibliotek". DDB vil muliggøre fælles, nationale indkøbsaftaler for e-ressourcer. DDB vil på samme tid muliggøre identiske formidlingsplatforme kommune for kommune og synliggørelse af den enkelte kommunes digitale bibliotekstilbud. Definere behov og ønsker DDB består af tre grundelementer: 1) DDB Basispakke (infrastruktur) 2) DDB Indkøbssamarbejde (fælles, nationale indkøbsaftaler med leverandører af e-ressourcer) 3) DDB hjemmeside (præsentationsplatform). Der er behov for tilslutning til DDB Basispakke og DDB Indkøbssamarbejde. Ny hjemmeside er udarbejdet og taget i brug i 2013 i samarbejde mellem de fynske biblioteker. Behovsanalyse Der er behov for at finansiere DDB Basispakke som forudsætning for etablering og drift af DDB. Der vil anslået være årlige besparelser på nuværende infrastrukturudgifter på ,- kr. (Drifts)udgifter anslås at falde i takt med færdigetablering. Evt. provenu af DDB indkøbssamarbejde er p.t. ukendt. Udgifter til etablering af hjemmeside afholdes i Udgifter til løbende drift af hjemmeside er indeholdt i Assens Bibliotekernes nuværende driftsbudget. Specifikke kvalitetskrav Det (Skriv er et hvilke, krav, fx at speciel medarbejdere ventilation i Assens eller Bibliotekerne øvrig teknisk på installation, kvalificeret vis speciel kan indgå gulvbelægning, i et samarbejde mørklægning med DDB samt udstyr fynske mv.) biblioteker om etablering og drift af DDB. Der forudsættes tilslutning svarende til 60 % af befolkningen på nationalt plan for at kunne realisere DDB. Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

149 Anlæg IDEOPLÆG Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Anlægsudgifter i kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Tilbygning til Glamsbjerghallen, i henhold til halstrategien Kultur og fritidsudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen/Thomas Barfoed I alt Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Tilbygning til Glamsbjerghallen, i henhold til halstrategien. Tilbygning af ny bevægelsessal m.v. samt opgradering af foyer hal m.v. den samlede udgift for projektet er anslået til 10 mio. kr. I denne beskrivelse er der indregnet en kommunal finansiering med halvdelen af udgiften, efter samme finansieringsmodel som for tidligere halprojekter. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Udviklingsstrategi for selvejende haller i Assens Kommune 2013 anbefaler en tilbygning og om flytning af faciliteterne, så hallen åbnes mere op mod omgivelserne så Glamsbjerg-boerne får et sted at mødes, være aktive og blive inspirerede til et aktivt og socialt liv. Samtidig skal skabes mere sammenhæng mellem hal og friluftsbad. Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Ikke afklaret. Haltildelingsmodellen evalueres i løbet af 2015.

150 Anlæg IDEOPLÆG Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Anlægsudgifter i kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Aaruphal - udvidelse Kultur og fritidsudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen I alt Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Tilbygning ved Aarup Fritidscenter, i henhold til halstrategien. Tilbygning af nyt springområde, nyt fitnessområde og aktive udendørsarealer. Den samlede udgift for projektet er anslået til 8 mio. kr. I denne beskrivelse er der indregnet en kommunal finansiering med halvdelen af udgiften, efter samme finansieringsmodel som for tidligere halprojekter. Definere behov og ønsker Tilbygning af nyt springområde ved hal 3 inkl. springgrav, stortrampoliner og depot. Tilbygning af nyt fitnessområde og aktive udendørsarealer. Behovsanalyse Udviklingsstrategi for selvejende haller i Assens Kommune 2013 angiver at en udvidelse af hal 3 vil være hensigtsmæssig. Etablering af en springgrav med stortrampoliner vil understøtte en i forvejen meget aktiv gymnastikforening. I formiddagstimerne og timerne midt på dagen, kan hal 3 bruges til bl.a. ældregymnastik. Hvis et fitnesscentre også bygges til, kan der tiltrækkes nye brugere, som kan være aktive på mere spontan vis. Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Ikke afklaret. Haltilskudsmodellen evalueres i løbet af 2015.

151 Anlæg IDEOPLÆG Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet 67 Netball Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Linien 2, 5683 Haarby Kultur og fritidsudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Netball i Haarby realiseres på Linien 2 - som et lokalt kultur og medborgerhus, som en kulturattraktion og teater- og musiksal. Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Netball i Haarby realiseres på Linien 2 - som et lokalt kultur og medborgerhus, som en kulturattraktion og teater- og musiksal. Det samlede budget anslås til ca. 21,6 mio. kr. Det dækker: - Ombygning af Linien 2 til kulturhus og samlingssted - Anlæg af installationen "Montana GRID" udenom bygningen - Nybygning af teatersal designet af professor Bjørn Nørgaard - Udearealer, p-plads mv. De 4 mio. kr. er Assens Kommunes medfinansiering, og andrager værdien af bygningen (1,8 mio. kr.) og et anlægstilskud til foreningen Netball (2,2 mio. kr.), der får overdraget ejendommen og som står som bygherre. Oversigt øvrige idé-oplæg Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

152 Anlæg IDEOPLÆG Skydelokaler Fyrtårn Tommerup Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Kultur og fritidsudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Renovering af skydelokaler, som er beliggende i kælderen i Fyrtårn Tommerup. Skydebanen med tilhørende faciliteter er meget nedslidt og plaget af fugtskader. Der forventes ekstern medfinansiering af projektet. Definere behov og ønsker Det drejer sig om en 15 m skydebane, som er beliggende i kælderen i Fyrtårn Tommerup. Behovsanalyse Renovering af lokalerne er påkrævet med henblik på fortsat at have mulighed for aktiviteten skydning i Fyrtårn Tommerup. Grundet synergieffekten med de andre idrætsgrene og foreningsfællesskabet i Fyrtårn Tommerup ønskes det, at de nuværende skydelokaler renoveres. Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Tilskudssystemet.

153 Anlæg IDEOPLÆG Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Kultur og Fritidsudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Strategiplan for udviklingen af de fysiske rammer for AssensBibliotekerne Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Der afsættes midler til en samlet strategiplan for udviklingen a de fysiske rammer for Assens Bibliotekerne i Strategiplanen skal især have fokus på mulighederne for en ny placering af Assens Bibliotekerne i centrum af Assens by, som fortætter byen og skaber rum for synergien, øget liv og aktivitet - også til gavn for byens øvrige kultur- og handelsliv. Planen skal desuden indeholde en gennemgang af Assens Bibliotekernes øvrige faciliteter i lyset af, at bibliotekerne er mere end bare "noget med bøger", men også er mødesteder for kulturaktiviteter, -oplevelser og læring. Definere behov og ønsker Assens Bibliotekernes fysiske rammer især i Assens by skal på sigt forandres. Ambitionen er at biblioteket - på samme måde som det er sket i Aarup, Tommerup og Vissenbjerg - også i Assens by får nutidige og attraktive rammer for sit tilbud på emnerne centralt beliggende plads i Assens by. Behovsanalyse 70 Assens Bibliotekernes fysiske rammer Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter i kr. ekskl. moms I alt 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

154 Anlæg IDEOPLÆG Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet 71 Søbad i Assens Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Kultur og fritidsudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Tilskud til etablering af søbad i Assens by Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Tilskud til opførelse og drift af et kommende Søbad. Den selvejende institution Assens Søbad ønsker at placere Søbadet i området, hvor den tidligere Roklub lå placeret, dog således at der kan skabes rimelig afstand til Havnens nuværende og eventuelle kommende aktiviteter. Der søges om en ramme på op til kr. til forundersøgelser mv. Det samlede budget for etablering af projektet udgør 30 mio. kr. Assens Kommunes bidrag gives under forudsætning af, at foreningen bag Assens Søbad tilvejebringer den resterende finansiering. Oversigt øvrige idé-oplæg Opførelsen tænkes gennemført i budgetårene 2016 og Assens Søbad søger om at få stillet et grundstykke til rådighed. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

155 Anlæg IDEOPLÆG Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg 72 Industrien i Aarup Projektnavn: Adresse / lokation: Industrien i Aarup Politisk udvalg: Kultur og Fritidsudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forbedring af faciliteterne på Industrien Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Industrien fungerer som samlingssted for borgere og kulturaktiviteter i Aarup by. Der har gennem flere år været et ønske om at renovere 1. og 2. sal, således at Industrien endnu bedre vil kunne understøtte kulturhusets funktion og opgave. Målet er: - at understøtte bibliotekets aktiviteter internt og eksternt - at forbedre mødefaciliteterne for foreninger og øvrige borgere i Aarup, herunder nye galleri-, foredrags- og markedsforeninger samt digital portal affødt af Aarup i Live Definere behov og ønsker Der er behov for renovering af 1. og 2. sal med henblik på: - personaleområde - brugerområde/mødefaciliteter/læringsrum - brandadskillelse af trappe i stueetage samt øvrige brandforanstaltninger - nyt elevatorhus incl. bygningsændringer - ny elevator med betjening af alle niveauer - evt. udvendig placeret Behovsanalyse Samlet budgetoverslag i 2008-tal er 5.4 mio. kr. I 2015-tal svarer det til ca. 6.5 mio. kr. Specifikke kvalitetskrav Generelt: (Skriv hvilke, udbygge/forbedre fx speciel ventilation eksisterende eller sanitære øvrig teknisk installationer. installation, 2. sal: speciel udluftning/ventilation. gulvbelægning, Køkken mørklægning og toiletfaciliteter. udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

156 Anlæg IDEOPLÆG Omklædningsrum Skalbjerg Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Skolevej 4, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg Kultur og fritidsudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Nedslidt omklædningsrum ved Skalbjerg gamle skole renoveres til brug for en alle udøvende brugere af det eksisterende Skalbjerg Motion i både gymnastiksalen og i klubhuset, samt for det nye fitnesscenter som i 2015 indrettes i stueplan i den gamle skolebygning. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter i kr. ekskl. moms I alt 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

157 Anlæg IDEOPLÆG Renovering af Willemoesgården Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Østergade 36-38, 5610 Assens Kultur og fritidsudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Willemoesgården er flere hundrede år gammel og bygningen er fredet. At renovere en fredet bygning er bekosteligt og der er flere bygningsmæssige fokuspunkter. Det primære er bygningens tagkonstruktion og facader. En del af tagfladen er løbende er blevet lappet uden større held, men denne skal reelt omlægges og renoveres fuldstændig inde på gårdsiden, for at blive tæt, idet en skotrende er rådnet næsten helt væk. På nuværende tidspunkt kan bygningen ikke anvendes til udstilling som følge af dette løbende problem. Derudover er det netop konstateret ved en indledende undersøgelse af de gamle røde facader mod vejen, at disse er malet med en forkert maling. Dette bevirker at den gamle facade ikke kan ånde, og at der derfor opstår fugtophobning og råd inde i konstruktionen og at bindingsværket derfor langsomt nedbrydes, hvorfor der snarest bør ske en snarlig afrensning af malingen og renovering af facaderne, således at yderligere nedbrydelse standses. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter i kr. ekskl. moms I alt 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

158 Anlæg IDEOPLÆG Udendørsanlæg ved Arena Assens Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Kultur og fritidsudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Udvikling og realisering af udendørs faciliteter ved Arena Assens. Området skal bl.a. indeholde et fodboldanlæg til erstatning for de nuværende baner på Stadionvej. Projektet skal etableres som en udendørs arena med en mangfoldighed af aktivitetsmuligheder. I projektet skal indgå ekstern medfinansiering. Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Definere behov og ønsker Projektet omfatter etablering af fodboldbaner (til erstatning for de nuværende baner på Stadionvej). Herudover sigter projektet mod udvikling og realisering af udendørs faciliteter og rekreative rum til en lang række af de frivillige organiserede og selvorganiserede idræts- og kulturaktiviteter i Assens. Oversigt øvrige idé-oplæg Behovsanalyse Selve anlægsudgiften foreslås afsat i 2016 og Til udarbejdelse af en projektbeskrivelse foreslås afsat kr. i Projektbeskrivelsen skal bl.a. danne baggrund for ansøgninger til fonde om økonomiske midler til projektet. Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Ingen afledt drift

159 Anlæg IDEOPLÆG Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Anlægsudgifter i kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Digitalisering i henhold til Strategi for digitalisering Børn og uddannelsesudvalget Kontaktperson: Esben Krægpøth I alt Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet IT-strategi Formål for pædagogisk didaktisk digitalisering. I Assens kommune er digitale medier kilden til innovative og inkluderende læreprocesser, der motiverer både, børn, unge, medarbejdere og ledere i dagtilbud og skoler, hvor alle er med skabere. Arbejdet er præget af nysgerrighed og åbenhed fra alle sider med udgangspunkt i en professionel, didaktisk tilgang til læring og udvikling, der kvalificerer alle børn og unge til at navigere i - og præge samfundet som kompetente mediebrugere. Implementering vil betyde en medfinansiering fra decentrale enheder. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Ingen afledt drift

160 Anlæg IDEOPLÆG Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Anlægsudgifter i kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Kloakseparering Aarup og Gummerup skoler Børn og uddannelsesudvalget Kontaktperson: Esben Krægpøth I alt Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Separering af regn- og spildevand på Aarup og Gummerup skoler, burde have været afsluttet i 2014, i h.t. krav i Assens Kommunes spildevandsplan. Assens Forsyning færdiggør separering af hovedledningerne i løbet af Arbejderne indeholder nye regnvandssystemer, strømpeforing af ca. 30 % af de eksisterende ledninger samt reetablering af asfaltbelægninger og haveanlæg. Projekt udarbejdet af rådgivende ingeniørfirma Carl Bro a/s samt tv inspektion og strømpeforing fra Aarsleff a/s. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Krav om separering i spildevandsplanen. Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Ingen afledt drift.

161 Anlæg IDEOPLÆG PCB-renovering i Assens Kommune Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Kontaktperson: Espen Krægpøth Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Omfattende PCB-problematik på 5 skoler, samt fjernelse af PCB-holdige armaturer på andre institutioner, skal løses. Det må forventes, at embedslægeinstitutionen vil forlange endelig udbedring af forholdene inden for 2 år - i 2016 og Tidligere PCB rapport angiver budgetbeløb mellem 16 og 35 mil. kr., hvoraf der anvendes 3 mil. kr. i Der pågår i øjeblikket forsøgsprojekter, som skal fastlægge det nødvendige renoveringsomfang. Resultat vil foreligge ultimo august 2015, hvorefter endelige budgettal kan fastlægges. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter i kr. ekskl. moms I alt 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

162 Anlæg IDEOPLÆG Ud- og ombygning af Glamsbjergskolen Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Kontaktperson: Esben Krægpøth Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Projektbeskrivelsen er udarbejdet i udviklingsplanen. Den del der handler om Musikskolen er dog taget ud. Budgettallet er beregnet og fremskrevet på baggrund af projektbeskrivelsen. Glamsbjergskolens ledelse har udarbejdet et nyt pædagogisk grundlag for om- og tilbygning af skolen, hvor der er indarbejdet de pædagogiske tiltag som følge af folkeskoleloven. Disse tiltag vil få betydning for om- og tilbygningen af skolen. Det samlede beløb skal øges da der i den eksisterende bygningsmasse er brug for renovering og udvidelse af de nuværende klasselokaler. Projektet kan med fordel udføres i sammenhæng med PCB-renovering. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

163 Anlæg IDEOPLÆG Ud- og ombygning Tommerup Skole Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Kontaktperson: Esben Krægpøth Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Projektbeskrivelse er udarbejdet med udgangspunkt i udviklingsplanen - Gorm Nielsen. Det handler om ny indskoling og SFO afdeling samt om-og tilbygning af faglokaler og generel opdeling af skolens lokalefaciliteter. Administrationen vurderer, at det er nødvendigt med 15 mio. kr. i 2016 og 17 mio. kr. i 2017 for at skolen i forbindelse med ombygningen kan fremstå med faciliteter der både i forhold til almindelig undervisning samt faglokaler er klar til indholdet i folkeskolereformen. Ligeledes gælder at SFO og indskoling afdelingen skal føres op til nutidig standard. Projektet kan med fordel udføres i sammenhæng med pcb- og betonrenovering. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

164 Anlæg IDEOPLÆG Beton- og facaderenovering på Tommerup skole Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Stadionvænget 7, Tommerup Børn og uddannelsesudvalget Kontaktperson: Esben Krægpøth Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Store revner og afskalninger i mange bærende betonkonstruktioner. Synlig korroderende armering i de udvendige bærende konstruktioner. Betonrenovering nødvendig. Fugtophobning og afskallende fuger. Ældre utætte plastvinduer. Kort restlevetid samt energibesparelse ved udskiftning. Betonrapport udarbejdet af Rådgivende ingeniørfirma Rambøll i Definere behov og ønsker Beton- og facaderenovering bygning 1, syd facade. Betonrenovering bygning 2, nord- og syd facade. Behovsanalyse Der er allerede på nuværende tidspunkt nedfaldende betonstykker fra den 3 etages høje bygning. Korrosionsproblemerne med afskallende beton vil være accelererende ind til renovering er udført. Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

165 Anlæg IDEOPLÆG Overmarksgården - maskinhus Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Overmarksgården Børn og uddannelsesudvalget Kontaktperson: Esben Krægpøth Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Overmarksgården mangler et maskinhus et depotrum til forsvarlig opbevaring af vores materiel. Vi har et stort udeareal at vedligeholde, og har derfor ansat en teknisk servicemedarbejder og derfor indkøb diverse materiel bl.a. en havetraktor m. vogn, samt nyligt indkøbt en feje/snemaskine. Depotrummet skal selvfølgelig også indeholde almindelig haveredskaber o. lign. Prisen er anslået til kr. i dette beløb er der indlagt strøm og belægning udenfor depotrummet. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter i kr. ekskl. moms I alt 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

166 Anlæg IDEOPLÆG Ebberup skole - træpavillon Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Børn og uddannelsesudvalget Kontaktperson: Esben Krægpøth Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet (Delvist energiprojekt) Træpavillon fra 1988, (175 m2) el-opvarmet og med forholdsvis dårlig isolering, bør erstattes af opdateret bygning, eller funktionerne forsøges integreret i den nuværende bygningsmasse, ved en til-/ombygning. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

167 Anlæg IDEOPLÆG Træningsredskaber Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Social og sundhedsudvalget Kontaktperson: Michael Bjørn Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Eksempelvis: 1. Løbende tilpasning af træningsredskaber, så træningsfaciliteterne kan udvikles til behovene i "det nære sundhedsvæsen". 2. Indkøb af små træningsredskaber til brug i hverdagsrehabilitering. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Ingen afledt drift

168 Anlæg IDEOPLÆG Træningsredskaber - hjælpemiddeldepotet Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Social og sundhedsudvalget Kontaktperson: Michael Kuehn Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Tidligere brugte børnefysioterapeuterne meget få børnetræningsredskaber, idet det ofte drejede sig om bolde og måtter, som forældrene selv anskaffede. Der var derfor meget lidt brug at få/låne træningsredskaber fra Hjælpemiddeldepotet. Og der var ikke et decideret budget hertil. Hjælpemiddeldepotet, sagsbehandlende børneterapeuter samt trænende børneterapeuter oplever i stigende grad efter sygehusophold at få træningsopgaver: som tidligere var betegnet som specialiseret genoptræning og dermed foregik på sygehuset som nu defineres til at være almen træningsopgave, der foregår i kommunen. A. Disse nye opgaver kræver nogle børnetræningsredskaber, som vi ikke tidligere har haft brug for. Der forventes at være brug for ,- kr. pr. år. B. Efter indførelsen af den trænende hjemmepleje har der vist sig et større behov for træningsredskaber, end der tidligere er brugt. Der forventes at være brug for ,- kr. pr. år. Der er de sidste år blevet afsat anlægsbudget til at imødekomme denne udvikling. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Det forventes at Assens Kommune kan imødegå nogle af de udfordringer, der følger at den demografiske udvikling, forebyggelse af indlæggelser og tidlige udskrivelser, ved at sætte ind med træning og flere træningsredskaber. Dette er en del af den rehabiliterende tilgang som bl.a. ligger i indførelsen af Servicelovens 83a, hvor det forventes, at behovet for kompenserende hjemmehjælp kan udskydes eller formindskes. Denne indsats ligger fint i tråd med Assens Kommunes vision 2018, hvor der bl.a. er fokus på fremme den enkeltes sundhed og livskvalitet.

169 Anlæg IDEOPLÆG Indretning af parterreetage på Birkely til daghjem Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Birkely, Birkevej 3, 5560 Aarup Social og sundhedsudvalget Kontaktperson: Dorthea Lysemose Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Indretning af parterreetage på Birkely til daghjem for 16 daghjemsbrugere. Indretningen stiller krav om ordnede handicap- og arbejdsmiljøforhold, ligesom der skal være mulighed for at skabe store og små fællesskaber. Der er brug for træningsrum, og der skal være let adgang mellem rummene. Definere behov og ønsker Opgradering af køkken og hvidevarer. Nedlægning af tre eksisterende toiletter, etablering af et handicaptoilet. Indretning af træningsrum. Glasbygning udgår på grund af en anden planløsning. Flytning af vaskerum til beboerne på Birkevej 3. Fordeling af beløb over årene er ændret ved budgetforlig. Behovsanalyse Model for Fremtidens Daghjem i Assens Kommune blev godkendt i Byrådet, den 30. oktober Det blev vedtaget, at der er et daghjem i Vissenbjerg/Aarup området med placering på Birkely i Aarup. Indtil færdigombygning af parterreetagen på Birkely er der midlertidigt indrettet daghjem i Kildebakkens kælder. Kælderen på Kildebakken kan benyttes midlertidigt, men skal efter endt ombygning af Kildebakken bruges til træning for Center for rehabilitering og akutpleje. Ombygningen af Kildebakken forventes færdig i foråret Den midlertidige indretning af daghjem på Kildebakken er ikke en optimal løsning, det er svært at skabe forskellige fællesskaber, da indretningen er i et stort rum. Plads- og opbevaringsforhold i køkken er små, og der er kun et toilet til rådighed for brugerne. Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Driftsudgifter forventes at være uændrede. Der betales også på nuværende tidspunkt for husleje og forbrug til Birkely.

170 Anlæg IDEOPLÆG Omdannelse af servicearealer ved Flemløse Plejehjem til plejeboliger Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Th. Bangsvej Glamsbjerg Social og sundhedsudvalget Kontaktperson: Michael Bjørn Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Flemløse Plejehjem består af 27 boliger, som ejes af BSB Glamsbjerg og administreres af Domea. Foruden boligdelen er der et stort serviceareal, som ejes af Assens Kommune. Servicearealerne har tidligere huset køkken, spisestuer, kontorer og daghjem, men er i dag ikke i brug. BSB Glamsbjerg og Domea er interesserede i at købe langt størstedelen af disse arealer og ombygge disse til 9 boliger. Samtidig nedlægges en midlertidig bolig, hvormed det samlede antal boliger på Flemløse plejehjem vil øges med 8. Der forventes et provenu på 2.3 mio. kr. ved salg af servicearealer, når der er taget højde for etablering af et badeværelse i servicearealerne, samt mindre renoveringsopgaver. Salgssummen udgør 4,9 mio. kr. Heraf anvendes 1,7 mio. kr. til kommunal grundkapital, 0,275 mio. kr. refunderes til Assens Kommunes energipulje vedr. et etableret solcelleanlæg og 0,58 mio. kr. anvendes til mindre ombygninger (etablering af personalebadeværelse mv.). Netto giver dette et provenu på 2.3 mio. kr. Definere behov og ønsker Salg af servicearealer mhp at etablere 9 nye plejeboliger. Behovsanalyse Dette anlægsprojekt har direkte sammenhæng til blokken "13. Plejecentre, bosteder og aktivitet - B02 - Flere plejeboliger." Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Driften er beregnet i blokken "13. Plejecentre, bosteder og aktivitet - B02 - Flere plejeboliger."

171 Anlæg IDEOPLÆG Forord 88 Aktivcenteret Glamsbjerg - udvidelse af køkken Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Dærupvej 5, Glamsbjerg Social og sundhedsudvalget Kontaktperson: Michael Bjørn Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Projektet støtter det frivillige arbejde og det gode nærmiljø - flere vil bo her. Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Aktivcentret har et stort behov for udvidelse af køkkenet på grund af stor aktivitet, der dels omfatter Aktivcentrets daglige brugere, men også en lang række foreninger (pensionistforening, handicaporganisationer etc.) der bruger huset efter aftale. Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg På hverdage er der aktiviteter formiddag, eftermiddag og aften med deltagere pr. gang. Derudover afholdes en række større arrangementer med deltagere, oftest med fællesspisning, foredrag eller underholdning. I perioden oktober april er der typisk brugere om ugen. Der fremstilles i det daglige kaffe med brød, og ved de større arrangementer serveres mad leveret udefra. Der er indhentet prisoverslag på kr. i 2014-priser. Definere behov og ønsker Udvidelse af køkken, ind i depotrum. Behovsanalyse Køkkenet i Aktivcentret er ret smalt, og det er vanskeligt at være mere end 3 personer i køkkenet ad gangen. Derfor vil det være til meget stor lettelse for det frivillige arbejde med et lidt større køkken. Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Ingen

172 Anlæg IDEOPLÆG Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet 89 Aktivitetscenter på specialområdet Projektnavn: Adresse / lokation: Søndergade 1, Aarup Politisk udvalg: Social og sundhedsudvalget Kontaktperson: Kitt Lysen Pedersen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Vilje til vækst Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Bygningen er opført i 1979 og har et areal på 482 m2 i et plan + 84 m2 kælder. Ejendommens grundareal er på m2, som primært er udlagt som befæstede arealer. Bygningen er opført af Postvæsenet, og er indrettet med personalefaciliteter, enkelte kontorer og ellers i storrum. Ejendommens salgspris er 2 mio.kr. og vurderes i generel god stand. For at bygningen kan tages i anvendelse til formålet, skal der ske visse ombygninger, hvor følgende bl.a. skal etableres: Handicapvenligt træningskøkken, mødelokaler, omklædning m. bad, handicaptoiletter. Ydermere skal der gennemføres en mindre indvendig istandsættelse med malerarbejde af lofter og vægge, gulve, evt. energioptimering m.v. Vedrører køb af tidligere posthus i Aarup, samt tilpasning af rammerne og den løbende drift. Oversigt øvrige idé-oplæg Med køb af posthuset skabes nye og forbedrede rammer om aktivitets- og samværstilbud, 104 for voksne udviklingshæmmede, samt muligheden for at byde det aktive medborgerskab inden for, når aktivitets- og samværstilbuddet ikke bruger lokalerne. Lokalerne vil kunne benyttes af en række forskellige borgergrupper, som efterspørger forskellige aktiviteter og samværsmuligheder i tæt samspil med det aktive medborgerskab. Det kan være borgergrupper som f.eks. udviklingshæmmede, sindslidende, ældre og pårørendegrupper. Definere behov og ønsker Aktivitets - og samværdstilbuddet Behovsanalyse Social og Sundhedsudvalget har besøgt aktivitetscenteret på Lindebjerg 6. maj Foruden de utidssvarende rammer for aktivitetscenteret, så betyder aktivitetscenterets placering på Lindebjerg, at Lindebjerg bliver den totale institution hvilket betyder, at nogle borgere lever langt det meste af deres liv på Lindebjerg. De bor der, og de har deres aktivitetstilbud der. Dette er imod de intentioner og visioner, der er for livet på Lindebjerg og den ombygning, som Lindebjerg har været igennem. Her er intentionen, at Lindebjerg skulle være et sted, hvor det gode liv skulle leves. Det kan blive udfordret, når alt foregår på samme adresse. Aktivitetscenterets eksisterende lokaler og Udgård kan til stor glæde for beboerne bruges til at danne rammen for andre aktiviteter for de beboere, der ikke er i aktivitetstilbud. De kan f.eks. bruges til trænings- og undervisningslokaler eller til ungdomshus. Hermed kan Lindebjerg blive et endnu mere attraktivt sted at bo. Køb og omdannelsen af det tidligere posthus til aktivitets- og samværstilbud, samt muligheden for at understøtte det aktive medborgerskab er i tråd med Assens Kommunes vision 2018 Vilje til vækst. De nye rammer for aktivitets- og samværstilbud kan give borgerne bedre livskvalitet, idet ikke alt foregår på samme matrikel, samtidig med at nærmiljøet kan bringes mere i spil. Det aktive medborgerskab og samhørigheden understøttes ved at lokalerne kan bruges til andre formål efter lukketid der kan skabes mere velfærd.

173 Anlæg IDEOPLÆG Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.) Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg

174 Anlæg IDEOPLÆG Forord 90 Ny Havneplads Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Willemoesgade/Kogehusmolen Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen og Lars Evald Jensen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Realisering af Visionsplan for Assens Havn Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Rammen afsættes til gennemførelse af projektkonkurrence, samt større områdefornyelse omkring Willemoesgade og Kogehusmolen. Projektet skal sammentænke klimasikring af det centrale havneområde, og i særdeleshed de bevaringsværdige, kulturhistoriske bygninger i området. Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Såfremt Assens Byråd vælger at afsætte midler til projektet, vil administrationen indgå dialog med RealDania, og en medfinaciering på forventet yderligere 8 mio. kr. Den samlede projektsum vil dermed ende på 16 mio. kr. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

175 Anlæg IDEOPLÆG Forord 91 Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Næsvej 23 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen og Lars Evald Jensen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Realisering af Visionsplan for Assens Havn Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Rammen afsættes til udbygning af marinatorv, så der opnås en direkte visuel sammenhæng fra Restaurant Mågen, til bådbroerne. Projektet omfatter anlæggelse af ny plads på tværs af Næsvej, samt terrasse eller sidetrappe ved bådbroerne. Definere behov og ønsker Områdefornyelse af Marinatorv Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter i kr. ekskl. moms I alt 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

176 Anlæg IDEOPLÆG Forord 92 Promenade langs marina Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Matr. 48d Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen og Lars Evald Jensen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Realisering af Visionsplan for Assens Havn Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Rammen anvendes til gennemførelse af en sammenhængende promenadesti omkring Assens Marina. Projektet indebærer videreførelse promenadesti langs ny Næsvej, i belægning og belysning. Rammen afsætter også et begrænset beløb til indkøb af inventar. Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter i kr. ekskl. moms I alt 0 Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

177 Anlæg IDEOPLÆG Forord 93 Sammenhængende stiforløb imellem Bymidte og Marinaområde Projektnavn: Adresse / lokation: Politisk udvalg: Matr. 630a, Søndre Ringvej Assens Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen og Lars Evald Jensen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Realisering af Visionsplan for Assens Havn Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Rammen afsættes til første skridt imod en bedre, mere synliggjort sammenhæng imellem Assens bymidte og marinaområdet. Forløbet starter ved havnebassinets sydligvestlige hjørne og løber ad eksisterende sti over matr. 264a (bådoplag), langs Super-Brugsens facade, omkring regnvandsbassinet på matr. 630a og ad eksisterende fortov til Damgade. Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg Det anbefales i første omgang at gennemføre denne minimumsløsning bestående af: Etablering af stier på de ikke belagte delstræk af ruten, eventuelle justeringer/forbedringer af stien over matr. 264a (bådoplag), skiltning imod bymidte/kogehusmole/marina, yderligere småtiltag til at markere et sammenhængende forløb. Et mere gennemgribende/ambitiøst projekt for hele området, hvor f.eks. klimasikringsløsninger tænkes ind, kan evt. gennemføres i efterfølgende budgetår. Definere behov og ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

178 Anlæg IDEOPLÆG Forord Investeringsoversigt 1. behandling i Byrådet Oversigt øvrige idé-oplæg 94 Byfornyelse ved Plums arealer i Assens bymidte Projektnavn: Adresse / lokation: Østergade 38D, 5610 Assens m.fl. herunder matr. nr. 41a Assens Bygrunde m.fl. Politisk udvalg: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Kontaktperson: Peter Nielsen Anlægsudgifter i I alt kr. ekskl. moms Mål og visioner for budget Byfornyelsen understøtter Vision 2018 med hensyn til: - Vækst og udvikling - ved at medvirke til skabelsen af arbejdspladser, handel og oplevelser i Assens bymidte - Flere vil bo her - ved at medvirke til skabelsen attraktive boliger i en levende bymidte - Aktivt medborgerskab - ved at bygge på lokale aktørers engagement, initiativ og iderigdom Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse af projektet Projektet forudsættes finansieret gennem kommunale midler, statslig refusion af udgifter til byfornyelse, private investeringer og tilskud fra fonde. Ejendomme i området er i væsentligt omfang privat ejede. De beskrevne anlægsudgifter forudsætter, at der opbygges et samarbejde med grundejeren, erhverv og beboere herunder omkring private behov, investeringer og initiativer. I projektet indgår overtagelse og opgradering af 110 m2 privat fællesvej fra Kattesundet til den offentlige parkeringsplads bag Østergade. Den offentlige parkering i området omlægges. Parkering i forbindelse med ny boligbebyggelse i området forudsættes blandt at ske i parkeringskældre. I projektet indgår byfornyelse og støtte til etablering af friarealer og byrum mellem tømmerladen og Østergade fra Desuden indgår byfornyelse i form af indkøb af rådgivning omkring etablering af friarealer mellem den offentlige parkeringsplads og Østergade 50 til 68. Efter 2019 forudsættes anvendt byfornyelsesmidler til etablering af friarealerne. Definere behov og ønsker Med by fortætningen og den øgede bosætning understøttes by-, handels- og kulturlivet i til gavn for en levende bymidte. Byfornyelsesindsatsen mellem tømmerladen og Østergade omfatter et samlet areal på ca m2. Den efterfølende byfornyelsesindsats mellem parkeringspladsen og Østergade fra 2019 omfatter et areal på ca m2. Behovsanalyse Ambitionen med byfornyelsesindsatsen er at fremme by fortætning og etablering af infrastruktur, friarealer, lokal afledning af regnvand og et større byrum i Assens midtby. Etablering af attraktive byrum omkring træladen skaber grundlag for etablering af erhverv og aktiviteter i træladen, samtidigt med at de attraktive byrum kan fremme byliv og opførelsen af boligbyggeri i området. By fortætning med flere boliger i bymidten medvirker til at fremme handel og aktiviteter i Assens by. Området åbnes op mod byen og indskriver sig i et nyt og samlet forløb af pladser, gader, passager og gårdrum, som leder folk naturligt gennem området og samtidig genintegrerer kirkepladsen omkring Vor Frue Kirke i det samlede flow. Pladsen og området omkring tømmerladen opleves i fremtiden som et centralt og grønt åndehul, der supplerer Assens købstads klassiske og hårdt belagte gader og pladser. Specifikke kvalitetskrav (Skriv hvilke, fx speciel ventilation eller øvrig teknisk installation, speciel gulvbelægning, mørklægning udstyr mv.) Økonomiske konsekvenser/effektiviseringsgevinster Afledte driftsudgifter I alt i kr. ekskl. moms Evt. effektiviseringsgevinster ved projektet (fx energibesparelser mv.)

179 Bilag: 3.3. Høringssvar - budget pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 16. september Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

180 Indkomne HØRINGSSVAR Budget af 116

181 Indkomne høringssvar budget INDHOLDSFORTEGNELSE HovedMED. 3 Fælles MED-Rådhus. 5 Fælles MED-By, Land og Kultur 6 Fælles MED-Børn og Undervisning 7 Fælles MED-Social og Sundhed Handicaprådet. 9 Ældrerådet. 12 Grønt Råd 13 Landdistriktsrådet Assens Musikskole bestyrelsen.. 17 AssensBibliotekerne MED-udvalg Folkeoplysningsudvalget Ungdomsskolen MED-udvalg 20 Ungdomsskolen bestyrelsen. 21 Center for Senhjerneskade MED-udvalg.. 22 Erhvervs- og Aktivitetscentret MED-udvalg 23 Hjemmeplejen MED-udvalg.. 24 Pilebakken MED-udvalg 26 Pilehaveskolen MED-udvalg.. 27 Pilehaveskolen bestyrelsen.. 34 Plejeboligerne i Assens Kommune 38 Socialpsykiatrien MED-udvalg Sygepleje og Rehabilitering MED-udvalg Pårørenderådet Lindebjerg 42 Assensskolen skolebestyrelsen.. 43 Brylle Landsbyordning fællesbestyrelsen 44 Brylle Landsbyordning MED-udvalg. 45 Børnehusene i Tommerup MED-udvalg.. 46 Børnehusene i Vissenbjerg forældrebestyrelse.. 48 Børnehusene i Vissenbjerg MED-udvalg.. 49 Børnehusene i Aarup MED-udvalg 50 Børnehusene i Aarup bestyrelsen Børnehuset Haarby MED-udvalg 52 Dagplejen MED-udvalg Fællesinstitutionen Ebberup skole, børnehave, vuggestue bestyrelsen.. 54 Glamsbjergskolen MED-udvalg og bestyrelsen.. 55 Landsbyordning Dreslette fællesbestyrelsen 56 Landsbyordning Dreslette MED-udvalg. 57 Landsbyordning Verninge fællesbestyrelsen. 58 Landsbyordning Verninge MED-udvalg. 59 Områdeins. Glamsbjerg bestyrelsen.. 60 Områdeins. Glamsbjerg-Flemløse MED-udvalg.. 61 Områdeins. Tommerup bestyrelsen Skallebølle skole/børnehave fællesbestyrelse. 63 Skallebølle skole/børnehave MED-udvalg.. 64 Tallerupskolen MED-udvalg.. 65 Tallerupskolen Skolebestyrelsen 66 Tommerup skole MED-udvalg Tommerup skole skolebestyrelsen.. 72 Vissenbjerg skole skolebestyrelsen. 74 Vissenbjergskole MED-udvalg. 75 Aarupskolen MED-udvalg 76 Aarupskolen skolebestyrelsen. 77 BUPLs TR-gruppe.. 78 Skolehaver Beboer Flemløse Plejehjem.. 80 Beboere på kommunens plejehjem. 81 Pårørende Korsvang 83 Facebooktråd fra Digitalt Borgermøde /lhr Efterfølgende modtaget: Dagplejen bestyrelsen Haarby skole skolebestyrelsen 111 Landsbyordningen Gummerup bestyrelsen Landsbyordningen Gummerup MED-udvalg. 113 Landsbyordningen Salbrovad fællesbestyrelsen. 114 Pårørende Holmely. 115 Pårørendeforeningen ved Pilebakken af 116

182 Notat Til: Byrådet Fra: HovedMED-udvalget 09. september 2015 Høringssvar vedrørende budget HovedMED-udvalget har på et møde den 3. september 2015 drøftet høringsmaterialet vedrørende budget Bemærkninger HovedMED-udvalget finder det positivt, at driftsbudgettet indeholder flere blokke, hvor man vil investere, for på sigt at opnå en økonomisk gevinst fremfor de traditionelle reduktionsblokke, når besparelsen er umiddelbar nødvendig. Det er med til at sætte en ny retning for kommunen, hvilket er væsentligt for både ledere og medarbejdere overalt i kommunen. HovedMED-udvalget kan se, at der tegner sig nogle budgetmæssige udfordringer i de kommende år, særligt i overslagsårene. Udvalget har en forventning om, at den politiske opgave vedrørende budget 2016 forhåbentlig kan håndteres uden, at det får store personalemæssige konsekvenser. HovedMED-udvalget er i forhold til udfordringerne i overslagsårene optaget af, at Byrådet handler rettidigt af hensyn til stabilitet og tryghed på arbejdspladserne. Udvalget bemærker samtidig, at det på baggrund af høringsmaterialet er svært at få et indtryk af, hvordan situationen i overslagsårene vil blive håndteret af Byrådet. HovedMED vil herunder foretrække, at Byrådet primært gennemfører besparelser, som ikke har personalemæssige konsekvenser - subsidiært at de nødvendige beslutninger træffes så betids, at det er muligt at fastholde den omhyggelige personaleplanlægning. Fremtidig budgetproces HovedMED-udvalget var meget begejstret for drøftelserne med Økonomiudvalget på det årlige dialogmøde om budgettet. Udvalget har i forlængelse af dialogmødet en forhåbning om, at den kommende budgetproces vil blive tilrettelagt på en måde som sikrer en højere grad af dialog og åbenhed mellem det politiske niveau og HovedMED-udvalget. Afsluttende bemærkninger Hovedudvalget sætter i sit høringssvar primært fokus på de generelle og overordnede forhold for kommunens ansatte. Kontaktperson: Trine Brüsch - mobil nr.: af 116

183 Budgettets mere fagspecifikke konsekvenser bliver der sat fokus på i høringssvarene fra Fælles MED-udvalgene. Byrådet bedes om i sin gennemgang af høringssvarene at være opmærksom på denne arbejdsdeling mellem HovedMED og Fælles MED-udvalgene. Venlig hilsen Finn G. Johansen Formand John Rasmussen Næstformand Kontaktperson: Trine Brüsch - mobil nr.: Side 2 af 2 4 af 116

184 Notat 08. september 2015 Høringssvar til budget fra Fælles MED Rådhus Fælles MED Rådhus drøftede det udsendte budgetmateriale på møde den 7. september 2015, og har besluttet følgende høringssvar: Fælles MED Rådhus finder det meget positivt, at det udsendte budgetmateriale for 2016 ikke indeholder reduktioner, der har personalemæssige konsekvenser. Desuden finder Fælles MED Rådhus det positivt, at der investeres i ansættelse af flere medarbejdere på udvalgte områder for at opnå bedre resultater på sigt. Fælles MED Rådhus mener, at det er en konstruktiv tilgang til at løse nogle af de velfærdsudfordringer vi står overfor, og at det er en tilgang, der i sidste ende vil komme borgerne til gavn. Fælles MED Rådhus opfordrer dog til, at være opmærksom på, at det ikke sker på bekostning af udviklingstiltag på andre områder. Mht. forslag til anlægsbudgettet undres Fælles MED Rådhus over, at det ikke er muligt at se den fremtidige placering af Jobcenteret. Desuden blev 2. budgetopfølgning drøftet, og Fælles MED Rådhus skal opfordre til, at årsagerne til merforbruget nøje analyseres med henblik på undgå lignende merforbrug i fremtiden. Med venlig hilsen På vegne af Fælles MED Rådhus Finn G. Johansen Formand Mette Schmidt Hansen Næstformand Kontaktperson: Anne Grønnegård - mobil nr.: af 116

185 By, Land og Kultur 11. september 2015 Høringssvar fra FællesMED By, Land og Kultur vedr. budget Fælles-MED for By, Land og Kultur har drøftet det udsendte budgetmateriale, og har følgende bemærkninger: Budgetmaterialet opleves som mangelfuldt, idet der for driftsbudgettet mangler f.eks. omprioriteringsblokke. Det skaber en begrænsning i MED-udvalgenes mulighed for at give sparring og afgive høringssvar. Udvalget ser gerne noget mere åbenhed i forhold til materialet, og mener at dette kan håndteres inden for de personalepolitiske værdier. Anlægsbudgettet er godt belyst, hvilket er fint. Målsætninger er gode, men ordene skal omsættes, og det fordrer prioriteringer. Kommunen skal fortsat satse på kvalitetsudvikling, og peger her på, at kulturområdet og udvikling/forbedring af kommunens natur, byrum mv. har betydning for kommunens branding og tiltrækningskraft. Lille investering, stor effekt. Fællesudvalget henviser i øvrigt til høringssvarene fra de lokale MED-udvalg indenfor udvalgets område. Venlig hilsen Thomas Barfoed formand Heidi Mørch næstformand 6 af 116

186 FællesMED-udvalg Børn og Undervisning Til Byrådet 11. september 2015 Sags id: 15/18552 Høringssvar til budget FællesMED-udvalg Børn og Undervisning har den 11. september 2015 afholdt møde med henblik på udarbejdelse af høringssvar til budget Bemærkninger FællesMED-udvalg Børn og Undervisning har haft lejlighed til at drøfte det udsendte budgetmateriale. På den baggrund tager udvalget budgetmaterialet til efterretning. FællesMED-udvalg Børn og Undervisning finder det positivt, at Byrådet er opmærksomt på, at man kan bruge investeringstilgang til løsning af de velfærdsudfordringer der ligger foran os. Det foreliggende høringsmateriale, der ligger til 1. budgetbehandling forekommer at være meget sparsomt med anvisning af løsningsforslag. Dette er ærgerligt, idet udvalget ikke har adgang til at give et kvalificeret høringssvar i forhold til den opgave, der tilsyneladende ligger i overslagsårene. FællesMED-udvalg Børn og Undervisning noterer sig med tilfredshed, at drøftelser mellem HovedMED-udvalget og Økonomiudvalget peger i retning af en højere grad af dialog og åbenhed fremadrettet. FællesMED-udvalg Børn og Undervisning er bekymret for, at der ikke er afsat tilstrækkelige midler til renovering af skolerne i de kommende år. Vilje til vækst fokuserer på at tiltrække såvel borgere som virksomheder til kommunen. Dette gøres ikke uden gode og fornuftige fysiske rammer på skole- og dagtilbudsområdet. Håndtering af de fysiske rammer er beskrevet i renoveringsplanen for skoleområdet. Den plan ses imidlertid ikke finansieret hverken i 2016 eller overslagsårene. Bemærkninger fra medarbejderrepræsentanterne Medarbejdersiden savner tydelige politiske udmeldinger fra det samlede Byråd på håndteringen af de økonomiske udfordringer på skoleområdet, i forbindelse med udfasning af de centrale tilskud til implementering af folkeskolereformen. Venlig hilsen Henrik Juul Kjær Formand John Rasmussen Næstformand Rådhus Allé Assens - Kontaktperson: Gitte 7 af Foged 116- dir. tlf.:

187 FællesMED-udvalg Social og Sundhed Til Byrådet 8. september 2015 Sags id: 15/22065 Høringssvar til budget FællesMED-udvalg Social og Sundhed har den 8. september 2015 afholdt møde med henblik på udarbejdelse af høringssvar til budget Bemærkninger FællesMED-udvalg Social og Sundhed har haft lejlighed til at drøfte det udsendte budgetmateriale. På den baggrund tager udvalget budgetmaterialet til efterretning. FællesMED-udvalg Social og Sundhed noterer sig dog, at opgaven synes voldsom i overslagsårene. På den baggrund og på baggrund af det meget sparsomme budgetmateriale, der ikke umiddelbart anviser prioriteringsmuligheder i overslagsårene, er det svært at give et kvalificeret høringssvar. Dette har givet anledning til en vis utryghed i organisationen. Bemærkninger fra medarbejderrepræsentanterne Medarbejderrepræsentanterne i FællesMED-udvalg Social og Sundhed ser med stor bekymring på den fortsatte brug af ældremia., og opfordrer Byrådet til fortsat at prioritere daghjem og plejecentre. Den gode hverdag som Eden Alternative har givet beboerne vil være vanskeliggjort, hvis ældremia. ikke også fremadrettet tilføres området. Prioriteringen af området har betydet et tydeligt løft af arbejdsmiljøet og fagligheden. Hensigten med puljen var oprindeligt, at området skulle have et varigt løft og har tilført området ca. 30 nye medarbejdere. Medarbejderrepræsentanterne i FællesMED-udvalg Social og Sundhed noterer sig, at der ved forslaget Område 13,B10, hvor der skal spares kr. 3,154 mio. ved nedlæggelse af 7 botilbudspladser, ikke vil være umiddelbare personalemæssige konsekvenser, såfremt den gode personaleplanlægning sikres jfr. den vedtagne personalepolitik. Venlig hilsen Henrik Juul Kjær Formand Merethe Vibeke Larsen Næstformand Rådhus Allé Assens - Kontaktperson: Gitte 8 af Foged 116- dir. tlf.:

188 Handicaprådet: Formand Ingrid Rasmussen Bryggermarken Glamsbjerg Tlf , mobil Glamsbjerg den 11. september 2015 Assens Kommune Byrådet Rådhus Alle Assens Høringssvar. Handicaprådet har gennemgået det tilsendte materiale omkring budget Budgettet har til tider været vanskeligt at gennemskue, da budgettallene er udlagt i blokke og ikke specificeret, så man kan se hvilke områder i blokken, der budgetteres besparelser på. Det lyder så fint, at der er indarbejdet et antal omprioriteringsblokke. For 2016 skal der samlet set spares ca. 1%, det ser ikke ud af meget, men alligevel bekymrende, da der i de senere år har været flere besparelser på handicapområdet. Ud fra Handicaprådets vurdering kan man snart ikke spare mere, hvis de berørte skal have et værdigt liv. Når man ser på budgettallene for er Handicaprådet meget bekymret, da der er meget store besparelser i vente. Besparelser som demografi-udviklingen i Assens kommune bestemt ikke passer sammen med. Det er generelt beklageligt med besparelse, og det er vi er jo altid bekymrede for, men det er glædeligt, når der kan ske en omlægning af procedurer, arbejdsgange eller indførelse af moderne teknologi, som kan effektivisere, og dermed, om ikke andet, så bibeholde det eksisterende niveau. Det er Handicaprådets opfattelse, at når man går ind i en sparerunde, skal der tænkes i retning af genoptræning og vedligeholdelsestræning, og det er ikke her, de første penge skal spares. Det kan være dyrt her og nu, men på længere sigt kan der helt sikkert spares penge. 9 af 116

189 Omprioriteringsblok Område 12 - B02 Det er rigtig fint, at der projekteres koordinerende indsatser, som kan give et løft til støtte og hjælp for udsatte og sårbare borgere. Det er en effektivisering, som kommunen siger giver en bedre ydelse for færre penge. Der er ikke afsat beløb til udgifter i 2016, hvor analysen foretages, men derimod budgetteres med meget store besparelser på i årene Handicaprådet håber analysen får lov til at tage så lang tid, som der er behov for, og at den enkelte borger bliver berørt mindst muligt af besparelsen. Omprioriteringsblok Område 13 - B02 Der er venteliste på plejeboliger, så Handicaprådet kan godt følge tanken om at ombygge eksisterende køkkenlokaler til lejligheder. Her tænkes på ændring af køkkenet på Flemløse Plejehjem. Beboerne på Flemløse Plejehjem får leveret den varme mad fra Mad Service Assens, og de øvrige måltider tilberedes på afdelingerne. Ombygningen af det gamle køkken til boliger bør dog ikke berøre muligheden for stadig at tilberede måltider ud over den varme mad på plejehjemmet. Ombygning af en del af Korsvang, så lejlighederne bliver mere tilgængelige, er rigtig god. I forbindelse med ombygningen på Korsvang, hvor 7 udviklingshæmmede beboere skal flyttes til Pilebakken eller Lindebjerg, anbefaler Handicaprådet, at der lyttes til borger og pårørende. En sådan flytning skal ske i samarbejde med beboer og eventuelle pårørende. Beboeren skal være medbestemmende om fremtidig bolig. Ud fra det tilsendte budgetmateriale kan vi ikke se, om det tidligere afsatte beløb på kr. til ledsagelse for handicappede er indregnet i budgettet. Vi anbefaler meget at hensættelsen videreføres i Når vi ser på anlægsbudgettet, er det med glæde vi læser, at der er ønske om at købe og omdanne det gamle posthus i Årup til aktivitetscenter for bl.a. Lindebjergs beboere. På den måde vil de få en reel følelse af at gå på arbejde, når de opholder sig i beskæftigelsen. Det har stor betydning at beboerne kommer uden for Lindebjergs matrikel. Handicaprådet skal i den forbindelse belyse, at det så er oplagt, og om muligt, endnu mere vigtigt, at der prioriteres en sammenhængende og endog meget handicapvenlig løsning på tilgængelighedsproblemet ved gangtunnellen på Årup Station. Der er risiko for, at gangtunnellen ellers fortsat kan være en absolut begrænsning for en succesfuld sammenbinding af Lindebjerg og Årup nord for banen med resten af byen, og modsat. 10 af 116 Side 2 af 2

190 Der er en anden besparelse, der ikke direkte peger hen på budget 2016, men som bekymrer handicaprådet meget. Det oplyses, at budget 2015 muligvis overskrides med 8.9 mio. kr. Det er foruroligende, at byrådet har besluttet, at der i år 2015 ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger, når vi samtidig kan læse at budgettet ikke holder. Det giver en efterhånden meget begrænset periode at nå at indhente det nuværende merforbrug. Hvordan kan Handicaprådet få indflydelse eller blive hørt omkring en sådan kommende besparelse/omprioritering? Når Byrådet placerer/sætter de sidste beløb på plads i budgettet, bør der tænkes på borgernes værdighed, for en meget stor gruppe borgere under Social og sundhed er meget svage og kan ikke tage vare på sig selv og ej heller give udtryk for deres eventuelle utilfredshed med forholdene. Det er vores fælles pligt at skabe et samfund, som er rummeligt, og styres på en ordentlig og forsvarlig måde. På Handicaprådets vegne Ingrid Rasmussen Formand 11 af 116 Side 3 af 3

191 Janne Kornbeck Byrådssekretariatet Assens Kommune 5610 Assens cc: Lene Hein Rasmussen Assens, den 8. september 2015 Høringssvar vedr. budget drift, og budget anlæg. Vi har med interesse gennemgået det tilsendte materiale, og er tilfredse med at materialet ikke indeholder serviceforringelser indenfor ældreområdet. Så vi kan tilslutte os at såvel kvaliteten, som er beskrevet i kvalitetsstandarderne, samt den aktuelle kvalitet videreføres. Det er positivt, at antallet af plejeboliger øges således, at det modsvarer udviklingen i ældrebefolkningen. Det er ligeledes positivt, at der skal udarbejdes masterplan for demensområdet. Ældremilliarden Til at opretholde den aktuelle kvalitet er det en forudsætning, at disse midler igen tilføres området. Midlerne har i perioden sikret acceptable forhold på plejecentrene. Forhold der lige akkurat har gjort det muligt, at beboerne har fået den nødvendige pleje, og at Eden ideen med bl.a. et aktivt liv, er kommet beboerne til gavn. Som bekendt blev der tilført dagcentrene midler fra samme pulje, så man undgik ferielukning. Det viser sig at have været meget påkrævet, da der har været stor efterspørgsel, ikke mindst i sommerferien. Afslutningsvis følger vi med interesse udviklingen indenfor Den rehabiliterende hjemmepleje. Med venlig hilsen Kirsten Broberg Formand Assens Ældreråd Assens Ældreråd Kirsten Broberg formand, Ole Thøgersen, Richard Grøntvedt, Aase Andersen, Gudmund Henriksen, Ketty Olsen, Hardy Padkær, Helge Jensen, Benny Dyrdorf. 12 af 116

192 Lene Hejn Rasmussen Fra: Ida Kirstine Søkilde Jelnes Sendt: 10. september :26 Til: Lene Hejn Rasmussen Emne: Høringssvar fra Grønt Råd vedr. Assens Kommunes budget Høringssvar til Budget Grønt Råd synes, at indsatsen om at implementere Natur- og Friluftsstrategien bør fortsætte, i det det giver større bredde og flere muligheder i arbejdet med natur- og friluftsprojekter. Grønt råd vil opfordre til at der fortsat afsættes en mio. årligt til Natur og Friluftsstrategien, således at der fortsat er mulighed for at lave stier (både vandrestier, ridestier, dykkerstier, mountainbikestier osv.), lave brochurer og skilte om naturen, etablere shelters, naturlegepladser, hundeskove og andre rekreative faciliteter osv. i samarbejde med kommunens borgere og organisationer. Grønt råd ser også gerne de Blå støttepunkter fremmet. Hvis ikke dette punkt kan fremmes som et særskilt initiativ kan der evt. ske en forøgelse af budgettet til Natur og Friluftsstrategien og de blå støttepunkter kan så være en del af Natur og Friluftsstrategien. Venlig hilsen Grønt Råd Assens kommune 1 13 af 116

193 Lene Hejn Rasmussen Fra: steen kjær jensen Sendt: 11. september :54 Til: Janne Kornbeck; Lene Hejn Rasmussen; Hovedmail Assens Emne: RE: Høringssvar, Landistriktsrådet.: Materiale til høring, 1. behandling af budget Høringssvar.: Landistriktsrådet, borgergrupperne i Landistrikterne i Assens kommune. Budgetforslag har været udsendt til bestyrelsen og vore 23 borgergrupper, som repræsenterer Landistriktsrådet i Assens kommune. Der er bemærkninger som følge.: 1. Afsætning af midler til Strandrensning, herunder toiletforhold ved kommunen som, kystnær kommune,. med Blå flag m.m.. bør dette prioriteres op for turismen Med med een positiv henvisning til Bogø. 2. Markedesføring for Turismen, der tænkes her specielt på vore gennemgående motorvejsrastepladser, hovedbanen,mm. her er informationer om Assens kommune på et meget ringe plan, eller slet ingen info. 3. Aarupskolen,børneinst.s trafikale adgangsforhold v/torpvejs udmunding i amtsvejen. Hele det trafikale tilkørselsforhold for såvel Aarupskolen, børneinst som dagplejens "værested" omkring den tildligere meget trafikerede "Amtsvej" er under stærkt pres. Ved og især morgenaflæsninger er der rent kaos med skolebusser,privatbiler, krydsende børn og voksne omkring Torpvejens udmunding. Der skal bemærkes at arealerne for regulering er kommunalt ejede. 4. Trafikreguleringer især i og omkring Grønnemose, ved udkørsler til den gamle hovedvej A1.- Her bliver A1 til alternativ motorvej. Positivt at lysregulering ved Søndersøvejen udbygges, det giver ophold i trafikstrømmen. Hele erhvervsadgangen til Aarups erhvervsarealer sker via den gamle hovedvej A1 og motorvejen. Højresvingsbanen ved Aarupsudkørsel til hovedvej A1 har givet en fin optimering. 5. Markedsføring ikke alene på nyudstykningerne, men få taget de "tiloversblevne" grund, blandt andet fra nedrivningspuljen med. 6. Landistriktsrådet, og dets borgergrupper afsættes fremover med dagens midler, -arbejdet her må ikke nedprioriteres, hvilke kan få konsekvenser for Landistrikterne, vore centerbyer nu er ved og få 1 14 af 116

194 status som landistrikter, med den store strukturændring i lukkede butikker, på bekostning af indkøbscentre m.m. Kommende Lokalråd, og centerbyerne og mellembyerne tilføres således passende midler. 7. Nedrivningspuljen,byfornyelsesmidler i Landistrikterne fastholdes, med en udbygget høringsret, borgerinddragelse til Landistriktsråd, og kommende Lokalråd. 8. Forsamlingshusene, opretholdes med nuværende tilskud, og midler til drift og istandsættelse, det er med et rimeligt niveau d.d.. 9. Ellevilde byhaver,-fælleshaver fremadrettet vidreføres med udvikling af projektet. 10. Helnæs projektet ",kanal",med etablering af projekt "kanal ved Helnæs bugt med stor bevågenhed bør fremmes, her ses på Helnæs med sine unikke "madoplevelser". 11. Helnæs,vejnet- der påpeger prioritering, manglende vedligeholdelse af vejnettet. 12. Thorøhuse- Tilkørselsforhold til genbrugspladsen prioriteres op, en gammel sag Thorøhuse-Fartdæmpning ved indkørsler samt renovering af vejnet prioriteres op 14- Thorøhuse- renovering af rækvæker ved bro prioriteres op. 15. Thorøhuse-Gadebelysning udskiftning som angivet i lokalplan 1995 udskiftes, der må være en prioritering på vej. Sluttelig et udpluk af de tiltag der kan peges påer der behov for en uddybning om emmnerne, som er søgt at gøre kortest muligt, så kontakt Landistriktsrådet ved undertegnede. mvh. steen kjær f.m. From: To: CC: Subject: Materiale til høring, 1. behandling af budget Date: Fri, 28 Aug :46: Til høringsberettigede i Assens Kommune Handicaprådets formand Ingrid Rasmussen Ældrerådets formand Kirsten Broberg Folkeoplysningsudvalgets formand Freddy Heine Nielsen 2 15 af 116

195 Landdistriktsrådets formand Steen Kjær Frivilligrådets formand Helge Petersen Hermed fremsendes høringsmateriale til budget , 1. behandling der indeholder følgende: Budget drift til 1. behandling Budget anlæg til 1. behandling med supplerende materiale Materialet er sendt til de høringsberettigede parter, men kan også findes på Assens Kommunes hjemmeside og Aksen. Plancherne fra budgetstormødet for ledere fredag den 28. august 2015 vedhæftes samtidig. Høringsfasen løber fra den 29. august til den 11. september 2015 kl Høringssvarene skal fremsendes til Lene Hejn Rasmussen på hurtigst muligt og senest den 11. september kl Lene udsender herefter høringssvarene til Byrådet. God weekend! Venlig hilsen PÅ VEGNE AF Finn G. Johansen kommunaldirektør Jens-Henrik Ebbesen Økonomichef Janne Kornbeck Byrådssekretariatet Assens Kommune Rådhus Allé Assens Tlf Mobil af 116

196 Høringssvar til Budget Fredag, den 11/ Høringssvar fra Bestyrelse for Assens Musikskole, v/ formand Peter Bollen: Assens Musikskoles Bestyrelse har ved læsning af budgetforslaget konstateret at der en række gode hensigter og mål for udviklingen af Kultur i Børnehøjde samt fast bevilling til musikskolens skolesamarbejde med efterfølgende mulighed for nedsættelse af musikskolekontingentet med 25%. Kultur i Børnehøjde er vigtig for Assens Kommunes fremtidige kulturliv og bosætning, og et rigt kulturliv i bred forstand vil også blive et plus for den musikkultur som musikskolen står for. Fast bevilling til skolesamarbejde vil styrke musikskolens mulighed for at udvikle samarbejdet med skolerne samt tiltrække og fastholde undervisere med et højt kompetenceniveau. Nedsættelse af deltagerbetalingen for musikskoleelever vil give flere børn mulighed for at modtage instrumentalundervisning, og derved bygge ovenpå de politiske initiativer som allerede er taget i forhold til at støtte udviklingen af sangprojektet ASK, herunder Musik i Børnehøjde (Bilag 1). Imidlertid kan vi kun aflæse forslagene i de udsendte mål, men ikke i et konkret budgetforslag? Vi vil derfor opfordre til at der tages yderligere politisk initiativ til udvikling af musikkulturen ved at afsætte de fornødne midler af til udvikling af dette. Den nævnte pulje til transportudgifter kunne indeholde mulighed for et gratis fritidsbuskort, som også vil øge børnenes mulighed for at deltage i musikskolens tilbud overalt i Assens Kommune. Vi mener at alle børn skal have mulighed for at lære at spille et instrument. Bilag 1: På vegne af Assens Musikskoles Bestyrelse, Peter Bollen, formand 17 af 116

197 18 af 116

198 19 af 116

199 Assens Ungdomsskole Kai Nielsens Vej Glamsbjerg Tlf: Til Lene Hejn Rasmussen Høringssvar 1. behandling Budget MED-udvalget har ingen kommentarer til det fremsendte materiale. MED-udvalget Assens Ungdomsskole 10. september af 116

200 Assens Ungdomsskole Kai Nielsens Vej Glamsbjerg Tlf: Den 07. september 2015 Til Lene Hejn Rasmussen Emne: Høringssvar 1. behandling Budget Ungdomsskolen tager høringsmaterialet til efterretning. Johnny Bøgskov Formand for ungdomsskolebestyrelsen 21 af 116

201 Lene Hejn Rasmussen Fra: Carsten Petterson Sendt: 10. september :19 Til: Lene Hejn Rasmussen Emne: Høringssvar fra CSA - Center for Senhjerneskade Til Lene Hejn Rasmussen Hermed fremsendes høringssvar til budget Medudvalget på CSA Center for Senhjerneskade har forholdt sig til det udsendte budgetmateriale og har følgende kommentarer. Vi kan ud fra det foreliggende budgetmateriale tage tiltagene til efterretning. Generelt ser vi dog med stor bekymring på de foranstående budgetmæssige udfordringer, som der blev redegjort for på det afholdte budgetstormøde i Arena Assens den 28. august Vi kan ud fra det foreliggende budgetmateriale, være stærkt bekymret for om tiltagene i tilstrækkelig omfang tager højde for de samlede budgetmæssige udfordringer, som der blev redegjort for på budgetmødet. På vegne af Medudvalget på CSA. Med venlig hilsen Carsten Petterson Leder af Center for Senhjerneskade i Assens CSA Duedalen Vissenbjerg eller af 116

202 Erhvervs og Aktivitetscentre 2. september 2015 Høringssvar til 1. behandling: Anlæg Idéoplæg , 89 Aktivitetscentre på specialområdet, Søndergade 1, Aarup Kære Byrådspolitikere Det er med stor glæde at kunne læse, at Byrådet har valgt at prioritere ovennævnte i Anlæg - Idéoplæg. Mange frustrationer, for borgere og personale, vil med dette projekt kunne undgås. Især miljøskiftet for borgerne, vil give øget velfærd. På vegne af Erhvervs og Aktivitetscentres MED-udvalg Venlig hilsen Lone Jones Leder Pilevej Aarup Kontaktperson: Lone Jones - 23 dir. af tlf.: mobil nr.:

203 24 af 116

204 25 af 116

205 26 af 116

206 27 af 116

207 28 af 116

208 29 af 116

209 30 af 116

210 31 af 116

211 32 af 116

212 33 af 116

213 34 af 116

214 35 af 116

215 36 af 116

216 37 af 116

217 Høringssvar på Budget fra Plejeboliger i Assens Kommune Hørringssvar udarbejdet af tillidsrepræsentanter og ledere fra plejeboligerne. Ældremilliarden. Da Ældremilliarden blev givet, udtalte Socialudvalgsformanden i en pressemeddelelse følgende: Svageste ældre tilgodeses... I Udvalget er vi derfor blevet enige om, at vi i vores prioritering af midlerne ønsker særligt at tilgodese vores svageste ældre på plejecentrene, siger Betina Stick, formand for Social- og Sundhedsudvalget. Vores hørringssvar er sat i relation til hvis Assens Kommune ikke længere ønsker at tilgodese de svageste ældre på plejecentrene, ved at bevare ældremilliardens oprindelige formål! Konsekvensen af dette er at vi bliver ca. 10 % færre medarbejdere i plejeboligerne og det betyder bl.a. at: - En forringet livskvalitet for beboerne. Når en aftenvagt skal varetage omsorg og pleje for f.eks. 8 beboere, så er der kun tid til at varetage de mest basale behov. Når aktivitetsmedarbejderen er til stede kan de hjælpe de beboere, som er dørsøgende, urolige og skabe ro ved at være til stede for den urolige beboer. - Mindre spontanitet. Aktivitetsmedarbejderen kan ud fra beboernes ønske skabe livsglæde, ved at kunne tage udgangspunkt spontane ønsker, som f.eks. en lille gåtur, synge, læse avis osv. - Færre aktiviteter. Planlagte ture ud i det blå, fisketure, erindringsdans, fællessang o. lign. vil nu kun ligge i de frivilliges hænder, og der vil ikke være mulighed for at sende en medarbejderne med til de svageste der har ekstra brug for omsorg. Derfor vil kun de stærkeste beboerne kunne deltage. - Mindre nærvær. Der er ofte behov for at bruge minutter med den enkelte beboer, hvor man bare en er en-tilen, og kunne snakke om ting der bekymre beboeren. - Hverdagslivet. Aktivitetsmedarbejderne gør en kæmpe forskel, da de fleste har en pædagogisk eller terapeutisk uddannelsesmæssig baggrund. De gør en ekstra indsats, således beboerne kan deltage i hverdagslivets små aktiviteter, uanset hvilke handicap de har. 38 af 116

218 Link til indslag fra Odense ser Rødt Ekstra god Ældrepleje i Assens måske slut lige om lidt? OXojn3k&app=desktop Aktivitetsmedarbejderne gør en kæmpe forskel! 39 af 116

219 Høringssvar til budget Lokal MED-udvalg Socialpsykiatrien har den 7. september 2015 afholdt møde med henblik på udarbejdelse af høringssvar til budget Bemærkninger Lokalmed i socialpsykiatrien afgiver hermed følgende høringssvar: Vedrørende omprioriteringsblok -B02 koordineret indsats udsatte og sårbare. Lokalmed finder det hensigtsmæssigt at der bliver set på indsatsen ud fra et tværgående perspektiv og finder det i overensstemmelse med at have borgeren i centrum, således at den indsats som finder sted, sker i et koordineret samarbejde. Medarbejderne i lokal MED stiller sig underende i forhold til, at der i omprioriteringsblokken ikke angives at skulle være nogen personalemæssige konsekvenser. Lokal MED kan dog have en bekymring for om man med de oplistede omprioriteringsblokke skaber et budget i balance, dette set i forhold til de udfordringer der blev præsenteret ved budgetstormødet den gældende for overslagsårene. På den baggrund og udfra det meget sparsomme budgetmateriale, hvor der ikke umiddelbart ses prioriteringsmuligheder i overslagsårene, er det svært at give et kvalificeret høringssvar. Dette har givet anledning til en vis utryghed. På vegne af Lokal - MED Socialpsykiatrien Hanne Longhi. 40 af 116

220 41 af 116

221 Lene Hejn Rasmussen Fra: Bente Rosenbæk Sendt: 10. september :44 Til: Lene Hejn Rasmussen Emne: Høringssvar til BUDGET 2016 fra Pårørenderådet Lindebjerg Hej Assens Kommune. Sidste år holdt Lindebjerg meget hårdt for driftsbesparelse i budgettet, men i år ser det mere rimeligt ud. Derimod er Pårørenderådet mere nervøs for de igangværende budgetopfølgninger. I løbet af året har ledelsen på Lindebjerg fået godt styr på økonomien i forhold til budgettet for 2015 så godt, at man begyndte at se fremad med mulige tiltag til øgede aktiviteter til glæde for beboerne og de ansatte. Hvis disse muligheder ødelægges som følge af inddragelse af det økonomiske råderum, man har skaffet sig, og der skal ske yderligere besparelser, må vi konstatere, at de handicappede må betale for et overforbrug et helt andet sted i systemet. De giver yderligere forringede forhold for beboerne ud over dem, der blev skabt med budgettet for 2015 og det vil være stærkt demotiverende for medarbejderne. At vi gerne ser området tilført yderligere midler til ledsagelse, så beboerne får mulighed for ferie. De nuværende kr.: ,- fordelt på alle bosteders beboere i kommunen giver 2,6 timers ledsagelse til hver beboer. Hvor meget ferie giver det lige til den enkelte? Projekt 89 ses gerne fremmet. Hvis ikke det kan ske, ønskes afsat investeringsmidler til opgradering af lokalerne på Lindebjerg. De er i meget ringe forfatning, uden varme og toiletter i Udegård mm. Mulighed for tilberedning af friske grøntsager og kartofler fra Assens Madservice. Anlægsbudgettet i 2015 indeholdt etablering af fortov ved Lindebjerg og kørestolsramper. Det har vi været glade ved, og vi har noteret os at fortovene er anlagt og ser frem til at man også får kørestolsramperne etableret, så vi får en sikre forbindelse mellem Lindebjerg og Aarup by. Med venlig hilsen Bente Rosenbæk Næstformand for Pårørenderådet Lindebjerg Grindsmosevej Assens Tlf af 116

222 43 af 116

223 Fællesbestyrelsen Brylle landsbyordning Høringssvar 1. behandling af budget Følgende kommentar: Bestyrelsen bifalder projektet med cykelsti fra Brylle til Tommerup, det gør det meget mere sikkert for eleverne, at komme på cykel til vores distriktsskole, Tallerupskolen. Desuden sætter vi pris på, at der etableres fjernvarme, hvilket gør vores område mere attraktivt. Desuden giver det rigtig god mening, at Kultur-og fritidsudvalgets mål for '16 er, at fortsætte kultur i børnehøjde. På bestyrelsens vegne Trine Traun 44 af 116

224 Høringssvar fra MED Brylle landsbyordning Budget : MED udvalget i Brylle landsbyordning tager det fremlagte budget til efterretning. På vegne af MED udvalget Trine Traun 45 af 116

225 Tommerup d HØRINGSSVAR BUDGET 2016 Drift: Det er glædeligt, at der ikke er lagt besparelser ind i budgetåret Vi er gennem mange år blevet skåret i budgettildeling. Besparelser og mange nye tiltag udfordrer i den grad arbejdsmiljøet. I årene fremover ser vi nye tiltag indenfor dagtilbudsområdet, det er f.eks. Fremtidens Dagtilbud, faglig ledelse, målstyret læring. Det er tiltag der vil understøtte de politiske mål om uddannelse til alle, men samtidig kræver disse tiltag nye tilførsler i kraft af både ressourcer og kompetenceløft generelt. Digitaliseringsstrategi: Det er positivt at der fortsat sættes ressourcer af til at understøtte arbejdet med didaktisk digitalisering. Anlæg: Vi har en del bemærkninger til anlægsbudgettet. Allerførst er det glædeligt at se midler til et maskinhus til opbevaring af maskinparken ved Overmarksgården. Vi har en del dyre maskiner bl.a. en stor havetraktor og feje/snemaskine. Dette materiel vil vi gerne kunne opbevare på en forsvarlig måde. Stisystemet fra Vestervangen og ud til Overmarksgården bør rykkes frem til budgetår 16, da tilkørselsvejen til vores nye hus er farlig. Kommunens bosætningsstrategi hænger ikke sammen med manglende anlæg i Tommerupområdet. Her tænker vi på udstykning Tommerup Vest, som der har været talt om i årevis, ligesom der har været afholdt orienteringsmøde i lokalområdet. Vi har et fantastisk dagtilbud, og har pladsen til nye borgere som netop efterspørger tommerupområdet. I stationsbyen bør der i kommunal regi være vuggestue, da det er et af de områder i kommunen, der har aktiv bosætning. Vuggestue er et af de punkter tilflyttere efterspørger. I forhold til efterslæb på bygningsvedligehold bør der opprioriteres på dagtilbudsområdet, da ikke alle institutioner er blevet vedligeholdt tilfredsstillende. 46 af 116

226 Med venlig hilsen På MED- udvalgets vegne Charlotte Nordlund Christensen TR for pædagogerne Hanne Enegaard Områdeleder Børnehusene i Tommerup 47 af 116

227 Høringssvar Budget Forældrebestyrelsen for Børnehusene i Vissenbjerg har følgende kommentarer til Budget 2016: Dato: Børnehaven Skovbrynet Lindevej Vissenbjerg Kontaktperson: Dina Splidt Jakobsen Tlf. nr.: Det er med glæde, at vi kan se, der, i det kommende budgetår, ikke er varslet besparelser på dagtilbudsområdet. Venlig hilsen Forældrebestyrelsen i Børnehusene i Vissenbjerg 48 af 116

228 Områdeinstitution Vissenbjerg 8. september 2015 Høring: Budget MED-udvalget i Børnehusene i Vissenbjerg har følgende kommentarer til materialet: Vi er glade for, at der ikke er varslet besparelser på vores område Da vi deltager i Forskningsprojektet Fremtidens Dagtilbud, og kan se, at det for vores vedkommende koster vikartimer for at gøre forløbet mest optimalt, håber vi, at der tilføres økonomiske ressourcer til området, når/hvis materialet foldes ud, efter projektet er afsluttet. Venlig hilsen MED-udvalget i Børnehusene i Vissenbjerg Lindevej Vissenbjerg Kontaktperson: Dina Splidt 49 Jakobsen af mobil nr.:

229 Børnehusene Aarup Høringssvar vedr. budget Det lokale Med-udvalg ved Børnehusene Aarup har læst materialet vedr. budget og er tilfredse med, at området er friholdt for besparelser. Vi vil gøre opmærksom på, at der er indsendt en ansøgning om udvidelse af vuggestuepladser ved Børnehusene Aarup, som vi ikke kan finde i materialet. Der er et stort ønske fra forældrene i Aarup om at oprette flere vuggestueplader. Siden Vuggestuens opstart i januar 2012 har der været en venteliste på gennemsnitlig 25 børn. På nuværende tidspunkt er der forældre om må vente på en plads til marts 2017, hvor behovet er januar Vi håber I vil imødekomme behovet for flere vuggestuepladser i Aarup. Venlig hilsen Lokale MED-udvalg ved Børnehusene Aarup Med-udvalgsformand Jan Møller Pedersen Områdeleder Helle Pia Søerensen 50 af 116

230 Børnehusene Aarup Høringssvar vedr. budget Forældrebestyrelsen ved Børnehusene Aarup har læst materialet vedr. budget og vil gøre opmærksom på, at der er indsendt en ansøgning om udvidelse af vuggestuepladser ved Børnehusene Aarup, som ikke kan ses i materialet. Der er et stort ønske fra forældre i Aarup om at oprette flere vuggestueplader. Siden Vuggestuens opstart i januar 2012 har der været en venteliste på gennemsnitlig 25 børn. Der er ofte henvendelser fra forældre som efterlyser en vuggestueplads og på nuværende tidspunkt er der ventetid frem til marts 2017 Vi håber, I vil imødekomme ansøgningen om flere vuggestuepladser i Aarup. Venlig hilsen Forældrebestyrelsen Børnehusene Aarup 51 af 116

231 52 af 116

232 Dagplejens MED-udvalg den 10. september Høringssvar til budget Vi giver hermed høringssvar på evt. oprettelse af flere vuggestuepladser i Assens kommune (jf. referat fra økonomiudvalgets møde d. 15. juni) I Assens kommune, har alle børn/familier der ønsker det, en dagtilbudsplads. Der er både kommunale og private vuggestuer, hvoraf flere af dem har tomme pladser. Pt. er det 3 ud af 9 kommunale vuggestuer, der er helt fyldt op og hvor der er børn på venteliste. 6 af de kommunale vuggestuer har tomme pladser, lige som en del af de private har tomme pladser. I disse spare tider, og på et tidspunkt med lavt børnetal, undrer det os, at man politisk overvejer, om der er brug for flere vuggestuepladser. Lige nu balancer dagplejen med de børn vi har tilmeldt. Hvis der udvides med flere vuggestuepladser, er der risiko for, at vi skal opsige dagplejere i de berørte områder. Det koster kommunen minimum kr.pr. afskediget dagplejer, derudover koster de tomme pladser, da forældre ikke ønsker deres barn skrevet ind hos en afskediget dagplejer. En vuggestueplads er en del dyrere for kommunen end en dagplejeplads. Assens kommune lægger vægt på, at bevare lokalområderne med et reelt valg mellem dagpleje og vuggestue. Det kræver at dagpleje og gæstedagplejesystemet kan hænge sammen i de enkelte lokalområder, (minimum 5 dagplejere i hvert område) Det kan skabe usikkerhed hos forældrene ved deres dagplejers ferie og sygdom, om de kan beholde deres barn hos en gæstedagplejer i lokalområdet. Ligeledes skaber det usikkerhed blandt kommende forældre, som ønsker dagpleje, når der konstant sker afskedigelser i områderne. Angående gæstehus i vuggestuen Uglebo i Glamsbjerg: Dagplejen ønsker ikke at benytte gæstepladser i en vuggestue. Forældre i dagplejen har valgt dagplejen, fordi de ønsker det nære og trygge, med samme voksne hele dagen og ikke en ny og stor udfordring (stor institution) hver gang de skal i gæstedagpleje. Ikke alle børn skal i Uglebo børnehave, og det giver derfor ikke mening, at disse børn skal integreres i Uglebo via gæstepladser. Souschef: Maike Rodenberg. Tillidsrepræsentant: Ellen Packroff. 53 af 116

233 Ebberup d Høringssvar vedr. budget I fællesbestyrelsen Ebberup skrev vi i vores høringssvar til budget : Vi håber dog, at der ikke vil være tvivl om, at der sættes tilstrækkelige ressourcer af til gennemførelsen af reformen med den længere skoledag. Det er derfor med stor forundring og foruroligelse, at vi kan konstatere, at man ønsker at fjerne den ekstraordinære tildeling, der har været i henhold til reformen allerede fra Der kan ikke herske tvivl om vigtigheden af, at ønsker man at gennemføre og implementere alle de nye tiltag, der følger med reformen med ordentlig kvalitet, så skal de tilstrækkelige ressourcer følge med. Det er et stort problem, ikke alene for vores Fællesinstitution, men også for folkeskolen generelt, hvis reformen ikke sikres tilstrækkelige midler til med succes at rodfæste sig. Mvh Fællesbestyrelsen Ebberup. Karin Christiansen 54 af 116

234 Kaj Nielsens Vej Glamsbjerg tlf september 2015 Høringssvar Budget Vores høringssvar tager udgangspunkt i vores glæde over, at der i alt er afsat 30 millioner til Glamsbjergskolens ud og ombygning. Glamsbjergskolen er en af Assens kommunes folkeskoler, og ligger i hjertet af det undervisningsmekka, som byen Glamsbjerg rummer. Skolen har, trods faldende børnetal, haft elevfremgang de sidste år. Med den nye folkeskolereform - og i fremtidens skole- vil vi gerne kunne lægge et bredt perspektiv på børnenes læring. Vi arbejder langt mere fleksibelt og med fokus på at løfte alle elever. Kreativitet, faglighed og holddannelse er nøgleord. Det kræver undervisningsfaciliteter, som Glamsbjergskolen ikke har rent bygningsmæssigt. Derfor er vi rigtig glade for, at det nu ser ud til, at Glamsbjergskolen kan få undervisningsfaciliteter, der matcher behovet. Derudover er vi bekymrede for konsekvenserne af, at statstilskuddet til folkeskolen falder og siden forsvinder fra På vegne af Glamsbjergskolen MED-udvalg og skolebestyrelse Mette Runge Viceskoleleder 55 af 116

235 DRESLETTE LANDSBYORDNING - en levende helhed Snavevej Haarby Dir. tlf.: mobil /09/2015 Til Børne- og Uddannelsesudvalget Assens Kommune Bestyrelsen i Dreslette Landsbyordning har følgende kommentarer til det fremsendte materiale til budgettet for 2016: Budgettet indeholder mange gode tiltag, som skal sikre at flere vil bo her. Bestyrelsen tilslutter sig dette, og Dreslette Landsbyordning vil på alle måder medvirke til at sikre, at der fortsat skal være et godt skole- og dagtilbud i Dreslette Snave-området, som samtidig udgør et aktiv for lokalområdet. Vi mærker efterhånden en lille tendens til, at nye flytter ind i de ledige huse, og vi er ikke i tvivl om, at denne tendens vil fortsætte. Vi tror på, at Assens Kommunes satsning på landsbyordninger vil vise sig at få stor betydning, når nu de demografiske vinde igen vender. Med venlig hilsen Jesper Andersen Formand for fællesbestyrelsen 56 af 116

236 DRESLETTE LANDSBYORDNING - en levende helhed Snavevej Haarby Dir. tlf.: mobil /09/2015 Til Børne- og Uddannelsesudvalget Assens Kommune MED i Dreslette Landsbyordning har følgende kommentarer til budgetforslaget for 2016: Det fokus, som vi i Assens Kommune har på, at flere skal ønske at bo i kommunen skinner igennem i budgetoplægget, og på alle niveauer ydes bidrag til denne indsats. I vores del af kommunen mærker vi stagnation eller direkte tilbagegang i folketalsudviklingen, vi tror dog på, at det vil lykkes at vende den demografiske udvikling. Vi ser det klart som vores opgave at medvirke til dette, bl.a. ved at fastholde et godt skole- og dagtilbud og være et aktiv for lokalområdet. Med venlig hilsen MED udvalget Dreslette Landsbyordning 57 af 116

237 Til Børne- og Uddannelsesudvalget Høringssvar vedr. 1.budgetoplæg Vi anerkender, at der skal spares penge. Vi anerkender, at man også kigger på skoleområdet. Det er svært at kommentere yderligere på budgetoplægget, da det endnu ikke konkret er beskrevet, hvorledes besparelsen udmøntes. Vi vil opfordre til, at der fortsat prioriteres midler til kompetenceudvikling af lærere i skolen. Ellers tages disse midler fra elevens skoledag. Godkendt af Fællesbestyrelsen af 116

238 Til Børne- og Uddannelsesudvalget Høringssvar vedr. 1.budgetoplæg 14.6 mio kr er mange penge at spare på skoleområdet. Vi vil appellere til, at der ikke bespares på bekostning af kvaliteten for implementeringen af skolereformen. Det er vigtigt fortsat at prioritere efteruddannelse af de voksne for at kunne sikre kvalitet i folkeskolerne i Assens. Det er svært at kommentere yderligere på budgetoplægget, da det endnu ikke konkret er beskrevet, hvorledes besparelsen udmøntes. Godkendt af MED-udvalget af 116

239 Dagtilbud & Skole Att. Lene Hejn Rasmussen Rådhus Allé Assens Glamsbjerg den 7. september 2015 Høringssvar budget Vi har gennemlæst budgettet og er glade for, at der ingen større besparelser er på dagtilbudsområdet. Venlig hilsen Forældrebestyrelsen i Uglebo 60 af 116

240 Høringssvar vedr. Budget fra MED- udvalget i Områdeinst. Glamsbjerg. Vi bemærker, der hverken er indlagt besparelser eller tilføjet ekstra midler til 0-6 årsområdet i budgetperioden. Vedr. blok B02: Vi har en generel bekymring for konsekvensen af, der ikke længere afsættes midler her. Herudover tager vi budgettet til efterretning. Med venlig hilsen MED-udvalget i Områdeinst. Glamsbjerg/Flemløse. Britta Ellebæk Frederiksen. Glamsbjerg d. 8/ af 116

241 62 af 116

242 Skallebølle Skole og Børnehave Kelstrupvej 80-84, 5492 Vissenbjerg Tlf.: SFO: Børnehave: Lene Hejn Rasmussen 10. september 2015 Høringssvar vedr.: Budget Fællesbestyrelsen ved Skallebølle Skole og Børnehave har ved møde den 25. august 2015 behandlet Budget Fællesbestyrelsen tager budget til efterretning. På Fællesbestyrelsens vegne Jan Christiansen Skoleleder 63 af 116

243 Skallebølle Skole og Børnehave Kelstrupvej 80-84, 5492 Vissenbjerg Tlf.: SFO: Børnehave: Lene Hejn Rasmussen 10. september 2015 Høringssvar vedr.: Budget MED-udvalget ved Skallebølle Skole og Børnehave har ved møde den 25. august 2015 behandlet Budget MED-udvalget er meget store udfordringer med at få budgetterne til at hænge sammen, når reformpengene trækkes tilbage. På MED-udvalgets vegne Jan Christiansen Skoleleder 64 af 116

244 Tallerupskolens MED-Udvalgs høringssvar vedr.: Budget September 2015 Tallerupskolen Lilleskovvej Tommerup Tallerupskolens MED-Udvalg har læst høringsmaterialet vedrørende ovenstående og har følgende kommentarer: Positivt med midler til cykelsti fra Brylle til Tommerup, men det er vigtigt at cykelstien føres hele vejen til Tommerup St., da Tallerupskolen også er distriktsskole for elever fra Brylle på årgang. På Tallerupskolen har vi stadig et stort ønske om at få etableret den musikscene vi ansøgte om i forbindelse med Budget På daværende tidspunkt var midlerne afsat på Budget Positivt med forslag om kr. til etablering af fodgængertryk ved Tallerupskolen. Der er behov for at prioritere trafiksikkerheden omkring skolen. Venlig hilsen MED-Udvalgsnæstformand Tillidsrepræsentant og lærer Simon Gotthelf MED-Udvalgsformand Skoleleder Gitte Mogensen 65 af 116

245 Lene Hejn Rasmussen Fra: Toke Arndal Sendt: 11. september :03 Til: Lene Hejn Rasmussen Cc: Simon Gotthelf; Anders Tagge Anne Slott Christian Lund Henrik Lauridsen Joan Blak Clausen; Mette Nørgaard Pedersen Rikke Syrak Petersen Sten Jørgensen; Vivi Juel Hansen Martin Kongsted; Freja Rix; Gitte Mogensen Emne: Re: Materiale til høring, 1. behandling af budget Bestyrelsen på Tallerupskolens høringssvar til budgetforslag 2016 Fra bestyrelsen på Tallerupskolen har vi følgende bemærkninger til det fremsendte budgetmateriale. Kultur i Børnehøjde Vi er meget positive over for projekt Kultur i Børnehøjde. Vi ser mange muligheder for forbedret samspil mellem kommunens kulturtilbud og folkeskolen. Trafiksikkerhed Vedr. cykelvej mellem Brylle og Tommerup St. Det er meget positivt, at der etableres cykelsti mellem Tommerup By og Brylle. Det er især et stor plus i forhold til overbygningseleverne fra Brylle, som skal til Tallerupskolen. Der er dog fortsat behov for at forbedre forholdene for cyklister gennem Tommerup By, hvilke vi håber kan blive prioriteret i de kommende år. Vedr. trafikforholdene ved Tallerupskolen Vi er meget glade for forslaget om etablering af fodgængertryk Tallerupskolen. Skolen har nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forskellige interessenter omkring skolen, med henblik på at få en samlet belysning af de trafikale udfordringer omkring skolen og gennem Tommerup St. Vi håber, at kommunen vil medvirke positivt til forbedring af trafikforholdene. Fremtidige ønsker til anlægsbudgettet I forbindelse med Budget var Tallerupskolens behov for en tilbygning med scene, musiklokale, studier og toiletter medtaget under 2017, da budgetmaterialet blev præsenteret for medarbejderne i Arena Assens. Tilbygningen skulle placeres i forlængelse af gymnastiksalen og forbindes med Børnehuset Himmelrummet via en sansegang. Der er behov for større og bedre rammer for musiklivet på Tallerupskolen, hvilket gør sig gældende i såvel undervisning som i samarbejdet med Assens Musikskole. Den anslåede pris i 2013 var på kr Dette forslag fremgår ikke af materialet for hverken budget 2015 eller Vi forventer, at vores forslag vil fremgå i ønskeblokkene i budgetmaterialet for 2017, og håber naturligvis på, at det vil kunne blive prioriteret. Venlig hilsen Toke Arndal Formand for skolebestyrelsen på Tallerupskolen Den 28. august 2015 kl skrev Gitte Mogensen Kære skolebestyrelse 1 66 af 116

246 Hermed som varslet. God weekend. Venlig hilsen Gitte Mogensen Skoleleder Tallerupskolen Lilleskovvej Tommerup / Fra: Janne Kornbeck Sendt: 28. august :12 Emne: Materiale til høring, 1. behandling af budget Til alle ledere i Assens Kommune Hermed fremsendes høringsmateriale til budget , 1. behandling der indeholder følgende: Budget drift til 1. behandling Budget anlæg til 1. behandling med supplerende materiale 2 67 af 116

247 Materialet er sendt til de høringsberettigede parter, men kan også findes på Assens Kommunes hjemmeside og Aksen. Plancherne fra budgetstormødet fredag den 28. august 2015 vedhæftes samtidig. Høringsfasen løber fra den 29. august til den 11. september 2015 kl Høringssvarene skal fremsendes til Lene Hejn Rasmussen på hurtigst muligt og senest den 11. september kl Lene udsender herefter høringssvarene til Byrådet. Det vil lette samlearbejdet hvis høringssvarene er navngivet, hvor det fremgår, hvilken institution det kommer fra. F.eks. Skallebølleskole MED eller Skallebølleskole skolebestyrelsen. Der er i HovedMED enighed om, at høringssvar bør udarbejdes efter en fælles drøftelse i MED-udvalget og at høringssvar fra MED-udvalget ikke skal godkendes eller drøftes i en eventuel brugerbestyrelse. Der er tale om to adskilte drøftelser og skrivelser. Denne mail er sendt til alle ledere, som bedes være behjælpelig med at informere og videresende til deres respektive MED-udvalg, bestyrelser og lignende, som er høringsberettigede. God weekend! Venlig hilsen PÅ VEGNE AF Finn G. Johansen kommunaldirektør Jens-Henrik Ebbesen Økonomichef 3 68 af 116

248 Janne Kornbeck Byrådssekretariatet Assens Kommune Rådhus Allé Assens Tlf Mobil af 116

249 Tommerup Skole Stadionvænget 7, 5690 Tommerup, Høring vedr. budget 2016 Tommerup Skoles MED-udvalg har med interesse set på det udsendte budgetmateriale. Vi kan ikke gennem materialet vurdere, om der er afsat de nødvendige midler til den daglige drift af skoleområdet, men vi kan se, at Tommerup Skole er nævnt i forhold til anlæg under pkt 80 Ud- og ombygning Tommerup Skole. Det er vi meget glade for. Hermed vil vi motivere og argumentere for, hvorfor vi har brug for en renovering/ ombygning af Tommerup Skoles indskoling/ SFO: Tommerup Skoles indskoling og SFO trænger voldsomt til en grundlæggende renovering. Den nuværende SFO/ Pilebo-bygning er en absolut og for længst udtjent midlertidig barak, der ikke er egnet til at have børn i mere. Vi har en SFO-bygning, som er helt nedslidt. Der er et presserende behov for forbedringer. Samtidig har vi et indskolingshus, som er utidssvarende i sin indretning. Dette er i endnu højere grad accenturet gennem den nye folkeskolereform, som lægger op til at bryde undervisningen og arbejde på andre måder end den traditionelle klasseundervisning, hvor eleverne sidder stille ved hver sit bord. Der er brug for en anden indretning af læringsmiljøet, der kan underbygge læring og trivsel. Desuden er indskolingshuset indeklimamæssigt meget betænkeligt. Der er fugt - og lugtgener, som det ikke er lykkedes at komme til livs. Vi ønsker os et samlet indskolings- SFO-hus, der kan rumme både undervisning, leg, læring og trivsel. Samtidig vil vi gerne være en skole, der kan tiltrække familier/ elever i forstadsområdet af Assens Kommune der er pt. ikke tale om en salgsvare, når vi viser vores nuværende SFO- og indskoling frem! 70 af 116 Side 1 af 2

250 Tommerup Skole Stadionvænget 7, 5690 Tommerup, Renovering af faglokaler: Der er på Tommerup Skole behov for renovering af faglokaler, især fysik/kemi, men også det nye fag håndværk/ design, hvor vi pt. bruger et nedslidt sløjdlokale. Vores fysik/kemi-lokale er nedslidt og uddateret. I forbindelse med ny prøveform i de naturfaglige fag, hvor fysik/ kemi, geografi og biologi får en fælles prøve, bliver der interesse for at undervise i fagene på en ny måde, hvilket også vil stille krav til lokaleforholdene. Endelig vil vi gerne bakke op om, at der afsættes midler til løbende vedligeholdelse af vores bygninger, herunder renovering af skolens murværk, som trænger til udbedring. MED-udvalget støtter bestyrelsens arbejde med trafiksikkerhedsmæssige forbedringer på skolevejen og de budgetønsker, der må komme i den anledning. Venlig hilsen MED-udvalget ved Tommerup Skole Anne Titè, TR og Kirsten Møller, skoleleder 71 af 116 Side 2 af 2

251 Tommerup Skole Stadionvænget 7, 5690 Tommerup, Høring vedr. budget 2016 Tommerup Skoles bestyrelse har med interesse set på det udsendte budgetmateriale. Vi kan ikke gennem materialet vurdere, om der er afsat de nødvendige midler til den daglige drift af skoleområdet. I forhold til drift vil vi ønske, at der bliver afsat midler til skolehaverne i form af konsulenttid til en haveentusiast. Det er afgørende for vores fortsatte udviklingsarbejde med skolehaverne, at der er en konsulenttid til rådighed. Vi kan se, at Tommerup Skole er nævnt i forhold til anlæg under pkt 80 Ud- og ombygning Tommerup Skole. Det er vi meget glade for. Hermed vil vi motivere og argumentere for, hvorfor vi har brug for en renovering/ ombygning af Tommerup Skoles indskoling/ SFO: Tommerup Skoles indskoling og SFO trænger voldsomt til en grundlæggende renovering. Den nuværende SFO/ Pilebo-bygning er en absolut og for længst udtjent midlertidig barak, der ikke er egnet til at have børn i mere. Vi har en SFO-bygning, som er helt nedslidt. Der er et presserende behov for forbedringer. Samtidig har vi et indskolingshus, som er utidssvarende i sin indretning. Dette er i endnu højere grad accenturet gennem den nye folkeskolereform, som lægger op til at bryde undervisningen og arbejde på andre måder end den traditionelle klasseundervisning, hvor eleverne sidder stille ved hver sit bord. Der er brug for en anden indretning af læringsmiljøet, der kan underbygge læring og trivsel. Desuden er indskolingshuset indeklimamæssigt meget betænkeligt. Der er fugt - og lugtgener, som det ikke er lykkedes at komme til livs. Vi ønsker os et samlet indskolings- SFO-hus, der kan rumme både undervisning, leg, læring og trivsel. 72 af 116 Side 1 af 2

252 Tommerup Skole Stadionvænget 7, 5690 Tommerup, Samtidig vil vi gerne være en skole, der kan tiltrække familier/ elever i forstadsområdet af Assens Kommune der er pt. ikke tale om en salgsvare, når vi viser vores nuværende SFO- og indskoling frem! Renovering af faglokaler: Der er på Tommerup Skole behov for renovering af faglokaler, især fysik/ kemi, men også det nye fag håndværk/ design, hvor vi pt. bruger et nedslidt sløjdlokale. Vores fysik/kemi-lokale er nedslidt og uddateret. I forbindelse med ny prøveform i de naturfaglige fag, hvor fysik/ kemi, geografi og biologi får en fælles prøve, bliver der interesse for at undervise i fagene på en ny måde, hvilket også vil stille krav til lokaleforholdene. Endelig vil vi gerne bakke op om, at der afsættes midler til løbende vedligeholdelse af vores bygninger, herunder renovering af skolens murværk, som trænger til udbedring. Skolebestyrelsen arbejder med trafiksikringsmæssige forbedringer på skolevejen, og i den forbindelse vil der komme budgetønsker til tiltag, der kan være med til at dæmpe farten og dermed sikre vejen. Venlig hilsen Skolebestyrelsen Laura Greve Andersen, formand og Kirsten Møller, skoleleder 73 af 116 Side 2 af 2

253 74 af 116

254 75 af 116

255 76 af 116

256 Aarupskolen, PS/SP Høringssvar omkring budget : Skolebestyrelsen ved Aarupskolen udtaler følgende: Elevtallet er faldende i Assens Kommune. Det rammer også de store skoler. Vi har faldende elevtal, men skal stort set holde det samme antal klasser. Dette og hvis den ekstra bevilling i forbindelse med skolereformen bortfalder, vil samlet set betyde et fald på op mod 3 millioner i Aarupskolens budget. Det vil sætte økonomien under stort pres. På Aarupskolen synes vi, at man burde tilgodese udearealet mellem skole, hal og ny bebyggelse. Vi har sendt et idéoplæg til kommunalbestyrelsen, og håber meget, at det bliver optaget i det endelige budget. Projektet vil skabe et område, der i den grad også vil gøre det attraktivt for bosættelse. Vi mangler idrætsfaciliteter til at kunne leve op til folkeskole reformens krav til idrætsundervisningen. Skolegården er i en helt uacceptabel tilstand. Vi venter på at der bliver gravet op og drænet og kloakeret på ny. Det har været på budgettet i flere år, men bliver gang på gang udskudt. Vi vil gerne kunne inddrage skolegården i vores udendørs undervisning. På skolebestyrelsens vegne Peter Poulsen Formand 77 af 116

257 Høringssvar budget 2016 Det er med tilfredshed vi kan konstatere at der ikke umiddelbart er konsekvenser på Skole- og dagtilbudsområdet i budgetforslaget Det er dog ikke synligt om der er andre blokke i spil ved de endelige budgetforhandlinger. Vi er stadig udfordret på området da den demografiske udvikling bevæger sig i negativ retning samtidig med at vi stilles nye arbejdsopgaver Prof på Tværs og Faglige Partnerskaber Vores opgaver som Fremtidens Dagtilbud, Inklusion og ikke mindst Skolereformen kræver tid til forberedelse og dokumentation. Opgaver som kræver tid til nærvær med børnene. Nærvær som er afgørende vigtigt for, at skabe gode og trygge rammer for børn og unge. Rammer med mulighed for udvikling, læring, socialisering og dannelse. God normering i dagtilbud og skoler er af afgørende betydning for at alle børn lykkes. På vegne af TR-gruppen Lise Ravn, FTR/BUPL 78 af 116

258 Høring vedr. budget 2016 Da jeg gav input til en ønskeblot i foråret om udvikling af lokale skolenære skolehaver/ fælleshaver i foråret har jeg med interesse set på det udsendte budgetmateriale Selvom ønskeblokken ikke synlig i budgetmaterialet afgiver jeg hermed høringssvar. Da de 8-10 Ellevilde Haver har brug for afsatte midler sv.t. en fuldtidsstilling fremover til at udvikle skolehaver samlet set i Assens Kommune som anført i den oprindelige ønskeblok. Jeg kan tilføje at overskriften på ønskeblokken burde have været Udvikling af lokale skolehaver og fælleshaver netop udviklingen mod fælleshaver var årsagen til at ønskeblokken var placeret i IMU. Mette Karlsson fra Pilehaveskolen har opfordret mig i formiddag til at skriv høringssvar på vegne af alle de deltagende skoler og jeg har fået dette bekræftet skriftlige fra Trine Traun fra Brylle Sloe og Hans Georg fra AssensSkolen trods den korte frist mht. dette. Mvh. Helle Boesen Krengerupvej Tommerup Mobil Lokal skolehaveaktør mht. Tumes Haver til Maver og netværket Ellevilde Haver Haveambassadør for skolehaver og fælleshaver 79 af 116

259 80 af 116

260 Notat Til: Byrådet 10. september 2015 Sags id: 15/22371 Henrik Juul Kjær Høringssvar til budget Høringssvar fra beboere til møde den 10. september 2015 med borgmester Søren Steen Andersen, Betina Signe Stick, Lars Kristian Pedersen og Bodil Boesgaard. Beboer fra Æblehaven. Ældremia. blev brugt til 4 ekstra medarbejdere, der har været til meget stor gavn i dagligdagen. Stor er skrækken, da det tilsyneladende er et problem, at få pengene til næste år. Vi vil gerne appellere til, at man fastholder pengene på området. Beboer fra Korsvang. I forbindelse med bl.a. aftensmaden er der her mulighed for en ekstra hånd, til nærvær og ikke mindst menneskelig kontakt. Helbredsmæssigt styrker det mange, at de får lidt mere livslyst. Beboer fra Flemløse plejehjem. Er meget skuffet over at disse ekstra hænder skæres væk. Det er ikke i orden. Pågældende afleverede brev til Kommunalbestyrelsen, som Søren læste op. Brevet er et høringssvar til byrådets politiker. Beboer fra Korsvang. Støtter op omkring budskabet fra Flemløse plejehjem. Æblehavens personale. Aktivitetsmedarbejderne er guld værd, der giver mulighed for gode mellem-menneskelige aktiviteter. Når aktivitetsmedarbejderne kommer, er der muligheder, som vi ellers ikke har. Beboerne har valgt at få aktivitetsmedarbejdere i ydertiderne, hvor der ikke er så mange personaler. Aktivitetsmedarbejderne har sikret indsamling af midler via beboeraktiviteter til eksempelvis brug til aktiviteter ud af huset. Beboer Odensevej. Det startede med tre, der blev skåret ned til to aktivitetsmedarbejdere. De to tilbageværende kan vi slet ikke undvære. Personalet, der er fast hos os, har så meget at se til, at der ikke er plads til menneskelig kontakt i hverdagen. Det vil gå betydeligt ud over vores livskvalitet, hvis de forsvinder igen. Beboer fra Odensevej. Vi har et flinkt og godt personale. Det er rigtige søde mennesker. Aktivitetsmedarbejderne har taget os med på aktiviteter, der styrker vores helbred både mentalt og fysisk med gåture, oplevelser og så videre. 81 af 116

261 Ansat Flemløse plejehjem Da vi fik aktivitetsmedarbejdere har det givet et betydeligt ryk i livskvaliteten hos vores beboere. Hvor man tidligere godt kunne være ensom på plejehjem til i dag, hvor der er en betydelig bedre livskvalitet. Det har betydet en hel del for trivslen også for medarbejderne, at se de enkelte beboere få gnisten tilbage. Beboer Odensevej. Jeg har passet vores drivhus sammen med en aktivitetsmedarbejder. Der er via puljen overskud til, at man kan få mere mening med hverdagen. Personalet kan ikke holde til det, hvis I tager aktivitetsmedarbejderne væk. Beboer Æblehaven. Personalet har alt for travlt. De skærmer også os andre for de udadreagerende demente, der har brug for tættere pleje. Beboer fra Odensevej. Vil gerne udlåne kørestol til Søren, så man ved selvsyn kan se, at vejene ind til centrum ikke er egnede til almindelige kørestolsbrugere. Beboer fra Flemløse. De er de ældres penge i skal ikke røre dem. Søren, Betina, Bodil, Lars Kristian og de øvrige byrødder inviteredes under mødet til besøg på Odensevej og Æblehaven. 82 af 116

262 83 af 116

263 Budgetborgermøde, Facebook af 116

264 85 af 116

265 86 af 116

266 87 af 116

267 88 af 116

268 89 af 116

269 90 af 116

270 91 af 116

271 92 af 116

272 93 af 116

273 94 af 116

274 95 af 116

275 96 af 116

276 97 af 116

277 98 af 116

278 99 af 116

279 100 af 116

280 101 af 116

281 102 af 116

282 103 af 116

283 104 af 116

284 105 af 116

285 106 af 116

286 107 af 116

287 Den 10. september 2015 Til Byrådet Assens kommune Høringssvar Det kommunale budget Dagplejebestyrelsen har drøftet høringsmaterialet. Der er ikke i det udsendte materiale, blokke, i hverken drifts eller anlægsbudgettet, der vedrører dagplejen. Men det kan jo være at der i kommunalbestyrelsen diskuteres dagplejen under budgettet alligevel. Derfor kommer vi med nogle generelle betragtninger. Drift: Det er ingen hemmelighed, at vi i dagplejen, er presset af både børnetal, vuggestuer og private tilbud. Men vi kæmper for at lave et fagligt højt tilbud, som vores forældre aktivt vælger til. Derfor håber vi også at kommunalbestyrelsen vil se velvilligt på at forhøje vores driftsbudget. Vi har simpelthen ikke penge til udvikling, sådan som vores budget er sat sammen nu. Grunden til at vores budget er presset er bla. At vi siden vi blev en kommune. Er gået fra 220 dagplejere til nu omkring 110. De omkostninger en afskedigelse medfører, er dagplejen ikke blevet kompenseret for, før i år Disse omkostninger er bla. at de har ret til 6 mdr. opsigelse, samt ret til fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge. Ud over dette oplever vi mange tomme pladser ved opsigelser, da forældrene ikke holder deres børn ved en dagplejer de ved skal stoppe. Ej heller vil have deres børn til at starte ved vedkommende for så at starte i andet tilbud, når de stopper. En tom plads hos en dagplejer er udregnet til en ca. pris på kr årligt, disse penge er vi ikke blevet kompenseret for, og derfor har vi bla. Et stort underskud i dag. Vi har ikke i vores budget i dag luft til den udvikling vi mener der skal til for at kunne udvikle dagplejen i Assens. Vi ville meget gerne have råd til at kunne kompetenceløfte vores dagplejere og pædagoger. For at vi kan være et ligeværdigt dagtilbud her i kommunen. Derfor håber vi meget, i vil se på vores budget. Så vi kan skabe udvikling frem for afvikling. Anlæg: Vi kan ikke i hørringsmaterialet se nogle blokke under dagtilbudsområdet. Men ved at have læste Buu s dagsordner ved vi, i skal diskutere vuggestue åbninger samt udvidelser i dette budget. 108 af 116

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 14/32720 Den kirkelige ligning 2016...1. 3. 14/32720 1. behandling af budget 2016-2019...2. 4. Orientering...

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 14/32720 Den kirkelige ligning 2016...1. 3. 14/32720 1. behandling af budget 2016-2019...2. 4. Orientering... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Den kirkelige ligning 2016...1

Læs mere

Indledende bemærkninger - til budget 2016-2019

Indledende bemærkninger - til budget 2016-2019 BUDGET Indledende bemærkninger - til budget Klik her for at gå til over politikområder Materialet indeholder forslag til drifts- samt anlægsbudgettet for 2016-2019. Det tekniske driftsbudget viser et økonomisk

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Tirsdag den 14. juni 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Tirsdag den 14. juni 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

1. 15/2278 Ansøgning om støtte til forprojekt for Edvard Munch Galleri, Helnæs...1. 2. 15/7448 Udbud af erhvervsejendom (Lukket sag)...

1. 15/2278 Ansøgning om støtte til forprojekt for Edvard Munch Galleri, Helnæs...1. 2. 15/7448 Udbud af erhvervsejendom (Lukket sag)... Tillægsdagsorden Byrådet Tid Onsdag den 28. oktober 2015 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 15/2278 Ansøgning om støtte til forprojekt for Edvard Munch Galleri, Helnæs...1

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 09.10.2008 kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 251. Spørgetid... 3 252. 2. behandling af budget 2009-2012... 3 253. Godkendelse af

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014.

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014. Samlenotat for Økonomiudvalget -. budgetopfølgning pr. 30. juni. Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på.00.000 kr. Netto 000 kr. regnskab Økonomiudvalg

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere