Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten"

Transkript

1 Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten Rapport 19. december 2014

2 Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten 1 Indhold 1. Sammenfatning Kammeradvokatens rolle i den offentlige sektor Skatteministeriets brug af Kammeradvokaten Skatteministeriets brug af Kammeradvokaten til retssager Skatteministeriets brug af Kammeradvokaten til juridisk bistand Kontrakter og udbud Løn og personale Inddrivelse Ligning Særlige sager... 12

3 Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten 2 1. Sammenfatning Der har været fokus på udgifterne i forbindelse med Skatteministeriets og SKATs brug af Kammeradvokaten, som er vokset igennem de seneste år. Daværende skatteminister Morten Østergaard bad derfor den 23. juni 2014 om at få udarbejdet en samlet oversigt over anvendelsen af Kammeradvokaten og udviklingen i omkostningerne. Oversigten skulle bidrage til at skabe åbenhed og gennemsigtighed om Skatteministeriets og SKATs brug af Kammeradvokaten. Oversigten udmøntes i nærværende rapport. Rapporten fokuserer på udviklingen fra Langt størstedelen af Skatteministeriets udgifter til Kammeradvokaten er salærer og lignende udgifter i forbindelse med retssager, hvor Kammeradvokaten fører sager på vegne af Skatteministeriet. Der indbringes årligt i alt ca. 300 sager for domstolene. Det er både sager, som indbringes af skatteyder, og sager, som indbringes af Skatteministeriet. Skatteministeriet får medhold i omkring 80 pct. af retssagerne. Ud af de ca. 300 sager, der indbringes for domstolene årligt, er det kun ca. 15 sager, som er indbragt af Skatteministeriet. Skatteministeriets retningslinjer for indbringelse af sager for domstolene er restriktive. Skatteministeriet indbringer udelukkende en sag, hvis den er principiel, eller hvis særlige grunde taler for det. Derudover benytter Skatteministeriet Kammeradvokaten til generel juridisk bistand, særligt i forbindelse med SKATs arbejde. Her inddrager Skatteministeriet og SKAT selv Kammeradvokaten. Det sker altid efter nøje overvejelse og er begrundet i sagernes juridiske og økonomiske betydning. Overordnet set er Skatteministeriets samlede udgifter til Kammeradvokaten steget. Fra 2010 til 2013 steg Skatteministeriets udgifter til Kammeradvokaten således i alt fra ca. 85 mio. kr. til ca. 110 mio. kr. Af de samlede udgifter til Kammeradvokaten udgør udgifterne i forbindelse med førelse af retssager den største del. Særskilt er udgifterne til Skatteministeriets brug af Kammeradvokaten til retssager i 2010 til 2013 steget fra 65,6 mio. kr. til 79,4 mio. kr., svarende til en stigning på ca. 21 pct. Udvik-

4 Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten 3 lingen i udgifterne afspejler ikke udviklingen i Kammeradvokatens salærer. Kammeradvokatens salærer er steget med i alt ca. 2 pct. fra 2010 til 2013, hvilket ligger på niveau med stigningen i salærer til skatteadvokater på markedet i øvrigt. Årsagen til udgiftsstigningen er i stedet en stigning i antallet af retssager i perioden, herunder særligt en stigning i antallet af retssager ved Højesteret, som er et udtryk for flere principielle sager. Det samlede antal afsluttede retssager er således i perioden 2010 til 2013 steget med 13,6 pct., mens antallet af sager ved Højesteret isoleret set er steget med 84,2 pct. fra 2010 til Den anden del af udgifterne til Kammeradvokaten udgøres af udgifter til generel juridisk bistand. Udgifterne til generel juridisk bistand er fra 2010 til 2013 steget fra 19,7 mio. kr. til 30,0 mio. kr. Stigningen i udgifterne til generel juridisk bistand ses primært indenfor to kategorier af sager. Det er kategorierne kontrakter og udbud og løn og personale. Udgiftsstigningen i disse kategorier skyldes bl.a. udviklingen af nye kontrakter på it-området og forberedelse og gennemførelse af afskedigelsesrunder i SKAT. For de øvrige kategorier, herunder ligning, hvor Kammeradvokaten anvendes i forbindelse med ansættelsesændringer og efteropkrævninger af skatter og afgifter, ligger udgifterne overordnet set stabilt fra 2010 til Skatteministeriet har løbende fokus på såvel de økonomiske som de juridiske, herunder de retssikkerhedsmæssige, aspekter ved Skatteministeriets anvendelse af Kammeradvokaten. Dette fokus vil også fortsætte fremadrettet. Skatteministeriet vil fremover årligt udarbejde en oversigt over anvendelsen af Kammeradvokaten, således at udviklingen i omkostningerne kan følges over årene.

5 Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten 4 2. Kammeradvokatens rolle i den offentlige sektor Kammeradvokaten skal i medfør af den aftale, der er indgået mellem Finansministeriet og Kammeradvokaten, som udgangspunkt varetage alle retssager og andre advokatopgaver, herunder juridisk bistand, for alle statsinstitutioner, herunder Skatteministeriet. Nogle typer af opgaver falder dog uden for aftalen. Det gælder fx advokatundersøgelser og inkasso. Den nuværende aftale trådte i kraft den 1. marts 2004, og et tillæg til aftalen trådte i kraft den 29. september Fra den 1. januar 2015 træder en ny aftale i kraft mellem Finansministeriet og Kammeradvokaten. Hovedpunkterne i den nye aftale er: Kammeradvokaten skal afregne efter faste timepriser for faste personalekategorier og skal oplyse timeforbrug, sats og medarbejdernes navne i fakturaerne. Aftalens økonomiske fordelagtighed skal kontrolleres løbende med et eksternt prisbenchmark. Kammeradvokaten skal hvert kvartal sende en rapport over statens brug af Kammeradvokaten til Finansministeriet. Kammeradvokaten skal for alle større sager give et overslag over, hvad sagen vil koste i salær, og sende en månedlig status for de største af sagerne til de enkelte ministerier. Ministerierne kan efter aftale med Finansministeriet bruge andre advokater, hvis det samlet set er mere hensigtsmæssigt. Formålet med den nye aftale har været at modernisere kammeradvokatordningen. Den nye aftale forbedrer statens vilkår, idet staten får lavere priser, større gennemsigtighed og mere fleksibilitet. Samtidig opretholdes fordelene ved at have en kammeradvokatordning, der bl.a. giver en nem og stabil adgang til juridisk rådgivning af høj kvalitet.

6 Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten 5 3. Skatteministeriets brug af Kammeradvokaten Skatteministeriet bruger Kammeradvokaten til behandlingen af retssager om skatte- og afgiftsregler, hvori Skatteministeriet optræder som part, og hvor Landsskatteretten eller et ankenævn efter lovgivningen er sidste administrative klageinstans. Skatteministeriet er hovedsagelig part i retssager, hvor Skatteministeriet er blevet indstævnet. I et meget begrænset antal sager er Skatteministeriet part, fordi Skatteministeriet selv har indbragt eller anket en afgørelse. Det sker kun, hvis sagen er principiel, eller hvis særlige grunde taler herfor. Derudover bruger Skatteministeriet Kammeradvokaten til generel juridisk bistand i forbindelse med særligt SKATs arbejde, hvor der kan være behov for ekstern juridisk bistand, fx i forbindelse med udarbejdelse af kontrakter og lovfortolkning. Skatteministeriets anvendelse af Kammeradvokaten kan, jf. ovenstående, overordnet set inddeles i to forskellige kategorier, der vedrører henholdsvis: 1. Retssager vedr. skatteansættelsen mv. 2. Juridisk bistand Udgifterne til retssager afholdes af finanslovens Retssager. Udgifterne til juridisk bistand afholdes af Skatteministeriets institutioner, herunder SKATs driftsbudget. En samlet oversigt over Skatteministeriets udgifter til Kammeradvokaten i årene fremgår af tabel 1. Tabel 1. Skatteministeriets samlede udgifter til Kammeradvokaten Mio. kr Udgifter til retssager 65,6 73,0 83,6 79,4 Udgifter til juridisk bistand 19,7 19,3 27,1 30,0 Udgifter i alt 85,3 92,3 110,7 109,4 Anm.: Udgifter til retssager indeholder kun bruttoudgifter til Kammeradvokaten i forbindelse med retssager. Skatteministeriets øvrige udgifter og indtægter i forbindelse med retssager, såsom pålagte og tilkendte sagsomkostninger, er ikke medtaget. Ovenstående tal er derfor ikke identiske med finansloven Retssager mv., hvor alle Skatteministeriets udgifter og indtægter i forbindelse med retssager afholdes.

7 Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten 6 4. Skatteministeriets brug af Kammeradvokaten til retssager Den største post under Skatteministeriets udgifter til Kammeradvokaten er udgifter til retssager. Disse retssager føres ved byretterne, ved landsretterne og i enkelte tilfælde ved Højesteret. Både borgere og virksomheder og Skatteministeriet kan indbringe eller anke skattesager for domstolene. I langt de fleste tilfælde er det borgere eller virksomheder, der indbringer sager for domstolene eller anker domme til en højere retsinstans. Skatteministeriets retningslinjer for indbringelse af sager for domstolene er restriktive. Retningslinjerne fremgår af Skatteministeriets retssagsvejledning, der er offentliggjort som SKM SKAT. Skatteministeriet anlægger årligt ca. 15 sager ved domstolene. Sagerne anlægges udelukkende, hvis de er af principiel karakter, eller hvis særlige forhold taler for det. Årligt indbringes i alt dvs. både af Skatteministeriet og af skatteyder - ca. 300 sager for domstolene. Heraf får Skatteministeriet medhold i omkring 80 pct. af retssagerne. Som udgangspunkt begynder retssager i Byretten, og de kan herefter ankes til Landsretten. Visse særligt principielle landsskatteretskendelser begynder i Landsretten med mulighed for anke til Højesteret. Kammeradvokaten står selvstændigt for sagens tilrettelæggelse og førelse. Skatteministeriet kan beslutte, at en sag skal under særlig overvågning. Det kan ske i tilfælde, hvor: Der er særlig tvivl om retstilstanden. Der umiddelbart er tvivl om, hvorvidt sagen kan gennemføres med et godt resultat for Skatteministeriet. Sagen drejer sig om særligt store beløb. Sagen kan få betydning for et større antal skatteydere. Sagen kan have en bredere offentlig interesse. I sager under særlig overvågning følger Skatteministeriet løbende Kammeradvokatens arbejde og modtager bl.a. kopi af egne og modpartens processkrifter. Den største udgiftspost til Kammeradvokaten i forbindelse med retssager er salærer. Herudover er der mindre udgifter til betaling af retsafgifter, når Skatteministeriet indbringer en sag for domstole-

8 Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten 7 ne, eller anker en sag, ligesom der er beskedne udgifter i øvrigt til fx transport til Jylland i forbindelse med domsforhandlinger i Vestre Landsret. Skatteministeriets udgifter til Kammeradvokaten i forbindelse med retssager i perioden er steget fra 65,6 mio. kr. til 79,4 mio. kr. og fremgår af tabel 2. Tabel 2. Retssager vedr. skatteansættelsen m.v. (Mio. kr.) Kammeradvokaten - Salær 64,3 71,8 81,5 77,0 Kammeradvokaten - Retssagsomkostninger 1,3 1,2 1,9 2,5 Kammeradvokaten - Andre omkostninger 0,0 0,0 0,3 0,0 I alt 65,6 73,0 83,6 79,4 Anm.: Udgifter til retssager indeholder kun bruttoudgifter til Kammeradvokaten i forbindelse med retssager. Skatteministeriets øvrige udgifter og indtægter i forbindelse med retssager, såsom pålagte og tilkendte sagsomkostninger, er ikke medtaget. Ovenstående tal er derfor ikke identiske med finansloven Retssager mv., hvor alle Skatteministeriets udgifter og indtægter i forbindelse med retssager afholdes. Udgifterne til Kammeradvokaten i forbindelse med retssager er steget fra 2010 til 2013 med 13,8 mio. kr., svarende til en stigning på ca. 21 pct. Udviklingen i udgifterne afspejler ikke udviklingen i Kammeradvokatens salærer. Kammeradvokatens salærer er steget med i alt ca. 2 pct. fra 2010 til 2013, hvilket ligger på niveau med stigningen i salærer til skatteadvokater på markedet i øvrigt. Årsagen til udgiftsstigningen er i stedet en stigning i antallet af retssager i perioden, herunder særligt en stigning i antallet af retssager ved Højesteret, som er et udtryk for flere principielle sager. Det fremgår således af tabel 3, at det samlede antal afsluttede retssager i perioden fra 2010 til 2013 er steget med 13,6 pct., mens antallet af sager ved Højesteret isoleret set er steget med 84,2 pct. fra 2010 til Tabel 3. Antal afsluttede retssager med Skatteministeriet som part Sager Pct. stigning Antal sager Byretten ,1 Antal sager Landsretten ,0 Antal sager Højesteret ,2 Antal retssager i alt ,6 Anm.: Anlagte sager kan være afsluttet ved flere retsinstanser. Samme sag kan således optræde flere gange i tabellen, fx både under Landsret og Højesteret under forskellige år. Derfor er antallet af afsluttede retssager generelt højere end de ca. 300 sager, der årligt indbringes for domstolene.

9 Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten 8 5. Skatteministeriets brug af Kammeradvokaten til juridisk bistand Udover konkrete retssager bruger Skatteministeriet Kammeradvokaten til generel juridisk bistand. Dette kan være til udarbejdelse af faglige vurderinger, responsa mv., hvor der kan blive tale om en eller flere retssager mod Skatteministeriet og i sager, hvor der ønskes en juridisk vurdering som i fx udbudssager. Det kan også dreje sig om juridisk bistand i konkrete sager og afgørelser, fx i ansættelsesretlige sager, i ligningssager og i inddrivelsessager, herunder repræsentation i insolvente boer, fremmøde i fogedretten mv. Skatteministeriets brug af Kammeradvokaten til juridisk bistand kan deles op i fem hovedkategorier: Kontrakter og udbud Løn og personale Inddrivelse Ligning Særlige sager Af tabel 4 fremgår udviklingen i udgifter til juridisk bistand til Kammeradvokaten i årene fordelt på de fem kategorier. I alt er udgifterne steget fra 19,7 mio. kr. i 2010 til 30,0 mio. kr. i Tabel 4. Skatteministeriets udgifter til juridisk bistand hos Kammeradvokaten Mio. kr Kontrakter og udbud 0,7 2,9 7,5 5,8 Løn og personale 1,0 0,5 1,7 3,5 Inddrivelse 11,1 11,1 14,1 11,9 Ligning 5,7 4,3 1,8 6,8 Særlige sager 1,2 0,4 2,0 2,0 Udgifter i alt 19,7 19,3 27,1 30,0 Anm.: Opdelingen af udgifterne er baseret på fakturatekster og stikprøvekontrol af fakturaer.

10 Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten 9 Langt de fleste af udgifterne til juridisk bistand afholdes organisatorisk i SKAT, selvom Skatteministeriets departement og Spillemyndigheden også i et begrænset omfang gør brug af Kammeradvokaten til juridisk bistand. Fra 2010 til 2013 er udgifterne til juridisk bistand hos Kammeradvokaten steget med 10,3 mio. kr. Stigningen i udgifterne ses primært indenfor to kategorier af sager. Det er kategorierne kontrakter og udbud og løn og personale. Udgiftsstigningen i disse kategorier skyldes bl.a. udviklingen af nye kontrakter på it-området og forberedelse og gennemførelse af afskedigelsesrunder i SKAT. For de øvrige kategorier, herunder ligning, hvor Kammeradvokaten anvendes i forbindelse med ansættelsesændringer og efteropkrævninger af skatter og afgifter, ligger udgifterne overordnet set stabilt fra 2010 til I nedenstående afsnit beskrives de enkelte hovedkategorier nærmere. 5.1 Kontrakter og udbud Kategorien Kontrakter og udbud vedrører SKATs udgifter til anvendelse af Kammeradvokaten i forbindelse med kontrakter og udbud. SKAT er i forbindelse med udbud af it-området underlagt EU s regler om udbudssætning. Kammeradvokaten inddrages almindeligvis ikke i ministeriets udbud, men der kan være tale om særlige problemstillinger, hvor det er hensigtsmæssigt, at Kammeradvokaten grundet stor ekspertise og indgående kendskab til praksis på området for udbud og kontrakter inddrages for at undgå klagesager mv. Overordnet set er Kammeradvokaten især anvendt i forbindelse med: Udvikling af kontrakt til drift og vedligeholdelse på it-området Udvikling af kontrakt til udvikling af nye it-systemer og den efterfølgende driftsfase Flere større udbud, hvor der har vist sig at være udbudsretlige problemstillinger Spørgsmål om immaterielle rettigheder Spørgsmål om kontraktfortolkning Rådgivning i forbindelse med løbende kontrakter Klagesager i Klagenævnet for Udbud Skatteministeriets udgifter til juridisk bistand fra Kammeradvokaten i forbindelse med kontrakter og udbud i perioden fremgår af i tabel 5. Tabel 5. Skatteministeriet udgifter til juridisk bistand fra Kammeradvokaten i forbindelse med kontrakter og udbud Mio. kr Udgifter 0,7 2,9 7,5 5,8 Skatteministeriets udgifter til bistand i kontrakt- og udbudssager er steget gennem hele perioden fra 0,7 mio. kr. i 2010 til 5,8 mio. kr. i Det er den kategori ud af de fem hovedkategorier for Skatteministeriets brug af Kammeradvokaten til juridisk bistand, hvor udgifterne til Kammeradvokaten er steget mest. Stigningen vedrører forholdsvis få sager: Bistand i forbindelse med udvikling af driftskontrakt, der skal bruges ved genudbud af alle kontrakter om drift, vedligehold og support på Skatteministeriets område. Særligt i perioden fra 2011 og især i 2012 og 2013, er Kammeradvokaten blevet brugt til afklaring af juri-

11 Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten 10 diske problemstillinger og kvalitetssikring i forbindelse med udbud af de første projekter og hjælp til kontraktindgåelse. Bistand i forbindelse med udvikling af en udviklingskontrakt, der skal bruges ved de fleste udbud, der vedrører nyudvikling af it-systemer og den efterfølgende driftsfase. Kammeradvokaten har i 2012 og 2013 leveret rådgivning i forbindelse med kontraktudvikling, udbud og kontraktindgåelse. Der har i perioden ligeledes været afholdt udgifter til flere store udbud og påtænkte udbud, fx i 2011, 2012 og 2013, vedr. roadpricing. 5.2 Løn og personale Kategorien Løn og personale vedrører SKATs udgifter til anvendelse af Kammeradvokaten i forbindelse med personalemæssige og ansættelsesretlige sager mv. Det drejer sig bl.a. om sager, hvor SKAT modtager sagsanlæg/stævnes i forbindelse med ansættelsesretlige skridt, herunder: Egentlige retssager Voldgiftsager Tjenestemandssager, herunder tjenstlige forhør Sager ved Ligebehandlingsnævnet. Endvidere omfatter kategorien Kammeradvokatens rådgivning i principielle spørgsmål, fx i forbindelse med afskedigelsesrunder og forberedelse heraf. Endelig omfatter kategorien også Kammeradvokatens udarbejdelse af redegørelser mv. ved overvejelser om tjenstligt forhør mv. De samlede udgifter til juridisk bistand fra Kammeradvokaten i forbindelse med løn og personale i perioden fremgår af tabel 6. Tabel 6. Skatteministeriet udgifter til juridisk bistand fra Kammeradvokaten i forbindelse med løn og personale Mio. kr Udgifter 1,0 0,5 1,7 3,5 Skatteministeriets udgifter til bistand fra Kammeradvokaten til løn- og personalesager er faldet fra 2010 til 2011, hvorefter der er sket en forholdsmæssig stor stigning i årene 2012 og I 2012 skyldes udgifterne primært sagerne i forbindelse med den afskedigelsesrunde, der blev gennemført i I 2013 er udgifterne også påvirket af afskedigelsesrunden fra 2011 samtidig med, at forberedelsen af afskedsrunden i 2013 ligeledes har medført udgifter. Endelig har Kammeradvokatens udredning vedrørende sagskomplekser om tjenesteforseelser i 2012 og 2013 haft indflydelse på udgifterne.

12 Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten Inddrivelse Kategorien Inddrivelse vedrører SKATs udgifter til anvendelse af kammeradvokaten i forbindelse med inddrivelse af restancer. Opgaven med inddrivelse af gæld til det offentlige er samlet hos SKAT. Inddrivelsesopgaven omfatter bl.a. lønindeholdelse, modregning, udlæg og indgivelse af konkursbegæring. Kammeradvokaten anvendes navnlig i forbindelse med indgivelse af konkursbegæringer. Kammeradvokaten anvendes også i forbindelse med behandlingen af særligt komplicerede udlægssager ved fogedretten. Kategorien dækker også over de sager, hvor et konkursbo anlægger en omstødelsessag mod SKAT ved domstolene. Derudover anvendes Kammeradvokaten også til gennemførelse af arrest i aktiver, fx en bankkonto eller en bil, som skyldneren herefter er afskåret fra at råde over. Endelig dækker kategorien over generel rådgivning af SKAT. Udgifterne til Skatteministeriets brug af Kammeradvokaten til juridisk bistand i sager vedrørende inddrivelse fremgår af tabel 7. Tabel 7. Skatteministeriet udgifter til juridisk bistand fra Kammeradvokaten i forbindelse med inddrivelse Mio. kr Udgifter 11,1 11,1 14,1 11,9 Udgifterne til bistand i forbindelse med inddrivelse ligger overordnet set stabilt i perioden. Der er dog et enkeltstående udsving i udgifterne i Udsvinget skyldes antallet af konkursbegæringer, som påvirkes af en manglende funktionalitet i Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI), som blev trinvist idriftsat den 1. september Ligning Kategorien Ligning vedrører SKATs udgifter til anvendelse af Kammeradvokaten i forbindelse med ansættelsesændringer og efteropkrævninger af skatter og afgifter. Det er SKATs opgave at sikre, at den enkelte borger og virksomhed betaler de skatter og afgifter, de hver især skal efter lovgivningen, samt at borgere og virksomheder efterlever reglerne på skatteområdet. Kammeradvokaten inddrages almindeligvis ikke i det normale ligningsarbejde. Der kan dog være store og principielle sager, som vil kunne få betydning for andre lignende sager, hvor det er hensigtsmæssigt, at Kammeradvokaten inddrages på et tidligt tidspunkt i sagens behandling. Det kan være i forbindelse med, at SKAT træffer afgørelse i sagen. SKAT kan således i forbindelse med en ansættelsesændring af en borgers, en virksomheds, eller et selskabs skat eller afgift have indhentet en udtalelse fra Kammeradvokaten, fx vedrørende fortolkning eller anvendelsen af en retsregel eller af EU-retten. SKAT kan endvidere anmode Kammeradvokaten om at varetage SKATs interesser i forbindelse med, at en kompliceret ansættelsesændring påklages til Landsskatteretten. Dette sker blandt andet for at sikre en ensartet behandling af sagerne med henblik på retssikkerhedsmæssige korrekte afgørelser.

13 Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten 12 Endelig kan SKAT have anmodet Kammeradvokaten om rådgivning om en problemstilling, der optræder i flere lignende sager. Dette kan fx dreje sig om gaveafgift af unoterede anparter, og oplysningspligt efter skattekontrollovens bestemmelser. Der kan også være tale om mere løbende rådgivning i fx transfer pricing sager. De samlede udgifter til juridisk bistand fra Kammeradvokaten i forbindelse med ligningssager fremgår af tabel 8. Tabel 8. Skatteministeriet udgifter til juridisk bistand fra Kammeradvokaten i forbindelse med ligning Mio. kr Udgifter 5,7 4,3 1,8 6,8 Udgifterne ligger fra 2010 til 2013 overordnet set stabilt, men med betydelige udsving i de enkelte år. Disse udsving er formentlig tilfældige og kan skyldes periodeforskydninger i forhold til, hvornår sagerne var klar til at blive afregnet. Det er desuden ikke muligt at forudse, hvornår der opstår flere samtidige sagsområder, eller at fordele dem over flere år, da der må tages hensyn til, at sagerne bliver afviklet uden unødige udsættelser. I årene har SKAT fx haft udgifter til Kammeradvokaten i sager vedrørende: Kapitalfondsprojektet, der nu kører videre i Kildeskatte- og omkostningsprojekterne vedrørende kapitalfondes opkøb af danske virksomheder. Gennemstrømningsprojektet vedrørende gennemstrømning af udbytter gennem danske selskaber. Vandsagerne vedrørende vandselskabers overgang fra skattefri til skattepligtig virksomhed. Enkeltstående meget store Transfer Pricing sager, som omhandler indbyrdes forbundne foretagender. Herudover er der enkeltstående sager som fx sager omkring finansielle virksomheder og kulbrinteskat. Udgifterne i 2013 skyldes endvidere brug af Kammeradvokaten i projektet Grænsehandel med både og campingvogne. Der var tale om et større principielt sagskompleks, og sagernes udfald ville have vidtrækkende økonomiske konsekvenser for den enkelte virksomhed. Desuden var det forventningen, at sagerne først ville finde deres endelige afklaring ved domstolene. Derfor valgte SKAT at lade sig repræsentere ved Kammeradvokaten allerede ved sagernes behandling ved Landsskatteretten. 5.5 Særlige sager Kategorien Særlige sager vedrører udgifter til anvendelse af Kammeradvokaten i forbindelse med særlige sager. Som eksempel på sådanne særlige sager kan nævnes: Rådgivningen om spillelovgivningen og behandlingen af klagesager Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering Eftersyn af Nordsøaftalen Projekt Money Transfer

14 Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten 13 Skatteministeriets udgifter til juridisk bistand i denne type sager i perioden fremgår af tabel 9. Tabel 9. Skatteministeriet udgifter til juridisk bistand fra Kammeradvokaten i forbindelse med særlige sager Mio. kr Udgifter 1,2 0,4 2,0 2,0 Udviklingen i udgifterne kan forklares med bestemte sagskomplekser i de enkelte år. I 2012 kan udgiften forklares med rådgivning i forbindelse med eftersyn af Nordsøaftalen, og i 2013 er der gjort brug af Kammeradvokaten i forbindelse med Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering. Skatteministeriet/Ministry of Taxation Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Telefon Mail

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Kammeradvokaten Opgørelse over statens forbrug 2015

Kammeradvokaten Opgørelse over statens forbrug 2015 Kammeradvokaten Opgørelse over statens forbrug 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. OVERBLIK OVER STATENS SAMLEDE FORBRUG 3. FORBRUG FORDELT PÅ. MINISTEROMRÅDER 4. FORDELING

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Kammeradvokaten opgørelse over statens forbrug Februar 2017

Kammeradvokaten opgørelse over statens forbrug Februar 2017 Kammeradvokaten opgørelse over statens forbrug 01 Februar 017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Statens samlede forbrug af Kammeradvokaten Forbrug fordelt på ressortområder Forbrug fordelt på retssager

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Udvis rettidig omhu Få lagt den rigtige strategi fra starten Hvad gør du, når SKAT ikke kan godkende virksomhedens skatteog afgiftsangivelser?

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014 Notat 5. november 2015 J.nr. 15-1589483 Proces og Administration HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2014 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 228 Offentligt 26. juni 2014 J.nr.14-2198204 SKAT, Jura, Proces og administration Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2013 1. Baggrunden for redegørelsen.

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Kristian Stidsen m.fl.: Omkostningsgodtgørelse i skattesager 3. udgave, ThomsonReuters 2010, Hans Henrik Bonde Eriksen m.fl. Skatte- og afgiftsproces, Jurist- og økonomforbundets forlag 2010, side 291-297

Læs mere

Respektfor borgeren. LiberalAliancesoplægtil retssikkerhedspakkeipå skateområdet

Respektfor borgeren. LiberalAliancesoplægtil retssikkerhedspakkeipå skateområdet Respektfor borgeren LiberalAliancesoplægtil retssikkerhedspakkeipå skateområdet Forslag 1) Omlæg Skatteministeriet til en Styrelse under Finansministeriet 2) Udarbejd etisk kodeks for Skats ageren og definition

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 218 Offentligt Notat 10. juni 2016 J.nr. 16-0058199 Civil og Straffeproces HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2015 1. Baggrunden for redegørelsen Efter

Læs mere

Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT

Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT - 1 Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har i en meddelelse ref. i SKM2013.604.SKAT oplyst,

Læs mere

Aftale om Retssikkerhedspakke II

Aftale om Retssikkerhedspakke II Notat Aftale om Retssikkerhedspakke II 3. maj 2016 Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er enige om, at følgende initiativer indgår i Retssikkerhedspakke II. Genindførelse af omkostningsgodtgørelse for

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3508 Udkast Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning

Læs mere

Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008

Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008 Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008 Indhold Indledning 2 Hvilke statsinstitutioner er omfattet af aftalen? 2 Hvilke opgavetyper omfatter aftalen? 2 Anden advokatbistand end Kammeradvokaten

Læs mere

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen.

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. 2014 Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. Indhold 1. Til- og afgang af klager... 2 2. Gennemsnitlige sagsbehandlingstid...

Læs mere

SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT?

SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT? Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 23. juni 2011 SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT? Mens personer kan få dækket sine udgifter forbundet

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Statens indtægter fra selskabsskatter

Statens indtægter fra selskabsskatter Statens indtægter fra selskabsskatter De åbne skattelister for selskabers selskabskat offentliggøres nu for tredje år i træk. I den forbindelse offentliggør Skatteministeriet en række nøgletal omkring

Læs mere

statens køb af juridisk bistand

statens køb af juridisk bistand Beretning til statsrevisorerne om statens køb af juridisk bistand Oktober 2006 RB A103/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Undersøgelsens resultater... 5 II. Baggrund, formål og afgrænsning...

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet Sendt pr. email til: juraogsamfundsøkonomi@skm.dk og andreas.larsen@skm.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. februar 2013 Jour. nr.: 20-01-003-13 Ref: toc Direktør Torben

Læs mere

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET Den 24. juni 2010 J.nr. 85A-VL-004-10 J.nr. 72A-ØL-008-08 72A-ØL-009-08 Vejledende takster pr. 1. juli 2010 ved betalingspåkrav samt inkassosager Pr. 1. juli

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

2014/1 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag.

2014/1 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. 2014/1 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0357670 Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Personalesommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny dom fra Østre Landsret skærpes kravene til at anse et sommerhus som et personalesommerhus. Reglerne kan have stor betydning

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Domstolene SKAT. Landsskatteretten

Domstolene SKAT. Landsskatteretten Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Analyse af skatteankenævnene FSR har

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346, 347, 348 og 349 af 27. august (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Morten Homann (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346, 347, 348 og 349 af 27. august (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Morten Homann (SF). Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 346 Offentligt j.nr. 07-134076 Dato : 17. oktober 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346, 347, 348 og 349 af 27. august

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2886/3KR/AKC/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: Klager

Læs mere

HVORNÅR ER DER BRUG FOR EN ADVOKAT OG HVORDAN TILRETTELÆGGES SAMARBEJDET MED ADVOKATEN?

HVORNÅR ER DER BRUG FOR EN ADVOKAT OG HVORDAN TILRETTELÆGGES SAMARBEJDET MED ADVOKATEN? HVORNÅR ER DER BRUG FOR EN ADVOKAT OG HVORDAN TILRETTELÆGGES SAMARBEJDET MED ADVOKATEN? Advokat Pernille Aagaard Truelsen, Energi og Miljø Juridisk konsulent Birthe Boisen, Dansk Fjernvarme HVILKEN VEJLEDNING

Læs mere

DOMMERE HOLDER MED STATEN I SKATTESAGER

DOMMERE HOLDER MED STATEN I SKATTESAGER 6 Ny undersøgelse: DOMMERE HOLDER MED STATEN I SKATTESAGER Staten får medhold i mere end 85 pct.af alle anlagte skattesager, viser en ny undersøgelse. Det rokker ved forestillingen om domstolene som borgernes

Læs mere

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR - 1 Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Odense fandt ved en kendelse af 7/8 2013, ref.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1

Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 218 Offentligt Notat 10. juni 2016 J.nr. 16-0058199 Civil og Straffeproces HW Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2014 2014* 2015 2015* pr.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A. København, den 7. maj 2014 Sagsnr. 2013-2715/2KR/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A. Sagens tema: Ejerforeningen X ved

Læs mere

Kan man ikke længere regne med +/- 15 pct. s reglen i dødsboer?

Kan man ikke længere regne med +/- 15 pct. s reglen i dødsboer? - 1 Kan man ikke længere regne med +/- 15 pct. s reglen i dødsboer? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret har i februar 2015 truffet en afgørelse, der kan få vidtrækkende skattemæssige

Læs mere

Jeg skal for god ordens skyld understrege, at jeg på grund af min tavshedspligt ikke har mulighed for at kommentere på enkeltsager.

Jeg skal for god ordens skyld understrege, at jeg på grund af min tavshedspligt ikke har mulighed for at kommentere på enkeltsager. Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) J.nr. 14-0262799 Den 30. januar 2014 Talepapir samråd om avancer og udbytter til skattely Samrådsspørgsmål A Indledning

Læs mere

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden - 1 Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Faldende boligpriser i et trængt ejendomsmarked har pirket til interessen for forældrekøb. Skattemæssigt

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Redegørelse om Ét Fælles Inddrivelsessystem

Redegørelse om Ét Fælles Inddrivelsessystem Redegørelse om Ét Fælles Inddrivelsessystem Rapport 25. september 2015 Ét Fælles Inddrivelsessystem Indhold 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Inddrivelsesområdet frem til i dag... 7

Læs mere

2. december 2016 HSH/LMM

2. december 2016 HSH/LMM Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K ADVOKATFIRMA WWW.PLESNER.COM AMERIKA PLADS 37 2100 KØBENHAVN Ø TLF +45 33 12 11 33 FAX +45 33 12 00 14 HSH@PLESNER.COM 9144119V4 2. december

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død?

Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død? - 1 Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I foråret 2015 er der sket en markant forringelse

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse

Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse Lida Hulgaard LH@hulgaardadvokater.dk Tlf. 38 40 42 08 1 TfS 2014.132 Lida Hulgaard:

Læs mere

Procedure for BYGSTs anvendelse af Kammeradvokaten

Procedure for BYGSTs anvendelse af Kammeradvokaten NOTAT Procedure for BYGSTs anvendelse af Kammeradvokaten Oktober 2015 J. nr. 12/01837 I dette notat beskrives BYGSTs interne procedure for rekvirering mv. af juridisk bistand fra Kammeradvokaten. 1. Henvendelsen

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for sine overvejelser

Ministeren bedes redegøre for sine overvejelser Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 574 Offentligt Tale 13. maj 2014 J.nr. 14-2331092 Samrådsspørgsmål AD talepapir Samrådsspørgsmål AD: Indledning Retssikkerhed Ministeren bedes

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 215 Offentligt. En skatteforvaltning. hele Danmark. Skatteforvaltningen 2021

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 215 Offentligt. En skatteforvaltning. hele Danmark. Skatteforvaltningen 2021 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 215 Offentligt En skatteforvaltning i hele Danmark Skatteforvaltningen 2021 En skatteforvaltning i hele Danmark Skatteforvaltningen 2021 www.fra1til7.dk En skatteforvaltning

Læs mere

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 24. februar 2016 Birgitte Østergaard Lykke bol@midttrafik.dk 8740 8215 Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Indledning: Nærværende notat viser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-2557/8KR/GGR 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Skatteankestyrelsen. Sagsstatistikker 2015

Skatteankestyrelsen. Sagsstatistikker 2015 Skatteankestyrelsen Sagsstatistikker 5 Indhold. Til og afgang af klager 3. Gennemsnitlige sagsbehandlingstider 7 3. Sagsudfald 8 4. Retsmøder 9 5. Ankenævnsmøder 6. Omkostningsgodtgørelse 7. Domstolssager

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-31 Forlænget ligningsfrist fri bil 20140729 TC/BD Fri bil til ansat hovedanpartshaver - direktør- /arbejdsgiverforhold -kontrolleret transaktion - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 - forlænget

Læs mere

~-:" r~ ',',,~. '"' ~,. ~ f"~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero..

~-: r~ ',',,~. '' ~,. ~ f~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero.. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 150 Offentligt DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION ved den Europæiske Union Bryssel PAR PORTEUR c CUC;t::' (1 ~-:" r~ E E NOM(en cajacte~ 'f RECU le 8/6NATURE I ""'"~ I;:t-It.~

Læs mere

Ti selskaber står for en tredjedel af af selskabsskatten

Ti selskaber står for en tredjedel af af selskabsskatten af selskabsskatten Nye tal fra Skatteministeriet viser, at ti selskaber står for knap en tredjedel af selskabsskatten i 21. På trods af de seneste års gradvise nedsættelser af selskabsskattesatsen er provenuet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

2/06. Beretning om statens køb af juridisk bistand

2/06. Beretning om statens køb af juridisk bistand 2/06 Beretning om statens køb af juridisk bistand Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. KØBENHAVN 2006 Henvendelse

Læs mere

"Henvisning til landsret"

Henvisning til landsret Danmarks Skatteadvokater Grundloven 61. Den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes ved lov. Særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes. 62. Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen.

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Astrid Mavrogenis. Fri proces. Retshjælp

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Astrid Mavrogenis. Fri proces. Retshjælp Astrid Mavrogenis Fri proces Retshjælp Forord Kapitel 1 Indledning 19 1.1. Oversigt over fri procesreglernes systematik 19 1.2. Området for fri proces 21 Kapitel 2 Visse forvaltningsretlige problemstillinger

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Retningslinjer for Kammeradvokatens Videnportal for staten

Retningslinjer for Kammeradvokatens Videnportal for staten Retningslinjer 20. oktober 2015 SIK/ATAGH Retningslinjer for Kammeradvokatens Videnportal for staten 1. Indledning Følgende retningslinjer har til formål at regulere brug af Kammeradvokatens Videnportal

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Vandselskaber Status på skattesager mv. 31. marts 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

Vandselskaber Status på skattesager mv. 31. marts 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Vandselskaber Status på skattesager mv. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Status på skattesager Optimering af fradrag for vedligeholdelse 2 Tidshorisont Sagerne om Hvidovre Vand og Hjørring

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2014 om SKATs systemmodernisering Skatteministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Syn og skøn. - set fra SKATs side. København 30. januar 2013

Syn og skøn. - set fra SKATs side. København 30. januar 2013 Syn og skøn - set fra SKATs side København 30. januar 2013 Hvordan skal eller bør en syn og skønssag startes Indgivelse af begæring til byretten med angivelse af at modpart er: Skatteministeriet, Proceskontoret,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer April 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Læs mere