Projektet er obligatorisk og kan sammenlignes med dit adgangskort til at gå videre i uddannelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektet er obligatorisk og kan sammenlignes med dit adgangskort til at gå videre i uddannelsen."

Transkript

1 Godt købmandskab

2 Formål: I projekt 2 viser du, at du kan bruge din viden tværfagligt til at løse en virkelighedsnær opgave. Du får mulighed for at gå i dybden med emner inden for den branche, der interesserer dig mest. Projektet er obligatorisk og kan sammenlignes med dit adgangskort til at gå videre i uddannelsen. Indhold Du skal udarbejde et projekt under overskriften Godt købmandskab. Arbejdsform Du kan vælge at arbejde alene eller i en gruppe. Vi anbefaler max. 3 personer i hver gruppe. Produkt Projektet laves som synopsis. Du skal udarbejde en synopsis på 2-3 sider plus forside, indholdsfortegnelse og eventuelle bilag. Synopsen danner grundlag for din mundtlige prøveeksamen. Synopsen skrives med skriftstr.12, overskrifter min. skriftstr.14 og med 1½ linjeafstand. Margin: venstre 3 cm, højre 2 cm, top 3 cm og bund 3 cm. Husk sidetal. Læs mere om hvad din synopsis skal indeholde på de efterfølgende sider. Forløb: Opstart tirsdag den 12. maj 2015 Tirsdag den 19. maj 2015 senest kl Prøveeksamen i perioden juni 2015 HGi dog 3. og 4. juni 2015 Godkendelse af problemformulering Efter godkendelse af din problemformulering arbejdes der med synopsis og forberedelse af prøveeksamen. Du arbejder på skolen i de timer, som står på dit skema. Kun i særlige tilfælde gives der lov til at arbejde hjemme. Dine undervisere er til rådighed i de timer og lokaler, som fremgår af skemaet. Aflevering af synopsis til din lærer i to eksemplarer (husk kopi til dig selv). Derudover skal opgaven afleveres i elevplan. Sammen med synopsis skal du aflevere udfyldt tjekliste se bilag 3. Varighed 30 minutter pr. elev 2

3 Prøveeksamen med intern censor Du skal til prøveeksamen i dit projekt. Prøveeksamen varer 30 min. pr. elev incl. bedømmelse. Til fremlæggelsen skal du forberede dig og besvare/uddybe alle emnerne i din synopsis, som om det var et almindeligt skriftligt projekt. Forbered ca. 15 min. fremlæggelse pr. elev, derefter vil der blive spurgt ind til projektet af lærer og censor. Du skal anvende et elektronisk præsentationsprogram til din fremlæggelse. Det kunne være PowerPoint eller lignende. Du skal til prøveeksamen komme med yderligere og supplerende informationer i forhold til det, du har skrevet i synopsen, dvs. de beskrivelser, analyser og vurderinger, der har ledt dig frem til besvarelsen af problemformuleringen. Du kan evt. lave en foreløbig konklusion i synopsen, men den endelige konklusion skal komme til fremlæggelsen. Her gentager du dit hovedspørgsmål fra problemformuleringen, og svarer på det ved at samle op på alt det, som du, igennem arbejdet med synopsis og projektet, har fundet ud af. Husk ved gruppeeksamen, at alle elever skal være lige meget på banen Husk at medbringe USB-nøgle med dit elektroniske materiale til eksamen Husk at medbringe øvrige relevante materialer Du skal tænke på, at vi som lærer og censor gerne vil underholdes, udfordres og overraskes, så vi bliver interesseret i emnet! Bedømmelse Du får karakter efter 7-trins skalaen. Karakteren vil komme til at stå på dit eksamensbevis. Karakteren omfatter både din synopsis, det faglige indhold, dit engagement og arbejde med projektet, din fremlæggelse og eksaminationen til prøveeksamen. Læs mere om bedømmelse, regler/krav samt eksamen i Den lokale undervisningsplan på 3

4 Emne: Godt købmandskab Hovedemnet er meget bredt, og det giver dig mulighed for at lave mange forskellige typer af opgaver. Du kan vælge at lave en opgave, hvor du arbejder med undertitlen: Profil af en virksomhed med import/eksport Indkøb og kundebetjening i en virksomhed med eksport/import Start af egen virksomhed Markedsføringskampagne for internationalt produkt Deltagelse på en international messe..eller din helt egen idé Idékatalog til emner i grundforløbsprojektet: Produktbeskrivelse, produktionsplanlægning, målgrupper, markedsføringsplan, salgsplanlægning, budgetter, resultatopgørelse, balance, kasserapporter, segmenter, salgsbrochurer, hjemmeside, produktpræsentation, visitkort, messe-stand, forretningsplan, globalisering, nye produkter til ny livsform (danskernes liv og kultur), engelske/tyske/spanske breve/reklamematerialer eller kulturelle forskelle mellem den danske og udenlandske kultur. 4

5 Hvordan laves en god synopsis? En synopsis skal give lærer og censor overblikket over det arbejde, du har lavet. Din synopsis er et forenklet projekt, hvor du laver en kortfattet oversigt over din problemformulering, din arbejdsbeskrivelse, dine punkter og din foreløbige konklusion. Synopsen skal, på en overskuelig måde, give lærer og censor indtryk af, at: - du har arbejdet grundigt med punkterne (beskrivelse, analyse, vurdering) - der er en rød tråd i projektet - der er en præcis sammenhæng mellem din problemformulering og din foreløbige konklusion En god synopsis kræver, at emnet undersøges meget grundigt. Der kan med fordel laves en brainstorm, hvor alle ideer skrives ned. Din synopsis skal fylde 2-3 sider plus forside, indholdsfortegnelse og eventuelle bilag. Du tager udgangspunkt i de retningslinjer, som du kender fra Træningsprojekt A, B og C. Du kan finde træningsmaterialerne på T-drevet i mappen Træningsprojekt samt på hjemmesiden under Elevhåndbog - Projektarbejde. Husk at der i materialet er vejledninger til, hvordan man i Word automatisk opretter indholdsfortegnelse, litteraturliste m.m. En synopsis skal indeholde følgende: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Indledning 4. Problemformulering 5. Arbejdsbeskrivelse 6. Synopsens hovedpunkter 7. Foreløbig konklusion 8. Litteraturliste 9. Fodnoter 10. Bilag 5

6 Ad 1: Forside Du må meget gerne være kreativ, blot din forside eller evt. titelblad angiver følgende: - Skolens navn - Uddannelsesretning - Projektets art: Projekt 2 - Projektets emne og titel samt dato for færdiggørelse - Eget navn og navnene på de personer, som du evt. har udarbejdet projektet sammen med Ad 2: Indholdsfortegnelse Se materialet Træningsprojekt B for automatisk indsættelse af indholdsfortegnelse. Ad 3: Indledning HVAD vil jeg skrive om (nogle indledende linjer om dit hovedemne)? HVORFOR vil jeg skrive om dette? Eksempel: I mit projekt: Godt Købmandskab vil jeg starte en frisørsalon, hvor min idé er, at jeg vil lave en grøn frisørsalon økologisk frisør. Da vi er i denne tid, hvor vi tænker meget over miljøet, og hvor vi vil være miljø - og allergivenlige, så vil det være oplagt at starte som grøn frisør. De grønne frisører tænker over, hvilke produkter de skal bruge for at være mest miljø og allergivenlige. Det gælder altså om at få fortalt, hvorfor dette interesserer dig. Ad 4: Problemformulering Problemformuleringen præsenterer det ene hovedspørgsmål, du gennem dit projekt vil finde svar på: HVILKET spørgsmål vil jeg have svar på? I din problemformulering skal der indgå mål fra 6 kompetencer/fag samt dit sidste kursusfag. Se bilag 1: Kompetencer/mål. Eksempel: Hvilke forudsætninger skal der til for at skabe en succesfuld grøn frisørsalon i Holstebro? Brug modellerne til brainstorm og hv-spørgsmål sorter i dine spørgsmål- og find det spørgsmål, der interesserer dig mest, og som indeholder stof nok at skrive om. Brug dine klassekammerater og dine lærere. Husk at din problemstilling ikke skal kunne besvares med et ja eller nej. Din problemformulering skal godkendes af dine lærere. Ad 5: Arbejdsbeskrivelse HVILKE punkter/områder vil jeg have med? HVORDAN vil jeg løse opgaven? Her skriver du, hvilke punkter (gå tilbage til dine emner og hv-spørgsmål fra brainstorm-fasen), du vil have med, og hvad du er nødt til at undersøge og udarbejde for at få svar på dit hovedspørgsmål i problemformuleringen. 6

7 Eksempel: Jeg vil udarbejde en forretningsplan, som jeg kan vise i banken, når jeg skal låne penge. For at kende mine stærke og svage sider, samt trusler og muligheder for min virksomhed, vil jeg lave en SWOTanalyse. Derefter vil jeg ud fra Minervamodellen bestemme min målgruppe for at markedsføre min virksomhed bedst muligt. Jeg har brug for at udarbejde reklamemateriale for min nye virksomhed, der vil jeg Her fortæller du, hvordan du arbejder dig frem til en mulig løsning/svar på din problemformulering. Her skal du bruge redskaberne, du har lært i de forskellige fag samt kursusfag. Brug din mindmap som hjælp. Eksempel: Samfundsfag Ad 6: Synopsens hovedpunkter Det er de emner, du har med i dit projekt. Hvert emne, du har med, skal beskrives, analyseres og vurderes. Der skal være en rød tråd, og man skal kunne se sammenhængen med din arbejdsbeskrivelse. I synopsis skriver du: Indledende tanker Afgrænsning af din undersøgelse af emnet Fakta omkring din undersøgelse af emnet Kort om hvordan du har behandlet hvert enkelt emne, og hvad du er kommet frem til 7

8 Ad 7: Foreløbig konklusion HVAD fandt jeg så ud af? Her gentager du dit hovedspørgsmål fra problemformuleringen og svarer på det ved at samle op på det, som du igennem arbejdet med synopsis og projektet har fundet ud af. Eksempel: I problemformuleringen stillede jeg dette hovedspørgsmål: Hvilke forudsætninger skal der til for at skabe en succesfuld Grøn Frisør i Holstebro? Først undersøgte jeg.., og fandt ud af at, derefter så jeg på og den foreløbige konklusion bliver derfor, at min målgruppe er for smal og at. Ad 8: Litteraturliste Litteraturlisten skal på systematisk vis anføre de kilder, der har dannet baggrund for rapporten. Alle kilder skal opgives, dvs. bøger, tidsskrifter, Internet, databaser mv., samt en fortegnelse over det materiale du selv har fremskaffet, fx ved interviews. Bøger opgives med forfatternavn, bogens titel, by/forlag + årstal Tidsskrifter/aviser: Tidsskrift/avis + dato el. nr. + årstal, overskrift evt. med angivelse af forfatter. Samtaler/interviews: (Titel) navn, firma, dato for samtalen Internetkilder: Fuld Internetadresse og dato skal anføres, fx: (dato) Billeder: Internetlink skal også skrives ind i litteraturlisten Ad 9: Fodnoter Fodnoter er forklarende bemærkninger til teksten. De angiver, hvor du har din viden fra. De bruges f.eks. i forbindelse med citater eller billeder. Ad. 10: Bilag Eventuelle bilag nummereres og placeres sidst i synopsen, fx tabeller, oversigter og skemaer. Der skal henvises til bilagene i selve synopsis, og der skal kun medtages bilag, der er relevante i forhold til problemformuleringen. 8

9 Bilag 1 Vi anbefaler, at der i projekt 2 indgår mål fra 6 kompetencer/fag samt dit sidste kursusfag. Følgende beskrivelser kan du anvende, når du: Planlægger dit projekt og arbejder med problemformulering Er i gang med projektet Til repetition i læseferien FÆLLES KOMPETENCEMÅL 1. Arbejde ansvarligt med merkantile arbejdsopgaver og omstillingsprocesser selvstændigt og i grupper 2. Løse merkantile arbejdsopgaver inden for afsætning, handel og service 3. Løse merkantile arbejdsopgaver ved at inddrage viden om virksomhedens organisering, arbejdsmarkedsforhold og miljø- og samfundsforhold 4. Løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kulturforståelse og viden om internationale handelsrelationer 5. Løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kommunikation og kommunikationsteknologiske værktøjer 6. Løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af virksomhedsøkonomi og inddragelse af samfundsøkonomiske aspekter 9

10 MÅLPINDE Som hjælp til at opfylde kravene, kan du benytte følgende oversigter over emner i de 6 forskellige grundfag, som du møder igennem din erhvervsuddannelse. Erhvervsøkonomi Etableringsbudget, herunder kapitalbehov og kapitaldækning Resultatbudget og likviditetsbudget Resultatopgørelse i beretningsform Balance i kontoform Egenkapital og privatforbrug Afskrivning på biler og inventar Momsafregning og momsregler Kasserapport Distributionskæde Virksomhedstyper, ejerformer og hæftelse Idé, idégrundlag, mål og S.W.O.T.-analyse Organisationsprincipper og arbejdsdelingsprincipper Bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent Virksomhedens bogføring af konti for omkostninger, indtægter, aktiver og passiver Vareregnskab (varesalg, vareforbrug, varelager, varedibitorer og varekreditorer Salg og service Maslows behovspyramide, Købemotiver, Rådighedsbeløb, Forbrugsvaner Købsadfærd herunder: købstyper, købsroller, beslutningsproces, købevaner Kundebetjening herunder betjeningsformer, kropssprog, reklamationer Butiksindretning, Varernes placering, Butiksmiljø Købeloven Virksomhedens omverden herunder: Økonomi Teknologi, Kultur Befolkning, tidsmæssige svingninger Udviklingen i salgs- og servicesektoren Idé, Mål, Politikker, SWOT-analyse Målgrupper, Segmenter Konkurrenceanalyse, Skydeskivemodellen, Potentielle marked Markedsandele 10

11 Dansk Grundlæggende Kommunikation og formidling Nyhedsformidling og sagprosa subjektiv og objektiv Virksomhedskommunikation intern / ekstern Reklamer Hjemmesider Anvendelse af medier kollektive, sociale og personlige Skønlitteratur tekst og billede Identitet og udvikling IT Word Grundlæggende funktioner, samt brevfletning, indholdsfortegnelse, typografi, skabeloner, fodnote Excel Grundlæggende funktioner, samt diagrammer, relativ kopiering af formler PowerPoint Publisher Outlook Kommunikation Internet: Informationssøgning Teori: (bl.a. hardware og software, datakommunikation, arbejdsmiljø, datasikkerhed, copyright, persondataloven) Engelsk Handelsbreve, Forretningsgange, Ansøgninger Handel over internettet, International handel Ungdomskulturer internationalt Kulturforståelse (USA) Virksomhedsprofil, Virksomhedskultur Forretningsetik Iværksætteren, Karriereplanlægning Præsentationsteknik 11

12 Samfundsfag Danskernes liv socialisering samfundstyper familiens funktioner biologisk og social arv Indvandring indvandringens konsekvenser indvandrere og arbejdsmarkedet Dansk kultur og kulturforskelle - Demokrati grundlov rettigheder og pligter magtens tredeling strukturreform stat, kommuner og regioner politiske beslutningsprocesser Arbejdsmarkedet arbejdsstyrken arbejdsløshed erhvervsstruktur organisationer på arbejdsmarkedet overenskomster lovgivning på arbejdsmarkedet Globalisering typer af globalisering konsekvenser af globaliseringen Miljø- og ressourceproblemer globale miljøproblemer internationalt samarbejde Danmarks miljøpolitik Valgfag Butikslinjen Kreativ/salg Dekoration og design Udvidet dekoration Multimedielinjen Personlig udvikling Fitness Tysk begynder Spansk begynder Kursusfag Event og Promotion - på den kreative måde Butiksdrift Visuel markedsføring 1 modeshow Visuel markedsføring 2 indretning af butik i modelform Kundebetjening og salgspsykologi Kulturforståelse 12

13 Bilag: 2 Andre eksempler på indledning og problemformuleringer Eksempel 1 Indledning Jeg vil i mit projekt have fokus på Viasat. Viasat udbyder TV-kanaler på et marked præget af hård konkurrence. Jeg ser selv mange af programmerne på de kanaler, som Viasat udbyder. Jeg synes, at det er en spændende virksomhed, som ser ud til at klare sig godt. Jeg vil i min rapport med fokus på Viasat og jeg vil undersøge og lave følgende: Jeg vil starte med at lave en virksomhedsprofil som præsentation. Jeg vil også lave en mindre konkurrentanalyse, hvor jeg vil prøve at få et overblik over TV-udbydere i Danmark. Derefter vil jeg finde ud af Viasats målgruppe og lave en mindre markedsanalyse for at få overblik over, om målgruppen er tilfreds med de programpakker, som Viasat udbyder. Når jeg undersøger sortimentet er det også oplagt at analysere virksomhedens markedsføring og vurdere, om denne passer godt til deres målgruppe. Det vil også være relevant at undersøge Viasats kundeservice. Er kunderne tilfredse med den hjælp og behandling, de modtager? Det kunne være interessant at finde ud af, hvordan Viasat bliver finansieret, og hvordan deres ejerforhold er. Hvis der findes tilgængelige regnskaber, vil jeg finde virksomhedens omsætning og resultat for de sidste år. Finanskrisen har påvirket mange virksomheder, og jeg vil undersøge, om Viasat er blevet påvirket af finanskrisen, og om det har haft en indflydelse på programmer og priser. Problemformulering Hvordan lever Viasat op til deres vision om, at være Danmarks foretrukne TV-operatør? Eksempel 2 Indledning I mit temaprojekt har jeg valgt at arbejde med Ecco og opstart af en franchisebutik i Holstebro. Jeg vil i min rapport lave en kort præsentation af Ecco som virksomhed og komme ind på, hvad franchise er og hvilke fordele og ulemper, der er ved at opstarte og være en franchisebutik under Ecco-koncernen. Jeg vil også arbejde med butikkens koncept, og herunder gå mere i dybden med valg af beliggenhed og valg af markedsføring. I den sammenhæng vil jeg lave en reklame for min franchisebutik og komme ind på forskellige medievalg samt deres fordele og ulemper i forhold til min målgruppe. Jeg vil også analysere min reklame ud fra AIDA-modellen. Sidst i opgaven vil jeg arbejde med de økonomiske aspekter ved en opstart så som startbudget og finansiering. Jeg vil også vurdere finanskrisens betydning for butikken. Det hele vil jeg runde af med en SWOT-analyse, for at kunne konkludere på min rapport. Problemformulering Hvilke forudsætninger skal der til for at åbne en Ecco-franchisebutik i Holstebro, og er det realistisk? 13

14 Bilag: 3 Tjekliste - Vedlægges dit temaprojekt Navn og klasse: Branchevalg: Detail Handel Kontor Event Indhold fag/kompetencer Har du noget med fra dit seneste kursusfag: Har du noget med fra dansk Har du noget med fra sprogfag/viser du internationale kompetencer Har du noget med fra IT Har du noget med fra samfundsfag Har du noget med fra erhvervsøkonomi Har du noget med fra salg & service Har du noget kreativt med Har du undersøgt noget/arbejdet selvstændigt Har du vurderet de punkter, som du har beskrevet Formelle krav Har du husket skriftstr. 12, 1½ linieafstand Har du lavet forside Har du lavet indholdsfortegnelse Har du lavet indledning/problemformulering Har du lavet arbejdsbeskrivelse Har du lavet en foreløbig konklusion Har du lavet fodnoter Har du lavet litteraturliste Har du lavet bilag Har du afleveret opgaven i elevplan 14

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse og konklusion Indledning, problemformulering,

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Giv din elev et stærkt kort på hånden

Giv din elev et stærkt kort på hånden IBC International Business College Hovedforløb Detailhandel www.ibc.dk Giv din elev et stærkt kort på hånden Detailuddannelsen på IBC "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling" Detailspecialet

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Indhold 1. Skriftlighed... 3 2. Større opgaver... 4 2.1 Dansk-historieopgaven i 2.g... 4 2.2 SRO... 8 2.3 SRP... 10 Problemformulering... 12

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere