Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007"

Transkript

1 Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse Arbejdsrapport August 2007

2 INDHOLD 1. Indledning Rapportens tilblivelse Ikke en ny tanke Trafikken i regionen på langs og på tværs Hvilken rolle kan Ring 5 spille? Opbakning til Ring Statens rolle i en Ring Tekniske forundersøgelser om Ring Historik Procedure for forundersøgelser Anbefalinger

3 1. Indledning Biltrafikken i og omkring Storkøbenhavn har været stødt stigende i de sidste mange år Og alle prognoser viser forsat markant trafikvækst fremover. Det giver voksende trængselsproblemer som pålægger både erhvervsliv og pendlere større og større tidsforbrug til transport. Et tidsforbrug som ikke giver nogen nytte hverken for samfundet eller for den enkelte borger. Især trafikken på tværs af hovedstadsregionen er stigende, samtidig med at kapaciteten og udbygningsmulighederne er begrænsede. Det betyder, at der må tænkes nyt for at sikre en fremtidig mobilitet på tværs af regionen. Derfor peges i dette notat på potentialerne ved en vestlig 5. ringforbindelse (Ring 5) og på hvordan der skal arbejdes videre frem mod en etablering af denne forbindelse. 2. Rapportens tilblivelse På bestyrelsesmødet den 31. maj 2007 blev det besluttet at nedsætte en temagruppe om Ring 5, som parallelt med de øvrige temagrupper i PLAN09 projektet skulle udarbejde oplæg til kommunernes kommuneplanstrategi samt den videre proces. Gruppen har hen over sommeren 2007 udarbejdet vedlagte rapport om Ring 5 med anbefalinger til det videre forløb. Gruppen består af: Teknisk direktør Jørgen Lerhard, Høje-Taastrup (formand) Udviklingschef Klaus Møller, Høje-Taastrup Kommune Flemming Hansen - Teknisk Forvaltnings Vej- og Trafikkontor i Rødovre Kommune Trafikkoordinator Kristoffer Kejser, Vestegnssamarbejdet Sekretariatschef May Lundsgaard, Vestegnssamarbejdet Gruppen har herudover haft kontakt til eksterne personer fra erhvervslivet og offentlige myndigheder. 3. Ikke en ny tanke En 5. ringforbindelse omkring København har været omtalt siden 1960 erne. Folketinget vedtog helt tilbage i 1967 en projekteringslov for en Ringmotorvej, oprindeligt benævnt B5 og senere M5. Denne blev dog aldrig realiseret, og som et alternativ til Ringmotorvejen planlagde man i stedet i 1993 etableringen af Tværvej med forbindelse fra Høje-Taastrup til Måløv Knudepunkt og videre mod nord til forbindelse med Hillerødmotorvejen. Der var dengang tale om etablering af en 2-sporet vej en vej af lavere standard end motorvej og muligvis også af lavere standard end motortrafikvej. I dag, 40 år efter den oprindelige projekteringslov for en Ringmotorvej, har man kun fået etableret den første etape af Ring 5, Tværvej, mellem Sydvej og Holbækmotorvejen i Høje-Taastrup Kommune som en 2-sporet motortrafikvej. Denne delstrækning blev finansieret af staten, men er senere blevet overdraget til Københavns Amt. I forbindelse med strukturreformen fik Tværvej ændret status til en Kommunevej. Udover denne første etape af Tværvej har Københavns Amt sammen med Frederiksborg Amt anlagt en 2-sporet landevej nord for Frederikssundsvej som en del af Tværvej, og endelig har Københavns Amt anlagt en strækning af Tværvej mellem Frederikssundsvej og den nye Kildedal Station på Frederikssundsbanen. 3

4 Herunder ses linjeføringen for Ring 5. Figur 1: Linjeføring for Ring 5 (Rambøl Nyvig, 2004) 4

5 4. Trafikken i regionen på langs og på tværs Trafikbelastningen af det Storkøbenhavnske vejnet har været stigende i en årrække. I de senere år er kapacitetsgrænsen nået på en række vejstrækninger, hvilket medfører massive trængselsproblemer i myldretiderne. Således er hastigheden på motorvejene om morgenen faldet op til 50 % fra 2001 til (Se figur 2) Samtidig bliver det tidsrum, hvor der er trængselsproblemer på vejene, udvidet markant. Således er antallet af timer, hvor der er tæt trafik på Motorring 3 vokset fra 2 til 5 timer siden (Se figur 3) Figur 2: Middelhastighed på motorvejene mod København Figur 3: Trafikintensiteten på M3 I det centrale København har der dog i de seneste år været et mindre fald i biltrafikken, hvilket blandt andet tilskrives den stigende trængsel. Dette har dog ikke påvirket trafikken på motorvejene og de øvrige omfartsveje, som stadig er stigende. 1 Vejdirektoratet: Statsvejnettet - Oversigt over tilstand og udvikling,

6 Derfor forventes der også fremover en stigende trafikbelastning af vejnettet på over 20 % frem til 2020, hvilket vil give fremkommelighedsproblemer især på ringforbindelserne og den indre dele af de store indfaldsveje 2. Dertil kommer, at væksten på motorveje og andre større vejforbindelser indtil nu har været betydeligt større end på det øvrige vejnet, hvorfor væksten også i fremtiden kan tænkes at være ulige fordelt. Trafikvæksten på de store vejforbindelser i 2020 kan derfor vise sig at være betydeligt større end de 20 % (Trafikudviklingen på de større veje i hovedstadsområdet er vist på figur 4). Denne fremskrivning tager højde for igangværende og vedtagne projekter, hvorfor det kræver yderligere initiativer, hvis fremtidige fremkommelighedsproblemer skal undgås. 2 Den stigende trafik skyldes ikke mindst øget pendling. I dag bor og arbejder folk i hele Hovedstadsregionen faktisk på hele Sjælland. Derfor er det problematisk, at infrastrukturen stadig baserer sig på en forestilling om, at hovedparten af befolkningen pendler til Københavns centrum. Det især er pendlingen ud fra København samt på tværs af omegnskommunerne, som er i vækst (se figur 5). Det store pres på indfaldsvejene er stadig mest markant ind mod byen om morgenen og ud af byen om eftermiddagen. Dermed er der ledig kapacitet ud fra København om morgenen og ind mod København om eftermiddagen, og denne kapacitet kan en stigende pendling fra København og ud til omegns-kommunerne til en vis grad udnytte. Figur 4: Trafikudviklingen i procent (Kilde: Vejdirektoratet: Statsvejnettet Oversigt over tilstand og udvikling, 2006.) For pendlingen på tværs af omegnskommunerne er trafikpresset stort i begge retninger både morgen og eftermiddag, hvorfor der ikke er ledig kapacitet her. Dermed er der på de tværgående veje ingen ledig kapacitet til at opfange den øgede pendling her, hvilket øger behovet for trafikinvesteringer i netop den tværgående trafik. Figur 5: Udviklingen i pendling 1996 til Procentsatserne angiver ændringen i pendlingen opgjort ud fra samkøring af bopæls- og arbejdspladsadresse. Der er udelukkende medtaget pendling mellem de farvede zoner. (Danmarks Statistik, Statistikbanken, 2007) 2 Transport- og Energiministeriet: Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet, 2007 (s. 107) 6

7 Ved manglende kapacitet på de tværgående veje kan konsekvensen være at en del trafikanter i stedet benytter de radiale veje via Københavns centrum. Dette belaster naturligvis de radiale veje yderligere og giver samtidig trafikanterne end omvejskørsel, hvorved en større del af vejnettet belastes. Derfor vil en udbygning af kapaciteten på de tværgående veje også kunne aflaste de radiale indfaldsveje og dermed begrænse investeringsbehovet i disse. 5. Hvilken rolle kan Ring 5 spille? Der er således udsigt til en markant stigning i den tværgående trafik i de kommende år. Dette forstærkes yderligere af en stigende trafik mellem fingrene som følge af den forlængelse og fortykning af fingrene, som der lægges op til fremover. Vejdirektoratet vurderer, at allerede få år efter udbygningen af M3 vil der opstå begyndende fremkommeligheds-problemer på grund af stigende trafikmængder 3. Omfattende fremkommelighedsproblemer vil maksimalt kunne udskydes år gennem intensiv investering i og anvendelse af intelligente trafikstyringsværktøjer. En yderligere udbygning af M3 vurderes ikke at være muligt. 3 M4 vil ligeledes få en stor trafikvækst, hvorfor der også her vil være behov for en udvidelse af vejkapaciteten. Ring 5 vil i et vist omfang kunne aflaste M3 og Ring 4. Det bekræftes blandt andet af Vejdirektoratets input til Strukturkommissionens arbejde, hvori Ring 5 tillægges stor betydning for den kommende trafik mellem byfingrene, som uden en sådan forbindelse vil belaste radialer og eksisterende ringforbindelser i betydeligt omfang 3. Samtidig nævnes Ring 5 også som et oplagt alternativ til at udbygge E47-korridoren (Helsingør-Køge via M3), i forhold til den regionale og internationale trafik på strækningen, hvilket samtidig kunne aflaste rute 6 i betydelig grad. Dette vil især være relevant i lyset af en kommende fast forbindelse til Tyskland, samt en eventuel fastforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, idet begge projekter vil øge den internationale trafik på tværs af Sjælland. Sidst har Vejdirektoratet udtalt, at der er brug for endnu en motorvej rundt om København for at klare den trafikvækst, som Vejdirektoratet forventer i de kommende år. Tværvejen er i dag en vigtig forbindelseslinje mellem Høje-Taastrup Transportcenter (med kombiterminalen) og det overordnede vejnet. Ca. 40 procent af godsmængden til og fra Hovedstadsregionen omlades i Høje-Taastrup Transportcenter. Adgangsvejen til Transportcentret er således væsentlig for godshåndteringen i Hovedstadsregionen, og den fremtidige udbygning af Transportcentret og tilhørende vejanlæg vil være af stor betydning for fremover at få mere gods transporteret på skinner. Meget tyder således på, at den tværgående trafik vil stige voldsomt i årene fremover i et omfang, som ikke kan rummes på de eksisterende vejforbindelser. Vejdirektoratet er derfor positivt overfor, at Ring 5 kan være en del af løsningen på dette problem. Spørgsmålet er så, hvornår der er udsigt til en realisering af Ring 5. Status på Ring 5 i Vejdirektoratet pt. er, at der er udlagt en arealreservation til vejanlægget og at der overfor infrastrukturkommissionen er argumenteret for en fremtidig betydning af denne. Derudover er der ikke foretaget skridt i retning af en nærmere undersøgelse af Ring 5 siden Vejdirektoratets rapport Tværvej fra Vestegnssamarbejdet har i 2004 fået udført en simpel modelkørsel på Ring 5 hos Rambøl Nyvig. Modelkørslen tager ikke udgangspunkt i en motorvej, men kun en 2-sporet motortrafikvej, og blandt andet findes der ikke en direkte tilslutning til Køge Bugt Motorvejen. 3 Vejdirektoratet: Fremkommelighed på statsvejnettet ,

8 Modelkørslen viste en belastning på mellem 14 og biler i Aflastningen er størst på Ring 4 mellem Roskilde- og Frederikssundsfingeren samt på Hillerødmotorvejen nord for Ring 4. Herudover aflastes Roskildevej (rute 6 mellem Frederikssund og Roskilde). Umiddelbart virker ændringerne små på Ring 4 nord for Ballerup samt på Motorring 3 og Ring 3, men der sker en overflytning af trafik til Ring 5. For Vestegnens arbejdspladser og erhvervsliv vil der blive bedre vejforbindelser til Nordsjælland. Som nævnt er der tale om en simpel modelkørsel, som blandt andet ikke omfatter en fuldt udbygget Ring 5. Det er derfor af stor betydning for det videre arbejde med Ring 5, at der foretages grundigere modelkørsler af Ring 5 trafikale effekt gerne på en opdateret OTM-model. Det må være i alles interesse at en Ringvej, der har været på tegnebrættet i 40 år, får en grundig behandling inden der træffes videre beslutninger i den ene eller anden retning. 6. Opbakning til Ring 5 En af forudsætningerne for en realisering af Ring 5 er enighed blandt alle de involverede kommuner. I 2006 udtalte Venstres daværende trafikordfører Gitte Lillelund Bech, at Ring 5 projektet er interessant, men hvis det skal gennemføres, skal der være enighed om det blandt de involverede kommuner 4. De radikales trafikordfører Martin Lidegaard er heller ikke afvisende overfor idéen, men påpeger at de radikale først ønsker en langsigtet, samlet plan for trafikken i hele hovedstadsområdet 4. Morten Bødskov fra Socialdemokratiet udtaler sig også positivt om Ring 5. Helt konkret påpeger han at Ring 5 vil aflaste Rødovre Kommune (og dermed også en række øvrige kommuner) for gennemkørende trafik til gavn for både pendlere og erhvervsliv 5. Der skal derfor arbejdes videre på at opnå enighed om projektet blandt de involverede kommuner. I Vestegnssamarbejdet har der igennem mange år været arbejdet for en Ring 5. Senest blev forslaget til Ring 5 der på Erhvervstopmødet i Vestegnssamarbejdet i april 2007, hvor 250 erhvervsledere og politikere drøftede den fremtidige udvikling på Vestegnen. Her mente 85 % af de deltagende at Ring 5 var vigtig eller meget vigtig. Samtidig var der stor enighed om, at staten bør anlægge Ring 5. Også Omegnskommunernes Samarbejde (OS) har i forbindelse med udarbejdelsen af et input til infrastrukturkommissionen anbefalet Ring 5 som et af de 3 vigtigste infrastrukturprojekter i hovedstaden. OS omfatter kommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje- Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk. Endelig har Region Hovedstaden også anbefalet etableringen af Ring 5. 6 Kommuner, som bliver direkte berørt af Ring 5: o Greve o Høje-Taastrup o Ishøj o Roskilde o Egedal o Ballerup o Furesø o Allerød o Hørsholm Yderligere kommuner, som har interesser tilknyttet Ring 5: o Køge o Solrød o Vallensbæk o Albertslund o Brøndby o Glostrup o Hvidovre o Rødovre o Herlev o Gladsaxe o Lyngby-Taarbæk o Rudersdal o Allerød o Fredensborg o Hillerød Der er dermed stor interesse for Ring 5 både blandt kommuner og erhvervsliv. Samtidig er tegn på, at ved en samlet henvendelse fra de involverede kommuner til Folketinget kan skabe fokus på projektet. Enighed om projektet blandt kommunerne er derfor en vigtig forudsætning for, at komme tættere på en realisering af Ring 5. 4 Vestegnen, 29. marts, Rødovre Avis, 30. maj, Region Hovedstaden: Den trafikale infrastruktur i Regionen Udfordringer og mulige løsninger,

9 7. Statens rolle i en Ring 5 Det har fra starten har været planen, at Ring 5 skulle anlægges som en statsvej, og det var da også staten, som finansierede Tværvej som en første del af Ring 5. I forbindelse med forberedelsen af strukturreformen, har Høje-Taastrup og Ballerup kommuner skrevet til Transportministeren og opfordret til, at staten overtager Ring 5. Dette er både med henblik på vedligeholdelse af den etablerede Tværvej, og med henblik på en videre realisering af Ring 5. Samme opfordring har lydt fra Foreningen af Kommuner i Københavns Amt (FKKA) og Vestegnssamarbejdet. Der er dog ikke på denne baggrund blevet taget yderligere initiativer vedrørende Ring 5. I forhold til Hovedstadsregionens udvikling og for at de store statslige investeringer i det overordnede vejnet i regionen skal få den største samfundsøkonomiske værdi er det efter vestegnskommunernes opfattelse af meget stor betydning, at staten overtager ansvaret for både den allerede etablerede del af Ring 5 (Tværvej), og den del, der snarest bør etableres, nemlig forlængelserne mod nord og syd. Det er kun staten, der har økonomi til at løfte og gennemføre en anlægsopgave af denne størrelse. Det er en afgørende forudsætning, at staten tager et ansvar og bidrager økonomisk til en bedre trafikafvikling i Hovedstadsregionen. Staten bør forpligte sig til at afhjælpe de mest belastede trafikårer i Danmark og må investere der, hvor behovet reelt er størst og det gælder ikke mindst den tværgående trafik i Hovedstadsregionen. Det er urealistisk at tro, at der alene lokalt kan rejses milliardbeløb til sådanne anlægsinvesteringer. Ring 5 er af regional og national betydning, og det kan ikke forventes, at ganske få kommuner skal lave massive besparelser på andre områder, for at der kan etableres et vejanlæg af overordnet betydning for trafikafviklingen på Sjælland. I forhold til etablering af veje andre steder i landet, vil etablering af en ydre Ring 5 være en forholdsvis billig statslig investering i forsøget på at styrke det tværgående vejnet i Hovedstadsregionen, idet Ring 5 i høj grad vil skulle etableres i åbent land. Desuden har ringvejen været på tegnebrættet siden 1960 erne, og det betyder, at terrænet i stort omfang er frilagt. 8. Tekniske forundersøgelser om Ring Historik En 5. ringforbindelse omkring København har som nævnt været omtalt siden 1960 erne. En del af ringforbindelsen har også været omtalt som Tværvej. Tidligere undersøgelser har vist, at mindre dele af ringforbindelsen ikke har kunnet tiltrække gennemkørende trafik i et omfang, der kunne gøre vejen relevant som statsvej. Det er naturligt, at enkeltstående delstrækninger kun er en fordel i et begrænset område. Der har ikke været gennemført undersøgelser for en samlet vejforbindelse set i forhold til den trafik, vi i dag har på de statslige vejnet. I forbindelse med vurdering af en vestlig 5. ringforbindelse er det derfor afgørende, at få afklaret, hvor megen af den fremtidige biltrafik, en sådan forbindelse vil kunne flytte fra det nuværende motorvejssystem. Herudover vil en ny højklasset vejforbindelse kunne tiltrække trafik i de områder, den passerer, og give et udviklingsmæssigt løft til disse områder til fordel for f.eks. erhvervslivet. Nærværende afsnit søger at give et indledende overblik over, hvilke undersøgelser, der er vigtige at få foretaget for at afklare disse forhold. 9

10 8.2. Procedure for forundersøgelser Hermed en gennemgang af de forhold, der skal undersøges i forbindelse med den nye højklassevej (min. motortrafikvej). For at staten vil prioritere en sådan vejforbindelse er det vigtigt, at det fremgår af undersøgelserne, at investeringen er rentabel for staten også set i forhold til andre projekter. Hvis trafikberegninger og prognoser viser, at vejen i sig selv kan tiltrække tilstrækkelig gennemgående trafik, er det oplagt, at staten står for hele projektet. Hvis beregningerne derimod viser, at projektet kun er rentabelt, fordi det giver et økonomisk løft til de kommuner, vejen passerer, kan det blive nødvendigt, at kommunerne er medfinansierende. Vi foreslår derfor følgende procedure for de tekniske undersøgelser: 1. Afklaring af, hvem der foretager forundersøgelserne. Hvis vi på forhånd kan sælge projektet, er det oplagt, at staten går ind allerede i forundersøgelserne. 2. Selve projektet indtegnes med forbindelser til det omkringliggende vejnet. 3. Prognoseår fastsættes. Der udarbejdes en prognose for fremtidig udvikling inklusiv fremskrivning af trafik og fremtidig udbygning. 4. Et rådgivende ingeniørfirma laver en trafikmodelberegning med disse oplysninger. 5. Der foretages analyse af beregningerne og en afklaring af, om trafikberegningerne er tilstrækkelige til, at staten overtager projektet her. 6. Afhængig af resultatet indledes drøftelse med staten. 7. Et økonomisk overslag laves, og der foretages cost-benefit eller cost-effektiveness analyse. 8. Der foretages analyse af beregningerne. Her afklares om og hvordan der skal arbejdes videre med projektet. 9. Det nødvendige grundlag udarbejdes, herunder finansiering og organisering. Det afklares endeligt, hvem der betaler projektet inkl. eventuel fordeling mellem kommuner og stat. 10. Lovgrundlag sikres. 11. Der foretages politisk forbeslutning om projektet. 12. Der gennemføres VVM-undersøgelse. 13. Detaljeret linieføring og anlægsøkonomi fastlægges. 14. Der foretages endelig politisk beslutning om projektet. Herefter kan projektet gennemføres. Der startes med projektering, og der foreslås en etapevis udbygning. 9. Anbefalinger Det anbefales at etablere en interesseplatform for Ring 5, som i første omgang skal bestå af de berørte kommuner, Vejdirektoratet, regionen og eventuelt et par repræsentanter fra erhvervslivet. Etablering af platformen bør initieres af Vestegnssamarbejdet ved kontakt på politisk niveau til de mulige deltagere. Interesseplatformen bør i første omgang fokusere på at få samlet interessenterne, igangsat fornyede undersøgelser af Ring 5 samt at få sat projektet på dagsordenen hos de centrale myndigheder. Det endelige mål med de indledende aktiviteter er at få Ring 5 projektet med i regeringens kommende trafikinvesteringsplan, hvor arbejdet forventes opstartet efter, at Infrastrukturkommissionen har fremlagt deres endelige anbefalinger i efteråret

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

16. Maj Trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet Leif Gjesing Hansen

16. Maj Trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet Leif Gjesing Hansen 1 16. Maj 2018 Trafikale udfordringer og scenarier for hovedstadsområdet Leif Gjesing Hansen 2 Udgangspunktet Hvor står vi med dagens udfordringer med hensyn til trængsel, kapacitet og rejsetid i hovedstadsområdet?

Læs mere

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND FREDERIKSSUND, HALSNÆS, GRIBSKOV, HILLERØD, FREDENSBORG OG HELSINGØR KOMMUNER INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 4. december 2012 2012-3482 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København 216 Indhold Datagrundlag Udviklingen i København i 216 Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 28-216. Tabel 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Udviklingen i København i 217 Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København i 217 Indhold Datagrundlag Udviklingen i København i 217 Figur 1. Befolkningstillvækst i København, 199-217.

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2017 Indhold Datagrundlag Udviklingen i København i 3. kvartal 2017 Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 2008-3.

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Analyse af muligheder for øget kapacitet på Motorring 3, herunder kørsel i nødspor

Analyse af muligheder for øget kapacitet på Motorring 3, herunder kørsel i nødspor Opgavebeskrivelse Analyse af muligheder for øget kapacitet på Motorring 3, herunder kørsel i nødspor November 2014 Dato 19. november 2014 Sagsbehandler Hans-Carl Nielsen Mail hcn@vd.dk Telefon 7244 3652

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Thomas Damkjær Petersen 10 Trafikplan 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender tidsplanen for Trafikplan

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Bilag 1 data vedr. udviklingen i sager og økonomi på det specialiserede voksenområde

Bilag 1 data vedr. udviklingen i sager og økonomi på det specialiserede voksenområde Bilag 1 data vedr. udviklingen i sager og økonomi på det specialiserede voksenområde Serviceudgifter til 85 (botilbudslignende), 107 og 108 Udgifterne er i løbende priser, hvorfor en svag stigning svarer

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2018 Indhold: Datagrundlag Udviklingen i København i 1. kvartal 2018 Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 2008-1.

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2012 13. november 2012 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2012 I løbet af 3. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.900 til 557.920. I løbet af 3. kvartal 2012 blev der født 2.425

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 240 Offentligt INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 240 Offentligt INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 240 Offentligt INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND INDLEDNING 3 Indledning Mobilitet: Udfordringer og muligheder De seks nordsjællandske kommuner Frederikssund, Halsnæs,

Læs mere

Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen. 23. marts 2018 Dokument 17/

Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen. 23. marts 2018 Dokument 17/ Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen 23. marts 2018 Dokument 17/13603-8 Evaluering af Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen INDHOLD Baggrund for evalueringen... 2 Opsummering af evalueringens

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2018 Indhold: Datagrundlag Udviklingen i København i 2. kvartal 2018 Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 2008-2.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. juni

Læs mere

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Vil manglen på arbejdskraft bremse væksten i Region Hovedstaden De fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer Oplæg

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden Vedtægter for Væksthus Hovedstaden Rev. Oktober 2012 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstaden. Stk. 2. Fondens hjemsted er Region Hovedstaden Stk. 3. Fonden er stiftet af: Albertslund

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

En stærkere og større hovedstad. Omegnskommunernes input til regeringens hovedstadsstrategi 2030

En stærkere og større hovedstad. Omegnskommunernes input til regeringens hovedstadsstrategi 2030 En stærkere og større hovedstad Omegnskommunernes input til regeringens hovedstadsstrategi 2030 Indledning Kommunerne i omegnen af København ser frem til regeringens udspil, der skal sætte fokus på hovedstadsområdets

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2013

Befolkning og bevægelser i København i 2013 19. februar 214 Befolkning og bevægelser i København i 213 I løbet af 213 steg folketallet i København fra 559.44 til 569.557. Der blev i 213 født 8.915 børn og der døde 4.121 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2014

Befolkning og bevægelser i København i 2014 April 215 Befolkning og bevægelser i København i 214 I løbet af 214 steg folketallet i København fra 569.557 til 58.148. Der blev i 214 født 9.187 børn og der døde 3.796 personer, fødselsoverskuddet blev

Læs mere

Rådgivning Nordsjælland

Rådgivning Nordsjælland Kommune/region Allerød Egedal Fredensborg Resultatet af Trafikbestilling 2015- maj 2014 Rådgivning Nordsjælland Der oprettes en ny linje 338E Allerød st. Vassingerød. Linjen kører med halvtimedrift i myldretiderne

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

Notat om arealreservationer i hovedstadsområdet

Notat om arealreservationer i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Jens Christian Probst/Ulrik Larsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen Vedtægter for Væksthus Hovedstadsregionen juni 2010 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstadsregionen. Stk. 2. Fondens hjemsted er Københavns Kommune Stk. 3. Fonden er stiftet

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2008

Befolkning og bevægelser i København i 2008 20. marts 2009 Befolkning og bevægelser i København i I løbet af steg folketallet i København med 9.241 personer til 518.574. Der blev i født 8.554 børn og der døde 4.712 personer, fødselsoverskuddet blev

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2018 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Pendling i Østdanske kommuner

Pendling i Østdanske kommuner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Pendling i Østdanske kommuner November 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring.

Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Hovedpunkter fra miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden Vejdirektoratet har 16. januar 2012 sendt miljøundersøgelse om trængselsafgift i hovedstaden i høring. Miljøundersøgelsen er tilgængelig

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007

Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007 Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007 Udarbejdet af KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg vedrørende Erhverv, oktober 2006. Navn og hjemsted Stk.

Læs mere

HOVEDSTADENS LETBANE PÅ RING 3

HOVEDSTADENS LETBANE PÅ RING 3 HOVEDSTADENS LETBANE PÅ RING Ændrede forudsætninger for projektets samfundsøkonomiske beregning LOOP CITY Forfattere: Martin Hvidt Thelle, Søren Brenøe og Dan Thor Larsen 15. januar 2018 LOOP CITY har

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen Vedtægter for Væksthus Hovedstadsregionen Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Væksthus Hovedstadsregionen 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Væksthus Hovedstadsregionen.

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Fremtidens Transport VI

Fremtidens Transport VI Fremtidens Transport VI Status på trængselskommissionens anbefalinger Erik Østergaard Adm. direktør, Dansk Transport & Logistik Trængselskommissionen Kommission født ud af betalingsringsplanerne Mobilitet

Læs mere

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Greve Kommune 20. maj 2008 Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Nærværende høringssvar behandles i Greve Byråd den 27. maj 2008. Der tages derfor forbehold for denne

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

Store forskelle i konkurrenceudsættelse på tværs af landets kommuner

Store forskelle i konkurrenceudsættelse på tværs af landets kommuner ANALYSE Store forskelle i konkurrenceudsættelse på tværs af landets kommuner Graden af konkurrenceudsættelse stiger kun ganske langsomt, og der er store forskelle imellem kommuner, både overordnet set

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I 2013

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I 2013 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2014-2028 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomiafdelingen Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen 02.04.2014/pej Dette notat beskriver befolkningsudviklingen

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1 SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN Operate A/S Side 1 METODE Stikprøve og dataindsamling Målgruppe: 18-74 årige mænd og kvinder i Region Hovedstaden (minus Bornholm Kommune). Metode: Web-survey.

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet BEK nr 1488 af 11/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., j.nr. 2018-9359 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landsplandirektiv

Læs mere

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde 29. november 2011 Allerød Kulturhus Dagsorden 1. Velkomst 2. Deltagerkredsen i KMØ 2012-2015 3. Forhandling med Kulturministeriet 4. Projekter og økonomi 5. Evt.

Læs mere

Rettidighed for alle kontant- og starthjælpsmodtagere

Rettidighed for alle kontant- og starthjælpsmodtagere for alle kontant- og starthjælpsmodtagere (kontant- og starthjælpsmodtagere) Jobsamtaler november 2009 Hovedstaden og Sjælland Kontant- og starthjælpsmodtagere Første aktiveringstilbud Gentagende tilbud

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

23 indikatorer - en sammenligning på Fritvalgsområdet.

23 indikatorer - en sammenligning på Fritvalgsområdet. 23 indikatorer - en sammenligning på Fritvalgsområdet. Ældrerapporten og Benchmarkingsamarbejde Greve Kommune indgår normalt i et benchmarkingsamarbejde med følgende kommuner: Helsingør, Hillerød, Gentofte,

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Det 1. embedsmandsmøde blev afholdt den 11. februar 2011 med deltagelse af Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Allerød og Egedal kommuner.

Det 1. embedsmandsmøde blev afholdt den 11. februar 2011 med deltagelse af Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Allerød og Egedal kommuner. Bilag 1 NOTAT DEPARTEMENTET Dato 18. marts 2011 J. nr. 2010-3147 Møderække med kommunerne om transportkorridorer Folketinget har med forespørgselsdebatten d. 4. juni 2010 bedt miljøministeren om at nedsætte

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet.

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gennemførte med bistand fra konsulentfirmaerne COWI,

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Trafikal analyse af hovedstadsområdet

Trafikal analyse af hovedstadsområdet Punkt nr. 3 - Forslag om at ophæve arealreservation i Ring 5-transportkorridoren Bilag 1 - Side -1 af 60 Trafikal analyse af hovedstadsområdet Rapport 563-2016 Punkt nr. 3 - Forslag om at ophæve arealreservation

Læs mere