REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus."

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem Lokalt botilbud til unge med behov for bostøtte efter høring Orientering 204 Underskriftsside

3 1. Rørbæk Omsorgshjem J.nr.: K09. Sagsnr.: 10/2543 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: behandlede senest sagen vedrørende Rørbæk Omsorgshjem på mødet den 11. maj 2010 hvor udvalget besluttede, At redegørelsen fra bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem af 2. maj 2010 tages til efterretning. At forvaltningen i samarbejde med Rebild Kommunes advokat beskriver procedure og konsekvenser, såfremt Rebild Kommune ønsker at trække godkendelsen af bestyreren af Rørbæk Omsorgshjem tilbage, samt konsekvenserne såfremt Rebild Kommune ønsker at trække godkendelsen af selve Rørbæk Omsorgshjem tilbage. At forvaltningen indkalder repræsentanter fra bestyrelsen til møde med repræsentanter fra og forvaltningen med henblik på at få afklaret de forhold af forskellig karakter der fremgår af de to redegørelser fra bestyrelsen, samt få belyst de forhold der ikke er medtaget i redegørelsen af 2. maj 2010, jfr. s beslutning af 13. april At hele inviteres til at deltage i mødet med bestyrelsen. Referat fra dagsordenspunktet vedrørende Rørbæk Omsorgshjem af 11. maj 2010 er i den fulde ordlyd vedlagt dagsordenen som bilag. Mødet med bestyrelsen blev afviklet den 20. maj 2010 og der er vedlagt referat med notat indeholdende en beskrivelse af de uoverensstemmelser forvaltningen kunne konstatere mellem bestyrelsens redegørelse af 9. april 2010 og 2. maj 2010, samt de fakta oplysninger forvaltningen er i besiddelse af i sagsakterne vedrørende Rørbæk Omsorgshjem, samt endelig bestyrelsens bemærkninger hertil. Referatet med tilhørende notat er godkendt pr. mail af formanden for bestyrelsen. Notat vedrørende rådgivning omkring tilbagekaldelse af godkendelse og konsekvenserne heraf, vil blive udleveret og gennemgået på mødet, såfremt det er muligt af Rebild Kommunes advokat, og alternativt af den juridiske konsulent i Stabsforvaltningen. Regnskab for omsorgshjemmene skulle have været afleveret til Rebild Kommune senest den 1. maj 2010, men er modtaget i Økonomiafdelingen den 3. juni Bestyrelserne fik af økonomiafdelingen udsættelse med aflevering af regnskaberne 2 gange, med seneste frist medio maj måned Økonomiafdelingen har udarbejdet en kort opsummering af forhold nævnt i revisionsprotokollen dateret 7. juni Denne er vedlagt som bilag til dagsordenen. Det fremgår heraf, at de forhold af økonomisk karakter som er påtalt af Rebild Kommune 196

4 over for bestyrelsen i forbindelse med de hidtidige regnskaber for Rørbæk Omsorgshjem, ligeledes påtales i Endvidere problematiseres en række forhold som tab på ulovligt udlån til beboerne på Rørbæk Omsorgshjem, problemstillinger omkring kørsel i tjenestebil og kørselsgodtgørelse, mellemregningskonti, investeringer i bygninger, forbrug på administration samt manglende indberetning til Skat. Endelig er der fortsat problemer med overholdelse af bogføringslovens krav. Forvaltningen har den 9. juni 2009 modtaget skrivelse af samme dato fra bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem. Det fremgår heraf, at bestyrelsen har haft lejlighed til at gennemgå og vurdere regnskabet samt diverse supplerende materialer vedrørende regnskabsåret Bestyrelsen tilkendegiver heri, at den nøje har vurderet institutionens fremtid, herunder mulighederne for fortsat kapacitetsudnyttelse, idet bestyrelsen må forvente, i lyset af tilkendegivelser fra landets kommuner, at der i mindre omfang end hidtil vil blive gjort brug af anbringelser af den karakter, som Rørbæk Omsorgshjem tilbyder. Omvendt tilkendegiver bestyrelsen, at det er dens klare opfattelse, at Rørbæk Omsorgshjems fysiske faciliteter og velfungerende medarbejdere tilsammen repræsenterer nogle muligheder, og en knowhow, som med fordel kan anvendes i forhold til andre målgrupper end de hidtidige. De eventuelle ændringer, som dækningen af lokale behov indebærer, skal i givet fald drøftes indgående mellem omsorgshjemmets ledelse og Rebild Kommune. Bestyrelsen understreger, at uanset på hvilke områder omsorgshjemmets drift bør ændres som led i tilpasning til ændrede markedsvilkår, lægger bestyrelsen afgørende vægt på at beboernes og medarbejdernes krav på tryghed og forudsigelighed tilgodeses i videst muligt omfang. Bestyrelsen inviterer på dette grundlag til en grundig drøftelse med de relevante kommunale instanser, med udgangspunkt i de lokale behov, som omsorgshjemmet kan bidrage til at dække, herunder hvorledes den fremtidige drift skal tilpasses, og hvorledes alle involverede parters interesser bedst muligt kan tilgodeses. Forvaltningen kan bekræfte bestyrelsens vurdering af, at landets kommuner i tiltagende grad etablerer tilbud til den brugergruppe der tilbydes ophold på Rørbæk Omsorgshjem. Hertil kommer, at det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at der er beboere på omsorgshjemmene i Rebild Kommune, der ikke længere er i målgruppen for ophold på et omsorgshjem. Dette er tilfældet når et ophold får karakter af permanent ophold, idet omsorgshjemmene alene må tilbyde ophold af midlertidig karakter. Af beboeroversigten pr. 2. juni 2010 fremsendt sammen med månedsrapporten fra Rørbæk Omsorgshjem fremgår således, at ud af 31 beboere, så er der af hjemkommunen bevilget ophold af midlertidig karakter til de 15 af beboerne. Det sidste af de 15 er fastsat til ophold ind til 12. oktober Det er endvidere forvaltningens opfattelse, at det grundlag som Rørbæk Omsorgshjem blev godkendt på er væsentligt ændret. Især er det ikke er lykkedes for bestyrelsen at sikre en økonomisk forsvarlig drift af omsorgshjemmet, hvilket tydeligt fremgår af regn- 197

5 skabet for 2009, der på trods af henvendelser til bestyrelsen fra Rebild Kommune med krav til den daglige drift og regnskabsførelse, ikke har formået at sikre dette. Det bemærkes endvidere, at Forvaltningen ikke har modtaget den økonomiske redegørelse som REVAS Aps har udarbejdet for bestyrelsen på baggrund af anmodning herom fra på mødet i marts måned Forvaltningen har anmodet bestyrelsen om en tilkendegivelse af, hvordan den forventede sagsgang vedrørende redegørelsen forventes at være. vil blive orienteret herom på mødet. Det er forvaltningens opfattelse, at bestyrelsens skrivelse af 9. juni 2010 bør deles i 2 step, således der i første omgang tages stilling til Rørbæk omsorgshjems fremtid, hvorefter det via en drøftelse med bestyrelsen kan undersøges, hvilke tanker bestyrelsen har for etablering af et alternativt tilbud til andre målgrupper, sådan som det er beskrevet i bestyrelsens skrivelse af 9. juni Dette skal også ses i lyset af, at der i giver fald vil være tale om et helt andet tilbud, og såfremt et sådan tilbud er af permanent karakter, kan det ikke iflg. lovgivningen etableres under en selvejende institution. Forvaltningen anbefaler med baggrund i såvel henvendelsen fra Bestyrelsen af 9. juni 2010 samt de skitserede problemstillinger af især økonomisk karakter, men gennem tiden også problemstillinger af faglig og ledelsesmæssig karakter, at Rebild kommunes advokat i samarbejde med repræsentanter fra Sundhedsforvaltningen samt Rebild Kommunes juridiske konsulent, optager forhandlinger med bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem med henblik på frivillig tilbagekaldelse af godkendelsen af tilladelsen til at drive det private bosted Rørbæk Omsorgshjem. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre af frivillighedens vej anbefaler forvaltningen, at Rebild Kommunes advokat i samarbejde med forvaltning og juridisk konsulent iværksætter den i henhold til lovgivningen nødvendige proces med sigte mod at tilbagekalde godkendelsen til at drive det private bosted Rørbæk Omsorgshjem. Forvaltningen anbefaler endvidere, at der som led i forhandlingen med bestyrelsen for Rørbæk omsorgshjem aftales en afviklingsplan for omsorgshjemmet der sikrer at såvel beboere som personale på omsorgshjemmet sikres en ordentlig behandling under afviklingen. Endelig anbefaler forvaltningen, at bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem indkaldes til møde med repræsentanter fra og Sundhedsforvaltningen med henblik på en drøftelse af bestyrelsens tanker for den fremtidige anvendelse af bygninger m.v. til andre brugergrupper og formål, jfr. bestyrelsens skrivelse af 9. juni Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ingen umiddelbare økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser for Rebild Kommune. 198

6 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At sagen fremsendes til Byrådet med anbefaling af, At Rebild Kommunes advokat i samarbejde med repræsentanter fra Sundhedsforvaltningen og Rebild Kommunes juridisk konsulent optager forhandlinger med bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem med det formål at aftale en frivillig tilbagekaldelse af tilladelsen til at drive det private bosted Rørbæk omsorgshjem, At såfremt en frivillig afvikling ikke er mulig, iværksætter Rebild Kommunes advokat i samarbejde med Sundhedsforvaltningen og Rebild Kommunes juridiske konsulent den i henhold til lovgivningen nødvendige proces med sigte mod at tilbagekalde godkendelsen til at drive det private bosted Rørbæk Omsorgshjem. At forvaltningen i givet fald i samarbejde med bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem udarbejder oplæg til plan for afvikling af omsorgshjemmets aktiviteter, der tager behørigt hensyn til omsorgshjemmets beboere og personaler. At forvaltningen indkalder bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem til møde med repræsentanter for bestyrelsen, og Sundhedsforvaltningen til en drøftelse af bestyrelsens overvejelser omkring bygningernes fremtidige drift til andre målgrupper, jfr. bestyrelsens skrivelse af 9. juni Beslutning i den : indstiller til byrådet: At Rebild Kommunes advokat i samarbejde med Sundhedsforvaltningen og Rebild Kommunes juridisk konsulent iværksætter den i henhold til lovgivningen nødvendige proces med sigte på at tilbagekalde godkendelsen til at drive det private bosted Rørbæk Omsorgshjem begrundet i En utilstrækkelig ledelse En mangelfuld økonomisk styring En sammenblanding af Rørbæk Omsorgshjems og forstanderen/dennes selskabs økonomi og forvaltningen af beboernes midler. At processen omkring tilbagekaldelse af godkendelse igangsættes umiddelbart efter Byrådets beslutning i sagen. At tilbagekaldelsen søges indgået via frivillig tilbagekaldelse af godkendelsen til at drive det private bosted Rørbæk Omsorgshjem, jf. bestyrelsens skrivelse af 9. juni At Rebild Kommune ikke indgår i drøftelser med bestyrelsen omkring bygningernes fremtidige drift til andre målgrupper. Skrivelse vedrørende rådgivning om Rørbæk Omsorgshjem fra advokat Birte Rasmussen, Hjulmand og Kaptajn blev udleveret til udvalgets medlemmer og gennemgået af Birte Rasmussen. Skrivelsen sendes til Byrådets medlemmer. 199

7 Skrivelse fra advokat Bruno Mikkelsen vedr. Bent Friis-Jeppesen samt oplysningen om at rapporten vedrørende gennemgang af bilagsmateriale ikke ønskes fremsendt til Rebild Kommune blev udleveret til udvalgets medlemmer. Skrivelsen sendes til Byrådets medlemmer. Bilag: Åben Referat fra møde i den 11. maj 2010 vedrørende Rørbæk Omsorgshjem - SU Åben Referat fra møde mellem bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem og repræsentanter fra og Sundhedsforvaltningen den 20. maj SU Åben Notat til referat fra møde mellem bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem og repræsentanter fra og Sundhedsforvaltningen den 20. maj SU Åben Opsummering af forhold nævnt i revisionsprotokollen vedrørende regnskab 2009 for Rørbæk Omsorgshjem udarbejdet af Økonomiafdelingen i Rebild Kommune - SU Åben Skrivelse af 9. juni 2010 fra bestyrelsen for Rørbæk Omsorgshjem - SU Åben Skrivelse fra advokat Bruno Mikkelsen dateret 14. juni BY Åben Skrivelse vedr. rådgivning om Rørbæk Omsorgshjem fra advokat Birte Rasmussen dateret 31. maj BY

8 2. Lokalt botilbud til unge med behov for bostøtte efter høring J.nr.: A00. Sagsnr.: 10/7113 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: besluttede på mødet d. 13. april 2010 at der skulle arbejdes videre med at afdække mulighederne for at etablere et lokalt tilbud til unge med behov for bostøtte. Der er udarbejdet en konkret beskrivelse af et muligt tilbud som er vedlagt for bilag. Rebild Kommune har i dag ikke fælles tilbud til unge der har behov for uddannelses- og erhvervsafklaring. En række unge borgere henvises derfor til tilbud i andre kommuner. Børn- og Ungdomsforvaltningen, Arbejdsmarkedsforvaltningen og Sundhedsforvaltningen vurdere i fællesskab, at der er behov for et lokalt tilbud til målgruppen af borgere mellem 17 og 25 år. Afgørende for etablering af tilbuddet er at det etableres med central beliggenhed med umiddelbar mulighed for offentlig transport og adgang til de tilbud der er iværksat af Arbejdsmarkedsforvaltningen. Forvaltningen vil undersøge mulighederne for en placering i enten Støvring eller Skørping. Der vil blive lagt vægt på frivillighed ifm etableringen af tilbuddet. Der vil således ikke blive flyttet borgere fra eksisterende tilbud til eget bostøtte tilbud mod deres vilje. Såfremt der er tale om unge der skal have et nyt tilbud, vil forvaltningen når det efter konkret individuel vurdering findes relevant, henvise til nærværende botilbud. Der vurderes aktuelt at være borgere i målgruppen for dette tilbud. Hertil kommer at der løbende vil være behov for tilbud til unge der nærmer sig de 18 år. Tilbuddet er af midlertidig karakter og de unge vil have ophold i tilbuddet indtil der er sket en erhvervsafklaring og afklaring af mulighederne for at bo selv. Bostøtte tilbuddet skal således medvirke til at lette overgangen til en selvstændig voksentilværelse i det omfang det er muligt for den enkelte. Bostøtten i tilbuddet vil blive leveret af det nuværende bostøttekorps i Sundhedsforvaltningen. I en opstartsfase vil der være ekstra ressourcer afsat til tilbuddet. Uddannelsesog erhvervsafklaringen vil ske som en del af sagsbehandlingen i arbejdsmarkedsforvaltningen. Muligheden for mentor tænkes ind på dette område. For de unge i tilbuddet vil der være en egenbetaling til husleje, kost mv. Tilbuddet søges etableret hurtigst muligt efter Byrådets godkendelse, da der er et aktuelt behov herfor. Forslaget og beskrivelsen af unge-tilbuddet sendes i høring i Handicaprådet forud for endelig politisk godkendelse. Økonomiske- og bevillingsmæssige konsekvenser Der vil samlet set være mulighed for at spare 0,5 mio. kr. årligt for. Den konkrete besparelse afhænger af hvilke borgere der henvises tilbuddet. Der vil også være økonomiske rationaler for Børn- og Ungdomsforvaltningen samt for Arbejdsmarkedsforvaltningen. 201

9 Forvaltningen indstiller: At forslag om etablering af bostøtte tilbud til unge sendes i høring Handicaprådet med anbefaling af At der etableres et lokalt tilbud som beskrevet. At høringsfristen fastsættes til d. 26. maj At sagen genbehandles på s møde i juni måned Beslutning i den Indstillingen godkendt. Forvaltningen undersøger placeringsmuligheder i Støvring og Skørping. Forvaltningen beskriver tilbuddet på PMU målgruppen yderligere, samt mulighederne for at skabe sociale relationer i enheden forinden materialet sendes i høring. Supplerende sagsfremstilling d. 8. juni 2010 Sagen har været i høring Handicaprådet. Handicaprådet ser positivt på forslaget om at etablere et botilbud lokalt i Rebild Kommune. Høringssvar samt supplerende materialer fra høringen er vedlagt som bilag. Forvaltningen har undersøgt mulighederne for forskellige placeringer i Skørping og Støvring området. Forvaltningen finder ikke at der er egnede faciliteter på det eksisterende boligmarked i Skørping. Forvaltningen har endvidere drøftet muligheden for at anvende Doktorvænget til formålet med Teknik og miljøforvaltningen. Med baggrund i, at der er tale om et botilbud, der indgår som element i den analyse af boliger til ældre og handicappede, der netop er besluttet igangsat af Byrådet, kan det ikke for nuværende anbefales at gennemføre forholdsvis store investeringer i Doktorvænget. Baggrunden er, at botilbuddet til unge med behov for bostøtte, efter gennemførelsen af analysen, sandsynligvis vil skulle flyttes til anden fysisk adresse. Dette skal ses i sammenhæng med forventningerne til udrulningen af den plan, som analysen gerne skulle afstedkomme på handicapområdet. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Besparelse på mellem 0,5 og 1 mio.kr. på det specialiserede område som helårs virkning i Forvaltningen indstiller: At der etableres lokalt unge tilbud med bostøtte som beskrevet centralt i Støvring. 202

10 Beslutning i den : Sagen udsættes til det ekstraordinære møde i den 14. juni ønsker nærmere belyst: - Arbejdsmarkedsdelen. - Aktivitetstilbuddene. - Fagligt indhold i tilbuddet. - Kvaliteten i tilbuddet og opfølgning/tilsyn hermed. - Formålet med tilbuddet og efterfølgende tiltag i forhold til de unge. - Målgruppebeskrivelse. s beslutning vil foreligge til Økonomiudvalgets møde i juni måned Supplerende sagsfremstilling d. 14. juni 2010 anmodede på mødet den 8. juni 2010 om en yderligere beskrivelse af målgruppen m.v. i forhold til botilbuddet til unge. Forvaltningen har belyst det ønskede og udarbejdet vedlagte notat vedrørende målgruppen m.v. i forhold til ungetilbuddet. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Besparelse på mellem 0,5 og 1 mio.kr. på det specialiserede område som helårs virkning i Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der etableres lokalt unge tilbud med bostøtte som beskrevet centralt i Støvring. Beslutning i den : Et flertal bestående af Henrik Christensen, Gert Jensen, Annette Søegaard og Jan Brøndum indstiller indstillingen godkendt. Rikke Karlsson modsætter sig at der etableres et lokalt unge tilbud, da Rikke Karlsson ikke kan godtage oplægget omkring den blandede målgruppe, idet Rikke Karlsson finder, at det faglige hensyn går tabt og ser det som en indikation for afspecialisering. Rikke Karlsson havde endvidere gerne set VISO sat ind i beskrivelsen af nyt tilbud. Bilag: Åben Notat vedr. målgruppe - ungetilbud - SU

11 3. Orientering J.nr.: A50. Sagsnr.: 10/9372 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Orientering fra forvaltningen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Beslutning i den : Flemming Hansen orienterede om, at der tages hånd om skrivelsen vedrørende personen P og dennes aflastningsophold på Birkehøj Ældrecenter. Svarskrivelse udarbejdes af forvaltningen og sendes til udvalgets medlemmer i den kommende uge. 204

12 Underskriftsside Henrik Christensen - Formand Rikke Karlsson - Medlem Jan Brøndum - Medlem Annette Søegaard - Medlem Gert Jensen - Medlem 205

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-08-2010. Mødetidspunkt: 17:00.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-08-2010. Mødetidspunkt: 17:00. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 241 2. Orientering 252

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 31. august Tid 15:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 31. august Tid 15:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 31. august 2009 Tid 15:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (A) - Formand Per Nilsson (V)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 258 2. Fremtidens Folkeskole - struktur

Læs mere

Høring angående serviceharmonisering vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Høring angående serviceharmonisering vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Høring angående serviceharmonisering vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udvalgsnavn: Handicaprådet Mødedato: Torsdag den 28. juni 2012 Sagsnr.: 12/1460 Sagsansvarl ig: Rikke Gaardsted Nielsen

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 16. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Salen på Mastruplund, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 16. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Salen på Mastruplund, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Salen på Mastruplund, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring Møde slut: 13:00 Fraværende: Torben Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 sprotokol fra

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Administrationsbygning. Møde slut: 18:45 Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 124 2. Projekt IGLO Hal 125

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Handicaprådet DAGSORDEN

Handicaprådet DAGSORDEN REBILD KOMMUNE Handicaprådet Dagsorden Mandag den 26. august 2013, kl. 16:30 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Fraværende: Mødet slut: Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. maj Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Mødelokale 2A, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:45.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. maj Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Mødelokale 2A, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:45. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:30 Sted: Mødelokale 2A, Støvring Rådhus Møde slut: 13:45 Fraværende: Christian Hjørne Henny Fogde Larsen Poul Larsen fra og med punkt 81 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 Opfølgning på Byrådets orienteringsmøde d. 10. juni

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 22 TIRSDAG DEN 28. OKTOBER 2008, KL. 15.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Social- og Sundhedsudvalget 28. oktober 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:45 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Ændringer af køreplaner for den kollektive trafik i 2011/2012

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset Sidenr. 1 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Sluttidspunkt: 15:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Gæstekantinen på Rådhuset Ingen Dagsordenen godkendtes Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. fra mødet den kl på Klitrosen i Klitmøller

Referat. fra mødet den kl på Klitrosen i Klitmøller Referat fra mødet den kl. 9.00 på Klitrosen i Klitmøller Medlemmer: Bente Canariis-Christensen, Grethe Kindberg Jørgensen, Gudi Skaaning Skovmose, Hans Dall, Henny Kock, Jytte Westergaard, Ketty Sørensen,

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:00. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 212 2. Økonomiorientering

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Rammeaftalen Budget 2016/

1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Rammeaftalen Budget 2016/ Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 25. august 2016 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Afbud fra Erik Klindt Andersen. Afbud fra Kirsten Grove i stedet deltog Ingemann Jensen. Afbud fra Rie Nielsen.

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

Veje og trafik i almindelighed Konkrete rutineprægede sager i almindelighed - G00

Veje og trafik i almindelighed Konkrete rutineprægede sager i almindelighed - G00 Springvand på privat grund Dagsorden/Kø: Referat Udvalg: Mødetid: 30-06-2011 17:00:00 Sagsnr: 11/7895 Sagsansvarlig: Pgss10 Åben/Lukket: Åben Åben sag Journalkode: Status: Område: Sagen afgøres i: Fraværende:

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. november Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Rold Storkro, Vælderskoven 13, 9520 Skørping. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. november Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Rold Storkro, Vælderskoven 13, 9520 Skørping. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:30 Sted: Rold Storkro, Vælderskoven 13, 9520 Skørping Møde slut: 12.00 Fraværende: Gytte Gade og Ulla Paulsen. 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 119 sprotokol

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ultimo september 2008 120 2. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-02-2010. Mødetidspunkt: 13:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-02-2010. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Kompetencecenter RebildØstre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 15:00 Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomi på arbejdsmarkedsområdet ultimo januar 2010. 13 2.

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 20. marts 2017 Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 4, Rådhuset i Støvring Møde slut: 12:30.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 20. marts 2017 Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 4, Rådhuset i Støvring Møde slut: 12:30. Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 4, Rådhuset i Støvring Møde slut: 12:30 Fraværende: Jette Vestergaard Referat 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 35 sprotokol fra sidste møde 14

Læs mere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Indholdsfortegnelse 46. Rygcentret... 87 85 Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Mads Krarup Nielsen Søren

Læs mere

REFERAT. Bemærkninger:

REFERAT. Bemærkninger: REFERAT Område MED - Specialrådgivningen Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Mødelokalet 1. sal, Nørregade 41, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Karl Kristian

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 26. juni Torsdag 25.06. kl. 18:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Balance mellem midlertidige

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 3. november 2008 Tid 16:00 Sted Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen NB. Fraværende Brian Pedersen, Bruno Müller, Søren Visti Jensen Stedfortræder

Læs mere

Handicaprådet i Viborg Kommune

Handicaprådet i Viborg Kommune Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 16.00 Til kl.: 18.00 Mødested: Svømmehallens mødelokale 1 Mødenr.: 4 Fraværende: Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 26 Meddelelser fra formanden 40 27 Orientering om Viborg

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 20-11-2007 Mødested: Mødelokale Øst Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 20-11-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen

Åben. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen Beslutningsdokument Magistraten Mødet den 14.03.2016 Åben Punkt 8. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen 2016-007516 Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 4. juli 208 Start kl.: 0:00 Slut kl.: 2:00 Medlemmer: Fraværende: Ingeborg Kyed Pedersen (Formand) Yvonne Karnøe (Næstformand)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 06-09-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 06-09-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:50. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med Sektor-MED Ældre 196 2.

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget. Mødedato: Søndag den Starttidspunkt for møde: 13:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere:

Referat. Folkeoplysningsudvalget. Mødedato: Søndag den Starttidspunkt for møde: 13:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Folkeoplysningsudvalget Referat Mødedato: Søndag den 25-09-2011 Starttidspunkt for møde: 13:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Ebbe Christensen, Egon Knudsen, Karin

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 20:15 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 18. Projekt for koordinering af den kollektive busdrift, servicetrafik

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 5. marts 2018 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 17.00 Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Kristine

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 22. marts Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Støvring Rådhus, mødelokale 4. Møde slut:

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 22. marts Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Støvring Rådhus, mødelokale 4. Møde slut: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Rådhus, mødelokale 4 Møde slut: 12.30 Fraværende: Jette Vestergaard 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 33 sprotokol fra sidste møde 3 34 Godkendelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet. Referat. Mandag den 20. april 2015 kl. 16:30

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet. Referat. Mandag den 20. april 2015 kl. 16:30 REBILD KOMMUNE Referat Mandag den 20. april 2015 kl. 16:30 Mødested: Administrationsbygningen i Nørager Jernbanegade 13, 9610 Nørager Mødelokale: Mødelokale 1 Afbud: Annette - Jeanette var mødt for Annette

Læs mere

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Grønheden den 10.09.2014 Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Mail: tf@frederikshavn.dk Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Idet jeg føler mig totalt forbigået i planlægningen

Læs mere

SOCIALUDVALGET. Referat

SOCIALUDVALGET. Referat Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 12.30 Til kl.: Mødested: Sjørup Ældrecenter Skivevej 122A, Sjørup Mødenr.: 9 Fraværende: Kenneth Mortensen Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 94 Socialudvalgets dagsorden

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSPROTOKOL

Handicaprådet BESLUTNINGSPROTOKOL Handicaprådet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Torsdag den 28. juni 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:15 Medlemmer: Fraværende: Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie Joan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 4 på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 25 Godkendelse af dagsorden 3 26 Beskæftigelsesplan 2018 - Kommentering 4 27

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Økonomiudvalg

Økonomiudvalg Økonomiudvalg 2018-2021 Referat 1. november 2018 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 - ekstraordinært møde Indkaldelse Sofia Osmani Sigurd Agersnap Henrik Bang Dorthe la Cour Mette Hoff Gitte Kjær-Westermann Søren

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Fælles temamøde Arbejdsmarkeds- og Sundhedsudvalget, Status

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:00. Sted: Rebild Produktionsskole, Møllegårdsvej 7, 9530 Støvring. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juni 2010

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 25. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 25. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: Jette Vestergaard 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 sprotokol fra sidste

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 18. marts Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Terndrup Ældrecenter, Skørpingvej 5a, 9575 Terndrup. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 18. marts Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Terndrup Ældrecenter, Skørpingvej 5a, 9575 Terndrup. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Terndrup Ældrecenter, Skørpingvej 5a, 9575 Terndrup Møde slut: 12.30 Fraværende: Torben Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 27 sprotokol fra

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TORSDAG DEN 16. APRIL 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, GÆSTEKANTINEN Social- og Sundhedsudvalget 16. april 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Indledning. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 11. marts 2013 en sag om fortsat repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 25. juni Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Haverslev Ældrecenter, Dahlsensvej 18, Haverslev, 9610 Nørager, Salen

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 25. juni Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Haverslev Ældrecenter, Dahlsensvej 18, Haverslev, 9610 Nørager, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Haverslev Ældrecenter, Dahlsensvej 18, Haverslev, 9610 Nørager, Salen Møde slut: 12.30 Fraværende: Ulla Paulsen, Henrik Christensen og Poul Larsen 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 05-10-2009 Dato 5. oktober 2009 Tid 16:00 Sted NB. Fraværende Volstrup Skole Mødet starter med en rundvisning på Volstrup skole. Bruno Müller Stedfortræder Medlemmer Jørn

Læs mere

Referat for møde i Velfærdsudvalget 2018

Referat for møde i Velfærdsudvalget 2018 Referat for møde i Velfærdsudvalget 2018 Mødedato 14. december 2017 Mødetidspunkt 16:00 Konstituerende møde. Mødelokale F 6 Mødedeltagere Anne Sofie Uhrskov (V) Morten Skovgaard (V) Charlotte Drue (V)

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 4 på Rådhuset i Støvring Fraværende: Hans Rønnau, Jesper F. Clausen og Katharina Hauge Antonsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 25 Godkendelse

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 15:35. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo november 2009

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Åbent møde for Socialudvalgets møde den 23. juni 2011 kl. 08:00 i Aars 1, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Indholdsfortegnelse 072. Ændring af Godkendelsesgrundlaget for Stiftelsen Solhaven 136 2 Medlemmer

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 16:30 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Godkendelse

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. marts 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Referat. Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq. Møde i Bygdebestyrelsen. Den 2. september 2014 kl. 13.00

Referat. Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq. Møde i Bygdebestyrelsen. Den 2. september 2014 kl. 13.00 Qupperneq 1 Referat Kulusuk, og Isortoq Møde i Bygdebestyrelsen Den 2. september kl. 13.00 Medlemmer: Justus Poulsen (S) Formand Peter Jonathansen (IA) Otto Nakingi (A) Deltagere pr. telefon: James B.

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 20. januar Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Mødelokale 1, Rådhuset i Støvring. Møde slut: 13:00.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 20. januar Mødetidspunkt: 09:30. Sted: Mødelokale 1, Rådhuset i Støvring. Møde slut: 13:00. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:30 Sted: Mødelokale 1, Rådhuset i Støvring Møde slut: 13:00 Fraværende: Poul Larsen deltog ikke i punkt 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Handicaprådet Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 07-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-18:35 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Jan Jakobsen Ib Ipsen

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. 11:35 Mødested: R-329 - Høringsmøde Budget Fraværende: Bodil Kjær Bemærkninger

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: 101 Rådhuset, Gårskærgade, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 17-05-2010

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 19. marts 2004 RN C501/04

RIGSREVISIONEN København, den 19. marts 2004 RN C501/04 RIGSREVISIONEN København, den 19. marts 2004 RN C501/04 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/03 om Undervisningsministeriets

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 27. august 2015 - Ekstraordinært møde Torsdag 27.08.2015 kl. 17:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser

Læs mere