Budget 2012 og budgetoverslagsårene Anlægsbudget. Anlægsbudget 2012 overblik Hvid 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013-2015. Anlægsbudget. Anlægsbudget 2012 overblik Hvid 1"

Transkript

1 og budgetoverslagsårene Anlægsbudget Indholdsfortegnelse Papirfarve Side Anlægsbudget 2012 overblik Hvid 1 Bemærkninger til basisbudget Udvalget for Miljø og Teknik Hvid 7 Bemærkninger til basisbudget Udvalget for Kultur og Plan. Hvid 11 Bemærkninger til basisbudget - Udvalget for Børn og Unge Hvid 17 Bemærkninger til basisbudget Socialudvalget Hvid 21 Bemærkninger til basisbudget - Økonomiudvalget Hvid 23 Anlægstema Udvalget for Miljø og Teknik Hvid 25 Anlægstema Udvalget for Kultur og planlægning Hvid 39 Anlægstema Socialudvalget Overordnet tids- og proceplan for renovering af Thurø Skole Hvid Hvid 59 67

2 Alle udvalg Anlægsbudget Acadre Alle udvalg Samlet oversigt kr Anlæg Forventet overførsel fra 2011 *) Anlægsramme (finansieret) Anlægstema (ikke finansieret) Anlæg i alt Afledt drift Udvidelsesblokke Drift i alt Samlet *) Finansering af forventet overførsel: - 16,1 mio. kr. lånedispensationer - 21,6 mio. kr. deponerede midler - 1,7 mio. kr. kassefinansieret (kan ikke forventes overført til og der skal søges herom). 1

3 Alle udvalg Anlægsbudget Acadre Alle udvalg Anlægsramme kr. Kv Teknik og Miljø Byfornyelse Renovering af signalanlæg Vejvedligehold - rammebeløb Arriva forlig Energibesparende foranstaltninger Kultur og planlægning Rådighedsramme Svendborg Ny Idrætscenter Tankefuld Byfornyelse Jordforsyning, landdistrikter Minitransportcenter Svendborg Havn, analyser m.v. Trafik og Havne Sikring af havnens værdier Børn og Unge Skoler, samlet rådighedsramme Thurø Skole Dagtilbud, pulje til indsatsomr. Vedligeh.aftale Thurø bh Sikkerhedsmæssige tiltag Langsigtede løsninger Vedligeholdelsesaftale M/T Centerafdelingen, Sundhøj Social Udlejningsboliger Myndighedskrav Økonomi Pulje til kvalitetsfondsmidler / / / / I alt Heraf: Kvalitetsfondsmidler Øvrig

4 Alle udvalg Anlægsbudget Acadre Alle udvalg Anlægstema kr Teknik og Miljø Små trafiksikkerhedsprojekter Ny skolestruktur - sikre veje Innovationsprojekter - statslige puljer ESCO-samarbejde - Finansering Ejendomme vedligehold Ejendomme efterslæb Vand- og Naturplaner Kultur og planlægning Folkebibliotekerne i vidensamfundet Hesselager "Aktivitetscenter" Skårup Kultur- og Idrætscenter Naturama Fase 1 - Pavilloner *) Egense Forsamlingshus - lån Tankefuld - etape 1: - Arkæologi og bydelscenterpl. - Jorderhvervelse, arkæologi samt jordsalg - Grunde og veje - Salgsfremme - Afdrag lån - Grundsalg Tankefuld - etape 2: - Projektudvikling - Projektering og arkæologi - Byggemodn. Grunde/int.veje - Byggemodn. Grøn og salgsfr. - Afdrag lån - Grundsalg Havneudvikling Omdannelse af torvet og tilgrænsede byrum Social Ryttervej, 10 nye boliger Tvedvej 3-5 boliger I alt - Pulje til kvalitetsfondsmidler (anlægsramme) I alt ??? *) Vedr. Naturama Fase 1 - Pavillon henvises særligt til anlægsbeskrivelse, hvoraf det fremgår, at beløb er afhæning af jordbundsforhold. 3

5 Alle udvalg Anlægsbudget Acadre Alle udvalg Afledt drift af udvidelsesblokke kr Teknik og Miljø ESCO-samarbejde Vand- og Naturplaner Kultur og planlægning Folkebibliotekerne i vidensamfundet Tankefuld - etape 1: - Arkæologi og bydelscenterpl. Tankefuld - etape 2: - Byggemodn. grunde/int. veje Omdannelse af torvet og tilgrænsede byrum ??? ? I alt

6 Alle udvalg Anlægsbudget Acadre Alle udvalg Forventet overførsel fra 2011 til kr. Heraf Kv lånefinanseret Kultur og planlægning Kultur og Fritid - rådighedsramme Svendborg Ny Idrætscenter Jordforsyning - restramme landzone Jordforsyning - indtægtsramme Byfornyelse Ny terminalbygning Helikopterlandingsplads Børn og unge Skolestruktur Vindebyøre lejrskole Centerafdelingen Sundhøj Social Vindeby Pilevej Trappebæksvej *) *) *) 0 Økonomi Salg af ejendomme Salg af Tandklinikken, Tinghusgade Salg af Sundhøj Klinik I alt Heraf: Kvalitetsfondsmidler Øvrig * ) Lånedispensation kan ikke forventes overført til og der skal søges herom. 5

7 Alle udvalg Anlægsbudget Acadre

8 Udvalget for Miljø og Teknik Anlægsbudget Byg, Vej og Miljø: kr Byfornyelse Renovering af signalanlæg I alt = udgift, - = indtægt 1: Byfornyelse Resume: Byrådet skal medvirke til at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte by- og landsbyområder, skabe velfungerende boliger og byområder samt sikre kulturarven ved at tilskynde til renovering af bevaringsværdige ejendomme. Sagsfremstilling: Der er afsat en rådighedsramme til igangsættelse af bygningsfornyelse og renovering af bevaringsværdige ejendomme via Bygningsforbedringsudvalget og herudover lovpligtig afhjælpning af indeklimaproblemer (skimmelsvamp). 2: Renovering af signalanlæg Resume: Renovering af nedslidte signalanlæg Sagsfremstilling: Udgiften omfatter renovering/udskiftning af nedslidte/forældede signalanlæg. Det forventes at der kan renoveres et anlæg om året. 7

9 Udvalget for Miljø og Teknik Anlægsbudget Anlæg og Ejendom: kr Vejvedligehold - rammebeløb Arriva forlig Energibesparende foranstaltninger I alt = udgift, - = indtægt 1: Vejvedligeholdelse, rammebeløb Resume: Vejvedligeholdelse rammebeløb. Sagsfremstilling: Til driftsprægede anlægsopgaver: Området har hidtil i overvejende grad været anvendt til slidlagsfornyelse på kørebaner. Indsatsen med udlægning af nye slidlag i 2011 har forbedret vejstandarden. En stor del af Kommunens vejnet er dog nedslidt med huller og revnedannelse til følge. For at få vejvedligeholdelsen optimeret er det blevet besluttet at der skal gennemføres et funktions- og partneringsudbud af vejvedligeholdelse. Funktionsudbuddet er en 15-årig vedligeholdelsesaftale af veje på landet, mens partneringsudbuddet er en 4-årig vedligeholdelsesaftale af veje i Svendborg by. Udvalget for Miljø og Teknik har på august mødet besluttet kommende serviceniveau. Udbuddene forventes gennemført ultimo 2011, med politisk godkendelse i december Forventet entreprisestart 1. januar : Arriva forlig Resume: Indgåelse af forlig med Arriva. Sagsfremstilling: Som konsekvens af Nyborgvejs forlægning opsagde Svendborg kommune i 2006 lejemålet med Arriva. I forbindelse med opsigelse af lejemålet er der efterfølgende indgået forlig mellem Svendborg Kommune og Arriva, således de lejer sig ind i et garageanlæg på ejendommen beliggende Gotlandsvej 1, 5700 Svendborg, som ejes af Buk A/S. Der er indgået ny aftale med Arriva indtil 31. juli 2016, hvor den årlige leje udgør kr. 8

10 Udvalget for Miljø og Teknik Anlægsbudget : Energibesparende foranstaltninger Resume: Energispareprojektet er en del af den vedtagne energipolitik i Svendborg Kommune for årene Der er ikke tale om et nyt tiltag, men en post der også i de forgangne år har været med på kommunens investeringsoversigt. I 2010 var der ikke afsat anlægsbudget på området. Sagsfremstilling: Investering i energibesparende foranstaltninger sker ved udvalgte institutioner og skoler. Der investeres i projekter der forbedrer de tekniske installationer, isoleringsforhold og andre energibesparende tiltag. Disse investeringer har alle en tilbagebetalingstid etalingstid på 5 år. Fra 2012 vurderes tilbagebetalingstiden at være 8 år. Den opnåede besparelse fordeles på de respektive driftsbudgetter med 75% til kommunekassen og de resterende 25% tilfaldt den enkelte institution som incitament til ordningen. Der pågår afklaring og politisk behandling af et eventuel ESCO-samarbejde som et alternativ til den nuværende ordning. Denne ordning omfatter et samarbejde med en ekstern totalentreprenør, der gennemfører alle potentielle energibesparende projekter over en 2-årig periode. Ordningen kræver en større investering idet projekterne typisk omhandler bygningerne som helhed. Investeringen kan lånefinansieres uden at påvirke kommunens låneramme. Tilbagebetaling sker via besparelserne over en årig periode. Ordningen omfatter en garanti for den beregnede besparelse. Hvis det besluttes at gennemføre disse projekter vil ordningen kunne have virkning fra

11 Kultur- og Planlægningsudvalget Anlægsbudget Kultur og Fritid: kr Rådighedsramme Svendborg Ny Idrætscenter I alt = udgift, - = indtægt Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg Resume: Generel vedligehold og anlæg af mindre projekter inden for idrætsområdet. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune har igennem en længere årrække fast haft budgetteret med en renoverings og anlægspulje på Kultur og fritidsområdet. Midlerne har været brugt dels til anlæg af mindre byggeprojekter, renovering af idrætsfaciliteter, og i en periode hensat for at etablere større projekter f.eks. fodboldbaner Multihus på Gl. Skaarupvej. Midlerne har været prioriteret i samarbejde med Svendborg Idræts Samvirke. Midlerne vil fremover blive anvendt på tilsvarende måde. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg Resume: På møde den 26. februar 2007 besluttede Byrådet af nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at fremlægge ét samlet løsningsforslag vedr. udbygning af det eksisterende idrætscenter på Ryttervej. Sagsfremstilling: Ved budgetforliget i 2007 blev der afsat 30,5 mio. kr. til etablering af den kommunale del omfattende bl.a. ny træningshal, del af foyerområder og ombygning af den eksisterende Svendborg Idrætshal. En del af bevillingen er ikke brugt ved udgangen af 2010 og i forbindelse med budgetvedtagelse for 2011 blev det besluttet at beløbet flyttes til 2011 og

12 Kultur- og Planlægningsudvalget Anlægsbudget Plan og GIS: kr Tankefuld Byfornyelse Jordforsyning, landdistrikter - Minitransportcenter Svendborg Havn, analyser m.v. I alt = udgift, - = indtægt Tankefuld Tankefuld etape Projektudvikling Vejføring Byggemodning Kloakbidrag Salgsfremme Afdrag på lån Udgifter i alt Salg "Risikopulje" I alt Resume: Projekt byggemodning Tankefuld etape 1 Sagsfremstilling: Bebyggelsesplaner skal detaljeres og koordineres med investorer og bygherres ønsker. Der skal udarbejdes lokalplaner for de første byggeetaper. Der skal udarbejdes illustrerede investor prospekter omkring byudviklingen. Der tilknyttes rådgivere med særlig ekspertise i projektudvikling og markedsføring til disse formål. Projektet har desuden behov for at tilknytte eksperter til at forestå konceptudvikling for de bæredygtige tiltag indenfor miljøforsvarlig infrastruktur, CO2-neutrale/energivenlige boligbebyggelser, klimahåndtering, lokal energiforsyningsselskaber, og lokal håndtering af regn- og spildevand. Der tilknyttes rådgivere med særlig bæredygtighedsekspertise til disse formål. 12

13 Kultur- og Planlægningsudvalget Anlægsbudget Der skal udarbejdes planer og projekter for kystskovene (Sofielundskoven), Egense Ås, skovrejsning, nye vådområder, restaurering af vandløb og, stiprojekter og landskabsudvikliong i det samlede Tankefuld- område. Til dette arbejde er der behov for at tilknytte eksterne landskabsrådgivere. Byfornyelse Resume: Byrådet skal medvirke til at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte by- og landsbyområder, skabe velfungerende boliger og byområder samt sikre kulturarven ved at tilskynde til renovering af bevaringsværdige ejendomme. Sagsfremstilling: Der er afsat en rådighedsramme til at igangsætte områdefornyelse i landsbyer og mindre lokalområder, til at understøtte private ejere til bygningsfornyelse og renovering af bevaringsværdige ejendomme, samt til udgifter til lovpligtigt at afhjælpe skimmelsvamp problemer. Jordforsyning, landdistrikter Resume: Pulje til byggemodning i landdistrikter. Sagsfremstilling: Der er (fra 2011) afsat en rådighedsramme til byggemodning i landdistrikter. Byggemodningen er forudsat udgiftsneutral, hvorfor der er afsat en pulje på +/- 5 mio. kr. Minitransportcenter Resume: Som opfølgning på Mål 2-forprojektet Minitransportcenter skal udarbejdes egentlig projektmateriale samt kommuneplantillæg og lokalplan for området. Sagsfremstilling: Projektet skal detaljeres, i forhold til de bindinger(forsyningsledninger, evt. forurening m.m.), der findes på området, samt i forhold til det endelige motorvejsprojekt. Materialet skal dels fungere som salgsmateriale i forhold til potentieller investorer, og samtidig danne udgangspunkt for projekteringen. 13

14 Kultur- og Planlægningsudvalget Anlægsbudget Svendborg Havn, analyser mv. Resume: Udvikling og bearbejdning af ideer og forslag til planer på havnen. Sagsfremstilling: Der er behov for at være på forkant med udviklingsmulighederne i havneområdet. Idéforslag skal udvikles, bearbejdes, modnes og forhandles til egentlige plan- og projektforslag. Der kan blive tale om at uddybe arealer på baggrund af konkurrence, forhandling o.a. Der skal udarbejdes en masterplan for havnen, og konkrete forslag skal følges til dørs. Ifølge den overordnede havneplanlægning er det vigtigt at sikre kvalitet, liv og mangfoldighed i området. Budgettet er afsat til to planlæggere/projektstyrere samt til analyser og rådgivning. 14

15 Kultur- og Planlægningsudvalget Anlægsbudget Trafik: kr Trafik og Havne Sikring af havnens værdier I alt = udgift, - = indtægt Trafik og Havne Resume: Rammebeløb til vedligehold og forbedringer i kommunens. Sagsfremstilling: Historisk har rammebeløbet udgjort ca. 0,3 mio. kr. årligt og primært været benyttet til småarbejder i de kommunale lystbådehaven. I Budget 2011 og frem der i forbindelse med budgetforliget afsat ekstra midler til udbedring af uundgåelige e mangler i de kommunale lystbådehavne og bådebroer Udgifterne skyldes primært et trængende behov for udskiftning/renovering af broer, molehoveder, el- installationer samt toiletfaciliteter. Sikring af havnens værdier Resume: Sikring af havnens værdier. Sagsfremstilling: Svendborg Havn har i samarbejde med COWI implementeret et arkiv- og vedligeholdelsessystem Port97 vedrørende havnens og samtlige ø- og lystbådehavnes anlæg med elektronisk registrering over alle anlæg, indeholdende vedligeholdelsesstand samt vedligeholdelsesplaner. Som et produkt af Port97 er der udarbejdet et vedligeholdelsesbudget for overslagsårene Det samlede budget for årene 2011 til 2015 udgør 24,7 mio. kr. Budgettet omhandler udelukkende kaj- og brokonstruktioner, baglandsarealer samt forsyningsforhold. Således er bygninger, materiel og forbedringer, herunder driftseffektiviserende tiltag ikke inkluderet i budgettet. Budgettet omhandler ikke kaj- og brokonstruktioner, baglandsarealer samt forsyningsforhold på værftsområderne på Frederiksøen. 15

16 Udvalget for Børn og Unge Anlægsbudget Skoleområdet: kr Skoler, samlet rådighedsramme Thurø Skole I alt = udgift, - = indtægt Skoler, samlet rådighedsramme Resume: Rammebeløb til renovering m.v. af skolebygninger. Sagsfremstilling: For 2012 og frem er afsat 4,3 mio. kr. til løbende renovering/vedligeholdelse af skoleområdets bygninger på kvm. i alt jævnfør aftale med Miljø og Teknik Thurø skole Resume: Samlet anlægsramme på 51 mio. kr. i forbindelse med skolestrukturen. Sagsfremstilling: I forbindelse med realisering af ny skolestruktur afsættes en rådighedsramme på 51,0 mio. kr., fordelt med 25,5 mio. kr. i 2012 og 25,5 mio. kr. i 2013 til renovering af Thurø skole. 17

17 Udvalget for Børn og Unge Anlægsbudget Dagtilbudsområdet: kr Dagtilbud, pulje til indsatsomr. Vedligeh.aftale Tved børnehave Sikkerhedsmæssige tiltag Langsigtede løsninger Vedligeholdelsesaftale M/T I alt = udgift, - = indtægt Dagtilbud, pulje til særlige indsatsområder Resume: Samlet nettoramme toramme på 0,4 mio. kr. fra 2012 og frem. Sagsfremstilling: Beløbet er afsat som pulje til særlige indsatsområder vedr. daginstitutionerne. Vedligeholdelsesaftale Tved Børnehave Resume: Vedligeholdelsesaftale Tved Børnehave. Sagsfremstilling: Tved Børnehave indgår ikke i den fælles vedligeholdelsesaftale med Miljø og Teknik, hvorfor der er afsat kr. til børnehavens egen vedligeholdelse. Beløbet skal overføres til drift i forbindelse med børnehavens overgang til privat børnehave i 2011, da tilskuddet fremover bliver udbetalt som driftstilskud. Sikkerhedsmæssige tiltag Resume: Rammebeløb til sikkerhedsmæssige tiltag på daginstitutionerne. Sagsfremstilling: Rammebeløb på 2,1 mio. kr. årligt til imødegåelse af sikkerhedsmæssige tiltag. 18

18 Udvalget for Børn og Unge Anlægsbudget Langsigtede løsninger Resume: Der afsættes 22,5 mio. kr. i 2012 og 14,3 mio. kr. i 2013 til langsigtede løsninger. Sagsfremstilling: Udvalget for Børn og Unge besluttede den 15. juni 2010, at der skal udarbejdes en revideret plan for de langsigtede løsninger i forlængelse af budgetvedtagelsen for 2011 og når resultatet af arbejdet med den fremtidige skolestruktur foreligger. På det grundlag blev der i budgetforliget vedtaget at afsætte 22,5 mio. kr. i 2012 og 14,3 mio. kr. i Påvirkning på andre områder: De langsigtede løsninger vil på sigt erstatte de lejede pavilloner Vedligeholdelsesaftale med Miljø og Teknik Resume: Der er afsat 2,6 mio. kr. årligt til vedligehold. Sagsfremstilling: Der er indgået en vedligeholdelsesaftale med Miljø og Teknik om vedligeholdelse af daginstitutionernes bygninger. 19

19 Udvalget for Børn og Unge Anlægsbudget Specialinstitutioner: kr. Centerafdelingen, Sundhøj I alt = udgift, - = indtægt Skoler, samlet rådighedsramme Resume: I 2009 var afsat 4,5 mio. kr. til forundersøgelser og projektering af udbygningen af Sundhøjskolens Centerafdeling og for 2010 var afsat yderligere 25,0 mio. kr. Budgettet er revideret således, at for 2010 er afsat 2,3 mio. kr., for ,2 mio. kr. og for ,1 mio. kr., i alt 29,6 mio. kr. Sagsfremstilling: Som følge af en kraftig stigende vækst i antallet af normaltbegavede elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme), er det nødvendigt at udvide antallet af pladser på Sundhøjskolens Centerafdeling til en samlet kapacitet på 60 elever fordelt på 10 grupper. Udvidelsen er en nyetablering af Centerafdelingen umiddelbart øst for Sundhøjskolen langs Eskærvej. 20

20 Socialudvalget Anlægsbudget Sekretariat: kr. Udlejningsboliger Myndighedskrav I alt = udgift, - = indtægt Rådighedsbeløb til istandsættelse af udlejningsboliger Resume: Årligt rammebeløb til istandsættelse. Sagsfremstilling: Flere af kommunes udlejningsejendomme er ældre ejendomme, der er forsømte. Som følge heraf er der behov for renovering af ejendommene - primært med fokus på klima- skærm og overholdelse af kommunens lejeretlige forpligtigelse overfor lejerne Rådighedsbeløb Myndighedskrav på Det Soc. Udv. Omr. Resume: Årligt rammebeløb Sagsfremstilling: Beløbet er afsat til imødegåelse af udgifter til IT, risikostyring, energibesparende foranstaltninger, større inventarudskiftninger samt myndighedskrav, herunder arbejdsmiljøkrav. 1

21 Økonomiudvalget Anlægsbudget Økonomiudvalget: kr Pulje til kvalitetsfondsmidler I alt = udgift, - = indtægt Kvalitetsfondsmidler Resume: Afsat pulje til kvalitetsfondsmidler. Sagsfremstilling: Afsat pulje på 31,7 mio. kr. til endnu ikke konkretiserede anlæg vedrørende kvalitetsfondsmindler i 2014 og

22 Udvalget for Miljø og Teknik Anlægstema Byg, Vej og Miljø kr Trafiksikkerhed og cykelfremme: Små trafiksikkerhedsprojekter Ny skolestruktur - sikre skoleveje Innovationsprojekter - statslige puljer I alt = udgift, - = indtægt Trafiksikkerhed og cykelfremme Resume: Investeringer i trafiksikkerhed og cykelfremmeprojekter skal både sikre besparelser på andre budgetområder og give mindre trængsel og større sikkerhed på vejene, forbedre sundhed for borgerne og reducere CO 2 -udledningen. Sagsfremstilling: I foråret 2011 har Byrådet vedtaget Svendborg Kommunes Cykelpolitik, og i efteråret 2011 følges politikken op af en cyklismehandlingsplan. Der er på den måde lagt op til nye initiativer, der vil forbedre levevilkårene i Svendborg Kommune gennem øget sundhed, øget tryghed for trafikanterne og mindre CO 2 -udledning. Trafiksikkerhedsplanen fra 2009 lægger desuden op til en systematisk og sammenhængende indsats med henblik på at forbedre trafiksikkerheden. Det overordnede mål, som er det samme som Færdselssikkerhedskommissionens, er at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne trafikanter med mindst 40 % inden Der må forventes nye mål fra Færdselssikkerhedskommissionen for 2012 og fremefter. Investeringerne i cykelfremme og trafiksikkerhed skal: 1. nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken 2. øge trygheden for trafikanterne 3. forbedre miljøet for de omkringboende 1

23 Udvalget for Miljø og Teknik Anlægstema 4. reducere CO2-udledninger 5. øge antallet af børn, der cykler i skole 6. mindske biltrafikken ved skolerne 7. øge sundheden Påvirkning på andre områder: Både cykelfremme- og trafiksikkerhedsprojekterne forudsætter involvering af Kultur, Erhverv og Udvikling, Børn og Unge, Forebyggelse og Miljø og Teknik. Afledt drift: Vejdirektoratet samt Transport- og Energiministeriet har i en beregningsmodel fået anskueliggjort, at de gennemsnitlige omkostninger ved en personskade i forbindelse med trafikuheld ligger på i alt ca. 1,8 mio. kr., hvoraf den kommunale andel udgør ca. 70 %. Den gennemsnitlige besparelse for kommunen vil altså teoretisk set i gennemsnit ligge på i alt ca. 1,3 mio. kr. hver gang, der reduceres med en personskade. Der vil skulle afsættes personalemæssige ressourcer til gennemførelse af cykelfremme- og trafiksikkerhedsprojekterne. Disse forudsættes finansieret over de enkelte anlægsprojekter. Der må på baggrund af anlægsprojekterne forventes en årlig afledt driftsudgift til vedligehold. Økonomi (1.000 kr.): Der har i de senere år ( ) været afsat ca. 2,0 mio. kr. årligt til små trafiksikkerhedsprojekter, som gennemføres på baggrund af trafiksikkerhedsplanen. Fremadrettet vil der fortsat være brug for finansiering til mere brede trafiksikkerhedsprojekter. Den nye skolestruktur indebærer, at der forventes en anlægsudgift på ca. 4,0 mio. kr. årligt i en længere årrække. I alt ca. 32 mio. kr. Til nye innovative cykelfremme- og trafiksikkerhedsprojekter, hvor statslige puljer søges inddraget foreslås afsat ca. 2,0 mio. kr. årligt. Med statslige puljer tænkes blandt andet på Vejdirektoratets Cykelpulje og tilskud til Trafiksikkerhedsbyer. Her anføres den samlede økonomi for projektet 2

24 Udvalget for Miljø og Teknik Anlægstema Efter 2015 Anlægsudgift Finansiering Afledt drift????? Netto

25 Udvalget for Miljø og Teknik Anlægstema Anlæg og Ejendom kr. ESCO-samarbejde I alt = udgift, - = indtægt ESCO-samarbejde: Resume: Kommunen har vedtaget en klimapolitik og CO 2 Handlingsplan hvor målsætningen bl.a. er en CO 2 reduktion på 3%. Svendborg Kommune har siden 1993 haft fokus på energibesparelser i den kommunale bygningsmasse og arbejdet med energispareprojekt med tilbagebetalingstider på indtil 5 år. Fokus har været på installationer, varme, el og vand. Der har været budgetteret med midler til energispareprojektet på anlægsbudgettet. For fastholdelse af fokus på reduktion af CO 2 besparelse og energibesparelse, er det nu projekter med længere tilbagebetalingstider der skal gennemføres, idet disse omfatter hele bygningens energiforbrug. En mulighed for gennemførelse af sådanne projekter er et ESCO-samarbejde. Mulighed for indgåelse i et ESCO-samarbejde der omfatter energioptimering / energibesparende projekter af den kommunale bygningsmasse har tidligere været undersøgt. Der var dog ikke potentiale til et sådant projekt, idet hovedparten af projekterne med en tilbagebetalingstid på 5 år allerede var gennemført. Herefter vil det være projekter med en længere tilbagebetalingstid der skal gennemføres. Projekterne vil have en volumen der er af en sådan størrelse og kompleksitet, at dette vil kræve tilførsel af ekstraordinære ressourcer og kompetencer i administrationen såfremt de skal løses internt. Her bliver ESCO-projektet interessant, da projekterne gennemføres af en ekstern totalentreprenør over en kort periode på ca. 2 år, hvor kommunen stilles garanti for den lovede besparelse. Kommunen har ikke muligheder for at kunne gennemføre et lignende projekt, med samme tidshorisont, afkast og garanti. ESCO-projektet vil derfor være en afløser af det nuværende energispareprojekt. ESCO-projektet vurderes at være en effektiv og rentabel metode til at kunne håndtere opgaven omkring fortsat energibesparelse i Svendborg Kommune og dermed bidrage til en del af CO 2 målsætningen. 1

26 Udvalget for Miljø og Teknik Anlægstema Sagsfremstilling: Svendborg Kommune har siden 1993 haft fokus på energibesparelser i den kommunale bygningsmasse. Kommunen har selv stået for udvælgelse af projekter og gennemført disse ved brug af eksterne rådgivere. Fokus har i overvejende grad været projekter omkring installationer, el, varme, og vand med tilbagebetalingstider på indtil 5 år. Kommunen har gennem sit energispareprojekt nu udført alle de projekter der har tilbagebetalingstid på indtil 5 år. Dette har hidtil bevirket, at der ikke har været et potentiale for indførelse af et ESCO-samarbejde. Herefter vil det være projekter med en længere tilbagebetalingstid der skal gennemføres. Her kommer tanken om et ESCO-samarbejde atter ind. ESCO-projektet omfatter energioptimering af bygningsmassen og er et middel til at underbygge kommunens målsætning om en CO 2 reduktion på 3%. Kommunen har på baggrund af, at det nu er projekter med en længere tilbagebetalingstid der skal gennemføres, fået foretaget en undersøgelse af 15% af bygningsmassen for at klarlægge om der er potentiale til et ESCO-samarbejde. Undersøgelsen er repræsentativ for kommunens munens bygninger og er foretaget af en ekstern konsulent. Undersøgelsen viser, at når tilbagebetalingstiden forlænges giver dette et langt større potentiale for at kunne gennemføre et ESCO-projekt. Ved projektet sættes der fokus på bygningens totale energiforbrug. Udover de sædvanlige fokusområder som installationer indenfor el, vand, varme og isolering, sættes der fokus på hele bygningens varmetab, eksempelvis tag, facader, vinduer, gulve m.v. Gennem denne helhedsvurdering af projekterne opnås energibesparelser relser og samtidig delvis indhentning af det bygningsmæssige vedligeholdelses efterslæb. Erfaringer viser at en stor del af efterslæbet på den udvendige bygningsvedligeholdelse kan indhentes i forbindelse med energibesparende tiltag på klimaskærmen. Kommunens samlede bygningsmasse udgør m². ESCO-projektet kan således få et stort volumen, hvis projektet vælges at omfatte hele bygningsmassen. Projektet kan eventuelt udføres i mindre omfang, men udgangspunktet for et ESCO-projekt til ca. 70 mio. kr. gennemføres på 2 år og omfatter hele bygningsmassen med indbyggede vedvarende energikilder som eksempelvis solfanger og solceller. Der forventes en CO 2 besparelse på 13-15% i det skitserede projekt. Der er tale om store investeringer hvor tilbagebetalingstiden gstiden øges til ca. 18 år. Projektets samlede økonomi er dog kun vejledende, idet projektet kan udvides til at omfatte ekstraordinær indhentning af efterslæb på bygningsvedligehold og udbygning af vedvarende energitiltag afhængigt af det ønskede ambitionsniveau. Dette vil påvirke det samlede omkostningsniveau i opadgående retning med deraf øgede tilbagebetalingstider. Den forestående analyse vil afklare hvilket niveau der er det økonomisk mest fordelagtige. Hidtil har kommunen selv stået for gennemførelse af det hidtidige energispareprojekt. Den fremadrettede indsats omkring projekter med længere tilbagebetalingstider vil ikke kunne gennemføres som i et ESCOprojekt med de nuværende ressourcer. De kommende projekter vurderes at have en volumen, der er af en sådan størrelse og kompleksitet, at dette vil kræve tilførsel af væsentlige ekstraordinære ressourcer og kompetencer, hvor det alligevel vil være nødvendigt at anvende eksterne rådgivere i væsentligt omfang. Det samlede omkostningsniveau for projektet vil således blive væsentligt højere, samtidig med at projektet ikke kan gennemføres på 2 år og at der ikke kan gives en garanti for besparelsen. 2

27 Udvalget for Miljø og Teknik Anlægstema Påvirkning på andre områder: Gennemførelse af ESCO-projektet afløser kommunens eksisterende energispareprojekt. Budgettet for det nuværende energispareprojekt i 2012 udgør ca. 2.8 mio. kr. stigende til 5.1 mio. kr. i år 2014 som kan indgå i finansieringen af et ESCO-projekt. Herudover er der bufferpulje på driften på ca. 0,2 mio. kr. i budget 2012 stigende til ca. 0,6 mio. kr. i år De nuværende personaleressourcer der anvendes til gennemførelse af energispareprojekter, vil fremadrettet skulle anvendes i forbindelse med energistyring i forhold til gennemførte ESCO-projekter og sparring med decentrale samarbejdsparter. Personaleressourcer vil således blive bibeholdt på det nuværende niveau. Afledt drift: Ingen bemærkninger. Økonomi (1.000 kr.): Efter 2015 Anlægsudgift Finansiering Afledt drift Netto Anlægsinvesteringen finansieres gennem låneoptagelse, som ikke påvirker kommunens låneramme. Anvendelse af budgetterede midler Finansiering af udbudsrådgiver kr 0,4 mio. Finansiering af energimærker kr 1,1 mio. Udarbejdelse af energimærker er en lovpligtig opgave. I forbindelse med et ESCO-projekkombinere udarbejdelsen af energimærker med bygningsanalysen. Finansiering af analyse og projektudvikling kr 0,6 mio. er det aldeles fordelagtigt at 2013 Finansiering af investering i bygningsmassen kr 50 mio Finansiering af investering i bygningsmassen kr 20 mio. De afledte energibesparelser finansierer samtlige udgifter ved ESCO-projektet, herunder renter og afdrag. Lånets tilbagebetaling forventes at være ca. 18 år. Denne tilbagebetalingstid vil altid være en del kortere end projektets gennemsnitlige tekniske levetid. etid. Den afledte besparelse vil herefter kunne anvendes efter behov, eksempelvis tilfalde kassen eller være medfinansierende ved eventuelle nye energi tiltag i kommunen. 3

28 Udvalget for Miljø og Teknik Anlægstema Besparelsen tilgår projektet 100%, i modsætning til energispareprojektet hvor fordelingen af besparelsen var 25% til institutionen og 75% til kassen. Det er først efter tilbagebetaling af lånet, at besparelsen kan anvendes til andre formål. Efter at analyse og projektudviklingen samt energimærkningen er gennemført, vil kommunen stå med et gennemarbejdet grundlag til selv at disponere de energibesparende tiltag, dersom man skulle fravælge et ESCO-projektet. 4

29 Udvalget for Miljø og Teknik Anlægstema Anlæg og Ejendom kr Adm. Ejendomme vedl Adm. Ejendomme efterslæb 4.086??? I alt = udgift, - = indtægt Administrative ejendomme - vedligehold Resume: I forbindelse med afklaring af modeller for et fælles ejendomskontor, besluttede Økonomiudvalget i oktober 2010, at modellen skulle være en udvidet forretningsførermodel. Ejerskabet af bygningerne forblev derved decentralt, dog skulle administrationsbygningerne overgå til Miljø og Teknik. Sagsfremstilling: Ansvar for og budget til bygnings- og installationsvedligehold forblev ved valg af den udvidede forretningsførermodel decentralt ved de respektive direktørområder. Administrationsbygningerne blev overdraget til Miljø og Teknik. Ved overdragelse af administrationsbygningerne til Miljø og Teknik var der ikke medfølgende budget til udvendig bygnings- og installationsvedligehold. Akutte større ting har tidligere været klaret ved omprioritering. Der er endnu ikke udarbejdet tilstandsrapporter for de respektive administrationsbygninger. Administrationen har derfor foretaget et overslag på hvor stort et budget der er nødvendig for vedligehold af bygningerne. Overslaget er udarbejdet på baggrund af erfaringstal fra lignende bygninger og V&S byggedata s prisbog. Påvirkning på andre områder: Beregningen viser at der til udvendig bygnings- og installationsvedligehold på administrationsbygningerne årligt skal anvendes ca. 1,5 mio. kr. Beløbet der er beregnet anvendes udelukkende til det årlige bygningsvedligehold, og omfatter ikke indhentning af det opståede efterslæb, som i dag findes på disse bygninger. 1

30 Udvalget for Miljø og Teknik Anlægstema Administrationsbygninger der indgår i beregningen: Svendborg rådhus, Gudme gl. Rådhus, Egebjerg gl. Rådhus, Svinget 14, Grubbemøllevej 22. Samlet etageareal udgør for disse bygninger ca m², hertil ca m² kælderareal. Der er anvendt m²-priser på henholdsvis 98 kr. til 75 kr., afhængig af bygningernes kompleksitet, eksempelvis etageantal. M²-pris i kælderareal er 41 kr. Kommunen lejer desuden erhvervslejemål på henholdsvis Centrumpladsen 7-9 og Ramsherred 10, hvor lejer har vedligeholdelsen af installationer. Det samlede etageareal udgør ca m². Der er anvendt m²-priser på 45 kr. Påvirkning på andre områder: Afledt drift: Økonomi (1.000 kr.): Efter 2015 Anlægsudgift Finansiering Afledt drift Netto Administrative ejendomme - efterslæb Resume: I forbindelse med afklaring af modeller for et fælles ejendomskontor, besluttede Økonomiudvalget i oktober 2010, at modellen skulle være en udvidet forretningsførermodel. Ejerskabet af bygningerne forblev derved decentralt, dog skulle administrationsbygningerne overgå til Miljø og Teknik. Der er gennem årene opstået et væsentligt efterslæb i forhold til udvendig bygnings- og installationsvedligehold af administrationsbygningerne. Sagsfremstilling: Ansvar for udvendig bygnings- og installationsvedligehold på administrationsbygningerne overgik ved valg af den udvidede forretningsførermodel til Miljø og Teknik. Ansvaret for øvrige bygninger forblev decentralt ved de respektive direktørområder. 2

31 Udvalget for Miljø og Teknik Anlægstema Ved overdragelse af administrationsbygningerne er der ikke medfølgende budget til udvendig bygnings- og installationsvedligehold. Akutte større ting har tidligere været klaret ved omprioritering. Der er endnu ikke udarbejdet tilstandsrapporter for disse administrationsejendomme og derfor forelægger der ikke et samlet overblik over de økonomiske konsekvenser. Det kan dog rent visuelt konstateres, at der er et betydeligt efterslæb på bygningsvedligeholdelsen. Eksempelvis nedbrudte tagflader i Gudme, utætte tage på Ramsherred, vinduer der er utætte eller mangler maling med begyndende rådangreb til følge, etc. Med baggrund i akut henvendelse fra administrationen på Rådhuset i Ramsherred, er der foretaget en besigtigelse af utæt tag og vinduestilstand. Det er konstateret, at der skal lægges nyt tag da dette ikke længere kan repareres. Flunke på 14 kviste er rådne og skal skiftes. Endvidere trænger vinduer og facade til malerbehandling. Vinduer er ikke blevet malerbehandlet indenfor de sidste 10 år. De søgte mio. kr. for budget 2012 er en beregning der udelukkende omfatter Rådhuset i Ramsherred. Påvirkning på andre områder: Eventuel igangsætning af et ESCO-projekt kan indhente en del af det efterslæb som er opbygget i forhold til udvendig bygnings- og installationsvedligehold. Omfang af dette vil fremgå når analysearbejdet for ESCO-projektet er færdigt i starten af ESCOprojekterne forventes at blive igangsat tidligst ultimo 2012 / primo Afledt drift: Økonomi (1.000 kr.): Efter 2015 Anlægsudgift 4.086???? Finansiering Afledt drift Netto

32 Udvalget for Miljø og Teknik Anlægstema Natur og Vand kr. Vand- og Naturplaner I alt = udgift, - = indtægt Vand- og Naturplaner: Resume: Kommunerne har en væsentlig del af ansvaret for implementering af statens vandplaner og Natura planer, der forventes vedtaget i Når planerne er vedtaget, skal kommunen lave en handlingsplan, som beskriver, hvordan de tiltag, kommunen har ansvaret for, skal gennemføres. Det nuværende budget giver imidlertid ikke mulighed for at gennemføre de opgaver, der skal gennemføres som følge af vandplanerne og Natura 2000-planerne. Derudover bør der afsættes midler til pleje af beskyttet natur uden for Natura 2000-områderne. Sagsfremstilling: Når vandplanerne og Natura 2000-planerne fra staten bliver vedtaget i efteråret, får kommunen ansvaret for at gennemføre tiltag inden for naturpleje, vandløb, søer og spildevand. Kommunerne har allerede fået opgaven med at lave vådområder til at fjerne kvælstof og fosfor. Kommunen skal inden n et år lave en handleplan. Staten forventer dog, at der sideløbende sættes tiltag i gang, da vandplanerne og Natura 2000-planerne skal være gennemført inden Naturpleje Inden for Natura-2000 områder skal der laves projekter for naturgenopretning og naturpleje. Derudover foreslår administrationen, at beskyttet natur uden for Natura 2000-områderne også plejes. Vandløb Kommunens vandløbsregulativer stammer fra 1994, 1995 og 1999 og er ikke samordnede efter kommunesammenlægningen. Vandløbsregulativerne beskriver hvordan vandløbene skal vedligeholdes. Revision af vandløbsregulativerne er ikke en ny opgave, men behovet for en revision aktualiseres af at vandplanerne foreskriver en ændret vedligeholdelse. De ekstra beregninger der skyldes krav i vandplanerne betaler staten for, men de øvrige udgifter skal kommunen dække. Revisionen er en stor 1

33 Udvalget for Miljø og Teknik Anlægstema opgave, som strækker sig over flere år. Der forudsættes en del opmålinger og beregninger samt inddragelse af lodsejerne. Det er nødvendigt at inddrage et rådgivende ingeniørfirma niørfirma til at løse opgaven. Spildevand Den nuværende spildevandsplan gælder frem til Det er allerede kommunens opgave at udarbejde spildevandsplan, men planen skal også revideres i overensstemmelse med den kommende vandplan. Specielt skal der udarbejdes bestemmelser om forbedring af regnvandsbetingede udløb. Denne delopgave kræver speciel ekspertise, som skal købes ved et rådgivende ingeniørfirma. Derudover skal spildevandsrensningen i det åbne land forbedres. Planen revideres i løbet af Påvirkning på andre områder: Forudsætter involvering af en række interne og eksterne samarbejdsparter: Vand og Affald A/S, landbrugsorganisationerne og Det Grønne Råd. Afledt drift: Gennemførelse af vandplanerne og Natura 2000-planerne medfører en omfattende administrativ indsats. Denne indsats betales ikke fuldt ud af staten. De nuværende medarbejderressourcer gør det ikke muligt at løse opgaven, men det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere, hvor stor opgaven bliver. Det foreslås derfor, at der i første omgang kun afsættes et ekstra årsværk, hvilket svarer til 0,5 mio. kr. pr. år. Økonomi (1.000 kr.): Efter 2015 Anlægsudgift Finansiering Afledt drift Netto De fleste af de konkrete tiltag finansieres af staten over landdistriktsmidlerne (EU) og statslige midler. Men kommunen har som nævnt ovenfor også nogle opgaver der ikke er budget til at gennemføre. Det manglende budget skyldes til dels, at der ved sidste budgetforlig blev sparet 1,0 mio. kr. på driftsbudgettet for natur- og miljøområdet. Besparelsen blev fordelt med 0,6 mio. kr. på naturområdet (pleje af Natura-2000 områder og andre naturområder), 0,2 mio. kr. på vandløbsområdet (vandløbsregulativer) og 0,2 mio. kr. på miljøområdet/spildevand (spildevandsplan). Det nuværende budget dækker således kun de faste opgaver, og der er ikke penge til nye tiltag og ekstraordinære opgaver. 2

34 Udvalget for Miljø og Teknik Anlægstema Derudover er der skåret på medarbejderstaben, så der alene er ressourcer til at udføre de faste opgaver. Det betyder, at det nuværende budget ikke giver mulighed for at gennemføre de opgaver, der skal gennemføres i overensstemmelse med vandplanerne og Natura 2000-planerne. Staten og KL forhandler stadig om en vis kompensation. Naturpleje Staten har forudsat, at kommunerne selv løser en del af opgaven i forhold til Natura 2000-planerne, fordi kommunerne ved kommunalreformen fik midler hertil. For Svendborg Kommune svarer det til 0,6 mio. kr. pr. år, altså det beløb der blev sparet væk fra Derudover foreslår administrationen, at der afsættes yderligere 0,3 mio. kr. til naturpleje af beskyttet natur uden for Natura 2000-områderne, så denne opgave også bliver løftet i overensstemmelse med lovgivningen. Samlet bør der derfor afsættes i alt 0,9 mio. kr. pr. år til naturpleje. Vandløbsregulativer Staten forudsætter, at kommunerne selv betaler er for revision af vandløbsregulativerne, fordi det allerede er en kommunal opgave. Dog betaler staten for de ekstra beregninger, der er nødvendige for at ændre vandløbsvedligeholdelsen som foreskrevet i vandplanerne. Revision af vandløbsregulativerne kræver, at der bruges et rådgivende ingeniørfirma til opmålinger og beregninger samt til udarbejdelse af regulativerne. Opgaven kræver også inddragelse af lodsejerne, som administrationen selv skal forestå. Administrationen har i marts 2011 haft et rådgivende firma til at beskrive opgavens omfang og prisen for at løse den. Firmaets forslag viser, at der skal afsættes et samlet budget på 3,6 mio. kr. til at udarbejde regulativer. Hertil kommer, at der skal bruges 1,3 årsværk til administration, offentlige møder mv. Det er beregnet, at vi har medarbejderressourcer til at klare ca. halvdelen af denne opgave. Da opgaven skal være løst inden år 2015, er der fire år til at løse opgaven. Det nuværende budget rummer som nævnt ikke mulighed for at løse denne opgave. Da der fra 2011 er skåret en medarbejder væk på vandløbsområdet, er det også nødvendigt at tilføre ca. 0,7 årsværk i alt for de fire år. Samlet skal der derfor afsættes 1,0 mio. kr. pr. år for til udarbejdelse af nye vandløbsregulativer. Spildevandsplanen Spildevandsplanen skal også revideres i overensstemmelse med den kommende vandplan. Staten har ligesom ved vandløbsregulativerne forudsat, at det er en opgave, kommunerne allerede har, og som der ikke skal kompenseres for. Specielt skal der udarbejdes des bestemmelser om forbedring af regnvandsbetingede udløb. Denne delopgave kræver speciel ekspertise, som skal købes ved et rådgivende ingeniørfirma. Det foreslås derfor, at der afsættes 0,2 mio. kr. i 2012 og 2013 til udarbejdelse af spildevandsplanen, fordi det nuværende budget ikke rummer midler til denne ekstraordinære opgave. Spildevandsplanen kan i øvrigt udarbejdes med de medarbejderressourcer, der er i Natur og Vand. 3

35 Udvalget for Kultur og Planlægning Anlægstema Bibliotek kr. Folkebibliotekerne i vidensamfundet I alt = udgift, - = indtægt 1: Folkebibliotekerne i vidensamfundet Resume: Udvalget for Kultur og Planlægning behandler den Svendborg Biblioteks oplæg til handlingsplan for forankring af den nationale rapport Folkebibliotekerne i Vidensamfundet. Af handlingsplanen fremlægges forslag om etablering af selvbetjening i lokalbiblioteket i Gudme. Sagsfremstilling: Formål: At øge åbningstiden i lokalbiblioteket i Gudme, så borgerne kan benytte det i samme tidsrum som hovedbiblioteket i Svendborg er åbent. Lokalbiblioteket vil i den åbningstid, der ligger udover de nuværende 2 gange 4 timer være ubemandet et såkaldt selvbetjent bibliotek. Mandag torsdag Fredag Lørdag Søndag i vinterhalvåret I første fase ønskes at etablere de tekniske forudsætninger for det selvbetjente bibliotek. Det vil sige selvbetjeningsudstyr, overvågning, sikkerhed, sikret adgang og et par mindre bygningsmæssige ændringer. I anden fase påbegyndes et udviklingsprojekt omkring inddragelse af frivillige i et netværk, der sammen med personalet kan øge brugen af lokalerne og give kvalitet til og mere indhold i biblioteket. 1

36 Udvalget for Kultur og Planlægning Anlægstema Mål: Øget åbningstid, øget brug af bibliotekets tilbud, øget borgerinddragelse Bedre tilbud i åbningstiden Mønstereksempel og laboratorium for øvrige lokalbiblioteker, der kan forventes at følge samme vej Involverede: Tovholder for projektet er Svendborg Bibliotek og i processen involveres brugere i lokalområdet, bibliotekspersonale fra lokalbiblioteket, udvalget og administrationen for Kultur og Plan samt de dele af administrationen, der har ansvaret for sikkerhed og IT. Afledt drift: Projektet medfører årlige driftsudgifter på kr. som finansieres af egen ramme. Økonomi (1.000 kr.): Efter 2015 Anlægsudgift Finansiering Afledt drift Netto

37 Udvalget for Kultur og Planlægning Anlægstema Plan og Erhverv TANKEFULD, Etape kr. Tankefuld Etape 1 Byggemodning - arkæologi og Centerplads Byggemodning - jorderhvervelse, arkæologi samt salg Byggemodning - grunde og veje Salgsfremme Afdrag lån Grundsalg I alt + = udgift, - = indtægt : Arkæologi og bydelscenterplads Resume: Etablering af bydelscenterplads, så der kan sælges byggegrunde grunde i Tankefulds bydelscenter fra 2012/13. Sagsfremstilling: Af eksisterende budget for byggemodning af etape 1 er indeholdt udlæg af bydelscenterpladsen etableret som oplagsplads for byggematerialer. I 2012 skal området udgraves for arkæologiske fund og adgangsvej mod øst og bydelspladsen anlægges med fortove ind mod byggefelter og køreplanearealer i asfalt. Derved bliver byggegrundene i bydelscenteret mulige at sætte salg og kan bebygges ultimo 2012 og frem efter. I 2015 færdiggøres bydelspladsen efter evt. afholdt arkitektkonkurrence for pladsens endelige udformning i forbindelse med tilslutning til Johannes Jørgensensvejs forlængelse. Påvirkning på andre områder: Bydelscenterpladsen forbereder tilslutning af Johannes Jørgensensvejs forlængelse fra Ryttervej Afledt drift: Tankefuld etape 1 med center plads Vejdrift Center plads Grønne områder kr. pr år kr. pr. år kr. pr. år. 1

38 Udvalget for Kultur og Planlægning Anlægstema Efter 2015 Anlægsudgift Finansiering Afledt drift Netto : Jorderhvervelse og arkæologi Resume: Færdiggørelse af etape 1 indbefatter at erhverve jord og foretage arkæologiske undersøgelser af arealet langs Hellegårdsvej. Sagsfremstilling: I lokalplan 540 er der udlagt villagrunde, storparceller til tæt/lave boligformer og et grønt område til håndtering af overfladevand (vandbassin) på et areal langs Hellegårdsvej, som i dag er privat ejet. Grundejer ønsker ikke selv at byggemodne området og sælge byggegrunde, men er åben overfor et salg til kommunen. Der afsættes i budgettet et beløb til jorderhvervelse(3 ha) og gennemførelse af arkæologiske udgravninger. Lånoptagelse på 85% af jorderhvervelsen. Lånet afdrages i takt med grundsalget. Påvirkning på andre områder: Ingen Afledt drift: Se punkt under 1. Arkæologi og centerplads Efter 2015 Anlægsudgift Lån/afdrag Salg af byggegrunde Afledt drift Netto

39 Udvalget for Kultur og Planlægning Anlægstema 3: Byggemodning grunde og veje Resume: Omkostningerne til byggemodning af udvidelsen af 1. etape af lokalplan nr. 540 Sofielund, Tankefuld Nord. Der skal anlægges veje og stier, grønne friarealer, og etableres forsyninger med vand, kloak og el mv. Sagsfremstilling: Byggemodningsetapen omfatter et ca. 4 ha stort område, som vejbetjenes fra Sofie Amalievej og Hellegårdsvej (og først i fra Ryttervej, Johannes Jørgensens vejs forlængelse). Byggemodningen muliggør etableringen af yderligere 11 villagrunde og 3 storparceller til tæt/lav, rækkehuse. Hele området planlægges på grønne og bæredygtige præmisser. Derfor indeholder projektet alternativ energiforsyning, overfladevandet behandles og udnyttes lokalt i de grønne områder. Der skabes optimale muligheder for bevægelse og ophold, samt sikker og hurtig cykelmulighed til skole og bymidte. Påvirkning på andre områder: Byggemodning planlægges lægges og styres af Miljø og Teknik med brug af eksterne rådgivere Afledt drift: Indehold i punkt 1 drift af 1.etape Efter 2015 Anlægsudgift Finansiering Afledt drift Netto : Salgsfremme Resume: Der igangsættes i 2012 en særlig markedsføringskampagne rettet mod de potentielle tilflyttere fra Odense og Nordsjælland/København. Sagsfremstilling: Med baggrund i markedsføringsstrategien for Tankefuld udvælges privat rådgiver til iværksættelse af markedsføringskampagne rettet mod potentielle tilflyttere fra Odense og Nordsjælland/København. Svendborg har i forvejen stor tiltrækningskraft på disse tilflyttergrupper, og det drejer sig om at præsentere dem for de nye produkter/byggemuligheder i Tankefuld. 3

40 Udvalget for Kultur og Planlægning Anlægstema Påvirkning på andre områder: Ingen Afledt drift: Ingen Efter 2015 Anlægsudgift Finansiering Afledt drift Netto : Afdrag lån Sagsfremstilling: I forbindelse med erhvervelse af arealet til Tankefuld optog Svendborg Kommune et lån på godt 62 mio kr. (57 ha). Lånet er afdragsfrit men skal afdrages i takt med salget. Etape 1 og 2 udgør ca. 25 ha svarende til 27,2 mio kr. Der budgetlægges med tilbagebetaling på lånet i takt med det budgetterede grundsalg Efter 2015 Afdrag lån Finansiering Afledt drift Netto

41 Udvalget for Kultur og Planlægning Anlægstema 6: Salg af byggegrunde Sagsfremstilling Indtægterne fra kommunens grundsalg skal dække omkostningerne ved køb af jord, byggemodning, projektudvikling, markedsføring og finansieringsomkostninger. Samtidig skal grundene prissættes så de udgør markedsprisen for byggegrunde i Svendborg, så private udbydere ikke udsættes for unfair konkurrence. Kommunens grundpriser blevet vurderet af lokale ejendomsmæglere og vurderet til at ligge på markedsprisniveau. Grundpriserne er blevet politisk fastsat i foråret 2011 og offentliggjort i forbindelse med det offentlige udbud. Der er solgt en storparcel til Fyns Almennyttige Boligselskab og indkommet bud på 3 villagrunde. Grundpriserne Etape 1 (ekskl. moms): Cottaslow 900 kr./kvm Villagrunde 900 kr./kvm Rækkehusgrunde 1350 kr./kvm Tæt/lav og etage 1350 kr./kvm Punkthuse 1350 Kr./kvm Centerbebyggelse 2250 kr./kvm (forslag ikke prisfastsat/offentligt udbud) Budgetteret salg af etape 1 i cottaslow 4 storparceller I alt budgetteret grundsalg 2014 : 18,4 mio kr. Budgetteret salg af etape 1 i bydelscentergrund I alt budgetteret grundsalg 2015 : 5,4 mio kr. Efter 2015 er der budgetteret med i etape 1 en restbeholdning af 5 bydelscentergrunde med en samlet værdi af 25,2 mio kr. Påvirkning på andre områder: Ingen Afledt drift: Ingen Økonomi (1.000 kr.): Her anføres den samlede økonomi for projektet 5

42 Udvalget for Kultur og Planlægning Anlægstema Efter 2015 Anlægsudgift Salg af byggegrunde Afledt drift Netto

43 Udvalget for Kultur og Planlægning Anlægstema Plan og Erhverv TANKEFULD, ETAPE kr. Tankefuld Etape 2 Projektudvikling Projektering og arkæologi Byggemodning - grunde, interne veje Byggemodning - grøn og salgsfremme Afdrag lån Salg af byggegrunde I alt + = udgift, - = indtægt : Projektudvikling Resume: Der er behov for løbende projektudvikling og detailplanlægning af Tankefuld i de kommende år. Udgifterne fra 2016 er beløb ikke indsat men vurderes til 1,0 mio kr. årligt til projektets sluttidspunkt. Sagsfremstilling: Grundsalget forudsætter omfattende markedsføringsinitiativer og opsøgende aktiviteter i forhold til bygherrer og investorer, herunder illustrerede investorprospekter omkring byudviklingen. Bebyggelsesplaner skal detaljeres og koordineres med investorer og bygherrers ønsker. Der skal udarbejdes nye lokalplaner for de næste bebyggelsesetaper og tilknyttes rådgivere med særlig ekspertise i projektudvikling og markedsføring af byggemulighederne i Tankefuld. Projektet har desuden behov for at tilknytte eksperter med viden om bæredygtighedstiltag indenfor miljøforsvarlig infrastruktur, lavenergibebyggelser, klimahåndtering mv. Påvirkning på andre områder: Bygge-, bæredygtigheds- og landskabsprojekterne skal udvikles i tæt samarbejde med afdelingerne Vej, Byg og Miljø og Natur og Vand. Afledt drift: Ingen 1

44 Udvalget for Kultur og Planlægning Anlægstema Efter 2015 Anlægsudgift Finansiering Afledt drift Netto : Projektering og arkæologi Resume: Omkostningerne til byggemodning af 2. etape af lokalplan nr. 540 Sofielund, Tankefuld Nord. Der skal undersøges for arkæologi og der skal projekteres for anlæg af veje og stier, grønne friarealer, og etableres forsyninger med vand, kloak og el mv. Sagsfremstilling: Byggemodningsetape 2 omfatter et ca. 14 ha stort område, som vejbetjenes fra midlertidigt fra Hellegårdsvej (og først i fra Ryttervej, Johannes Jørgensens vejs forlængelse). Byggemodningen muliggør etableringen af yderligere 22 villagrunde og 14 storparceller til tæt/lav, rækkehuse og etagebyggeri og en grund til fremtidig børnehave. Hele området planlægges på grønne og bæredygtige præmisser. Derfor indeholder projektet alternativ energiforsyning, overfladevandet behandles og udnyttes lokalt i de grønne områder. Der skabes optimale muligheder for bevægelse og ophold, samt sikker og hurtig cykelmulighed til skole og bymidte. Påvirkning på andre områder: Byggemodning og projektering planlægges og styres af Miljø og Teknik med brug af eksterne rådgivere Afledt drift: Drift af delområdet (se næste punkt 3. Byggemodning grunde og veje) Efter 2015 Anlægsudgift Finansiering Afledt drift Netto

45 Udvalget for Kultur og Planlægning Anlægstema 3: Byggemodning grunde og interne veje Resume: Omkostningerne til byggemodning af 2. Etape af lokalplan nr. 540 Sofielund, Tankefuld Nord. Der skal anlægges veje og stier, grønne friarealer, og etableres forsyninger med vand, kloak og el mv. Sagsfremstilling: Byggemodningsetape 2 omfatter et ca. 14 ha stort område, som vejbetjenes fra midlertidigt fra Hellegårdsvej (og først i fra Ryttervej, Johannes Jørgensens vejs forlængelse). Byggemodningen muliggør etableringen af yderligere 22 villagrunde og 14 storparceller til tæt/lav, rækkehuse og etagebyggeri og en grund til fremtidig børnehave. Hele området planlægges på grønne og bæredygtige præmisser. Derfor indeholder projektet alternativ energiforsyning, overfladevandet behandles og udnyttes lokalt i de grønne områder. Der skabes optimale muligheder for bevægelse og ophold, samt sikker og hurtig cykelmulighed til skole og bymidte. Påvirkning på andre områder: Byggemodning planlægges og styres af Miljø og Teknik med brug af eksterne rådgivere Afledt drift: Det forudsættes at de interne veje og de nære grønne områder overdrages til lokale grundejerforeninger, der skal stå for drift og vedligeholdelse. Der er i anlægsbudgetterne afsat mindre udgifter til drift og vedligeholdelse i 2-3 år efter byggemodningen. Tankefuld etape 2 Vejdrift Grønne områder kr. pr år kr. pr. år Efter 2015 Anlægsudgift Finansiering Afledt drift Netto : Byggemodning grøn og salgsfremme Resume: Der skal i budgettet afsættes et beløb til at klargøre de grønne fællesarealer i en høj kvalitet (landskabsbyen). Ligeledes skal der afsættes midler til markedsføring af byggegrundene og salgsfremmende aktiviteter. Her kan nævnes etablering af kunst og skulpturer integreret i landskabet og i de nye bebyggelser. 3

46 Udvalget for Kultur og Planlægning Anlægstema Sagsfremstilling: Der afsættes i budgettet beløb til beplantning langs veje og stier, anlæg af rekreative opholdsarealer i boligområderne i 2. Etape af lokalplan nr. 540 Sofielund, Tankefuld Nord. Der skal undersøges for arkæologi, anlægges veje og stier, grønne friarealer, og etableres forsyninger med vand, kloak og el mv. Hele området planlægges på grønne og bæredygtige præmisser. Derfor indeholder projektet alternativ overfladevandet behandles og udnyttes lokalt i de grønne områder. Der skabes optimale muligheder for bevægelse og ophold, samt sikker og hurtig cykelmulighed til skole og bymidte. Af det afsatte beløb afholdes udgifter til markedsføring af byggegrunde. Påvirkning på andre områder: Degrønne projekter planlægges sammen med Natur og Vand Afledt drift: Indeholdt i punkt 3 Afledt drift af byggemodning Efter 2015 Anlægsudgift Finansiering Afledt drift Netto Afdrag lån Sagsfremstilling: I forbindelse med erhvervelse af arealet til Tankefuld optog Svendborg Kommune et lån på godt 62 mio kr. (57 ha). Lånet er afdragsfrit men skal afdrages i takt med salget. Etape 1 og 2 udgør ca. 25 ha svarende til 27,2 mio kr. Der budgetlægges med tilbagebetaling på lånet i takt med det budgetterede grundsalg Efter 2015 Afdrag lån Finansiering Afledt drift Netto

47 Udvalget for Kultur og Planlægning Anlægstema 6: Salg af byggegrunde Sagsfremstilling Indtægterne fra kommunens grundsalg skal dække omkostningerne ved køb af jord, byggemodning, projektudvikling, markedsføring og finansieringsomkostninger. Samtidig skal grundene prissættes så de udgør markedsprisen for byggegrunde i Svendborg, så private udbydere ikke udsættes for unfair konkurrence. Kommunens grundpriser er blevet vurderet af lokale ejendomsmæglere og vurderet til at ligge på markedsprisniveau. Grundpriserne er blevet politisk fastsat i foråret 2011 og offentliggjort i forbindelse med det offentlige udbud. Grundpriserne (ekskl. moms): Cottaslow 900 kr./kvm Villagrunde 900 kr./kvm Rækkehusgrunde 1350 kr./kvm Tæt/lav og etage 1350 kr./kvm Punkthuse 1350 Kr./kvm Centerbebyggelse 2250 kr./kvm (forslag ikke prisfastsat/offentligt udbud) Budgetteret salg af etape 2 i villagrunde i alt 4,3 mio kr. Budgetteret salg af etape 2 i villagrunde 2 storparceller i alt 18,1 mio kr. Efter 2015 er der budgetteret med i etape 1 en restbeholdning af 12 storparceller til en samlet værdi af 77 mio kr. Påvirkning på andre områder: Ingen Afledt drift: Ingen 5

48 Udvalget for Kultur og Planlægning Anlægstema Økonomi (1.000 kr.): Her anføres den samlede økonomi for projektet Efter 2015 Anlægsudgift Finansiering Afledt drift Netto

49 Udvalget for Kultur og Planlægning Anlægstema Plan og Erhverv kr. Havneudvikling I alt = udgift, - = indtægt 1: Havneudvikling Resume: Svendborg havn er et centralt strategisk indsatsområde jf. Svendborg Kommunes Planstrategi, hvor det maritime indgår som et af tre temaer. En havneudvikling kan understøtte såvel mål for fremtidig erhvervsudvikling, turisme- og oplevelsesudvikling samt rollen som bosætningskommune. Sagsfremstilling: Formål: Byrådet fastlagde i november 2010 processen for udvikling af Svendborg Havn. Det blev besluttet, at delområderne udvikles i rækkefølgen 2+3 (Kvarteret Jessens Mole) og derefter 8 (Kvarteret Nordre Kaj), samt at masterplanarbejdet for Svendborg Havn udsættes foreløbig til efter gennemførelse af udbud og lokalplanlægning for Kvarteret Jessens Mole. I forbindelse med planlægningen for en grundsalgskonkurrence for delområde 2 og 3 er der i maj 2011 ved en række interviews gennemført en investorundersøgelse som grundlag for udarbejdelse af konkurrenceprogram mv. Investorundersøgelsen påpeger et stort behov for at fremskynde en masterplan med vægtning af den kommercielle bæredygtighed. Dette spørgsmål behandles politisk i juni Nærværende budgetforslag tager udgangspunkt i at en masterplan fremskyndes og at udvikling af Kvarteret Jessens Mole og Nordre Kaj først igangsættes efterfølgende. Aktivitet/tidsplan: Masterplanen, hvortil der søges ekstern bistand, forventes udarbejdet frem til medio På den baggrund påbegyndes udarbejdelse e af program for grundsalgskonkurrence for kvarteret Jessens Mole og efterfølgende gennemføres prækvalificering, konkurrenceudarbejdelse osv. Konkurrencen afgøres medio 2013, hvorefter investor skal udarbejde projekt og udbud inden projektets gennemførelse i En tilsvarende proces for konkurrence eller alternativt gennemførelse af kontraktmodel forventes gennemført for Kvarteret Nordre Kaj i perioden ultimo 2013 til ultimo

50 Udvalget for Kultur og Planlægning Anlægstema Mål: Udviklingsprocessen åbner nye muligheder og anvendelser for nogle af Svendborgs mest attraktive områder til kontorerhverv, detailhandel, boliger og kultur og andre offentlige formål. Den kommunale indsats i form af tilvejebringelse af nye byrum vil støtte op om de private investeringer. De kommunale investeringer vil således have en synergieffekt ift styrkelse af Svendborg bymidte som center for handel og oplevelser. Involverede: Udviklingen af Svendborg Havn skal ske gennem en proces der inddrager en lang række interessenter. For at processen fører til succes må der nødvendigvis, digvis, konjunkturerne taget i betragtning, være stor fokus på de kommercielle interessenter. Den politiske målformulering og borgerinddragelsen vil også fylde meget for at sikre bredest mulig opbakning til projektet. Økonomi (1.000 kr.): I Budget 2011 er der afsat 2 mio kr om året også for overslagsårene til to planlæggere/projektstyrere samt til analyser og rådgivning. Disse beløb forudsættes fastholdt. Forslaget til anlæg under temaet havneudvikling omfatter midler til gennemførelse af masterplan, grundsalgskonkurrencer for Kvarteret Jessens Mole og Kvarteret Nordre Kaj samt projektering, tilsyn og anlæg af offentlige byrum i tilknytning til privat udvikling indenfor disse kvarterer i 2014 og Projektet i 2014 omfatter renovering og forskønnelse e af Jessens Mole og i 2015 anlæg af nyt byrum ved Nordre Kaj ifm byudviklingen her Efter 2015 Anlægsudgift Finansiering Afledt drift Netto * Der er ikke anført beløb vedrørende finansiering. Svendborg Kommune vil få indtægter ved salg af arealer i såvel kvarteret Jessens Mole som kvarteret Nordre Kaj, men indtægten afhænger dels af den aktuelle konjunktur, dels af hvilke udgifter Svendborg Kommune vil have ifm salg. Herunder påvirkes salgsindtægten afgørende af hvilke krav der stilles til parkering: p-kælder, p-hus eller parkering på terræn. 2

51 Udvalget for Kultur og Planlægning Anlægstema Plan og Erhverv kr. Omdannelse af torvet og tilgrænsede byrum (incl. Lille torv) I alt = udgift, - = indtægt 1: Omdannelse af torvet og tilgrænsede byrum Resume: Bykvalitet som vækstdynamo Byens rum er en social, kulturel og kommerciel platform for borgernes trivsel og erhvervslivets økonomi. Sagsfremstilling: Formål: Byrådet vil skabe sammenhæng mellem bymidten og det nye havnekvarter og vil, at bymidten skal udvikles til et kvalitativt, aktivt område, som byder på oplevelse i en struktur af forskellige byrum. Formålet er at understøtte det byliv og de attraktioner, der allerede er samtidig med, at der sættes rammer for bedre fodgængerforbindelser med aktivitetspunkter og opholdsmuligheder. Forud for konkrete anlægsprojekter har Realdania støttet to delprojekter: Analyse af byens kvaliteter og svagheder samt strategiplan for overgangszonen mellem Møllergade og Jessens Mole. På baggrund af resultatet ønsker Udvalget for Kultur og Planlægning at sammenhængen menhængen i bymidten markeres med et karakterfuldt, rekreativt byrumsforløb mellem Krøyers Have, Torvet og havnekvarteret og at Torvet, der historisk set er bymidtens centrale mødested, prioriteres som anlægsprojekt i med indledende forarbejder fra efteråret Budgetforslaget tager udgangspunkt i at der udvikles en robust helhedsplan, der skaber forudsætningerne for omdannelse og nyanlæg af et sammenhængende byrumsforløb, der kan spille en vital rolle for en positiv udvikling. Aktivitet/tidsplan: Et sammenhængende byrumsforløb mellem bymidte og havn vil forene byen fysisk, mentalt og symbolsk. 1

52 Udvalget for Kultur og Planlægning Anlægstema Det er et mål om at udnytte det store potentiale for byens udvikling, der ligger i at styrke sammenhængen mellem bymidten og det nye havnekvarter. Mulighederne for med finansiering ng af projektet afsøges, og der indledes en dialogproces med byens interessenter indeværende år En helhedsplan for et sammenhængende byrumsforløb gennemføres i 2012 og Med ekstern bistand udarbejdes program for en arkitektkonkurrence, og der gennemføres prækvalificering i På det grundlag projekteres, udbydes og iværksættes omdannelse af Torvet, der forventes gennemført medio Der er budgetteret for en ny forbindelse mellem Toldbodvej-Jessens Mole, som anlægges i forbindelse med trafikterminalen. I overensstemmelse med Strategiplan for overgangszonen anlægges et nyt byrum en korridor - fra Møllergade ned over byskrænten til Toldbodvej og med kobling til ovennnævnte forindelse. Herved skabes direkte fysisk og visuel forbindelse til sundet. Gågadestrækningen mellem Lille Torv og korridoren omlægges som en 1. etape af omlægning af 1980 er gågadebelægning. Liile Torv afrettes, så forholdene for fodgængere forbedres Krøyers Have og Ramsherred opdateres som grønt, bysmæssigt rum. Krydsningen mellem Krøyers Have og Ramsherred forbedres for fodgængere. Ramsherred forskønnes i sammenhæng med forpladsen for Borgerforeningen. Forholdene for fodgængere og cyklister prioriteres. Mål: Bykvalitet har væsentlig betydning som ramme om det gode liv og er afgørende i forhold til byens attraktion som et inspirerende kultur- og erhvervsmiljø. Udvikling af byens rum vil virke som driver for udviklingen af bymidten som center for handel og oplevelser. Helhedsplanen vil sikre at byens kvaliteter, særpræg, lokal identitet og mangfoldighed videreudvikles og giver plads til nye aktivitetsformer itetsformer og trafikløsninger. Sundhed og miljø tilgodeses og detailhandlen, der mere end noget andet skaber liv i bymidten, styrkes. Der skabes synergi mellem projektet og havneomdannelsesprojektet. Planen vil danne grundlag for arbejdet med en overordnet bymidteplan et styringsværktøj for udviklingen af bymidten som Byrådet har beslutttet udarbejdet i planperioden. Bymiljøforbedringer generelt viser dokumenterede effekter: Øgede ejendomsværdier, tiltrækning af befolkningsgrupper med gode indtægter og nye erhvervsvirksomheder. Derudover øget tryghed, flere brugere af byen og herved øget omsætning og flere ansatte. Offentlige investeringer har endvidere en afsmittende effekt som driver for private investeringer. 2

53 Udvalget for Kultur og Planlægning Anlægstema Involverede: Udvikling af byens rum og pladser refererer til udvalget for Kultur og Planlægning. Projektet forankres i Plan og Erhverv og organiseres i en struktur dannet af en politisk og en administrativ styregruppe samt en tværsektoriel sammensat projektgruppe. En bred vifte af sparringspartnere, byens aktører og potentielle udviklere inddrages i en kreativ proces ved workshops m.v. Formålet er at inspirere til engagement i udviklingen af projektets tankesæt og samtidig afdække mulighederne for privat medvirken til gennemførelse af projektet. Afledt drift: Projektet medfører driftsudgifter i 2013 på kr. og fra 2014 og frem kr. årligt., hvortil der ligeledes søges finansiering. Økonomi (1.000 kr.): Nedenstående omfatter midler bygherrerådgivning, projektering og køb af ejendom samt anlæg af det beskrevne byrumsforløb eksklusive Torvet og Lille Torv, der fremgår særskilt af tabel. Anlægsudgiften afhænger af kvalitetsniveau og grad af arkæologisk undersøgelse. Driftsudgiften påhviler Miljø og Teknik. 2013: Rådgivning og projektering ring af `korridor`mellem Møllergade og Toldbodvej samt gågade 1,0 mio. kr. 2014: Køb af ejendom, anlæg af korridor mellerm Møllergade og Toldvej samt gågade 7,0 10,0 mio. kr. kr. Projektering af Ramsherred, krydsning ved Skolegade og Krøyers Have 1,0 mio. 2015: Anlæg af Ramsherred, krydsning af Skolegade og Krøyers Have 6,5 7,0 mio. kr. 3

54 Udvalget for Kultur og Planlægning Anlægstema Økonomisk konsekvens af omdannelse af Torvet og genopretning g af Lille Torv Nedenstående omfatter midler til gennemførelse af en arkitektkonkurrence for en helhedsplan for det beskrevne byrumsforløb og bygherrerådgivning, projektering og anlæg af Torvet/genopretning af Lille Torv. Anlægsudgiften afhænger af kvalitetsniveau og grad af arkæologisk undersøgelse. Driftsudgiften påhviler Miljø og Teknik Efter 2015 Anlægsudgift Finansiering Afledt drift Netto Afsøgning af kilde til medfinansiering af det samlede byrumsforløb (50%) pågår 4

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99 Socialudvalget Anlægstema Sekretariat kr. Ryttervej, 10 nye boliger Tvedvej 3 decentrale boliger I alt = udgift, - = indtægt 1: Social Bolighandlingsplan - Ryttervej Resume: Udbygning af institutionen Ryttervej med 10 boliger til handicappede borgere med varig og betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Udbygningen, der er en del af socialområdets bolighandlingsplan, skal medvirke til at sikre den fornødne boligkapacitet på handicapområdet. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune er med sin nuværende boligkapacitet på området afhængig af køb i andre kommuner. Kommunens aktuelle underkapacitet forværres yderligere af, at der inden for en 3-årig periode overgår 11 borgere fra børneområdet med behov for et længerevarende botilbud. Borgerne, der overgår fra børneområdet, har forskellige behov det gælder både i forhold til pleje, omsorg og pædagogik. En mindre del har behov for meget specialiserede indsatser, som Svendborg ikke har i dag. Disse borgere vil få tilbudt ydelser uden for Svendborg. For 7 ud af de 11 borgere gælder, at deres behov kan imødekommes med den faglighed, der er i Svendborg i dag. Hertil kommer, at der aktuelt er 5 borgere på venteliste til et længerevarende rende botilbud i Svendborg Kommune med tilsvarende behov. En mindre del af disse borgere vil få tilbudt en bolig på et af kommunens eksisterende tilbud. Det anbefales, at antallet af boliger egnet til længerevarende boforanstaltninger udbygges med 10 boliger. Herved bliver det muligt, at sikre borgere, der overgår fra børneområdet og borgere på venteliste, en bolig i Svendborg. Påvirkning på andre områder: Ingen. Afledt drift: Ingen. 1

100 Socialudvalget Anlægstema Økonomi (1.000 kr.): Boligerne anbefales opført på Ryttervej, hvor kommunen har en grund og i forvejen driver et tilbud. Herved bliver det muligt at høste en række faglige og økonomiske samdriftsfordele. Det forventes, at udvidelsen vil medføre lavere udgifter til boligplacering samt en højere faglighed samlet set. Den kommunale anlægsudgift til opførelse af 10 almene handicapboliger med tilhørende servicearealer udgør ca. 4,3 mio. kr Efter 2015 Anlægsudgift Finansiering Afledt drift Netto

101 Socialudvalget Anlægstema 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: Socialudvalget har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at sikre et tilstrækkeligt antal boliger af en standard, der modsvarer behovet på det sociale område. Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. Behovet for renovering for at opnå en rimelig standard vil blandt andet være maling af klimaskærmen, etablering af fjernvarme, bad i hver bolig, forbedring af toiletforhold, udskiftning af vinduer, nyt tag, nye tagrender, fornyelse af indervægge, fornyet gulvbelægning samt indvendig maling og rengøring af loft, vægge og træværk. Boligerne kan forbedres for 1,570 mio. kr. Uddybende bilag vedlægges. Påvirkning på andre områder: Ingen Afledt drift: Ingen Økonomi (1.000 kr.): Efter 2015 Anlægsudgift Finansiering Afledt drift Netto

102 Socialudvalget Anlægstema Boliger til socialt udsatte borgere - forbedring af boligerne på Tvedvej Boligerne på Tvedvej hører blandt de boliger, der ligger under det niveau, der ellers udbydes både på det private og almene marked samt i kommunalt regi. Taget skal udskiftes og nogle vinduer og døre trænger til fornyelse, hertil kommer at vægge, træværk og gulve indvendig også er forvitrede og skal have en gennemgribende renovering. Helt overvejende er bygningernes stand så dårlig, at de inden for en kort tidshorisont ikke længere vil kunne anvendes til beboelse uden væsentlig renovering. Opdateringen og forbedringen af boligmassen til socialt mest udsatte borgere blev sat i gang med fornyelse af boligerne på Hellegårdsvej 61 i 2009, og senest har Økonomiudvalget den 12. april 2011 indstillet til Byrådet, at boligerne på Trappebæksvej erstattes af nye almene boliger på samme matrikel. Nærværende notat belyser de muligheder, der er for at gøre boligerne på Tvedvej mere tidssvarende. Samlet er det anbefalingen, at ejendommen renoveres alternativt afhændes. Muligheder for fornyelse på Tvedvej For at bringe boligerne op til en rimelig standard skal boligerne på Tvedvej renoveres eller erstattes af andre boliger. Beboerne deles om bad og toilet. Tvedvej ligger indenfor et rekreativt område, hvor byggemulighederne er begrænsede for så vidt angår et reelt nybyggeri. En umiddelbar vurdering af planforholdene er, at der ikke kan etableres nye boliger uden et nyt plangrundlag, hvilket vil betyde et kommuneplantillæg og formentlig en lokalplan. Etablering af nye almene boliger Etablering af boliger svarende til de boliger, der er etableret på Hellegårdsvej 61 vil have en anlægsomkostning på knap 1 mio. kr. pr bolig samt ca. 0,300 mio. kr. til rydning af de eksisterende boliger. Opføres boligerne efter lov om almene boliger mv. har det en kommunal omkostning svarende til 14 % af anlægsudgiften, ca. 0,500 mio. kr. i alt ca. 0,800 mio. kr. Nye boliger opført som skæve huse Boligerne kan som alternativ opføres efter reglerne for Skæve Huse, hvortil der kan ydes tilskud på op mod 0,400 mio. kr. pr bolig. Boliger svarende til boligerne på Hellegårdsvej vil ikke kunne opføres med maksimalt tilskud det faktiske tilskudsbeløb vil afhænge af Socialministeriets isteriets vurdering af det konkrete projekt. Faktorer som størrelse, handicapegnethed, mulighed for samkvem med børn mm indgår i bedømmelsen. Endvidere er der krav om en social vicevært eller anden kommunalt finansieret social foranstaltning. Hvis der regnes es med et tillæg på 0,200 mio. kr. pr. bolig vil den omkostning, der skal forrentes, være ca. 0,800 mio. kr. pr bolig 6,400 mio. kr. i alt. Renovering af eksisterende boliger En renovering af de eksisterende boliger vil på trods af standen kunne gøres mindre gennemgribende end boligerne på Trappebæksvej krævede. Behovet for renovering for at opnå en rimelig standard vil være maling af klimaskærm, etablering af bad i lejlighederne, forbedring af toiletforhold. Hertil kommer udskiftning af nogle vinduer, nyt tag, nye tagrender, udskiftning af indervægge, fornyet gulvbelægning samt indvendig maling og rengøring af loft, vægge og træværk samt etablering af ny varmekilde. Dette vil andrage ca. 1,570 mio. kr. 4

103 Socialudvalget Anlægstema Konsekvenser for husleje Uanset hvilken model der vælges, vil en forbedring eller fornyelse af boligerne give en højere husleje for lejerne, hvilket henset til brugergruppens behov er et væsentligt element. Mulighederne for boligstøtte vil afhænge af lejernes forsørgelsesgrundlag. I ovennævnte beregning er anlægsudgifterne forsøgt minimeret med henblik på at minimere huslejestigningen for lejerne. Det er væsentligt også ved fornyelse af boligerne at sikre, at målgruppen er i stand til at afholde boligudgifterne. Nuværende husleje er mellem og kr. pr måned. Lejen er så lav, at hverken pensionister eller kontanthjælpsmodtagere kan opnå hjælpe til betaling af huslejen. Huslejestigning ved etablering af nye almene boliger Ved rømning af matriklen og opførelse af nye almene boliger svarende til boligerne på Hellegårdsvej, vurderes huslejen (eksklusiv forbrug) at blive ca kr. pr måned. Huslejen skal dække boligernes drift samt afdrag på lånet til etablering af boligerne. Boligstøtten vil også være at sammenligne med de muligheder, der er for lejere på Hellegårdsvej. Pensionister uden anden indkomst vil kunne opnå ca kr. i boligstøtte, mens lejere på kontanthjælp vil kunne opnå 540 kr. i boligstøtte. Nettohuslejestigningen vil på grund af den lave førhusleje for pensionister vil blive ca. 900 kr. Og kontanthjælpsmodtagere vil få en nettostigning på ca kr. pr måned. Kontanthjælpsmodtagere, der ikke kan påtage sig denne ekstraudgift, vil i stedet kunne tilbydes en anden bolig i en af kommunens ejendomme. Huslejestigning ved opførelse e af skæve huse Skæve huse udlejes efter samme regler som almene boliger. Huslejestigningen vil derfor også svare til stigningen for almene boliger. Afhængig af tilskuddet størrelse kan der dog forventes en mindre huslejestigning end ved opførelse af almene boliger, jf. ovenfor. Ved et tilskud på 0,200 mio. kr. pr bolig bliver huslejen på ca kr. Og mulighederne for boligstøtte vil være nogenlunde som for opførelse af almene boliger efter de almindelige regler. Huslejestigning ved renovering Den endelige huslejestigning vil bero på i, hvilket omfang renoveringen kan tilsiges at have forbedret boligen for lejerne. Eksempelvis er nye vinduer ikke en forbedring men henhører under almindelig vedligeholdelse. På baggrund af de faktiske udgifter og den vurdering, der skal foretages iht. lejeloven er værdien af det lejede lig den faktiske værdi, og det vil betyde en sluthusleje på månedligt ca kr. Både førtidspensionister uden anden indtægt og kontanthjælpsmodtagere vil kunne opnå ca. 350 kr. pr måned i boligstøtte, således at den samlede nettostigning bliver ca kr. pr måned. 5

104 Socialudvalget Anlægstema Anbefaling. Administrationen anbefaler ud fra en samlet vurdering, at boligerne renoveres. I den forbindelse vurderes det, at en renovering på trods af en relativt stor renoveringsudgift på kr. ca pr. kvm., har en række fordele. Primært er det via renoverings-løsningen muligt, at boligudgiften for lejerne holdes nede. Huslejestigningen er kr /md. Dernæst sikres det, at der fortsat findes et rimeligt og prisbilligt bynært alternativ til de mest udsatte borgere. Et salg anbefales ikke, da der er behov for denne form for billige boliger, og der ikke kan peges på alternative centrale placeringer. En renovering kan gennemføres uden ny lokalplan. 6

105 Socialudvalget Anlægstema 3. Social Bolighandlingsplan 3 decentralt placerede husvildeboliger til socialt udsatte borgere. Resume: Der er stigende behov for alternative boliger til socialt udsatte borgere. Helt konkret mangler der en boligmasse, der henvender sig til dobbeltbelastede borgere med udadreagerende adfærd. Sagsfremstilling: Målgruppen er kendetegnet ved en afvigende adfærd som følge af misbrugs- og psykiske problemstillinger. Målgruppen har generelt svært ved at fastholde boliger i alment boligbyggeri og i kommunale boliger, hvor der er nærtliggende naboer. Aktuelt er der behov for at etablere 3 afsides liggende boliger til målgruppen, således, at målgruppens adfærd ikke skaber unødige problemer for naboer og lokalsamfund i øvrigt samtidig med, at der skabes rammer r for borgeren til at etablere eget hjem. Det foreslås, at der enten købes eksisterende boliger eller etableres boliger ved nybygning. Nybygning af enkeltboliger vurderes dog på forhånd kun praktisabelt på kommunale grunde. Disse er i de senere år afhændet i stort omfang, hvorfor det vurderes mest sandsynligt, at køb af landligt beliggende husmandssteder er mest realistisk. Behovet for afsides liggende boliger kan imødekommes ved at anskaffe 3 boliger over de næste 3 budgetår. Boligerne kan erhverves og renoveres for ca. 1,2 mio. kr. pr bolig. Som supplement foreslås, at der gives adgang til inden for samme ramme, at Socialafdelingen lejer tilsvarende huse i kortere perioder. Udgifterne hertil vil være dels indskud og dels istandsættelser efter endt leje. Påvirkning på andre områder: Ingen Afledt drift: Ingen Økonomi (1.000 kr.): 3 boliger á ca. 1,2 mio. kr. over 3 år. Anlægsudgift Finansiering Afledt drift Efter Netto

106 Overordnet tids- og procesplan for renovering af Thurø Skole som vedtaget i forbindelse med ny skolestruktur 2010 Svendborg Kommune Børn & Unge Sekretariatet Ramsherred Svendborg År Aktivitet Tlf Fax Vedtagelse af budget Opstart af projekt 2012 Afdækning af skolens behov som grundlag for udarbejdelse af byggeprogram EU-udbud (rådgiver) Forundersøgelser EU-udbud: Prækvalifikation af totalentreprenør Udarbejdelse af byggeprogram Projektering 19. august 2011 Dir. Tlf / Projektering Byggestart/udførelse 2014 Udførelse 2015 Udførelse Ibrugtagning ved skolestart Forudsætninger for tids- og procesplanen: På grund af ændrede forudsætninger som følge af den nye skolestruktur er der afsat tid til afdækning af skolens visioner og behov som grundlag for udarbejdelse af byggeprogrammet. Der foretages ikke genhusning, men undervisningen afvikles inden for de eksisterende rammer, mens renoveringen foregår. Udbudsformen er en totalentreprise. Andet valg af udbudsform vil kunne have indflydelse på tidsplanens varighed. Forbehold: Ved de tidligere undersøgelser er der ikke foretaget destruktive indgreb. Ny viden, der måtte blive afdækket gennem destruktive indgreb i forbindelse med forundersøgelserne eller på andre tidspunkter, vil kunne påvirke tidsplanen negativt. Der er ikke aktuel viden om, hvordan undervisningen vil kunne gennemføres under byggeprocessen, hvorfor dette kan påvirke tidsplanen. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

107 Økonomisk vurdering i forhold til investeringsoversigten År Beløb ,5 mio. kr ,5 mio. kr ,0 mio. kr ,0 mio. kr ,0 mio. kr. I alt 50,0 mio. kr. Forudsætninger for den økonomiske vurdering: Der er taget udgangspunkt i ovenstående tids- og procesplan og en samlet økonomisk ramme til renovering af Thurø gamle skole, idet der ikke er tale om en totalrenovering af ejendommen. Der foreligger ikke beregninger på den afledte drift i ovenstående. Claus Jensen Jan Rødland Churt Pedersen Elisabeth Antonsen Side 2 af 2

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17 Udvalget for Teknik og Miljø Budget 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Drift og anlæg: Vedligehold af ejendomme 1.019 1.019 1.019 1.019 Små trafiksikkerhedsprojekter 1.529 1.529 1.529 1.529 Ny skolestruktur

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Plan og Erhverv TANKEFULD, ETAPE 2 1.000 kr. Projektering og arkæologi 8.000 Byggemodning - grunde, interne veje 20.000 14.000 Byggemodning - grøn og salgsfremme 500 3.500 3.100 Afdrag lån 1.200 4.500

Læs mere

BUDGET Afsnit: UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING

BUDGET Afsnit: UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING Politikområde 7.01.02.005: Kultur og Fritid 1. Rådighedsramme 1.243 2.279 2.279 2.279 2. Renovering af Svendborg Svømmeland 6.962 0 0 0 3. Boldbaner på Thurø 1.000 12.000 0 0 4. Ny terminalbygning 0 8.000

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Plan og Erhverv TANKEFULD, Etape 1 1.000 kr. Tankefuld Etape 1 2012 2013 2014 2015 Byggemodning - arkæologi og Centerplads 5.000 2.060 Byggemodning - jorderhvervelse og arkæologi 4.000 Byggemodning - grunde

Læs mere

Investeringsoversigt 2013-2016, fordelt på projekter. Udvalget for Miljø og Teknik i alt 38.006 46.601 46.601 39.501 170.709

Investeringsoversigt 2013-2016, fordelt på projekter. Udvalget for Miljø og Teknik i alt 38.006 46.601 46.601 39.501 170.709 Investeringsoversigt 2013-2016, fordelt på projekter Budget/re- Beskrivelse sultatomr. 2013 2014 2015 2016 Samlet 1.000kr. Udvalget for Miljø og Teknik i alt 38.006 46.601 46.601 39.501 170.709 Udvalget

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Kultur- og Planlægning

Budget 2013 Udvalget for Kultur- og Planlægning Politikområde 1: Tankefuld 1.000 kr. Etape 1 2013 2014 2015 2016 1. Projektudvikling 1.037 1.037 2. Salgsfremme 1.016 508 508 508 3. Afdrag lån -2.600 2.300 600-600 4. Grundsalg 5.000-13.000 6.000 5. Grønne

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet:

Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet: Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet: 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 1: Ændrede lovkrav 235 235 235 235 2: Pumpe oversvøm. 235 I alt 470 235 235 235 1: Ændrede lovkrav Folketinget har indgået et nyt

Læs mere

Acadre 14-1727 Side 1 af 19

Acadre 14-1727 Side 1 af 19 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Økonomiudvalget Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Forbrug per 30-09- 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Overførsler

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Indhold: Forord Indledning Krav i henhold til gældende lovgivning Politiske målsætninger Forbrugsovervågning og dataopsamling Energikonsulent Energisparepulje

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Investeringsoversigt , fordelt på projekter

Investeringsoversigt , fordelt på projekter Investeringsoversigt 2014-2017, fordelt på projekter Budget/re- Beskrivelse sultatomr. 2014 2015 2016 2017 Samlet 1.000kr. Udvalget for Miljø og Teknik i alt U 47.394 45.819 38.509 38.509 170.231 N 47.394

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010 Side 1 af 10 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser forhold til korr. Skattefinansieret - drift: Entreprenørafdelingen -3,2 0,4 1,2-0,6-1,8 Beredskab 9,6 10,6 10,5 10,5 0,0 Byg, Veje og Miljø -1,9-1,9-4,4-4,4

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Budget 2014 Anlæg

Budget 2014 Anlæg Basis Budget 2014 2017: Består af de fastsatte rammer fra vedtagelsen, hvor 2017 er videreførelse af basisvedligeholdelsestet for 2016. Teknisk ændringer: De store bruttoanlægsoverførsler fra 2012 til

Læs mere

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-September 2012 Miljø og Teknik Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Side 1 af 7 Anlægsopgaver Status til UMT over samtlige Anlægsprojekter

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -

Læs mere

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard Offentlig / privat partnering Hvor stod Svendborg Kommune i 2012? De tekniske forbedringer er gennemført ca. 80 % CTS

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

Budget 2015 Anlæg 2015-18

Budget 2015 Anlæg 2015-18 Ændringsforslag til basisanlægsbudget Bilag Netto - 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Køb og salg: 8.616 1.913 12.306-13.800 Æ1 Tilpasning af salgsbudget for Tankefuld 8.616 1.913 12.306-13.800 Æ2 Veje og

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Budget Enhedslistens forslag til budget

Budget Enhedslistens forslag til budget Budget 2018-21 Enhedslistens forslag til budget 24. september 2017 Enhedslisten vil ikke være med til at skære mere ned på velfærden Budgetforliget blev i år uden Enhedslisten. Det borgerlige flertal lagde

Læs mere

Notat vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse i 2009 og Indledning.

Notat vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse i 2009 og Indledning. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Bygningskontoret Notat vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse i 2009 og 2010. Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk 1.

Læs mere

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for

Læs mere

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Oversigt over forslag til budgetændringer Ramme 390 Politiske udvalg og administration Nr. 1 Risikostyring 700 300 300 300 Nr. 2 Reduktion

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018 Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne Januar 218 Styrelsesvedtægten Teknisk Udvalg 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-,

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån I alt

1.000 kr. Kval. Lån I alt Drift og Anlæg: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Etablering af hundeskov i genbrugsskoven 250 0 0 0 Offentlige toiletter - renovering m.m. 1.150 I alt 1400 0 0 0 + = udgift, - = indtægt Etablering

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse Klima og energirigtige løsninger Planlægning

Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse Klima og energirigtige løsninger Planlægning MILJØ OG TEKNIKUDVALGET OVERSIGT OVER SERVICEMÅL 2013 Miljøpolitik Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vedligeholdelse kommunale bygninger Adgang til natur Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Indhold 1. Forord...3 2. Resume...3 3. Indsatsområder...4

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen.

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen. PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Serviceområdet indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Afdelingen varetager vedligeholdelse af tag,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling. Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre ESCO projekt. Opsummering helhedsplanen

Nyt Hospital Hvidovre ESCO projekt. Opsummering helhedsplanen Nyt Hospital Hvidovre ESCO projekt Opsummering helhedsplanen Hvad er ESCO? ESCO står for Energy Service Company, og i et ESCOsamarbejde indgår bygningsejeren (den offentlige myndighed) et samarbejde med

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere