Referat fra generalforsamlingen den. 28. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen den. 28. marts 2012"

Transkript

1 Den 3. april 2012 Referat fra generalforsamlingen den. 28. marts 2012 Sted: Solsidehallens restaurant, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Formand Bodil Juhl Nielsen bød velkommen med præsentation af den siddende bestyrelse: Kasserer Jonni Jacobsen (Østerstrand), sekretær Jørn Kristensen (Winthers Plantage), Erik Ziegler (Gl. Bisnap) og Niels Erik Nielsen (Hou by Syd). Efter registrering af antallet af fremmødte foreningsmedlemmer, 77 fremmødte fra 43 foreninger gik man over til dagsordenen: 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Bennie Holmager (Vibevangen) som blev valgt med applaus. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var blevet rettidigt indvarslet og beslutningsdygtigt. 2. Valg af stemmeoptællere: Der blev valgt følgende 3 stemmeoptællere: Grethe Mortensen (Knudsvej), Henrik Yde (Kongelunden) og Poul Jensen (Strandvænget). 3. Beretning ved formanden: Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen deltaget i følgende møder: 4 bestyrelsesmøder: 27.april 2011, 15. september 2011, 5. januar 2012 og 22. marts 2012 (Pakkemøde) Møder med Aalborg Kommune: 24. november Orientering omkloakering, delprojekt 2. (Formænd) 29. (og 28.) februar 2012 Orienterings-stormøde på Hals Skole, delprojekt marts 2012 (Henrik Nyrup om de 10 veje. Bestyrelsen undtaget Jonni deltog) Repræsentantskabsmødet d. 8. nov. 2011, som blev afholdt hos Nord Energi Bestyrelsesmedlem Erik Ziegler har deltaget i møde med brugerrådet for renovation d. 2. dec og 11. maj Bestyrelsen har haft følgende korrespondancer: - om Sammenslutningen vil arbejde på billigere el? 4. oktober 2011: Forslag til renovationsændring. Brug af poser. Sammenslutningen af fritidsgrundejerforeninger

2 20. november 2012: Høringsvar til Erhvervs- og Vækstministeriet vedr. udkast til ny frekvensstrategi. 21. november 2011: Henvendelse vedr. Trygfondens hjertestarter og fadderprojektet. Løbende korrespondance til Grundejerforening vedr. klage over placering af eksisterende postkasseanlæg. Februar 2012:.Henvendelse vedr. åbning af Hundeskov i Trekantsskoven. Løbende besvarelse af henvendelser fra de enkelte grundejerforeninger enten pr. eller telefon. Bestyrelsen har i løbet af året arbejdet med de fokusområder som blev omtalt på sidste års generalforsamling: Kloakering Mobildækning Turisme Informationshæftet: Foreningen har valgt en ny leverandør. Hæftet indeholder et færre antal sider. Der er information/forbrugsoplysninger fra Aalborg kommune. Deriblandt inspiration til ture i området, arrangeret af naturvejleder Esben Buch. Forsiden er uden reklame og således alene Sammenslutningens. Informationshæftet findes i en elektronisk udgave leveret på et USB stik. Er desuden lagt ind på foreningens hjemmeside som pdf-fil. Hjemmesiden: Bliver den benyttet? Sammenslutningen arbejder på at relevante oplysninger er tilgængelige. Hjemmesiden har en begrænset kapacitet, hvorfor der skal ske en sortering. Bestyrelsen arbejder på hvordan selekteringen skal være i forhold til referater og links. Brug af Foregår rimeligt uproblematisk. Dog er der et tilbagevendende større opdateringsarbejde. Både når kontaktpersoner udskiftes ved de enkelte grundejerforeningers GF, men også fordi de enkelte skifter udbydere (ny adresse) eller der ikke er en klar kommandolinje for hvem der skal modtage henvendelser fra Sammenslutningen. Sammenslutningen kan kun arbejde med én modtageradresse af materiale. HUSK! Vi bliver ikke bedre end den viden vi får. Dette gælder også kontakttelefonnumre. Renovation: Sammenslutningen modtog en henvendelse med forslag om, at den enkelte grundejer ved sæsonens begyndelse modtog det antal sække, der svarer til årets forbrug. Disponeringen er så op til den enkelte grundejer. Forslaget blev taget med til Brugerrådsmøde i december måned. Aalborg kommune afviste en sådan ordning. I Informationshæftet s19 findes en vejledning til køb af ekstra sække. Den nye miljøstation i Gandrup forventes klar til opstart i foråret 2012 og færdig omkring sommer. Undervejs har der været problemer med en miljøgodkendelse og efterfølgende en udfordring med løsning af afledning af overfladevand. Sammenslutningen af fritidsgrundejerforeninger

3 Kloakering: Delprojekt 1 er i udbud eller tæt på. Delprojekt 2 er født. Projektet omfatter grundejere fra Bisnap til og med Kattegat. Det forventes, at sidste frist for tilslutning bliver 31. december Tilslutningsbidraget til et spildevandssystem er lovgivningsmæssigt sat til 60% af standardtilslutningsbidraget og er i Aalborg kommune kr ,25 inkl. moms i 2012 penge. Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når muligheden for tilslutning er etableret. Lovbekendtgørelse nr af 26. oktober 2009 påbyder kommunerne ar yde lån til pensionister til tilslutning af de pågældende ejendomme til kollektive anlæg i de tilfælde, hvor der er tilslutningspligt. Ansøgningsskemaet hedder Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter og kan findes ved skriv eb001 i søgefeltet. Link til nsøgningsskemaet findes desuden på foreningens hjemmeside. Skemaet kan sendes elektronisk ved at søge på kommunens hjemmeside på: Indefrysning af ejendomsskat. Alle referater, PowerPoints m.m. fra infomøder om delprojekt 2 kan ses på Forsyningens hjemmeside: Tømning af nedsivningsanlæg: Er i gang efter vanligt skema. Tømningsoversigten er udtaget af vores informationshæfte til fordel for andet. Sammenslutningen opfordrer alle til at være tilmeldt SMS eller ordningen, således at der kommer en individuel besked om 3 ugers frist, samt når tanken er tømt. Mere om dette i informationshæftet s. 15 eller på Aalborg kommunes hjemmeside. Mobilnetdækning: Til vores repræsentantskabsmøde havde Jørn et flot indlæg omkring mulighederne og udfordringerne for at tilfredsstille dækning i vores sommerhusområde. D. 20 november 2011 sendte Sammenslutningen et høringsbrev til Erhvervs- og Vækstministeriet. Emnet var et udkast til en ny frekvensstrategi. Efterfølgende har der været en del skriveri om netop dette emne. Region Midts formand Bent Hansen har kaldt Ministeren for området Ole Sohn for uambitiøst. Region Midt har sendt brev om krav til en tidsplan på max. 2 år. Det er Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer vedr. mobildækning, der er part i denne korrespondance og møderække. I Nordjyske og Jyllands Posten var der d. 24. marts flg: Ole Sohns varsling om auktion m/ 800 mega herz frekvensbredbånd får følgende overskrifter frem: Mobilt bredbånd vil dække yderområderne fra 2015 og Udkantsdanmark får kostbart bredbånd. Sammenslutningen af fritidsgrundejerforeninger

4 De 10 veje: I sommeren 2011 kom der høringsbrev fra Trafik og Veje, Aalborg kommune vedr. vedligeholdelse af de 10 veje. Sammenslutningen indsendte partshøring og inviterede sig til et møde om den videre proces i kommunen. D. 13. marts 2012 var der møde på Stigsborg Brygge. Sammenslutningen fik en orientering om kommunens arbejde med at skaffe overblik med henblik på senere handling. Sammenslutningen påpegede problematikken med at finde ejerforhold til alle vejene samt, at de enkelte grundejerforeningers vedtægter med geografisk afgræsning skal gennemgås. Ligeledes de forhold omkring gennemfartsvej eller ej - forhold omkring landzone og byzone. Det har IKKE været muligt at finde en skriftlig aftale mellem HALS kommune og Sammenslutningen. Hvorvidt der er enkelte grundejerforeninger, der ligger inde med lokale aftaler med underskrift af Hals kommune skal være usagt. Konklusionen er, at Aalborg kommune indtil videre deltager i vejvedligehold i samarbejde med de enkelte Grundejerforeninger. Er der problemer skal Lasse Justesen kontaktes.(tidligere Hals kommune) Postloven: Fritidshusejernes Landsforening er meget aktive omkring problematikken med placering af postkasseanlæg i udstykninger efter 1. januar Problematikken går på den håndhævelse og implementering af loven, som Post Danmark foretog. Landssammenslutningen er i dialog med Trafikministeren, som er myndighed på området. Sammenslutningen følger denne dialog med stor interesse. Akutbilen: På Regionsrådsmødet i maj 2011 blev besluttet, at akutbilen i bl.a. Hals er bemandet døgnet rundt. Ændringen trådte i kraft 1. juni Udrykninger: Beredskabscenter Aalborg, lokalstation Hals har haft 51 udrykninger. 4 heraf var falske. De 47 udrykninger svarer til Indbrud: I perioden 1. januar december 2011 er der registreret 119 indbrud i sommerhusene mod 97 året før. I perioden fra 1. januar i år til dato er der noteret 18 indbrud. (Oplysninger fra Thorhauge, nærpolitiet Løvvangen) Blå flag: Vores 3 strande (Hou, Møllestenen og Bisnap) med mulighed for Blå flag fik dette i Det blå flag står bl.a. for rent badevand, sikkerhed og oplevelse for dig. Sammenslutningen fik en henvendelse, der opfordrede til at kommentere den påstand der året før blev fremført omkring sommerhusområde og vandforurening. Det er en udokumenteret påstand, men ligeledes også en problematik, der er faktuel svær at forholde sig til. Derfor valgte Sammenslutningen at være glad for de 3 blå flag, og Sammenslutningen af fritidsgrundejerforeninger

5 håber at se dem igen i år. Ansøgningen startede 1. december Der er Hejs blå flag arrangement på Bisnap Strand d. 1. juni kl (information herom findes også i hæftet) Turisme og fritidspolitik: D. 11. marts 2011 blev trekantskoven indviet som Aalborg kommunes nye uindhegnede hundeskov på 80 ha. I vores Informationshæfte er der en oversigt over hvilke arrangementer Aalborg kommune v. naturvejleder Esben Buch har specifikt for vores sommerhusområde. Der er udarbejdet en Turisme- og oplevelsesstrategi for Aalborg Kyst Strategien for det samlede koncept er Shoppe, Se og Sove. Hjertestartere: Sammenslutningen arbejder på at lave en oversigt over hjertestartere i området. På den officielle hjemmeside er der 4 i området. 2 i Hals ( Hals Metal, Skovsgaardsvej og Havnen 11), 1 i Hou ( Daglig Brugsen) og 1 på Skovsgaardsvej (Genbrugspladsen). Formanden overgav herefter beretningen til generalforsamlingen. Bemærkninger til beretningen: Vagtelvej: Omtalte en artikel fra Limfjordsnyt i år om at Venstre i Aalborg byråd havde fået protokolleret at kloakeringen skulle ske på frivillig basis.. Svar: Bodil omtalte, at foreningen var bekendt med artiklen, som også blev vendt på Aalborg kommunes infomøde i Hals d. 28. og 29. februar På møderne oplyste kommunen at frivillighedsprincippet ikke eksisterer. Påstanden i artiklen blev dermed manet til jord. Dyrevangen: Kan gamle grøfter, som over tid er blevet tildækket/forsømt, blive forlangt opgravet. Svar: Såfremt der er tale om kommunale grøfter, skal man rette henvendelse til kommunen. Kommunen har overfor Sammenslutning oplyst at de har været igennem de registrerede kommunale vandløb. Private grøfter og vandløb påhviler det bredejerne at vedligeholde. Tvister herom skal rettes til kommunen, som kan afholde vandløbsforretning mod betaling. I forbindelse med realisering af kloakeringsprojekterne skal de enkelte grundejere lave et projekt for afledning af overfladevand. Projektet skal indsendes til kommunen, som led i planlægningsarbejdet. Vagtelvej: Oplyste, at det er mange år siden Hals Kommune blev opfordret til at lave en oversigt over grøfter. Dyrevangen: Har Sammenslutning et tal på hvor mange helårsbeboere der bor i sommerhusområdet? Svar: Antallet af helårsbeboere kendes ikke. Erik Ziegler orienterede om at der opsættes en hjertestarter i golfklubbens klubhus. Formandens beretning blev herefter godkendt. Sammenslutningen af fritidsgrundejerforeninger

6 4. Fremlæggelse af regnskabet for 2011 ved kassereren Kasserer Jonni Jacobsen fremlagde det omdelte regnskab. Regnskabet viste en indtægt på kr ,93, en udgift på kr og et overskud på kr ,93. Sammenslutningens formue er pr på kr ,51. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. Bemærkninger til regnskabet: Vagtelvej: Foreslår at Sammenslutningen bliver medlem af Hou samråd, da medlemskabet er gratis. Svar: Sammenslutningen overvejer det. Bisnap Krat: Har bestyrelsen gjort sig overvejelser om Sammenslutningens formue fortsat skal forøges? Svar: Bodil oplyste at vi lige skal finde vores ben at stå på. Vi ved endnu ikke hvor vi står med hensyn til udgifterne til infohæfterne ligesom vi i år var heldige med at repræsentantskabsmødet blev sponsoreret af. Men såfremt formuen formøbles lovede hun at medlemmerne ville blive en del af det. 5. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen forslag om uændret kontingent på 10 kr. pr. medlem i grundejerforeningerne og 3 kr. pr. hæfte blev godkendt. 6. Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag 7. Valg a. Valg af formand (på lige årstal). På valg er Bodil Juhl Nielsen, Bisnap. Generalforsamlingen genvalgte Bodil Juhl Nielsen som formand. b. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (på lige årstal). På valg er Jørn Kristensen, Winthers Plantage og Erik Ziegler, Gl. Bisnap. Generalforsamlingen genvalgte Jørn Kristensen og Erik Ziegler. c. Valg af to suppleanter (et-årig periode). På valg er Per Nørgaard, Savannen, og Bennie Holmager, Vibevangen. Bennie Holmager oplyste inden valget, at han ikke ønskede genvalg. Generalforsamlingen valgte Peer Nørgaard, Savannen, og Nis Buchard, Lille Strandgaard, som suppleanter. d. Valg af revisor og revisorsuppleant (etårig periode). På valg er Henrik Yde (revisor) og Erik Schmidt (suppleant).bestyrelsen genvalgte Henrik Yde som revisor og Erik Schmidt som revisorsuppleant. 8. Eventuelt. Ingen. Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden. Formanden afsluttede generalforsamlingen med at rette en tak til dirigent Bennie Holmager for ledelse af generalforsamlingen. Herefter takkede hun for genvalg og den tillid forsamlingen dermed udviser hende og ønskede bestyrelsesmedlemmerne tillykke med genvalget. Sammenslutningen af fritidsgrundejerforeninger

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... December 2014 Ny gangbro over kanalen. Foto: Finn Bye Andersen Bestyrelsen 2014-2015 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus 1. Valg af ordstyrer. Bent Christensen blev valgt 2. Valg af referent og stemmetællere Søren K. Madsen blev valgt som referent. Kurt Nielsen som stemmetæller 3. Bestyrelsens beretning v/ formanden Årsberetning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere