Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø. Sendt pr. mail til med kopi til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø. Sendt pr. mail til med kopi til"

Transkript

1 Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø Sendt pr. mail til med kopi til s høringssvar i relation til udkast til forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling takker for muligheden for at kommentere på forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling. Konkursen i det liechtensteinske forsikringsselskab Gable Insurance AG (Gable), der resulterede i, at ca danske forsikringstagere stod uden forsikring og dækning for eventuelle skader, har vist, at der er behov for at øge forbrugerbeskyttelsen, når forsikringer sælges gennem et agentur. Forsikring & Pension finder det derfor positivt, at regeringen nu har fremsat forslag om adgang til frivilligt medlemskab af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber samt krav om bedre kundeinformation. Selvom forslagene i et vist omfang er en opfølgning på den aftale, som Erhvervsministeriet og indgik den 1. december 2016, om initiativer som følge af Gables konkurs mv., har en række bemærkninger til den konkrete udmøntning af initiativerne, jf. nedenfor. finder bl.a., at forbrugerne bør beskyttes mere, end det forslagene lægger op til. Ligeledes er det nødvendigt, at der sikres et level playing field for forsikringsselskaber i EU. Endvidere havde meget gerne set, at der allerede med denne lovændring blev taget stilling til, hvilke forsikringstyper Garantifonden for skadesforsikringsselskaber præcist dækker, jf. garantifondslovens 5, stk. 1, i stedet for at udskyde dette til et lovforslag i efteråret. Endelig ønsker at gøre opmærksom på nogle uhensigtsmæssigheder i den gældende garantifondslov Philip Heymans Allé Hellerup Tlf.: Fax: Kirstine Thorsen Chefkonsulent, Cand.jur Dir Mob Deres ref. KTH/hes er naturligvis indstillet på at indgå i en dialog med Finanstilsynet om udformning af konkrete ændringsforslag. finder det generelt problematisk, at et liechtensteinsk selskab har kunnet sælge forsikringer i Danmark uden at være under et tilstrækkeligt tilsyn. Selskabet har samtidig kunnet operere i Danmark under dække af et danskklingende Husejernes Forsikring, der bevirker, at kunderne troede, at de var forsikret dér. I forhold til kunderne vil det mest effektive være at forbyde agenturer at fremstå som forsikringsselskaber i forhold til kunderne. Husejernes Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 Forsikring Assurance Agentur, som de selv forkortede til Husejernes Forsikring, burde i stedet have heddet f.eks. Agentur for Gabel Insurance. Dermed ville ingen forsikringstagere have været i tvivl om, hvor de var forsikret. Dette kræver efter s opfattelse alene en strammere håndhævelse af 11, stk. 9, i Lov om Finansiel Virksomhed. Af hensyn til forbrugerne bør Finanstilsynet endvidere udarbejde en liste over selskaber, der er omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber og agenturerne, der sælger disse forsikringer. Finanstilsynet får allerede betaling for arbejdet med garantifonden, og det bidrag øges endda betydeligt i det lovforslag til ændring af lov om finansiel virksomhed, som netop har været i høring. Det er endvidere problematisk, at den europæiske tilsynsmyndighed i EU på forsikringsområdet, EIOPA tilsyneladende glemmer at have fokus på dets egne medlemmer (finanstilsynene i EU). Derfor er det blevet attraktivt at etablere sig i blandt andet Liechtenstein og Gibraltar med henblik på at sælge forsikringer i andre EU lande. Det bør ikke være muligt at oprette et forsikringsselskab i Liechtenstein alene med det formål at sælge en lang række forsikringsprodukter i andre EU-lande; forsikringer, som slet ikke kendes i Liechtenstein. Denne problemstilling ser meget gerne, at den danske regering tager op i EU. Finanstilsynet bør naturligvis også spille en meget aktiv rolle. Endelig bør Finanstilsynet føre et mere aktivt tilsyn med de agenturer, der sælger forsikringer i Danmark. Det kan de gøre i medfør af god skik-reglerne. Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Til nr. 1 og 3 ( 1, stk. 3 og 2 a) Forsikring og Pension støtter forslaget om adgang til frivilligt medlemskab af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber for de skadesforsikringsselskaber, som ikke i dag er omfattet af fonden. For så vidt angår det nye stk. 3 i 1, bør der for at sikre konsistens i forhold til stk. 2, og for at udelukke genforsikringsselskaber fra dækning af garantifonden, stå direkte tegnende skadesforsikringsselskab i stedet for skadesforsikringsselskab. Ligeledes bør der for at sikre konsistens i forhold til stk. 2, og for at afgrænse garantifondens dækningsforpligtelse stå erklæret konkurs i stedet for tages under konkursbehandling eller lignende procedurer. Til nr. 2 ( 2, stk. 2) støtter forslaget om, at dækningsområdet for de skadesforsikringsselskaber, der vælger at tilslutte sig garantifonden i henhold til lovforslagets 1, nr. 3, afgrænses til at omfatte skadesforsikringsselskabets virksomhed i Danmark; dvs. forsikringer, hvor risikoen er placeret i Danmark. Samme afgrænsning bør finde anvendelse på danske selskaber. Derfor bør 2 ændres, således at dækningsområdet for skadesforsikringsselskaber med hjemsted i Danmark ligeledes afgrænses til alene at omfatte skadesforsikringsselskabets virksomhed i Danmark og ikke, som det er tilfældet i dag, også den virksomhed, som forsikringsselskabet udøver via filial eller grænseoverskridende tjeneste-ydelsesvirksomhed i EU eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Side 2

3 Finanstilsynet begrunder afgrænsningen af dækningsområdet for så vidt angår de frivillige medlemskaber med, at tilsynet efter EU-reglerne ikke fører tilsyn med de pågældende skadesforsikringsselskaber, og at tilsynet på den baggrund ikke er i stand til at vurdere de samlede risici forbundet med et forsikringsselskabs virksomhed i forhold til de potentielle tab, som selskabets konkurs vil kunne påføre garantifonden. finder imidlertid, at tilsynsaspektet er underordnet i relation til afgrænsningen af dækningsområdet. Der er ikke i dag i EU en forpligtelse til at etablere garantiordninger. Der er således tale om en dansk garantiordning, hvor det bærende hensyn må være at beskytte forbrugere i Danmark, hvad enten skadesforsikringsselskabet er under dansk tilsyn eller ej. Endvidere tilsidesættes princippet om level playing field, når der differentieres mellem dækningsområdet for henholdsvis obligatoriske og frivillige medlemmer af garantifonden. Således vil eksempelvis et tysk forsikringsselskab, der er frivilligt medlem af garantifonden, kun skulle betale for sine danske kunder, hvorimod et dansk selskab vil skulle betale for såvel sine danske som sine tyske kunder. I lyset af ovenstående ønsker, at der for så vidt angår dækningsområdet skabes symmetri mellem skadesforsikringsselskaber med hjemsted i Danmark og EU/EØS; dvs. garantifonden skal kun dække forsikringer, hvor risikoen er placeret i Danmark, hvad enten skadesforsikringsselskabet har hjemsted i Danmark eller ej. Til nr. 6 ( 3, stk. 8, 2. pkt.) Med lovforslagets 1, nr. 9, foreslås det, at hvert nyt medlem af garantifonden skal yde et engangsbidrag til fonden. Som konsekvens af forslaget foreslås der i 3, stk. 8, indsat et nyt 2. pkt. Dette forslag bør, jf. bemærkningerne ovenfor i relation til den foreslående 2, stk. 2, udgå, da det vedrører differentiering af dækningsområdet for henholdsvis obligatoriske og frivillige medlemmer af garantifonden. Til nr. 7 ( 3 a, stk. 3) går ud fra, at hjemlen indsættes i loven nu, fordi man ønsker, at fonden kan undersøge alle relevante forhold og ikke alene de normale kreditorkrav, som eksempelvis blev gennemført af fonden i samarbejde med kurator i sagen med Plus Forsikring. forudsætter i øvrigt, at garantifonden vil kunne forfølge disse krav til enhver tid, hvad enten der iværksættes en advokatredegørelse eller ej. Dette indebærer, jf. den politiske aftale, også afdækning af kritisable forhold. Konkurserne i Gable og Husejernes Forsikring og den tidligere konkurssag med Plus Forsikring viser, hvor forskellige konkurssituationer kan være, og at det kan være svært at forudsige de problemstillinger, som en konkurs kan medføre, herunder hvor mange forskellige involverede aktører, der kan være i en konkurssituation. I Gable s tilfælde tæller aktørerne bl.a. et udenlandsk konkursbo, et dansk konkursbo, genforsikringskontrakter, forsikringsmæglere, ejendomsmæglere, boligrådgivere, m.fl. Side 3

4 Som følge heraf og med det formål at forebygge at lignende sager opstår fremover, anbefales det, at hjemlen til at iværksætte advokatredegørelser ved en konkurs gøres generel, og ikke afgrænset til Gable s konkurs. Ligeledes bør loven give hjemmel til, at advokatredegørelsen kan omfatte alle relevante forhold og aktører herunder f.eks. økonomiske og lovgivningsmæssige - forbundet med en konkurs. Loven bør således give fonden hjemmel til at beslutte, om en advokatredegørelse skal iværksættes og omfanget af en konkret redegørelse, herunder om den skal afgrænses til danske forhold. Der er således behov for, at det foreslåede stk. 3, i 3 a, omformuleres i overensstemmelse med ovenstående. Det bør anføres i loven, at fonden kan afholde udgifter til at forfølge eventuelle krav f.eks. ved domstolene - og at fonden kan følge op på de eventuelle anbefalinger, som advokatredegørelsen måtte pege på. I forbindelse med Gable s konkurs har det eksempelvis vist sig relevant, at fonden har mulighed for at finansiere kurator for Husejernes Forsikring for at få bistand til at belyse ansvarspådragende forhold m.v. For at sikre en tilbundsgående undersøgelse, bør personen uanset om denne er advokat eller f.eks professor - have adgang til alt relevant materiale. I Gable s konkurs vil det f.eks. være nødvendigt, at fonden stiller alle tilgængelige oplysninger omkring Husejernes Forsikring, Gable, ejendomsmæglere og boligrådgivere/-advokater m.fl. til rådighed for undersøger. Såfremt der er tale om konkrete kundesager, vil de relevante samtykker skulle indhentes. Finanstilsynet skal give relevant materiale til undersøgeren. Vedrørende Gable og Husejerne er det relevant at videregive det materiale, som er nødvendigt for at klarlægge, om relevante forbrugerbeskyttelsesregler er overtrådt i forbindelse med salget af forsikringer fra Gable. Andre centrale oplysninger er oplysningerne udvekslet med Husejernes Forsikring i forbindelse med tilsynets god skikafgørelse om Husejernes dækning af en garantiordning. Oplysninger fra kuratoren for Husejernes Forsikring og kurator for Gable, som indhentes i forbindelse med de respektive konkursboers egne undersøgelser af eventuelle ansvarskrav, skal ligeledes kunne indsamles af fonden og videregives til undersøgeren. Samspillet med konkursboernes undersøgelser bør afklares af undersøger og eventuelt koordineres i forhold til undersøgelserne til brug for advokatredegørelsen. Da Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber er et offentligretligt organ i udbudsretlig henseende, bør det fremgå af lovforslaget, at opgaven skal i udbud, hvis prisen overskrider tærskelværdien på kr , jf. udbudslovens 6, stk. 1, nr. 3 for selve advokatredegørelsen. Det bør fremgå af loven, at der ikke er aktindsigt i fondens oplysninger til brug for advokatredegørelser og/eller i selve advokatredegørelserne og undersøgers arbejde. Til nr. 9 ( 4 a) støtter overordnet set forslaget til den nye 4 a, hvorefter der indføres betaling af et engangsbidrag til garantifonden fra såvel danske som udenlandske skadesforsikringsselskaber, der bliver medlem af fonden efter lovens ikrafttræden den 1. juli Således afspejler forslaget et af de initiativer, der Side 4

5 fremgår af ovenfornævnte aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension, hvorefter der skal fastsættes et indtrædelsesgebyr, der skal udgøre 50 kr. per police, selskabet har tegnet på det danske marked, dog minimum kr. Som en konsekvens af bemærkningerne anført ovenfor i relation til den foreslående 2, stk. 2, kan dog ikke støtte 4 a, stk. 2 og stk. 3, da de relaterer sig til differentieringen af dækningsområdet for henholdsvis obligatoriske og frivillige medlemmer af garantifonden. De to stykker bør på den baggrund skrives sammen til et stykke med samme ordlyd som det foreslåede stk. 3, blot med en tilføjelse af selskaber nævnt i 1, stk. 2. Den foreslåede 4 a, giver endvidere anledning til visse fortolkningsspørgsmål. Det fremgår bl.a. af bestemmelsen, at engangsbidraget skal udgøre 50 kr. pr. forsikring, der dækker de risici, der er nævnt i lovens 5, stk. 1. Udover, at der bør stå police, i stedet for forsikring, jf. også terminologien i 3, der vedrører det årlige bidrag, er det, således som Garantifonden for skadesforsikringsselskaber flere gange de seneste år har gjort Finanstilsynet opmærksom på, uklart, hvad privatforsikringer (forbrugerforsikringer) i 5, stk. 1, nr. 1, omfatter. Således indeholder lovbemærkningerne til denne bestemmelse en ikke udtømmende opregning af forbrugerforsikringer omfattet af garantifondens anvendelsesområde. Ligeledes fremgår det heller ikke klart af bemærkningerne til nærværende lovforslag, hvad privatforsikringer (forbrugerforsikringer) i 5, stk. 1, nr. 1, omfatter. Der henvises blot til forsikringer såsom motor-, familie-, husejer-, ulykkes- og sundhedsforsikringer og andre tilsvarende forbrugerforsikringer. Der et derfor behov for en præcisering af, hvilke forsikringer, det præcist er, engangsbidraget skal baseres på. Der henvises i den forbindelse til bekendtgørelse nr. 447 af 8. juni 2005 om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, der indeholder en afgrænsning af de forsikringer, som det årlige bidrag, jf. 3, i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, baseres på. Ifølge 3, stk. 1, i bekendtgørelsen er det alene motorforsikringer, familieforsikringer, husejerforsikringer og sundhedsforsikringer, der skal danne grundlag for beregningen af den årlige bidragspligt. Med henblik på at skabe klarhed over beregningsgrundlaget for engangsbidraget, jf. den foreslåede 4 a, foreslås det, at der indsættes en hjemmel i loven til at udstede en tilsvarende bekendtgørelse, alternativt at det kommer til at fremgå direkte af loven, hvilke forsikringer, der danner grundlag for beregningen af engangsbidraget. Sidstnævnte løsning er dog ikke fremtidssikret, idet det vil kræve en lovændring, hvis beregningsgrundlaget sidenhen ønskes ændret. finder, at der bør være konsistens mellem beregningsgrundlaget for henholdsvis det årlige bidrag og engangsbidraget. Dermed kan de forsikringer, der danner grundlag for beregningen fastsættes i én og samme bekendtgørelse. Det bør i den forbindelse overvejes, om afgrænsningen af de forsikringer, der skal omfattes af beregningsgrundlaget, ikke burde udvides til at omfatte andre forsikringer end motorforsikringer, Side 5

6 familieforsikringer, husejerforsikringer og sundhedsforsikringer. Hvis eksempelvis ejerskifteforsikringer ikke omfattes af beregningsgrundlaget, ville et forsikringsselskab som Gable Insurance AG alene skulle have betalt minimumsbeløbet på kr., selvom selskabets primære forretning i Danmark vedrørte ejerskifteforsikringer. For så vidt angår fastsættelsen af engangsbidraget mener endvidere, at der bør tages højde for udenlandske selskaber, som har etableret sig på det danske marked ved køb af danske forsikringsselskaber, der har været med til at opbygge formuen i garantifonden. Herved sikres det, at sådanne udenlandske selskaber ikke stilles i en ulige konkurrencemæssig situation ved, at de skal betale til garantifonden to gange. Det foreslås derfor, at der i den nye 4 a indsættes en bestemmelse med følgende ordlyd: Ved fastsættelse af engangsbidraget kan der ske modregning, såfremt forsikringsselskabet har været omfattet af lovens bidragspligt, jf. 3, stk. 3, før den 1. juli Med det foreslåede stk. 4 indføres et krav om, at forsikringsselskaberne i forbindelse med indbetaling af det foreslåede engangsbidrag til garantifonden indsender en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor til fonden om, at engangsbidraget er korrekt beregnet. Samtidig foreslås det, at forsikringsselskabet kan nøjes med at indsende en erklæring fra forsikringsselskabets ansvarlige ledelse til garantifonden om, at engangsbidraget er korrekt beregnet, hvis forsikringsselskabet alene skal betale det foreslåede minimumsbeløb på kr. støtter denne bestemmelse, som i øvrigt svarer til, hvad der gælder i relation til det årlige bidrag. Til nr. 10 og 11 ( 5, stk. 2, 2. pkt., og 8, stk. 3) støtter forslaget om, at det er garantifonden, der i tilfælde af et skadesforsikringsselskab i et EU/EØS land går konkurs, giver meddelelse til forsikringstagerne om, hvilke krav der dækkes af fonden, og hvordan disse skal anmeldes til fonden, herunder inden for hvilke frister. Hvad angår fristen på 4 uger er den generelt problematisk i forhold til eksempelvis ejerskifte-, byggeskade- og sælgeransvarsforsikringer, idet den type forsikringer typisk gælder 5 10 år og normalt ikke kan gentegnes. Af lovbemærkningerne til den første garantifondslov, hvor fristen blev indsat, fremgår det netop, at formålet med fristen er at give forsikringstagere en rimelig frist til at få omplaceret deres forsikringer. Endvidere kan skaderne ikke konstateres inden for fristen på 4 uger. Det var netop årsagen til, at de to førstnævnte forsikringer specifikt blev undtaget 4 ugers fristen i forbindelse med den seneste ændring af garantifondsloven som følge af Gable (lov nr af 8. december 2016). Lovforslaget bør således tage højde for denne problemstilling. I modsat fald vil det betyde, at forsikringstagere med de nævnte typer af forsikringer ikke vil være dækket af garantifonden. I forbindelse med Gable Insurance AG s konkurs påhvilede det garantifonden at give fordringshaverne meddelelse om konkursen. Fonden sendte i den forbindelse ca breve ud med fysisk post til de berørte personer. Det var ikke muligt at sende brevene via e-boks, idet denne løsning forudsætter, at garantifonden indsættes i bilaget til bekendtgørelse nr af 3. oktober 2014 om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post. Da sidstnævnte løsning er billigere, mere effektiv og fremtidssikret, ønsker, at denne løsning nævnes i bemærkningerne til 8, stk. 3, som en måde, hvorpå garantifonden kan give meddelelse. Procedurerne i denne forbindelse skal naturligvis overholdes. Side 6

7 Til nr. 12 ( 9, stk. 3) er enig i, at garantifondens fortrinsret som udgangspunkt ikke kan påberåbes i udlandet. Det vurderes imidlertid ikke at være hensigtsmæssigt at fratage fonden denne fortrinsstilling direkte i loven. Det bør i stedet fremgå af bestemmelsen eller af lovbemærkningerne, at fortrinsretten, jf. 9, stk. 2, for så vidt angår et konkursbo efter et forsikringsselskab nævnt i 2 a, forudsætter, at den kan opretholdes i henhold til konkurslovgivningen i det pågældende EU/EØS land. Til nr. 13 og 15 ( 14, stk. 3 og 14a) Der foreslås indsat et nyt stk. 3, hvorefter Finanstilsynet kan udelukke et forsikringsselskab, som frivilligt har valgt at tilslutte sig garantifonden, jf. dette lovforslag, hvis forsikringsselskabet ikke overholder lovens regler, regler udstedt i medfør af loven eller bestemmelser i fondens vedtægter. Forsikringsselskabet får i den forbindelse i medfør af det foreslåede 14, stk. 3, ikke tilbagebetalt eventuelle bidrag, som forsikringsselskabet måtte have ydet til fonden. For selskaber med hjemsted i Danmark kan Finanstilsynet, jf. den gældende garantifondslov, derimod tilbagekalde et forsikringsselskabs tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed i tilsvarende situationer. finder ikke, at forslaget om at udelukke forsikringsselskaber med hjemsted i EU/EØS fra garantifonden i tilstrækkelig grad tilgodeser det bærende hensyn bag garantiordningen; nemlig at beskytte forbrugerne. Således bør denne sanktion kombineres med en pligt for forsikringsselskabet til at informere forsikringstagerne om, at selskabet ikke længere er medlem af garantifonden og en ret for forsikringstagerne til at opsige de omfattede forsikringer med øjeblikkeligt varsel uden at skulle betale gebyr mv. Hvis udelukkelse af et forsikringsselskab fra garantifonden ikke kombineres med ovenstående, er der risiko for, at bestemmelsen underminerer, den foreslåede 14 a, hvorefter skadesforsikringsselskaber, der har valgt at tilslutte sig garantifonden får mulighed for at frivilligt udtræde af fonden. En sådan beslutning skal ifølge forslaget skriftligt varsles over for såvel garantifonden som over for hver enkel forsikringstager senest 12 måneder inden, udtrædelsen skal have virkning. En bestemmelse som i øvrigt fuldt ud støtter. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Til nr. 1 og 2 ( 32 a og 34, stk. 1, nr. 3 og 4) støtter overordnet set den foreslåede opstramning af markedsføringsreglerne i lov om forsikringsformidling. Samtidig skal Forsikring & Pension dog opfordre til, at tilsvarende krav bliver sat ind i lov om finansiel virksomhed for så vidt angår filialer af udenlandske skadesforsikringsselskaber. Der henvises i den forbindelse til den aftale, som Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension indgik den 1. december 2016, om initiativer som følge af Gables konkurs mv., hvoraf det fremgår, at filialer skal ligestilles med agenturer på det punkt. Det bør endvidere tydeligt fremgå af bestemmelsen, at den kun gælder for så vidt angår aftaler oprettet i skadesforsikringsselskaber, jf. også dækningsområdet for garantifondsloven. Side 7

8 Ifølge det foreslåede 32 a, stk. 1, nr. 1, skal markedsføringen af skadesforsikringsaftaler bl.a. indeholde oplysning om, i hvilket forsikringsselskab forsikringen tegnes. Det kunne i den forbindelse være relevant også at oplyse om hjemlandet for det pågældende forsikringsselskab. støtter det foreslåede 32 a, stk. 2, hvorefter forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber på deres hjemmeside skal oplyse om indholdet af den garantiordning, som en forsikring er omfattet af. Dog er ikke enig i, at det, således som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, er tilstrækkeligt at henvise til en hjemmeside, hvis den pågældende garantiordning selv har en hjemmeside, hvor dækningsomfanget er beskrevet. Indholdet af garantiordningen bør af hensyn til forbrugerbeskyttelsen altid beskrives på dansk på forsikringsagentvirksomhedens og administrationsselskabets egen hjemmeside. Er der tale om den danske garantiordning er en detaljeret beskrivelse af ordningen dog ikke påkrævet. Derudover finder, at det af stk. 2 udtrykkeligt bør fremgå, at forsikringsagentvirksomheden og administrationsselskabet på deres hjemmeside skal oplyse om navn og adresse på det forsikringsselskab, hvori forsikringerne tegnes, ligesom de skal forpligtes til at informere om, at de ikke er omfattet af en garantiordning, hvis det er tilfældet. Det falder fint i tråd med stk. 1, hvorefter forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber i markedsføringen af skadesforsikringsaftaler bl.a. skal oplyse, om de er omfattet af en garantiordning. Endelig støtter de nye bestemmelser i nr. 3 og 4 i 34, stk. 1, hvorefter en forsikringsagentvirksomhed eller et administrationsselskab senest samtidig med indgåelsen af en konkret forsikringsaftale skal give information om navn og adresse på det forsikringsselskab, hvori forsikringen tegnes, om forsikringsselskabet, når der er tale om en skadesforsikringsordning, er omfattet af en garantiordning, der dækker kundens krav i tilfælde af selskabets konkurs, og navnet på denne garantiordning. Til nr. 3 og 4 ( 40, stk. 1 og 41) støtter, at de nye bestemmelser i 32 a, og 34, stk. 1, nr. 3 og 4, tilsvarende finder anvendelse på underagentvirksomheder og forsikringsformidling, der udøves af forsikringsdistributørvirksomheder. Med venlig hilsen Kirstine Thorsen Side 8

Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv.

Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv. 1. december 2016 Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv. Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension (F&P) er enige om at gennemføre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber LBK nr 1050 af 08/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0010 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk FIL-samlelovforslag - høringssvar fra (Bevilling af engagementer, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker 11.06.2012 takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ministeriet for sundhed og forebyggelse Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) - høringssvar takker for muligheden for

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet

Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet Erhvervsudvalget (2. samling) L 123 - Bilag 1 Offentligt Finanstilsynet 26. marts 2008 J.nr. 105-0002 HF/VOE Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet 1. Indledning

Læs mere

Finanstilsynet. Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber

Finanstilsynet. Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber Finanstilsynet Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder Finanstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelse om lønpolitik

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] kontaktede i maj 2013 [indklagede] i forbindelse med køb af ejendommen [adresse].

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] kontaktede i maj 2013 [indklagede] i forbindelse med køb af ejendommen [adresse]. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-545/MKJ 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at

Læs mere

TILLÆGSFORSIKRINGSAFTALEN 1995

TILLÆGSFORSIKRINGSAFTALEN 1995 TILLÆGSFORSIKRINGSAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 119 Bilag 6 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 119 Bilag 6 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 119 Bilag 6 Offentligt Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Christiansborg 1240 København K Folketingets Erhvervs- Vækst og eksport udvalg - Omvalgsbonus

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere

Finanstilsynet Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Århusgade København Ø

Finanstilsynet Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Århusgade København Ø Finanstilsynet Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar på Finanstilsynets undersøgelse om information og rådgivning om pensionsforhold ved jobskifte (F&P) har modtaget

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

København den 20. november 2009

København den 20. november 2009 Forbrugerstyrelsen Amager Fælledvej 56 2300 København S Att: Chefkonsulent Signe Schmidt. Lars Thykier Administrerende Direktør Ph.: +45 35 30 12 55 E-mail: lth@travelassoc.dk København den 20. november

Læs mere

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr. til

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr.  til Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. e-mail til databeskyttelse@jm.dk Forsikring & Pensions bemærkninger til Udkast til forslag til lov om supplerende bestemmelser

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Offentligt EU-udbud af rammeaftale om administration af forsikringsordninger i tilfælde af konkurs i skadesforsikringsselskab.

Offentligt EU-udbud af rammeaftale om administration af forsikringsordninger i tilfælde af konkurs i skadesforsikringsselskab. UDBUDSBETINGELSER 15.12.2015 Offentligt EU-udbud af rammeaftale om administration af forsikringsordninger i tilfælde af konkurs i skadesforsikringsselskab. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Sendt pr. mail til bil@dma.dk. Søfartsstyrelsen Att.: Birger F. N. Lind

Sendt pr. mail til bil@dma.dk. Søfartsstyrelsen Att.: Birger F. N. Lind Sendt pr. mail til bil@dma.dk Søfartsstyrelsen Att.: Birger F. N. Lind 12.12.2012 Søloven - Udkast til bekendtgørelse om udmøntning af ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs - høringssvar takker

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Realkreditforeningen henviser til høring modtaget pr. mail af 12. april 2016 og

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 206 Offentligt 22. marts 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 22. marts 2011 samrådsspørgsmål X-Z af 24. februar 2011, stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. november 2016 (J.nr. 2016-12037). Finanstilsynets afslag

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber 2016/1 BTL 96 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah. L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer

Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah. L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer har modtaget L 31 om ændring af ligningsloven, herunder ophævelse

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder,

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, Sikkerhedsstyrelsen Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk s svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter Hermed følger s bemærkninger til "Håndbog

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej 36 4330 Hvalsø 14. september 2012 Ref. LOS J.nr. 560-0014 Påtale og påbud for overtrædelse af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] anmodede i forbindelse med køb af ejendommen [adresse], [bynavn 2], [indklagede] om bistand.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] anmodede i forbindelse med køb af ejendommen [adresse], [bynavn 2], [indklagede] om bistand. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-918/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn 1]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Høring over udkast til lovforslag om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Lægemiddelstyrelsen har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og lov om finansielle rådgivere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og lov om finansielle rådgivere Finanstilsynet Att.: Mette Tidemann Juul og Marte Volckmar Kaasa Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk mtj@ftnet.dk mvk@ftnet.dk Dato: 25. februar 2016 Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

I henhold til aftale fremsendes hermed tilbud på byggeskadeforsikring af byggeri, som ligger:

I henhold til aftale fremsendes hermed tilbud på byggeskadeforsikring af byggeri, som ligger: BN HUSE APS Mikkels Banke 15 A 4736 Karrebæksminde Dato: 11.09.2015 Tilbudsnummer: 102-100379 Tilbud på Byggeskadeforsikring I henhold til aftale fremsendes hermed tilbud på byggeskadeforsikring af byggeri,

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse af 4 i bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling

Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse af 4 i bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 18. marts 2015 Ref. CGS J.nr. 5951-0040 Politianmeldelse af Fyns Forsikrings Revision for overtrædelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om forsikringsformidling

Høringssvar vedrørende forslag til lov om forsikringsformidling Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til kbn@ftnet.dk, ctn@ftnet.dk og snc@ftnet.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om forsikringsformidling

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade København Ø Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem. Sendt på mail til 5. januar 2018

Finanstilsynet Århusgade København Ø Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem. Sendt på mail til 5. januar 2018 Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Kamilla Bøgebjerg Nørlem Sendt på mail til kbn@ftnet.dk 5. januar 2018 Høring om udkast til bekendtgørelse om IDD-kompetencekrav FA takker for ovennævnte

Læs mere

Finanstilsynet, Juridisk kontor Århusgade København Ø Omvalgsbonus - Ændring i FIL - Høringssvar

Finanstilsynet, Juridisk kontor Århusgade København Ø Omvalgsbonus - Ændring i FIL - Høringssvar Finanstilsynet, Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk Omvalgsbonus - Ændring i FIL - Høringssvar 22.11.2013 har modtaget udkast til lovforslag om ændring af bl.a. lov

Læs mere

Afgørelse om Gadbjerg Hjælpeforenings modtagelse

Afgørelse om Gadbjerg Hjælpeforenings modtagelse Kromann Reumert Att.: Jacob Høeg Madsen Sundkrogsgade 5 2100 København Ø 6. juni 2017 Afgørelse om Gadbjerg Hjælpeforenings modtagelse af indlån 1. Afgørelse Iben Have Thomsen, repræsenteret ved advokat

Læs mere

Retningslinjer om grænser for kontrakter

Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø erhreg@erst.dk + nipaka@erst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit Til organisationer og myndigheder anført på vedlagte høringsliste 27. oktober 2017 Ref. hbj J.nr. 1912-0013 Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til udbudslov Af erhvervs- og vækstministeren 1)

Læs mere

Forsikring & Pensions høringssvar til udkast til forslag til lov om forsikringsformidling

Forsikring & Pensions høringssvar til udkast til forslag til lov om forsikringsformidling Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til kbn@ftnet.dk, ctn@ftnet.dk og snc@ftnet.dk 04.08.2017 s høringssvar til udkast til forslag

Læs mere