I moderne argumentationsundervisning bruger mange Toulmins argumentmodel. Den består af seks elementer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I moderne argumentationsundervisning bruger mange Toulmins argumentmodel. Den består af seks elementer:"

Transkript

1 Toulmins argumentmodel Iklimadebattenberørervietutalaftemaer,lydermangestemmer,ogdereretvældaf argumenterispil.detkanderforhurtigtbliveuoverskueligt ogsvært atforholdesigkritisk ognuanceret;menvedhjælpafargumentationsteorikanvistøtteeleverneiatdannesiget billedeaf,hvilkepointerforskelligeforskere,interessenterellergruppererfortalerefor og hvordandeønskeratoverbeviseos. Efterargumentationsundervisningenkaneleverneideeltset: 1.Benævneetargumentsgrundbestanddele 2.Identificerehovedpåstandeneienargumentation 3.Gendriveetargument 4.Kendeforskelpågendrivelseogmodargumentation 5.Forståhvormangevidensdomæner,dererrelevanteiforholdtilklimaog miljødebatterne. Arguments grundbestanddele ImoderneargumentationsundervisningbrugermangeToulminsargumentmodel.Denbestår afsekselementer: og treobligatoriske(grundmodellen),somaltidskalværetilstede implicitellerexplicit foratvioverhovedetkantaleom,atderargumenteres. trefakultative(denudvidedemodel),somkanværetilstede,ogsombidragertil nuanceringenafargumentet DenudvidedemodelvendervitilbagetiliafsnittetomatGendriveetargumentpås.14.Her vilviiførsteomgangkoncentrereosomgrundmodellen. Grundmodellen Belæg Påstand Hjemmel Påstand:Detstandpunkt,afsenderenønskermodtagerenstilslutningtil. Belæg:Denspecifikkegrund,afsenderengiverforatmodtagerenbørtilsluttesigpåstanden. Hjemmel:Dengenerelleregel,dergør,atmodtagerenbøraccepterepåstandenpåbaggrund afbelægget. Side 1 Maya Høffding Nissen, tlf.:

2 Etellertoafelementerneigrundmodellenkanværeimplicitte,mensåskalmodtagerkunne sluttesigtildempåbaggrundafdet/deeksplicitteelementerogkonteksten.hvispåstande fremsættesudenskyggenafbelægellerhjemmel,erderikketaleom,atmanargumenterer, menomatmangørdetmodsatte,nemligpostulerer. Ipraksiserdetoftehjemlen,dererimplicit fordivisommodtagereintuitivtaccepterer belægget,hvisvidelerhjemlen. Identificere hovedpåstanden(e) Etargumentkommersjældentalene deoptrædernæstenaltidiflok,ogherkande forholdesigpåtogrundlæggendemådertilhinanden;derkanværetaleomen hierarkiskstrukturelleromenparallelstruktur. Hierarkiskstruktur Belæg Påstand/Belæg Påstand HjemmelHjemmel Parallelstruktur Belæg1 Påstand Belæg2 Hjemmel1 Hjemmel2 Ipraksisvilmankommeudfor,atenargumentationforgrenersigudibådehierarkiske og parallelstrukturer.derforerdetvigtigt,atmanaltidlæser/hørerenargumentationtilendeog førstdereftervurderer,hvadhovedpåstanden(e)er.dernæstanalyserermansigsåfremtil, hvorderhentesbelægforhovedpåstanden(e)oghvilkenhjemmel,detimplicerer. Gendrive et argument Nårmanforetagerenkritiskvurderingafetargument,erdetvæsentligt,atmankanGendrive Hjemmelen.NetopgendrivelsenerenafdetrefakultativeelementeriToulminsmodel. Side 2 Maya Høffding Nissen, tlf.:

3 Toulminsargumentmodel Denudvidedemodel Styrkemarkør Belæg Påstand Hjemmel Gendrivelse Rygdækning Fasteelementer: Påstand:Detstandpunkt,afsenderenønskermodtagerenstilslutningtil. Belæg:Denspecifikkegrund,afsenderengiverforatmodtagerenbørtilsluttesigpåstanden. Hjemmel:Dengenerelleregeldergør,atmodtagerenbøraccepterepåstandenpåbaggrund afbelægget. Fakultativeelementer: Gendrivelse:Deforbeholdogusikkerhedsmomenter,derknyttersigtilhjemlensgenerelle gyldighed. Rygdækning:Dokumentation,derunderstøtterhjemlensgenerellegyldighed. Styrkemarkør:Gradenafsikkerhed,hvormedpåstandenfremsættes. Detkanvirkeovervældendepågymnasieeleveratskulleanvendealle6elementerimodellen. Derforerdetengodideatbegrænsesigtilgrundmodellenoggendrivelsen mentilgengæld introducereforskellenpågendrivelseogmodargumentation. Forskel på gendrivelse og modargumentation Idagligtaleflydergendrivelserogmodargumentationoftesammen.Mendetervæsentligtat kunnekendeforskelpå,hvornårmanforholdersigkritisktilhjemmelenietargument,og hvornårmanfremsætteretegentligtmodargument,dvs.fremsætterenselvstændigpåstand ogudfolderensamletargumentationforden.nårmanharblikformodargumentation,får manendybereforståelsefordynamikkeniendebat,hvorderbådeargumenteresfor modstridendepåstandeoggendrivespåmodpartensargumentation. Side 3 Maya Høffding Nissen, tlf.:

4 Afpædagogiskegrundekandetværeenidé,atIiundervisningenfokusererpå,ateleverne selvstændigteristandtilatidentificerepåstandogbelæg ogformulere/udpege gendrivelsen. Hjemlenerjoofteimplicitogvanskeligateksplicitere.Derforkandetværenødvendigt,at underviserenbidrageraktivther.nedenfor(s.17)finderienhjemmelshjælpeliste,somkan understøttejeridenproces. Gendrivelsenstilknytningtilhjemlenkandetværenødvendigtatsebortfra,detvil formodentligværeenomvejiforholdtilelevernesumiddelbare,intuitivefornemmelsefor netopdetteelement.laddemskydefrahoften ogkvalificersåderesbud. ForenkletToulmin ArgumentModargument Belæg PåstandPåstand Belæg (Hjemmel)(Hjemmel) GendrivelseGendrivelse Side 4 Maya Høffding Nissen, tlf.:

5 Vidensdomæner, der er relevante i forhold til klima og miljødebatterne. EncentrallæringspointeiprojektClimateMindser,atmangeforskelligevidensdomænerer relevanteiforholdtilklima ogmiljødebatten.vihar forathjælpejermedateksplicitere hjemlerneinogleafdemestbrugteargumenter lavetenhjemmelshjælpeliste.denneliste giverogsåetoverblikover,hvormangeforskelligefagligeområderderkanogvilbidragei debatten. Hjemmelshjælpeliste Detkannoglegangeværesværtatformulereenimplicithjemmel.Foratgørearbejdetlidt lettereerherenlisteovernogleafdegrundlæggendeantagelser,somp.t.eralmindeligt forekommendeidendanskeklima ogenergidebat.listenkanbrugessominspiration,meni praksisvilmanofteskulleomformuleresætningen,sådenpassertilligedetargument,man arbejdermed. Viharforoverskuelighedensskyldinddeltlistenienrækkeundertemaer,mennogleaf hjemlernekunnegodtplaceresunderenandenkategori.eksperterindenforétfagfeltkan naturligvisinddrageargumenterfraflereforskelligekategorier.f.eks.kanenfysikerelleren økonomværeoptagetafetiskeelleræstetiskespørgsmål.ogpolitikernebørideeltsethave blikforsamtligeargumenteriallekategorier. Listeneretarbejdsredskab,mendenerikkeudtømmende,dvs.atmanformodentligvil kunnefindehjemler,somviikkeharmedher.rækkefølgenafkategorieroghjemlerer tilfældig. Meta videnskabeligtperspektiv: 1. Mankanstolepåresultatetafmetodiskvalidevidenskabeligeundersøgelser. 2. Mankanstolepåetresultat,nårmangevidenskabeligeundersøgelserpegerpådet. 3. Mankanstolepåprominenteforskeresfagligevurderinger. 4. Mankanstolepåfagligevurderinger,sommangeforskereindenfordetsammefelter enigeom. 5. Videnskabeligeundersøgelserersandsynliggørelseraffaktiskeforhold ikke endegyldigebeviserfordem. 6. Forskerebørkunudtalesigsomforskereogikkegivederespersonligeholdningertil kende. 7. Naturvidenskabenerkunétafflerevidensdomæner,somharbetydningforvalgaf fremtidigenergiforsyning. Naturvidenskabeligtperspektiv: 1. Detersværtforforskerneatfremskriveklimamæssigekonsekvenser. 2. Detervigtigtatsikrebiodiversitetafhensyntilevolutionen. 3. Vimenneskererårsagtil/medskyldigeidenstoremængdeCO2. Teknologiskperspektiv: 1. Manbørvælgedenteknologi,manharbedsterfaringmed. Side 5 Maya Høffding Nissen, tlf.:

6 2. Manbørvælgedenteknologi,derermestveludviklet. 3. Manbørvælgeenteknologi,derharetstortudviklingspotentiale. 4. Manbørvælgeenteknologimedenstorforsyningssikkerhed. 5. Manbørvælgedenteknologi,dergivermindstCO2udslip. 6. Manbørvælgeenteknologi,somikkeudgørensikkerhedsrisikoforbefolkningen. 7. Manbørvælgeteknologiefteromstændighederne,dvs.hvor,afhvemogtilhvad energienskalbruges. Økonomiskperspektiv: 1. Manbørvælgedenbilligsteløsning. 2. Manskalbrugesinepengeder,hvormanfårmestfordem. 3. Manbørvælgedenløsning,sompåsigterbilligst. 4. Manbørvælgeenløsning,somskaberdanskearbejdspladser. Sundhedsmæssigtperspektiv: 1. Detervigtigtatsikrebefolkningssundhedenvedatbegrænseforureningenafluft, vandogjord. 2. Detervigtigtatsikrebefolkningssundhedenvedatsikregiftfriefødevarer. 3. Detervigtigtatsikrebefolkningssundhedenvedatundgåradioaktivstråling. Socialt ogetiskperspektiv: 1. Manbørvægtebefolkningssikkerhedenhøjt. 2. Manbørsikreenenergipolitik,somikkeudbyttersærligegrupper,nationereller geografiskeområder. 3. Manbørsikre,atklodenerbeboeligforfremtidensmennesker. 4. Fremtidensmenneskerskalsikrespåligefodmednutidens,f.eks.medhensyntil radioaktivstråling. 5. Denenkelteborgerharpligttil ogetpersonligtansvarforatsikreetlavt energiforbrug. 6. Denenkelteborgerbørunderstøtteenbæredygtigudviklingviasinlivsstil. 7. Politikerneharetpersonligtansvarforatunderstøtteenbæredygtigudvikling. 8. Virksomhederbørarbejdeforenbæredygtiglivscyklus. 9. Vimenneskerbørsikrebiodiversitetenogikkehenfaldetilarts chauvinisme. Politiskperspektiv: 1. Manbørvælgedenløsning/energiform,befolkningenønsker. 2. Manbørvælgedenløsning/energiform,eksperterneanbefaler. 3. Eksperterindenformangeforskningsfelterbørinddragesivurderingenafhvilke energikilder,derskalsikrefremtidensenergiforsyning. 4. Manbørvælgeløsninger/energiformer,sompassertilpartietsideologi. 5. Manbørvælgeløsninger,somtilfredsstillerpartietskernevælgere. 6. Danmarkbørværeetforegangslandpåenergi,miljø ogklimaområdet. 7. Danmarkharetansvariforholdtildenglobaleklimasituation. 8. Manbørvælgeenløsning,somikkegiverproblemeraføkonomiskart. 9. Manbørvælgeløsninger,somikkegiverproblemerafpolitiskart. Side 6 Maya Høffding Nissen, tlf.:

7 10. Manbørvælgeenløsning,somikkegiverproblemerafsikkerhedsmæssigart. 11. Vibørtænkepå ogsikredanskeinteresser. 12. Landetsogbyernesinfrastrukturskalplanlægges,udvikles ogudbygges bæredygtigt. Juridiskperspektiv: 1. Borgereogvirksomhederskaloverholdelandetslove. 2. Borgereogvirksomhederskalfølgekommunenslokalplaner. 3. DanmarkskaloverholdeEU lovgivningen. 4. Danmarkskaloverholdeinternationalekonventionerogaftaler. Æstetiskperspektiv: 1. Detervigtigtatsikrelandskabetsnaturlighed. 2. Detervigtigtatsikre,atbyerneerindbydendeatboi. 3. Detervigtigtatsikre,atdebygninger,derrummerenergikilderne,faldergodtindi omgivelserne. 4. Detervigtigtatsikre,atforbrugernesenergiforbrugendeejendele,f.eks.boliger,biler, bådeogfly,haretbådefunktioneltogindbydendedesign. 5. Detervigtigt,atbefolkningenikkegeneresaflugt,lyd,lys,røgol.fraenergikilderneog deenergiforbrugendeejendele. Dennelistebørunderingenomstændighederudleveresidenneformtileleverne, menernetoptænktsometarbejdsredskabtiljer. LitteraturlistetilToulminsargumentationsmodel Eemeren,Fransvan;Grootendorst,Rob;Henkemans;FranciskaSnoeck(red.):Fundamentalsof ArgumentationTheory.MahwaNJ,LawrenceErlbaumAssociates,1996. Hegelund,Signe:Akademiskargumentation skrivoverbevisendeopgaverpådevideregående uddannelser.frederiksberg,samfundslitteratur,2000. Hegelund,Signe;Rienecker,Lotte;Jørgensen,PeterStray:Opgavensometargument.Hvordanlærervi destuderendeatargumenterevidenskabeligt? I:Rienecker,Lotte;Jørgensen,PeterStray: Opgaveskrivningpådevideregåendeuddannelser enlærerbog.frederiksberg, Samfundslitteratur,1999. Hegelund,Signe;Kock,Christian: AGoodPaperMakesaCase:TeachingAcademicWritingtheMacro ToulminWay.I:LennartBjørkm.fl.(red.):TeachingAkademicWritinginEuropeanHigher Education.Amsterdam,KluwerAcademicPublishers,2003. Heltberg,Eva;Kock,Christian:Skrivehåndbogen.København,Gyldendal,1997. Hendricks,VincentF.;Stjernfelt,Frederik:Talentanke omklarhedognonsensitænkningog Side 7 Maya Høffding Nissen, tlf.:

8 kommunikation.frederiksberg,forlagetsamfundslitteratur,2007. Hvass,Helle:MundtligtDansk.København,Gyldendal,2007. Jørgensen,Charlotte: Toulminsargumentationsmodel.I:Rørbech,Lone;Skyum_Nielsen,Peder (red.):retoriskfestskrift.u.s.dafoloforlag,1985. Jørgensen,Charlotte;Onsberg,Merete:Praktiskargumentation.3.Udgave.København,NytTeknisk Forlag,2008. Toulmin,Stephen.TheUsesofArgument.Cambridge,CambridgeUniversityPress,1958. Side 8 Maya Høffding Nissen, tlf.:

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE

EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE En positiv forskel der giver mangfoldighed Selvejende daginstitutioner drives på nogle områder efter samme regler som de kommunale daginstitutioner. Men

Læs mere

En spekulativ teori om hvad det vil sige at være en normal person

En spekulativ teori om hvad det vil sige at være en normal person En spekulativ teori om hvad det vil sige at være en normal person Introduktion Jeg har i længere tid gået og spekuleret over hvad dette egentlig vil sige; hvad vi mener når vi siger, at en person er normal

Læs mere

konklusioner det gode liv

konklusioner det gode liv Analysen har indtil nu haft fokus på kommunen, dens borgere og dens erhvervsliv. I dette afsnit fokuseres der igen på borgeren. Dette afsnit er dog anderledes, da det viser hvorvidt man som borger i Kommune

Læs mere

Godkendelse af Copydan Tekst & Node i henhold til ophavsretslovens 50, stk. 4, jf. 50, stk. 2 (Den Arnamagnæanske Kommission)

Godkendelse af Copydan Tekst & Node i henhold til ophavsretslovens 50, stk. 4, jf. 50, stk. 2 (Den Arnamagnæanske Kommission) Copydan Tekst & Node Bryggervangen 8 2100 København Ø Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 28. februar 2013 Godkendelse

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Hvis man vil have folk til at opføre sig ordentligt, skal man også behandle dem ordentligt

Hvis man vil have folk til at opføre sig ordentligt, skal man også behandle dem ordentligt KIRKENS KORSHÆRS NYHEDSBREV ODENSE EFTERÅRET 2014 Hvis man vil have folk til at opføre sig ordentligt, skal man også behandle dem ordentligt Denne overskrift så jeg i Kristeligt Dagblad, og den fik mig

Læs mere

Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter

Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter . Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter Introduktion I debatkonkurrencen mødes 2 hold med 3 deltagere og debatterer et emne foran et publikum og hinanden. Debattørernes rolle er at forfægte forskellige

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

Gode råd til den motiverede ansøgning

Gode råd til den motiverede ansøgning Gode råd til den motiverede ansøgning Mange uddannelsessteder vil gerne have, at kvote 2 ansøgere vedlægger en motiveret ansøgning (nogle steder også kaldet en levnedsbeskrivelse). Den motiverede ansøgning

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Den forberedende fase STAR har et bredt kendskab til relevante kandidater, der kan fungere som studenterrepræsentation

Den forberedende fase STAR har et bredt kendskab til relevante kandidater, der kan fungere som studenterrepræsentation Notat STAR De Studerendes Akkrediteringsråd Opsamling på de studerendes rolle i institutionsakkreditering Forud for mødet den 28. maj 2014, bad Akkrediteringsinstitutionen (AI) studenterrepræsentanterne

Læs mere

Grænser for Vækst. NOAHs Forlag

Grænser for Vækst. NOAHs Forlag Grænser for Vækst I løbet af de seneste 100 år er velstanden og det materielle forbrug i den rige del af verden steget eksplosivt. Vi lever i dag i en hidtil uset overflod og forventer endda, at velstandsvæksten

Læs mere

Matematikkens Dag Sund Matematik

Matematikkens Dag Sund Matematik Matematikkens Dag Forlaget Matematik Matematikkens Dag Redaktion Marikka Andreasen, Annette Lilholt, Finn Egede Rasmussen og Gert B. Nielsen Illustrationer og layout Marianne Kongsted Cordes Fotos Marianne

Læs mere

De gamle dyder om invariansen i ledelsesarbejdet

De gamle dyder om invariansen i ledelsesarbejdet De gamle dyder om invariansen i ledelsesarbejdet Alle taler om ledelse..... Denne artikel hævder, at de gamle ledelsesdyder stadigvæk har deres berettigelse, måske oven i købet i styrket anvendelse. Som

Læs mere

Tid for udvikling og uddannelse. TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser

Tid for udvikling og uddannelse. TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Tid for udvikling og uddannelse TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Uddannelse koster! Kære læser! Med denne lille folder vil vi gerne gøre opmærksom på, at uddannelse koster! Både i forhold til den

Læs mere

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Indledning Denne vejledning

Læs mere

Lad os plukke de lavthængende frugter OG FORBEDRE FOLKESKOLEN HER OG NU

Lad os plukke de lavthængende frugter OG FORBEDRE FOLKESKOLEN HER OG NU Lad os plukke de lavthængende frugter OG FORBEDRE FOLKESKOLEN HER OG NU Af Casper Strunge, MF I en tid hvor der diskuteres folkeskole som aldrig før, kunne man savne perspektiv på debatten. For et øjeblik

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Kommunerne og finansieringen i det nye beskæftigelsessystem: Cirklens kvadratur?

Kommunerne og finansieringen i det nye beskæftigelsessystem: Cirklens kvadratur? Kommunerne og finansieringen i det nye beskæftigelsessystem: Cirklens kvadratur? Asbjørn Sonne Nørgaard Center for Velfærdsstatsforskning Institut for Statskundskab Høring om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem,

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm

Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm Retorisk analyse af visuel politisk retorik JENS E. KJELDSEN Hvilke spørgsmål skal retorikken som videnskab og fag hjælpe os med at stille og med

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere