Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 stadfæstes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 stadfæstes."

Transkript

1 (Varmeforsyning) Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax KLAGE FRA Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. OVER Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 OM tilbageførelse af kapitaldannelse til forbrugerne J.nr TML EKN NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I SAGEN Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, dr.scient.adm. Ole Jess Olsen Professor, cand.jur. & ph.d. Michael Gøtze Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Direktør Per Søndergaard NÆVNETS AFGØRELSE Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 stadfæstes. Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. ved advokat Erik Hørlyck, MAQS Law Firm Advokatpartnerselskab, (herefter klager) har den 31. juli 2014 klaget over Energitilsynets afgørelse af 8. juli Ved afgørelsen fandt Energitilsynet bl.a., at forskellen på 15,05 mio. kr. mellem klagers indskudskapital (fri egenkapital) pr. marts måned 1981 og den i priseftervisningerne anførte indskudskapital var udtryk for en kapitaldannelse, der skulle tilbageføres til forbrugerne, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4, jf. 20, stk. 1 og 2. Sagens baggrund Energitilsynet iværksatte i 2010 en gennemgang af budgetter og regnskaber for 20 fjernvarmeværker, herunder klager. På baggrund heraf, samt på baggrund af den af klager i 2012 foretagne selvevaluering for årene afgav Energitilsynet en tilkendegivelse af 11. april 2014 vedrørende klagers priser og regnskabstekniske forhold samt omkostninger relateret til Sønderborg Kraftvarmeværk I/S. På baggrund af den efterfølgende forhandling mellem klager og Energitilsynet traf Energitilsynet den påklagede afgørelse af 8. juli 2014.

2 Ved ikrafttrædelsen af den første varmeforsyningslovs 1 prisbestemmelser den 1. marts 1981 blev alle eksisterende varmeforsyningsvirksomheder underlagt en prismæssig regulering (hvile-i-sig-selv-princippet). Ifølge Energitilsynets praksis kan varmeforsyningsvirksomheder herefter alene råde over den indskudskapital (fri egenkapital) som bestod den 1. marts Ved afgørelsen af 8. juli 2014 fandt Energitilsynet bl.a., at et beløb på 15,05 mio. kr., som fremkom ved forskellen mellem klagers indskudskapital (fri egenkapital) pr. marts måned 1981 med tillæg af medlemsindskud indtil maj måned 1985, i alt 27,45 mio.kr, og den i priseftervisningerne anførte indskudskapital på 42,5 mio.kr., udgjorde en kapitaldannelse, som det ikke kunne dokumenteres vedrørte indskudskapital. Beløbet skulle derfor ifølge Energitilsynet tilbageføres til forbrugerne. Klager påklagede afgørelsen til Energiklagenævnet den 31. juli Side 2 af 14 Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 omhandler en lang række andre forhold vedrørende klagers priser og regnskabstekniske forhold samt omkostninger relateret til Sønderborg Kraftvarmeværk I/S. Klager har alene påklaget den del af Energitilsynets afgørelse, der vedrører spørgsmålet om tilbageførelse af kapitaldannelse på 15,05 mio. kr. (opgørelse af indskudskapital). De resterende dele af Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 er ikke påklaget til Energiklagenævnet og vil derfor ikke blive behandlet i denne afgørelse. Den påklagede afgørelse Af Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 fremgår bl.a. følgende: [ ] 3. Kapital indskudt ved beslutning Af jeres priseftervisninger fremgår en kapital indskudt ved beslutning på tkr. I bilag til jeres mail af 18. marts 2011 er oplyst, at denne kapital er sammensat således: Sønderborg Fjernvarme - Egenkapital pr Indskud fra medlemmerne til Overført konjunkturafskrivningsfond Grundafgift Indskud stikledninger A conto indskud overført til modregning i debitorer Reservefond opløst Ændring anvendt regnskabspraksis 2003 I alt tkr tkr tkr. 213 tkr tkr tkr tkr. 206 tkr tkr. 1 Lov nr. 258 af 8. juni 1979 om varmeforsyning.

3 Jeres revisor har i mail af 20. december 2010 oplyst, at I havde en indskudskapital pr. marts 1981 på tkr. Dette er i jeres revisors mail af 17. januar 2011 uddybet således: Sønderborg Fjernvarme - Egenkapital pr Konjunkturfond Kurstab og indskud aktiveret Korrigeret egen-(indskuds-)kapital Ulkebøl Varmeværk - Egenkapital pr Kurstab og reservefondsindskud aktiveret Korrigeret egen-(indskuds-)kapital I alt tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr. Side 3 af 14 På mødet den 2. juni 2014 har I bekræftet, at der som oplyst i mail af 18. marts 2011 (jf. ovenfor), er indgået medlemsindskud frem til : Indskud fra medlemmerne til tkr. I har den 18. januar 2011 fremsendt kopi af Sønderborg Fjernvarmes regnskab pr. 31. maj 1981 og Ulkebøl Varmeværks årsregnskab pr. 30. september I har samtidig fremsendt kopi af korrespondance med Gas- og Varmeprisudvalget fra 1984 og 1985 bl.a. vedr. en forbrugerklage. Heraf fremgår det, at I til og med 1981/82 havde foretaget konjunkturafskrivninger, der ikke var modregnet i afskrivningsgrundlaget, men henlagt til en konsolideringsfond, og at I pr ville overføre konsolideringsfonden til egenkapitalen. Gas- og Varmeprisudvalget meddelte 7. marts 1984, at man ikke på indeværende tidspunkt finder anledning til at foretage videre i sagen. I revisionsberetning af 6. november 2012 har jeres selvevalueringsrevisor anført, at indskudskapital i 1981 udgjorde tkr. og anbefalet, at selskabet tager kontakt til Energitilsynet for en afklaring af, hvorvidt og i givet fald hvordan forskellen på tkr skal tilbageføres til forbrugerne. I jeres selvevaluering henviser I som kommentar hertil til den åbne sag i Energitilsynet. I jeres brev af 23. maj 2014 som svar på tilkendegivelsen anfører I, at

4 Forskellen mellem indskudskapital pr og indskudskapital pr udgør tkr. og kan hovedsagelig henføres til tilgang konjunkturfond og indskud tilslutningsafgifter i perioden til I henviser endvidere til en korrespondance med sekretariatet for Gas- og Varmeprisudvalget fra I brev fra KPMG C. Jespersen af , der henviser til et brev af fra Gas- og Varmeprisudvalget, anføres således: Efter aftale med forretningsfører Steffen Moe, Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. fremsendes hermed en redegørelse for den regnskabsmæssige behandling af tilslutningsafgifter i årsregnskabet for Sønderborg Fjernvarme. Tilslutningsafgifter er hidtil passiveret på en særlig konto under egenkapital, hvilket vi af Deres skrivelse af 2. juli d.å. forstår ikke kan accepteres. Vi har aftalt med forretningsføreren for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. at forholdet bringes i overensstemmelse med Energiministeriets bekendtgørelse af 19/ , ved udarbejdelsen af årsregnskabet for1991/1992. Såfremt De måtte have nogen spørgsmål, står vi gerne til Deres rådighed. Side 4 af 14 Endvidere har I fremsendt kopi af uddrag af note til årsregnskab 1991/92, hvoraf det fremgår, at egenkapitalen pr (inkl. overførsel til næste år på 53 tkr.) var var på tkr. efter, at Medlemmers indskud fra tkr. er overført til modregning i anlægsaktiver, gadeledninger. I har i jeres svarbrev af 23. maj 2014 videre anført: Da Gas- og Varmeprisudvalget i 1992 har rettet henvendelse til Sønderborg Fjernvarme vedrørende indskudskapitalen og da der som følge heraf er foretaget reguleringen i årsregnskabet for 1991/92, således at indskudskapitalen på tkr. er i overensstemmelse med gældende regler anser Sønderborg Fjernvarme bekendtgørelse af 19/ som overholdt og har medtaget denne indskudskapital på følgende års priseftervisninger, der er indsendt til Energitilsynet. Ud over ovenfor citerede brev af fra KPMG C. Jespersen har der ikke kunnet skaffes oplysninger om, hvorvidt der har været yderligere kommunikation mellem Sønderborg Fjernvarme og Gas- og Varmeprisudvalgets sekretariat om ovennævnte sag. Sekretariatet har desværre ikke haft mulighed for at hjælpe jer med en kopi af brevet af fra Gas- og Varmeprisudvalget eller af eventuelle andre dokumenter på journal nr. 1: MEL, jf. mail fra jeres revisor af 17. oktober 2013, da denne sag ikke findes i Energitilsynets arkiver.

5 I jeres høringssvar på udkastet til afgørelse af 7. juli 2014 oplyser I, at I fortsat er af den overbevisning der i forbindelse med årsregnskaber 1992 blev foretaget en regulering af indskudskapitalen, således at denne er i overensstemmelse med gældende regler. Som det fremgår af vurderingen nedenfor, finder sekretariatet ikke, at den i 1992 foretagne regulering har bragt forholdet i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. Vurdering Med ikrafttrædelsen af varmeforsyningsloven den 1. marts 1981 indførtes hvile-i sig-selv-princippet, der betød, at virksomhedens kapital pr. ikrafttrædelsesdatoen kunne videreføres, men at der efter denne dato ikke måtte opbygges yderligere kapital, bortset fra indskud ved beslutning iflg. virksomhedens vedtægter. Side 5 af 14 For så vidt angår tilslutningsbidrag gælder det, at de udgør en del af forbrugernes bidrag til finansiering af værkets produktions- og ledningsanlæg. Tilslutningsbidragene er en pris i leveringsforholdet og er således ikke indskudskapital, men kapital, der er akkumuleret via priserne. Når tilslutningsbidrag placeres på kapitalkontoen, kommer forbrugerne til at betale anlægget to gange, dels ved indbetaling af tilslutningsbidraget, dels ved afskrivninger af anlægget over priserne. Tilslutningsbidrag og konjunkturfonds placering på kapitalkontoen findes urimelig, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4, og i strid med varmeforsyningslovens 20, stk. 1 og 2. Der er endvidere ikke belæg for, at Energitilsynet i 1992 har accepteret den ukorrekte behandling af tilslutningsbidrag og konjunkturfond. Energitilsynet kunne muligvis som led i sit tilsyn med varmeforsyningsvirksomhederne på et tidligere tidspunkt have foretaget en undersøgelse af Sønderborg Fjernvarmes budgetter og regnskaber, ligesom værket eller dets revisor kunne være blevet opmærksom på problemstillingen. Dette ændrer dog ikke ved det forhold, at beløbene efter varmeforsyningsloven ikke har kunnet henføres til indskudskapitalen, jf. Energiklagenævnets afgørelse af 17. juni 2010, J.nr.: vedr. Grenaa Varmeværk A.m.b.a. Sekretariatet anser på det foreliggende grundlag derimod ikke det beløb på tkr., der, jf. opgørelsen ovenfor, fremgår som egenkapital pr. 30/5

6 1981, med tillæg af medlemsindskud efter denne dato på tkr., i alt tkr., som udtryk for en kapitaldannelse. Efter gældende regler opgør og godkender Energitilsynet ikke forsyningsvirksomheders indskudskapital. Opgørelse af indskudskapital forekommer kun i sager, hvor der er tale om, at en varmeforsyning anmoder om Energitilsynets tilladelse til at indregne forrentning af indskudskapitalen i priserne, jf. VFL 20, stk. 2, jf. i øvrigt nedenfor om forrentning af indskudskapital. Det resterende beløb på tkr., der i jeres eftervisninger er anført som indskudskapital, skal, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4, jf. 20, stk. 1 og 2, tilbageføres til forbrugerne. [ ] Oplysninger afgivet af klager under Energiklagenævnets behandling af sagen Klagers revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, har i forbindelse med indgivelse af klage til Energiklagenævnet udarbejdet et notat af 10. september 2014, der indeholder en nærmere regnskabsundersøgelse af det i sagen omhandlede beløb på 15,05 mio. kr. Side 6 af 14 Ifølge notatet, der bl.a. tager udgangspunkt i klagers regnskab for 1980/81 og regnskabsbalancerne fra 31. maj 1983 og 31. maj 1984, udgøres 8,96 mio. kr. af indbetalte tilslutningsafgifter, der er indbetalt før marts Ifølge klagers daværende praksis for aflæggelse af årsregnskab blev medlemmers indbetalinger af tilslutningsafgifter modregnet i omkostningerne for nyanlæg og nettoværdien blev afskrevet. Beløbet blev ikke tillagt egenkapitalen. Denne regnskabspraksis blev ændret i årsregnskabet for 1983/84, hvor medlemmernes indbetalinger af tilslutningsafgifter blev tillagt egenkapitalen med 10,08 mio. kr. og omkostningerne for nyanlæg blev forøget med 10,08 mio. kr. Differencen på 1,12 mio. kr. mellem de 10,08 mio. kr. og de 8,96 mio. kr. udgøres ifølge notatet af tilslutningsafgifter, der er indbetalt efter marts Det resterende beløb på 4,97 mio. kr. (15,05 mio. kr. med fradrag af 8,96 mio. kr. og 1,12 mio. kr.) vedrører ifølge notatet ikke indbetalinger af tilslutningsbidrag. Gas- og Varmeprisudvalgets tidligere behandling af spørgsmål vedrørende klagers indskudskapital Det fremgår af sagens oplysninger, at det tidligere Gas- og Varmeprisudvalg (nu Energitilsynet) tidligere har haft behandlet visse spørgsmål med relation til klagers egenkapital.

7 På baggrund af en henvendelse fra Sønderborg Kommune rettede Gas- og Varmeprisudvalget således henvendelse til klager ved brev af 2. november 1983 og anmodede om en nærmere redegørelse for klagers afskrivningsgrundlag. Det fremgår af klagers besvarelse af 15. november 1983, at klagers konjunkturafskrivninger ikke var blevet modregnet i afskrivningsgrundlaget, men var blevet henlagt til en konsolideringsfond. Ved brev af 20. december 1983 anmodede Gas- og Varmeprisudvalget klager om bl.a. at oplyse, hvad konsolideringsfondens midler skulle bruges til. Af klagers svar af 12. januar 1984 fremgår, at konsolideringsfonden påtænktes overført til egenkapitalen. På den baggrund meddelte Gas- og Varmeprisudvalget ved brev af 7. marts 1984, at udvalget ikke fandt anledning til at foretage sig yderligere i sagen. På baggrund af en klage af 14. november 1984 fra en varmeforbruger rettede Gas- og Varmeprisudvalget på ny henvendelse til klager, der ved brev af 24. juni 1985 oplyste til udvalget, at konsolideringsfonden ved regnskabsaflæggelsen for 1983/84 var blevet overført til egenkapitalen. Side 7 af 14 Klager har endvidere til brug for Energitilsynets behandling af sagen indsendt kopi af et brev af 16. juli 1992 til Gas- og Varmeprisudvalget fra revisionsfirmaet KPMG C. Jespersen på vegne af klager. I brevet henvises til et brev fra Gas- og Varmeprisudvalget af 2. juli 1992 (journalnummer 1: MEL), hvorved udvalget skulle have anmodet om en redegørelse for den regnskabsmæssige behandling af tilslutningsafgifter i klagers årsregnskab. Det fremgår af revisionsfirmaet KPMG C. Jespersens brev, at tilslutningsafgifter hidtil var passiveret på en særlig konto under egenkapital. Gas- og Varmeprisudvalget skulle angiveligt i brevet af 2. juli 1992 have meddelt klager, at dette ikke kunne accepteres. Revisionsfirmaet KPMG C. Jespersen meddelte derfor Gasog Varmeprisudvalget, at forholdet ville blive bragt i overensstemmelse med de gældende regler ved udarbejdesen af årsregnskabet for 1991/92. Hverken klager eller Energitilsynet er i besiddelse af Gas- og Varmeprisudvalgets brev af 2. juli 1992 eller øvrige dokumenter i relation til sagen med journalnummer 1: MEL. Energitilsynet har oplyst, at afgørelser fra det tidligere Gas- og Varmeprisudvalg er kasseret i overensstemmelse med Rigsarkivets kassationsregler. Af en note til klagers årsregnskab 1991/92 fremgår, at egenkapitalen pr. 31. maj 1992 (inkl. overførsel til næste år) var på 42,5 mio. kr., efter at 7,83 mio. kr. (medlemmers indskud fra 1. juni maj 1991) var modregnet anlægsaktiverne. Klagers synspunkter og bemærkninger Det er klagers opfattelse, at Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 skal ændres, således at klager alene skal tilbageføre 1,12 mio. kr. (tilslutningsafgifter

8 indbetalt efter marts 1981) eller maksimalt 6,09 mio. kr. (1,12 mio. kr. for tilslutningsafgifter indbetalt efter marts 1981 og 4,97 mio. kr. som det maksimale beløb af den post, der ikke vedrører tilslutningsafgifter). Klager har til støtte herfor navnlig anført følgende: Det fremgår af notatet af 10. september 2014 fra Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, at 8,96 mio. kr. ud af de 15,05 mio. kr. udgøres af tilslutningsafgifter, som er indbetalt før marts Det fremgår af Energiklagenævnets afgørelse af 17. juni 2010 (journalnummer ), at varmeværkerne før ikrafttrædelsen af varmeforsyningslovens prisbestemmelser den 1. marts 1981 frit kunne disponere over tilslutningsbidrag. Konsekvensen heraf må være, at der ikke i varmeforsyningslovens 21, stk. 4, jf. 20, stk. 1 og 2, er grundlag for at kræve tilbageførsel af dette beløb til forbrugerne. Side 8 af 14 Det kan ikke i relation til de 8,96 mio. kr. have betydning, at klager oprindeligt bogførte beløbet som modregning på anlægskontoen og først efterfølgende overførte beløbet til egenkapitalen. Disse dispositioner var lovlige og i overensstemmelse med årsregnskabsloven på daværende tidspunkt. Det bør ikke påvirke klagers retsstilling, at beløbet først blev tillagt egenkapitalen i 1983/84, når beløbet i overensstemmelse med reglerne kunne have været tillagt egenkapitalen før marts Det anerkendes, at beløbet på 1,12 mio. kr. skal tilbageføres til forbrugerne, idet beløbet udgøres af tilslutningsafgifter, der er indbetalt efter marts For så vidt angår de resterende 4,97 mio. kr. er det givet, at dette beløb ikke vedrører tilslutningsafgifter. Det er imidlertid uklart, hvad beløbet i øvrigt vedrører, og hvordan dette restbeløb fremkommer. Der er tale om dispositioner, der kan ligge mere end 30 år tilbage i tiden, og det er ikke muligt på baggrund af det hos klager eller Energitilsynet arkiverede materiale at komme til en nærmere afklaring vedrørende dette beløb. Energitilsynets årelange passivitet må dog indebære, at den deraf følgende bevisusikkerhed skal komme klager til gode. Det daværende Gas- og Varmeprisudvalg vendte aldrig tilbage efter modtagelse af revisionsfirmaet KPMG C. Jespersens brev af 16. juli 1992, ligesom udvalget aldrig har reageret på, at klagers egenkapital i årsregnskabet for 1991/92 blev reguleret til 42,5 mio. kr. Energitilsynet har heller aldrig reageret på, at egenkapitalen på de 42,5 mio. kr. har fremgået af alle klagers efterfølgende priseftervisninger. Klager har på den baggrund med rette kunne betragte forholdet vedrørende egenkapitalen som bragt i orden, og klager har indrettet sig herefter.

9 Energitilsynets udtalelse til sagen Det er Energitilsynets opfattelse, at tilsynets afgørelse af 8. juli 2014 bør stadfæstes. Energitilsynet har ved af 9. oktober 2014 fremsendt bemærkninger til klagen. Energitilsynet har navnlig anført følgende: I henhold til Energitilsynets praksis opgøres indskudskapital som den initiale indskudskapital med korrektion for nye indskud fra ejere, udlodning til ejere og den af Energitilsynet tiltrådte forrentning af indskudskapital, som fortsat er indestående i virksomheden Udover egenkapitalen i regnskabet fra 1981, kan virksomheder stiftet før 1. marts 1981 anvende et såkaldt administrationsgrundlag ved opgørelsen af den initiale indskudskapital. Grundlaget for den initiale indskudskapital er i klagers tilfælde egenkapitalen i år Da den bogførte egenkapital for klager og Ulkebøl Varmeværk i 1981 sammenlagt udgjorde 24,44 mio.kr., og der efter det oplyste alene er indgået indskud svarende til 3,00 mio. kr., kan indskudskapitalen alene af den grund ikke overstige mio. kr. Som følge heraf må det resterende beløb (15,05 mio. kr.) nødvendigvis tilbageføres til forbrugerne. Side 9 af 14 Efter fast praksis fragår engangsbidrag (fx investeringsbidrag, tilslutningsbidrag) varmeforsyningsvirksomhedens anlægssaldo. Alternativt indtægtsføres bidragene fuldt ud i det år, de vedrører. Energitilsynet er derfor enigt med klager i, at det beløb, der vedrører tilslutningsafgifter indbetalt efter 1981 (1,12 mio. kr.), ikke kan indgå i indskudskapitalen, og at beløbet skal tilbageføres til forbrugerne. For så vidt angår de 8,96 mio. kr., der ifølge klager vedrører tilslutningsafgifter indbetalt før marts 1981, finder Energitilsynet, at hverken det forhold, at engangsbidrag kunne have været tillagt og betragtet som indskudskapital, eller at engangsbidrag, der er indbetalt frem til 1981 efterfølgende er blevet overført til egenkapitalen, ændrer ved den kapital, der lovligt kan opgøres som initial indskudskapital. Der henvises herved til de måder, hvorpå den initiale indskudskapital kan opgøres. Det er således virksomhedens kapital ved prisreguleringens ikrafttræden, dvs. 1. marts 1981, der kan videreføres. Med hensyn til restbeløbet på 4,97 mio. kr., der ifølge notatet ikke vedrører indbetalte tilslutningsafgifter, bemærker Energitilsynet, at der ikke kan redegøres for beløbet. Der må som minimum kunne redegøres for, samt fremlægges nødvendig dokumentation, hvis et beløb skal kunne anses som indskudskapital.

10 Energitilsynet finder ikke, at det kan have betydning for opgørelsen af indskudskapitalen, og hermed det beløb, der skal tilbageføres til forbrugerne, at Gas- og Varmeprisudvalget ikke besvarede brevet af 16. juli 1992 fra KPMG C. Jespersen. Gas- og Varmeprisudvalget (senere Energitilsynet) opgør og godkender ikke varmeforsyningsvirksomheders indskudskapital, medmindre virksomheden anmoder om tilladelse til at indregne forrentning af indskudskapital, hvilket ikke var tilfældet i sagen fra Med henvisning til Energiklagenævnets afgørelse af 17. juni 2010 (j.nr ) kunne Energitilsynet, klager eller revisor på et tidligere tidspunkt have bragt forholdet vedrørende indskudskapitalen i orden. Det ændrer imidlertid ikke ved, at det overskydende beløb (15,05 mio. kr.) ikke kan henføres til indskudskapitalen. At Gas- og Varmeprisudvalgets sekretariat i 1992 har haft en sag med den regnskabsmæssige behandling af tilslutningsafgifter og disses opgørelse under en særlig konto under egenkapitalen indebærer i øvrigt ikke, at der dermed kunne antages at foreligge en stillingtagen til og godkendelse af den samlede opgørelse af varmeværkets egenkapital/indskudskapital. Det er og bliver varmeforsyningsvirksomhedens ansvar at overholde varmeforsyningslovens regler, samt have den tilstrækkelige dokumentation for korrektheden af de beløb, der er angivet i virksomhedens anmeldelser til Energitilsynet, for så vidt angår indskudskapitalen, såvel som de øvrige poster, der anmeldes til Energitilsynet. Side 10 af 14 Retsgrundlaget Varmeforsyningsloven 2 regulerer bl.a., hvilke omkostninger kollektive varmeforsyningsanlæg mv. kan indregne i priserne. Af varmeforsyningslovens 20, stk. 1, fremgår følgende: [ ] Priser 20. Inden for de i 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraft-varme-værker med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energispareaktiviteter efter 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og un- 2 Bekendtgørelse nr af 24. november 2014 af lov om varmeforsyning med senere ændringer.

11 derskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-14, 20 a, stk. 7, og 20 b. [ ] Efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4, kan Energitilsynet vurdere tariffer mv. og evt. give pålæg, såfremt et urimeligt forhold ikke gennem forhandling kan bringes til ophør. Af varmeforsyningslovens 21, stk. 4, fremgår således følgende: [ ] 21. Stk. 4. Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser. [ ] Side 11 af 14 Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Ved ikrafttrædelsen af den første varmeforsyningslovs 3 prisbestemmelser den 1. marts 1981 blev alle eksisterende varmeforsyningsvirksomheder underlagt en prismæssig regulering (hvile-i-sig-selv-princippet). Da der ikke i loven eller forarbejderne hertil er grundlag for at antage, at loven skulle have ekspropriativ virkning, anses værdien af varmevirksomhederne som helhed ved reguleringens ikrafttrædelse som indskudt i hvile-i-sig-selv-selskaberne. Bl.a. på baggrund af to notater udarbejdet af Kammeradvokaten 4 er det Energitilsynets praksis, at varmeforsyningsvirksomheder alene kan råde over den indskudskapital (fri egenkapital) som bestod den 1. marts For varmeforsyningsvirksomheder stiftet før ikrafttrædelsen af varmeforsyningslovens prisbestemmelser den 1. marts 1981 kan indskudskapitalens størrelse i relation til varmeforsyningslovens prisbestemmelser ifølge Energitilsynets praksis opgøres på to forskellige måder. For det første kan et varmeforsyningsselskab, der har dokumentation i form af et eksisterende revideret regnskab fra 1. marts 1981, som udgangspunkt lægge egenkapitalen heri til 3 Lov nr. 258 af 8. juni 1979 om varmeforsyning. 4 Kammeradvokatens notat af 27. februar 2004 til Energitilsynet Vedr. spørgsmålet om fri og bunden egenkapital efter varmeforsyningsloven og Kammeradvokatens Notat om opgørelse af fri egenkapital i varmeforsyningslovens forstand og forholdet til begrebet indskudskapital af 21. september 2006.

12 grund for opgørelse af indskudskapitalen. Dette skyldes, at egenkapitalen er differencen mellem aktivernes værdi og virksomhedens gæld. For det andet kan et varmeforsyningsselskab vælge at anvende det såkaldte administrationsgrundlag og den dertil hørende komponentliste med levetider og anskaffelsespriser i 1981 på en række fjernvarmekomponenter som grundlag for beregningen af aktivernes værdi ud fra genanskaffelsespriser. Uanset hvilket grundlag varmeforsyningsvirksomheden anvender til opgørelsen af indskudskapitalen, skal grundlaget kunne dokumenteres. Energiklagenævnet kan tiltræde Energitilsynets praksis med hensyn til de overordnede metoder til opgørelse af indskudskapital for varmeforsyningsvirksomheder stiftet før ikrafttrædelsen af varmeforsyningslovens prisbestemmelser den 1. marts Det er således Energiklagenævnets opfattelse, at indskudskapital i relation til varmeforsyningslovens prisbestemmelser skal forstås som den kapital, ejerne har indskudt i varmeforsyningsvirksomheden, evt. med tillæg af den af Energitilsynet godkendte forrentning, som ejerne har ladet stå i virksomheden, med fradrag af tab og udlodninger. Side 12 af 14 Grundlaget for opgørelsen af indskudskapitalen i relation til varmeforsyningslovens prisbestemmelser er i klagers tilfælde egenkapitalen i år Det er Energiklagenævnets opfattelse, at det er den bogførte og dermed dokumenterede egenkapital for året 1981, der skal lægges til grund for opgørelsen. Den var for klagers vedkommende 24,44 mio. kr., plus de indgåede tilskud på 3,00 mio. kr., i alt 27,45 mio. kr. At et beløb på 8,96 mio. kr., der ifølge klager vedrører tilslutningsafgifter indbetalt før marts 1981, eventuelt kunne have været tillagt indskudskapitalen pr. 1. marts 1981, og efterfølgende på klagers foranledning er blevet det i 1983/84, ændrer efter Energiklagenævnets opfattelse ikke ved, at den relevante opgjorte indskudskapital pr. 1. marts 1981 alene kan anses for at udgøre 24,44 mio.kr., plus de indgåede tilskud på 3,00 mio. kr., i alt 27,45 mio. kr. For så vidt angår beløbet på 4,97 mio. kr. bemærker Energiklagenævnet, at klager hverken har kunnet dokumentere eller redegøre for, hvad dette beløb dækker over. Allerede af den grund kan beløbet ikke anses for indskudskapital pr. 1. marts Det er på denne baggrund Energiklagenævnets opfattelse, at den forøgelse på 15,05 mio. kr., der er sket af klagers indskudskapital, er udtryk for en urime- 5 Jf. herved også Energiklagenævnets afgørelse af 9. november 2010 (j.nr ) og Energiklagenævnets afgørelse af 17. juni 2010 (j.nr ). Afgørelserne kan læses på Energiklagenævnets hjemmeside under fanebladet Afgørelser.

13 lig kapitaldannelse i strid med varmeforsyningslovens 20, stk.1, hvorfor beløbet skal tilbageføres til forbrugerne, jf. 21, stk. 4. På baggrund af sagens oplysninger og de foreliggende dokumenter er det endvidere Energiklagenævnets opfattelse, at det ikke kan lægges til grund, at det daværende Gas- og Varmeprisudvalg skulle have godkendt klagers opgørelse af indskudskapitalen, ligesom det heller ikke kan lægges til grund, at Energitilsynet stiltiende skulle have accepteret klagers opgørelse ved ikke at reagere på klagers indsendte priseftervisninger, hvoraf fremgår, at indskudskapitalen er 42,5 mio. kr. Energiklagenævnet finder ligeledes ikke, at klager på baggrund af korrespondancen med Gas- og Varmeprisudvalget og indsendelsen af de efterfølgende mange priseftervisninger har kunnet have en berettiget retlig forventning om, at klagers opgørelse af indskudskapitalen på 42,5 mio. kr. var i overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler. Energiklagenævnet har herved navnlig lagt vægt på, at hverken Gas- og Varmeprisudvalget eller Energitilsynet skal opgøre eller godkende varmeforsyningsvirksomhedernes indskudskapital. Dette er alene aktuelt for tilsynsmyndighederne i forbindelse med en anmodning om tilladelse til at indregne forrentning af indskudskapitalen, hvilket ikke har været tilfældet for klagers vedkommende. Side 13 af 14 Energiklagenævnet stadfæster herefter Energitilsynets afgørelse af 8. juli Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 stadfæstes. Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den 20. april Afgørelsen er truffet i henhold til varmeforsyningslovens 26, stk. 1. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter varmeforsyningsloven eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt pågældende.

14 Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 4. På nævnets vegne Poul K. Egan Nævnsformand /Ulla Østergaard Specialkonsulent Side 14 af 14

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 9. maj 2007 forhandlingsløsning efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyningen) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Brdr. Hartmann A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 16. september 2003 flyttegebyr Formand, professor cand. jur. Christen Boye Jacobsen Fhv. Overingeniør, cand.

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...]

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] Formand, cand.jur.

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde.

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. NOTAT Næstved, den 17. januar 2014 Version 2 Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. Indledning Vi har den 30-12-2013 modtaget en afrapportering fra Energitilsynet vedrørende revisor

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015. Til: [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. XXX) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frede Gundberg, Roskilde over Energitilsynet af 15. marts 2005 Regler for dispensation i forbindelse med opkrævning af afkølingstarif i Roskilde Kommunes varmeforsyning. (Genoptagelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Energitilsynets besvarelser af klagers henvendelser Brørup Fjernvarme A.m.b.a. s opkrævning af et investeringsbidrag

Energitilsynets besvarelser af klagers henvendelser Brørup Fjernvarme A.m.b.a. s opkrævning af et investeringsbidrag (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM [XXX] Energitilsynets besvarelser

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S.

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S. Til: Brødrene Hartmann A/S Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Energitilsynet Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Formål: Forbrugerbeskyttelse Prisbestemmelserne skal hindre at en monopolsituation ikke udnyttes Prisfastsættelse

Læs mere

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen 1. april 2014 Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen Sekretariatet har i 2013 gennemgået virksomhedernes selvevalueringer. Gennemgangen har omfattet

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Elforsyning) Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Energitilsynet af 16. maj 2007 betingelserne for Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsynings overtagelse af Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012 Kommunal omdannelse af fjernvarme-afdelinger til selvstændige selskaber Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet Indledning (beskrivelse af problemstillingen) Kommunale fjernvarmeforsyninger

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 24. marts 2015.

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 24. marts 2015. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Dansk Fjernvarme OVER Energistyrelsens

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 29. november 2006 afvisning af klage over varmeregning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Hirtshals Fjernvarme over Energitilsynet af 7. juni 2004 Udtrædelsesgodtgørelse fra Hirtshals Fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Hundested Varmeværk

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 (Elforsyning) Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse.

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA En række lejere repræsenteret ved

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 22. august 2006 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 22. august 2006 stadfæstes. (Varmeforsyning) Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. august 2006 påbud om tilbageførelse af Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. s overdækning til varmeforbrugerne Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012 [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse afslag

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 13. oktober 2000 fra

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 13. oktober 2000 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0019 HJD Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form A F G Ø R

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a. [XX] Afgørelsen offentliggøre i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger Odsherred Varme A/S fremsendte herefter ved e-mail af 27. september 2012 et forslag til Energitilsynet, hvorefter der i afregningen for 2012 ville blive afregnet med 817 kr./kwh. Dette var beregnet som

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere