Justitsministeriet Lovafdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justitsministeriet Lovafdelingen"

Transkript

1 Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven (strafskærpelsesloven) blev der gennemført en række ændringer af straffeloven, der havde til formål at skærpe straffene for bl.a. vold, voldtægt, seksuelt misbrug af børn, uagtsom betydelig legemsbeskadigelse, uagtsomt manddrab og fareforvoldelse i forbindelse med spirituskørsel eller særlig hensynsløs kørsel, brugstyveri af motorkøretøjer og menneskesmugling mv. Loven trådte i kraft den 8. juni Justitsministeren tilkendegav under behandlingen af lovforslaget, at Justitsministeriet ville anmode Rigsadvokaten om nøje at følge retspraksis i sager om bl.a. vold og voldtægt med henblik på at kunne belyse udviklingen i strafniveauet efter lovens ikrafttræden. Rigsadvokaten afleverede den 20. januar 2004 seks redegørelser til Justitsministeriet om straffene på de områder, der er omfattet af strafskærpelsesloven. Redegørelserne byggede på de udtalelser, som de regionale statsadvokater var kommet med, samt en gennemgang af de forelagte sager på de enkelte områder. Undersøgelserne fra januar 2004 vedrørende straffene i sagerne om voldtægt og sager om overtrædelse af straffelovens 222 viste, at strafskærpelsen måtte anses at være slået igennem i de fleste sager. Der var dog blandt de undersøgte også eksempler på straffe, som efter Rigsadvokatens opfattelse måtte anses for at være i underkanten af det tilsigtede strafniveau efter strafskærpelsen i For så vidt angår straffene i voldssagerne viste undersøgelsen, at der i Slotsholmsgade 10 Telefon: E-post: 1216 København K Telefax: Internet:

2 vidt omfang var taget højde for strafskærpelsen, men at det også var tvivlsomt, om strafskærpelsen havde medført forhøjede straffe i et antal konkrete sager, ligesom der i en del sager var udmålt en straf, hvor der ikke kunne antages at foreligge en forhøjelse med en tredjedel i forhold til de hidtidige straffe. Justitsministeriet anmodede på den baggrund ved skrivelse af 14. maj 2004 Rigsadvokaten om at afgive en fornyet redegørelse om udviklingen i strafniveauet i sager om straffelovens , straffelovens 216 og straffelovens 222 efter ca. et års forløb. Rigsadvokaten iværksatte herefter en ordning, hvorefter der skulle ske indberetning af domme vedrørende voldtægt og overtrædelse af straffelovens 222 i perioden fra den 1. marts 2004 til udgangen af december Med hensyn til voldssagerne skulle en række udvalgte politimestre udfylde skemaer vedrørende alle ikke ankede byretsdomme afsagt i perioden fra den 1. marts 2004 til udgangen af oktober På dette grundlag og på baggrund af afsagte landsretsdomme i 2004 skulle de regionale statsadvokater og de nævnte politimestre afgive udtalelser om strafudmålingen i voldssager i Rigsadvokaten har den 7. juni 2005 afleveret tre redegørelser til Justitsministeriet om straffene i voldssager, i voldtægtssager og i sager om overtrædelse af straffelovens 222. Redegørelserne bygger på ovennævnte indberetningsordninger og de udtalelser, som de regionale statsadvokater og de nævnte politimestre er kommet med. Nedenfor gennemgås i hovedtræk konklusionerne af de enkelte redegørelser i relation til strafskærpelsesloven fra Justitsministeriets indstilling er under pkt Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens vold, kvalificeret vold og vold under særdeles skærpende omstændigheder Ved strafskærpelsesloven blev strafferammen i straffelovens 244 for simpel vold hævet fra fængsel indtil 1 år og 6 måneder til fængsel indtil 3 år. Strafferammen i 245 for kvalificeret vold blev hævet fra fængsel indtil 4 år til fængsel indtil 6 år, og strafferammen i 246 for vold under særdeles skærpende omstændigheder blev hævet fra fængsel indtil 8 år til fængsel indtil 10 år

3 Ifølge forarbejderne tilsigtes det, at straffen i voldssager gennemgående forhøjes med omkring en tredjedel i forhold til den straf, der efter hidtidig praksis ville være blevet fastsat af domstolene. Rigsadvokatens redegørelse fra juni 2005 bygger for det første på en gennemgang af trykte højesterets- og landsretsafgørelser afsagt efter den 1. juli Dernæst bygger redegørelsen på en række utrykte landsretsafgørelser, som statsadvokaterne har indsendt til Rigsadvokaten i forbindelse med de udtalelser, de har afgivet om strafniveauet. Grundlaget for undersøgelsen er endvidere statsadvokaternes udtalelser om udviklingen i strafudmålingen i landsretsdomme i 2004 samt udtalelserne fra Politidirektøren i København, Politimestrene i Glostrup, Odense, Esbjerg, Århus og Ålborg vedrørende strafudmålingen i ikke ankede byretsdomme Højesterets- og landsretsdomme vedrørende overtrædelse af straffelovens 244 Sammenfattende viser gennemgange af trykte og utrykte afgørelser, at der fortsat er en spredning i strafudmålingen vedrørende overtrædelse af straffelovens 244, og at straffen fortsat i udpræget grad er afhængig af de konkrete omstændigheder. Det er derfor fortsat vanskeligt at fastslå, hvad der er normalstraffen for de forskellige typer af vold efter straffelovens 244. Det er dog Rigsadvokatens sammenfattende opfattelse, at strafskærpelsen må antages at være slået igennem i de fleste sager, der vedrører straffelovens 244. Rigsadvokaten anfører i den forbindelse, at denne vurdering i øvrigt støttes af, at det i en foreløbig opgørelse vedrørende udviklingen i anmeldelsestallene og straffe for vold udarbejdet af Justitsministeriets Forskningsenhed i maj 2005 fremgår, at der i de sidste 10 år har været en stadig vækst i den gennemsnitlige længde af de ubetingede frihedsstraffe for vold efter straffelovens 244. Herunder er den gennemsnitlige længde af frihedsstraffene steget fra 75 dage i 2002 til 87 dage i Der foreligger dog også sager, hvor der næppe kan siges at foreligge en skærpelse, eller hvor det er tvivlsomt, om der er sket en forhøjelse af straffen i forhold til praksis før strafskærpelsen i Rigsadvokaten anfører, at der i disse sager ved strafudmålingen i almindelighed er henvist til meget konkrete omstændigheder, f.eks. optakten til volden, voldens karakter og tiltaltes personlige forhold

4 2.3. Højesterets- og landsretsdomme vedrørende overtrædelse af straffelovens 245 På grundlag af gennemgangen af retspraksis er det Rigsadvokatens opfattelse, at strafskærpelsen i det store hele må antages at være slået igennem i sager vedrørende overtrædelse af straffelovens 245. Rigsadvokaten påpeger dog, at det må formodes, at der også forekommer tilfælde, hvor strafskærpelsen ikke er slået klart igennem, men gennemgangen af praksis har ikke givet tydelige eksempler herpå. I den forbindelse bemærker Rigsadvokaten, at Justitsministeriets Forskningsenhed i en foreløbig opgørelse vedrørende udviklingen i anmeldelsestallene og i straffe for vold i maj 2005 har anført, at der siden midten af 1990 erne er sket en stigning i den gennemsnitlige længde af de ubetingede frihedsstraffe for vold efter straffelovens 245. Det fremgår af opgørelsen, at den gennemsnitlige længde af frihedsstraffene i 2002 var 195 dage (svarende til ca. 6½ måned), mens den i 2004 var 228 dage (hvilket svarer til godt 7½ måned) Højesterets- og landsretsdomme vedrørende overtrædelse af straffelovens 246 Det er Rigsadvokatens opfattelse, at strafskærpelsen fra 2002 i det væsentligste er slået igennem i retspraksis i sager vedrørende overtrædelse af straffelovens 246. Det er imidlertid ikke i alle tilfælde, at der er sket en skærpelse med en tredjedel som forudsat ved strafskærpelsen. Blandt andet har konkrete formildende omstændigheder i nogle sager ført til, at der ikke er grundlag for en skærpelse i dette omfang. I sager om vold med døden til følge begået over for en ægtefælle eller en samlever må straffen efter skærpelsen antages at være omkring 6 år. For så vidt angår de sidstnævnte sager kan der efter Rigsadvokatens opfattelse være en vis tilbageholdenhed med at lade strafskærpelsen slå igennem, når straffene sammenlignes med straffen for drabsforsøg. Denne er ved drabsforsøg over for en ægtefælle eller en samlever som udgangspunkt fængsel i 5 år. Da der kan være en utilbøjelighed til at fastsætte straffen for vold, hvor døden er en uagtsom følge, væsentlig højere end straffen for en forsætlig forbrydelse som forsøg på manddrab, er det efter Rigsadvokatens opfattelse formentlig noget af forklaringen på, at strafskærpelsen ikke i alle tilfælde fuldt ud er slået igennem. For så vidt angår vold med døden til følge efter straffelovens 246 må det antages, at normalstraffen nu er fængsel i mindst 7-8 år, mens normalstraffen for vold efter 246, hvor forurettede har fået meget betydelige skader og varige mén, som udgangspunkt er fængsel i 6 år

5 Rigsadvokaten bemærker, at den foreløbige opgørelse af den gennemsnitlige længde af de ubetingede frihedsstraffe for vold efter straffelovens 246 i øvrigt viser, at den gennemsnitlige længde i 2002 var dage (ca. 4 år og 2 måneder), mens den i 2004 var dage (ca. 5 år), jf. Justitsministeriets Forskningsenheds foreløbige opgørelse fra maj 2005 vedrørende udviklingen i anmeldelsestallene og i straffe for vold Statsadvokaternes udtalelser om udmålingen i landsretssager Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby har til Rigsadvokaten oplyst, at den tilsigtede skærpelse i 2002 af strafniveauet i det væsentligste er fulgt både af Østre Landsret. Statsadvokaten har for så vidt angår landsretsdomme oplyst, at der i 26 sager, hvor Københavns Byrets dom er anket på initiativ af statsadvokaten, er sket skærpelse af straffen i 18 sager. I seks af disse domme henvises direkte til tilkendegivelserne i lovens forarbejder om en strafskærpelse. Statsadvokaten for Sjælland har tilkendegivet, at der foreligger ca. 45 landsretsdomme, hvor der er sket domfældelse for overtrædelse af straffelovens Det er statsadvokatens generelle indtryk, at lovens intentioner følges. Statsadvokaten for Fyn, Sydøstsjælland, Lolland, Falster og Bornholm har generelt udtalt, at strafskærpelsen i de sager, hvor spørgsmålet har kunnet afklares, ses at være slået igennem i ankedommene vedrørende overtrædelse af straffelovens 244. Statsadvokaten har oplyst, at landsretten i 2004 inden for statsadvokaturens område har afsagt 59 domme i voldssager, som er omfattet af strafskærpelsen. I de fleste sager finder statsadvokaten, at der med sikkerhed eller med overvejende sandsynlighed er taget højde for den skærpelse af straffen med en tredjedel, der var hensigten med lovændringen. I syv af sagerne antager statsadvokaten dog, at der ikke er sket en skærpelse, mens statsadvokaten i 13 af sagerne ikke har fundet grundlag for at udtale sig om spørgsmålet, navnlig fordi de pågældende sager har været konkret begrundet og/eller har haft en atypisk karakter. Statsadvokaten i Ålborg har overfor Rigsadvokaten oplyst, at den tilsigtede skærpelse af strafniveauet synes fulgt af landsretten. Statsadvokaten i Viborg har oplyst, at der i den omhandlede periode har været anket på initiativ af anklagemyndigheden i fire sager, og at der i tre af disse sager skete en skærpelse af straffen i overensstemmelse med intentioner bag lovændringen i

6 Statsadvokaten i Sønderborg har anført, at det er det generelle indtryk, at intentioner bag strafskærpelsen ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 i det væsentligste følges af domstolene Statsadvokaternes og udvalgte politimestres udtalelser om strafudmålingen i byretsdomme afsagt fra den 1. marts til udgangen af oktober 2004 Udtalelserne fra en række større politikredse og fra de regionale statsadvokater synes sammenfattende at vise, at det er politimestrenes og statsadvokaternes opfattelse, at strafskærpelsen generelt er slået igennem i voldssagerne, men at der også forsat er mange domme, hvor det er vanskeligt at vurdere, om der er sket en strafskærpelse. Strafskærpelsen ses tydeligst af udtalelserne fra Politidirektøren i Købehavn og Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby. I langt de fleste byretsdomme henføres den udøvende vold til straffelovens 244. Udtalelserne fra statsadvokaterne og politimestrene viser, at det er forbundet med betydelig usikkerhed at vurdere en strafskærpelse som den, der blev tilsigtet ved ændringen af straffelovens 244, og udtalelserne ovenfor må således ses i dette lys Rigsadvokatens vurdering og konklusion Gennemgangen af praksis i perioden fra den 1. juli 2003 og frem til udgangen af april 2005 viser efter Rigsadvokatens opfattelse, at strafskærpelsen, som blev gennemført ved lov nr. 380 af 6. juni 2002, i vidt omfang må antages at være slået igennem. For så vidt angår overtrædelse af straffelovens 244 viser både Rigsadvokatens gennemgang af praksis og statsadvokaternes udtalelse om strafudmålingen i landsretsdomme i 2004 samt politimestrenes udtalelser om strafudmålingen i ikke ankede byretsdomme, at strafskærpelsen må antages at være slået igennem i de fleste af sagerne. Især i byretssagerne foreligger dog mange domme, hvor det er vanskeligt at vurdere, om der er sket en skærpelse, ligesom der foreligger en række domme, hvor strafskærpelsen næppe er slået fuldt ud igennem. Med hensyn til overtrædelse af straffelovens 245 er det efter en gennemgang af retspraksis Rigsadvokatens opfattelse, at strafskærpelsen i det store hele må antages at være slået igennem i disse sager

7 I sager vedrørende overtrædelse af straffelovens 246 er det Rigsadvokatens opfattelse, at strafskærpelsen fra 2002 i det væsentligste er slået igennem i retspraksis. Det er imidlertid ikke i alle tilfælde således, at der er sket en skærpelse fuldt ud med en tredjedel. Rigsadvokaten påpeger, at undersøgelsen fortsat ikke giver grundlag for en mere sikker vurdering af, hvad der må antages at være normalstraffen for de forskellige former for vold, navnlig når overtrædelsen henføres under straffelovens 244 eller 245. Dette skyldes både voldssagernes meget forskellige karakter, og at strafudmålingen sker efter en konkret vurdering af samtlige omstændigheder i sagen. Sammenfattende konkluderer Rigsadvokaten, at der i det væsentligste i domstolenes strafudmåling i voldssagerne er taget højde for den skærpelse af straffene med en tredjedel, der var hensigten med ændringen af straffelovens bestemmelser i ved lov nr. 380 af 6. juni Rigsadvokaten har dog anmodet de regionale statsadvokater og politimestre om fortsat at være opmærksomme på strafudmålingen i voldssager og herunder tage initiativ til at anke domme, hvor byretsdommen anses for at afvige markant fra det tilsigtede strafniveau efter lovændringen. 3. Straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens voldtægt Ved strafskærpelsesloven i 2002 blev strafferammen i straffelovens 216, stk. 1, hævet fra fængsel indtil 6 år til fængsel indtil 8 år. Endvidere blev strafferammen i 216, stk. 2, hævet fra fængsel indtil 10 år til fængsel indtil 12 år. Ændringerne omfatter også forhold, der henføres under 216, jf. 224 eller 225. Ifølge forarbejderne tilsigtes med forhøjelsen af strafferammerne i 216 en generel forhøjelse af strafudmålingsniveauet i voldtægtssager i størrelsesordenen 1 år. Rigsadvokatens redegørelse bygger på en indberetningsordning, jf. Rigsadvokatens Informerer nr. 8/2004, hvorefter der skulle ske indberetning af alle by- og landsretsafgørelse, hvor der er domfældt for overtrædelse af straffelovens 216, herunder også 216, jf. 224 eller 225. Ordningen omfattede by- og landsretsdomme afsagt i perioden fra 1. marts 2004 til udgangen af december

8 Det fremgår af Rigsadvokatens redegørelse, at der i medfør af indberetningsordningen er blevet indberettet 40 afsluttede sager (5 byretsdomme, 33 landsretsdomme og 2 højesteretsdomme) Rigsadvokatens vurdering og konklusion Det er Rigsadvokatens opfattelse, at strafskærpelsen med få undtagelser må anses for at været slået igennem i de sager om voldtægt, der indgår i redegørelsen. I adskillige af sagerne må straffen anses for at være forhøjet fuldt med et år i forhold til det strafniveau, der var gældende forud for lovændringen i 2002, mens der i andre sager er sket en skærpelse, dog ikke fuldt ud med et år. I disse sidstnævnte sager har der dog efter Rigsadvokatens opfattelse i de fleste tilfælde foreligget enten konkrete omstændigheder, der talte for at fastsætte en lavere straf, eller også har en strafskærpelse på fuldt ud et år været en meget væsentlig forhøjelse i forhold til det hidtidige strafniveau. Der er således kun indberettet meget få sager, hvor straffen ikke kan anses at være skærpet i overensstemmelse med tilkendegivelserne i forarbejderne til lov nr. 380 af 6. juni Der er tale om sager, der efter Rigsadvokatens opfattelse ikke adskiller sig i formildende retning fra de øvrige lignende sager, og hvor der på trods heraf er idømt en mildere straf end i sammenlignelige sager. Sammenfattende er det herefter Rigsadvokatens opfattelse, at de forhøjede straffe i sager om overtrædelse af straffelovens 216, der var tilsigtet ved lovændringen i 2002, må anses generelt at være slået igennem i praksis ved domstolene. Rigsadvokaten vil dog anmode politimestrene og statsadvokaterne om fortsat at være opmærksomme på strafudmålingen i sager om voldtægt, og herunder tage initiativ til at anke domme med påstand om skærpelse, hvis der findes grundlag herfor. 4. Straffene i sager om seksuelt misbrug af børn (straffelovens 222) seksuelt misbrug af børn Strafferammerne i straffelovens 222, stk. 1 og 2, blev ved strafskærpelsesloven i 2002 hævet fra henholdsvis fængsel indtil 6 og 10 år til fængsel indtil 8 og 12 år. Ved ændringen tilsigtes en vis generel forhøjelse af straffene for overtrædelse af

9 Rigsadvokatens redegørelse bygger på en indberetningsordning, jf. Rigsadvokatens Informerer nr. 8/2004, hvorefter der skulle ske indberetning af alle by- og landsretsafgørelse, hvor der er domfældt for overtrædelse af straffelovens 222, herunder også 216, jf. 224 eller 225. Ordningen omfattede by- og landsretsdomme afsagt i perioden fra 1. marts 2004 til udgangen af december Det fremgår af Rigsadvokatens redegørelse, at der i medfør af indberetningsordningen er blevet indberettet 39 afsluttede sager (20 byretsdomme og 19 landsretsdomme) Rigsadvokatens vurdering og konklusion Rigsadvokaten konkluderer i redegørelsen, at det er vanskeligt at vurdere strafudmålingsniveauet, bl.a. fordi der ikke foreligger redegørelser om straffene forud for strafskærpelsen, og fordi der er tale om et meget spinkelt materiale. Hertil kommer, at sager om overtrædelse af straffelovens 222 i høj grad er svære at sammenligne, idet de omfatter forhold af meget forskellig karakter og grovhed, ligesom strafudmålingen ifølge dommenes præmisser sker efter en meget konkret vurdering af sagens omstændigheder. Rigsadvokaten anfører i den forbindelse, at det ikke er overraskende, at straffene varierer mellem betinget dom uden straffastsættelse, betinget eller delvisbetinget dom med straffastsættelse, herunder med vilkår om behandling, og ubetingede straffe i intervallet mellem 3 måneders fængsel og fængsel i 3 år og 6 måneder. Sammenfattende er det Rigsadvokatens opfattelse, at strafudmålingen i sager om overtrædelse af straffelovens 222 generelt må antages at tage udgangspunkt i tilkendegivelserne i forarbejderne til lov nr. 380 af 6. juni Under hensyn til at der i enkelte sager er udmålt en straf, som efter Rigsadvokatens opfattelse må anses for at være for lav, finder Rigsadvokaten, at der fortsat bør være særlig opmærksomhed på strafudmålingen i sager om overtrædelse af straffelovens 222, herunder at der tages initiativ til at anke domme med påstand om skærpelse, hvis der findes grundlag for det. 5. Justitsministeriets indstilling Efter Justitsministeriets opfattelse kan det på grundlag af Rigsadvokatens redegørelser overordnet konkluderes, at de tilsigtede strafskærpelser efter lovændringerne i 2002 på nuværende tidspunkt må siges fuldt ud at være slået igennem i retspraksis

10 Der kan forekomme enkelte domme, hvor der ikke fuldt ud synes at være sket den tilsigtede forhøjelse, men efter gennemgangen og den konkrete vurdering af de mange domme i forbindelse med de to indberetningsordninger er det overordnede billede, at strafskærpelserne er slået igennem efter hensigten. Justitsministeriet finder det dog rigtigst at fortsætte indberetningsordningen i endnu en periode for derved at skabe en endnu bredere dokumentation for, at den positive udvikling fastholdes og fortsætter

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0016 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005

RIGSADVOKATEN Juni 2005 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0014 Straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 1. Indledning Ved lov nr. 380 af

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2006 J.nr. 2005-120-0019 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0015 Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Lovændringen trådte i kraft den 8. juni 2002 og har virkning for forhold, der begås efter dette tidspunkt.

Lovændringen trådte i kraft den 8. juni 2002 og har virkning for forhold, der begås efter dette tidspunkt. RIGSADVOKATEN J.nr. 2003-120-0005 Januar 2004 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og

Læs mere

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 5737 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-790-0431 Dok.: LOJ41012 Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, 2004

Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, 2004 Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, 2004 Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: vold (liv og legeme);legalitetssikring og indberetning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 25.2.2004 Status:

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 732 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. januar 2013 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

Redegørelse afgivet december 2010 om straffene i voldtægtssager - 216

Redegørelse afgivet december 2010 om straffene i voldtægtssager - 216 Redegørelse afgivet december 2010 om straffene i voldtægtssager - 216 Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: ;voldtægt Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 20.12.2010 Status: Gældende Udskrevet: 17.1.2017

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2015-16 L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2016 Kontor:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 Sag 156/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den 26.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn INDHOLD 1. Indledning... 1 1.1. Kommissorium...1 1.2. Straffelovrådets sammensætning... 2 2. Seksuelt misbrug af børn...3

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 317 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 11. juni 2013 Kontor: Budget- og planlægningskontoret Sagsbeh:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) Dato: 18. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Nynne Nytofte-Bæk Sagsnr.: 2017-731-0020 Dok.: 588449 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) 1 I straffeloven,

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Redegørelse afgivet juli 2008 om straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 i 2002 Bilag

Redegørelse afgivet juli 2008 om straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 i 2002 Bilag Redegørelse afgivet juli 2008 om straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 i 2002 Bilag Redegørelse afgivet juli 2008 om straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 Sag 263/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Nauheimer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 17. december

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 227/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Knud Meden, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 20. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. december 2012 Sag 173/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven

Lov om ændring af straffeloven 2004/2 LSF 161 Offentliggørelsesdato: 27-04-2005 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 43 Sagsforløb 2004/2 LF 161 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 27. april 2005 af justitsministeren (Lene

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

Rigsadvokaten: Hårde straffe for hjemmerøveri

Rigsadvokaten: Hårde straffe for hjemmerøveri Pressemeddelelse Den 20. november 2009 Rigsadvokaten: Hårde straffe for hjemmerøveri Hjemmerøverier bliver straffet hårdt, og domstolene ser det som en klart skærpende omstændighed, når kriminelle trænger

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008. Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. juli 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0597 Dok.: JEE41142 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 7 - Offentlig Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0038 Dok.: CHA40098 Besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 24. februar 2005 fra Folketingets Retsudvalg

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 12. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. oktober 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Malene Dalgaard Sagsnr.: 2015-731-0057 Dok.: 1753663 UDKAST Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 23. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 Bilag + bilag BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 221 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 221 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 221 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

STATUSNOTAT. om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene

STATUSNOTAT. om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene STATUSNOTAT om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnet vurdering... 2 2. Voldssagerne... 3 2.1

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 332 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 332 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 332 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 29. juni 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2007-702-0078

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven Til lovforslag nr. L 57 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. februar 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven (Udvidet definition af menneskehandel m.v.)

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 300 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. marts 2008 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015 Sag 52/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing Falster

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 26. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Folketinget Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Samfundstjeneste Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod personer i offentlig tjeneste;vidnetrusler;falsk forklaring og anklage;udvisning, EU-borgere - narkotika;børnepornografi;voldtægt;vold (liv

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven 2001/2 LSF 118 Offentliggørelsesdato: 26-02-2002 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 32 Sagsforløb 2001/2 LF 118 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 26. februar 2002 af justitsministeren (Lene

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018 Behandling af sager om krænkelse af immaterielle rettigheder (piratkopiering mv.) Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører

Lovgivning som forskriften vedrører Meddelelse om strafpåstanden i sager om overtrædelse af straffeloven CIR nr 10124 af 14/12/2006 (Gældende) Ingen Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen D AT O 19. j uni 201 3 JO UR NA L NR. RA-20 11-12 0-0 03 0 F R ED ER I KS HO LM S K AN AL 16 122 0 KØ BE N HA VN K TE LEF O N 7 2 6 8 90 0 0 F A X 72

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere