Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt"

Transkript

1 1 af :47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2: /Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget klage fra foreningen De Frie Vognmænd i Sønderborg, der klager over, at alle vognmænd tilsluttet bestillingskontoret Sønderborg Taxa, som følge af vedtægten for Sønderborg Taxa, er pålagt at benytte de takster der fastsættes af ledelsen i bestillingskontoret. 2. Styrelsen har på denne baggrund lavet en undersøgelse af forholdene i taxibranchen og fundet, at der i vedtægterne for en lang række bestillingskontorer er en bestemmelse om, at alle tilsluttede vognmænd skal følge de af ledelsen fastsatte takster. Samtidig har styrelsen fundet frem til, at brancheorganisationen Dansk Taxi Forbund og alle amtsforeningerne af brancheorganisationen Centralforeningen af Taxiforeninger har vedtaget lignende bestemmelser. 3. Undersøgelsen har endvidere vist, at kommunerne i en række amter via kommuneforeningen samordner fastsættelsen af maksimaltaksterne således, at der er enslydende maksimaltakster for (hovedparten af) kommunerne i amtet. 4. Konkurrencestyrelsen vurderer, at bestemmelsen i vedtægterne om overholdelse af faste takster direkte eller indirekte har til formål eller følge at begrænse priskonkurrencen og dermed er omfattet af forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler, jf. 6, stk. 1 og 3, og at konkurrencebegrænsningerne, som følge af bestemmelsen om parallelle net af lignende aftaler, ikke er omfattet af bagatelreglen i 7, stk Konkurrencestyrelsen har sendt nærværende vurdering til høring hos Færdselsstyrelsen, der, jf. 2, stk. 4, har kompetencen til at afgøre, hvorvidt de fundne konkurrencebegrænsninger er en direkte eller nødvendig følge af taxiloven. Færdselsstyrelsen udtaler, at taxiloven bygger på det princip, at den enkelte bevillingshaver selv kan fastsætte hvilken takst han ønsker at køre til, så længe den er inden for maksimaltaksten. Afgørelse 6. Det meddeles Dansk Taxi Forbund, at den i forbundets vedtægts 5, stk. 3, fastsatte bestemmelse, som forpligtiger medlemmerne til at følge fastsatte takster, anses for at være konkurrencebegrænsende og i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1 og Det meddeles Sønderborg Taxa, at den i Sønderborg Taxa s økonomiske forenings bestillingskontors vedtægts 16, stk. 8 fastsatte bestemmelse, som forpligtiger alle tilsluttede vognmænd at benytte de af ledelsen fastsatte takster, anses for at være konkurrencebegrænsende og omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1 og Det meddeles de i bilag 8 nævnte amtsforeninger under Centralforeningen af Taxiforeninger, at de i foreningernes vedtægters 2, stk. 1, fastsatte bestemmelser, som forpligtiger medlemmerne til at benytte de af kommunen fastsatte maksimaltakster, anses for at være konkurrencebegrænsende og omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1 og Konkurrencerådet udsteder i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, og 16, stk. 1, påbud til

2 2 af :47 Dansk Taxi Forbund om at ophæve den del af bestemmelsen 5, stk. 3, i forbundets vedtægt, der forpligter medlemmerne af følge fastsatte takster. Konkurrencerådet udsteder endvidere påbud til Sønderborg Taxa om at ophæve bestemmelsen i 16, stk. 8, i bestillingskontorets vedtægt. Konkurrencerådet udsteder endvidere påbud til de i bilag 8 nævnte amtsforeninger under Centralforeningen af Taxiforeninger om at ophæve den del af 2, stk. 1, i vedtægterne, der forpligtiger medlemmerne til at køre til den af kommunen fastsatte maksimaltakst. Påbudene skal være efterkommet senest den 27. juli Sagsfremstilling 10. Advokat Henrik Karl Nielsen har på vegne af foreningen De Frie Vognmænd i Sønderborg ved brev af 8. december 1999 klaget over, at de kommunalt fastsatte maksimaltakster for vognmænd tilsluttet bestillingskontoret Sønderborg Taxa, ifølge bestillingskontorets vedtægter, er bindende, således at de tilsluttede vognmænd ikke må benytte lavere takster. Konkurrencestyrelsen har på denne baggrund undersøgt aftaleforholdene i taxibranchen nærmere og er nået frem til to forhold af konkurrenceretlig interesse, dels vedtægter for brancheorganisationer eller bestillingskontorer, der forpligtiger medlemmerne at følge fastsatte takster, og dels kommunernes samarbejde omkring fastsættelse af enslydende maksimaltakster: Vedtægternes indhold 11. Styrelsen har fået tilsendt vedtægten for Dansk Taxi Forbund (DTF). I vedtægten forpligter alle vognmænd sig til at følge de takster, der fastsættes af lokalsammenslutningen. Denne bestemmelse er indeholdt i 5, stk. 3, der lyder: Det påhviler ethvert medlem af Dansk Taxi Forbund under alle forhold loyalt at medvirke til at opfyldelsen af vedtægternes formålsbestemmelse gennem iagttagelse af kollegiale hensyn, herunder: at følge de af lokalsammenslutningen i overensstemmelse med kommunen fastsatte takster 12. Vedtægten for Sønderborg Taxa forpligter alle tilsluttede vognmænd at følge de af bestillingskontoret fastsatte takster. Enslydende eller lignende bestemmelser er fundet for i alt 25 bestillingskontorer i Danmark. 16, stk. 8 i vedtægten for Sønderborg Taxa indeholder følgende bestemmelse: Vogne tilsluttet Sønderborg Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor skal følge de takster m.v., som ledelsen fastsætter. Ledelsen må dog aldrig fastsætte takster m.v., der ligger over de af Sønderborg Kommune fastsatte maksimaltakster. 13. Centralforeningen af Taxiforeninger (CAT) er underopdelt i en række amtsforeninger. Det er blevet oplyst, at alle disse foreninger har vedtaget en standardvedtægt, hvori alle vognmænd forpligtiger sig til præcist at benytte de af kommunen fastsatte maksimaltakster. Vognmændene forpligtiges af 2, stk. 1, der indeholder: Foreningens formål er at samle alle taxivognmænd i amtet til varetagelse af fælles interesser, samt søge tilvejebragt det bedst mulige samarbejde erhvervets udøvere imellem og bekæmpe al usund konkurrence, herunder at taxameteret altid skal udvise de max. priser, som er godkendt af kommunerne i amtet. Kommunernes uniformering af maksimalpriserne 14. Styrelsen har foretaget en undersøgelse af kommunernes fastsatte maksimaltakster, og det kan konstateres, at for hovedparten af de danske kommuner bestemmes maksimalpriserne reelt enten ved forhandling mellem kommuneforeningen i amtet og repræsentanter fra CAT og DTF eller

3 3 af :47 ved at følge de takster, der af fastsat af den/de største kommune(r) i amtet. Det omfattende samarbejde omkring fastsættelse af maksimaltakster betyder, at der i mange amter er enslydende takster i størsteparten af kommunerne i amtet. Sagens parter 15. DTF er en brancheforening for ca vogne. DTF organiserer primært vognmænd i større provinsbyer og i København, som er tilsluttet et bestillingskontor. DTF organiserer 64 bestillingskontorer i Danmark. 16. Sønderborg Taxa er et bestillingskontor i Sønderborg Kommune. Der er 32 vogne tilsluttet bestillingskontoret, som er det eneste bestillingskontor i kommunen. Sønderborg Taxa drives af en økonomisk forening, hvis medlemmer omfatter næsten alle tilsluttede vognmænd til bestillingskontoret. Den økonomiske forening er organiseret i DTF. 17. CAT er en brancheforening for ca vogne. CAT organiserer primært vognmænd i provinsen, som ikke er tilsluttet et bestillingskontor. Der finder dog 6 bestillingskontorer, der bliver drevet af medlemmer af CAT. CAT er organiseret i 13 forskellige amtsforeninger for amterne i provinsen. 18. Kommuneforeningerne i en række af Danmarks amter. Kommuneforeningen organiserer alle kommuner indenfor samme amt. Lovgrundlaget 19. Taxikørsel er omfattet af taxiloven 1 og taxibekendtgørelsen 2 samt regler udstedt af kommunen som følge heraf. Reguleringen sker ud fra politiske målsætninger om en god betjening af kunderne og en rimelig indtjening til taxivognmændene. 20. Taxierhvervet er organiseret så bevillinger til taxikørsel udstedes af kommunen til vognmanden. Vognmanden har ret og pligt til at blive tilsluttet et og kun et bestillingskontor 3 i den enkelte kommune, bestillingskontoret formidler kontakten mellem kunder og vognmanden. Det er pålagt de tilsluttede bevillingshavere at sørge for etablering og drift af bestillingskontoret og forholdsmæssigt at betale udgifterne hertil. Oprettelse og drift af bestillingskontor kræver godkendelse af kommunen. Godkendelsen er bl.a. betinget af, at bestillingskontoret råder over telefon- og radioanlæg med døgnbetjening, sikrer, at der er radioforbindelse mellem bestillingskontoret og samtlige køretøjer, etablerer vagtordning, så bestilling af kørsel hurtigst muligt kan efterkommes på enhver tid af døgnet, samt udnytter godkendelsen gennem modtagelse og effektuering af telefonbestillinger i et forholdsmæssigt rimeligt omfang. 21. En taxi, der er tilmeldt et bestillingskontor, må ikke uden om bestillingskontoret udføre bestillinger på kørsel, hvor køretøjet skal afhente kunden på et bestemt sted. 22. I kommuner, hvor der er oprettet et eller flere bestillingskontorer, eller hvor der er mere end indbyggere, skal kommunen oprette holdepladser for taxier. Disse holdepladser må, med enkelte undtagelser, kun benyttes af taxier med bevilling fra den pågældende kommune. Det er forbudt for taxier at parkere udenfor taxiholdepladser for at søge hyre. Fordelingen af kunder, der via bestillingskontoret rekvirerer en taxi, skal enten ske til den taxi, der er nærmest kunden eller den taxi, der længst tid har ventet på kørsel. I praksis sker fordelingen efter en kombination af disse to principper. 23. Betaling af taxikørsel er reguleret ud fra taxibekendtgørelsens 28, der siger, at

4 4 af :47 maksimaltakster, og eventuelle særlige tillæg til taksterne, fastsættes af kommunen. 2, stk Det fremgår af ovenstående, at det er kommunen, der fastsætter maksimaltaksterne. Det vil sige, at enhver bevillingshaver ikke må køre til højere takster end de fastsatte maksimaltakster. Dette betyder dog ikke, at loven påbyder bevillingshaveren at gøre disse takster bindende. 25. Konkurrencestyrelsen finder derfor, at det ikke er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering, at bevillingshavere skal anvende de fastsatte maksimaltakster. 26. Ifølge konkurrencelovens 2, stk. 4 skal afgørelsen af, hvorvidt en konkurrencebegrænsning er omfattet af 2, stk. 2, træffes af den myndighed, der har fastsat reguleringen, hvilket i dette tilfælde vil sige Færdselsstyrelsen. 27. Styrelsen har modtaget høringssvar fra Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen fastslår nederst på s. 2 og øverst s. 3, at taxiloven bygger på det princip, at den enkelte tilladelsesindehaver er selvstændig næringsdrivende, og at taksterne for taxikørsel i medfør af lovgivningen alene er fastsat som maksimaltakster, inden for hvilke den enkelte tilladelsesindehaver suverænt og uden styring af nævn og eller bestillingskontor kan fastsætte den takst, han ønsker at køre til. Endvidere bemærker færdselsstyrelsen, "at formuleringen af bestemmelsen i 2, stk. 1, Love for Sønderjyllands Amts Taxiforening efter Færdselsstyrelsens opfattelse ikke er en direkte eller nødvendig følge af taxilovgivningen." Markedet 28. Det relevante produkt marked er markedet for taxikørsel. 29. Da kompetencen til at udstede bevillinger til taxikørsel og til at oprette og drive bestillingskontor i en kommune udstedes af den enkelte kommune, og da bevillingshaverne er stærkt begrænset i at aktivt søge kunder i andre kommuner, så udgør det geografiske marked som udgangspunkt den enkelte kommune, herfra er dog undtaget kommuner, hvor der er fælles bestillingskontorer. I disse tilfælde udgør de geografiske marked de samarbejdende kommuner. 30. Det relevante marked for de forskellige foreninger, bestillingskontorer og forbund er derfor de kommuner i Danmark, hvori medlemmerne har deres bevilling. 31. Der er ca taxier i Danmark, hvoraf alene 2350 befinder sig i Storkøbenhavn. Ifølge undersøgelse fra Storkøbenhavns Taxinævn for 1998 var den totale omsætning blandt de Storkøbenhavnske vognmænd ca. 1,7 mia. kr. hvilket svarer til en gennemsnitsomsætning på ca kr. Det skønnes, at ca. halvdelen af Danmarks taxikørsel finder sted i Storkøbenhavn, hvorfor den samlede omsætning skønnes til at være ca. 3,5 mia. kr. Den gennemsnitlige omsætning pr. vogn er derfor ca , dækkende over større variationer mellem byområder og landområder. I større provinsbyer skønnes den gennemsnitlige omsætning således at være på højde med omsætningen i København, mens den gennemsnitlige omsætning for en taxivognmand i en landkommune uden bestillingskontor skønnes at være omkring kr. 32. I Sønderborg Kommune er der udstedt 32 bevillinger til taxikørsel. Omsætningen for en taxi påregnes at være kr. per år. Høringssvar

5 5 af : Styrelsen har sendt en foreløbig afgørelse i høring til DTF vedrørende DTF s vedtægtsbestemmelse om at overholde de fastsatte takster af lokalsammenslutningen. 34. I høringssvar af 28. februar 2000 hævder DTF, at Konkurrencestyrelsen har misforstået ordlyden i vedtægtens 5, stk. 3, og at DTF er af den generelle opfattelse at taxierhvervet er offentligt reguleret og derfor omfattet af konkurrencelovens 2, stk DTF mener at vedtægtens 5, stk. 3 skal forstås således, at DTF ikke vil tolerere, at deres medlemmer ikke overholder kommunens takstregulativ, hvilket bl.a. betyder DTF ikke vil tolerere, at der benyttes takster, som er højere end maksimaltaksterne. Yderligere mener DTF, at der med ordet medlem skal forstås lokalsammenslutningen, som enten kan være en sammenslutning af taxiejere, foreninger eller selskaber. 36. Styrelsen mener, at det ikke er tvivl om, at der med ordet medlem i 5, stk. 3 skal forstås den enkelte vognmand, som er medlem af en lokalsammenslutning (f.eks. et bestillingskontor). Erstattes ordet i stedet med lokalsammenslutning, står der reelt at lokalsammenslutningen skal følge de takster som er fastsat for lokalsammenslutningen, hvilket ikke giver megen mening. 37. Styrelsen finder heller ikke at der er nogen tvivl om, at der med paragraffen menes, at den enkelte vognmand skal følge de af lokalsammenslutningen fastsatte takster. Vognmanden har altså ikke mulighed for at vælge alternative takster. Det er dog klart, at den enkelte vognmand kan vælge ikke at følge vedtægten. Det er uklart om dette kan medføre sanktioner eller irettesættelse fra DTF s side. 38. Ifølge konkurrencelovens 2, stk. 2 er en konkurrencebegrænsning undtaget for konkurrencelovens forbudsbestemmelser, såfremt denne er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. Heri ligger imidlertid ikke, at fordi der i et erhverv er nogle konkurrencebegrænsninger, som er undtaget fra konkurrencelovens forbudsbestemmelser, så er alle konkurrencebegrænsninger undtaget. Vurdering 39. Ved taxikørsel er der tale om erhvervsvirksomhed omfattet af konkurrenceloven, jf. 2, stk. 1. Vedtægterne 40. De omtalte aftaler er ikke EU-fritaget, og parterne er ikke en del af en koncern, hvorfor 4 og 5 i konkurrenceloven ikke finder anvendelse. Der er ikke for nogen af aftalerne søgt om fritagelse efter konkurrencelovens 8 eller søgt om ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens DTF omfatter, som tidligere nævnt, ca vogne. Disse vogne anses for at være repræsentative for branchen, således skønnes DTF s medlemmer i gennemsnit at have en årlig omsætning på ca , hvilket giver en markedsandel på ca. 40\% og en samlet årlig omsætning på ca. 1,4 mia. kr. Medlemmerne af DTF opfylder således ikke bagatelkriterierne i 7, hvorfor vedtægten for DTF ikke er omfattet af Konkurrencestyrelsen har konstateret, at mindst 24 andre bestillingskontorer har en vedtægt med lignende konkurrencebegrænsning som Sønderborg Taxa. Yderligere har de 13 amtsforeninger under CAT i deres vedtægter fastlagt en tilsvarende konkurrencebegrænsning. Bestillingskontorerne omfatter samlet mere end 1000 vogne og medlemmerne af CAT s

6 6 af :47 amtsforeninger omfatter ca vogne. Hver enkelt af disse bestillingskontorer har en markedsandel i den pågældende kommune på langt over 10\%, i de fleste tilfælde vil markedsandelen være tæt ved 100\%. For amtsforeningerne vurderer konkurrencestyrelsen at den enkelte amtsforening i gennemsnit har en markedsandel på 35\% og mindst en markedsandel på 10\% i det pågældende amt. 43. Isoleret set vil det enkelte bestillingskontor være omfattet af bagatelgrænserne i konkurrenceloven, idet den årlige omsætning for hver af de 25 bestillingskontorer skønsmæssigt er under 150 mill. kr. Ligeledes vil de fleste af CAT s amtsforeninger enkeltvis være omfattet af bagatelgrænserne. Men da lignende konkurrencebegrænsninger er indgået for 25 bestillingskontorer, der udgør mindst 33\% af alle bestillingskontorer i Danmark og mindst 17\% af samtlige taxivognmænd, samt af de 13 amtsforeninger under CAT, der udgør ca. 20 \% af samtlige vognmænd, bliver konkurrencen i taxibranchen begrænset af den samlede virkning af alle disse bestillingskontorers og amtsforeningers konkurrencebegrænsninger, jf. konkurrencelovens 7, stk. 2, nr. 1. Heraf følger, at konkurrencebegrænsningerne ikke er omfattet af bagatelreglen i konkurrencelovens 7, stk Det er ifølge konkurrencelovens 6, stk. 1 og 3 forbudt for virksomheder og sammenslutning af virksomheder, at indgå aftaler, der har til formål eller følge at begrænse konkurrencen, herunder at fastsætte salgspriser, jf. 6, stk. 2, 1. pkt. 45. Da ingen af konkurrencelovens undtagelsesbestemmelser finder anvendelse, anser konkurrencestyrelsen derfor, at vedtægten for DTF, at vedtægten for Sønderborg Taxa, og at vedtægterne for de 13 amtsforeninger under CAT alle er omfattet af konkurrencelovens 6, stk.1 og 3, jf. 6, stk. 2, 1. pkt.. Kommunernes uniformering af maksimaltaksterne 46. I en række amter, f.eks. Sønderjyllands Amt, vil kommuneforeningen i amtet gennem forhandling med lokaler repræsentanter fra DTF og CAT fremsætte vejledende maksimaltakster for kommunerne i amtet. Langt de fleste kommuner i amtet fastsætter disse takster som gældende maksimaltakster for kommunen. Samarbejdet gennem kommuneforeningen ensarter således maksimaltaksterne i amtet, som så efterfølgende bliver gjort til bindende takster af taxibranchens organisationer og foreninger, jf. ovenstående vedtægter. 47. Konkurrencestyrelsen vil henlede kommunernes opmærksomhed på, at denne praksis er med til at uniformere priserne i amtet og henstille til, at kommunerne ikke foretager denne samordning. Dansk Taxi Forbund har den 20. maj 2000 indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet. Delkendelse af 5. juli 2000 Konkurrenceankenævnets kendelse af 16. januar 2001 Dom fra Østre Landsret den 14. maj Bekendtgørelse af lov om taxikørsel mv. nr. 517 af 24. juni Bekendtgørelse nr. 420 af 4. juni 1999 om taxikørsel mv. 3 Undtaget fra denne ret og pligt er vognmænd, der enten af kommunen har fået en speciel fritagelse, eller vognmænd i kommuner med under 10 udstedte bevillinger.

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

2001-01-16: Dansk Taxi Forbund for Sønderborg Taxa ctr. Konkurrencerådet

2001-01-16: Dansk Taxi Forbund for Sønderborg Taxa ctr. Konkurrencerådet 2001-01-16: Dansk Taxi Forbund for Sønderborg Taxa ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. januar 2001 i sag j.nr. 00-110.529 Dansk Taxi Forbund for Sønderborg Taxa

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG B073S003-MGP-PS-DW-MLE UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG DOM Afsagt den 14. maj 2003 af østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Ulla Rubinstein og Dorthe Wiisbye). 13. afd. nr. B-73S-01:

Læs mere

SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TAXIKØRSEL

SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TAXIKØRSEL SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TAXIKØRSEL Konkurrencestyrelsen ønsker at belyse taxierhvervet og den regulering, som er fastsat af de enkelte kommuner. I den forbindelse bedes De besvare nedenstående spørgsmål.

Læs mere

Godkendelse af nyt taxibestillingskontor

Godkendelse af nyt taxibestillingskontor Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse Dato 26. april 2016 Godkendelse af nyt taxibestillingskontor Godkendelse af Taxa 4x27 som nyt bestillingskontor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Clearing af taxiboner og kontokort i Storkøbenhavn

Clearing af taxiboner og kontokort i Storkøbenhavn Clearing af taxiboner og kontokort i Storkøbenhavn Rådsmødet den 31. maj 2006 Journal nr. 4/0120-0100-0086/ISA//LKF Resumé 1. Den 5. januar 2006 modtog Konkurrencestyrelsen en klage fra Taxa Motor Bestillingskontor

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Klage over gebyrer for brug af betalingskort i taxier

Klage over gebyrer for brug af betalingskort i taxier Klage over gebyrer for brug af betalingskort i taxier 2:351-29 02. marts 2000 1. Resumé Forbrugerrådet indsendte den 13. januar 2000 en klage over Hillerød Taxa, Birkerød Taxa og Roskilde Taxas opkrævning

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. henvendelse om Randers Kommunes retningslinjer for taxibevillinger

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. henvendelse om Randers Kommunes retningslinjer for taxibevillinger Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 29-05- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om Randers Kommunes retningslinjer for taxibevillinger X rettede ved brev af 5. december 2006 henvendelse til Statsamtet

Læs mere

Danske Fysioterapeuters prisregulering

Danske Fysioterapeuters prisregulering 1 af 7 21-06-2012 12:33 Danske Fysioterapeuters prisregulering Journal nr.2:802-416, kb/service Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen fik i februar 2000 henledt opmærksomheden

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

: Dansk Taxi Forbund mod Konkurrencerådet

: Dansk Taxi Forbund mod Konkurrencerådet 2001-04-30: Dansk Taxi Forbund mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 30. april 2001 i sag j.nr. 00-81.646 Dansk Taxi Forbund mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Mette Breslau)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-177.490 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 8. maj 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-177.490 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 8. maj 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-177.490 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 8. maj 2003 K E N D E L S E Dansk Taxi Forbund 7. kreds (advokat Suzanne T. Estrup, København) mod Vestsjællands

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører.

Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 6. Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører. Side 1 Side 2 Ny leder i Taxa 4x35. Taxa 4x35

Læs mere

Vedtægter for den fælleskommunale myndighed Taxinævnet i Business region Aarhus.

Vedtægter for den fælleskommunale myndighed Taxinævnet i Business region Aarhus. Vedtægter for den fælleskommunale myndighed Taxinævnet i Business region Aarhus. Præampel: Formålet med disse vedtægter er at drive og understøtte et fælles taxanævn for de tilsluttede kommuner. Det forudsættes

Læs mere

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune Reglement for taxikørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune I medfør af 13 stk. 2 i lovbekendtgørelse af nr. 517 af 24. juni 1999 af lov om taxikørsel m.v. med senere ændringer fastsætter Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Indstilling. Taxikørsel: Takstforhøjelse og delegation. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 27.

Indstilling. Taxikørsel: Takstforhøjelse og delegation. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 27. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. november 2013 Aarhus Kommune Taxinævnet Teknik og Miljø Taxikørsel: Takstforhøjelse og delegation Forslag om forhøjelse af takster for

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa

Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa Droskeselskabet Odense Taxa amba, herefter benævnt Droskeselskabet, har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009 om taxikørsel m.v., som

Læs mere

BY, ERHVERV OG KULTUR

BY, ERHVERV OG KULTUR BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning VEJLEDNING Ved ansøgning om ledige taxitilladelser i Herning Kommune Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk År: Januar 2017 I loven

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde 1 af 8 08-08-2012 14:08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2:8032-840/industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev

Læs mere

Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 16. februar 2012 til en borger:

Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 16. februar 2012 til en borger: Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 16. februar 2012 til en borger: 16-02- 2 0 1 2 Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har den 28. november 2011 modtaget din klage over, at Kolding

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere

Prissamarbejde blandt kørelærere i Århus

Prissamarbejde blandt kørelærere i Århus Prissamarbejde blandt kørelærere i Århus Journal nr. 2:802 431/kb/service Rådsmødet den 30. august 2000 Resumé 1. I forbindelse med DR s udsendelse Rapporten den 21. marts 2000 blev Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger Kapiteludkastet indeholder mange gode beskrivelser og analyser af taxierhvervet.

1. Overordnede bemærkninger Kapiteludkastet indeholder mange gode beskrivelser og analyser af taxierhvervet. Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Nærværende er sendt pr. mail samt alm. brev. København, den 15. april 2008 J.nr. 1184-TW 1. Overordnede bemærkninger Kapiteludkastet indeholder mange

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Notat. Orientering om sag nr.660. 12/33654 Forlængelse af dispensationer til taxitilladelser

Notat. Orientering om sag nr.660. 12/33654 Forlængelse af dispensationer til taxitilladelser Notat Til: Miljø- og Teknikudvalget, Thomas Barfoed Kopi til: Poul-Henning Nielsen Fra: Charlotte Elisabeth Woer Orientering om sag nr.660. 12/33654 Forlængelse af dispensationer til taxitilladelser På

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Indstilling. Indstilling fra Taxinævnet om forhøjelse af taksterne for taxikørsel med 5,4 % 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Indstilling fra Taxinævnet om forhøjelse af taksterne for taxikørsel med 5,4 % 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. november 2008 Indstilling fra Taxinævnet om forhøjelse af taksterne for taxikørsel med 5,4 % Taxinævnet Teknik og Miljø Århus Kommune

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport.

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. 14. juni 2013 Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. Arbejdet i udvalget om erhvervsmæssig persontransport har tydeliggjort behovet for at betragte erhvervet på en måde,

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af 1 af 5 07-08-2012 14:50 Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1 J.nr. 2:8032-33/hth Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Danske Fragtmænd a.m.b.a.

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Regulering af grænselandet mellem bus og taxi

Regulering af grænselandet mellem bus og taxi KONKURRENCERAADGIVNING.DK Konkurrencerådgiver Niels Rytter Regulering af grænselandet mellem bus og taxi Flextrafikkens fremtid TØF-konference om flextrafik DSB-kursus Center, Folke Bernadottes Allé 7

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Taxireglement. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Taxireglement. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Taxireglement Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 I medfør af 13, stk 2 i lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009 fastsætter Hedensted Kommune følgende bestemmelser for taxikørsel i kommunen. Almindelige

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune

Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune 1 af 9 21-06-2012 11:58 Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune Journal nr.2:8032-1169/mje/infrastruktur Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Kommune har anmeldt

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Offentligt referat. 17. marts 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-505. Referat fra nævnsmøde den 27. februar 2014

Offentligt referat. 17. marts 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-505. Referat fra nævnsmøde den 27. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Hvis der er 2 eller flere, der er lige kvalificerede, kan nævnet vælge dem som har en helt ren profil (ingen klager, ingen domme, ingen

Hvis der er 2 eller flere, der er lige kvalificerede, kan nævnet vælge dem som har en helt ren profil (ingen klager, ingen domme, ingen Bilag 1 Skema over nævnets pointsystem 15. januar 2015/ FG J.nr. 3.00 / 370-351 På følgende sider kan du læse om nævnets pointsystem. Processen ved udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere kan i

Læs mere

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden:

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 18. februar 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.76: Fagligt Fælles Forbund (3F) Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Taxinævnet. Råd og Nævn Center for Byens Anvendelse. Referat. Dato: Tid: Sted: 5. september :00-16:00 Rådhuset, værelse 398

Taxinævnet. Råd og Nævn Center for Byens Anvendelse. Referat. Dato: Tid: Sted: 5. september :00-16:00 Rådhuset, værelse 398 Råd og Nævn Center for Byens Anvendelse Referat Taxinævnet 05-09-2016 14:00 05-09-2016 16:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: Afbud: 5. september 2016 14:00-16:00 Rådhuset, værelse 398 Joshua Krogager Kristian

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

PAR's vejledende honorarregler

PAR's vejledende honorarregler PAR's vejledende honorarregler Journal nr 3:1120-0301-85/MVJ/Service Rådsmøde d. 26. september 2001 Resumé 1. Praktiserende Arkitekters Råd (PAR) har den 26. september 2000 foretaget anmeldelse af deres

Læs mere

Kørselsreglement for taxikørsel i NY Frederikshavn kommune

Kørselsreglement for taxikørsel i NY Frederikshavn kommune Frederikshavn kommune Teknisk forvaltning, GD UDKAST til Kørselsreglement for taxikørsel i NY Frederikshavn kommune (her indsættes evt. det nye byvåben) udkast til reglement for taxikørsel i NY Frederikshavn

Læs mere

Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger

Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger Sammenfatning og anbefalinger 1. Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger Udvalget om erhvervsmæssig personbefordring har gennemgået og analyseret den erhvervsmæssige persontransport med køretøjer med mindre

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforenings vedtægter

Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforenings vedtægter Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforenings vedtægter Rådsmødet den 26. oktober 2005 Journal nr. 3/1120-0301-0374/SEK/LOB Resumé 1. Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening, der er en forening under

Læs mere

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012.

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kfst@kfst.dk SHA@kfst.dk Dato: 22. maj 2012 Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Regeringens udspil til modernisering af taxilovgivningen December 2016

Regeringens udspil til modernisering af taxilovgivningen December 2016 Taxi til fremtiden Regeringens udspil til modernisering af taxilovgivningen December 2016 2 Antallet af taxier er faldende De seneste års udvikling på taxiområdet er ikke holdbar Antal taxier Der har været

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 138.398 (H.P. Rosenmeier, Flemming Lethan, Viggo Olesen) 27. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 138.398 (H.P. Rosenmeier, Flemming Lethan, Viggo Olesen) 27. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 138.398 (H.P. Rosenmeier, Flemming Lethan, Viggo Olesen) 27. november 1998 K E N D E L S E Turistvognmændenes Landsforening (selv) mod Ribe Amt (selv) Sagen angår et offentligt

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Høring vedrørende årlig vurdering samt revideret bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.. TS20703-00036

Høring vedrørende årlig vurdering samt revideret bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.. TS20703-00036 Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 44 2300 København S 22. maj 2015 Høring vedrørende årlig vurdering samt revideret bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.. TS20703-00036 Dansk Erhverv

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere